intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên

Chia sẻ: ViHana2711 ViHana2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

112
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiện trạng phát triển du lịch ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, trên cơ sở đó tiến hành phân tích ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bền vững ở xã Tà Xùa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên

TẠP HÍ KHOA HỌ<br /> Khoa học X hội Số 13 6/2018) tr. 114 - 125<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH<br /> BỀN VỮNG Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN<br /> 1<br /> Trần Hạnh Nguyên, 2Lường Phú<br /> 1<br /> Trường Đại học Tây Bắc<br /> 2<br /> UBND huyện Bắc Yên<br /> <br /> <br /> Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiện trạng phát triển du lịch ở xã Tà<br /> Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, trên cơ sở đó tiến hành phân tích ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến kinh<br /> tế, văn hóa - xã hội, môi trường và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bền vững ở xã Tà Xùa. Nghiên<br /> cứu sử dụng phương pháp quan sát tham dự, ph ng vấn sâu 7 cán bộ quản lý, 5 hộ kinh doanh, 6 người dân địa<br /> phương, 12 khách du lịch và 1 chuyên gia theo cách tiếp cận quan điểm phát triển bền vững và tổng hợp các<br /> nguồn tài liệu thứ cấp tại khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy mặc dù tài nguyên du lịch phong<br /> phú, đa dạng, có tính đặc trưng riêng, nhưng du lịch Tà Xùa mới đang ở giai đoạn đầu trong vòng đời sản<br /> phẩm, sức ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương còn hạn chế và hoạt động du lịch còn rất sơ khai.<br /> Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất ba nhóm giải pháp về kinh tế, văn hóa - xã hội và môi<br /> trường với các nhà quản lý hướng tới mục tiêu xây dựng thành công thị trường du lịch và phát triển du lịch xã<br /> Tà Xùa theo hướng bền vững, mang lại nguồn lợi ổn định và lâu dài cho địa phương.<br /> <br /> Từ khóa: Du lịch bền vững, Tà Xùa, Bắc Yên.<br /> <br /> <br /> 1. Đặt vấn đề<br /> <br /> Xã Tà Xùa nằm ở trung tâm các xã vùng cao huyện Bắc Yên ph a đông giáp x Háng<br /> Đồng ph a đông nam giáp huyện Phù Yên, phía tây giáp xã Làng Chếu, phía nam giáp xã<br /> Phiêng Ban và Trung tâm huyện Bắc Yên, phía bắc giáp xã Xím Vàng. Xã Tà Xùa có diện<br /> tích t nhiên 4.138,61 ha, với 460 hộ, 2.983 nhân khẩu, thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc<br /> Mông. Tà Xùa c địa hình rừng núi đa ạng với độ cao khoảng 1.500 - 1.700 m so với mặt<br /> nước bi n, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ kh hậu mát mẻ mùa đông th rất lạnh, những ngày<br /> giá rét còn xuất hiện băng tuyết. Từ năm 2015 cùng với trào lưu u lịch, khám phá, trải<br /> nghiệm trên cả nước, Tà Xùa nổi lên như một đi m đến mới lạ được yêu thích với anh xưng<br /> Thiên đường mây số một Việt Nam và các đi m check-in nổi anh như Đồi sống lưng khủng<br /> long Tà Xùa1, Cây táo m o cô đơn... Nhờ thế, trong thời gian gần đ y ngày càng đông khách<br /> du lịch trên cả nước t m đến tham quan và trải nghiệm cảnh đẹp t nhiên và con người ở xã<br /> Tà Xùa mang đến c hội hiếm c đ phát tri n kinh tế, quảng bá, giới thiệu về văn h a và con<br /> người Bắc Yên với u khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên đ phát tri n du lịch xã Tà Xùa<br /> <br /> <br /> Ngày nhận bài: 5/12/2017. Ngày nhận đăng: 15/5/2018<br /> Liên lạc: Trần Hạnh Nguyên, e-mail: hanhnguyen295@yahoo.com<br /> 1<br /> Sống lưng khủng long Tà Xùa, thuộc địa phận bản Chống Tra x Háng Đồng. X Háng Đồng được<br /> tách ra từ x Tà Xùa năm 2008 gồm 6 bản của xã Tà Xùa cũ: Háng la hốngTra Háng Đồng A,<br /> Háng Đồng Háng Đồng C và Làng Sáng.<br /> 114<br /> theo hướng bền vững, mang lại nguồn lợi ổn định và l u ài cho địa phư ng vẫn cần s quyết<br /> tâm và những chiến lược phát tri n đúng đắn của các cấp chính quyền huyện Bắc Yên nói chung<br /> và xã Tà Xùa nói riêng.<br /> <br /> 2. Nội dung<br /> <br /> 2.1. Khái niệm du lịch bền v ng<br /> <br /> Khái niệm về du lịch bền vững mới xuất hiện trên c sở lý thuyết phát tri n bền vững<br /> và cải tiến, nâng cấp khái niệm về du lịch mềm của những năm 90 và th c s gây được s chú<br /> ý trong những năm gần đ y. Theo Tổ chức Du lịch thế giới (World Tourism Organization,<br /> WTO) (1998) phát tri n du lịch bền vững là vừa thỏa mãn các nhu cầu trong hiện tại, vừa thỏa<br /> mãn nhu cầu trong tư ng lai của cả đi m đến du lịch lẫn khách du lịch [2]. Liên hiệp quốc<br /> (United Nations, UN) (2001) cho rằng, phát tri n du lịch bền vững là mô h nh và phư ng thức<br /> phát tri n du lịch có th duy trì trong thời gian dài mà không làm ảnh hưởng đến các hoạt<br /> động khác hoặc khiến cho môi trường t nhiên và sinh thái bị thoái hóa hay