intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề - Trường hợp tỉnh Hà Tây: Phần 2

Chia sẻ: ViHercules2711 ViHercules2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

54
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề - Trường hợp tỉnh Hà Tây: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung sau: Thực trạng của du lịch làng nghề Hà Tây hiện nay, khai thác du lịch làng nghề Hà Tây, giải pháp phát triển du lịch làng nghề Hà Tây, định hướng phát triển của du lịch Hà Tây, giải pháp cho sự phát triển du lịch làng nghề Hà Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề - Trường hợp tỉnh Hà Tây: Phần 2

Chương 3<br /> <br /> THỰC TRẠNG CỦA DU LỊCH LÀNG NGHÊ HÀ TÂY<br /> HIỆN NAY<br /> *<br /> <br /> 1. KHÁI QUÁT VÈ DU LỊCH HÀ TÂY<br /> Là một tỉnh eiàu tiềm nănii du lịch soniĩ chỉ những năm íĩằn<br /> đây neành du lịch Mà Tây mới có dược những chuyển bien dáñe kể.<br /> Dâu nhũng năm 1990- hoạt độnụ kinh doanh du lịch của Hà<br /> Tây mới chù yếu do 2 doanh nehiệp nhà nước đảm nhiệm, đó là<br /> Côtiu ty du lịch l là Tây và Công ty du lịch Sơn Tây. với tổng sổ lao<br /> dông năm 1993 là 400 nturời. số lirợnu khách du lịch đến Hà Tây<br /> 9<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> •<br /> <br /> im*<br /> <br /> •<br /> <br /> vã doanh ihu của nuành du lịch Tinh chì đạt ờ mức thâp. Năm<br /> du lịch Hà Táy chỉ đón dược 2.400 khách quốc tế (bầnu 0,8%<br /> lượn ụ khách này đến Mà Nội) và 400.000 khách nội địa. dạt doanh<br /> thu 5.500 triệu đồnu. chiếm l, l !% GDP địa phương [21, tr9].<br /> Iuy nhiên, du lịch Hà Tây dã phát trien và có nhừns» hước dột<br /> phá troni» 10 năm ụân đây. Cuòi năm 1994. ntỉoài 2 doanh ivạhiộp:<br /> <br /> I<br /> <br /> W<br /> <br /> *<br /> <br /> • I<br /> <br /> Công ty du lịch Ilà Tây, Công ty du lịch Sơn Tây. klui vực nhà<br /> nước cùa du lịch Hà Tây dã có thêm Công ty Thắng cành Ilươne<br /> Sơn. Năm 1995. I là Tây đón 14.720 lượt khách quốc tế và 689.820<br /> lượt khách nội dịa. dạt doanh thu du lịch 45,7 tý đồng. Năm 1999,<br /> du lịch llà Tây dã có 18 doanh n&hiệp (Irontỉ dó có II doanh<br /> nghiệp nhà nước, 3 công ty trách nhiệm luìu hạn. 2 doanh nghiệp tư<br /> nhân, I công ty dịch vụ du lịch- thương mại, I công ty liên doanh<br /> sân G o lf Việt Nam- Thái Lan) và 8 tô chức tham gia hoạt dộim<br /> dịch \ụ du lịch (bao gồm 3 tổ hợp. I Vườn Quốc ụia Ba Vì, 4 nhà<br /> <br /> 101<br /> <br /> nghỉ và nhà khách). Cũng năm 1999. khách du lịch đến Hà Tày dạt<br /> con số: 51.140 lượt khách quốc le và 951.500 lượt khách nội địa,<br /> doanh thu 123 tỷ đồng (trong đó khu vực Nhà nước đạt 13,2 tỷ<br /> đồng, các thành phần kinh tế khác là 109.8 tỷ).<br /> về cơ sờ lưu trú, khu vực nhà nước cùa du lịch Hà Tây năm<br /> 1995 có 4 khách sạn với 142 buồng, năm 1999 đã tăng lên 8 khách<br /> sạn với 250 buồng. Từ cuối năm 1999, các khách sạn Sông Nhuệ<br /> (64 buồng) và ASEAN (13 buồng) bẳt đầu hoạt động.<br /> Có thể nói, từ năm 1995 ngành du lịch Hà Tây dã chuyển<br /> sang giai đoạn phát triển. Hàng năm, sổ lượng khách đến Hà Tây<br /> tăng khoảng 20%. Tuy vậy, du lịch Hà Tây vẫn chưa khai thác hết<br /> tiềm năng, sổ lao động được thu hút vào hoạt động du lịch mới chi<br /> đạt khoảng 1000 người. Khối kinh doanh khách sạn, công suất sử<br /> dụng buồntỉ còn rất thấp [30, tr. 110]. Cơ sở hạ tầng như giao thông,<br /> thông tin liên lạc, điện... còn nhiều hạn chế, làm nản lòng không ít<br /> các nhà đầu tư. Chất lượng sàn phẩm du lịch clura cao; các dịch vụ<br /> bổ sung, vui chơi giải trí còn nghèo nàn. Chất lượng phục vụ tại các<br /> cơ sờ kinh doanh còn thấp.