intTypePromotion=1

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật phân giải chất hữu cơ để xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón và bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
210
lượt xem
45
download

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật phân giải chất hữu cơ để xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón và bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết điều tra, đánh giá xác định số lượng, phân loại thành phần, tỷ lệ chất thải sinh hoạt khu dân cư tập trung khu vực cổng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên từ đó nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật để xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ làm phân bón và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sau đó sử dụng chế phẩm vi sinh vật có triển vọng nhất xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ có bổ sung đạm, lân và vôi nhằm tạo ra sản phẩm phân bón chất lượng cao hơn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật phân giải chất hữu cơ để xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón và bảo vệ môi trường

NGHIEN Ctru Sir DUNG CHE P H A M VI SINH VAT<br /> PHAN GIAI CHAT HU^U CO DE XlT LY RAC THAI SINH HOAT<br /> LAM PHAN BON VA BAO VE MOI TRLTOTVG<br /> N g u y i n Ngoc Nong*<br /> N g u y i n Ngoc So'n Hal*<br /> 1. DAT VAN OE ' '^'^'^ t''^' '^^nh gia, xac djnh so lugng, phan<br /> loai thanh p h i n , ty le c h i t thai sinh hoat khu<br /> O nhiem mdi trudng do rac thai sinh hoat<br /> dan c u tap trung khu vuc cong Trudng Dai hpc<br /> dang trd thanh mpt v i n d i nan giai, r i t c i n<br /> Nong lam Thai Nguyen.<br /> triin khai nghien cuu, ung dung cong nghe xu<br /> ly rac thai sinh hoat n h i m tang ty le tai c h i , tai - Nghien cuu su' dung mdt sd che phim<br /> su dung rac thai va giam thiiu 6 nhiim mdi VSV de x u ly rac thai sinh hoat huu co lam<br /> trudng. O Viet Nam, qua trinh cdng nghiep phan bdn va giam thieu d nhiim mdi trudng.<br /> hda, dd thj hda trong nhdng nam g i n day phat Sau dd su dung c h i pham VSV cd tnin vpng<br /> triin rat nhanh, dan so tang len nhanh chdng n h i t xw ly rac thai sinh hoat hifu co cd bo sung<br /> dac biet la tai cac khu dd thj, cac thanh phd Idn. dam, lan va vdi n h i m tao ra san pham phan<br /> Nam 2004 dan sd ca nude la 82,09 trieu ngudi, bdn c h i t lugng cao hon phuc vu san xuat ndng<br /> d i n nam 2006 da la 84,11 trieu ngudi. Sif phat nghiep.<br /> triin dan s6 t i t y i u keo theo su gia tang v i rac<br /> 2.2. Vat lieu va phu'ang phap nghien ciru<br /> thai sinh hoat. V i n d i x u ly rac thai dang trd<br /> thanh mpt van d i dang quan tam dac biet la tai - Thu gom, phan loai thanh phin chit thai sinh<br /> cac thanh phd va cac khu dan c u tap trung. hoat tai bai rac khu dan cu tap trung theo phuang<br /> Tinh Thai Nguyen vdi dan sd 1,2 trieu ngudi, phap phan loai true tiip va can trpng lugng.<br /> tdc dp gia tang dan so hang nam la 0,7%/nam.<br /> Thanh phd Thai Nguyen la noi tap trung nhiiu * Thi nghiem 1: XCr ly rac thai hCeu co b§ng<br /> trudng dai hpc, n i m tren d i u mdi giao thdng mot s6 chi phim VSV hu'u hieu.