Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 4

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
166
lượt xem
54
download

Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, không có một quốc gia nào tách khỏi phần còn lại của thế giới. Hoạt động kinh doanh ở các công ty cũng chịu tác động của xu hướng toàn cầu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 4

  1. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Chương 4 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Võ Văn Lai ĐH Tôn Đức Thắng 20/10/2008 Võ Văn Lai 1 Nội dung • Khái niệm thiết kế nghiên cứu • Nội dung của thiết kế nghiên cứu • Phân loại thiết kế nghiên cứu • Nghiên cứu điều tra thăm dò • Nghiên cứu mô tả • Nghiên cứu nhân quả 20/10/2008 Võ Văn Lai 2 Tài liệu tham khảo • Chương 6, text book • Sách B.1, B.2 • Báo cáo C.2, C.3, E.7, F.2, F.3 20/10/2008 Võ Văn Lai 3 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 1
  2. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Bài tập và thảo luận • Thiết kế một nghiên cứu kinh doanh 20/10/2008 Võ Văn Lai 4 1. Khái niệm về thiết kế nghiên cứu • Là một kế hoạch cho việc lựa chọn, đo lường và phân tích dữ liệu • Là một kế hoạch cho việc lựa chọn các nguồn lực và các dạng thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi nghiên cứu • Là một khung cho việc cụ thể hóa các quan hệ giữa các biến nghiên cứu • Là một sơ đồ phác họa từng thủ tục từ giả thiết tới phân tích 20/10/2008 Võ Văn Lai 5 2. Nội dung của thiết kế nghiên cứu • Kế hoạch tổng quan về vấn đề nghiên cứu • Thiết lập các giả thuyết • Thiết lập các câu hỏi • Phương thức thu thập dữ liệu: sơ cấp và thứ cấp • Mô hình mô tả mối quan hệ giữa các biến • Phân tích dữ liệu 20/10/2008 Võ Văn Lai 6 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2
  3. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 2. Nội dung của thiết kế nghiên cứu • Trong thực tiễn, thiết kế nghiên cứu rất đa dạng, phụ thuộc vào người nghiên cứu và phương thức nghiên cứu. 20/10/2008 Võ Văn Lai 7 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào mức độ phức tạp • Căn cứ vào các phương pháp thu thập dữ liệu • Căn cứ vào việc kiểm soát các biến • Căn cứ vào mục đích nghiên cứu • Căn cứ vào phương diện thời gian • Căn cứ vào phạm vi đề tài • Căn cứ vào môi trường nghiên cứu • Căn cứ vào nhận thức chủ đề 20/10/2008 Võ Văn Lai 8 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào mức độ phức tạp của câu hỏi nghiên cứu: – Nghiên cứu thăm dò điều tra (Exploratory study) luôn nhằm phát triển các giả thuyết hoặc các câu hỏi cho các nghiên cứu tiếp sau – Nghiên cứu chính thức (Formal study) nhằm kiểm định các giả thuyết hoặc trả lời các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra 20/10/2008 Võ Văn Lai 9 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 3
  4. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào các phương pháp thu thập dữ liệu: – Theo dõi: bao gồm cả các nghiên cứu quan sát, quan sát các hiện tượng một cách khách quan – Các nghiên cứu mang tính Thẩm vấn / truyền đạt: dữ liệu có thể thu được từ việc phỏng vấn qua điện thoại, email, thư,…. • Mang tính cá nhân 20/10/2008 Võ Văn Lai 10 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào việc kiểm soát các biến: – Trong một nghiên cứu thực nghiệm, nhà nghiên cứu nỗ lực kiểm soát hay tác động các biến trong nghiên cứu – Trong thiết kế dựa trên thực tế đã có (ex post facto design), nhà nghiên cứu không kiểm soát các biến; họ chỉ báo cáo những gì đã xảy ra 20/10/2008 Võ Văn Lai 11 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào mục đích nghiên cứu: – Nghiên cứu mô tả (Descriptive study) cố gắng giải thích mối liên hệ giữa các biến – Nghiên cứu nhân quả (Causal study) giải thích ảnh hưởng của một biến lên các biến khác 20/10/2008 Võ Văn Lai 12 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 4
