intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu sấy cá lóc theo nguyên lý sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng

Chia sẻ: An Thach Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

41
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nhằm thử nghiệm sấy cá lóc theo nguyên lý sấy bơm kết hợp vi sóng; nhiệt độ hợp lý cho sấy các lóc theo nguyên lý sấy bơm nhiệt kế hợp vi sóng được xác định trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của quá trình sấy như thời gian sấy hay tốc độ giảm sấy, chi phí và quy trình sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng của cá lóc sau khi sấy như màu sắc, mùi vị, hàm lượng đạm, độ mềm của thịt cá. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu sấy cá lóc theo nguyên lý sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng

KHOA H9C CONG NGHE<br /> <br /> <br /> NEHTEN EUU sAy cA loc rHEo rucuvEru rY sAv<br /> BrrM ruurEr xEr HgP vr soNtr<br /> Nguy6n Hayl<br /> <br /> <br /> mrr,rrfr<br /> Nghi€n cuu da tidn hanh thr] nghiQm sdy cd l6c theo nguy6n ly sdy born nhiQt kdt hgp vi s6ng. NhiCt d0<br /> sdy hq,p lj cho sdy c6 l6c theo nguydn ly sdy born nhi€t kdt hqp vi s6ng rluo. c x6c tlinh tr€n co sd danh gi6<br /> c6c chi ti6u k! thu4t cira qud trinh sdy nhu thoi gian sdy hay tdc dQ giim dm, chi phi dien ndng ri€ng cho<br /> quA trinh sdy vd chdt luong cria cd 16c sau khi sdy nhu mdu sdc, miri vi, hdm luong dam, d0 mdm cira thit<br /> ca. Kdt qui tla x6c dinh duo. c nhiQt d0 sdy 45"C ld phri hqp cho sdy cd 16c. Phuong trinh dq doan sg giim<br /> dm cfra c6 16c theo thoi gian sdy da ducr. c x6c dinh. Chi phi diQn ndng ri€ng cho qu6 kinh sdy le 3,58<br /> kWh/kg c6, thoi gian sdy 72 gid, tdc tt6 sdy trung binh 3,45y,/h, hdm luo-ng dam cria cil l6c sau khi sdy dat<br /> 7,58o/o,th\tcd mdm ddu, cd c6 mui thomr d4c tnmg. Thoi gran sdy rut ngdn ddng kd vd chdt luong cd loc sau<br /> khi sdy cao horr cdc phuong phip lim kh6 ca l6c hi6n dang dugc sit dgng.<br /> Tirkh6a: Cti loc, sdy bom nhigt, ui sdng, tdc d0 sdy.<br /> <br /> <br /> <br /> l. olr uffu oE di6m. Tr€n thd gioi hiQn da c6 mot sd c6ng bd vd sdy<br /> cd bang vi s6ng nhu cdng trinh cria Hosain Darvishi<br /> C6 l6c khO Id mQt loai thUc phdm rdt dugc ua<br /> vi cdc cQng sg (2013) nghidn cuu vd sdy ci hdi, kdt<br /> chu6ng vd co gi6 tri thuong mai cao. Chdt luqng c6<br /> qui tl6nh gi6 vd chdt luong sin phdm vd thoi gian sdy<br /> 16c kh6 thuong du-o. c nguoi ti6u dung danh gi6 qua<br /> tla cho thdy phuonC phep s.dy 'oi s6ng uu viet hon<br /> kich thuoc, mui vi, mdu sic,... fuy nhi6n it ai quan<br /> hin. Ngodi ra con co citc c6ng trinh nghidn cuu khdc<br /> tAm vd crlng kh6ng c6 didu kiQn dd danh Sid hdm<br /> vd sdy c6 bang vi s6ng cria Yuttapong vd cdng sr1<br /> luong dinh duong trong c616c kh6.<br /> (2006), Zhen-hua Duan vd c0ng su (2011), Boyo va<br /> Hi0n nay c616c tlug,c ldm kh6 chri ydu bang c6ch cdng su (2013), Mohammad vd cOng su (2015) ... Tuy<br /> phoi ning, bang lo sdy thri c6ng ho4c m6y sdy khOng nhi6n img dgng vi s6ng cho sdy cd 16c van chua du-q. c<br /> khi n6ng voi thoi gian phoi, sdy rdt lAu, keo ddi tl6n nghiCn cuu dd 6p dung tai ViQt Nam.<br /> vdi ngdy. C6c phuo'ng ph6p ndy ddu ldm giim him 2. PHWNG PHiP Ui PHUI}NC IIFN<br /> luo,ng dinh duo'ng trong sin phdm so voi cd h-toi. Voi<br /> phuo'ng ph6p sdy khOng khi n6ng, nhi€t dO sdy thdp<br /> - Phuo,ng ph6p tinh todn thidt kd: viec tinh toan<br /> thi thoi gran sdy k6o dii, nhi€t tlQ sdy cao sC lAm mdt thidt kd mdy sdy bcnn nhiQt kdt hgp vi s6ng du
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2