intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phẩm chất tinh dịch của lợn Landrace và Yorshire nhập từ Mỹ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

15
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tiến hành trên 60 lợn đực hậu bị (30 con giống Landrace, 30 con giống Yorkshire nhập từ Mỹ) nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và 20 lợn đực trưởng thành (10 lợn đực Landrace và 10 lợn đực Yorkshire có nguồn gốc Mỹ) nhằm đánh giá phẩm chất tinh dịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phẩm chất tinh dịch của lợn Landrace và Yorshire nhập từ Mỹ

  1. TNU Journal of Science and Technology 225(16): 3 - 7 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA LỢN LANDRACE VÀ YORSHIRE NHẬP TỪ MỸ Nguyễn Mạnh Hà1*, Ngô Anh Tú1, Vũ Văn Quang2 1Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, 2Viện Chăn nuôi TÓM TẮT Nghiên cứu được tiến hành trên 60 lợn đực hậu bị (30 con giống Landrace, 30 con giống Yorkshire nhập từ Mỹ) nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và 20 lợn đực trưởng thành (10 lợn đực Landrace và 10 lợn đực Yorkshire có nguồn gốc Mỹ) nhằm đánh giá phẩm chất tinh dịch. Lợn được nuôi tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn, Hoà Bình - Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu bị Landrace và Yorkshire là rất tốt. Lợn Landrace và Yorkshire có khả năng tăng khối lượng đạt lần lượt là 887,92 và 868,54 g/con/ngày; dày mỡ lưng đạt lần lượt là 11,75 và 11,35 mm, tỷ lệ nạc đạt 59,22 và 59,53% tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt lần lượt là 2,48 kg và 2,46 kg. Phẩm chất tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire tương đối tốt: thể tích tinh dịch đạt lần lượt là 236,13 và 230,05 ml; hoạt lực tinh trùng đạt 81,25 và 81,05%; Nồng độ tinh trùng đạt 236,75 và 236,95 triệu/ml và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác đạt 53,89 và 52,45 tỷ/lần. Yếu tố giống, mùa vụ ảnh hưởng rõ rệt đến thể tích tinh dịch và chỉ tiêu tổng hợp VAC, còn những chỉ tiêu khác ít bị ảnh hưởng. Chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire có xu hướng đạt giá trị cao nhất vào mùa Xuân. Từ khoá: Lợn đực Landrace; lợn đực Yorshire; tinh dịch lợn đực Landrace; tinh dịch lợn đực Yorshire; chất lượng tinh dịch lợn đực Landrace và Yorshire Ngày nhận bài: 30/11/2020; Ngày hoàn thiện: 19/12/2020; Ngày đăng: 21/12/2020 RESEARCH TO GROWING CAPACITY AND SEMEN QUALITY OF LANDRACE AND YORSHIRE IMPORTED FROM USA Nguyen Manh Ha1*, Ngo Anh Tu1, Vu Van Quang2 1Thai Nguyen University – Lao Cai Campus, 2National Institute of Animal Husbandry ABSTRACT Reseach is cary out on 60 growing boars (30 Landrace and 30 Yorshire that is imported from USA) in order to evaluate capacity of grow and 20 adult boars (10 Landrace and 10 Yorshire USA origin) in order to evaluate semen quality. The boars are keeping in Ky Son Station for Research and Development nucleus pig breed – Thuy Phuong Pig Research Center, National Institute of Animal Husbandry. The result of study show that: growing capacity of growing boars Landrace and Yorshire is good. The increasing body weight of Landrace and Yorshire is 887.92 and 868.54 gr/boar/day, backfat thicknes in tern as 11.75 and 11.35 mm, rate of lean meat is 59.22 and 59.53 percent, feed consumption per kg increasing body weight is 2.48 and 2.46 kg. Semen quality of Landrace and Yorshire boars is rather good: the volume of semen in tern as 236.13 and 230.05 ml, the active sperm is 81.25 and 81.05 percent, the sperm concentration is 236.75 and 236.95 million per ml, total sperm progressive mobility per one time semen exploitation is 53.89 and 52.45 billion. The impact of season to semen concentration and VAC characterictic is clear and the other characterictic virtually is not influence. The semen quality of Landrace and Yorshire get tendenciously highest value at Spring. Keywords: Landrace boar; Yorshire boar; semen of landrace boar; semen of Yorshire boar; semen quality of Landrace and Yorshire boars Received: 30/11/2020; Revised: 19/12/2020; Published: 21/12/2020 * Corresponding author. Email: nguyenmanhha@tnu.edu.vn http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 3
