intTypePromotion=1

Nghiên cứu hành vi nguy cơ và tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm tại tỉnh Cà Mau năm 2012

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
0
download

Nghiên cứu hành vi nguy cơ và tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm tại tỉnh Cà Mau năm 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 200 phụ nữ bán dâm (PNBD) tại tỉnh Cà Mau năm 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm PNBD thấp (0,5%), do việc tiếp cận đối tượng nghiên cứu khó khăn nên kết quả này chưa phản ánh được tình trạng thực tế nhiễm HIV trong nhóm đối tượng này. Số lần bán dâm trung bình trong 1 tháng qua của đối tượng nghiên cứu là 12,6 lần (ít nhất là 2 lần và nhiều nhất là 111 lần). Tỷ lệ PNBD có sử dụng bao cao su (BCS) khi quan hệ tình dục (QHTD) với khách hàng trong lần gần đây nhất chiếm tỷ lệ thấp (64,5%), chỉ có 28,0% PNBD sử dụng BCS trong tất cả các lần QHTD với bạn tình trong 1 tháng qua. Tỷ lệ PNBD tiếp cận với các dịch vụ khám, điều trị STIs và xét nghiệm HIV không cao (27,0% và 47,5%). Trong số PNBD đi xét nghiệm HIV chỉ có 37,5% biết kết quả xét nghiệm HIV. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị như tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh tiếp thị BCS và tăng cường chất lượng dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện (TVXNTN).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu hành vi nguy cơ và tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm tại tỉnh Cà Mau năm 2012

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Nghieân cöùu haønh vi nguy cô vaø tyû leä nhieãm HIV<br /> trong nhoùm phuï nöõ baùn daâm taïi tænh Caø Mau<br /> naêm 2012<br /> Nguyeãn Thanh Long1, Nguyeãn Trung Thu2 Nguyeãn Vaên Huøng3<br /> <br /> Nghieân cöùu moâ taû caét ngang ñöôïc tieán haønh treân 200 phuï nöõ baùn daâm (PNBD) taïi tænh Caø Mau naêm<br /> 2012. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy tyû leä nhieãm HIV trong nhoùm PNBD thaáp (0,5%), do vieäc tieáp caän<br /> ñoái töôïng nghieân cöùu khoù khaên neân keát quaû naøy chöa phaûn aùnh ñöôïc tình traïng thöïc teá nhieãm HIV<br /> trong nhoùm ñoái töôïng naøy. Soá laàn baùn daâm trung bình trong 1 thaùng qua cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> laø 12,6 laàn (ít nhaát laø 2 laàn vaø nhieàu nhaát laø 111 laàn). Tyû leä PNBD coù söû duïng bao cao su (BCS) khi<br /> quan heä tình duïc (QHTD) vôùi khaùch haøng trong laàn gaàn ñaây nhaát chieám tyû leä thaáp (64,5%), chæ coù<br /> 28,0% PNBD söû duïng BCS trong taát caû caùc laàn QHTD vôùi baïn tình trong 1 thaùng qua. Tyû leä PNBD<br /> tieáp caän vôùi caùc dòch vuï khaùm, ñieàu trò STIs vaø xeùt nghieäm HIV khoâng cao (27,0% vaø 47,5%). Trong<br /> soá PNBD ñi xeùt nghieäm HIV chæ coù 37,5% bieát keát quaû xeùt nghieäm HIV. Nghieân cöùu cuõng ñöa ra moät<br /> soá khuyeán nghò nhö taêng cöôøng coâng taùc truyeàn thoâng, ñaåy maïnh tieáp thò BCS vaø taêng cöôøng chaát<br /> löôïng dòch vuï tö vaán xeùt nghieäm töï nguyeän (TVXNTN).<br /> Töø khoùa: haønh vi nguy cô, phuï nöõ maïi daâm, HIV/AIDS.