<br /> Đế tiếp tục mờ rộng quy mô khai thác, phát triển, ngay trong<br /> những năm đầu thế kỷ mới, ngành du lịch Hà Tây đã đưa ra<br /> <br /> n h iề u<br /> <br /> giải pháp, írong đó có việc đầu tư trọng điểm các dự án lớn năm<br /> 2001. Cụ thể, Sở Du lịch dược bàn giao làm chù đầu tư 6 dự án cái<br /> tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng Khu du lịch vãn hoá thắng cảnh<br /> Hương Sơn, huyện Mỹ Đức với tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồnịi,<br /> đó là: Đường cầu Hội - Hương Sơn, bến đỗ ôtô, xe máy (15 tỷ<br /> đồng), nạo vét suối yến đoạn Thiên Trù-Yen Vỹ (871 triệu đồng),<br /> hệ thống cấp nước khu vực Ben Đục và Thiên Trù (6,036 tỷ đồng),<br /> <br /> 102<br /> <br /> dường 432 đoạn km 0- km 4 + 975 (6,57 tv đồng), xây dựng hệ<br /> thốniỉ điên (8.986 ty đồn«), cỏim trình thu gom xử lý rác thải ran<br /> (4.1 19 tỷ đồng). Bên cạnh đó. Sờ Du lịch còn được phân hô 13 tỷ<br /> dồiiìi từ nguồn vốn hạ tầnu du lịch cua Trung ươim cho bổ sunu dự<br /> án I, 2 và 6. 'ỉ háng 12/ 2001, Sờ Du lịch đã tổ chức khởi cône các<br /> dự án nói trên. Đen uiữa quý 1/ 2002. công trình vệ sinh mỏi<br /> trườnỉĩ và dường cầu Hội - Hươníi Sơn. ben xe ôtô và xe máy dã<br /> hoàn thành. Riêng dự án nạo vét suối yến đã dược Uỷ ban Nhân<br /> dân l inh Hà lây cho phép không thực hiện và chuyển vốn sang<br /> thực hiện dự án cải tạo tránh ách tắc giao thông đườns» thuỷ, vệ<br /> sinh môi trường cảnh quan suối Yen ¡15, tr. 10], Các dự án xây<br /> ciựne các tuyến đường du lịch vào các làng nahe và làng Việt cổ<br /> puờng Lâm cũng đã được triển khai [ I, tr.27].<br /> Tính cho đến cuối năm 2003, qua 9 năm liên tục, ngoài Quy<br /> hoạch Tổim thể phát trien du lịch Hà Tây giai đoạn 1996 - 2010,<br /> ngành du lịch Hà Tây đã xây dựng được 32 quy hoạch và dự án đầu<br /> tư phát triển du lịch, trong đó có 9/ 12 quy hoạch khu du lịch và 12/<br /> 20 dự án khả thi tại các điểm du lịch dà được phê duyệt. Nhiều dự<br /> án đã đi vào hoạt động một cách có hiệu quà như các dự án: Khu<br /> Du lịch Ao Vua, Khu Du lịch Khoang Xanh. Khu Du lịch Thác Đa,<br /> Khu Sân g o lf Đồng M ô...<br /> Mạng lưới kinh doanh của toàn ngành du lịch Hà Tây (cho<br /> đến năm 2003) đã cỏ 54 doanh niỉhiệp và đơn vị, tâng 18 lần so với<br /> thài kỳ dầu (năm 1984), với 32 khách sạn và nhà nghỉ (nhà nước và<br /> tư nhân), tổng sổ 520 buồng phòng. Các đơn vị kinh doanh du lịch<br /> như Còng ty Du lịch Hà Tây, Công ty cổ phần du lịch Ao Vua.<br /> Còng ty TNHH Thung lũng Vua... đã mở rộng quy mô, ngành<br /> nghề dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.<br /> 103<br /> <br /> Nhờ tăng cường đầu tir phát triển, hoạt dộnii kinh doanh du<br /> lịch ờ Hà Tây dã đạt kết quả vượt bậc. Năm 2001. Hà Tày đôn 1,5<br /> triệu lượt khách; 6 tháng đầu năm 2002 là trên I triệu lượt (trong<br /> đó có 51.900 lượt khách quốc tế và 986000 lượt khách nội địa);<br /> năm 2004 là 2,37 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch năm 200] đạt<br /> 162,820 tỷ đồng; 6 tháng đầu 2002 đạt 116,2 tỷ đồn"; năm 2004<br /> tăng lên 251,642 tỷ đồng. Năm 2005, các điểm du lịch cùa I là rây<br /> đón 2.720.000 lượt khách, tăng 14,5 % so với năm 2004, trong đó<br /> lượng khách quốc tế đạt 140.000 lượt nuười, tăng 98,6 % so với<br /> năm 2004. Tổns doanh thu đạt 304 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến<br /> thời điểm đó.