biến đổi. Kế thừa<br /> kết quả nghiên cứu của các học giả trên thế giới, Tổ chức Du lịch quốc tế (United National<br /> World Tourist Organization, viết tắt là UNWTO) đ đưa ra định nghĩa “Phát tri n du lịch bền<br /> vững” (Sustainable Tourism) nhận được s công nhận rộng rãi của ư luận như sau: "Du lịch<br /> bền vững là các hình thức du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách du lịch, ngành du lịch<br /> và cộng đồng địa phương nhưng không ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế<br /> hệ mai sau. Du lịch khả thi về kinh tế nhưng không phá hủy tài nguyên mà tương lai của du<br /> lịch phụ thuộc vào đó, đặc biệt là môi trường tự nhiên và kết cấu xã hội của cộng đồng địa<br /> phương" [1]. ác chuyên gia trong lĩnh v c du lịch và các lĩnh v c có liên quan khác ở Việt<br /> Nam d a trên c sở tiếp thu những kết quả nghiên cứu về lý luận và kinh nghiệm quốc tế về<br /> phát tri n bền vững đối chiếu với những hoàn cảnh cụ th ở Việt am đưa ra khái niệm về du<br /> lịch bền vững như sau: “Phát triển du lịch bền vững là hoạt động khai thác có quản lý các giá<br /> trị tự nhiên và nhân văn nhằm th a mãn các nhu cầu đa dạng của khách du lịch, có quan tâm<br /> đến các lợi ích kinh tế dài hạn trong khi vẫn đảm bảo sự đóng góp cho bảo tồn và tôn tạo các<br /> nguồn tài nguyên, duy trì được sự toàn vẹn về văn hóa để phát triển hoạt động du lịch trong<br /> tương lai; cho công tác bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao mức sống của cộng đồng<br /> địa phương” [3]. Tóm lại, phát tri n du lịch bền vững cần đòi hỏi có s nỗ l c chung của toàn<br /> xã hội hướng tới 3 mục tiêu c ản bền vững về kinh tế, bền vững về tài nguyên môi trường<br /> và bền vững về văn h a x hội như quy định trong Khoản 14, Điều 3, Luật Du lịch 2017:<br /> “Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế<br /> - xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch,<br /> không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai” [4].<br /> <br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> 2.2.1. Thu thập thông tin<br /> <br /> - Đ tìm hi u về điều kiện t nhiên, kinh tế, xã hội cũng như tiềm năng và hiện trạng<br /> 115<br /> phát tri n du lịch xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên chúng tôi đ tiến hành thu thập, phân tích những<br /> tài liệu thứ cấp như: Báo cáo Kế hoạch Phát tri n Kinh tế - xã hội x Tà Xùa năm 2016;<br /> Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Du lịch Trung tâm xã Tà Xùa; Thuyết minh Quy hoạch chi tiết<br /> Du lịch Trung tâm xã Tà Xùa; Báo cáo Kế hoạch phát tri n du lịch huyện Bắc Yên đến 2020,<br /> tầm nh n đến năm 2030; áo cáo t nh h nh u lịch Tà Xùa tháng 10/2017.<br /> - Đ bổ sung thông tin, nhóm nghiên cứu tiến hành 3 đợt nghiên cứu điền dã tại trung<br /> tâm xã Tà Xùa, bản Tà Xùa A và thị trấn Bắc Yên. Trong các đợt nghiên cứu này, chúng tôi<br /> không ch tiến hành khảo sát th c địa một số đi m phong cảnh nổi bật ở xã Tà Xùa và khu<br /> v c phụ cận, hệ thống đường giao thông nối liền thị trấn Bắc Yên với trung tâm xã Tà Xùa,<br /> mà còn tiến hành quan sát tham d hoạt động kinh doanh du lịch tại 9 đi m phục vụ ăn uống,<br /> lưu trú và án hàng tại trung tâm xã Tà Xùa và phỏng vấn sâu cán bộ quản lý người n địa<br /> phư ng khách u lịch nhằm tìm hi u thêm về tài nguyên và sản phẩm du lịch xã Tà Xùa, mức<br /> độ thuận lợi đ tiếp cận, thuận lợi và kh khăn trong quá tr nh quản lý và hoạt động kinh<br /> doanh du lịch ở xã Tà Xùa, ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến địa phư ng và độ hài lòng<br /> cũng như kỳ vọng của khách du lịch với đi m du lịch Tà Xùa.<br /> Nghiên cứu sử dụng phư ng pháp lấy mẫu phân tầng ngẫu nhiên, số lượng mẫu dùng<br /> cho nghiên cứu là 31 trong đ người n địa phư ng là 6, khách du lịch là 12; cán bộ quản lý<br /> là 7, hộ kinh doanh là 5, chuyên gia về du lịch là 1.<br /> Bảng 1: Thông tin phỏng vấn<br /> <br /> Thông tin các đợt phỏng vấn<br /> Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Tổng số<br /> Chỉ tiêu<br /> Cán bộ Hộ kinh Dân địa Khách Cán bộ Hộ kinh Chuyên<br /> quản lý doanh phương du lịch quản lý doanh gia<br /> Số người<br /> 6 4 6 12 1 1 1 31<br /> phỏng vấn<br /> Giới tính<br /> Nam 6 4 3 7 1 1 1 23<br /> Nữ 3 5 8<br /> Thái 3; Thái 5;<br /> Kinh 3;<br /> Dân tộc Kinh 1; Mông 6 Kinh 12 Thái 1 Kinh 1 Kinh 1 Kinh 18;<br /> Thái 1<br /> Mông 2 Mông 8<br /> Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp<br /> Trong 31 người được phỏng vấn c 23 người là nam giới, chiếm 74 2% 8 người là nữ<br /> giới, chiếm 25,8%; thành phần dân tộc gồm: dân tộc Kinh c 18 người, chiếm 58,1%, dân tộc<br /> Thái c 5 người, chiếm 16,1%, dân tộc Mông c 8 người, chiếm 25,8%; thành phần nghề<br /> nghiệp: cán bộ quản lý địa phư ng: 7 người, hộ kinh oanh: 5người n địa phư ng: 6 người,<br /> khách du lịch: 12 người, chuyên gia du lịch: 1 người. Độ tuổi phỏng vấn trung bình từ 20 - 45<br /> tuổi. Thời gian lấy thông tin phỏng vấn từ tháng 4 đến tháng 5/2017.