intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống hoa lily bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

194
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, và là phương pháp nuôi cấy mô tuyên truyền, số lượng lớn cây giống hoa lily Sorbone. Sorbone quy mô lily như cấy, sau khi khử trùng và cắt thành các khối, được cấy trên môi trường nuôi cấy với các hoóc môn thực vật khác nhau để tạo ra mô sẹo và cespitose chồi; mô sẹo và cespitose nụ đang tăng lên nhanh chóng trong môi trường nuôi cấy thứ cấp cho đến khi đạt chiều cao cây giống của 5 cm và hình thành cơ sở bóng đèn và cây con được cấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống hoa lily bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

  1. NGHIÊN C U HOÀN THI N QUY TRÌNH CÔNG NGH NHÂN GI NG HOA LILY B NG PHƯƠNG PHÁP NUÔI C Y IN VITRO Minh Phú, oàn Th Thùy Vân, ng Văn ông, Tr nh Kh c Quang SUMMARY Improving lily sorbone propagation technology by in vitro culture method The present invention belongs to the field of biotechnology, and is tissue culture method to propagating great amount of Sorbone lily seedlings. Sorbone lily scale as explant, after sterilization and cutting into blocks, is inoculated on culture medium with different plant hormones to induce callus and cespitose bud; callus and cespitose bud are proliferated in secondary culture medium until reaching seedling height of 5 cm and forming base bulb; and the seedling is transplanted in grown bulb medium. The created and proliferation budlb culture medium includes MS supplemented NAA 0.01 mg/L and BAP 0.4 mg/L. The grown culture medium includes MS NAA 0.2 mg/L and BAP 0.03 mg/L. The culture conditions include temperature of 25 - 26 deg.C, illuminance of 2000 - 2200 lux, lighting 12 hr/day and pH 5.8. Keywords: Biotechnology, tissue culture, callus, bulb, hormones. I. TV N Vi n Di truy n Nông nghi p, Vi n Công Hoa lily là lo i hoa cao c p, có v p ngh sinh h c - i h c Nông nghi p Hà sang tr ng, b n cao, hương thơm nh N i, Phân Vi n Công ngh sinh h c à L t, nhàng và màu s c phong phú. T lâu, loài Vi n Nghiên c u Rau qu ... ã và ang n hoa này ã kh ng nh ư c th m nh trên l c nghiên c u nhân gi ng lily nh m t o ra th trư ng th gi i. Và c bi t, nh ng năm nh ng s n phNm t t nh t v i giá thành h p g n ây, t i Vi t Nam hoa lily ã tr thành lý, tuy nhiên k t qu t ư c chưa cao. lo i hoa ph bi n trong nh ng ngày l , T t Xu t phát t nh ng lý do trên, chúng cũng như nh ng sinh ho t thư ng nh t c a tôi ã ti n hành th c hi n tài: “ ghiên ngư i dân. c u hoàn thi n quy trình công ngh nhân Hoa lily ư c nhân gi ng b ng nhi u gi ng hoa lily b ng phương pháp nuôi c y phương pháp khác nhau, trong ó phương in vitro”. pháp nhân gi ng b ng k thu t nuôi c y mô tài nghiên c u ư c th c hi n t in vitro có nhi u ưu i m vư t tr i. K tháng 10/2007 n tháng 6/2009. Các thí thu t này ư c áp d ng t i các qu c gia và nghi m ư c ti n hành t i Phòng Thí vùng lãnh th có ngành s n xu t hoa tiên nghi m nuôi c y mô - B môn Công ngh ti n trên th gi i như Hà Lan, Thái Lan, ài sinh h c và Vư n ươm thí nghi m - B môn Loan, Trung Qu c... Tuy nhiên, vi c áp Hoa cây c nh - Vi n N ghiên c u Rau qu . d ng công ngh này t i Vi t Nam v n còn M c ích nghiên c u: T nh ng ưu, nhi u h n ch nên giá thành c gi ng cao, như c i m các nghiên c u trư c ó, d a ch t lư ng v n còn th p. M c dù, nh ng trên n n t ng c a quy trình “t o c tr c ti p năm g n ây m t s cơ quan khoa h c như: t lát c t v y c - Vi n Di truy n N ông
