intTypePromotion=1

Nghiên cứu quy trình tách chiết iốt từ rong Nâu bằng cồn Ethanol

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
9
download

Nghiên cứu quy trình tách chiết iốt từ rong Nâu bằng cồn Ethanol

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có thể khai thác một cách hiệu quả nguồn lợi iốt nói riêng và các hoạt chất sinh học trong rong Nâu nói chung, cần thiết đưa ra qui trình chiết rút iốt từ rong Nâu mà không bị mất một số dạng hoạt chất sinh học khác. Chính vì vậy trong báo cáo này tác giả nghiên cứu quy trình tách chiết iốt từ rong Nâu bằng cồn ethanol.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu quy trình tách chiết iốt từ rong Nâu bằng cồn Ethanol

620 Tuyen tgp HQi nghj KHOA HQC T O A N Q U 6 C V £ SINH HQC B | £ N VA PHAT TRjgN B £ N VCTNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NGHIEN ctru QUY TRINH TACH CHIET lOT TlTRONG NAU<br /> BANG C O N E T H A N O L<br /> <br /> <br /> Tran Thj Thanh Van', Nguyen Bach Khoa', Biii Minh Ly' va Pham Quoc Long'<br /> I. Viin Nghien ciru vd L/ng dung Cong nghi Nha Trang. Viin Khoa hpc vd Cong nghi Vi?t Nam<br /> 2. Viin Hoa hpc cdc Hpp chat thiin nhien. Vi$n Khoa hpc vd Cong nghi Vi^t Nam<br /> <br /> <br /> <br /> L M O DAU<br /> Mac dii chi chiia lugng iot dao dgng trong khoang (300-2000pg/g) nhung cho den nam<br /> 1958, rong Nau dugc xem nhu la nguyen lifu de san xuat iot. Qui trinh chift rut iot dau tien rat<br /> don gian: chi can fro hoa rong Nau roi hoa tan bang axit sulfuric cd mat chat oxy boa yfu nhu<br /> H2O2 va Mn02 la cd tbi thu dugc ilt dang tinh the su dung trong cdng nghif p va y hgc. Nhihig<br /> nam sau nay khi nhiing mo iot dugc phat hifn ra d Nam Phi, My, Nga.... thi vifc chiet riit iot tir<br /> rong Nau phuc vu cho cong nghiep it dugc quan tam nghien ciru. Trong vai thap ky trd lai day<br /> CO mgt s6 cong trinh cong bo ve qui trinh tach chiet iot tir rong Nau lam phu gia them vao thyc<br /> pham giau iot de chira bfnh va qui trinh chung la chiet idt bang nude hoac bang dung djch axit a<br /> pH khac nhau. So vdi qui trinh fro boa chi thu dugc san pham duy nhat la idt thi qui trinh sau<br /> khong chi thu dugc iot ma ba rong se dugc sir dung de san xuat alginat mac dii san pham thu<br /> dugc CO chat lugng khong cao [1,7].<br /> Ngoai i6t, rong Nau con chiia cac chat dinh dudng, cac chat co boat tinh sinh hgc va cac<br /> polysacarit sinh hgc [2]. Dac bift la cac polysacrit tan trong nude la Fucoidan, laminaran,<br /> polyuromanan la nhirng chat co nhieu boat tinh sinh hgc quy bau dang dugc nghien cuu sir dung.<br /> Cac polysacarit loai nay de dang bj mat khi ap dung qui trinh tach chiet iot thong thudng. Vifc<br /> sii dung cac dung moi kh6ng nude de tach chiet idt tir rong Nau se thu dugc san pham hdn hgp<br /> gom cac chat phan eye co trong rong nhu la polyphenol, axit beo, cac dang kim loai hiru co la<br /> nhiJng chat co boat tinh sinh hgc. Vi vay san pham nay se la nguyen lifu thich hgp de san xuat<br /> thyc pham chirc nang giau iot, axit beo va mudi khoang.<br /> De CO the khai thac mgt each hifu qua ngudn lgi iot noi rieng va cac boat chat sinh hgc<br /> frong rong Nau noi chung, can thiet dua ra qui trinh chilt nit iot tir rong Nau ma khdng bj mat<br /> mgt so dang boat chat sinh hgc khac. Chinh vi vay trong bao cao nay chiing tdi nghien ciiru quy<br /> trinh tach chiet i 6t tir rong Nau bing con ethanol.