  5. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào phương diện thời gian: – Nghiên cứu tại một thời điểm (Cross-sectional studies) được thực hiện một lần và là một bức tranh về một thời điểm – Nghiên cứu dài hạn (Longitudinal studies) được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài 20/10/2008 Võ Văn Lai 13 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào phạm vi đề tài: – Nghiên cứu thống kê (Statistical studies): nỗ lực để nắm được các đặc trưng của đám đông bằng cách suy luận từ các đặc trưng của mẫu • Thường theo chiều rộng hơn là chiều sâu – Nghiên cứu trường hợp (Case studies) chú trọng nhiều hơn vào sự phân tích trong bối cảnh của một số ít các hiện tượng hoặc điều kiện và những quan hệ qua lại giữa chúng 20/10/2008 Võ Văn Lai 14 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào môi trường nghiên cứu: – Nghiên cứu thực địa – Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm – Nghiên cứu mô phỏng 20/10/2008 Võ Văn Lai 15 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 5
  6. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 3. Phân loại thiết kế nghiên cứu • Căn cứ vào nhận thức chủ đề: Có 3 cấp bậc: – Nhận thức chủ đề không khác với lộ trình hàng ngày – Nhận thức chủ đề khác với thông thường nhưng không liên quan đến nhà nghiên cứu – Nhận thức chủ đề khác với nhà nghiên cứu những thu hút họ – Nhận thức chủ đề ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 16 4. Nghiên cứu thăm dò • Nghiên cứu thăm dò điều tra đặc biệt hữu ích khi nhà nghiên cứu chưa có một ý tưởng rõ ràng về các vấn đề nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 17 4. Nghiên cứu thăm dò Các kỹ thuật thu thập dữ liệu: Các kỹ thuật định tính (nhiều hơn) • Phân tích dữ liệu thứ cấp • Thăm dò kinh nghiệm • Các nhóm chú trọng (Focus groups) • Thiết kế hai giai đoạn: – Xác định rõ ràng các câu hỏi nghiên cứu – Phát triển thiết kế nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 18 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 6
  7. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 5. Nghiên cứu mô tả 1. Mô tả các hiện tượng hay các đặc trưng liên quan đến đám đông (ai, cái gì, khi nào, ở đâu, và như thế nào) 2. Ước lượng tỉ lệ đám đông có các đặc trưng này 3. Khám phá các mối quan hệ giữa các biến khác nhau 4. Đo lường mối quan hệ nhân quả giữa các biến 20/10/2008 Võ Văn Lai 19 5. Nghiên cứu nhân quả • Khái niệm về nhân (tác nhân): – Yếu tố cơ bản của nghiên cứu nhân quả là – A “tạo ra” B hoặc – A “thúc đẩy” B xảy ra 20/10/2008 Võ Văn Lai 20 Phương pháp đồng ý của Mill (theo Cooper ans Schindler (2001)) Các yếu tố mô tả Kết quả Nhóm 1 A B C Z Nhóm 2 C D E Z Do đó C Z 20/10/2008 Võ Văn Lai 21 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 7
  8. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Phương pháp khác biệt của Mill (theo Cooper ans Schindler (2001)) Các yếu tố mô tả Kết quả A B C Z A B No C No Z Do đó C Z 20/10/2008 Võ Văn Lai 22 Những mô hình nhân quả có thể có về cải thiện việc bán hàng và phản hồi A. Phản hồi giúp cải Phản hồi Việc bán thiện việc bán hàng hàng được cải thiện B. Cải thiện việc bán Việc bán hàng Phản hồi hàng tạo ra phản hồi được cải thiện Phản hồi C. Động cơ giúp cải Động cơ thiện việc bán Việc bán hàng và phản hồi hàng được cải thiện D. Những quá trình phức tạp đóng góp Môi trường Hỗ trợ việc thực hiện Việc bán vào việc cải thiện Mô tả thực hiện hàng được việc bán hàng và Kết quả phản hồi cải thiện phản hồi Những công cụ làm việc Kết quả Phản hồi Bản thân nhân viên bán hàng Các kỹ năng và kiến thức Năng lực (thông minh, giới hạn về thể chất, sức khoẻ) 20/10/2008 Động cơ Võ Văn Lai 23 5. Nghiên cứu nhân quả • Quan hệ nhân quả: – Đối xứng: • hai biến biến động với nhau nhưng sự thay đổi của một trong hai biến không ảnh hưởng đến biến còn lại – Hỗ tương • Hai biến ảnh hưởng cùng nhau – Bất đối xứng • Thay đổi của một biến sẽ ảnh hưởng đến biến kia 20/10/2008 Võ Văn Lai 24 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 8
  9. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 5. Nghiên cứu nhân quả • Quan hệ bất đối xứng: – Kích thích – Hồi đáp: một sự kiện thay đổi sẽ dẫn đến một số yếu tố nào đó thay đổi. Ví dụ: • Thay đổi trong môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng đến sản lượng – Tính chất – Thiên hướng: ví dụ: tuổi tác và thái độ tác động đến mức tiết kiệm – Thiên hướng – Hành vi: thiên hướng sẽ dẫn đến hành vi – Tính chất – Hành vi: tích chất tác động đến hành vi 20/10/2008 Võ Văn Lai 25 5. Nghiên cứu nhân quả • Kiểm định mối quan hệ nhân quả: – Mối liên hệ giữa các biến – Thời gian xảy ra giữa các biến • Nhân quả và thiết kế thực nghiệm: – Kiểm soát • Nhóm thực nghiệm và nhóm kiểm soát • Phù hợp – Ngẫu nhiên hóa • Tác động và kiểm soát các biến 20/10/2008 Võ Văn Lai 26 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 9
Đồng bộ tài khoản