intTypePromotion=1

Nghiên cứu so sánh về yếu tố văn hóa trong thán từ Tiếng Anh và Tiếng Việt

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
1
download

Nghiên cứu so sánh về yếu tố văn hóa trong thán từ Tiếng Anh và Tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đến thàn từ của một ngôn ngữ dựa trên khối ngữ liệu là các thán từ Tiếng Anh và Tiếng Việt phổ biến nhằm góp phần làm rõ thêm đặc trưng của thán từ, xuất phát từ vai trò biểu đạt ý nghĩa liên nhân của lớp từ loại này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu so sánh về yếu tố văn hóa trong thán từ Tiếng Anh và Tiếng Việt

si 4 (246)-2016<br /> <br /> N G 6 N NGf<br /> <br /> & Bin<br /> <br /> S6NG<br /> <br /> 55<br /> <br /> NGQjjJ N G g VOl BAN sdUj<br /> <br /> NGHIEN CUtI SO SANH VE Y t U TO VAN HOA<br /> TRONG THAN TlT TIENG ANH VA TIENG VIET<br /> A COMPARATIVE STUDY ON CULTURAL FEATURES<br /> OF ENGLISH AND VIETNAMESE INTERJECTIONS<br /> H 6 N G 0 C TRUNG<br /> (TS; Vifn B«l h«c Md Hi Nfi)<br /> N G U Y S N THI pmrqjNG<br /> (ThS; Dai hfc Kinh doanh vi CSng nghf Hd Nfi)<br /> Abstract: As a closed-system part of speech, English and Vietaamese interjections focus<br /> 'more on their fimctions than on their lexical meanings. However, unlike the other closed! system parts of speech, English and Vietnamese intereetions have a much wider range of<br /> realizations, and often serve as a means of expressing interpersonal relationships. For this<br /> reason, inteijections have been well researched, especially from the morphological, semantic<br /> and pragmatic perspectives. In order to shed mote light on the characteristic features of<br /> mteijection in general and those of English and Vietnamese inteijections in particular, the<br /> paper is aimed at investigating the cultural features of the interjections of a language on the<br /> basis of English and Vietnamese common interjections.<br /> Key words: part of speech; closed-system; moiphological; semantic; pragmatic;<br /> 'interpersonal; culture.<br /> (pragmatics). Nhdm gdp phin Idm rd thfm<br /> l.D$tvindl<br /> Trong hf tiling tft lo^ tilng Anh vd tilng d ^ tnmg cfta thdn tft, xuit phdt tft vai tiid<br /> Vift, thdn tft (mterjection) thufc hf thing bilu d^t ^ nghta lifn nhdn cfta Idp tft lo^ ndy,<br /> ddng - closed system ((Juirk R- et td, 1972: trong p h ^ vi cfta bdi vilt chiing toi budc dau<br /> '44), hay thufc nhdm tinh thdi tft (Bmh Vdn tim hilu dnh hudng cfta ylu to vdn hda din<br /> Dfte, 2001: 217; Lf Bien, 1996: 173), hu hi thdn tit cfta mft ngfn ngft dvia trfn khii ngft<br /> '(Difp (juang Ban, 2009: 315). Nhdm tii lo?i lifu Id cdcflidntft Anh - Vift pho biin.