<br /> <br /> II. THUTC NGHIEM<br /> Thu tl^^p mau rong: Mau rong Nau dugc thu thap tai vjnh Nha Trang vao thang 6 nam 2009.<br /> Mau rong bien sau khi thu thap dugc dinh danh bdi TS. Le Nhu Hau, mlu tieu ban luu giir tai Vifn<br /> Nghien curu va Ung dung Cong nghf Nha Trang. Xir ly miu dugc nia sach rac, cat, mim bing nude<br /> nggt dem phai kh6 d nhift do 40°C va cho vao bao vai cho vao kho dimg dl nghien cim.<br /> Chiet iot: 1 kg rong kho dugc chilt vdi 10 lit c6n ethanol co nong do 60%, 70% va 80%,<br /> tai nhift do chilt 30°C, 40°C, 50°C, 60"C va 70°C, thdi gian chilt khao sat tir 30phiit din 180<br /> phiit. Dung djch chiet dem lgc, co can dudi ap suit 40mmHg din con 20% roi dem phan tich.<br /> Tieu ban: HOAT C H A T SINH HOC BI^N 621<br /> <br /> <br /> - Phan tfch ham lugng ilt theo quy trinh cua Xiaolin Houa [3].<br /> - Phan tich axit beo va thanh phin theo quy trinh ciia Bligh E. G [4].<br /> - Phan tich ham lugng dam t6ng s6 theo quy trinh ciia AOAC [5].<br /> - Phan tich ham lugng phlorotannin theo quy trinh cua Mayalen Zubia [6]<br /> <br /> HI. K E T QUA VA THAO LUAN<br /> <br /> 1. Phan tich ham lucmg iot, khoang, lipit va iot trong mot so loai rong Nau<br /> Sir dyng con ethanol la dung mdi phan eye dl chilt iot tir rong Nau se co mgt so chat ciing<br /> dugc chift cimg vdi iot vdi ham lugng Idn hon iot nhu muoi khoang, lipit, protein. Vi vay de<br /> danh gia chat lugng rong Nau diing de lam nguyen lifu chift nit i6t, chung toi tien hanh phan<br /> tich thanh phan lipit, khoang va i6t mgt so loai rong Nau, ket qua dua ra tren bang 1.<br /> <br /> <br /> Bang 1. Thanh phan lipit, khoang va lot cua mgt sd loai rong Nau<br /> STT Loai rong Lipit tong Thanh phsin axit beo Khoang Idt<br /> trong rong Axit beo Axit beo (%) (%)<br /> no khong no PUFAs<br /> 01 S. mcclurei 1,37 55,22 46,08 7,72 37,8 0,09<br /> 02 S. swartzii 1,2 70,42 26,13 5,72 29,7 0,08<br /> 03 S. polycystum 0,88 70,0 30,79 1,23 46,3 0,08<br /> 04 Turbinaria ornata 1,41 54,59 39,49 9,12 33,9 0,10<br /> PUFAs = [arachidonic acid (AA) -i- eicosapentaenoic acid (EPA) + docosahexanenoic acid<br /> (DHA)]<br /> Nhiing chat di kem cimg i6t cd ham lugng cao hon rat nhieu so vdi i6t (bangl) cy the nhu<br /> sau: Chit khoang gip khoang (400 din 600 lin), Lipit gap khoang (10 den 15 lan). Do lipit<br /> khdng tan frong nude chiing t6i dy doan khi chiet idt bang edn ethanol se cd 2 dang san pham<br /> sau: khoang giau i6t va lipit giau i6t.<br /> <br /> 2. Khao sat kha nang chiet iot bang con ethanol<br /> De so sanh kha nang chiet i6t va cac chat di kem ciia cac dung moi khac nhau, chiing toi<br /> tien hanh nghien ciru kha nang chiet cua cac dung moi nude, axit va ethanol th6ng qua xac djnh<br /> thanh phin chit khd frong dung djch chiet d cac dieu kifn chiet khac nhau (bang 2).<br /> Kit qua nghien cuu bang 2 cho thay, khi sir dyng 04 dung moi khac nhau de chiet idt thi<br /> ham lugng ilt, khoang cd trong dung djch chiet bang c6n la cao nhat tuong ling vdi 0,6% va<br /> 51,1%. vaham lugng iot co frong dung dich chiet bang axit la thap nhat. Dya vao ham lugng iot<br /> cd frong dung djch chiet, chung toi dua ra kha nang chiet cua 04 dung moi tren theo thir ty sau:<br /> ethanol > nude > acid CH3COOH > axit HCl.