<br /> <br /> Understanding risk behaviors and HIV<br /> prevalence rate among female sex workers<br /> in Ca Mau province in 2012<br /> Nguyen Thanh Long1, Nguyen Trung Thu2 Nguyen Van Hung3<br /> <br /> A cross-sectional study was conducted on 200 female sex workers (FSW) in Ca Mau in 2012. The HIV<br /> prevalence rate among those FSWs was low (0.5%). However, this finding does not reflect the real<br /> situation of HIV infection due to difficulty in approaching this target group. The mean number of<br /> sexual encounters with clients among study participants was 12.6 within the last month (ranging from<br /> 2 to 111 times). The FSWs' condom use rate in the latest intercourse with clients was low (64.5%).<br /> Only 28.0% of FSWs used condoms in all intercourses with clients during last month. The proportion<br /> of FSWs with access to STIs examination and treatment, and HIV testing was not high, 27.0% and<br /> 47.5% respectively. Among FSWs being given HIV testing, only 37.5% knew their test results. Some<br /> recommendations were made by the study including to enhance health communication activities,<br /> promote condom use programme as well as improve the quality of voluntary counselling and testing<br /> services.<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 6.2013, Soá 28 (28)<br /> ●<br /> <br /> Ngaøy nhaän baøi: 14.4.2013<br /> <br /> ●<br /> <br /> Ngaøy phaûn bieän: 28.4.2013<br /> <br /> ●<br /> <br /> Ngaøy chænh söûa: 12.5.2013<br /> <br /> ●<br /> <br /> Ngaøy ñöôïc chaáp nhaän ñaêng: 1.6.2013<br /> <br /> 13<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Key words: risk behaviors, prostitute, sex worker, HIV/AIDS.<br /> <br /> Caùc taùc giaû<br /> 1<br /> <br /> Boä Y teá<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cuïc Phoøng choáng HIV/AIDS<br /> <br /> 3<br /> <br /> Trung taâm phoøng choáng HIV/AIDS Caø Mau<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Theo keát quaû baùo caùo, tính ñeán ngaøy 30/9/2012,<br /> treân ñòa baøn tænh Caø Mau coù 3.343 tröôøng hôïp nhieãm<br /> HIV coøn soáng, soá beänh nhaân AIDS hieän ñang coøn<br /> soáng laø 716 tröôøng hôïp vaø 233 tröôøng hôïp töû vong<br /> do AIDS. Hieän nay ñaõ coù 9/9 huyeän, thaønh phoá,<br /> 85% xaõ, phöôøng vaø thò traán trong toaøn tænh coù ngöôøi<br /> nhieãm HIV/AIDS. Dòch HIV/AIDS taäp trung ôû<br /> nhoùm ñoái töôïng nguy cô cao nhö tieâm chích ma tuyù<br /> (TCMT) vaø phuï nöõ baùn daâm (PNBD). Ñeå cung caáp<br /> nhöõng thoâng tin laøm cô sôû cho vieäc ñaùnh giaù taùc<br /> ñoäng cuûa chöông trình, nghieân cöùu haønh vi nguy cô<br /> vaø tyû leä nhieãm HIV trong nhoùm PNBD taïi tænh Caø<br /> Mau naêm 2012 vôùi caùc muïc tieâu sau:<br /> 1. Xaùc ñònh tyû leä hieän nhieãm HIV trong nhoùm<br /> PNBD taïi tænh Caø Mau naêm 2012;<br /> 2. Moâ taû haønh vi nguy cô laây nhieãm HIV trong<br /> nhoùm PNMD taïi tænh Caø Mau naêm 2012.<br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 2.1. Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> PNBD taïi tænh Caø Mau trong khoaûng thôøi gian<br /> tieán haønh nghieân cöùu, bao goàm PNBD nhaø haøng vaø<br /> PNBD ñöôøng phoá.<br /> 2.2. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu<br /> - Ñòa ñieåm nghieân cöùu: huyeän Traàn Vaên Thôøi,<br /> huyeän Ñaàm Dôi, huyeän Naêm Caên vaø thaønh phoá Caø<br /> Mau.