<br /> 2. Khiio sdt ylu tl vdn hda trong thdn<br /> ndy cd s6 lupng hihi hjm giing nhu cdc tft<br /> 'lo?ifliufc hffliongddng khdc (vi dvi nhu gidi tii Anh-Vift<br /> Zl. Cdch khio sdl<br /> 'tii, d?ii tft, mao tft,...), chiitixjngdin vai trd<br /> Trudc tifn, chftng tdi tiln hdnh khdo sdt<br /> ;htoh chftc cua tft lo^i hon Id din vai trd bilu<br /> 'dat y nghia tft vyng. Tuy nhifn, mft trong nhdm xdc Idp danh myc cdc thdn tft Anh nhftng diim khdc bift ddng ke giOaflidntft so Vift thudng g$p. Vifc l4y dSn chiing vi dvi ve<br /> ,vdi cdc tft loai khdc thufc hf thing ddng dd cdc thdn tft cd tiong ngft cdnh vdn ndi Id r&<br /> Id Idp tft ndy cd htoh thftc the hifn khd da phiic tap, cdng phu, ddi hdi nhieuflidigian vd<br /> id?ng, khdng bd hpp trong ph?im vi gidi h?n cfing siic nfn budc d ^ chftng tdi fliu thfp<br /> jdon vi tft, vd d|c bift hon ntta dupe sft dvmg nhttng flidn tft cftng vdi thih huing sft dvmg<br /> fha mft cfing cv diin d^t quan hf hen nhdn ttong cdc tdi lifu nghifn cihi,tirongmft si tdc<br /> ((mterpersonal) vdi tinh ngtt dvmg khd cao. pham vdn hpc, gido trtoh bdng tilng Anh vd<br /> Vdi nhttng ddctirungnhu vfy, lop tft ndy Idu tilng Vift<br /> Dvra ttfn danh myc thdn tft Anh - Vift fliu<br /> 0Xiy da dupe nghien ciiu khd nhiiu, ddc bift d<br /> liphuong difn hhlhflidihpe (morphology), ngft thfp dupe, chftng tfi tiln hdnh phdntich,flm<br /> ^gMa hpc (semantics) vd ngtt dyng hpc hilu nhttng dnh hudng cd thi cd cfta vdn hda<br /> <br /> S6<br /> <br /> NG6N NGC & Ddi S6NG<br /> <br /> So4(246)-201t<br /> <br /> ddn tfc din than tft cua moi ngdn ngft, tft do ngac, vi dy nhu: Oh my God Oh ^<br /> thyc hifn so sdnh ddi chilu nhdm phdt hifn Goddess, Oh my gosh, by God!...<br /> nhttng diim tuong ding va khdc bift ve<br /> Oh my God John, your hair is so beauty<br /> phuong difn vdn hda gitta than tft tilng Anh<br /> that I wtmt to make my home. [2]<br /> vd tilng Vift qua dd ldm rd hon vai tid cfta<br /> Oh nty Goddess, 1 cannot believe thatjai<br /> ylu tl vdn hda dii vdi thdn tft ndi chung vd<br /> crawled out of the sink! [3]<br /> thdn tft cfta mft cfng dong ngdn ngtt ndi<br /> By God! That chicken has no head! [4]<br /> rieng.<br /> Kit qud khdo sat cdn cho thiy, tft "GW<br /> vd cde hiln thi xuat hifn trong ca nhftng thin<br /> 2.2.Ketqud<br /> 2.2.1. rrongiiing^/i/i: VSn hda nude Anh tii mang tinh cim ki (taboo), mang nghia ti&<br /> thufc nen vdn hda phuong Tdy, chiu dnh evic, thfm ehi cd tinh chat bdng bltiongting<br /> hudng Idn cfta Thien chfta gido. Doi vdi da so Anh. Ngudi ndi sur dyng cdc flidn tft ilj<br /> ngudi Anh (cd khodng 33 trifu ngudi Anh nhdm bilu d?t thdi df tftc gifn, vi dy nhit<br /> theo dao Thien Chfta, din theo si Ufu cfta godamm, godammit, goddam, goddmit,<br /> Hfi ding Anh http://www.educationuk.org/), goddammit, goddamn, goddamnit, goddmg,<br /> Chfta la mft Ding toi cao, ludn tin tai trong God in heaven,...<br /> ddi sing tdm linh cfta hp. Cd IS do ddc diem<br /> Ngodi nhttng thdn tft trfn, chung tli ih<br /> vl vdn hda ndy md hinh dnh Chfta xuat hifn ghi nhfn mft so thdn tii khdc cung cd tinli<br /> nhieu trongflidnhi tilng Anh. Kit qud khdo cim ki (cd hodc khdng cd lien quan do<br /> sdt cho Ally nhttng thdn tft chfta tft God (hay Chua) nhu: "Oh, hell!", "Damn it'",<br /> cdc biin thi Goddess, Gosh) pho biin tiong "Jesus", "Jesus Christ".