intTypePromotion=3

Nghiên cứu đánh giá tác động của đề án xây dựng và phát triển khu du lịch Kênh Gà – Vân trình trong việc đáp ứng tiêu chuẩn phòng lũ cho sông Hoàng Long

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
13
lượt xem
0
download

Nghiên cứu đánh giá tác động của đề án xây dựng và phát triển khu du lịch Kênh Gà – Vân trình trong việc đáp ứng tiêu chuẩn phòng lũ cho sông Hoàng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề án khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình thuộc các xã Gia Lạc, Gia Minh, Gia Vượng, Gia Thịnh (huyện Gia Viễn), xã Thượng Hòa, Đức Long, xã Lạc Vân (huyện Nho Quan, là các xã nằm trọn trong khu vực ngập lũ. Dự án Kênh Gà - Vân Trình là một dự án rất lớn về quy mô đầu tư cũng như hiệu quả đem lại trong sự phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu đánh giá tác động của đề án xây dựng và phát triển khu du lịch Kênh Gà – Vân trình trong việc đáp ứng tiêu chuẩn phòng lũ cho sông Hoàng Long

BÀI BÁO KHOA H C<br /> <br /> NGHIÊN C U ÁNH GIÁ TÁC<br /> NG<br /> C A<br /> ÁN XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N<br /> KHU DU L CH KÊNH GÀ – VÂN TRÌNH TRONG VI C<br /> ÁP NG TIÊU CHU N PHÒNG LŨ CHO SÔNG HOÀNG LONG<br /> Ph m Th Hương Lan1<br /> Tóm t t:<br /> án khu du l ch Kênh Gà - Vân Trình thu c các xã Gia L c, Gia Minh, Gia Vư ng, Gia<br /> c Long, xã L c Vân (huy n Nho Quan, là các xã n m<br /> Th nh (huy n Gia Vi n), xã Thư ng Hòa,<br /> tr n trong khu v c ng p lũ. D án Kênh Gà - Vân Trình là m t d án r t l n v quy mô u tư cũng<br /> như hi u qu em l i trong s phát tri n kinh t c a t nh Ninh Bình. T i Ngh quy t 15-N /TU<br /> ngày 13/7/2009 c a T nh y Ninh Bình v phát tri n du l ch Ninh Bình n năm 2020 nh hư ng<br /> n năm 2030 ã nh n m nh nhi m v t p trung hoàn thành, nâng c p và khai thác h p lý các khu<br /> du l ch tr ng i m, trong ó c bi t là khu v c Kênh Gà - Vân Trình, m t trong nh ng nhi m v<br /> trong tâm c a T nh trong chi n lư c phát tri n kinh t<br /> n 2030.<br /> m b o an toàn ch ng lũ, c n<br /> án xây d ng và phát tri n khu du l ch Kênh Gà Vân Trình<br /> có nghiên c u ánh giá tác ng c a<br /> trong vi c áp ng tiêu chu n ch ng lũ cho sông Hoàng Long.<br /> T khoá: Tiêu chu n phòng ch ng lũ, sông Hoàng Long và sông áy, án Kênh Gà – Vân Trình.<br /> 1<br /> 1.<br /> TV N<br /> T i Ngh quy t 15-N /TU ngày 13/7/2009<br /> c a T nh u Ninh Bình v phát tri n du l ch<br /> Ninh Bình n năm 2020 nh hư ng n năm<br /> 2030 ã nh n m nh nhi m v t p trung hoàn<br /> thành, nâng c p và khai thác h p lý các Khu du<br /> l ch tr ng i m, trong ó c bi t là khu v c<br /> Kênh Gà - Vân Trình là m t trong nh ng nhi m<br /> v trong tâm c a T nh trong chi n lư c phát<br /> tri n kinh t<br /> n 2030 (Vi n Th y văn MT và<br /> B KH,2014). Khu du l ch Kênh Gà-Vân Trình<br /> thu c các xã Gia L c, Gia Minh, Gia Vư ng,<br /> Gia Th nh (huy n Gia Vi n), xã Thư ng Hòa,<br /> c Long, xã L c Vân (huy n Nho Quan). ây<br /> là các xã n m tr n trong khu v c ng p lũ. D án<br /> l i d ng a hình khu trũng và vùng i núi<br /> quanh khu v c Kênh Gà Vân Trình xây d ng<br /> khu liên h p du l ch g m các công trình khu<br /> sân gofl, khu h nư c trung tâm t o c nh quan<br /> 1<br /> <br /> Khoa Th y văn và Tài nguyên nư c, Trư ng<br /> Th y l i.