intTypePromotion=3

Nghiên cứu sử dụng đá vôi chất lượng thấp làm phụ gia khoáng trong sản xuất xi măng Poóclăng đá vôi

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
11
download

Nghiên cứu sử dụng đá vôi chất lượng thấp làm phụ gia khoáng trong sản xuất xi măng Poóclăng đá vôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả, đá vôi ở trạng thái nghiền mịn có thể tương tác với các khoáng clanhke nhất là với C3A trong quá trình thủy hóa làm biến đổi phần nào tính chất của sản phẩm thủy hóa, đẩy nhanh sự phát triển cường độ của xi măng trong thời kỳ đầu. Ở Việt Nam cho đến nay đá vôi được coi là phụ gia trơ không có hoạt tính puzơlan nên chỉ được pha tối đa không quá 20% trong sản xuất xi măng hỗn hợp. Trong khi đó theo tiêu chuẩn BS EN197-1:2000, đá vôi với hàm lượng CaCO3 không thấp hơn 75% có thể sử dụng từ 6 đến 35% trong sản xuất xi măng composite. Việc sử dụng đá vôi chất lượng thấp làm phụ gia khoáng trong sản xuất xi măng góp phần làm tăng sản lượng xi măng, giảm giá thành và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do phát thải CO2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu sử dụng đá vôi chất lượng thấp làm phụ gia khoáng trong sản xuất xi măng Poóclăng đá vôi