[44],<br /> Tổng kết sau 12 năm thành lập (7/ 1994 - 7/ 2006) ngành Du<br /> lịch Hà Tây đã đạt được một số thành tựu, dó là đã tạo ra một bước<br /> chuyển mạnh mẽ cùa toàn ngành; hoàn thành việc diều chinh quy<br /> hoạch tổng thể phát triền du lịch đến năm 2010; được Chính phủ,<br /> Tổng cục Du lịch côna nhận 2 khu du lịch là Khu Du lịch Hương<br /> Sơn và Khu Du lịch Suối Hai - Núi Ba Vì nam tron” tổng sổ 19<br /> •<br /> <br /> O<br /> <br /> W<br /> <br /> khu du lịch chuyên đề quốc gia; triển khai xây dựm> 20 quy hoạch,<br /> tlụrc hiện 13 dự án đầu tư cơ sờ hạ tầnỉĩ du lịch, hạ tầng làng nghề<br /> với tổng số vốn 125 tỷ đồng tại một số khu du lịch trọng điểm như:<br /> Chùa Hương, hồ Suối Hai, hồ Đồng Mô, làng nghề Vạn Phúc, làng<br /> nghề Phú Vinh, làng nghề Chuyên Mỹ, làng nghề Da Sĩ. làng nghề<br /> Sơn Đồng... từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương; thu hút eân một<br /> tỷ đồntỉ cùa các thành phần kinh te đầu tư vào du lịch, tạo thêm<br /> nhiều điểm du lịch mới; phát triển được 156 đầu mối kinh doanh du<br /> lịch; xúc tiến quàng bá du lịch, tổ chức nối tour, tuyến du lịch với<br /> cả nước và ra nước ngoài; 3 lần tổ chức Hội Du lịch làng nghề<br /> truyền thống Hà Tây nhàm tôn vinh các làng nghề truyền thống và<br /> <br /> 104<br /> <br /> kích thích dầu tư phát tlicn sản phẩm du lịch làníỉ nghề; kiện toàn<br /> bộ máy quan lv nhà nước về du lịch từ tình xuống các huyện, thị<br /> xã; tiên hành thường xuycn và có hiệu quà cônt» tác đào tạo du<br /> lịch.|59|.<br /> Dán” lưu ý là một sổ đơn vị. doanh nehiệp đã chủ động đầu<br /> tư xây đựim mới và cài tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỳ thuật các<br /> khu du lịch như Công ty TNHI I Thung Lĩnh đầu tư 17,5 triệu USD<br /> xây dựng sân g o lf 18 lỗ... Tính đến năm 2005, trên địa bàn Hà Tây<br /> đã có I I quy hoạch và 25 dự án đã duyệt hoặc đã được triển khai.<br /> Tổhq vốn đầu tu xâv dưns<br /> <br /> CO'<br /> <br /> sở ha tầnsỊ du lịch đạt 439 tỷ đồng.<br /> <br /> về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, trong vòng 5 năm<br /> 2001-2005, tổníỉ số vốn đầu tu cho lĩnh vực này cùa Hà Tây đã đạt<br /> 614 tỷ dồn. Đến năm 2005, toàn tinh dã có 95 khách sạn, 80 nhà<br /> nghi. Nhờ vậy, lượng du khách đến thăm quan, nghỉ ngơi tại các<br /> khu du lịch cùa Hà Tây ntiày một lăng, tốc độ trung bình trong 5<br /> năm 2001 - 2005 là 17,23 %. Năm 2004, tổng lượng khách lưu trú<br /> trên dịa bàn linh đạt 96.315 lượt khách. Doanh thu xã hội từ du lịch<br /> tống bình quân hàn5 năm 17.66 %. Năm 2004. doanh thu về lưu trú<br /> đat 13.41 tỳ dồn«.<br /> Tuy nhiên, điểm yếu của các cư sở lưu trú của du lịch I là Tây<br /> là mới chù yếu đầu tư vào dịch vụ ăn uổng trong khi các dịch vụ<br /> kèm iheo còn nhiều hạn chế. Nhà cứa kiến trúc chưa đẹp. Tiện nghi<br /> sinh hoạt trong các nhà nt>hỉ còn nghèo nàn. vệ sinh môi trường<br /> clnra đảm bào. Khách sạn, nhà nslii phát trien không có quy hoạch<br /> nên phàn tán, nhó lè, mang tính tự phát và chi tập irung ở một số<br /> huyện, thị, không đáp ứtm dược nhu cầu khai thác một cách hiệu<br /> quà nguồn tài neuyên du lịch của các địa phương. [38j.<br /> <br /> 105<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2