<br /> quan trpng eua m i i n B i c va \a trung tam van Thi nghiem nghien cuu gdm 5 cdng thuc xif<br /> hoa eua eac tinh m i i n niii phia Bic. Su gia ly VSV, 3 l i n n h i c lai. Trpng lugng rac huu co<br /> tang dan sd cung vdi t i e dp dd thi hda nhanh, eho moi cdng thuc la 15kg (dung trong thung<br /> dae biet la su tap trung ddng dan c u d cac nhua cd due Id nho d day). Cac cdng thuc: 1.<br /> viing trung tam gay ra su qua tai v i rac thai Mau ddi chung - Khdng XLP ly VSV; 2: XCf ly EM<br /> khiin v i n d i xu ly rac thai sinh hoat d nhung Bokashi (dang bdt) cua Trung tam ung dung<br /> noi dd trd thanh mpt v i n d i dugc quan tam Khoa hpc Cdng nghe Thai Nguyen; 3: Xu ly<br /> dac biet. Cung vdi su phat tnin eiia khoa hpc va EM2 (dang nude) cua Trung tam ung dung<br /> cdng nghe, rac thai thai ra cd the duge tai ehe, Khoa hpc cdng nghe Thai Nguyen; 4: X u ly ehi<br /> tai sif dung. Viec xu ly rac thai tao thanh phan pham VSV tong hgp (dang nude) eua Trudng<br /> bdn khdng chi tan dung duge ngudn tai nguyen Dai hpc Ndng nghiep I; 5: XLP ly c h i pham VSV<br /> rac thai ma cdn dem lai nhiiu Igi ich v i kinh te, tong hgp (dang bpt) 2% cua Trudng Dai hpc<br /> gdp phin bao ve mdi trudng. Ndng nghiep Ha Npi.<br /> Muc tieu cua de tai * Thi nghiem 2: XCr ly rac thai sinh hoat hiru<br /> - D i i u tra, danh gia nguon c h i t thai n h i m CO bkng chS phim VSV tdt nhit trong TNI bS<br /> xac dinh thanh p h i n . ty le c h i t thai sinh hoat sung them voi, phan khoang nhim tao san<br /> lam CO sd d i xuat hudng su dung, tai c h i c h i t phim phan bon tdt han phuc VLI nong nghiep.<br /> thai sinh hoat. Thi nghiem gdm 5 cdng thuc. 3 lan nhic lai.<br /> - Nghien cuu sif dung mpt s6 c h i pham Trpng lugng rac huu co 1 cdng thuc la 15 kg.<br /> VSV de xu ly rac thai hu'u co lam phan bdn, Cac cdng thuc: 1. (Ddi chung): XLP ly rdc thai<br /> tang hieu qua kinh t i su dung tai nguyen la rac huu CO bing EM2; 2. Ddi chung + 1 % N; 3. Ddi<br /> thai va gdp p h i n bao ve mdi trudng. Chung + 2% PjOg; 4: Ooi chung + 2% CaO: 5:<br /> Ddl Chung - H % N + 2% P2O5+ 2% CaO.<br /> 11. VAT LIEU, NQI DUNG<br /> VA PHirOTNG PHAP NGHIEN CIJIlJ III. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO LUAN<br /> <br /> 2.1. Npi dung nghien eu'u 3.1. Thanh p h i n rac thai khu dan cu* tap tmng<br /> <br /> * Khoa Tai nguyen & Moi trudng, Trudng DHNL Thai Nguyen<br /> <br /> <br /> 120<br /> Sang 1 Thanh phan rac thai sinh hoat tai khu dan c u cdng trudng Dai hoc Ndng lam<br /> Dan vi: %<br /> 1<br /> Chat Giay bia, Nhua, till, Thiiy Kim Xi Cac tap<br /> TT T6ng so<br /> Tuan^^^^ huu eg giay bao nilong tinh loai than ehit khac<br /> 1 Tuin 1 62,38 2,12 8,50 0,12 0,20 5,70 20,98 100,00<br /> 2 Tuan 2 70,16 1,84 5,80 8,40 13,80 100,00<br /> 3 Tuan 3 69,50 2,60 6.65 0,16 10,08 11,01 100,00<br /> 4 Tuin 4 65,78 3,50 7,15 0,51 7,20 15,86 100,00<br /> Tnungf binh 66,96 2,52 7,03 0,16 0,09 7,85 15,41 100,00<br /> <br /> So lieu nghien c u u the hien d bang 1 eho g i n 6 7 % , sau dd d i n cae