<br /> Kh6ng nhu cac dung m6i nude va axit khi chiet iot bang con ethanol thu dugc 02 phan<br /> doan. Phan doan ethanol - lipit - khoang co ham lugng iot la 0,249% va phan doan ethanol -<br /> khoang cd ham lugng idt la 0,6%. Theo Xiaolin Houa [3] thi iot frong rong Nau t6n tai mgt phan<br /> la iot huu CO chilm tir 19,9 den 37,4% chii yfu dudi dang monoiodo-L-tyrosine, diiodo-L-<br /> tyrosine, diiodo-L-tyronine, triiodo-L-thyonine va tefraiodo-thyonine. Day la nhiing chat chuyen<br /> hoa thir cip giup ca the dieu tiet chuyen hoa nang lugng, phong va ngira mgt so bfnh dj img...,<br /> han thi nira khi lugng i6t dudi dang hiru ca frong ca the bj du thira chiing se ty thai ra ngoai ma<br /> Tuyln t9p HQi nghi KHOA HQC TOAN QUOC V£ SINH HQC B|£N VA PHAT TR|£N B£N VCTNG<br /> 622<br /> <br /> <br /> khong CO bit cir mot phan img phy nao. Kit qua thu dugc tren md ra kha nang sti dyng 2 phan<br /> doan chilt ilt bing ethanol nhu la nguyen lifu de b6 sung lam thyc pham chiic nang giau iot.<br /> <br /> Bang 2. So sanh qua trinh chi§t idt tip rong Nau cua 4 qua trinh chi4t idt<br /> <br /> Dung moi chifet Dieu kl#n chiet Thanh phSn cac chat trong mau<br /> (% chat kho)<br /> Khoang Protit tho lot<br /> Nude(H2O) H2O, T=20°C 43,0 8,8 0,428<br /> Thdi gian: 5-6 gid<br /> Axit mgnh HCl HCl 1% 47,9 5,6 0,003<br /> Ba rong sau chiet T = 40°C 5.6 12,3 0,029<br /> Thdi gian: 2 gio'<br /> Axit yeu CH3COOH CH3COOH, 3 % 45,7 7,8 0,1<br /> Ba rong sau chiet T = 50°C 34,2 9,1 0,01<br /> Tho'i gian: 2 gid<br /> Phan doan con Ethanol, 80% 51,1 6,4 0,6<br /> Phan doan con chira lipit T = 40°C 23,4 3,7 0,249<br /> Ba rong sau chiet Thdi gian: 2 gid 10,4 11,1 0,008<br /> <br /> <br /> De tim dilu kifn chilt tli uu, chung toi tien hanh khao sat nhift dg, thdi gian va ndng do<br /> chilt din qua trinh chiet iot.<br /> <br /> 3. Xac djnh nong do con toi iru cua qua trinh chiet iot<br /> Theo cong frinh [2] thi Polyuromanan tiia khi n6ng do con > 20%o, Fucoidan tiia khi nong<br /> do con > 60%. Vi vay dl cac polysacarit tan trong nude ke fren khong bj mit frong qua trinh<br /> chilt, chiing t6i chi khao sat nIng dg c6n tai cac nong dg 60%, 70%, 80% va 90% va dilu kifn<br /> chilt la nhift dg 40''C, thdi gian chilt Igid. Kit qua phan tich dung djch chiet dugc chi ra fren<br /> bang 3.<br /> <br /> Bang 3. Hi^u suit va thanh phin hda hgc chinh cua dung djch chilt khi thay do! ndng dp<br /> edn ethanol<br /> Ndng dg edn Thanh phdn ch^t chldt (% c h i t kho) Hl^u suSt chiet<br /> Ethanol (%) Chat kho (%) Ham lugng iot (%) Ham lugng khoang (%) lot (%)<br /> 60% 15,6 0.2 40,4 83,0<br /> 70% 15,3 0,24 42,2 87,0<br /> 80% 13,7 0,46 45,7 93,0<br /> 90% 13,5 0,45 43,9 92,1<br /> <br /> <br /> Qua trinh chiet iot bang con ethanol tai cac ndng do khac nhau chinh la qua trinh chiet<br /> ddng thdi ciia 02 dung moi nude va con ethanol. Tiiy theo ty If cua 02 dung mdi khac nhau ma<br /> kha nang chift ciia chiing la khac nhau. Chinh vi vay ma hifu suit chilt cua iot va hifu suat chiet<br /> tinh theo chat kho kh6ng bien d6i nhu nhau (bang 3). Khi tang ndng dg con ethanol tir 60%i den<br /> 90% barn lugng iot, muoi khoang trong dung djch chilt va hifu suit chilt ilt tang dan va dat eye<br /> dai tai nong dg con 80% sau do giam khi none do c6n tang len 90%. Trong khi dd hifu suat chiet<br /> tinh theo chat kho giam khi tang nIng do con va dat gia trj cao nhit tai ndng do con ethanol<br /> 60%. Tuy nhien, chiing toi chi quan tam din kha nang chilt ilt khi thay ddi nong do con. Vi vay<br /> Tieu ban: HOAT C H A T SINH HQC BI^N 623<br /> <br /> <br /> chung toi chgn nIng do con 80% tuong img vdi bieu suit chiet idt la 93% la nong do toi uu de<br /> chiet iot.