<br /> <br /> 10<br /> <br /> i h c<br /> <br /> du l ch, khu phát tri n nông nghi p trang tr i<br /> c nh quan, khu resort 5*… Khi chưa có d án<br /> khu du l ch Kênh Gà, vùng 7 xã thu c d án là<br /> vùng trũng, luôn b ng p trong mùa mưa. T ng<br /> th tích ng p v i m c nư c lũ t i B n<br /> là<br /> 6,13m vào kho ng 19 tri u m3, trong ó lư ng<br /> nư c b ng p thư ng xuyên kho ng 4-5 tri u<br /> m3. Như v y khi có d án Kênh Gà thì dung tích<br /> tr lũ m t i là kho ng 15 tri u m3, i u ó s<br /> nh hư ng n ch<br /> th y văn, th y l c h lưu<br /> sông Hoàng Long. Vì v y c n ánh giá nh<br /> hư ng c a khu du l ch Kênh Gà Vân Trình n<br /> v n<br /> thoát lũ sông Hoàng Long như nào và<br /> kh năng áp ng ư c tiêu chu n phòng ch ng<br /> lũ cho sông Hoàng Long<br /> 2. GI I THI U V VÙNG NGHIÊN C U<br /> Khu du l ch Kênh Gà - Vân Trình cách thành<br /> ph Ninh Bình 20km v phía Tây B c thu c các<br /> huy n Gia Vi n, Nho Quan, t nh Ninh Bình, lưu<br /> v c sông Hoàng Long, v trí khu du l ch Kênh<br /> Gà - Vân Trình ư c th hi n trong hình sau:<br /> <br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> Hình 1. B n<br /> <br /> v trí lưu v c sông Hoàng Long và v trí vùng d án trên lưu v c.<br /> <br /> D án có di n tích kho ng 2895ha, thu c a<br /> ph n các xã Gia Th nh, Gia Minh, Gia L c, Gia<br /> Vư ng c a huy n Gia Vi n và các xã Thư ng<br /> Hòa,<br /> c Long, L c Vân huy n Nho Quan g m<br /> có 1900ha t ngoài ê (thu c vùng tràn lũ c a<br /> sông Hoàng Long) và 995ha t trong ê (thu c<br /> vùng x lũ c a sông Hoàng Long). Xây d ng và<br /> phát tri n vùng ng p nư c Kênh Gà - Vân Trình<br /> thu c các huy n Gia Vi n, Nho Quan, t nh Ninh<br /> Bình thành khu du l ch l n, có c nh quan và các<br /> công trình ki n trúc nhân t o t giá tr c bi t,<br /> có vai trò ng l c và g n k t h u cơ v i Qu n<br /> th danh th ng Tràng An và Khu du l ch sinh<br /> thái ng p nư c Vân Long; có h t ng d ch v<br /> hi n i, ng b , môi trư ng u tư hi n i,<br /> phát tri n a d ng hóa s n ph m d ch v du l ch<br /> ch t lư ng cao, h n ch tác<br /> ng<br /> n môi<br /> trư ng, b o t n giá tr văn hóa truy n th ng, góp<br /> ph n tăng thu ngân sách nhà nư c, gi i quy t<br /> vi c làm cho lao ng a phương, nâng cao i<br /> s ng c a ngư i dân trong khu v c. Các công<br /> trình d ki n xây d ng g m khu sân gofl, khu<br /> h trung tâm, khu phát tri n nông nghi p trang<br /> tr i c nh quan, khu resort 5*…<br /> ánh giá nh hư ng c a khu du l ch Kênh<br /> Gà Vân Trình n v n<br /> thoát lũ, c n tính toán<br /> các phương án xây d ng khu h trung tâm<br /> tương ng v i kh năng tr lũ t nhiên nh m:<br /> ánh giá nh hư ng c a d án n s gia<br /> tăng m c nư c lũ thi t k t i B n<br /> , Gián<br /> Kh u và Ninh Bình theo quy ho ch ch ng lũ<br /> sông Hoàng Long ã ư c phê duy t năm 2014.