intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua DT28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

73
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều hòa sinh trưởng khác nhau kết hợp đã được thử nghiệm về sản xuất của lá mầm mô sẹo trong giống cà chua DT28. Mô sẹo đã gây ra trên phương tiện truyền thông bổ sung 1.0mgL-- naphthaleneacetic acid (NAA), 0.5mgL-1 6-benzylaminopurine (BAP), hoặc với 1.0mgL-1 2,4 D cộng 1.0mgL-1 NAA. Các môi trường có chứa 0.5mgL-1 BAP và 1.0mgL-1 NAA sản xuất cao nhất mô sẹo tần số, và thúc đẩy tái sinh cây của sinh cơ quan gián tiếp, khi mô sẹo được chuyển giao cho 1mgL-1 BAP và 1mgL-1 Zeatin. Cây tái sinh đạt 3-4 cm chiều dài là chuyển giao cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua DT28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

  1. NGHIÊN C U LƯU GI VÀ NHÂN NHANH GI NG THU N CÀ CHUA DT28 B NG K THU T NUÔI C Y IN VITRO Tr nh Th Thanh Hương1, Lê Thanh Nhu n1, Lê Th Li u1, Nguy n Ng c Lan1, ng Tr ng Lương1, inh Văn Luy n1 SUMMARY Callus induction, micropropagation and in vitro conservation of tomato Lycopersicon esculentum via cotyledon culture Different growth regulators combinations were tested on the production of cotyledon callus in tomato cultivar DT28. Calli were induced on media supplemented with 1.0mgL-α- naphthaleneacetic acid (NAA), 0.5mgL-1 6-benzylaminopurine (BAP), or with 1.0mgL-1 2,4D plus 1.0mgL-1 NAA. The medium containing 0.5mgL-1 BAP and 1.0mgL-1 NAA produced the highest calli frequency, and promoted plant regeneration by indirect organogenesis, when calli were transferred to 1mgL-1 BAP and 1mgL-1 Zeatin. Plants regenerated reaches 3-4 cm in length were transferred to the rooted medium supplemented with 1mgL-1IBA,, after two weeks in culture, plants rooted with rate one handred percent. In addition, the The effects of sorbitol and manitol concentrations and low temperature on in vitro conservation of tomato have been examined. Sorbitol and manitol concentrations of 20 g 1-l and 20 g 1-l and temperatures of 20°C -23oC revealed slow growth for 12 months in 68% of tomato samples survived Keywords: DT28 tomato variety, growth regulators, α-naphthaleneacetic acid (α-NAA), 6- benzylaminopurine (BAP), Kinetin, sorbitol, manitol, cotyledon. I. TV N khác nhau như nhân nhanh cây gi ng thông Cà chua (Lycopersicon esculentum) là qua giai o n t o callus, nuôi c y bao ph n m t trong nh ng cây rau cao c p ch l c t o dòng thu n, nuôi c y l c l p. ư c tr ng h u h t các nư c trên th gi i Công ngh nuôi c y mô t bào th c v t trong ó có Vi t Nam. Cà chua giàu là công c h u ích trong c i ti n cây tr ng. vitamin A, C và ch t xơ, không ch a ã có nhi u nghiên c u v nuôi c y mô cây cholesterol (Hobson và Davies, 1971). cà chua, trong ó ph i k n là các nghiên Trung bình 148 g cà chua ch ch a 35 c u tái sinh cây cà chua t callus có ngu n calories và trong 100 g qu khô ch a x p x g c t lá th t và lá m m ho c nuôi c y lát 20 - 50 mg lycopene. Lycopene là ch t có m ng (Compton và Veilleux, 1991; tác d ng ch ng oxi hoá b o v con ngư i Vnuchkova, 1977a, b; Hamza và Chupeau, tránh ư c các g c t do làm phân hu các 1993). S tái sinh in vitro thông qua phát t bào c a cơ th , ngăn ng a b nh ung thư. sinh các cơ quan và phát sinh phôi vô tính Phương pháp nuôi c y mô th c v t ã ã ư c s d ng trong nhân nhanh các phát tri n r ng rãi k t nh ng năm 1930, dòng, gi ng cà chua ng nh t v m t di khi các nhà khoa h c s d ng k thu t này truy n. S tái sinh ch i t r g n ây cũng nuôi c y các t bào. G n ây vi c nuôi ã ư c nghiên c u (Koornneeff và CS, c y mô ư c s d ng cho nhi u m c ích 1993). Ngoài ra Faria và CS (1996) cũng ã 1 Vi n Di truy n Nông nghi p.
