intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình kiểm soát ngập lụt lưu vực sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình kiểm soát ngập lụt trên lưu vực sông Bàn Thạch. Sử dụng mô hình MIKE FLOOD để mô phỏng ngập lụt, kết hợp với khảo sát thực địa và lấy ý kiến của người dân địa phương làm căn cứ để đề xuất giải pháp công trình kiểm soát ngập lụt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình kiểm soát ngập lụt lưu vực sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên

 1.   I   ỨU ĐỀ XUẤ IẢI Á   Ì  IỂM Á   U         Đ Đ     (1) Vi  oa yv và Bi i ( ) ài yv v a B ( ) i ài y i à i ày ài 1 1 ày y i  1 ày 1 Bài o ày i i i o i v Bà v i o a và y i a i a à i i i o i à o a o v i o y i  và a o y i o v Ba Bà i o iv i ( ) y Ba à a v i 1 ( )   Bà i o M ô Bà ạ ô ư a  ư v ô Bà ạ ằm ở a am a và ô a, ạ ạ ư ô Ba, ó ư v à6 m v à ư v ư v ô Ba ở m ạ, và ư à a ô m ư v , a à m a ạ , ư v ô ô Bà ạ ư àm Bà ạ à ư v ô , và m a , ô Ba à a a ư v ô Bà ạ àm ư a ư ô ô Ba v v ô Ba, ư ô Ba à a ư ư , và à và và m ô Ba vư và ư ô Bà ạ a ô , a ư v ô Bà ạ và ở v và ạ ư v à ư ô Ba à a , à ,m mô , ó ô ô Ba v ư ư mà ô ư a mưa ư v àm và ô Bà ạ ư ưa ó mô ô ư m , ư ô Ba ô ô à a ở v và ạ ư ư m , ư mô   ô i   i   ư , mô ai i i ai o ư v ô 68  Ạ O  
 2. 2. . .   i ậ mô u i u ô   i ia u i u 1 ữ iệu bả ồ ịa ì M 15 15 u u u ì 2. i mô . ô   m 2. .2.   i ậ mô ô u u   u iữa a i1 5 1 i ồ a i u i u ồ a i u i 66 i ồ ồ ồ i i u a ì M 11 i i a i 1  ồ 15 u u a ì u ồ i ồ b ì . ô   . mô  Ạ O 6   
 3. 2.1. .   i ậ 21 v   v   ư i   a á u   ư   iao ô  ượ mô   b   ư i   á uv Miề    oá  ảm bảo ứa ượ uv á ượ mô   b   ư i am iá   ạ ưu ô  a   ạ   i a  ô ư i ượ i 7 ô v i 77 i i ô  ả        m o  uv   i      m ô ư i am iá oạ 0 7   0 7 i  ô  000 m   . i ậ 2.1. .   i ậ   m ạo a ao i  ư o  ô  v   Mô   M ượ i a b i  ô  ua á i   i a mô       i mô   M v M M v mô   M   . i 11 i 21   ư i   o  mô   M i u   M a m bả  i u ượ  mưa i ại á ạm   a   0 000 u v       a a ua  a   aM   u a v bả  a     a   ô  i  u a v ả    u a 000 v   ia ưu ô 0   0 0 m u v o o mô v o  mô   M Mv i miề    M M 70  Ạ O  
 4.   ố iệu ò ảy ại ạm ủ ơ và ố   m1 iệ uy ạ ủy iệu m ướ ại ạm m và u i ả v m ư u u à ày 1   11 1 và ày ả 1 iệu m 1   1 àm i u và m 11   vệ ạ ưu ày   ố iệu ò ảy và m ướ ại i m 11 u m i m uố i ả ày 1   11 1 và ày 1 à và ố iệu i u v m   1 v iệu i m m ư iệ 1 i m m và 11 7 1 1  ì 3 ố iệu mư m ướ và ưu ư u 3    M ư m i àm u và m uv ạ ưu   à ạ uả m i với u i ả ư ủ và ư ày ưu v à ạ u và m ướ u i iệu 1 và i m ư ố uả m à y ư u u ớ ơ ươ ủ ơ m m ướ ớ ạm ủ ơ uy uố ướ à u i ố iệu u m 1 77   1 và uv và u ư ư m i u iệ ạ ưu   à ạ y ại i với u 1 1 i m với u 1 ư 1 1 1 1 1 ướ uy à ạ và m ướ ươ với ư i m ả ư ò 1 1 1 ảy  Ạ O 71  
 5. Vớ  á  ậ  ó m   ướ   ó ầ uấ Vớ  á  ậ  ó m   ướ  ư   ư ớ m   á  ấ ư 7 m u   2  ó á  2 m ư 2  á  u   ấ u m ư   u ướ   ư ầ ướ  u   u   2 ư   ưu   ư   á u ư     ậ m ớ ầ uấ 2  ấ á á  á  ư ướ    u m ậ ưu       ầ ư   m 2 m mư ớ ưu   ư      ì 8. Bả ậ  ì . Bả ậ     8  ì . Bả ậ  ì . Bả ậ   8   8 72  Ạ O  