<br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> ánh giá vi c m b o th c hi n theo các<br /> lu t ê i u và pháp l nh th c hi n pháp l nh<br /> b o v công trình th y l i.<br /> Các gi i pháp m b o ch ng lũ ph i m<br /> b o không làm gia tăng m c nư c lũ thi t k t i<br /> B n<br /> , Gián Kh u và Ninh Bình theo quy<br /> ho ch ch ng lũ sông Hoàng Long ã ư c phê<br /> duy t năm 2014.<br /> 3. CÔNG C<br /> VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN C U<br /> 3.1. L a ch n mô hình lũ tính toán<br /> Ph m vi nghiên c u d án thu c lưu v c<br /> sông Hoàng Long. Lũ sông Hoàng Long ph<br /> thu c vào mưa và lũ thư ng ngu n, lũ sông ào<br /> Nam nh chuy n sang và lũ sông Tích, mưa h<br /> lưu, do ó,<br /> tính toán, c n nghiên c u toàn b<br /> h th ng sông H ng, sông Thái Bình, sông<br /> Hoàng Long<br /> tính toán hi u ch nh, ki m nh<br /> mô hình. Ph n quy ho ch phòng ch ng lũ sông<br /> Hoàng Long c n c p nh t chi ti t h th ng kênh<br /> n i ng và các khu phân ch m lũ, c bi t là<br /> khu d án Kênh Gà làm rõ nh hư ng c a d<br /> án n vi c thoát lũ cho h th ng và các gi i<br /> pháp h tr<br /> m b o ti u chu n quy ho ch<br /> thi t k trong i u ch nh quy ho ch phòng<br /> ch ng lũ sông Hoàng Long theo ngh quy t s<br /> 33/H ND.<br /> ánh giá ư c tác ng c a vi c xây d ng<br /> án khu du l ch Kênh Gà Vân Trình n dòng<br /> ch y và thoát lũ trên lưu v c sông Hoàng Long<br /> và sông áy c n có s so sánh ánh giá m c<br /> nư c, lưu lư ng trư c và sau khi có<br /> án, ánh<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> 11<br /> <br /> giá kh năng áp ng tiêu chu n phòng ch ng lũ<br /> h du trên sông Hoàng Long và sông áy. Mô<br /> hình th y l c MIKE11 ư c thi t l p ph c v<br /> tính toán lũ cho h th ng sông Hoàng Long theo<br /> quy mô án xây d ng và phát tri n khu du l ch<br /> Kênh Gà. Do lũ trên h th ng sông Hoàng Long<br /> ch u nh hư ng c a lũ sông H ng và sông áy<br /> nên khi tính toán th y l c ph i tính trên toàn<br /> m ng sông H ng, và tính toán chi ti t cho sông<br /> Hoàng Long. Sơ<br /> m ng sông tính toán ư c<br /> th hi n như hình 2.<br /> <br /> Hình 2. Sơ m ng th y l c sông sông Hoàng<br /> Long ã có c p nh t s li u a hình m i nh t<br /> Tài li u a hình ư c s d ng trong tính<br /> toán là tài li u th c o trong các năm t 1998 –<br /> 2000 do Vi n Quy ho ch Thu L i và oàn<br /> Kh o sát Sông H ng o c, trong ó có c p tài<br /> li u o c a hình m i c a các d án trong<br /> nh ng năm g n ây, trong ó có c p nh t chi<br /> ti t các sông B n ang, sông V c, sông Bôi và<br /> sông Hoàng Long, khu phân lũ<br /> m Cút. Sông<br /> Bôi t tr m th y văn Hưng Thi n Kênh Gà<br /> ư c c p nh t 44 m t c t. Sông Hoàng Long t<br /> nơi h p lưu gi a sông Bôi và sông L ng t i<br /> Kênh Gà n c u Gián Kh u dài 32,7km ư c<br /> c p nh t 59 m t c t. Khu v c d án ư c b<br /> sung các m t c t tính toán v i kho ng cách<br /> 100m/m t c t<br /> m b o m c<br /> chi ti t khi<br /> tính toán.