  2. thành công trong vi c t o ch i t callus có II. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP ngu n g c t tr dư i lá m m và nuôi c y NGHIÊN C U t bào tr n (Morgan và Cocking, 1982). B o qu n, lưu gi in vitro các ngu n gen 1. V t li u ã có nh ng bư c ti n áng k t năm 1975, V t li u là gi ng cà chua DT28 do CIP ã góp ph n phát tri n k thu t nuôi c y Trung tâm Th c nghi m Sinh h c nông mô b o qu n in vitro t p oàn khoai tây nghi p công ngh cao, Vi n Di truy n (Roca, 1975), khoai lang (Siguenas, 1987) và Nông nghi p cung c p. cây cà chua (Toledo và c ng s , 1994). B o qu n in vitro là phương pháp hi u qu và h u 2. i dung nghiên c u hi u nh t phân lo i các v t li u vô tính. Nghiên c u các i u ki n thích h p cho Phương pháp này giúp các v t li u tr nên nuôi c y mô in vitro cây cà chua. Nghiên s n có, tránh ư c s lây nhi m các ngu n c u t o callus, tái sinh cây và t o r cây. T b nh chính và có kh năng lo i tr virus ó ưa ra quy trình tái sinh cây cà chua. C i thông qua nuôi c y in vitro (Roca và c ng s , ti n ch nuôi c y lưu gi các m u 1979; George, 1993). Ngoài ra, phương pháp gi ng cà chua nuôi c y. b o qu n in vitro còn ti t ki m hơn phương pháp b o qu n l nh sâu các loài sinh s n vô 3. Phương pháp nghiên c u tính sinh trư ng ngoài ng ru ng (Florkowski và Jarret,1990). 3.1. Kh trùng m u Vi c nghiên c u ng d ng nuôi c y S d ng các h p ch t HgCl2 0,2% và in vitro trong lưu gi và nhân nhanh gi ng NaClO 5%. H t sau khi kh trùng ư c gieo cà chua ang là m t v n c n ư c quan vào môi trư ng (I): MS (Murashige and tâm nghiên c u. Vì v y chúng tôi th c hi n Skoog) + 8 g/l agar + 30 g/l ư ng. Theo dõi nghiên c u tái sinh cây cà chua và b o qu n sau 2-3 ngày nuôi c y. in vitro, ph c v cho công tác nhân gi ng và gi gi ng. 3.2. Các công th c môi trư ng nuôi c y Ký hi u công th c BAP (mg/l) 2,4D (mg/l) NAA (mg/l) S m uc y môi trư ng C1 0,5 0 1 1000 C2 1 0 1 1000 C3 1,5 0 1 1000 C4 2 0 1 1000 C5 0 1 1 1000 C6 0 1,5 1 1000 C7 0 2 1 1000 Công th c môi trư ng BAP (mg/l) Zeatin (mg/l) NAA (mg/l) S m uc y C8 0,5 0,5 1000 C9 0,5 1 1000 C10 0,5 1,5 1000 C11 0,5 2 1000 C12 0,5 2,5 1000
  3. 3.3. Môi trư ng t o callus t lá m m trư ng b sung các phytohormon như cà chua NAA, IBA. ánh giá nh hư ng c a môi trư ng n kh năng t o r cây và kh năng Cây con sau gieo h t t 7-10 ngày tu i, sinh trư ng c a cây. tách lá m m và thân chuy n vào môi trư ng t o callus. Môi trư ng MS có b sung các 3.6. Phương pháp b o qu n, lưu gi thành ph n: 8 g/l agar + 30 g/l ư ng và các cà chua in vitro phytohormon 2,4-D, BAP, NAA. Sau kho ng B o qu n ng n h n d a vào hàm lư ng 2-3 tu n thì b t u theo dõi và ánh giá k t ư ng sorbitol và manitol, ch chi u sáng qu t o callus c a các môi trư ng khác nhau. 1000 lux và nhi t nuôi c y 20-230C. 3.4. Môi trư ng tái sinh cây cà chua III. K T QU VÀ TH O LU N Nh ng callus ư c t o thành có màu xanh và x p là nh ng callus có kh năng tái 1. ghiên c u nh hư ng c a th i gian sinh thành cây và s ư c chuy n sang môi và các ch t kh trùng n kh năng n y trư ng tái sinh cây. Môi trư ng tái sinh cây m m c a h t cà chua là môi trư ng (I) và b sung m t s H t cà chua ư c kh trùng b ng phytohormon như NAA, BAP