<br /> 116<br /> 2.2.2. Kỹ thuật ph ng vấn<br /> <br /> Các cuộc phỏng vấn được tiến hành tại U D x Tà Xùa c sở lưu trú ăn uống hoặc<br /> trên đường di chuy n từ Tà Xùa đến các đi m du lịch lân cận vào các ngày khác nhau. Các<br /> thành viên tham gia phỏng vấn sẽ trao đổi và thảo luận theo quan đi m không phải chuẩn bị<br /> nội ung mà trao đổi theo suy nghĩ và cảm nhận của họ<br /> <br /> 2.2.3. Câu h i ph ng vấn<br /> <br /> Bốn câu hỏi phỏng vấn ch nh được sử dụng cho nghiên cứu gồm:<br /> 1. Du lịch ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế, xã hội và đời sống của người n địa<br /> phư ng.<br /> 2. Những kh khăn và thuận lợi trong quá trình quản lý và kinh doanh du lịch.<br /> 3. Đánh giá và kỳ vọng về đi m du lịch Tà Xùa.<br /> 4. Định hướng phát tri n du lịch Tà Xùa trong tư ng lai.<br /> <br /> 2.2.4. Xử lý thông tin ph ng vấn<br /> Toàn bộ thông tin của cuộc các cuộc phỏng vấn được nhóm tác giả ghi chép và ghi âm<br /> lại, thời gian cho mỗi cuộc phỏng vấn ao động từ 45 - 60 phút, và kết thúc khi các thông tin<br /> trao đổi trở nên bão hòa. Kết quả phỏng vấn gồm 2 phần: phần thứ nhất là những đánh giá từ<br /> nhiều phía về hiện trạng du lịch Tà Xùa, phần thứ hai là kỳ vọng và định hướng phát tri n du<br /> lịch Tà Xùa.<br /> <br /> 2.3. Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch xã Tà Xùa huyện Bắc Yên<br /> <br /> 2.3.1. Hệ thống giao thông<br /> <br /> Xã Tà Xùa nằm ở vị trí trung tâm 5 xã vùng cao của huyện Bắc Yên (gồm Tà Xùa,<br /> Làng Chếu X m Vàng Háng Đồng, Hang Chú), cách trung tâm huyện Bắc Yên 14,5 km,<br /> được coi là cầu nối giữa thị trấn Bắc Yên với các xã vùng cao. Xã Tà Xùa cách trung tâm<br /> thành phố S n a khoảng 115 km, cách Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu khoảng 120 km,<br /> cách Hà Nội khoảng 214 km nhưng o vị tr địa lý đặc biệt nên việc kết nối Tà Xùa với các<br /> thị trường nguồn khách và các đi m du lịch phụ cận tư ng đối thuận lợi, từ đ h nh thành<br /> những cung đường thú vị khám phá thiên nhiên Tây Bắc như các cung đường Hà Nội - S n<br /> Tây - Cầu Trung Hà - Ngã ba Thu Cúc - Phù Yên - Bắc Yên - Tà Xùa có tổng chiều dài<br /> khoảng 214 km; cung đường Hà Nội - Bắc Yên - Tà Xùa - Bắc Yên - QL37 - Ngã ba Gia Phù<br /> (Phù Yên) - QL 43 - Bến phà Vạn Yên - Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội có tổng chiều dài<br /> khoảng 530 km; cung đường Hà Nội - Mộc Châu - Ngã ba Cò Nòi - QL 37 - Bắc Yên - Tà<br /> Xùa có tổng chiều dài khoảng 335km; cung đường S n a - Ngã ba Cò Nòi - QL37 - Bắc Yên<br /> - Tà Xùa có tổng chiều dài khoảng 115 km. Xã Tà Xùa còn nằm trên t nh lộ 112 được khai<br /> thông từ năm 2011 ắt đầu từ thị trấn Bắc Yên đi qua các x Tà Xùa - Làng Chếu - Xím<br /> Vàng - Hang Chú và kết nối với t nh Yên Bái, nhờ thế có thêm cung đường Hà Nội - Bắc Yên<br /> - Tà Xùa - Trạm Tấu - ghĩa ộ - QL 32 - Thu Cúc - Hà Nội với tổng chiều dài khoảng<br /> 117<br /> 540km. goài ra còn c các cung đường khám phá nội t nh, nội huyện như: Bắc Yên - Tà<br /> Xùa - Làng Chếu - Xím Vàng - Hang Chú chiều dài khoảng 52 km, từ Hang Chú lại có th kết<br /> nối xuống bến cảng Tà Hộc (khoảng 30 km) qua sông Đà đi tiếp theo t nh lộ 110 có th ra<br /> đến QL 37 (khoảng 27 km) hoặc ra QL 6 - thị trấn Hát Lót - Mai S n khoảng 30 km).<br /> ác cung đường du lịch trong và ngoài huyện đến Tà Xùa đi qua nhiều bản làng các<br /> dân tộc thi u số với bản sắc văn h a độc đáo và những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hoang<br /> s . Song o địa h nh đồi núi phức tạp độ dốc cao thường xuyên sạt lở, nên chất lượng<br /> đường giao thông tư ng đối thấp đặc biệt là tuyến t nh lộ 112 nối liền thị trấn Bắc Yên với<br /> Tà Xùa và các xã vùng cao khác trong huyện, nhất là vào mùa mưa c những đợt sạt lở gây<br /> tắc đường, giao thông tê liệt khiến xã Tà Xùa và các xã vùng cao khác gần như ị cô lập. Điều<br /> này gây ảnh hưởng rất lớn, thậm chí khiến cho hoạt động du lịch ở xã Tà Xùa phụ thuộc hoàn<br /> toàn vào điều kiện thời tiết và đường giao thông đặc biệt là những khi trời mưa. goài ra o<br /> chất lượng đường từ Tà Xùa đến các bản dân tộc và các xã khác không tốt lắm, cộng thêm<br /> thiếu thông tin và thiếu người hướng dẫn nên ngoài một số đi m đến được n i đến nhiều trên<br /> mạng Internet như sống lưng Tà Xùa c y táo m o cô đ n đồi gió... các đi m tham quan ở các<br /> xã lân cận chưa được nhiều khách du lịch biết đến.