<br /> - Thôøi gian nghieân cöùu: Töø thaùng 8 - 12/2012.<br /> 2.3. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> - Thieát keá nghieân cöùu: Nghieân cöùu moâ taû caét<br /> ngang.<br /> - Côõ maãu nghieân cöùu: Choïn 200 ñoái töôïng<br /> 14<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 6.2013, Soá 28 (28)<br /> <br /> PNBD (theo côõ maãu cuûa giaùm saùt troïng ñieåm).<br /> - Phöông phaùp choïn maãu:<br /> + Phaân boá côõ maãu quy ñònh cho caùc huyeän theo<br /> tyû leä thuaän soá PNBD öôùc löôïng taïi moãi huyeän, thaønh<br /> phoá.<br /> + Taïi moãi huyeän, thaønh phoá ñöôïc löïa choïn, lieät<br /> keâ caùc tuï ñieåm coù PNBD vaø öôùc löôïng soá PNBD taïi<br /> moãi tuï ñieåm.<br /> + Tính soá tuï ñieåm baèng caùch chia soá côõ maãu<br /> phaân boá cho trung bình soá PNBD taïi moãi tuï ñieåm,<br /> sau ñoù choïn ngaãu nhieân soá tuï ñieåm. Taïi tuï ñieåm ñaàu<br /> tieân ñöôïc löïa choïn, döïa vaøo nhoùm coäng taùc vieân<br /> hoaëc nhoùm tuyeân truyeàn ñoàng ñaúng hoaëc thoâng qua<br /> chuû caùc tuï ñieåm tieán haønh môøi taát caû PNBD coù maët<br /> taïi tuï ñieåm tham gia vaøo giaùm saùt troïng ñieåm. Tieáp<br /> tuïc thöïc hieän laàn löôït taïi caùc tuï ñieåm coøn laïi cho ñeán<br /> khi ñuû côõ maãu ñöôïc phaân boá cho huyeän ñoù.<br /> - Phöông phaùp thu thaäp thoâng tin: Phoûng vaán<br /> tröïc tieáp ñoái töôïng nghieân cöùu baèng boä caâu hoûi thieát<br /> keá saün. Xeùt nghieäm HIV tieán haønh theo thöôøng quy<br /> theo quy ñònh cuûa Boä Y teá, aùp duïng phöông caùch II<br /> (aùp duïng cho giaùm saùt troïng ñieåm).<br /> - Xöû lyù soá lieäu: Xöû lyù soá lieäu theo phaàn meàm<br /> Stata 10, aùp duïng thuaät thoáng keâ so saùnh, phaân tích<br /> keát quaû: Söû duïng test χ2 ñeå so saùnh caùc tyû leä.<br /> - Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Ñoái töôïng tham gia<br /> nghieân cöùu hoaøn toaøn töï nguyeän, caùc thoâng tin thu<br /> thaäp ñöôïc hoaøn toaøn bí maät.<br /> <br /> 3. Keát quaû<br /> 3.1. Moät soá ñaëc ñieåm nhaân khaåu hoïc, xaõ hoäi<br /> Haàu heát PNBD coù tuoåi töø 20 ≤ 30 (69%), soá<br /> PNMD döôùi 20 tuoåi chieám 10,5%, chæ coù 30,0%<br /> PNBD töø 30 tuoåi trôû leân.<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Baûng 1. PNBD phaân boá theo nhoùm tuoåi<br /> <br /> caû caùc laàn QHTD vôùi baïn tình trong 1 thaùng qua.<br /> Baûng 4. Tyû leä PNBD nhaän BCS mieãn phí<br /> <br /> Baûng 2. Tình traïng hoân nhaân cuûa PNBD<br /> <br /> Tyû leä PNBD nhaän hoã trôï BCS mieãn phí trong 12<br /> thaùng cao hôn 6 thaùng (79,5% vaø 41,0%). Soá BCS<br /> trung bình maø PNBD nhaän ñöôïc trong thaùng qua laø<br /> 23,6 caùi (ít nhaát laø 6 caùi vaø nhieàu nhaát laø 60 caùi).<br /> Baûng 5. Tieáp caän caùc dòch vuï khaùm, ñieàu trò STIs<br /> vaø xeùt nghieäm HIV<br /> <br /> Tyû leä PNBD chöa keát hoân chieám 27%, 4,5% soá<br /> ñoái töôïng ñaõ keát hoân vaø ñang soáng vôùi choàng vaø<br /> 11,5% soá ñoái töôïng soáng chung vôùi ñaøn oâng nhöng<br /> khoâng keát hoân.<br /> <br /> 3.2. Tyû leä nhieãm HIV trong nhoùm PNBD<br /> Keát quaû xeùt nghieäm HIV cho thaáy: Trong soá<br /> 200 PNBD coù 1 tröôøng hôïp HIV (+), coù tuoåi ñôøi töø<br /> 25 ≤ 30 tuoåi vaø thaâm nieân haønh ngheà treân 3 naêm,<br /> chieám tyû leä 0,5%.