loai khac n h u : Tap<br /> thiy: Thanh p h i n c h i t thai sinh hoat khu dan c h i t , x l t h a n . n h u a nilon. g i i y loai,,<br /> c u r i t da d a n g , ty le moi loai cung r i t khae3.2. K e t q u a n g h i e n e d u XLK ly rac t h a i s i n h<br /> nhau. Trong dd ty le rac h o a t hiFu CO b a n g m o t s d c h e p h i m V S V<br /> thai h u u c o cao n h i t vdi<br /> hii'u h i e u<br /> Bang 2. Anh h u d n g cua x u ly che p h i m VSV d i n trpng lugng rac huu eg<br /> Don VI: kg<br /> Trong lugng rac thai sau xip 1^^VSV Se sanh<br /> trong lugng<br /> STT Cong thuc thi nghiem Trude 10 20 30 40 50 60 ngay,<br /> cuoi eung<br /> x u ly ngay ngay ngay ngay ngay ket thiic<br /> (%)<br /> 1 Khong xu ly - 0/c 15,0 11,7 8,4 6,6 6,2 5,9 5,8 100,00<br /> 2 X U ly EM Bokashi 15,0 12,5 9,2 7,2 6,5 5,5 5,4 93,10<br /> <br /> 3 X u ly EM2 15,0 11,6 7,3 5,7 5,4 4,6 4,5 77,59<br /> X u ly ehe pham VSV 8,7 6,5 5,3 4,8 4,8 82,76<br /> 4 15,0 12,4<br /> 1 tong hgp dang bot<br /> Xu ly che pham VSV 7,5 6,8 5,4 5,3 91,38<br /> 5 15,0 13,1 9,6<br /> tong hgp dang nude<br /> LSDo.os 0,55<br /> <br /> LSDooi 078<br /> <br /> Trpng l u g n g rac thai h u u c o d u g c x u ly vi 6 0 - 7 0 % , trong dd rd ret n h i t la cdng t h u c 3 va<br /> sinh vat hij'u hieu da g i a m ro ret theo thdi gian cdng t h u c 4<br /> Q u a 2 t h a n g x u ly, t r o n g l u g n g h u u c o g i a m<br /> <br /> Sang 3<br /> Anh h u d n g eiia x u ly che p h i m VSV den the tich rac huu c a<br /> D o n v i : dm^<br /> The tich rac thai sau xu ly VSV So sanh the<br /> Cong thue thi nghiem Trude 10 20 30 40 50 60 ngay, tieh cuoi<br /> STT<br /> xd ly ngay ngay ngay ngay ket thiic cung (%)<br /> <br /> 1 Khong xu ly - D/e 35,63 27,33 24,71 18,40 14,25 12,86 12,86 100,00<br /> 2 X u l y EM Bokashi 35,63 27,18 22,34 16,25 12,36 10,39 10,39 81,17<br /> <br /> 3 X u ly EM2 35,63 25,59 18,78 14,28 10,57 10,05 10,05 78,15<br /> X u ly ch6 pham VSV 11,64 90,51<br /> 35,63 28,83 21,81 15,50 12,63 11,64<br /> tong hgp dang bot<br /> X u ly ch6 pham VSV 12,71 12,46 96.89<br /> 35,63 27,35 20,16 14,81 12,46<br /> tong hgp dang nude<br /> 2,19<br /> LSDoos<br /> 3,39<br /> LSDooi<br /> I I L . . • •<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trong eac loai c h i p h a m vi sinh vat, c h i giam the tich rac thai n h i i u n h i t , giam 19-22%<br /> p h i m E M 2 v a E M - B o k a s h i c d tac d u n g l a m so vdi ddi c h u n g<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 121<br /> Sang 4. Thanh phin san phim lam phan bdn da qua xu ly phoi khd t u 1 kg san pham tuoi<br /> Tong trong lugng Trgng lugng san Trgng lugng san pham<br /> san p h i m huu eg pham huu eg qua huu eg tren sang {> 2 m<br /> Cong thde thi nghiem<br /> STT danqkh6,A°10% sang (< 2mm) m)<br /> kg kg % kg %<br /> 1 Khong x u ly - D/c 0,38 0,19 50,00 0,19 50,00<br /> 2 X u ly EM Bokashi 0,38 0,20 52,38 0,18 47,62<br /> 3 X u ly EM2 0,45 0,28 62,96 0,17 37,04<br /> X u ly eh§ p h i m VSV<br /> 4 0,43 0,25 58,85 0,18 41,15<br /> tong hgp dang bot<br /> X u ly e h i pham VSV<br /> 5 0,40 0,21 52,96 0,19 47,04<br /> tong hgp dang nude<br /> LSDo.os 0,05<br /> LSDo.o! 0,08<br /> <br /> Cdng thuc 3 va cdng thuc 4 cd ti le san pham qua sang < 2mm cao hon 50%) nhung chua cd<br /> huu CO qua sang < 2mm Idn nhit. Cac cdng s u khac biet ro ret so vdi ddi chung.