<br /> 12<br /> <br /> Các tr n lũ l n tháng VIII/1996 và VIII/2002<br /> ư c ch n<br /> hi u ch nh và ki m nh mô hình.<br /> Tr n lũ 1996 là tr n lũ ã ư c phân tích xem<br /> xét k và ư c l y làm cơ s<br /> tính toán trong<br /> “Quy ho ch phòng ch ng lũ lưu v c sông H ng<br /> – sông Thái Bình” ã ư c Th tư ng Chính<br /> ph phê duy t theo quy t nh s 257/2016/Q TTg ngày 18/2/2016. V i m ng sông tính toán<br /> ã ư c xác nh trên, biên trên c a mô hình<br /> th y l c là quá trình lưu lư ng theo th i gian Q<br /> = f(t) t i các v trí như sau: Tr m Sơn Tây trên<br /> sông H ng, T i Hưng Thi trên sông Hoàng<br /> Long (FLV = 664 km2); t i tr m Ba Thá trên<br /> sông áy; T i tr m th y văn C u Sơn trên sông<br /> Thương (FLV = 2.330 km2); T i tr m th y văn<br /> Chũ trên sông L c Nam ( FLV = 980 km2); T i<br /> tr m th y văn Thác Bư i trên sông C u (FLV =<br /> 2.220 km2).<br /> Tr m th y văn Hưng Thi (Hoàng Long) và<br /> tr m th y văn Ba Thá (sông áy) là các tr m<br /> th y văn có tài li u quan tr c t năm 1963 n<br /> nay. Tuy nhiên, tài li u o lưu lư ng nư c ch<br /> có t năm 1963 n năm 1976 – 1977. T năm<br /> 1977 n nay hai tr m o này ch có tài li u o<br /> m c nư c. Chính vì v y ph i ti n hành b sung<br /> quá trình lưu lư ng lũ hàng năm cho hai tr m o<br /> này, c bi t là các tr n lũ l n.<br /> b sung s<br /> li u lưu lư ng cho hai tr m o này, s d ng<br /> ư ng quan h H~Q c a các tr m o c a nh ng<br /> năm có tài li u.<br /> i v i tr m Hưng Thi s d ng<br /> tài li u th c o v ư ng H~Q c a hai năm lũ<br /> l n: năm 1971 và năm 1973. Các năm này có<br /> lưu lư ng nh lũ l n nhưng biên<br /> m c nư c<br /> không t m c nư c l n nh t mà các tr n lũ sau<br /> ó (năm 1985, 1978, 1996, 2007, 2008) do v y<br /> ph i dùng phương pháp ngo i suy.<br /> i v i tr m<br /> Hưng Thi s d ng tài li u th c o v ư ng<br /> H~Q c a năm 1973. Các năm này có lưu lư ng<br /> nh lũ l n nhưng cũng tương t như tr m Hưng<br /> Thi biên<br /> m c nư c không t m c nư c l n<br /> nh t mà các tr n lũ sau ó (năm 1985, 1978,<br /> 1996, 2007, 2008) do v y ph i dung phương<br /> pháp ngo i suy. Theo ư ng quan h H~Q ã<br /> xác nh ư c quá trình lưu lư ng lũ c a hai<br /> tr m o t năm 1977 n nay và giá tr lưu<br /> lư ng nh lũ tương ng.<br /> <br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> Sau khi ã thi t l p ư c mô hình, ti n hành<br /> hi u ch nh thông s mô hình. Trong quá trình<br /> hi u ch nh c n luôn k t h p so sánh k t qu tính<br /> m c nư c v i s li u th c o<br /> ch nh h s<br /> nhám. Khi k t qu tính toán hi u ch nh m c<br /> nư c khá g n v i s li u th c o t i các tr m có<br /> s li u ki m nh, b thông s tìm ư c là t<br /> và có th dùng ư c trong tính toán phương án<br /> <br /> ti p theo. K t qu hi u ch nh mô hình ư c th<br /> hi n dư i d ng các bi u<br /> so sánh k t qu tính<br /> toán và th c o t i v trí các tr m th y văn ki m<br /> tra trên m ng sông ã nói trên và ch s ki m<br /> nh NASH tương ng t i các tr m ó. K t qu<br /> hi u ch nh mô hình như