intTypePromotion=1

Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

Chia sẻ: DanhVi DanhVi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
2
download

Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển hệ thống thư viện trường học là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng trong giáo dục bậc phổ thông hiện nay. Đứng trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện tại, thư viện cần có những thay đổi nhất định để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh và giáo viên trong trường học. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc trình bày mô hình thư viện trường học đã và đang được áp dụng tại Việt Nam, một số mô hình thư viện trường học ở các Quốc gia phát triển trên thế giới như: Hoa Kỳ, Australia, từ đó rút ra một số ưu điểm mà thư viện trường học ở Việt Nam cần học tập trong việc xây dựng và cải tiến mô hình phục vụ, nhằm hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện và nâng cao vai trò của thư viện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

NGHIEN CLTU MO HINH PHUC VU<br /> CUA THU VIEN TRl/QNG HOC<br /> •niS. Biii Vu Bao Khuyen<br /> Khoa 'niirvien--ni6ng(3nfTocOHKHXH&NVTp.HCM<br /> <br /> I'^'^l^tl'Ohg<br /> thu-vien Mdng hoc la nvtay,a„hm,g„mmvu a, dutlcM tong imiga^<br /> ^ ^ ^ ^ ^ ' ' * . ' -»/. ains OVSC M canh dS mdl giao due hien U diir vien cSh c6 nhiihg<br /> „ ^ ' ' Z<br /> '^^'^"'•"•^"^'^'^•a.pdf. Tmy cip noiv<br /> 01/10/2015.<br /> .1- a »<br /> 5. Faye Ong Model SdKxH Ubrary Standards for<br /> Camma Public Schools: Mndagarten Through Glade<br /> Twelve, The caiupmla Department of Education Sa;?<br /> lamento, CA. Http://»vTO.cde.a.gov/be/st/ss/doaiments/llbrarystandards.pdf. Tmy cap ngiy 10/10/<br /> <br /> 6. Lyn Hay. SOident learning dirough Australian<br /> school libraries. Pan 2; What sdidents define and<br /> vafue as sdiool library support Hltp://w«™.s|a„<br /> sdiools.netau/syneigy/voHnum2/hay iit2.pdf Tmv<br /> cip ngay 25/9/2015.<br /> '<br /> _ fAJiy toi soan nhft, PS/; 20/01/2016; Ngay phan<br /> <br /> mo/mer ^'^"""^ "^ '^ **" "^'^<br /> <br /> 6(62)<br /> <br /> 19<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2