<br /> tieng Anh nhu Id: God Almighty, God be with Nhta chung, do nin vdn hda nude Anh gi<br /> the days, God bless, God bless you, god<br /> Uen vdi Thien chfta gido nen ddc diem v^ vBl<br /> dammit, God damn, god damn, god forbid,<br /> God forbid, godforfend, Godforfend, God inhda cfta than tft trong tilng Anh cd ylu tc<br /> heaven, God preserve us, God Save the King,Chfta ti*i. Thdn tu cd chfta cdc tft vl CliSi<br /> God Save the Queen, God speed, God cung Id flidn tft dupe sft dyng phi biin Mi<br /> willing, god willing, God-speed, godamm, ngudi Anh.<br /> godammit, goddam, goddamit, goddammit, 2.2.2. Trong tiing Vi$t: Vift Nam Idnijl<br /> goddamn, goddamnit, goddang. Goddess quic gia cd 54 dan tfc, theo dd, mii dantje<br /> bless. Goddess bless you. Goddess forbid, lai dem din mft bdn sdc vdn hda rifng. Mft<br /> goddessdammit, goddessdamn, goddidlt, dft vdy, khdng ai phft nhdn rdng nin vdn li6a<br /> Goddidit, Goddy, God's bones, gods damn,Vift Id nin vdn hda Ifta nude, dupe d^c tnmi<br /> gods willing, godsdamn. Godspeed, oh my bdi sy hdi hda cia cdc yen tl Am vd Diio«(<br /> god (hay God), oh my Goddess, oh my gods,Trdi (gidi) djii difn cho Duong vd Bit k<br /> oh my gosh, (https://en.wiktionary.org).<br /> difn eho Am. Theo ngudi Vift, sy ket hij<br /> cua Am vd Duong mang 1^ ddi sing M<br /> Trong dd cd nhttngflidntft ngudi Anh sft<br /> phftc<br /> vd thinh vupng eho ngudi ddn. CSiJi<br /> dyng de cau xm Chua che chd, phft hf cho hp<br /> ho^ cho mft ai dd khdc nhu: God bless, God chinh vl Ig dd, nhihig thdn tft dupe sft dM<br /> bless you (hay May God bless you). Goddesspho bien trong tilng Vift thudng cd svr si'<br /> hifn cfta ylu to Am, Ducmg: Igy trdi lay A<br /> bless. Goddess bless you, vi dy:<br /> trdi dot ai, trdi cao dit day ai. CBng c*<br /> Good night everyone, and God bless. [1]<br /> tiTidng hpp "trdi", "gidi" dupe sft JW<br /> Tuy nhifn tft God vd cac hiln flil cung<br /> rifng rS nhu: trai ai Id trdi, trdi ai, giii *<br /> dupe sir dyng tiong nhflng flidn tir, cau cdm<br /> giai<br /> ai Id ai, trdi,...<br /> thdn nham dlfliehifn sy phin khich, sy kmh<br /> <br /> l64(246)-2016<br /> <br /> NG6N NGf & Dcn S6NG<br /> <br /> 57<br /> <br /> .Trdi ai Id trdi! ...May phd tao thi a? [5, ti ndi It, hilu nhieu. Thdn ttt tieim Vift cung<br /> 3]<br /> vfy. Qua khdo sdt, chung tdi thay rdng vifc<br /> ...Diia con gdi vita miu mdo vira ddp Igl: xdc dinh nghb cy till cfta mft so fliin tii kilu<br /> - Con dau bimg.