<br /> thuc 2 va 5 tl le trpng lugng san p h i m hdu c o<br /> Bang 5. Thanh phin ehit dinh dudng trong san pham phan bdn va nude ri<br /> tu rac thai huu eo cd xu ly vi sinh vat<br /> <br /> STT Ten mau VCK(%) PHKCI N {%) P2O5 (%) K2O (%)<br /> <br /> <br /> 1 MAU S A N P H A M P H A N B O N<br /> <br /> <br /> 1 Khong x u ly - D/e 21,38 7,93 0,441 0,274 0,344<br /> <br /> 2 X u ly EM Bokashi 20,13 7,61 0,460 0,236 0,365<br /> <br /> 3 X u ly EM2 19,10 8,13 0,422 0,261 0,592<br /> <br /> X u ly c h i pham VSV tong<br /> 4 20,77 7,77 0,433 0,269 0,566<br /> hgp dang bot<br /> <br /> X u ly e h i pham VSV tong<br /> 5 22,61 8,19 0,441 0,298 0,795<br /> hgp dang nude<br /> <br /> 11 M A U NU'O'C Rl R A C<br /> <br /> 1 Khdng x u ly - 0/e - 8,95 0,043 0,022 0,016<br /> <br /> 2 X u ly EM Bokashi - 8,83 0,043 0,018 0,010<br /> <br /> 3 X u ly EM2 - 8,97 0,046 0,024 0,011<br /> <br /> X u ly e h i pham VSV t i n g<br /> 4 - 9,05 0,036 0,028 0,014<br /> hgp dang bot<br /> <br /> 1<br /> X u ly c h i pham VSV tong<br /> 5 - 9,20 0,048 0,024 0,012<br /> hgp dang nude<br /> <br /> Chit lugng san pham phan bdn c h i biin tu rac Qua thi nghiem 1 cd the nhan thiy ring che<br /> thai dugc XLP ly VSV huu hieu d i u cd chit lugng pham EM2 la che pham tot nhit.<br /> tuong ddl kha dat yeu c i u v i chit lugng g i n tuong 3.3. Ket qua nghien CLFU XLF ly rac thai<br /> duong vdi phan huu co va phan chudng chit sinh hoat h i j u co" b i n g c h i p h i m EM2 (che<br /> lupng tmng binh. Nude n rac qua xu" ly VSV van cd pham tdt nhit d thi nghiem 1) va cd bd sung<br /> ham lugng chat dinh dudng NPK kha cao. them v o l va phan khoang<br /> <br /> <br /> <br /> 122<br /> Bang 6. Thanh phin san phim lam phan bdn tu rac thai dugc xu ly EM2 cd bd xung vdi,<br /> phan khoang (san phim qua xu ly phoi khd, tu 1kg san phim tuoi)<br /> Tong trgng lugng Trong lugng san Trong lugng san<br /> san pham hlju eg pham huu eg qua pham huu eg tren<br /> Cong thifc thi nghiem<br /> STT danq kho, A ° 1 0 % sang (< 2mm) sanq (> 2 m m)<br /> kq kq % kg %<br /> 1 061 chdng (xu ly EM2) 0.40 0.25 62,8 0.15 37.2<br /> 2 D/c + 1 % N 0,38 0,25 64,5 0,13 35.5<br /> 3 D/c + 2% P2O5 0,45 0,27 59,3 0,18 40.7<br /> 4 D/c + 2% CaO 0,36 0,23 64,7 0,13 35.3<br /> 5 0/c + 1%N+ 2% P2O5+ 2%CaO 0,46 0,27 59,5 0,19 40,5<br /> LSDoos 0,04<br /> LSDooi 0,07<br /> <br /> Ty le qua sang 2mm tai cac cdng thue tuong cdng thue ddi chung d mue xac suit 99%. Cac<br /> ddi cao, nhiiu nhit la tai cdng thuc cd bo sung cdng thuc d i u cho k i t qua ti le trpng lugng san<br /> them vdi (64,7%)) va t h i p nhit la tai cdng thuc phim huu co qua sang < 2mm eao hon 50% va<br /> cd them P2O5 (59,3%), sai khac rd ret so vdi ed su khac biet rd ret so vdi ddi chung.