  2. nghi p”. Chúng tôi ã t ra m c tiêu c a - nh hư ng c a giá th n kh năng tài: b t ch i c a c gi ng lily in vitro. - L a ch n quy trình t t nh t, ơn gi n, - nh hư ng c a m t s lo i phân bón d ng d ng, có kh năng chuy n giao cho lá n sinh trư ng c a cây giai o n sau m i i tư ng, m i i u ki n s n xu t in vitro. - T i ưu hoá quy trình nhân gi ng cây hoa lily cho t ng i tư ng gi ng có tri n 3. Phương pháp thí nghi m v ng và thích nghi v i i u ki n khí h u - L a ch n và tách các v y c t c lily c a vùng ng b ng sông H ng cũng như m u v i kích thư c dài v y t 2-3 cm. các t nh phía B c. - Kh trùng v t m u b ng H2O2 ho c - N âng cao ch t lư ng c gi ng, h giá HgCl2. thành s n phNm. N ăng su t l n, kh - Môi trư ng nuôi c y: năng cung c p gi ng cho th trư ng. + Môi trư ng cơ b n: MS (Murashige and Skoog, 1962) có c i ti n v thành ph n II. V T LI U VÀ PHƯƠN G PHÁP ư ng, agar. N GHIÊN C U + Môi trư ng kh i ng, t o c ban u 1. V t li u nghiên c u có b sung t h p BAP (6-Benzylaminopurine) Là gi ng hoa lily Sorbone. ây là hàm lư ng 0,01-0,05 mg/l và αN AA gi ng hoa lily thơm, có màu h ng, nh p n i (1-N aphtyl acetic acid) 0,1-0,5 mg/l. t Hà Lan, ư c Vi n N ghiên c u Rau qu + Môi trư ng nuôi l n c là môi trư ng tuy n ch n và ã ư c B N ông nghiêp và cơ b n trên v i t h p BAP và αN AA. Hàm Phát tri n nông thôn công nh n gi ng chính lư ng thay i cho phù h p v i m c ích th c tháng 6/2009. nuôi l n c . 2. i dung nghiên c u (BAP: 0,02-1 mg/l; αN AA: 0,1-03 mg/l) Các nghiên c u ư c ti n hành 3 giai o n: Và các ch t b sung như: than ho t tính, nư c d a... Giai o n 1: (Kh i ng) - Môi trư ng ư c i u ch nh v pH: 5,8. - nh hư ng c a hàm lư ng BAP và αN AA n kh năng phát sinh c nh t mô - N hi t phòng nuôi: 260C ± 2. v y c lily. - Nm không khí: 45 - 50%. - nh hư ng c a n ng ư ng n - Toàn b v t m u ư c t trong môi phát sinh c nh t mô v y c lily. trư ng t i su t quá trình nuôi. Giai o n 2: (S phát tri n c nh ) - nh hư ng c a hàm lư ng t h p III. K T QU N GHIÊN C U VÀ TH O BAP và αN AA n kh năng nuôi l n c LU N lily nh . 1. K t qu và nh ng ánh giá ch y u - nh hư ng c a n ng ư ng giai o n in vitro Saccarose, than ho t tính, nư c d a n t c sinh trư ng c a c gi ng lily in vitro. giai o n 1, khi ti n hành t o v t li u kh i u. Căn c vào các k t qu nghiên Giai o n 3: (ngoài vư n ươm)
  3. c u cho th y: t h p BAP v i αNAA hàm lư ng 0,01 mg/l cho k t qu t t nh t. B ng 1. nh hư ng c a hàm lư ng BAP và α AA n kh năng phát sinh c nh Công th c thí nghi m αNAA (mg/l) BAP (mg/l) S c thu đư c TB/1 m u A1 0,1 0,52 A2 0,2 1,70 A3 0,01 0,3 3,01 A4 0,4 3,23 A5 0,5 2,81 T k t qu trình bày t i b ng 1 chúng ta nh t t nh t. Tuy nhiên th i gian t o c nh n th y, t l t o c nh tăng d n v i hàm khá lâu t 40-60 ngày, cũng như t l phát lư ng c a BAP có m t trong môi trư ng t sinh c trên m t m u còn th p. V n t 0,1-0,4 mg/l. Khi tăng hàm lư ng BAP vư t ra là c n rút ng n th i gian tái sinh c a ngư ng 0,4 mg/l, t l t o c gi m rõ r t t m u, nâng cao ch t lư ng c a c t o ra. 3,32 c /1m u xu ng còn 2,81 c /1m u. T K t qu b ng 2 dư i ây cho th y n u ta k t qu này cho chúng ta th y tác ng c a thay i hàm lư ng ư ng trong môi t l t h p BAP và αNAA lên kh năng t o trư ng nuôi c y s rút ng n ư c áng k c nh . Khi t l này m t cân i s có tác th i gian phát sinh m u cũng như tăng t ng gây c ch n m u nuôi c y. l phát sinh c trên m t m u nuôi c y. T V i t l BAP và αNAA là (0,4: ó rút ng n ư c th i gian cho toàn b quá 0,01 mg/l) ã cho chúng ta k t qu t o c trình nuôi c y. B ng 2. nh hư ng c a hàm lư ng ư ng n phát sinh c nh t mô v y c lily S ngày sau c y m u Công th c thí nghi m Saccarose (g/l) S c TB/m u phát sinh c nh B1 30 55 - 60 2,48 B2 60 50 - 60 3,01 B3 90 40 - 50 3,27 B4 120 35 - 50 3,24 B5 150 40 - 50 3,17 Khi hàm lư ng ư ng tăng d n, th i gian phát sinh c nh ư c rút ng n t 5 cho n 20 ngày. Tuy nhiên t l t o c ch t cao nh t khi hàm lư ng ư ng có trong môi trư ng là 90 g/l. i u này cho th y: hàm lư ng ư ng có tác ng r t l n n t l t o c nh . Trong nghiên c u quy trình ng d ng s n xu t, bên c nh các ch tiêu v ch t lư ng, y u t th i gian cũng như s n lư ng luôn luôn là yêu c u thi t y u nh t. nh 1. C lily phát sinh t mô v y c
  4. B ng 3. nh hư ng c a t h p BAP và α AA n kh năng phát tri n c lily in vitro Công th c S lư ng αNAA BAP Kh i lư ng c Kh i lư ng c thí nghi m m u (mg/l) (mg/l) ban đ u (g) sau 60 ngày nuôi (g) C6 50 0,01 2,0 3,27 C7 50 0,03 1,9 5,13 C8 50 0,2 0,05 1,9 4,22 C9 50 0,07 1,8 3,87 C10 50 1,00 1,9 2,94 T nh ng k t qu nghiên c u, chúng ng r t m nh lên m u nuôi c y. V i hàm tôi nh n th y BAP k t h p v i 0,2 mg/l lư ng c a αNAA là 0,2 mg/l, hàm lư ng αNAA cho k t qu tăng trư ng t t nh t. c a BAP tăng d n t 0,01 -1 mg/l ã cho Tương t như nghiên c u v kh năng t o nh ng k t qu r t khác nhau. Và t ư c c nh , k t qu c a nghiên c u này cũng k t qu t t nh t công th c C7 v i t l cho th y t l c a t h p BAP và αNAA tác BAP: αNAA là 0,03 : 0,2 mg/l. B ng 4. nh hư ng c a hàm lư ng ư ng, nư c d a và than ho t tính n sinh trư ng c a c lily in vitro CTTD Kh i lư ng c ban đ u Kh i lư ng c Hàm lư ng CTTN (g) sau 60 ngày nuôi (g) 90 1,9 5,23 Đư ng Saccarose (g/l) 120 1,8 5,54 150 1,9 5,50 50 1,9 5,61 Nư c d a (ml/l) 100 1,8 6,28 150 1,9 6,24 0,5 1,9 6,35 Than ho t tính (g/l) 1,0 1,8 6,42 1,5 1,8 6,40 T k t qu b ng 4 cho th y tăng ch t 2. Giai o n ra ngôi ngoài vư n ươm lư ng c lily in vitro, làm tăng kh i lư ng c t t nh t, hàm lư ng c a ư ng có trong môi C ưa t ng nghi m ra t t t l trư ng là 120 g/l, hàm lư ng c a nư c d a là s ng cao s quy t nh kh năng ng d ng 10 ml/l và than ho t tính là 1,0 g/l. c a k thu t nhân gi ng b ng phương pháp này vào s n xu t c gi ng. Chính vì v y, ch tiêu u tiên và quan tr ng nh t c a khâu này là xác nh ư c giá th ưa cây t in vitro ra ex vitro. K t qu thu ư c th hi n b ng 5. nh 2. C lily in vitro sau 60 ngày nuôi
  5. B ng 5. nh hư ng c a giá th n kh năng b t ch i và sinh trư ng c a cây T l b t ch i Chi u cao cây S lá Đư ng kính c CTTN (%) (cm) (cái) sau thu ho ch v đ u (cm) 1 62,3 20,5 1,5 1,5 2 53,2 23,2 2,1 1,6 3 85,4 35,2 3,5 2,3 4 49,4 25,4 1,8 1,5 5 80,7 30,6 3,1 1,9 Ghi chú: 3 khay/công th c, 30 cây/khay. CT1: Tr u hun + t phù sa; CT2: Sơ d a + tr u hun; CT3: Sơ d a nghi n nh . CT4: t phù sa; CT5: Sơ d a + t phù sa. K t qu cho th y công th c 3 và 4 cho trong môi trư ng thoáng, x p và giàu oxi. k t qu t t nh t. c bi t là công th c 3 v i Tuy nhiên ph i gi Nm và thoát nư c t t. t l b t ch i t 85,4%, ư ng kính c sau nâng cao ch t lư ng cũng như tăng thu ho ch t t i 2,3 cm vư t tr i so v i các cư ng kh năng sinh trư ng c a cây. Trong công th c khác, c bi t các ch s v sinh th i gian vư n ươm, ngoài nghiên c u các trư ng như chi u cao cây cũng như s lá ch s v giá th , chúng tôi ti n hành nghiên trên m t cây u t ch s theo dõi cao c u nh hư ng c a m t s lo i phân bón lá nh t. K t qu này cho th y, c lily in vitro n sinh trư ng và phát tri n c a cây. trong giai o n vư n ươm c n ư c tr ng B ng 6. nh hư ng c a phân bón lá n sinh trư ng c a cây ngoài vư n ươm Chi u cao cây S lá Đư ng kính c sau thu ho ch CTTN Công th c TN (cm) (cái) v đ u (cm) CT1 Đ i ch ng 35,2 3,5 2,3 CT2 Komix 30,5 3,0 1,8 CT3 Ch ph m Thiên nông 30,2 3,1 2,1 CT4 Đ u trâu 502 35,2 3,8 2,4 CT5 Atonik 30,6 3,3 1,9 K t qu thu ư c, trên b ng 6 cho qu khá t t, các ch s như s lá, ư ng th y vi c s d ng các ch phNm phân bón kính c sau thu ho ch u cao hơn so v i lá có tác ng không ng u các công i ch ng. V i công th c này, sinh th c khác nhau, m t s công th c còn cho trư ng và phát tri n c a cây u vư t tr i th y nh hư ng x u n cây tr ng khi so so v i các công th c khác, c bi t là kh sánh các ch tiêu v i i ch ng. Tuy năng ch u nhi t, khi tr ng vào các tháng nhiên, phân bón lá “ u trâu 502” cho k t có nhi t cao.
  6. nh 3. C lily gi ng Sorbone ư c x lý trư c khi ưa ra vư n ươm
  7. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam IV. K T LU N i u ki n t i ưu cho nhân gi ng hoa lily Sorbone b ng k thu t nuôi c y mô in vitro là: - Môi trư ng cho t o c nh lily là: MS + 90 g/l Sacarose + 0,01 g/l NAA + 0,4 mg/l BAP + 6 g/l agar. - Môi trư ng nuôi l n c nh lily là: MS + 120 g/l Sacarose + 0,2 mg/l NAA + 0,03 mg/l BAP + 100 ml/l CW + 1 g/l than + 6 g/l agar. - N n giá th t i ưu cho giai o n vư n ươm: Sơ d a nghi n nh . - Phân bón cho cây lily giai o n vư n ươm: Phân u trâu 502. TÀI LI U THAM KH O: 1. Cao Th Huy n Trang, Dương Minh ga, Minh Phú, ăng V nh, Hà Th Thuý, 2006. Nghiên c u t o c tr c ti p t lát c t v y c lily in vitro, T/C Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 2006/S 8 2. Dương T n h t, 2006. H th ng nuôi c y bioreactor trong công ngh sinh h c th c v t. T p chí Công ngh sinh h c, 4 (3): 265-283. 3. Dương T n h t, ăng V nh, 2004. Nuôi c y l ng và nuôi c y thoáng khí trong vi c gia tăng s tái sinh ch i và nâng cao ch t lư ng cây hoa lily (Lilium longiflorum). T p chí Công ngh sinh h c, 2 (4): 487-499. 4. guy n Th Phương Th o, 1999. Nghiên c u t o c gi ng hoa loa kèn trong ng nghi m, T p chí N ông nghi p, Công nghi p, Th c phNm 2/1999. 82-84 5. Takateru Ishimori, Yoshiji iimi, Dong-Sheng Han, 2009. In vitroflowering of Lilium rubellum Baker. Scientia Horticulturae, 120, 246-249. 6. Rong-Yan Xu, Yoshiji iimi, Dong-Sheng Han, 2006. Changes in endogenous abscisic acid and soluble sugars levels during dormancy-release in bulbs of Lilium rubellum. Scientia Horticulturae, 111, 68-72. 7. J.M.Van Tuyl, M.P Van Dien, M.G.M. Van Creij, T.C.M.Van Kleinwee, J.Franken and R.J.Bino: Application of in vitro pollination, ovary culture, ovule culture and embryo rescue for overcoming incongruity barriers in interspecific Lilium crosses. Plance Science, 74 (1991) 115-126. Elsevier Scientific Publishers Ireland Ltd gư i ph n bi n: Tr n Duy Quý 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2