  2. Nguyễn Mạnh Hà và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(16): 3 - 7 1. Mở đầu 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp Hiện nay, các giống lợn Landrace, Yorshire nghiên cứu và Duroc đang đóng vai trò quan trọng trong 2.1. Đốı tượng cơ cấu đàn lợn ngoại ở Việt Nam. Các giống Lợn đực và tinh dịch lợn đực Landrace và lợn ngoại này đều có ưu điểm: khả năng sinh Yorkshire nhập từ Mỹ. trưởng nhanh, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối 2.2. Địa điểm nghiên cứu lượng thấp, năng suất thân thịt cao và tỉ lệ nạc cao... đáp ứng được hầu hết yêu cầu sản xuất và Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhu cầu của thị trường tiêu dùng. nhân Kỳ Sơn - Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi. Trong chăn nuôi, đực giống đóng vai trò quan trọng. Phẩm chất của đực giống quyết định tới 2.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu 50% năng suất chăn nuôi. Vì vậy, việc đánh theo dõi giá chất lượng đực giống luôn được quan tâm Nội dung 1: Đánh giá khả năng sinh tiến hành. Đoàn Phương Thuý và cộng sự trưởng của lợn đực Landrace và Yorkshire (2015)[1] đã tiến hành đánh giá khả năng sinh Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: Khối lượng trưởng, độ dày mỡ lưng và định hướng chọn bắt đầu (kg), tuổi bắt đầu (ngày), khối lượng lọc đối với lợn đực hậu bị Duroc, Landrace và kết thúc (kg), tuổi kết thúc (ngày), tăng khối Yorkshire, các chỉ tiêu kiểm tra ở mức khá lượng (g/ngày), dày mỡ lưng (mm), dày cơ tốt. Phan Xuân Hảo (2007)[2] đã đánh giá thăn (mm), tỷ lệ nạc (%), tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng trung bình hàng ngày, tỷ lệ tăng khối lượng (kg). nạc và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đối Nội dung 2: Đánh giá phẩm chất tinh dịch với lợn Landrace và Yorkshire. Mai Lâm Hạc của lợn đực Landrace và Yorkshire và cộng sự (2009)[3] đã tiến hành đánh giá Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: Thể tích tinh phẩm chất tinh dịch lợn đực Landrace và dịch (V, ml), hoạt lực tinh trùng (A, %), nồng Yorshire nuôi tại Vĩnh Phúc. độ tinh trùng (C, triệu/ml), tỷ lệ kỳ hình (K, Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu %), tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC, về khả năng sinh trưởng, phẩm chất tinh dịch tỷ/lần), độ pH. của lợn đực giống Landrace và Yorshire, tuy 2.4. Phương pháp nghiên cứu nhiên các giống lợn này được nhập từ nhiều nước khác nhau, nuôi tại nhiều địa phương 2.4.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn đực Landrace và Yorkshire khác nhau. Chính vì vậy việc kiểm tra đánh giá khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh Kiểm tra năng suất của 30 con lợn đực hậu bị dịch của lợn đực giống Landrace và Yorshire Landrace và 30 con lợn đực hậu bị Yorkshire. vẫn phải tiến hành thường xuyên, để không Lợn đực hậu bị được nuôi theo quy trình ngừng nâng cao số lượng và chất lượng của chăm sóc của Trung tâm Nghiên cứu lợn lợn đực giống. Thụy Phương. Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh Khối lượng bắt đầu và khối lượng kết thúc trưởng của lợn đực hậu bị và phẩm chất tinh được xác định bằng cách cân từng cá thể bằng dịch của lợn đực trưởng thành đối với hai cân điện tử Mettler Toledo (Trung Quốc). giống lợn Landrace và Yorshire nhập từ Mỹ Tăng khối lượng trung bình/ ngày được tính nuôi tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống dựa trên chênh lệch về khối lượng của từng cá lợn hạt nhân Kỳ Sơn, đây là cơ sở nghiên cứu thể giữa hai thời điểm (bắt đầu và kết thúc) và giống lợn hàng đầu thuộc Trung tâm Nghiên số ngày nuôi thực tế. cứu lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi Độ dày mỡ lưng và cơ thăn được xác định 4 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn
  3. Nguyễn Mạnh Hà và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(16): 3 - 7 bằng máy đo siêu âm Agroscan AL với đầu các giá trị trung bình bằng phương pháp dò ALAL 350 (ECM, France) ở vị trí xương Tukey. sườn 3-4 cuối, cách đường sống lưng 6 cm 3. Kết quả và thảo luận trên từng cá thể sống cùng với thời điểm cân 3.1. Khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu khối lượng kết thúc theo phương pháp được bị Landrace và Yorkshire mô tả trong nghiên cứu của Youssao và cs. (2002) [4]. Năng suất sinh trưởng của lợn đực hậu bị 2.4.2. Đánh giá phẩm chất tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire được trình bày ở bảng 1. Landrace và Yorkshire Qua bảng 1 cho thấy, khối lượng kết thúc thí Tổng số 20 lợn đực (10 lợn đực Landrace và nghiệm ở lợn đực hậu bị Landrace (là 100,42 10 lợn đực Yorkshire), mỗi con lấy 01 mẫu kg) cao hơn so với lợn đực hậu bị Yorkshire tinh dịch/tuần để kiểm tra (tổng số 16 tuần). Lợn đực được nuôi trong cùng điều kiện (100,03 kg), (P>0,05). chăm sóc theo quy trình của Trung tâm. Khai Dày mỡ lưng của lợn Landrace đạt 11,75 mm thác tinh dịch bằng cách cho lợn đực nhảy cao hơn so với của lợn Yorkshire (11,35 mm) giá, dụng cụ lấy tinh được vô trùng trước khi lấy tinh. Tinh dịch được lấy vào buổi sáng và và sự sai khác giữa hai chỉ tiêu này là có ý nghĩa chiều mát với chu kỳ khai thác từ 3 – 5 ngày. thống kê (P0,05). Kết quả này thấp hơn với trung bình (Mean), độ lệch chuẩn SD, so sánh công bố của Phan Xuân Hảo (2007) [2]. Bảng 1. Khả năng sinh trưởng của lợn đực Landrace và Yorkshire Landrace Yorkshire Chỉ tiêu n Mean ± SD n Mean ± SD Khối lượng bắt đầu TN (kg/con) 30 29,38 ± 2,18 30 30,55 ± 2,78 Khối lượng kết thúc TN (kg/con) 30 100,42 ± 2,47 30 100,03 ± 1,92 Tăng khối lượng (g/con/ngày) 30 887,92 ± 42,38 30 868,54 ± 41,31 Dày mỡ lưng (mm) 30 11,75 ± 0,41 30 11,35 ± 0,57 Dày cơ thăn (mm) 30 51,38 ± 0,45 30 50,9 ± 0,66 Tỷ lệ nạc ước tính (%) 30 59,22 ± 0,43 30 59,53 ± 0,60 Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P
  4. Nguyễn Mạnh Hà và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(16): 3 - 7 3.2. Chất lượng tinh dịch lợn đực Landrace và Yorshire Kiểm tra 160 mẫu tinh dịch/mỗi giống lợn trong thời gian thí nghiệm để đánh gia số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire thu được kết quả ở bảng 2. Bảng 2. Chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire Landrace (n = 160) Yorkshire (n = 160) Chỉ tiêu Mean ± SD Mean ± SD V (ml) 236,13±31,53 230,05±32,11 A (%) 81,25±7,14 81,05±6,97 C (triệu/ml) 236,75±30,09 236,95±30,58 VAC (tỷ) 53,89±9,55 52,45±9,48 Bảng 3. Chất lượng tinh dịch theo mùa vụ khai thác Landrace Yorshire Chỉ tiêu Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Xuân Mùa Hè n Mean±SE Mean±SE n Mean±SE Mean±SE V (ml) 160 240,12±30,25 225,0±30,08 160 252,34±29,97 250,2±30,32 A (%) 160 83,75±6,50 78,25±7,54 160 83,5±7,23 83,2±7,32 C(triệu/ml) 160 238,75±29,12 234,75±30,1 160 240,35±31,66 238,85±29,75 VAC(tỷ/lần) 160 52,4±0,17 51,8±0,17 160 50,05±90,63 48,85±0,17 Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Qua bảng 2 cho thấy, lợn đực Landrace có thể tỷ/lần) cao hơn so với Yorkshire (52,45 tích tinh dịch (236,13 ml) cao hơn so với lợn tỷ/lần), sự sai khác này là có ý nghĩa thống kê Yorkshire (230,05 ml), sai khác này có ý (P0,05). bố về nồng độ tinh trùng của lợn đực 4. Kết luận Landrace và Yorkshire là 487,4 và 486,89 triệu/ml [9]. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu Khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu bị Landrace và Yorkshire nhập từ Mỹ là rất tốt. này cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Lợn Landrace và Yorkshire có khả năng tăng Huang và cs (2002) [8] lần lượt là 175 - 245 khối lượng đạt lần lượt là 887,92 và 868,54 và 202 - 228 triệu/ml. g/con/ngày; dày mỡ lưng đạt lần lượt là 11,75 Chỉ tiêu VAC của lợn đực Landrace (53,89 và 11,35, tỷ lệ nạc đạt 59,22 và 59,53% tiêu 6 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn
  5. Nguyễn Mạnh Hà và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(16): 3 - 7 tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt lần lượt là Yorshire and Landrace boars keep in Vinh 2,48 kg và 2,46 kg. Phuc“, Journal of Animal Science and Technology, National Institute of Animal Phẩm chất tinh dịch của lợn Landrace và Husbandry, no. 17, pp.1-6, 2009. Yorkshire nhập từ Mỹ, nuôi tại Trạm Nghiên [4]. A. K. I. Youssao, V. Verleyen, C. Michaux, cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn A. Clinquart, and P. Leroy, “Evaluation par đạt kết quả tương đối tốt, chỉ tiêu thể tích tinh ultrasonographie en temps réel de la teneur dịch đạt lần lượt là 236,13 và 230,05 ml; hoạt en gras intramusculaire du porc Piétrain,” lực tinh trùng đạt 81,25 và 81,05%; nồng độ Ann. Méd. Vét., vol. 146, no. 6, pp. 249-255, tinh trùng đạt 236,75 và 236,95 triệu/ml và 2002 tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần [5]. D. Knecht, S. Zrodod, and K. Duzidski, “The khai thác đạt 53,89 và 52,45 tỷ/lần. Yếu tố influence of boar breed and season on semen giống, mùa vụ ảnh hưởng rõ rệt đến thể tích parameters,” South African Journal of Animal tinh dịch và chỉ tiêu tổng hợp VAC, còn Science, vol. 44, pp. 1-9, 2014. những chỉ tiêu khác ít bị ảnh hưởng. Chất [6]. K. Buranawit, and N. Imboonta, “Genetic lượng tinh dịch của lợn Landrace và Parameters of Semen Quality Traits and Yorkshire có xu hướng đạt giá trị cao nhất Production Traits of Pure-bred Boars in vào mùa Xuân. Thailand,” Thai J Vet Med., vol. 46, no. 2, pp. 219-226, 2016. TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [7]. H. X. Phan, “Identification of several [1]. T. P. Doan, H. V. Pham, M. X. Tran, T. V. indicators of reproduction, productivity and Luu, S. V. Doan, T. D. Vu, and B. V. Dang, meat quality of Landrace and Yorkshire pigs “Growth capacity, backfat thickness and with different Halothane genotypes,” selective orientation for Duroc, Landrace and Agricultural doctoral thesis, National Institute Yorkshire boars at Dabaco Nuclear Pigs Co., of Animal Husbandry, Ha Noi, 2002. Ltd.,” (in Vietnamese), Journal of Science [8]. S. Y. Huang, Y. H. Kuo, Y. T. Lee, H. L. and Development, vol. 13, no. 8, pp. 1397- Tsou, E. C. Lin, C. C. Ju, and W. C. Lee, 1404, 2015. “Association of heat shock protein 70 with [2]. H. X. Phan, “Evaluation of growth, productivity semen quality in boars,” Animal Reproduction and meat quality in Landrace, Yorkshire and F1 Science, vol. 63, pp. 231-240, 2002. pigs (Landrace x Yorkshire),” Journal of [9]. J. Kunc, J. Mrkun, and M. Kosec, “Study of Agricultural Science and Technology, vol. 01, reproduction ability in boars,” Animal no. 5, pp. 31-35, 2007. Breeding Abstracts, vol. 69, no. 5, p. 3109, [3]. H. L. Mai, C. C. Le, “Semen quality of 2001. http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=15

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2