<br /> Hiện nay, khách du lịch đến Tà Xùa du lịch chủ yếu bằng phư ng tiện xe máy hoặc ô<br /> tô trong đ chủ yếu là xe máy. Kết quả thống kê phư ng tiện di chuy n của khách đến tham<br /> quan Tà Xùa trong khoảng thời gian từ ngày 29/9/2017 - 09/10/2017 trong Báo cáo tình hình<br /> du lịch Tà Xùa tháng 10/2017 của UBND huyện Bắc Yên [8] cho thấy 81% khách du lịch đến<br /> Tà Xùa bằng xe máy và thường đi 2 người/xe; 18,3% khách du lịch đến Tà Xùa bằng ô tô và<br /> 0 7% đến bằng các phư ng tiện khác. Ngoài việc đến th ng Tà Xùa bằng các phư ng tiện xe<br /> máy hoặc ô tô của mình, có một số khách du lịch lại l a chọn đi xe khách hoặc lái ô tô đến thị<br /> trấn Bắc Yên, rồi thuê xe máy lên Tà Xùa vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường; cũng c một số ít<br /> khách du lịch l a chọn đi xe khách từ Hà Nội hoặc S n a đến thị trấn Bắc Yên, rồi tiếp tục<br /> đi tuyến xe khách nội huyện thị trấn Bắc Yên - Tà Xùa - Làng Chếu - Xím Vàng - Hang Chú<br /> tới Tà Xùa (ngày 1 chuyến, 8h sáng khởi hành từ trung tâm xã Hang Chú, khoảng 8h30’ sáng<br /> đi qua trung t m x Tà Xùa và 2h chiều khởi hành từ bến xe thị trấn Bắc Yên, khoảng 2h30’<br /> đi qua trung t m x Tà Xùa). i chung hiện nay phư ng tiện giao thông đến Tà Xùa về c<br /> bản đáp ứng được nhu cầu của u khách nhưng trong tư ng lai c th cần tăng thêm lượt xe<br /> khách nối liền thị trấn Bắc Yên với Tà Xùa và xây d ng i đỗ xe T nh đ khách du lịch có<br /> chỗ gửi xe.<br /> <br /> 2.3.2. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật<br /> <br /> Hiện nay, nguồn cấp điện ch nh cho x Tà Xùa là lưới điện 35 KV chạy dọc theo t nh<br /> lộ 112, gần như 100% các ản trên địa àn x đ được sử dụng điện. Hệ thống điện chiếu<br /> sáng mới ch hình thành quanh khu v c trung tâm xã Tà Xùa. Hệ thống thông tin liên lạc đ<br /> phủ sóng mạng điện thoại Vietel Vinaphone nhưng mạng Internet mới ch được sử dụng<br /> rộng rãi ở khu v c trung tâm xã Tà Xùa, các bản xa h n chưa được phổ biến.<br /> <br /> 118<br /> Hệ thống cấp thoát nước ở Tà Xùa chưa hoàn thiện. Khu v c trung tâm xã Tà Xùa sử<br /> dụng nguồn nước m được dẫn từ phía T y đến b chứa nước rồi cung cấp cho các hộ tiêu<br /> thụ. òn đa số các đi m n cư khác vẫn sử dụng nước mưa nước giếng đào giếng khoan<br /> hoặc nước dẫn tr c tiếp từ m nước trên núi chưa qua xử lý. Vào mùa khô lượng mưa hiếm<br /> hoi nước ở m cũng ần cạn kiệt, nguồn nước dùng hàng ngày trở thành vấn đề kh khăn đối<br /> với người dân và các hộ kinh doanh du lịch. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải là các<br /> r nh c k ch thước từ B400 - B600mm nằm dọc đường t nh lộ 112 hoặc các rãnh hở nằm dọc<br /> hai bên các tuyến đường nông thôn khác. Tuy nhiên, o được đầu tư x y ng từng phần<br /> trong các giai đoạn khác nhau nên tính kết nối của hệ thống thoát nước rất kém. Trong xã Tà<br /> Xùa cũng chưa c hệ thống thu gom và xử lý rác thải nước thải nên nước thải sinh hoạt nước<br /> thải chăn nuôi và các chất thải rắn khác được thải tr c tiếp ra môi trường và hệ thống sông<br /> suối gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.<br /> <br /> 2.3.3. Cơ sở vật chất phục vụ du lịch<br /> <br /> Theo kết quả nghiên cứu điền dã của chúng tôi, hiện nay xã Tà Xùa có 11 nhà ngh<br /> phục vụ khách ngủ cộng đồng, chủ yếu tập trung ở trung tâm xã và gần Đồi sống lưng khủng<br /> long với quy mô từ 20 - 40 người/nhà. Các nhà ngh được xây d ng theo hình thức nhà cấp<br /> bốn thường chồng thêm một tầng nữa đ tăng iện tích sử dụng) hoặc nhà sàn, có khung sắt,<br /> vách tôn và lợp bằng tôn. Trong mỗi nhà ngh thường thiết kế 2 - 5 nhà vệ sinh có trang bị<br /> nh nước nóng lạnh 24/24 và thiết bị vệ sinh t hoại nhưng iện tích khá nhỏ và chất lượng<br /> thiết bị khá tồi tàn, lại không được dọn dẹp thường xuyên. Trong các nhà ngh thường sử<br /> dụng giường tầng bằng sắt với những phòng ở tầng 1 hoặc trải đệm tr c tiếp trên sàn nhà với<br /> những phòng tầng hai. hăn đệm trong nhà ngh khá sạch sẽ đa phần sử dụng đệm bông gạo<br /> của người Thái và chăn ông. Khi không có khách sử dụng, chăn đệm được gấp gọn đ sát<br /> vách hoặc đầu giường ngủ. Các nhà ngh đều lắp mạng wifi đ phục vụ khách du lịch.<br /> Xã Tà Xùa còn có 7 quán phục vụ ăn uống và 10 quán bán hàng tạp hóa chủ yếu tập<br /> trung ở khu v c Trung tâm xã. Giá dịch vụ ở Tà Xùa khá rẻ, trung nh 60.000/1 người/ đêm<br /> và 50.000/bữa ch nh/người, giá các loại hàng h a khác cũng không chênh lệch nhiều so với<br /> thị trấn Bắc Yên. Chủ các nhà ngh quán ăn và quán án hàng tạp hóa ở Tà Xùa đa phần là<br /> người Mông địa phư ng giáo viên cán ộ x người địa phư ng hoặc ở thị trấn Bắc Yên lên<br /> đ y mua đất, d ng nhà tr c tiếp kinh doanh hoặc thuê người trông coi. Tuy nhiên, do bận<br /> công tác, thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thiếu vốn nên họ kinh doanh không mấy thành công,<br /> có một số hộ thường xuyên đ ng cửa vì không c khách o c sở vật chất quá tồi tàn, thiếu vệ<br /> sinh. Tham gia kinh doanh du lịch ở xã Tà Xùa còn có một số người ở xuôi lên buôn bán,<br /> kinh doanh nhà ngh như chủ homestay A Tài, Ngỗng Tà Xùa Trà M y Tà Xùa… Họ thường<br /> nhanh nhẹn c đầu óc kinh doanh lại có vốn lớn nên làm ăn khá phát đạt. Ngoài hai homestay<br /> Ngỗng Tà Xùa và Trà Mây Tà Xùa, toàn bộ các hộ kinh doanh du lịch ở x Tà Xùa đều là<br /> kinh doanh t phát, không có chuyên môn về du lịch cũng như không iết hoặc rất t đẩy<br /> mạnh quảng cáo du lịch qua internet.