<br /> <br /> 4. Xac djnh nhiet do chiet toi uu cua qua trinh chiet iot<br /> Sau khi xac djnh nIng dg cin toi uu la 80%, chung t6i xac djnh nhift dg chiet toi uu ciia<br /> qua trinh chiet ilt khi thay ddi nhift dg chilt tir 30°C din 70°C va thdi gian chilt la Igid. Ket<br /> qua thu dugc dan ra tren bang 4<br /> <br /> Bang 4. Hifu s u i t va thanh p h i n hda hpc chinh cua dung djch chi&t<br /> khi thay doi nhift dg chilt<br /> Nhift dg chiet Thanh phSn chat chiet (% chat kho) Hifu sudt chi§t<br /> Chat kho (%) Ham lugng iot (%) Ham lugng khoang (%) I6t (%)<br /> 30 10,7 0,36 30,2 72,0<br /> 40 13,7 0,42 40,5 87,0<br /> 50 16,6 0,46 43,2 96,0<br /> 60 17,7 0,46 46,4 95,2<br /> 70 17,3 0,44 46,0 94,0<br /> <br /> Khi tang nhift dg chiet iot bang edn ethanol se xay ra hifn tugng mgt phan idt bj thang hoa<br /> va con ethanol de dang bj bay hai khi nhift dg gan nhift do bay bai (80°C). Vi vay khi tang nhift<br /> dg chiet den mgt nhift do nao do, hifu suat chift se giam. Dieu nay dugc the hifn fren s6 lifu<br /> bang 3. Ham lugng iot trong djch chiet va hifu suat chiet i6t dat gia frj cao nhat khi nhift dg<br /> 50°C va giam khi nhift do chilt len 70°C trong khi bam lugng khoang trong djch chilt va hifu<br /> suit chilt tinh theo chat khd dat gia trj eye dai tai nhift do 60°C. Nhu vay nhift do chiet i 6t t6i<br /> uu khi thdi gian chiet la Igid va n6ng do con 80% la 50 C.<br /> <br /> 5. Xac djnh thdi gian chiet toi iru ciia qua trinh chiet iot<br /> De xac djnh thdi gian chilt iot tdi uu khi chiet i6t bang c6n ethnol 80%, nhift dg chiet<br /> 50°C chimg tdi xac djnh hifu suit chilt va thanh phan boa hgc cua dung djch chift khi thay d6i<br /> thdi gian chiet (bang 5)<br /> Kit qua nghien ciru bang 5 cho thiy, ham lugng idt, khoang trong dung djch chiet va hifu<br /> suit chilt phy thugc vao thdi gian chilt rit rd rft. Ham lugng khoang trong dung djch chiet tang<br /> khi keo dai thdi gian chilt. Hifu suit chiet idt va hifu suat chiet tinh theo chat khd tang khi tang<br /> thdi gian chilt va dat gia trj eye dai tai thdi gian chiet tuong ung la 120 phiit. Tai nhift dg nay<br /> ham lugng iot la cao nhit, vi vay chiing tdi chgn thdi gian toi uu de chiet idt la 120 phiit.<br /> Bang 5. Hifu s u i t va thanh phin hda hgc chinh cua dung djch chilt<br /> khi thay doi thdi gian chilt<br /> <br /> Thdi gian Tt anh phdn chdt chidt (% chit kho) Hifusudtchldt<br /> (phut) Chat kho (%) Ham lugng iot (%) Ham lugng khoang (%) I6t (%)<br /> <br /> 30 12,7 0,24 30,1 0,082<br /> 60 16,6 0,40 40,2 0,093<br /> 90 17,0 0,46 43,2 0,096<br /> 120 17,7 0,46 46,5 0,097<br /> 150 17,5 0,45 47,0 0,097<br /> 180 17,6 0,46 47,5 0,097<br /> 624 Tuyen tap Hpi nghi KHOA HQC TOAN Q U O C V £ SINH HQC BI^N VA P H A T TRifeN B £ N Vi>NG<br /> <br /> <br /> <br /> 6. Phan tich thanh phan hoa hoc chinh cua 02 phan doan chiet iot<br /> D I danh gia chit lugng ciia 02 san phim thu dugc, chiing tdi tifn hanh phan tich thanh phin<br /> hoa hgc ciia 02 phan doan: Nude va Lipit sau khi da loai bdt con ethanol bang chung cat dudi ap<br /> suit. Kit qua dugc dan ra fren bang 6.