và Zeatin. HgCl2 0,2% và NaOCl 5% trong 3 kho ng ánh giá t l tái sinh cây và ch t lư ng th i gian khác nhau. Sau khi h t gieo ư c cây tái sinh. 3-5 ngày, chúng tôi ti n hành theo dõi và 3.5. Môi trư ng t o r cà chua ánh giá hi u qu c a các ch t kh trùng và nh hư ng c a chúng n kh năng n y Nh ng cây tái sinh mà sinh trư ng và m m c a h t. K t qu th hi n b ng 1. phát tri n t t thì ti p t c chuy n sang môi trư ng t o r . Môi trư ng t o r cây là môi B ng 1. ghiên c u nh hư ng c a các ch t kh trùng và th i gian x lý n kh năng n y m m c a h t cà chua HgCl2 0,2% NaOCl 5% Th i gian (phút) 10 12 15 15 20 25 T l nhi m (%) 5 3 0 20 15 5 T l cây s ng (%) 42 35 10 78 80 85 T l ch t (%) 53 62 90 2 5 10 Qua b ng 1 cho th y: Khi kh trùng ngư c l i, t l cây s ng tăng theo chi u b ng HgCl2 0,2% thì t l cây s ng t l tăng th i gian kh trùng. n ng này t ngh ch v i th i gian kh trùng, có nghĩa là l cây s ng t cao nh t là 85% v i th i th i gian kh trùng tăng thì t l cây s ng gian kh trùng là 25 phút. Khi kh trùng gi m. M c dù t l nhi m không cao nhưng b ng NaOCl 5%, h t cà chua b nhi m h t b ch t nhi u, kh năng n y m m kém khuNn và n m nhi u, tuy nhiên t l cây nên t l s ng không cao. n ng HgCl2 s ng l i cao hơn khi kh trùng b ng HgCl2 0,2%, t l cây s ng t cao nh t là 42% 0,2%. i u ó cho th y kh trùng b ng th i gian kh trùng là 10 phút. Trong khi ó N aOCl 5% t hi u qu cao hơn so v i kh trùng b ng NaOCl 5% thì hi u qu HgCl2.
  4. 2. ghiên c u nh hư ng c a các ch t 2.1. nh hư ng c a t h p BAP và kích thích sinh trư ng n kh năng t o AA n kh năng t o callus cà chua callus t lá m m cà chua Các m u lá m m và t thân ư c c y Các m u lá m m 7-10 ngày tu i và các vào môi trư ng có b sung BAP và N AA. t thân ư c c y vào môi trư ng t o Sau hai tu n nuôi c y, theo dõi và ánh giá callus. thí nghi m này, chúng tôi ti n kh năng t o callus và s phát sinh hình hành nghiên c u nh hư ng c a hai t h p thái c a m u nuôi c y. K t qu ư c th BAP + N AA và 2,4D + N AA n kh năng hi n b ng 2. t o callus t m u lá m m và m u t thân. B ng 2. nh hư ng c a t h p BAP và AA n kh năng t o callus cà chua Công th c Mô lá Mô thân môi T l t o T l t o T l m u T l t o T l t o T l m u trư ng callus (%) ch i (%) ch t (%) callus (%) ch i (%) ch t (%) C1 50 2 48 75 5 20 C2 39 5 56 56 12 32 C3 21 0 79 43 27 30 C4 15 0 85 35 46 19 Theo k t qu c a b ng 2, ta th y khi ó, mô thân t o callus t t l cao hơn so tăng n ng BAP t 0,5 mg/ml n 2 v i mô lá. Cũng môi trư ng C1, mô thân mg/ml thì t l t o callus gi m d n. iv i t t l t o callus cao nh t là 75%. Như m u lá, khi c y vào môi trư ng t o callus v y t o callus cà chua nên s d ng lá thì m u ch t nhi u, t l t o callus t cao m m và c y trong môi trư ng có b sung nh t là 50% (Môi trư ng MS b sung 0,5 0,5 mg/ml BAP và 1 mg/ml NAA. mg/ml BAP và 1 mg/ml NAA. Trong khi A B nh 1A: Callus t o thành trên môi trư ng có b sung BAP và NAA nh 1B: Callus t o thành trên môi trư ng có b sung 2,4D và NAA