<br /> <br /> 119<br /> 2.3.4. Khách du lịch<br /> <br /> Khách du lịch đến Tà Xùa có tuổi đời khá trẻ trong khoảng từ 20 - 30 tuổi thường là<br /> sinh viên hoặc các bạn thanh niên trẻ tuổi ưa khám phá và ịch chuy n, có một số ít khách ở<br /> độ tuổi trung niên và người nước ngoài. Đa phần trong số họ đến từ Hà Nội và các t nh phía<br /> Bắc, một số đến từ miền am và nước ngoài. Khách du lịch đến Tà Xùa tập trung đông vào<br /> cuối tuần từ chiều thứ 7 đến sáng chủ nhật và các dịp lễ, tết với hoạt động chủ yếu là ngắm<br /> mây và chụp ảnh tại Đồi Sống lưng khủng long vào khoảng 5h30 - 10h sáng. Vì thế, khách du<br /> lịch thường tới ngh tại trung tâm xã Tà Xùa vào chiều muộn hoặc buổi tối đ sáng sớm hôm<br /> sau có th vừa ngắm mây vừa ngắm mặt trời mọc.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nguồn: Báo cáo tình hình du lịch Tà Xùa tháng 10/2017, UBND huyện Bắc Yên [8]<br /> Do chất lượng c sở vật chất và dịch vụ du lịch ở trung tâm xã Tà Xùa khá thấp, chủ<br /> yếu phục vụ khách du lịch “phượt” nên một số khách du lịch có yêu cầu không gian riêng tư<br /> và chất lượng phục vụ tư ng đối tốt hoặc những nhóm khách du lịch có trẻ em và người già sẽ<br /> l a chọn lưu trú và ăn uống tại thị trấn Bắc Yên. ũng c một số khách du lịch l a chọn mang<br /> theo thức ăn và lều cắm trại ngoài trời chứ không sử dụng hoặc hạn chế tối đa sử dụng các<br /> dịch vụ ở Tà Xùa. Báo cáo tình hình du lịch ở Tà Xùa tháng 10/2017 của UBND huyện Bắc<br /> Yên [8] cũng cho thấy khách du lịch đều đánh giá rất cao cảnh quan t nhiên hùng vĩ hoang<br /> s và không kh trong lành ở Tà Xùa nhưng cùng đều nhận xét chất lượng c sở vật chất và<br /> dịch vụ du lịch ở Tà Xùa còn rất yếu kém và thiếu thốn.<br /> <br /> 2.4. Phân tích ảnh hưởng du lịch lên kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường xã Tà Xùa và<br /> ngược lại<br /> <br /> 2.4.1. Du lịch và kinh tế của xã Tà Xùa<br /> <br /> Từ khoảng cuối năm 2015, Tà Xùa nổi lên như một đi m đến yêu thích của giới trẻ yêu<br /> thích du lịch mạo hi m trong cả nước. ăm 2016, xã Tà Xùa đ tiếp nhận khoảng 18.000 lượt<br /> khách du lịch, góp phần thúc đẩy một số hoạt động thư ng mại, dịch vụ chủ yếu như bán hàng tạp<br /> hóa, dịch vụ nhà ngh , dịch vụ ăn uống ở khu trung tâm xã Tà Xùa phát tri n nhanh chóng [9].<br /> Mặc dù hoạt động du lịch đ góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ tham gia kinh doanh ở<br /> trung tâm xã Tà Xùa, song “chưa góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế địa phương do<br /> các hộ đều kinh doanh tự phát, chưa có đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế<br /> hoặc được miễn” (PVS 1, nam, 1960, cán bộ). Mặt khác, theo thống kê của chúng tôi, ngoài 28<br /> 120<br /> hộ tham gia kinh doanh du lịch (chiếm 6,09% tổng số hộ dân ở xã Tà Xùa) và một số ít người<br /> dân địa phư ng làm thuê cho các hộ kinh doanh nói trên, đại đa số người dân địa phư ng vẫn<br /> duy trì mô hình kinh tế nông nghiệp t cấp t túc sản xuất trên nư ng rẫy truyền thống mà chưa<br /> tận dụng được c hội du lịch mang đến đ chuy n đổi c cấu sản xuất, nâng cao thu nhập. Có<br /> th thấy, hoạt động du lịch chưa tác động nhiều đến đời sống và sản xuất của người dân bản địa.<br /> Trong khi đ mô hình kinh tế sản xuất t cấp t túc truyền thống của họ lại có phần cản trở s<br /> phát tri n của dịch vụ du lịch. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, các hộ kinh doanh ăn<br /> uống ở Tà Xùa “đều phải mua thực phẩm từ thị trấn Bắc Yên lên do nguồn cung cấp thực phẩm<br /> ở xã Tà Xùa không ổn định” (PVS 2, nam, 1980, kinh doanh), trong khi “sản phẩm trồng trọt<br /> và chăn nuôi của người dân trong xã chủ yếu để phục vụ nhu cầu thực phẩm hàng ngày trong<br /> gia đình hoặc để tiếp đãi khách, làm vật dâng cúng trong các nghi lễ tôn giáo”(PVS 3, nam,<br /> 1980, cán bộ).<br /> <br /> 2.4.2. Du lịch và văn hóa xã hội của xã Tà Xùa<br /> D n số x Tà Xùa hiện có 460 hộ, 2.983 nhân khẩu mật độ n số đạt 47 người/km²<br /> với thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Mông [9] với nền văn h a n tộc truyền thống đặc sắc<br /> gắn liền với văn h a chợ phiên vùng cao, văn h a lễ hội truyền thống như lễ cúng dòng họ, lễ c m<br /> mới, tết cổ truyền dân tộc Mông,... thường được tổ chức kèm theo các hoạt động văn h a nghệ<br /> thuật hay trò ch i n gian như bắn cung, bắn nỏ đua ng a, hát giao duyên, ném pao, thổi sáo,<br /> thổi kh n đàn môi múa kh n,... phản ánh tinh thần ũng cảm thượng võ mà không kém phần<br /> lãng mạn của dân tộc Mông. Ngoài ra, họ còn nổi tiếng với các sản phẩm thủ công truyền thống<br /> như kỹ thuật mộc và kỹ thuật tôi thép r n đúc làm lưỡi cày, dao, cuốc, ghép gỗ thành thùng<br /> chứa nước đẽo gọt gỗ làm chõ xôi, kỹ thuật nhuộm vải, may vá, thêu thùa, tạo h nh hoa văn<br /> r c rỡ trên vải và trang phục váy áo của phụ nữ được làm thủ công bằng tay… [7].