<br /> <br /> Bang 6. Thanh phin hda hgc chinh cua 02 phan do^n: nu-dc va lipit<br /> <br /> Thanh phan hoa hgc Phan do?n nude Phan do^n lipit<br /> Ham lugng i 6t (%) 0,412 0,36<br /> Ham lugng protein (%) 2,2 5,0<br /> Ham lugng khoang (%) 15,0 6,2<br /> Ham lugng Manitol (%) 6,06 -<br /> Ham lup'ng phlorotannin (%) 5,2 0,5<br /> Ham lugng acid beo (%) - 88,0<br /> <br /> <br /> Thanh phin hoa hgc chinh cua 02 phan doan (bang 6) khdng chi cd idt, mudi khoang,<br /> protein, axit beo ma con co cac chat nhu manitol, phlorotannin. Dac bift sy co mat phlorotannin<br /> la chat chuyen hoa thir cap co kha nang ch6ng oxy hoa [6]. Kft qua thu dugc fren mgt Ian nua<br /> khing djnh co the sir dung 02 phan doan nude va lipit sir dyng nhu la nguyfn lifu de san xuit<br /> thyc pham chiic nang giau iot, mu6i khoang, axit beo c6 kha nang chong oxy hda...<br /> <br /> IV. KET LUAN<br /> - Dieu kifn t6i uu df chiet iot va cac chat di kem tir rong Nau la nong dg con ethanol:<br /> 80%, nhift dg chiet 50°C, thdi gian chilt 2 gid.<br /> - Co the sir dung san pham chiet iot va cac chat di kem nhu la nguyfn lieu d l san xuat<br /> thyc pham chirc nang giau iot, mudi khoang, axit beo cd kha nang chong oxy hoa...<br /> <br /> V. TAI LIEU THAM KHAO<br /> 1. Tran Thj Luyen, Nguyen Minh Thao, Nghien cuu sir dung iod chiit riit rit rong ndu di phdi<br /> che nude mam iod. Tap chi Khoa hgc va Cdng nghe, 02/2002.<br /> Titiana N. Zvyagintseva,...A new procedure for the separation of water-soluble<br /> polysaccharides from brown seaweeds. Carbohydrate Research 322, 32-39, 1999.<br /> 3. Xiaolin Houa, Chifang Chai, Qinfang Qian et al... Determination of chemical species of<br /> iodine m some seaweeds (I), The Science of the Total Environment 204, 215-221, 1997.<br /> 4. Bligh E. G, Dyer W. J. , A rapid method of total lipid exfraction and purification. Can. J.<br /> Biochem, 37, 911-917, 1959.<br /> AOAC, Official methods of analysis of AOAC fritemational, (16 th. Ed), Gaitbersburg,<br /> USA, 1996.<br /> 6. Mayalen Zubia, Claude Payri, Eric Deslandes, Alginate, mannitol, phenolic compounds and<br /> biological activities of two range-extending brown algae, Sargassum mangarevense and<br /> Turbinaria ornata (Phaeophyta: Fucales),from Tahiti (French Polynesia), J. Appl. Phyeol.<br /> 20:1033-1043,2008.<br /> HoflKopbiTOBa A.B, BHuiweBCKaa T. H, MopcKMe 5ypbie BOflopocnH - ecTecTBeHHuii<br /> HCTOHHHK HOfla, HapaiJiapMaueBTHKa, 2, 18-20, 2003.<br /> Tieu ban: HOAT C H A T SINH HOC BI^N 625<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> STUDIES ON SEPARATION OF IODINE FROM BROWN SEAWEED USING<br /> <br /> ETHYL ALCOHOL<br /> <br /> Tran Thi Thanh Van, Nguyen Bach Khoa, Bui Minh Ly vd Pham Quoc Long<br /> <br /> SUMMARY<br /> The factors influencing the separation of iodine such as ethanol concenfration, exfraction<br /> temperature and duration time were studied. The optimum conditions for obtaining iodine and<br /> other co-products (mineral salt, lipide) were as follows: ethanol concenfration 80%, exfraction<br /> temperature 50 C and exfraction time 2h. The separated product has a follow^ng composition:<br /> iodine, protein, mineral salt, marmitol and phlorotannin. Primary experimental results confirmed<br /> that the obtained product can be used as a functional food containing iodine, fate acids and<br /> antioxidant (phlorotannin).<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2