sau:<br /> K t qu hi u ch nh, ki m nh mô hình ư c<br /> ch ra trong b ng 1 dư i ây<br /> <br /> B ng 1. K t qu hi u ch nh mô hình t i m t s tr m theo tr n lũ 8/1996<br /> TT<br /> <br /> Tr m<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> <br /> Sơn Tây<br /> Hà N i<br /> Thư ng Cát<br /> Tri u Dương<br /> Ph L i<br /> Quy t Chi n<br /> B n<br /> Gián Kh u<br /> Ph Lý<br /> Tr c Phương<br /> Nam nh<br /> <br /> Hmax(m)<br /> Th c o<br /> Tính toán<br /> 15,09<br /> 15,10<br /> 12,43<br /> 12,46<br /> 11,80<br /> 11,82<br /> 6,70<br /> 6,70<br /> 6,52<br /> 6,54<br /> 5,27<br /> 5,27<br /> 4,59<br /> 4,55<br /> 3,68<br /> 3,69<br /> 4,09<br /> 4,09<br /> 3,14<br /> 3,22<br /> 4,41<br /> 4,41<br /> <br /> Sông<br /> H ng<br /> H ng<br /> u ng<br /> Lu c<br /> Thái Bình<br /> Trà Lý<br /> Hoàng Long<br /> Hoàng Long<br /> áy<br /> Ninh Cơ<br /> ào<br /> <br /> K t qu tính toán th nghi m mô hình mô<br /> ph ng cho tr n lũ 8/1996 cho th y sai s m c<br /> nư c lũ l n nh t gi a tính toán và o c là<br /> trong kho ng t 0,0 n 0,08 m. ư ng quá<br /> trình tính toán và th c o là phù h p v d ng<br /> ư ng, th i gian xu t hi n nh lũ, h s<br /> NASH n m trong kho ng t 0,85 n 0,96.<br /> Như v y v i b thông s c a mô hình c a k t<br /> qu th nghi m này, có th dùng<br /> tính toán<br /> B ng 2. K t qu ki m<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> <br /> Tr m<br /> <br /> Sông<br /> <br /> Sơn Tây<br /> Hà N i<br /> Thư ng Cát<br /> Tri u Dương<br /> Ph L i<br /> Quy t Chi n<br /> B n<br /> Gián Kh u<br /> Ph Lý<br /> Ninh Bình<br /> Tr c Phương<br /> Nam nh<br /> <br /> H ng<br /> H ng<br /> u ng<br /> Lu c<br /> Thái Bình<br /> Trà Lý<br /> Hoàng Long<br /> Hoàng Long<br /> áy<br /> áy<br /> Ninh Cơ<br /> ào<br /> <br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> Sai s (m)<br /> <br /> Nash<br /> <br /> -0,01<br /> -0,03<br /> -0,02<br /> 0,00<br /> 0,02<br /> 0,00<br /> 0,04<br /> -0,01<br /> 0,00<br /> -0,08<br /> 0,00<br /> <br /> 0,92<br /> 0,90<br /> 0,91<br /> 0,96<br /> 0,93<br /> 0,94<br /> 0,87<br /> 0,93<br /> 0,95<br /> 0,85<br /> 0,96<br /> <br /> ki m nh lũ cho h th ng sông H ng – sông<br /> Thái Bình.<br /> K t qu tính toán mô ph ng tr n lũ tháng<br /> VIII/2002 cho th y sai s gi a tính toán và o<br /> c là 0,0 ÷ 0,06 m. M t khác toàn b ư ng<br /> quá trình m c nư c, lưu lư ng t i t ng v trí có<br /> d ng ư ng lũ lên và xu ng phù h p và bám sát<br /> v i nhau. Do ó, có th s d ng mô hình tính<br /> toán các k ch b n lũ.<br /> <br /> nh mô hình theo tr n lũ 8/2002<br /> Hmax(m)<br /> Th c o<br /> Tính toán<br /> 14,68<br /> 14,71<br /> 12,01<br /> 12,02<br /> 11,42<br /> 11,44<br /> 6,58<br /> 6,59<br /> 5,82<br /> 5,87<br /> 4,96<br /> 4,98<br /> 2,38<br /> 2,42<br /> 2,46<br /> 2,46<br /> 2,60<br /> 2,61<br /> 2,46<br /> 2,43<br /> 2,85<br /> 2,81<br /> 4,48<br /> 4,53<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> Sai s (m)<br /> <br /> Nash<br /> <br /> -0,03<br /> -0,01<br /> -0,02<br /> -0,01<br /> -0,06<br /> -0,02<br /> -0,04<br /> 0,00<br /> -0,01<br /> 0,03<br /> 0,04<br /> -0,05<br /> <br /> 0,91<br /> 0,93<br /> 0,91<br /> 0,92<br /> 0,88<br /> 0,90<br /> 0,94<br /> 0,94<br /> 0,97<br /> 0,93<br /> 0,83<br /> 0,87<br /> 13<br /> <br /> d ng mô hình lũ 8/1996 thu phóng nh lũ cho<br /> 3.2. Trư ng h p tính toán<br /> phù h p tr n lũ 500 năm t i Sơn Tây.