<br /> 3.3. Haønh vi nguy cô laây nhieãm HIV trong<br /> nhoùm PNBD<br /> Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, soá laàn baùn daâm<br /> trung bình trong 1 thaùng qua cuûa ñoái töôïng nghieân<br /> cöùu laø 12,6 laàn (thaáp nhaát laø 2 laàn vaø cao nhaát laø 111<br /> laàn).<br /> Baûng 3. Haønh vi söû duïng BCS cuûa PNBD<br /> <br /> Tyû leä PNBD tieáp caän vôùi caùc dòch vuï khaùm, ñieàu<br /> trò STIs vaø xeùt nghieäm HIV khoâng cao (27,0% vaø<br /> 47,5%). Trong soá PNBD ñi xeùt nghieäm HIV chæ coù<br /> 37,5% bieát keát quaû xeùt nghieäm HIV.<br /> <br /> 4. Baøn luaän<br /> PNBD taäp trung ôû nhoùm tuoåi treû töø 20 ≤ 25 tuoåi<br /> chieám tyû leä cao (41,0%), keát quaû naøy töông töï vôùi<br /> nghieân cöùu HSS+ cuûa tænh Bình Döông (40,4%) vaø<br /> cao hôn Haø Noäi (10,5%), Ñieän Bieân (27,3%), Ñaø<br /> Naüng (28,9%)… [1]. Beân caïnh ñoù, soá PNBD chöa laäp<br /> gia ñình chieám tyû leä 27,0%, chæ coù 4,5% ñaõ keát hoân<br /> vaø ñang soáng cuøng choàng, soá coøn laïi ña soá ñaõ ly dò<br /> hoaëc ly thaân hoaëc choàng cheát. Do ñoù, chöông trình<br /> can thieäp trong nhoùm PNBD caàn taäp trung nhieàu<br /> vaøo nhoùm ñoái töôïng treû tuoåi.<br /> Nhu caàu mua daâm cuûa khaùch haøng raát lôùn, baèng<br /> chöùng cho thaáy soá laàn baùn daâm nhieàu nhaát cuûa moät<br /> PNBD laø 111 laàn, trung bình moãi ngaøy tieáp gaàn 5<br /> khaùch haøng. Ñaây chính laø ñöôøng laây nhieãm HIV khoù<br /> kieåm soaùt trong coäng ñoàng.<br /> <br /> Soá PNBD coù söû duïng BCS khi QHTD vôùi khaùch<br /> haøng trong laàn gaàn ñaây nhaát chieám tæ leä thaáp<br /> (64,5%), chæ coù 28,0% PNBD söû duïng BCS trong taát<br /> <br /> Tyû leä hieän nhieãm HIV ñöôïc phaùt hieän trong<br /> nhoùm PNBD thaáp (0,5%), keát quaû naøy töông töï vôùi<br /> nghieân cöùu cuûa caùc tænh khaùc nhö Ñaø Naüng (0,3%),<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 6.2013, Soá 28 (28)<br /> <br /> 15<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Haûi Döông, Hueá (1,0%), Quaûng Trò (1,2%) [1]. Caùc<br /> keát quaû nghieân cöùu chöa phaûn aùnh ñöôïc thöïc teá tyû<br /> leä nhieãm trong nhoùm ñoái töôïng naøy, do vieäc tieáp caän<br /> vôùi nhoùm ñoái töôïng naøy raát khoù.<br /> Tyû leä PNBD traû lôøi coù söû duïng BCS vôùi khaùch<br /> haøng trong laàn QHTD gaàn ñaây nhaát laø 64,5%, keát<br /> quaû nghieân cöùu naøy töông ñöông vôùi ñieàu tra taïi Haø<br /> Noäi (65,5%), Bình Döông (57,6%) nhöng thaáp hôn<br /> so vôùi An Giang (92%), Ñaø Naüng (91,7%), Thanh<br /> Hoùa (93%) [1]. Tuy nhieân, chæ coù 28,0% PNMD söû<br /> duïng BCS trong taát caû caùc laàn QHTD vôùi baïn tình,<br /> thaáp hôn caùc nghieân cöùu ôû Hueá (83,7%), TP. Hoà Chí<br /> Minh (77,3%) vaø An Giang (75,9%) [1].<br /> Vieäc trieån khai chöông trình BCS taïi Caø Mau<br /> töông ñoái roäng khaép vaø hieäu quaû. Baèng chöùng cho<br /> thaáy, tyû leä nhaän BCS trong 12 thaùng qua laø 79,5%.<br /> Soá BCS trung bình PNMD nhaän ñöôïc trong thaùng<br /> qua laø 23,6 caùi.