  5. 2.2. nh hư ng c a t h p 2,4D và callus t hai ngu n m u ó là mô lá và mô AA n kh năng t o callus cà chua thân. N ng 2,4D ư c b sung vào môi trư ng theo d i gradient là t 1-1,5-2 mg/ml, Tương t như v i t h p BAP + NAA, còn NAA gi nguyên n ng 1 mg/l. thí nghi m này chúng tôi cũng ti n hành t o B ng 3. nh hư ng c a t h p 2,4D và AA n kh năng t o callus cà chua Mô lá Mô thân Công th c môi trư ng T l t o T l t o ch i T l m u T l t o T l t o ch i T l m u callus (%) (%) ch t (%) callus (%) (%) ch t (%) C5 15 0 85 35 0 65 C6 21 0 79 41 0 59 C7 30 0 70 56 0 44 K t qu thu ư c b ng 3 cho th y: T cà chua là môi trư ng có b sung 0,5 mg/l l t o callus c a m u c y t l thu n v i BAP + 1 mg/l NAA (môi trư ng C1). n ng 2,4D. Có nghĩa là khi tăng n ng 2,4D thì các m u có xu hư ng t o callus 3. nh hư ng c a các ch t kích thích càng cao. môi trư ng có b sung 2 mg/ml sinh trư ng n kh năng tái sinh cây cà 2,4D + 1 mg/l NAA, m u t o callus t t l chua t callus cao nh t là: 30% ( i v i mô lá) và 56% ( i i v i thí nghi m tái sinh cây cà chua, v i mô thân). Tuy nhiên, t l t o callus khi nh ng callus p, có màu xanh, có kh năng b sung 2,4D + NAA l i không cao b ng tái sinh t t s ư c chuy n sang môi trư ng môi trư ng có b sung BAP + NAA. M t tái sinh. Môi trư ng tái sinh callus cà chua khác, các callus hình thành trên các môi có ch a thành ph n cơ b n c a MS và b trư ng này không tơi x p, tr ng vàng như sung m t s phytohormon. Sau 3 tu n trên môi trư ng có b sung BAP và NAA. chuy n sang môi trư ng thí nghi m, b t u Như v y, môi trư ng t t nh t t o callus theo dõi và ánh giá hi u qu tái sinh callus. B ng 4. nh hư ng các ch t kích thích sinh trư ng n kh năng tái sinh cây cà chua t callus Công th c T l tái sinh (%) Hình thái callus môi trư ng C8 68 Callus có màu xanh, b t đ u xu t hi n ch i C9 87 Callus có màu xanh, b t đ u xu t hi n ch i C10 11 Callus lúc đ u có màu xanh, sau phát tri n to hơn, x p hơn và có màu xám C11 8 Callus lúc đ u có màu xanh, sau có màu xám C12 12 Callus có màu xanh, phát tri n to hơn, chuy n màu xanh nh t Qua k t qu b ng 4 th y r ng m u c u này trùng kh p v i nh n xét c a callus tái sinh t t nh t trên môi trư ng có Koornneeff và CS (1993). Ngoài ra, chúng b sung 1 mg/l Zeatin và 0,5 mg/l BAP, còn tôi còn nghiên c u nh hư ng c a t h p trên các môi trư ng khác t l tái sinh c a Zeatin và BAP n nhân nhanh ch i, k t callus r t kém và m u thí nghi m th m chí qu này ư c nêu lên trong b ng 5. còn b ch t d n. Nh ng ánh giá c a nghiên
  6. nh 2. S phân hoá và phát sinh ch i trên môi trư ng tái sinh B ng 5. nh hư ng c a t h p Zeatin và BAP n nhân nhanh ch i sau 7 tu n nuôi c y Ch t ĐTST (mg/l môi trư ng) HSN Chi u cao S lá/ch i CT Hình thái ch i (l n) ch i (cm) (lá) Zeatin BAP 1 (Đ/C) 0 0 1 2,21 1,5 Ch i nh , lá nh , thân lá xanh nh t C8 0,5 0,5 1,82 5,16 2,6 Thân nh , lá nh , thân lá xanh nh t C9 1 0,5 4,93 3,84 4,3 Thân trung bình, lá nh , xanh nh t C10 1,5 0,5 4,29 4,09 3,7 Thân nh , lá trung bình, xanh nh t C11 2 0,5 3,46 4,44 3,0 Thân nh , lá trung bình, xanh nh t C12 2,5 0,5 2,59 4,97 2,1 Thân nh , lá trung bình, xanh nh t LSD (5%) 0,12 0,12 0,15 Các s li u b ng 5 cho th y: C12 (2,1 lá/ch i). M u s c thân lá ch i c a Ngoài công th c i ch ng có s ch i các công th c u kém, nh t hơn nhi u so không tăng, các công th c còn l i u có s v i gi ng. Tóm l i, công th c C9 v i hàm ch i tăng lên rõ r t, tuy nhiên m c tăng lư ng