<br /> Có th thấy, Tà Xùa có nguồn tài nguyên du lịch văn h a phong phú độc đáo song<br /> đến nay vẫn chưa khai thác được thành sản phẩm du lịch. Do vậy, hiện nay hoạt động du lịch<br /> chủ yếu ở Tà Xùa ch là thưởng ngoạn và chụp ảnh phong cảnh t nhiên, các hình thức du lịch<br /> văn h a u lịch cộng đồng chưa xuất hiện, các sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản địa<br /> phư ng vẫn chưa tiếp cận được với khách du lịch. Mặt khác tr nh độ dân trí ở xã Tà Xùa<br /> tư ng đối thấp, số lao động được đào tạo chưa nhiều lao động được đào tạo chuyên ngành du<br /> lịch lại càng hiếm hoi, k cả những hộ tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch hay cán bộ quản lý<br /> văn h a x cũng không c chuyên môn về du lịch dẫn đến công tác quản lý du lịch, bảo tồn và<br /> phục hồi giá trị văn h a còn nhiều lúng túng. gười n địa phư ng còn giữ nhiều tập quán<br /> sống tư ng đối lạc hậu, mất vệ sinh như thả rông gia súc, trong nhà không có khu vệ sinh đạt<br /> yêu cầu, mặc cảm, t ti, ngại tiếp xúc với người lạ, có nhiều người đặc biệt là phụ nữ không<br /> biết nói tiếng Kinh gây trở ngại cho giao tiếp xã hội... Nhìn chung, xã hội khép k n t giao lưu<br /> với bên ngoài của người Mông xã Tà Xùa sẽ là một trở ngại lớn đ vận động được người dân<br /> địa phư ng nhiệt tình tham gia phát tri n dịch vụ du lịch.<br /> <br /> 2.4.3. Du lịch và môi trường tự nhiên của xã Tà Xùa<br /> <br /> Xã Tà Xùa nằm ở độ cao 1.500 - 1.700 m so với mặt nước bi n c địa hình chia cắt<br /> 121<br /> mạnh, có nhiều núi cao, khe sâu, lại nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa nên có phong<br /> cảnh thiên nhiên hùng vĩ không kh trong lành có kh hậu á nhiệt đới với 70% thời gian trong<br /> năm c sư ng mù ao phủ nhiệt độ trung nh năm ch c 150C [7]. th n i kh hậu và<br /> phong cảnh t nhiên là tài nguyên u lịch t nhiên nổi ật và đặc trưng của Tà Xùa. Hiện nay<br /> đa số khách u lịch đến Tà Xùa đều đ thưởng ngoạn và trải nghiệm hai loại tài nguyên này với<br /> những sản phẩm u lịch đ nổi anh trên cả nước gồm Thung lũng m y Đồi sống lưng khủng<br /> long Đ nh gi y táo m o cô đ n...<br /> Tuy nhiên điều kiện t nhiên ở Tà Xùa cũng mang lại không t trở ngại cho phát tri n<br /> u lịch. Thứ nhất đặc đi m độ ốc lớn địa h nh chia cắt mạnh iện t ch mặt ằng ành cho<br /> x y ng rất hạn chế các hiện tượng trượt đất và sạt lở thường xuyên xảy ra nhất là vào mùa<br /> mưa không ch làm sụt giảm lượng khách u lịch đến Tà Xùa mà còn đe ọa s an toàn và độ<br /> ền của các công tr nh x y ng và giao thông. Thứ hai s khan hiếm nước trong mùa khô<br /> ảnh hưởng xấu đến sản xuất của người n cũng như chất lượng ịch vụ u lịch. Thứ a việc<br /> phá rừng làm nư ng của người n cũng như việc khai thác thủy điện và khoáng sản t nhiên<br /> của các công ty ở Tà Xùa và các x vùng cao xung quanh g y ảnh hưởng không nhỏ đến môi<br /> trường t nhiên c n ằng sinh thái cảnh quan thiên nhiên và cả chất lượng đường giao thông<br /> từ đ ảnh hưởng không tốt đến phát tri n ền vững u lịch x Tà Xùa.<br /> Mặt khác ù chưa mang đến nhiều lợi ch về kinh tế văn h a - x hội nhưng u lịch<br /> đ ắt đầu mang đến những ảnh hưởng trái chiều tới môi trường t nhiên ở x Tà Xùa. Theo<br /> quan sát của chúng tôi o lượng khách tăng đột iến người n t phát chặt rừng phá núi<br /> san đào đất x y ng lều lán ên đường phá vỡ cảnh quan g y mất an toàn giao thông.<br /> goài ra “đa số nhà cửa ở khu vực trung tâm xã Tà Xùa đều xây dựng không phép, không<br /> đảm bảo an toàn sử dụng, thiếu hệ thống xử lý vệ sinh, thu gom rác, thoát nước thải gây ô<br /> nhiễm môi trường” PVS 4 nam 1976 cán ộ). Trong khi đ “một số khách du lịch đốt lửa<br /> trại xong không dọn dẹp và vất rác bừa bãi”(PVS 2, nam, 1980, kinh doanh) g y ảnh hưởng<br /> xấu đến vệ sinh môi trường.