 6.  ì . Bả ậ  ì . Bả ậ   8   88  ì . Bả ậ  ì . Bả ậ      ì . Bả ậ    Ạ O  
 7. 3    Đ xuấ ếu o , u ậ uấ ỏ o ô ô ô , 3.2. .   oa ậ ụ ô yếu om ế quả mô ỏ ậ ụ o ấy, vớ uv ô y ậ uấ ớ o ô v u ả v m ớ m ớ ô y ậ ụ o v ậ ,v o , m, u v u ô ậ uv ô yếu m ậ ụ m , uyế o ô ớ qu v qu o ô ô ả , qu y o uyế ả o uv ô ô m o u o ô v ô , ô ảm ảo ả u 3.2.2.   o ớ o ế v ế ớ ậ uấ ỏ o quả ảo o ấy, u v ô m ớ m ậ ớ ô yếu v o m ỏ o 7, m, qu ớ v ớ , ấ o , o , ô o vậy o u m ỏ, ấ v o m qu uy , ớ ô , uv uy ô qu y ớ u uy y ậ ụ ậ ụ ov u ả uấ ô 7 . a o 2 . o 2 7   Ạ O  
 8.  ạ ều oạ uyể ướ , ò ẫ bị bồ y o u ều ấ oặ ây ò o ị , ư o u o y, ớ , â ị ư uy ư ạ o ướ ây ạ o ưu   ạ , u u ưu ạ ưu ư ể o   ạ , ấ ạ u ị ấ ồ ạo ò ẫ ớ ều o , ạo ều ể u o ây , â o ề uy ư 3. .3. Đ  xuấ á iải á ô i á   ể ớ o u ô ề ây ều   â , ư ạ ị o u ạ ưu   ạ ớ uyể ướ   ạ uấ ấ ướ ạ ạ ớ ư o   , . ô i á . iả u ải x ải     ư ạo â ấ , ớ ải ạo ò ẫ ớ ều o ề ư , bề ò ư o , , ị uyể ướ o , ều u o ớ ể ưu ớ u o   ạ i á ư ây ạ ị ể uyể ướ ị o uyể ướ 7, 5   ạ ớ ư o ị ể uyể ướ   ể ,7 5 7,7 ể o ị ể ưu ớ 3 3  i u u i ớ   ạ , ể u u ể 57 , o , o , ặ ị u ạo ư ư o u ạ ưu ạ   ạ o uấ , ò u ạo ư ,5 , , , ấ ướ uy o ạ b u ư ớ ấ b o , ớ Đ i ô ều y ư u o u uấ ớ uấ ể  Ạ O 75  
 9.   uyể ướ  ừ ô Ba a ô Bà ạ  Ba   y a i u u i ậ i  ó  ô và ó ại i  á  ậ  ó ầ uấ với iể á ậ ư   ày ừ ầ uấ ớ ể ừ ô 7  ì 2 .  i u quả iảm ậ i u  ì 22.  i u quả iảm ậ i u 3  ì 23.  i u quả iảm ậ i u  ì 2 .  i u quả iảm ậ i u  ì 2 .  i u quả iảm ậ i u 2  ì 2 .  i u quả iảm ậ i u 3 76  Ạ O  
 10.  ì 2 .  i u quả iảm ậ im 4  ế ế   ô Ba v á à ô  ầ   uyể ướ  a ưu v   ô Bà   ạ  i u a á và ấy i B ư á ô   a ư i uấ  ô iể á á ô i   và ậ ưu v   ô Bà ạ  i à ô u ậ ạ ưu ô Ba Bà ạ  ậ i  ó  ô iể á ể u   ấy   i á   a  ô ới  á  ậ  ó ầ uấ ớ   ư vậy với i i á  ô iể á u v   ạ ưu ô Ba Bà ạ  ậ i ạ y ư ia ô ậ i à ua u   ướ    iể á và u v    ó a ấ y ậ ó ầ   ậ i u u   v v u và ạ ưu ưu v   ô Bà ạ  u và ạ ưu ô Bà ạ  ó ầ á ới  á  ậ  ó ầ uấ   iể i i ưu v   ư 7 ư ớ     ướ  với  ấ Bá i ia và i ô   ư u    ó i   u ới     i   vai ư ướ  ừ ô Ba à uấ i i á  ô iể á ậ ua u v    ó a ấ và à ua ầ  ó i   u u ể á  ư i ạ  uy a y y  á  ô   i    ô iể ậ v u và ạ ưu ô Bà ạ  á B v i  á  ạ   ậ i u y u ô ậ   a  á  ạ   u   a i với  á  ậ  ó ầ uấ     i u ả u iải i m ậ u ài i u á ài  ấ B 6 i a   ư u v và Bi i ậu u  a u ia a ua a   a ua  Ạ O 77  
 11.   A        A A     A   (1) Vie  am    e e e a ima e a e ( )   e e  a e i a me e i a e  e ( ) a i i e i  a  a e e a i me   e ei e 1 1 e  e 1 A i a e e e     e e   e ea a e   i   e a a i e a i i m e   im a e i a m i e i  e e a e   i i a e ea a a i   e   im a e i i   e a e a     e a   e m a e i  i    e e   i   e a e e a     e   ee   e e e e e a i a i i    e     e e e     a    i   e   eam a ea a i e a a ae   a a e   i i  a e e ( m)    e aee e ei e e m e i a i e   i  e   a 1 e e ( m) a a i e m e    Ạ O  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2