intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá sức bền chuyên môn cho đội tuyển bóng rổ nam Đại học quốc gia Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

17
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua cơ sở lý luận và thực tiễn, bài báo làm rõ việc lựa chọn các test đánh giá sức bền chuyên môn (SBCM) cho đội tuyển bóng rổ nam Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và huấn luyện môn Bóng rổ cho sinh viên ĐHQGHN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá sức bền chuyên môn cho đội tuyển bóng rổ nam Đại học quốc gia Hà Nội

  1. 68 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Nghieân cöùu löïa choïn test ñaùnh giaù söùc beàn chuyeân moân cho ñoäi tuyeån boùng roå nam Ñaïi hoïc quoác gia Haø Noäi ThS. Hoaøng Vaên Hoan; TS. Nguyeãn Thò Thö; TS. Nguyeãn Thò Vieät Nga Q TOÙM TAÉT: Thoâng qua cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn, baøi baùo laøm roõ vieäc löïa choïn caùc test ñaùnh giaù söùc beàn chuyeân moân (SBCM) cho ñoäi tuyeån boùng roå nam Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi (ÑHQGHN), goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaûng daïy vaø huaán luyeän moân Boùng roå cho sinh vieân ÑHQGHN. Töø khoùa: löïa choïn, test, ñaùnh giaù, söùc beàn, chuyeân moân, boùng roå, sinh vieân, Ñaïi hoïc Quoác Gia Haø Noäi. ABSTRACT: Through the theoretical and practical basis, the article clarifies the selection of professional strength tests for male basketball team of the Vietnam National University, Hanoi, contributing to improving the quality of teaching and training subjects. Basketball for students of Vietnam National University, Hanoi. Keywords: selection, test, assessment, strength, professional, basketball, student, (AÛnh minh hoïa) Vietnam National University, Hanoi. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ nhaø tröôøng, chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu löïa choïn test ñaùnh giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam Qua quan saùt thi ñaáu vaø thöïc tieãn coâng taùc giaûng ÑHQGHN. daïy vaø huaán luyeän chuùng toâi nhaän thaáy theå löïc chuyeân moân cuûa ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN Caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc söû duïng: phaân chöa ñöôïc toát, nhaát laø toá chaát SBCM theå hieän thoâng tích vaø toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán, kieåm tra sö phaïm, thöïc nghieäm sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. qua nhöõng traän thi ñaáu söï giaûm suùt hieäu quaû nhöõng hoaït ñoäng nhö chaïy nöôùc ruùt, khaû naêng tranh cöôùp boùng, khaû naêng neùm roå ghi ñieåm trong caùc traän ñaáu 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU coù trình ñoä töông ñoái ngang nhau trong giaûi Boùng roå 2.1. Phoûng vaán löïa choïn test SBCM cho ñoäi SV Haø Noäi, Sinh vieân toaøn quoác. Nhaän thöùc roõ taàm tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN quan troïng ñoù maø trong quaù trình giaûng daïy, huaán Qua toång hôïp caùc taøi lieäu coù lieân quan tôùi huaán luyeän chuùng toâi ñaõ söû duïng nhieàu phöông phaùp luyeän noùi chung vaø veà Boùng roå noùi rieâng, qua quan phöông tieän nhaèm ñaùnh giaù vaø phaùt trieån SBCM cho saùt caùc buoåi taäp, caùc buoåi kieåm tra ñònh kyø cuõng nhö ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN. caùc buoåi huaán luyeän cho ñoäi tuyeån boùng roå nam Vôùi muïc ñích ñaùnh giaù SBCM, goùp phaàn naâng cao ÑHQGHN, chuùng toâi ñaõ thu thaäp ñöôïc 15 test thöôøng chaát löôïng giaûng daïy vaø huaán luyeän moân hoïc vaø töøng ñöôïc söû duïng trong thöïc tieãn. Ñeå keát quaû löïa choïn böôùc naâng cao hieäu quaû coâng taùc ñaøo taïo chung cuûa ñöôïc khaùch quan vaø chính xaùc, ñeà taøi phoûng vaán caùc SOÁ 6/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. giaùo vieân, giaûng vieân ñaõ vaø ñang giaûng daïy moân boùng THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC hôn veà tính thoâng baùo cuûa caùc test ñaùnh giaù SBCM 69 roå ÑHQGHN vaø caùc huaán luyeän vieân laøm coâng taùc cho ñoái töôïng nghieân cöùu, chuùng toâi tieán haønh xaùc huaán luyeän boùng roå caùc caâu laïc boä khu vöïc Haø Noäi. ñònh moái töông quan cuûa caùc chæ tieâu, test löïa choïn Ñeà taøi seõ löïa choïn caùc test ñöôïc töø ≥ 85% yù kieán taùn vôùi thaønh tích thi ñaáu. Tuy nhieân, quaù trình nghieân thaønh ôû möùc ñoä raát quan troïng ñeå ñaùnh giaù SBCM cho cöùu cho thaáy, boùng roå laø moân theå thao mang tính taäp ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN vôùi yeâu caàu traû lôøi theå, coù hoaït ñoäng raát ña daïng. Ñaëc ñieåm thi ñaáu trong theo 3 möùc sau: boùng roå laø söï phoái hôïp giöõa caùc caù nhaân thuoäc caùc vò - Raát quan troïng trí thi ñaáu khaùc nhau, do ñoù thaønh tích trong thi ñaáu - Quan troïng trong boùng roå khoâng chæ laø thaønh tích thi ñaáu caù nhaân - Khoâng quan troïng cuûa moät ngöôøi naøo ñoù, maø chính laø thaønh tích cuûa caû ñoäi boùng. Do vaäy, vaán ñeà tuyeån choïn hay ñaùnh giaù Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy ôû baûng 1 trình ñoä taäp luyeän vaän ñoäng vieân (VÑV) boùng roå, vieäc Keát quaû baûng 1 cho thaáy: trong soá nhöõng test ñeà xaùc ñònh thaønh tích thi ñaáu laø vaán ñeà heát söùc phöùc taïp. taøi ñöa ra phoûng vaán taát caû caùc yù kieán ñeàu traû lôøi ôû Cho neân, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy ñeà taøi tieán haønh möùc raát quan troïng. Tuy nhieân, möùc ñoä raát quan troïng xaùc ñònh moái töông quan giöõa caùc tieâu chí vôùi khaû ñöôïc löïa choïn ñaït tyû leä khaùc nhau töø 75% - 100%. Ñeå naêng thi ñaáu cuûa VÑV khaû naêng naøy chính laø hieäu ñaûm baûo ñoä tin caäy trong phoûng vaán, ñeà taøi chæ löïa suaát thi ñaáu cuûa caùc VÑV trong moät traän ñaáu thuoäc heä choïn nhöõng test coù soá phieáu ñoàng yù löïa choïn ôû möùc thoáng giaûi noäi boä. Hieâu suaát thi ñaáu cuûa caùc VÑV ñoä raát quan troïng ≥ 85% ñeå tieán haønh caùc thöû nghieäm ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua söû duïng phöông phaùp quan tieáp theo. Caùc test goàm: saùt sö phaïm, qua ñoù xaùc ñònh toång thôøi gian caùc VÑV - Chaïy con thoi (s) coù boùng, kieåm soaùt boùng, chuyeàn boùng vaø khoâng cheá - Daãn boùng soá 8 leân roå 5 laàn (s) ñöôïc boùng, cuõng nhö thôøi gian di chuyeån hôïp lyù treân - Daãn boùng 27m neùm roå 10 laàn (s) saân... Hieäu suaát naøy ñöôïc tính baèng % hieäu quaû thi - Taïi choã neùm phaït 30 quaû (quaû vaøo) ñaáu cuûa VÑV trong traän ñaáu, töø ñoù quy ñoåi theo thang - Baät nhaûy neùm roå 5 vò trí cöï ly trung bình 20 quaû ñieåm 100. (quaû vaøo) Ví duï: sau khi quan saùt moät VÑV thi ñaáu, xaùc ñònh - Di chuyeån phoøng thuû (s) ñöôïc hieäu suaát thi ñaáu cuûa VÑV ñoù laø 70% thì quy ñoåi thaønh ñieåm cuûa VÑV ñoù laø 70 ñieåm. 2.2. Xaùc ñònh tính thoâng baùo cuûa caùc test ñaùnh Keát quaû thu ñöôïc trình baøy ôû baûng 2 giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN Töø keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 2 cho thaáy: Nhaèm xaùc ñònh moät caùch chính xaùc khaùch quan Baûng 1. Keát quaû phoûng vaán löïa choïn test ñaùnh giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN (n = 20) Raát quan troïng Quan troïng Khoâng quan troïng TT Test n % n % n % 1 Chaïy 20m (s) 4 20 14 70 2 10 2 Chaïy 1500m (phuùt) 10 50 5 25 5 25 3 Chaïy con thoi (s) 17 85 3 15 0 0 4 Baät vôùi cao coù ñaø (cm) 12 60 4 20 4 20 5 Di chuyeån phoøng thuû (s) 18 90 4 20 0 0 6 Baät nhaûy lieân tuïc vôùi cao 40cm trong 60 phuùt (laàn) 14 70 5 25 1 5 7 Neùm roå xa khu vöïc 3 ñieåm 30 quaû (quaû vaøo) 10 50 5 25 5 25 8 Daãn boùng 27m neùm roå 10 laàn (s) 17 85 2 10 1 5 9 Daãn boùng soá 8 leân roå 5 laàn (s) 19 95 3 15 0 0 Baät nhaûy neùm roå 5 vò trí cöï ly trung bình 20 quaû 10 18 90 2 10 0 0 (quaû vaøo) 11 Taïi choã neùm phaït 30 quaû (quaû vaøo) 17 85 1 5 0 0 12 3 ngöôøi di ñoäng chuyeàn baét boùng leân roå (s) 13 65 4 20 3 15 13 Daãn boùng toác ñoä doïc saân leân roå x 4 laàn (s) 15 75 2 10 3 15 14 Chaïy 28m x 90 laàn (phuùt) 15 75 2 10 3 15 15 Baét boùng baät baûng 30 giaây (laàn) 16 80 2 10 2 10 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2019