<br /> T m lại trước mắt hoạt động u lịch ở x Tà Xùa đang ở giai đoạn phát hiện trong<br /> vòng đời sản phẩm u lịch phạm vi ảnh hưởng mới ch hạn chế quanh khu trung t m x Tà<br /> Xùa và một số t hộ gia đ nh tham gia hoạt động kinh oanh u lịch ch chiếm 6 09% tổng số<br /> hộ n trong x ) còn đại đa số người n trong x đang đứng ngoài hoặc không mấy quan<br /> t m đến hoạt động u lịch. ởi thế mặc ù u lịch là một c hội tốt đ x a đ i giảm nghèo,<br /> phát tri n sản xuất hàng h a n ng cao thu nhập cho cộng đồng địa phư ng nhưng hiện nay<br /> u lịch vẫn gần như chưa tác động đến hoạt động kinh tế và th i quen sản xuất của người n<br /> x Tà Xùa n i riêng và thu nhập của địa phư ng n i chung. Mặt khác u lịch cũng chưa khai<br /> thác được tài nguyên u lịch văn h a phong phú của cộng đồng n tộc Mông các sản phẩm<br /> du lịch văn h a u lịch cộng đồng, sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản địa phư ng<br /> vẫn chưa hình thành hoặc tiếp cận được với khách du lịch. Tuy hoạt động du lịch chưa tác<br /> động nhiều đến kinh tế văn h a x hội x Tà Xùa nhưng o lượng khách u lịch tăng đột<br /> iến trong thời gian gần đ y ý thức ảo vệ cảnh quan môi trường của một số hộ kinh oanh<br /> và khách u lịch chưa tốt g y ảnh hưởng tiêu c c đến môi trường sinh thái và c khả năng<br /> 122<br /> ẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về cảnh quan môi trường nếu không c những iện<br /> pháp giải quyết kịp thời. V thế chúng tôi xin đề xuất với nhà quản lý a nh m giải pháp về<br /> kinh tế văn h a - x hội và môi trường nhằm mục tiêu xây d ng thành công thị trường du lịch<br /> và phát tri n du lịch x Tà Xùa theo hướng bền vững, mang lại nguồn lợi ổn định và lâu dài cho<br /> địa phư ng.<br /> <br /> 2.5. Giải pháp phát triển bền v ng du lịch xã Tà Xùa - Bắc Yên<br /> <br /> 2.5.1. Nhóm giải pháp kinh tế<br /> <br /> - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về c hội chuy n đổi c cấu sản<br /> xuất, nâng cao thu nhập do du lịch mang lại cho người n địa phư ng.<br /> - Đối với người dân vùng cao, chợ không ch là n i trao đổi uôn án còn là n i trao<br /> đổi tâm tình giao lưu làm quen với bạn bè. Hiện nay, khu chợ ở trung t m x Tà Xùa đang<br /> được Nhà máy sản xuất ch Tà Xùa thuê đ sản xuất chè và kinh doanh du lịch. Đ du lịch<br /> đến gần h n với người n địa phư ng tạo không gian thuận lợi đ họ c c hội trao đổi,<br /> buôn bán các sảm phẩm nông lâm thổ sản o m nh làm ra và giao lưu với khách du lịch cần<br /> phục hồi lại chức năng của chợ Trung tâm xã Tà Xùa hoặc tìm một địa đi m phù hợp khác<br /> làm chợ.<br /> - Điều ch nh quy hoạch sản xuất chè Tà Xùa, xây d ng các diện tích trồng chè có tạo<br /> hình cảnh quan phục vụ du lịch. Khoanh vùng bảo tồn chè shan tuyết cổ thụ tại bản Bẹ.<br /> - Nghiên cứu, thử nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp sạch (rau sạch, cây thuốc,<br /> c y ăn quả chăn nuôi...) phù hợp với Tà Xùa đồng thời tuyên truyền và động viên người dân<br /> địa phư ng mở rộng sản xuất nông nghiệp sạch vừa tạo cảnh quan cho du lịch vừa có sản<br /> phẩm bán cho khách du lịch.<br /> - Nghiên cứu mô hình và tổ chức các hợp tác xã nghề truyền thống đ truyền thừa các<br /> nghề thủ công truyền thống của người Mông đồng thời tr c tiếp sản xuất và bán các sản<br /> phẩm thủ công mỹ nghệ làm quà tặng quà lưu niệm cho khách du lịch.<br /> - Nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng các loại mô hình du lịch cộng đồng, du lịch<br /> văn h a u lịch mạo hi m, du lịch ngh ưỡng tại xã Tà Xùa.<br /> - Định hướng phát tri n các sản phẩm du lịch hướng tới nguồn khách du lịch chất<br /> lượng cao, có khả năng thanh toán lớn và có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và nh n văn.<br /> Mặt khác, cần đa ạng hóa loại hình dịch vụ và sản phẩm du lịch nhằm khai thác triệt đ nhu<br /> cầu của khách du lịch đồng thời kéo dài thời gian khách du lịch lưu trú tại Tà Xùa nói riêng<br /> và huyện Bắc Yên nói chung.<br /> - Đẩy mạnh quảng bá về du lịch Tà Xùa với các thị trường nguồn khách trong và ngoài<br /> nước bằng việc xây d ng trang web Du lịch Tà Xùa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, kết<br /> nối chặt chẽ với các công ty lữ hành trong và ngoài nước bằng các ch nh sách ưu đ i quà tặng<br /> là các đặc sản địa phư ng...<br /> - Mời gọi thu hút đầu tư chọn l a được những nhà đầu tư c t m c uy t n và chuyên<br /> nghiệp.<br /> <br /> 123<br /> 2.5.2. Nhóm giải pháp văn hóa - xã hội<br /> <br /> - Mở các lớp tập huấn ngắn hạn kiến thức về dịch vụ du lịch, nấu ăn văn h a địa phư ng<br /> tiếng Anh cho các hộ kinh oanh và người n địa phư ng đặc biệt là các hộ tình nguyện tham<br /> gia hoạt động du lịch và thanh niên. Mở lớp tập huấn quản lý du lịch cho cán bộ xã.<br /> - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo tồn và quảng á văn h a<br /> truyền thống độc đáo của dân tộc mình với khách du lịch trong và ngoài nước.<br /> - Tuyên truyền và động viên người dân tham gia học tập n ng cao tr nh độ văn h a<br /> tích c c thay đổi những tập quán lạc hậu, mất vệ sinh cũng như khắc phục tâm lý t ti, nhút<br /> nhát không ám giao lưu với thế giới bên ngoài.<br /> - Xây d ng quy chế hoạt động và quản lý du lịch x Tà Xùa đưa hoạt động kinh<br /> doanh du lịch vào quy củ đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với khách du lịch và<br /> các hộ kinh doanh du lịch đảm bảo an toàn về văn h a - xã hội, an ninh trật t cho địa<br /> phư ng và khách u lịch.<br /> - Duy trì, phát tri n các tổ đội văn nghệ quần chúng tại các bản, các hội.