<br /> nhu "p/idigio", "n5m/&«",...Id khdng de<br /> Gicfitriligidil [5,2011]<br /> mft chut ndo. Chinh vi vfy, vifc tim mpt flidn<br /> (NamCao;2005: 111) tft tuong duong tiong tilng Anh I^ cdng khd<br /> Dfi khi, "trdi" cdn dupe kit hpp vdi tft khdn hon. Vdi nhfhig thdn tft ndy, cd Id chi cd<br /> tung hd "dng" de thfm phan long trpng: ngudi Vift mdi hilu vd mdi bilt nfn dftng<br /> I'dng trdi ai", "dng trdi cd mdt". Ngudi chftng trong nhiing trudng hpp ndo. Vi dy:<br /> j/ift fluidng noi: cd "dng trdi" thi hdn sS ed<br /> ...Ch\ ngdc ddu nhin Igl vdng. Vien dm<br /> "bd ddt". Tuy nhifn, qua khdo sdt, chung tfi con chi, mdm hay cdn hd hSc, xem chimg ng<br /> ikaxa ghi nhfn ed trudng hpp ndo trong thdn met. Chi lay dtm chdng kheml:<br /> iAtilngVift cd sy xult hifn rifng If cfta ylu<br /> Phdi gidi Ddy dl!...sdng rdi [5,tt.3]<br /> ^ "Am" - hay "Dit" giing nhu trudng hpp ...Chi fitti bSn len vira phdt vdo lung anh, vita<br /> ifta ylu to "Dutmg" vira dl edp d trfn. N g i ^ bdo:<br /> Vift khdng ndi "Sdt ai" hay "ddt ai Id dit". - Ndm idml Cd ra chong md ndm khdng?<br /> Kit ve mdt ngdn ngtt, chiing ta ciing khfng Cdi Viin nd biit nd Igi cudi cho Id trd tre<br /> 'hi gidi thich dupe t^i sao ngudi Vift 1^ con. [5,tr.84]<br /> vdn "ddt ai". Md ddy cd 15 Id<br /> se flift thieu sdt neu chi dl cfp tdi nhttng<br /> heo t ^ tyc dan gian, hay ngudi Vift thudng thdn tft mang nghia tich cvic trong tilng Vift,<br /> bdi nhihig Iftc tftc gian hodc biic xftc vl mft<br /> idi la "theo cdc cy ngay xua".<br /> Trong tin ngudng vd van hda Vift, khi vin dl ndo dd, dftng thdn tft Id mft trong<br /> ^clt hpp vdi nhau, Trdi Ddt Id ylu to Unh nhiing cdch hifu qud giup ngudi Vift bdy to<br /> hifng vd cd sftc m^nh to Idn. Bdi vfy, mil cdm xiie, tdm tr^ng cfta minh. Chftng tdi cd<br /> •"dii cau nguyfn, ngirdi Vift thudng hay ndi: thi ke d ^ mft si than tft thufc loai ndy, nhu:<br /> '"£(5< Irii U/y dot!" nhu trong vl dy: ...Lt/y khon ngn, me kiip, m?, tiin su nhd nd, tiin<br /> nhdn nha nd, k$ bS nd, k0 me may,... Xm du<br /> '»*r % a&Z No cOng Id thdng khd, nd thdy bd<br /> ra day mpt vdi vi dy minh hpa:<br /> id ndi thi thi nd thdi ngay, nd khdng dd ddng<br /> ... Khdn ngnl Khdn ngn cho thi ldm! Cdi<br /> Vin vlfc cudi xin gi nua. Nhung nd cd ve<br /> iuSn. Vd ldo biit nd vdn theo dudi con Ida sd thi chdng ra gl nin vd phdi mdt thdng<br /> chong khdng biit lo, biit nghl [5,ti. H"/]<br /> tmm,...<br /> [6,tt.86]<br /> ...M( kiipt Dga! Dga thi dng ciing Uidng<br /> i Ngodi ra, tixmg tilng Vift, chung tdi cdn<br /> i ^ y sy kit hpp cfta cdc thdn tft "bdm, hff, j(r. [5,tr.l53]<br /> Tuy nhifn, nhibig thdn tft dang ndy vin<br /> ,(htta, xin" vdi cdc tft xung ho ehi vai tifti<br /> ,,'dng bd, cu" nhdm bdy td thai dp le phfp: Igy mang nghia tifu eye, khdng cd sdc thdi tiang<br /> 'pf, bdm cu, bdm bd, bdm quan Idn, Ihua trpng<br /> bd, nfn chi dupe sft dyng trong mft so tinh<br /> :hua dng,... Sy kit hpp ndy djc bift phi bien huing nhit dinh,...<br /> Nhu vfy, di cftng vdi d$c tnmg vdn hda<br /> !Vdoflidiphong kien ngdy xua, vi dy: ...La'<br /> ':{i g. Bam cf... Con din cua cuc^keucu cfta nude "Vift, mft quic gia da vdn hda vdi<br /> nin nfing nghifp Ifta nude, thdn tft tieng Vift<br /> '^B(S(vi^c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2