ch t i u ti t sinh trư ng là 1 mg/l có khác nhau. ng thái ch i c a công Zeatin + 0,5 mg/l BAP là công th c nhân th c C9 (1 mg/l Zeatin + 0,5 mg/l BAP) nhanh ch i t t nh t trong s các công th c luôn có s vư t tr i ngay t nh ng tu n u. thí nghi m, bi u hi n là h s nhân cao nh t th i i m 7 tu n sau nuôi c y, s ch i và ch t lư ng ch i cũng t t nh t. công th c này ã lên n 141,3 ch i và t h s nhân cao nh t (4,93 l n). Trong s các 4. nh hư ng c a AA và IBA n kh công th c thí nghi m có b sung Zeatin và năng t o r cây cà chua BAP thì công th c C12 (2,5 mg/l Zeatin + Thí nghi m t o r cây cà chua ư c th c 0,5 mg/l BAP) có h s nhân ch i th p nh t hi n i v i các ch i tái sinh. Môi trư ng thí (1,82 l n). Ch t lư ng ch i t t c các công nghi m ra r cũng có ch a các thành ph n th c còn l i nhìn chung không cao, thân ch i cơ b n c a MS và b sung các phytohormon t nh n trung bình, kích thư c lá cũng khác nhau. K t qu thu ư c b ng 6 cho nh , s lá t ít n trung bình. Tuy nhiên, th y: môi trư ng có b sung IBA cho kh các ch i công th c C9 có bi u hi n sinh năng ra r t t hơn NAA. Các m u c y trên trư ng t t hơn 5 công th c còn l i. Công th c có chi u cao ch i trung bình cao nh t là môi trư ng b sung 1 mg/l IBA t l ra r công th c C12 (5,16 cm), th p nh t là công 100%, trong khi ó môi trư ng b sung th c C9 (3,84 cm) (không k công th c i 1mg/l và 2mg/ml NAA ch ra r cao nh t là ch ng). S lá trung bình nhi u nh t công 19% ( i v i m u ch i ng n, ch i tái sinh) th c C9 (4,3 lá/ch i), ít nh t công th c và 9% ( i v i m u ch i thân).
  7. B ng 6. nh hư ng AA và IBA n kh năng ra r cây cà chua Ch i ng n, ch i tái sinh Ch i thân Công th c môi trư ng T l Hình thái Hình thái T l Hình thái Hình thái ra r (%) cây r ra r (%) cây r C14 13 Không t o ch i ng n Có nhi u r , r ng n 7 T t Nhi u r , r ng n C15 17 Không t o ch i ng n Có nhi u r , r ng n 9 T t Nhi u r , r ng n C16 100 Có t o ch i ng n Nhi u r , r dài 100 T t Nhi u r , r dài C17 100 Có t o ch i ng n Nhi u r , r dài 100 T t Nhi u r , r dài Qua k t qu b ng 6 th y r ng, cà chua ra ch i cho c m ng r trên môi trư ng có r t t trên môi trư ng có ch a IBA và th i NAA có r t nhi u r , r ng n nhưng kho . gian b t u c m ng r nhanh hơn so v i Vì v y môi trư ng t t nh t t o ra cây cà môi trư ng ch a NAA. Tuy nhiên nh ng chua là môi trư ng có b sung 1 mg/ml IBA. nh 3. Cây cà chua trên môi trư ng ra r 5. ghiên c u b o qu n, lưu gi cà chua c u này ư c trình bày sau ây. Các m u b in vitro ng n h n sung ư c b o qu n trong môi trư ng b sung 1,5% và 2% sorbitol và 2% manitol ây là nh ng quy trình hoàn thi n vi nhi t 20-23oC và cư ng ánh sáng nhân gi ng và b o qu n cây cà chua (Toledo 1000 lux. Phương pháp này giúp kéo dài th i và c ng s , 1994). Các m u gi ng em vào gian b o qu n cà chua 6 tháng-12 tháng mà lưu gi ư c xác nh là các m u ã tái sinh không c n c y chuy n (b ng 7). nhưng dư i d ng ch i. K thu t b o qu n in vitro ng n h n t p oàn cà chua c a nghiên B ng 7. T l m u s ng sót sau 12 tháng lưu gi in vitro S tháng 2% sorbitol và 2% manitol 1,5% sorbitol và 2% manitol 2% sorbitol 3 100 100 100 6 90 85 72 8 75 72 62 10 70 65 54 12 68 56 43 18 46 41 34