<br /> <br /> Sang 7. Thanh phin chit dinh dudng trong san phim phan bdn<br /> tu rac thai huu co cd xu ly EMj cd bd sung vdi, phan khoang<br /> <br /> STT Ten m l u VCK(%) PHKCI N (%) P205(%) K2O (%)<br /> 1 MAU SAN PHAM PHAN BON<br /> 1 0 6 i chung (xu ly EM2) 21,98 7,95 0,441 0,274 0,344<br /> 2 D/c + 1 % N 22,13 7,11 0,660 0,236 0,365<br /> 3 0/c + 2% P2O5 19,45 6,43 0,422 0,461 0,442<br /> 4 D/e + 2% CaO 22,28 8,62 0,389 0,227 0,352<br /> 5 D/c + 1 % N + 2 % P 2 0 5 + 2 % C a O 19,16 8,29 0,641 0,398 0,435<br /> <br /> Chit lugng san pham phan bdn c h i biin tu tuong duong vdi phan huu eo va phan chudng<br /> rac huu co dugc xu ly bing c h i pham EM2 cd bo chit lugng trung binh. pH eiia san phim d i u d<br /> sung them vdi va phan khoang d i u cd chit lugng vao khoang trung tinh hoae hoi kiim dao ddng<br /> tuong doi kha, dat yeu c i u v i chat lugng g i n tu 6,43-8,62<br /> <br /> Sang 8. Thanh phin mpt so kim loai nSng trong san phim phan bdn<br /> va nude ri tu rac thai huu co cd xu ly VSV<br /> <br /> STT Ten mau Pb Cd As Cu<br /> 1 MAU SAN PHAM PHAN BON mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg<br /> 1 Khong x u ly - D/e 0.413 0 0,203 2,268<br /> 2 X u ly EM Bokashi 0,403 0 0,357 1,964<br /> 3 X u ly EM2 0,473 0 0,259 2,362<br /> 4 X d ly c h i pham VSV tong hgp dang bot 0,461 0 0,151 2,096<br /> 5 X u ly e h i pham VSV tong hgp dang nude 0,472 0 0,457 2,691<br /> II M A U NLfOC Ri mg/l mg/l mg/l mg/l<br /> 1 Khong x u ly - D/e 0,400 0 56,60 4,400<br /> 2 X u ly EM Bgkashi 0,200 0 37,80 2,200<br /> 3 X u ly EM2 0,100 0 32.11 2.000<br /> 4 X d ly c h i pham VSV t i n g hgp dang bgt 0,136 0 21.78 3.750<br /> <br /> 5 X d ly c h i pham VSV t i n g hgp dang nude 0,326 0 53.30 3,200<br /> <br /> <br /> <br /> 123<br /> Ddi vdi Pb: trong m i u phan bdn t u 0,403- n h i t la cdng thuc 3 va 4 cd xu' ly c h i pham<br /> 0,473 mg/kg va cao hon trong m i u nude, tu EM2 va c h i pham VSV tong hgp dang bdt.<br /> 0,100-0,400mg/l. Ddi vdi Cd: khong cd trong ea<br /> 3. Cdng thuc 3 - xu ly EM2 va cdng thuc 4- xu<br /> mau phan bdn va trong nude ri. Ddi vdi As:<br /> ly VSV tong hgp dang bdt cd ti le san phim huu eg<br /> trong m i u nude tu 21,78-56,60 mg/l va Idn qua sang < 2mm Idn nhit, cdng thuc 3 la 62,96%<br /> hon nhiiu so vdi trong m i u phan bdn, tu va cdng thuc 4 la 58,85%. Chit lugng san phim<br /> 0,151-0,457 mg/kg. Ddi vdi Cu: tu 1,964-2,691 phan bdn che bien tu rac thai dugc xu ly VSV huu<br /> mg/kg trong m i u phan bdn va tu 2,000- hieu d i u cd chit lugng tuong ddi kha, g i n tuang<br /> 4,400mg/l trong m l u nude ri. Ham lugng cua duong vdi phan huu co.<br /> t i t ca cac chi tieu kim loai nang trong m i u phan<br /> bdn va m i u nude ri rac d i u d muc dp an toan 4. Ham lugng ciia t i t ca cac chi tieu kim loai<br /> cho dit, eay trdng va deu nhd hon nhiiu so vdi nang trong m i u phan bdn va m i u nude ri rac diu<br /> tieu ehuin mdi trudng cho phep hien hanh. d muc dp an toan cho dit, cay trdng va d i u nhd<br /> hon nhiiu so vdi tieu ehuin mdi trudng cho phep<br /> hien hanh.