<br /> 3.2.1. L a ch n mô hình lũ tính toán<br /> Mô hình lũ tính toán trên là mô hình lũ tính<br /> - Tính toán v i lũ n i t i sông Hoàng Long:<br /> v i lũ 1%, 2% và 5% trên sông Hoàng Long toán thi t k c a quy ho ch PCL sông áy ư c<br /> (d ng lũ 1985), sông H ng (1985) và lũ 2% trên phê duy t theo Quy t nh s 1821/TTg và phù<br /> sông áy<br /> b o m tính k th a v i Quy h p v i Quy ho ch PCL và ê i u h th ng<br /> ho ch PCL sông Hoàng Long ã ư c thông sông H ng - Thái Bình ư c phê duy t theo<br /> Quy t nh s 257/TTg.<br /> qua năm 2014 (QH2014).<br /> 3.2.2. K ch b n tính toán ng v i các<br /> - Biên tính toán s d ng lũ 500 năm mô hình<br /> lũ 8/1996 trên h th ng sông H ng v i trư ng trư ng h p xây d ng và khai thác h ch a<br /> h p các h thư ng ngu n tham c t lũ, biên tính nư c trung tâm<br /> Các k ch b n tính toán ư c d a trên quy mô<br /> toán t i Sơn Tây kho ng 29000 m3/s, phân lũ<br /> vào sông áy 2500 m3/s, lưu lư ng t i Ba Thá xây d ng khu h ch a nư c trung tâm khu Kênh<br /> Gà – Vân Trình và k ch b n lũ trên h th ng, c<br /> là 2188 m3/s;<br /> - Trên sông Hoàng Long t i Hưng Thi s<br /> th như sau:<br /> B ng 3. Các k ch b n tính v i các dung tích tr lũ t nhiên<br /> khu du l ch Kênh Gà – Vân Trình<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> <br /> K ch b n lũ tính toán<br /> <br /> Lũ 1% trên sông Hoàng Long (d ng lũ 1985),<br /> sông H ng (1985) và lũ 2% trên sông áy<br /> <br /> Lũ 2% trên sông Hoàng Long (d ng lũ 1985),<br /> sông H ng (1985) và lũ 2% trên sông áy<br /> <br /> Lũ 5% trên sông Hoàng Long (d ng lũ 1985),<br /> sông H ng (1985) và lũ 2% trên sông áy<br /> <br /> V i các k ch b n tính toán nêu trên, ánh giá<br /> tác ng c a d án Kênh Gà – Vân Trình và tác<br /> ng c a các gi i pháp công trình n m c nư c<br /> 14<br /> <br /> Trư ng h p xây d ng d án<br /> (Dung tích tr lũ m t i (tri u m3)<br /> PA1<br /> 0<br /> PA2<br /> 6.2<br /> PA3<br /> 7.3<br /> PA4<br /> 8<br /> PA5<br /> 8.8<br /> PA6<br /> 10.5<br /> PA7<br /> 11.75<br /> PA8<br /> 12.75<br /> PA9<br /> 15.5<br /> PA1<br /> 0<br /> PA2<br /> 6.2<br /> PA3<br /> 7.3<br /> PA4<br /> 8<br /> PA5<br /> 8.8<br /> PA6<br /> 10.5<br /> PA7<br /> 11.75<br /> PA8<br /> 12.75<br /> PA9<br /> 15.5<br /> PA1<br /> 0<br /> PA2<br /> 6.2<br /> PA3<br /> 7.3<br /> PA4<br /> 8<br /> PA5<br /> 8.8<br /> PA6<br /> 10.5<br /> PA7<br /> 11.75<br /> PA8<br /> 12.75<br /> PA9<br /> 15.5<br /> <br /> lũ thi t k trên sông áy (k c trong trư ng h p<br /> có phân lũ 2500m3/s). L a ch n mô hình lũ 1985,<br /> thu phóng biên sông H ng theo t n su t 1% t i<br /> <br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản