intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu hoạt động của hiệu cầm đồ

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

386
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dịch vụ cầm đồ là hình thức cho vay nóng phát triển mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt ở các thành phố lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu hoạt động của hiệu cầm đồ

 1. Nghiªn cøu ho¹t ®éng cña hiÖu cÇm ®å Ng−êi tr×nh b y: NguyÔn Minh TuÊn ViÖn Khoa häc Lao ®éng v X héi. • DÞch vô cÇm ®å l h×nh thøc cho vay nãng ph¸t triÓn m¹nh trong thêi gian gÇn ®©y, ®Æc biÖt ë c¸c th nh phè lín. (ë H néi cã kho¶ng 500 hiÖu cÇm cÇm ®å). • Ho¹t ®éng cña c¸c hiÖu cÇm ®å rÊt kh¸c nhau tuú theo quy m«, ®Þa b n ho¹t ®éng v gi÷a khu vùc th nh thÞ - n«ng th«n. • Tr×nh b y n y nªu lªn c¸c néi dung ho¹t ®éng cô thÓ cña hai hiÖu cÇm ®å ë H Néi v Nam ®Þnh ®Ó thÊy râ ®−îc nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng v kh¸c nhau cña dÞch vô cÇm ®å ë mét th nh phè lín v ë n«ng th«n. 1
 2. §Æc ®iÓm chung HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh •§¨ng ký ho¹t ®éng theo luËt DN •§¨ng ký ho¹t ®éng víi UBND huyÖn. (Thñ tôc xin th nh lËp phøc t¹p nh−ng (Thñ tôc ®¬n gi¶n, nh−ng gÆp khã kh¨n kh«ng gÆp khã kh¨n) do ®Þa ph−¬ng kh«ng muèn cã ho¹t ®éng •B¾t ®Çu ho¹t ®éng n¨m 1995. n y trªn ®Þa b n). (L mét trong 500 hiÖu cÇm ®å ë HN) •Ho¹t ®éng cuèi n¨m 2002. (l mét trong 2 hiÖu cÇm ®å ë ý Yªn) §Þa b n ho¹t ®éng réng, kh¸ch h ng cã §Þa b n ho¹t ®éng hÑp, kh¸ch h ng chñ yÕu thÓ ë HN hoÆc c¸c tØnh kh¸c. ë cïng thÞ trÊn hoÆc mét hai x l©n cËn. •Qui m« lín, vèn l−u ®éng kho¶ng 2 tû •Quy m« nhá, vèn l−u ®éng kho¶ng 50 triÖu ®ång. ®ång. •Cã kho ch−a t i s¶n, quÇy b¸n t i s¶n •Kh«ng cã n¬i ®Ó t i s¶n riªng. •Cã 5 nh©n viªn l m viÖc • Cã 1 ng−êi (l chñ ) l m viÖc. 2
 3. Møc vay HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh -Møc cho vay cao nhÊt: 400 triÖu ®ång -Møc cho vay cao nhÊt: 10 triÖu ®ång -Møc cho vay thÊp nhÊt: 20.000 ®ång -Møc cho vay thÊp nhÊt: 10.000 ®ång -Møc cho vay th«ng th−êng: -Møc cho vay th«ng th−êng: tõ 1 ®Õn 10 triÖu ®ång. tõ 100 ®Õn 300 ngh×n ®ång -Møc vay dùa trªn gi¸ trÞ t i s¶n v møc ®é quen biÕt. NÕu l ng−êi quen -Møc vay tèi ®a 50% gi¸ trÞ t i s¶n. cã thÓ ®Õn 90% gi¸ trÞ t i s¶n, ng−êi l¹ (chñ yÕu l ng−êi quen) th× møc vay tèi ®a 70% gi¸ trÞ t i s¶n. (gi¸ trÞ t i s¶n ë ®©y do hiÖu cÇm ®å tù x¸c ®Þnh, th−êng thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng) 3
 4. T i s¶n cÇm cè HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh Lo¹i t i s¶n cÇm cè: Lo¹i t i s¶n cÇm cè: -Gåm c¸c lo¹i t i s¶n cã gi¸ trÞ tõ 100 C¸c lo¹i t i s¶n cã gi¸ trÞ tõ 50 ngh×n ®ång ngh×n ®ång trë lªn. trë lªn, lùa chän:. Tuy nhiªn cã sù lùa chän theo ®Æc ®iÓm: -T i s¶n cã thÓ b¸n ®−îc trªn thÞ tr−êng. -T i s¶n cã gi¸ trÞ. -Gän, nhÑ -DÔ b¶o qu¶n. -DÔ b¸n trªn thÞ tr−êng. Th«ng th−êng t i s¶n hay cÇm cè nhÊt l : Th«ng th−êng t i s¶n hay cÇm cè l : Xe m¸y, ®iÖn tho¹i di ®éng, ®å ®iÖn tö, Xe ®¹p, ®å ®iÖn tö, ®ång hå, giÊy tê xe, ®ång hå ®¾t tiÒn, xe ®¹p tèt, ®å n÷ trang giÊy CMND, c¸c lo¹i ®å dïng gia ®×nh kh¸c, c¸c h ng ho¸ s¶n xuÊt ch−a b¸n . 4
 5. Thñ tôc cho vay HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh Gåm 4 b−íc. •§em t i s¶n ®Õn hiÖu cÇm ®å xin vay. Thñ tôc vay: Nh− nhau •Hai bªn xem xÐt t i s¶n v c¸c giÊy tê kÌm theo (CMND, ®¨ng ký xe...) •Tho¶ thuËn, quyÕt ®Þnh møc vay. •L m giÊy vay(hîp ®ång) theo mÉu hîp ®ång -Hîp ®ång do c«ng an huyÖn riªng cña hiÖu cÇm ®å, cã dÊu cña c«ng ty cung cÊp, chØ cã ch÷ ký cña hai bªn ng−êi vay v chñ hiÖu c m B−íc 2 l©u nhÊt v× liªn quan ®Õn ®Þnh gi¸ t i ®å. s¶n, kiÓm tra tÝnh minh b¹ch cña t i s¶n(chÝnh chñ, kh«ng ph¶i l ®å ¨n c¾p, Thêi gian gi¶i quyÕt cho vay m−în cña ng−êi kh¸c...) nhanh h¬n v× møc vay nhá Tæng thêi gian ®Ó l m c¸c thñ tôc trªn h¬n, kh¸ch h ng quen, t i s¶n kho¶ng 30 phót. th«ng dông. 5
 6. L i suÊt HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh •Tù hiÖu cÇm ®å quyÕt ®Þnh, chñ yÕu •§−îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp ho¹t c¨n cø v o l i suÊt c¸c hiÖu cÇm ®å ®éng kh«ng qu¸ 2%/th¸ng. kh¸c trªn ®Þa b n. •Thùc tÕ l i suÊt kho¶ng 4-5%/th¸ng •L i suÊt tÝnh theo ng y: Th−êng l v× hiÖu cÇm ®å tÝnh l i theo ng y. 2000®/1triÖu/ng y. NÕu tÝnh ra th¸ng •Møc n y ®−îc ¸p dông chung cho tÊt th× kho¶ng 6%/th¸ng. c¶ c¸c lo¹i kh¸ch h ng. •Tr−êng hîp vay nhiÒu(t i s¶n tèt) th× l i suÊt 1700®/1 triÖu/ng y(t−¬ng ®−¬ng víi 5,1%/th¸ng). •NÕu t i s¶n kh«ng minh b¹ch th× l i suÊt cã thÓ lªn tíi 50000®/1 triÖu/ng y 6
 7. Thêi h¹n vay HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh •Do hai bªn tho¶ thuËn, nh−ng tèi ®a l 1 th¸ng. •Sau thêi h¹n m kh«ng tr¶ ®−îc th× ng−êi vay ®Õn thanh to¸n tiÒn l i v xin gia h¹n tiÕp. Nh− nhau. Khi ®ã hîp ®ång vay coi nh− míi. •Môc ®Ých chia thêi h¹n vay ng¾n ®Ó ®¶m b¶o: TiÒn l i+tiÒn gèc kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ t i s¶n. •NÕu qu¸ h¹n m kh«ng thanh to¸n l i v gia h¹n th× hiÖu cÇm ®å cã thÓ b¸n t i s¶n cÇm cè ®Ó thu håi vèn.Th−êng c¸c hiÖu cÇm ®å kh«ng muèn ®iÒu n y x¶y ra. V× vËy thùc tÕ rÊt hiÕm khi ph¶i b¸n t i s¶n. 7
 8. §Æc ®iÓm kh¸ch h ng HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh •Tuy kh«ng thèng kª chÝnh x¸c, •Chñ yÕu l ng−êi cã thu nhËp trung nh−ng cã thÓ nªu mét sè ®Æc ®iÓm: b×nh trë xuèng (quen biÕt cïng x , -100% l ng−êi cã thu nhËp kh¸ trë th«ng qua lo¹i t i s¶n cÇm cè). lªn (th«ng qua lo¹i t i s¶n cÇm cè) •Hä l n«ng d©n, ng−êi bu«n b¸n nhá, -Chñ yÕu l nam giíi. thu mua phÕ liÖu cÇn tiÒn. -§é tuæi thanh niªn. •Chñ yÕu l nam giíi. -§a sè cÇm cè nhiÒu lÇn. (kh«ng râ nghÒ nghiÖp) •Sè l−îng kh¸ch h ng t¹i thêi ®iÓm •Sè l−îng kh¸ch h ng t¹i thêi ®iÓm kh¶o s¸t kho¶ng 40 ng−êi. kh¶o s¸t kho¶ng 120 ng−êi 8
 9. KÕt qu¶ ho¹t ®éng HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh -HiÖu qu¶ kinh doanh tèt. -KÕt qu¶ kinh doanh kh«ng tèt l¾m. -Kh«ng gÆp tranh chÊp víi kh¸ch h ng -Kh«ng gÆp tranh chÊp víi kh¸ch h ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. -Cã c¹nh tranh -Kh«ng cã c¹nh tranh -Kh«ng gÆp rñi ro. -Kh«ng gÆp rñi ro. 9
 10. Nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng HiÖu cÇm ®å ë H néi HiÖu cÇm ®å ë Nam ®Þnh •L ho¹t ®éng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn •Khã kh¨n khi xin giÊy phÐp kinh nªn chÞu sù qu¶n lý chÆt chÏ cña nhiÒu doanh. c¬ quan v chÝnh quyÒn ph−êng. •L ho¹t ®éng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn •Kho chøa t i s¶n chËt chéi, ph¶i ®i nªn chÞu sù qu¶n lý chÆt chÏ cña nhiÒu thuª nªn chi phÝ cao. c¬ quan v chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. •ViÖc b¸n t i s¶n gÆp khã kh¨n v× liªn •L−îng kh¸ch h ng Ýt, ch−a tin t−ëng quan ®Õn c¬ quan c«ng an. v o hiuÖ cÇm ®å. •D− luËn x héi ®¸nh gi¸ kh«ng tèt vÒ ho¹t ®éng n y. 10
 11. KÕt luËn • CÇm ®å l h×nh thøc cho vay nãng míi xuÊt hiÖn trong thêi gian gÇn ®©y. • Ho¹t ®éng cña dÞch vô cÇm ®å ë c¸c th nh phè lín rÊt ph¸t triÓn, mang tÝnh chuyªn nghiÖp. Khu vùc n«ng th«n chØ xuÊt hiÖn ë c¸c thÞ trÊn, ho¹t ®éng th−êng g¾n víi c«ng viÖc kinh doanh kh¸c. • Ho¹t ®éng n y chÞu sù qu¶n lý chÆt chÏ cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng v chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. • §¸p øng rÊt nhanh nhu cÇu vay nãng cña ng−êi d©n. • HiÖu cÇm ®å ë th nh thÞ th−êng phôc vô kh¸ch h ng cã thu nhËp cao. • HiÖu cÇm ®å ë n«ng th«n chñ yÕu phôc kh¸ch h ng cã thu nhËp trung b×nh trë xuèng, trong ®ã cã ng−êi nghÌo. • Ng−êi cã thu nhËp thÊp khã tiÕp cËn víi dÞch vô n y do: - Kh«ng cã s½n hoÆc thiÕu t i s¶n cã thÓ cÇm cè. - Ch−a tin t−ëng v o hiÖu cÇm ®å. - HiÖu cÇm ®å muèn ng−êi thu nhËp kh¸ vay v× møc vay nhiÒu, t i s¶n tèt. • D− luËn x héi v chÝnh quyÒn ®¸nh gi¸ kh«ng tèt vÒ ho¹t ®éng n y. 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2