  8. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam Cà chua là cây tr ng nhi t i nên thư ng m t kh năng phát tri n trong i u ki n nhi t th p hơn i u ki n nhi t c n thi t cho s phát tri n ngoài ng ru ng. Tuy nhiên cây cà chua v n có kh năng sinh trư ng nhi t th p hơn m t vài C v i i u ki n nhi t thông thư ng. Cây cà chua ư c tr ng nhi t dư i 15oC trong th i gian dài ã cho th y nh ng tác ng b t l i như s phenol hoá hay s ch t ho i (Desamero, 1990). Nghiên c u c a các tác gi ã ch ra r ng nhi t t 16-18oC kéo dài th i gian b o qu n t i a là 1 năm trong môi trư ng b sung sorbitol 2%. Tuy nhiên các tác ng b t l i xu t hi n 25% m u gi ng cà chua in vitro. Nhi t t 18-21oC cũng ã ư c thí nghi m. Môi trư ng nuôi c y ch a 2% sorbitol b o qu n nhi t t 23-25oC, cư ng chi u sáng 3000 lux (Lizarraga và c ng s , 1990) ã duy trì thành công t p oàn cà chua trong vòng 6 tháng không c n c y chuy n. M i ây, m t môi trư ng m i ch a 2% sorbitol và 2% mannitol ã ư c ki m tra s d ng lưu gi gi ng cà chua DT28. T l s ng c a chúng là 90% sau 6 tháng b o qu n và s m u s ng sót t i thi u là 68% (b ng 7). Vi c th ng kê v i vài trăm m u ưa vào c a các gi ng khác cũng ang ư c ti n hành. IV. K T LU N Qua nh ng k t qu nghiên c u trình bày trên, chúng tôi rút ra nh ng k t lu n dư i ây: 1. Hi u qu kh trùng t t nh t là s d ng NaOCl 5% trong th i gian 25 phút. 2. Ngu n m u t t nh t t o callus là lá m m và môi trư ng cho kh năng t o callus t t nh t là C1 (có b sung 0,5 mg/ml BAP và 1 mg/ml NAA). 3. Môi trư ng tái sinh cây t callus thích h p nh t là C9 (b sung 0,5 mg/l BAP và 1 mg/l zeatin). 4. Môi trư ng ra r thích h p nh t là b sung 1 mg/l IBA. 5. K thu t lưu gi cà chua in vitro ư c xác nh là môi trư ng nuôi c y b sung 2% Sorbitol và 2% Manitol, ch chi u sáng duy trì 1000 lux và nhi t thích h p 20- 230C TÀI LI U THAM KH O 1. PGS.TS. Lê Duy Thành, 2001. Cơ s di truy n ch n gi ng th c v t. NXB. Khoa h c và K thu t, 260 trang. 2. guy n Văn Th ng, Tr n Kh c Thi, 2000. S tay ngư i tr ng rau, NXB. Nông nghi p. 3. ăng V nh, 2005. Công ngh th c v t t bào ng d ng, NXB. Nông nghi p, 252 trang. 4. Bhatia B., Ashwath ., Senaratna T. và Midmore D., 2004. “Tissue culture studies of tomato”, Plant cell, tissue and organ culture, 78. 5. Brasileiro A.C., Willadino L., Carvalheiro G. và Guerra M., 1999. “Callus induction and plant regeneration of tomato via anther culture”, Ciência Rural, Santa Maria, 29 (4), p919-623. 6. Jozef Gubis Z., Lajchová Z., Faragó J., Zureková Z., 2004. “Effect of growth regulators on shoot induction and plant regeneration in tomato (Lycopersicon Esculentum Mill)”, Biologia, Bratislava, p. 405-408. 7. Jose´ M. Seguı´-Simarro* and Fernando uez, 2007. “Embryogenesis induction, callogenesis, and plant regeneration by in vitro culture of tomato isolatedmicrospores and whole anthers”, Journal of Experimental Botany, P1-14. 8
  9. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 8. Rhaman M., Asaduzzaman M., ahar . và Bari M A., 2006. “Efficient plant regeneration from cotyledon and midrib dirived callus in eggplant (Solanum melongena L.)”, Bio-sci, p31-38. gư i ph n bi n: Tr n Duy Quý 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2