  3. 70 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 2. Xaùc ñònh tính thoâng baùo cuûa caùc test ñaùnh giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN (n = 20) TT Test Heä soá töông quan (r) p 1 Chaïy con thoi 0,746 < 0,05 2 Daãn boùng soá 8 leân roå 5 laàn (s) 0,707 < 0,05 3 Daãn boùng 27m neùm roå 10 laàn (s) 0,758 < 0,05 4 Taïi choã neùm phaït 30 quaû (quaû vaøo) 0,723 < 0,05 5 Baät nhaûy neùm roå 5 vò trí cöï ly trung bình 20 quaû (quaû vaøo) 0,742 < 0,05 6 Di chuyeån phoøng thuû (s) 0,781 < 0,05 Baûng 3. Keát quaû xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa caùc test ñaùnh giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN (n = 20) TT Test Heä soá töông quan p 1 Chaïy con thoi (s) 0,85 < 0,05 2 Daãn boùng soá 8 leân roå 5 laàn (s) 0,87 < 0,05 3 Daãn boùng 27m neùm roå 10 laàn (s) 0,86 < 0,05 4 Taïi choã neùm phaït 30 quaû (quaû vaøo) 0.89 < 0,05 5 Baät nhaûy neùm roå 5 vò trí cöï ly trung bình 20 quaû (quaû vaøo) 0,86 < 0,05 6 Di chuyeån phoøng thuû (s) 0,83 < 0,05 Caùc test löïa choïn ñeàu theå hieän tính thoâng baùo cao löïa choïn giöõa hai laàn kieåm tra ñaït ôû möùc cao (r > 0,8). (0,707 < r < 0,781) coù theå öùng duïng trong thöïc tieãn Ñaûm baûo ñoä tin caäy ñöôïc söû duïng trong ñaùnh giaù ñaùnh giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN. Caùc ÑHQGHN. test ñöôïc löïa choïn goàm: Nhö vaäy, thoâng qua vieäc xaùc ñònh tính thoâng baùo - Chaïy con thoi (s) cuûa test ñaùnh giaù neâu treân, ñeà taøi choïn ñöôïc 6 test - Daãn boùng soá 8 leân roå 5 laàn (s) ñaùnh giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam - Daãn boùng 27m neùm roå 10 laàn (s) ÑHQGHN. Tuy nhieân, ñeå ñaûm baûo tính khoa hoïc khi - Taïi choã neùm phaït 30 quaû (quaû vaøo) löïa choïn test, ñeà taøi tieáp tuïc xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa - Baät nhaûy neùm roå 5 vò trí cöï ly trung bình 20 quaû caùc test. (quaû vaøo) 2.3. Xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa caùc test ñaùnh giaù - Di chuyeån phoøng thuû (s) SBCM cho nam SV caâu laïc boä boùng roå tröôøng ÑHQGHN 3. KEÁT LUAÄN Nhaèm muïc ñích xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa caùc test ñaùnh giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam Thoâng qua nghieân cöùu ñaõ löïa choïn ñöôïc 6 test ÑHQGHN, chuùng toâi tieán haønh kieåm tra ñoái töôïng ñaùnh giaù SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam nghieân cöùu laàn hai trong ñieàu kieän nhö nhau. Keát quaû ÑHQGHN. Caùc test ñöôïc löïa choïn ñaûm baûo tính thu ñöôïc trình baøy ôû baûng 3. thoâng baùo vaø ñoä tin caäy thoáng keâ caàn thieát cho ñoái Keát quaû baûng 3 cho thaáy, heä soá tin caäy cuûa caùc test töôïng nghieân cöùu. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Aulic I. V (1982), Ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän theå thao, Dòch: Phaïm Ngoïc Traâm, Nxb TDTT, Haø Noäi. 2. Ñinh Can (1979), Taäp ñaùnh boùng roå, Nxb TDTT, Haø Noäi. 3. Döông Nghieäp Chí, Traàn Ñöùc Duõng, Taï Höõu Hieáu, Nguyeãn Ñöùc Vaên (2004), Ño löôøng theå thao, Nxb TDTT, Haø Noäi. 4. Nguyeãn Phi Haûi (2010), Tuyeån choïn VÑV boùng roå, Nxb TDTT, Haø Noäi. 5. Hieäp hoäi HLV boùng roå theá giôùi (2001), Huaán luyeän boùng roå hieän ñaïi, Dòch Höõu Hieàn, Nxb TDTT, Haø Noäi. Nguoàn baøi baùo: trích töø keát quaû nghieân cöùu ñeà taøi “Nghieân cöùu löïa choïn baøi taäp phaùt trieån SBCM cho ñoäi tuyeån boùng roå nam ÑHQGHN” - Luaän vaên Cao hoïc TDTT. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 15/9/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 12/11/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 24/12/2019) SOÁ 6/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2