<br /> <br /> 2.5.3. Nhóm giải pháp môi trường<br /> <br /> - Đẩy nhanh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch Khu du lịch sinh thái Tà Xùa;<br /> định hướng không gian, kiến trúc cảnh quan cho đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát tri n du<br /> lịch bền vững. Đặc biệt chú ý đến vấn đề quản lý xây d ng, san lấp mặt bằng, thu gom và xử<br /> lý chất thải rắn nước thải nhằm giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường.<br /> - Nghiên cứu sức tải du lịch của x Tà Xùa và đưa ra các iện pháp thích hợp đ<br /> khống chế lượng khách du lịch trong phạm vi sức tải du lịch đ xác định.<br /> - Đẩy mạnh công tác bảo vệ và trồng mới rừng gắn với trồng hoa, cây cối có chủ đ ch<br /> tạo cảnh quan.<br /> - Cân nhắc lợi hại và l a chọn giữa phát tri n du lịch, bảo vệ môi trường với một số<br /> công trình thủy điện và khai thác khoáng sản.<br /> <br /> 3. Kết luận<br /> <br /> Xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên có những điều kiện t nhiên và văn h a x hội phù hợp đ<br /> phát tri n du lịch và trong th c tế, từ năm 2015 n i đ y đ là một đi m đến được yêu thích<br /> của giới trẻ trong cả nước. Phát tri n du lịch ở Tà Xùa là c hội vàng đ giao lưu phát tri n<br /> văn h a - xã hội và kinh tế; nâng cao thu nhập, góp phần x a đ i giảm ngh o đồng thời<br /> quảng bá nền văn h a độc đáo của người dân xã Tà Xùa nói riêng và huyện Bắc Yên nói<br /> chung với khách du lịch trong và ngoài nước. Song, với hiện trạng thị trường du lịch và các<br /> đặc đi m t nhiên, kinh tế văn h a - xã hội hiện nay của x Tà Xùa đ xây d ng thành công<br /> thị trường du lịch và phát tri n du lịch x Tà Xùa theo hướng bền vững, mang lại nguồn lợi ổn<br /> định và l u ài cho địa phư ng vẫn cần s quyết tâm và những chiến lược phát tri n đúng đắn của<br /> các cấp chính quyền t nh S n a huyện Bắc Yên nói chung và xã Tà Xùa nói riêng.<br /> <br /> <br /> 124<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1] Antonio Machado (2003), Du lịch và phát tri n bền vững (Tourism and Sustainable<br /> Development) trong D án: "Xây d ng năng l c cho phát tri n Du lịch ở Việt Nam",<br /> VNAT và FUNDESO.<br /> [2] World Tourism Organization (WTO) (1998), Guide for Local Authorities on<br /> Developing Sustainale Tourism, Madrid: World Tourism Organizatione.<br /> [3] Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Lê Thảo (2015), “Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên du lịch t<br /> nhiên cho phát tri n du lịch bền vững”, trích trong Hội thảo Giáo dục vì s phát tri n<br /> bền vững trong thời đại toàn cầu hóa.<br /> [4] Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ban hành ngày 19/6/2017, https://luatvietnam.vn/van-<br /> hoa/luat-09-2017-qh14-quoc-hoi-115518-d1.html, tải ngày 20/7/2018<br /> [5] UBND huyện Bắc Yên, “Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Du lịch Trung tâm xã Tà Xùa”.<br /> [6] UBND huyện Bắc Yên, “Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Du lịch Trung tâm xã Tà<br /> Xùa”.<br /> [7] UBND huyện Bắc Yên, “Báo cáo Kế hoạch phát tri n du lịch huyện Bắc Yên đến 2020,<br /> tầm nh n đến năm 2030”.<br /> [8] UBND huyện Bắc Yên, “Báo cáo tình hình du lịch Tà Xùa tháng 10/2017”.<br /> [9] U D x Tà Xùa “Báo cáo Kế hoạch Phát tri n Kinh tế - xã hội x Tà Xùa năm 2016”.<br /> <br /> <br /> <br /> CURRENT STATE AND SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE<br /> TOURISM DEVELOPMENT IN TA XUA, BAC YEN DISTRICT<br /> 1<br /> Tran Hanh Nguyen, 2Luong Phu<br /> 1<br /> Tay Bac University<br /> 2<br /> Bac Yen District<br /> <br /> <br /> Abstract:Thestudy was carried out to assess the current state of tourism development in Ta Xua<br /> commune, Bac Yen district, Son La province; analyze the impacts of tourism on the local economy, culture,<br /> society and environment; and propose some solutions for sustainable tourism development in Ta Xua Commune.<br /> The research employed the participatory observation, in-depth interviews with 7 managers, 5 business<br /> households, 6 local people, 12 tourists and 1 expert in the approach of sustainable development and synthesis of<br /> secondary sources in the local area. The results show that despite the abundant and diversified tourism<br /> resources, Ta Xua tourism is at an early stage in the product life cycle with limited economic and cultural effects<br /> and primitive tourism activities. The researchers then propose threegroups of economic, cultural-social and<br /> environmental solutions to the managers for a successful tourism market and the sustainable tourism<br /> development in Ta Xua commune, bringingabout stable and long-term resources for the local.<br /> <br /> Keywords: Sustainable tourism, Ta Xua, Bac Yen.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 125<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2