<br /> IV. KET LUAN<br /> 5. Xu ly chit thai huu co bing c h i phim VSV<br /> 1. Thanh phan c h i t thai sinh hoat khu dan huu hieu EM2 cd bo sung them vdi va NPK tao ra<br /> c u r i t da dang, trong dd, ty le rac thai huu co san pham phan bdn cd chit luong cao hon.Toe<br /> cao n h i t vdi g i n 67%o, day la ngudn nguyen dp phan huy ciia rac nhanh hon, khoi lugng rac<br /> lieu quan trgng d i xu ly, san x u i t phan bdn thai giam 5,08% so vdi ddi chung. Khoi lugng rac<br /> huu CO vi sinh phuc vu ndng lam nghiep. thai huu CO dugc xu ly bing EM2 va vdi giam<br /> nhieu nhit giam 8,47% so vdi ddi chdng. Xu ly<br /> 2. Qua 2 thang x u ly VSV, trpng lugng va bing EM2 va vdi, the tieh ciia rac giam nhiiu<br /> the tich huu eo giam 60-70%), trong dd rd ret nhit, giam 20,20% so vdi doi chung, xu ly bing<br /> EM2 va N, giam 11,74% so vdi doi chung.<br /> <br /> TAI LIEU THAM KHAO<br /> 1. Nien giam thong ke tinh Thai Nguyen (2006). sinh thue pham. Nha xuit ban NN, 2002.<br /> Nha xuat ban Thong ke<br /> 5. Trung tam irng dung tidn bp Khoa hpc va Cdng<br /> 2. TCVN 7209-2002 va TCVN 6773-2000 v l chat nghd, Sa Khoa hoc va Cdng nghd tinh Thai Nguyen<br /> lugng moi trudng dat, phan bdn va nude. (2006), Cdng nghe vi sinh vat huu hieu EM + Quy<br /> 3. Dao Chau Thu (2006), Bao eag kit qua de tai trinh ky thuat su dung c h i pham EM trong san xuat<br /> cap nha nude ciia Trudng DHNN I Ha Noi v l dng va ddi song,<br /> dung VSV xu ly rac thai va bao ve mei trudng. Dai<br /> hoc Nong nghiep 1 Ha Ngi. 6. Teruo Higa, Technology of Effective Microo-<br /> rganisms: Concept and Phisiology (2002). Royal<br /> 4. Luong Dire Pham. Vi sinh vat va an toan ve Agricultural College, Cirencester, UK.<br /> <br /> Summary<br /> A RESEARCH ON USING ORGANIC SUBSTANCE RESOLVING<br /> MICRO-ORGANISM TO TREAT HOUSEHOLD GARBAGE TO PRODUCE<br /> FERTILIZERS AND PROTECT THE ENVIRONMENT<br /> Nguyen Ngoc Nong<br /> Nguyen Ngoc Son Hai*<br /> The household garbage from residential quarters household garbage and well-treated with micro-<br /> is very multiform, in v^hich organic garbage accounts organism is as relatively good as organic fertilizers.<br /> for 67%. This plays an important part in analyzing The content of all weighty metals containing in the<br /> and producing micro-organic fertilizers used in sample of the fertilizers and seeping water from the<br /> farming. Household garbage treated by micro- garbage is in safety standard for the land, plants and<br /> organic reduces itself 60-70% in weight and volume. much lower than the current environmental standard<br /> Among the products used EM2 product and Resglving household garbage by EM2 product added<br /> powdered micro-organic product are the most with lime, NPK still ensures the process of<br /> effective The proportion of organic products under 2 disintegration and produces high quality products to<br /> millimeters in size accounts for from 58.85 % to fertilize plants.<br /> 62.96%. The quality of the fertilizers produced from<br /> <br /> * Faculty of Natural Resources and Environment,<br /> Thainguyen University of Agriculture and Forestry<br /> <br /> <br /> 124<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2