<br /> Tyû leä PNBD tieáp caän vôùi caùc dòch vuï khaùm, ñieàu<br /> trò STIs trong 3 thaùng qua thaáp (27,0%). Keát quaû<br /> naøy coù theå cho thaáy raèng, chöông trình STIs chöa<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaûo<br /> 1. Boä Y teá, Vieän Veä sinh Dòch teã Trung öông: Giaùm saùt troïng<br /> ñieåm HIV naêm 2011.<br /> 2. Nguyeãn Traàn Hieån, Nguyeãn Thu Anh, Traàn Vieät Anh,<br /> Nguyeãn Thanh Tuaán, Ñaøo Ngoïc Phong, Khöông Vaên Duy,<br /> Vuõ Dieãn, Nguyeãn Thò Thuùy Haïnh, Traàn Minh Haûi, Trònh<br /> Quaân Huaán, Nguyeãn Thanh Long, Phan Thò Thu Höông, Buøi<br /> Hoaøng Ñöùc. Löôïng giaù nguy cô nhieãm HIV/AIDS ôû quaàn theå<br /> gaùi maïi daâm taïi 7 tænh: Thanh Hoùa, Ngheä An, Haø Tónh, Bình<br /> Phöôùc, Bình Döông, Long An, Soùc Trong. Taïp chí Y hoïc thöïc<br /> haønh.2005; 528+529: 347-351.<br /> 3. Nguyeãn Thanh Long, Trònh Quaân Huaán. Tìm hieåu yeáu toá<br /> haønh vi laây nhieãm HIV taïi hai tænh An Giang vaø Kieân Giang.<br /> Taïp chí Y hoïc thöïc haønh.2002; 424(6):66-67.<br /> <br /> 16<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 6.2013, Soá 28 (28)<br /> <br /> thöïc söï coù hieäu quaû trong nhoùm PNBD taïi Caø Mau.<br /> Beân caïnh ñoù, soá PNBD ñi laøm xeùt nghieäm HIV<br /> trong 12 thaùng qua chieám 47,5%, trong soá ñoù chæ coù<br /> 37,5% bieát keát quaû xeùt nghieäm. Ñieàu ñoù chöùng toû<br /> raèng vai troø cuûa tö vaán vieân taïi caùc cô sôû tö vaán xeùt<br /> nghieäm töï nguyeän (TVXNTN) coøn thaáp.<br /> Toùm laïi, tyû leä nhieãm HIV trong nhoùm PNBD<br /> phaùt hieän ñöôïc trong nghieân cöùu naøy laø 0,5%. Soá<br /> PNBD coù söû duïng BCS khi QHTD vôùi khaùch haøng<br /> trong laàn gaàn ñaây nhaát chieám tæ leä thaáp (64,5%), chæ<br /> coù 28,0% PNBD söû duïng BCS trong taát caû caùc laàn<br /> QHTD vôùi baïn tình trong 1 thaùng qua. Vieäc tieáp caän<br /> caùc dòch vuï khaùm STIs vaø xeùt nghieäm HIV coøn haïn<br /> cheá ôû PNBD taïi tænh Caø Mau.<br /> Töø caù c keá t quaû nghieâ n cöù u treâ n , chuù n g toâ i<br /> khuyeán nghò caàn taêng cöôøng chöông trình truyeàn<br /> thoâng ñeå naâng cao kieán thöùc veà HIV/AIDS cho<br /> nhoù m PNBD. Ñoà n g thôø i ñaå y maï n h hôn nöõ a<br /> chöông trình tieáp thò BCS, taêng cöôøng chaát löôïng<br /> caùc dòch vuï TVXNTN vaø khaùm, ñieàu trò STIs taïi<br /> tænh Caø Mau.<br /> <br /> 4. Nguyeãn Thanh Long. Ñaùnh giaù haønh vi nguy cô vaø tyû leä<br /> hieän nhieãm HIV trong nhoùm phuï nöõ baùn daâm taïi tænh Tieàn<br /> Giang. Taïp chí Y hoïc Vieät Nam. 2008; 348(2/thaùng 7): 1- 6.<br /> 5. Nguyeãn Thanh Long. Nghieân cöùu tyû leä nhieãm HIV vaø caùc<br /> yeáu toá haønh vi nguy cô laây nhieãm HIV trong nhoùm nghieän<br /> chích ma tuyù taïi moät soá huyeän tænh Lai Chaâu naêm 2007. Taïp<br /> chí Y hoïc döï phoøng. 2008; XVIII (4(96)): 80-87.<br /> 6. Nguyeãn Thanh Long. Nghieân cöùu veà haønh vi nguy cô vaø<br /> tyû leä nhieãm HIV trong nhoùm Gaùi maïi daâm tænh Haäu Giang<br /> naêm 2007. Taïp chí Y hoïc thöïc haønh. 2008; 618+619 (9): 48<br /> 50.<br /> 7. Nguyeãn Chí Lung, Nguyeãn Thanh Long, Hoà Baù Do. Thöïc<br /> traïng vaø nguy cô laây nhieãm HIV/AIDS ôû nhoùm Nghieän chích<br /> ma tuùy vaø Gaùi maïi daâm taïi An Giang, 2004-2005.Taïp chí Y<br /> hoïc Quaân söï. 2007; 32 (3): 104-108.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2