  1. NGHIEN COU SU" DUNG OA VOI CHAT L ^ O N G THAP LAM PHU GIA KHOANG TRONG SAN XUAT XIMANGPOOCLANGDAVOI Nguyen Nhu Quy 1. Md dau min cua xi mang thi sU cd mat eua phu gia Theo ket qui nghien cUu cua nhieu tie d i vdi hau nhu khdng anh hudng den tinh ABSTRACT gii [1,2,3] d i vdi d trang thai nghien min chat ddng ket cua xi mang. cd the tuong tic vdi cic khoing clanhke Dua tren md hinh thuc nghiem ed the At present in Vietnam mineral nhit l i vdi C^A trong qui trinh thuy hda lam tha'y d tudi 3 ngiy lupng dung thach cao bien ddi phan nio tinh chat eua sin pham m i hda X, khdng anh hudng den cddng dp additives used in production of thuy hda, di'y nhanh sd phit trien cddng PLC. Cddng dp tudi 28 ngiy chju inh hUdng blended Portland cement are dp eua xi ming trong thdi ky dau. d Viet ding ke eua luong dung phu gia thach cao. Nam cho den nay d i vdi dupc coi la phu Khi xet inh hUdng cua dp min m i hda X, mostly natural pozzolan which gia tro khdng cd hoat tinh puzolan nen chi cho thiy dp min t i n g thi cddng dp xi ming are unstable in quality, and are ddpc pha tdi da khdng qui 20% trong sin ting va nguoc lai. Ddi vdi Idpng dung phu mined in locations quite far from xuat xi mang hdn hop. Trong khi dd theo gia da vdi m i hda X^ cd anh hudng manh tieu chuan BS EN 197-1:2000, [4] da vdi vdi den cddng dp, khi lupng dung phu gia d i cement plants. Meanwhile a great ham lupng CaCOj khdng thip hon 75% ed vdi t i n g thi cddng dp xi ming giim. quantity of limestone with high the sd dung td 6 den 35% trong sin xui't xi TU hinh 1 eho thiy khi phu gia thach mang composite. Viec sd dung da vdi chat cao d mdc thap TC = 2,55%, tat c i cic loai MgCOj content cannot be used for lupng thip lim phu gia khoang trong sin PLC ed Idpng dung phu gia d i vdi den 30% raw meal is dumped as waste. This xuat xi ming gdp phin lim ting sin lupng vdi dp min de'n 3000 emVg deu dat yeu cau paper reports on research results xi ming, giim gii thinh va giim thieu d ve cUdng dp mic 30 MPa, trong khi dd ehi nhiem mdi trddng do phit thii CO^. ed PLC cd lupng dung phu gia da vdi de'n of using low quality limestone of 15% - 20% vdi dp min den 4000 emVg deu Hoang Thach Cement Company as 2. Tinh chat cua vat lieu sijr dung va dat yeu cau ve cudng dp mic 40 MPa. additive for PLC by intergriding. ke hoach che tao PLC trong phong thi Td hinh 2 cho thay khi phu gia thach nghiem cao d mdc caoTC = 5%, t i t c i cic loai PLC ed PLC grade 30 MPa and 40 MPa Thinh phan khoing va thanh phan hda Idpng dung phu gia da vdi den 30% vdi dp were made with 30% and 20% cua vat lieu sd dung dupe neu trong cae min den 3000 emVg deu dat mic 30 MPa, limestone addition, respectively. bing 1. trong khi dd chi ed PLC cd lupng dung phu Oe che tao PLC de tai d i lap ke hoach gia d i vdi de'n 20% - 22% vdi dp min den Keywords: Portland Limestone Ung dung phUong phap toin quy hoaeh 4000 cmVg deu dat mac 40 MPa. Cement, low quality limestone, thuc nghiem hai mUc ba nhan td nhu trong Td hinh 3 cd the nhin thiy khi PLC cd mineral additives bing 3. dp min thap cudng dp xi ming giim khi Theo tieu ehui'n EN BS 197-1:2000, him t i n g Idpng dung thach cao td 2,55 len 5%. luong phu gia da vdi dao ddng tU 6%-35% Td hinh 4 cd the nhin thay PLC ed dp TS Nguyen Nhu Quy thi vung quy hoach da chpn dupe coi l i phu min cao cudng dp xi ming t i n g khi tang hop. lupng dung thach cao td 2,55 len 5% khi Truorng Dai hoc Xay dUng lupng dung phu gia da vdi
  2. Bing 1: Thanh phin hda hpc eua clanhke va d i vdi cua Cdng ty Xi ming Hoang Thach,' 6xit SiO^ AI2O3 Fe^OB CaO MgO SO3 K2O NajO MKN long Clanhke 22.2 5.32 3.43 65.98 2.06 0.07 0.48 0.14 0,32 100 O i vdi 0.42 0.44 0.03 42,60 11.42 0.04 0.01 - 44,92 100 B i n g 2: T h i n h phan khoang eua clanhke xi m i n g H o i n g Thach, % C3S C2S C3A C4AF 59.27 19.11 8.29 10.4 Bing 3; Ke hoach che tao PLC Hoing Thach t d d i vdi chat luong t h i p Ky hieu Bien ma Bien thUc mau X, X2 X3 TC, (%) DV, (%) Dp mm, cmVg Ml -1 -1 -1 2,5 12 3000 M2 -1-1 -1 -1 5,0 12 3000 M3 -1 -n -1 2,5 30 3000 M4 -1-1 4-1 -1 5,0 30 3000 M5 -1 -1 -1-1 2,5 12 4000 M6 +^ -1 +^ 5,0 12 4000 M7 -1 + -\ -1-1 2,5 30 4000 M8 -M -1-1 -Hi 5,0 30 4000 M9 0 0 0 3,75 21 3500 MIO 0 0 0 3,75 21 3500 Mil 0 0 0 3,75 21 3500 0C1 -1 - -1 2,5 0 3000 0C2 +^ - -1 5,0 0 3000 0C3 -1 - -1-1 2,5 0 4000 DC4 -1-1 - -i-1 5,0 0 4000 Bing 4: Tinh chit cua PLC Hoang Thach phu gia d i vdi chit Idpng t h i p Op mjn KLR, Ood^o BDDK, KTDK ODTT, Cudng do nen, MPa, ngay Ky hieu cmVg g/cm' TC, % phut phiit mm 3 7 28 Ml 2868 3,09 25,2 133 183 0,5 23,4 37,0 44,8 M2 2973 3,05 25,0 137 192 0,5 19,7 25,0 37,7 M3 2959 3,03 24,8 136 191 1,0 19,7 30,0 35,8 M4 2948 2,97 24,4 147 207 0,5 18,0 22,8 34,3 M5 3849 3,08 25,4 125 180X 1,0 31,4 42,8 50,3 M6 3977 3,02 25,2 132 192X 1,0 36,0 46,4 52,6 M7 3965 2,97 24,4 131 183X 0,5 25,3 34,1 36,4 M8 4182 3,00 24,2 136 191X 1,0 25,5 31,3 32,2 M9 3477 3,05 24,6 135 198 0,5 26,8 35,9 42,2 MIO 3477 3,05 24,6 135 198 1,0 24,5 37,4 41,0 Mil 3477 3,05 24,6 135 198 0,5 23,7 33,7 42,2 DCI 2920 3,11 25,4 116 166V 0,5 22,5 36,2 43,4 DC2 2966 3,13 25,5 122 177V 1,0 20,4 27,7 42,4 0C3 3887 3,13 26,4 127 177X 0,5 25,6 40,4 48,5 0C4 4176 3,11 26,4 133 193 1,0 33,3 46,1 50,3 Bing 5: Md hinh thuc nghiem cudng dp xi ming d cic tuoi Tuoi, Mo hinh thUc nghiem ngay 3 R3 = 2 5 , 4 4 - 3 , 2 6 X 2 -(-5,91.X3 -2,09.X2.X3 7 R7 = 3 4 , 7 2 - 2 , 4 2 . x , -6,45.X2 +6,30.X3 +2,92.X,.X3 -2,72X2.X3 28 R28 = 40,13 - 2,73.X, - 4,86.X2 + 1,57.X3 -i- 1,33.X,.X2 - 1,97.X2 .X3 02.201 iis»nviB«T 6 5
  3. Cudng dp, MPa Cuong (56, MPa 60 60 50 40 30 • R3 1,5=3000 R3 I]5=4000 10 • R7 i;s=3000 R7 25=4000 • R28 i ; 5=3000 R28 I]S=4000 DV% DV,% 10 20 30 0 10 20 30 40 Hinh 1: Anh hifdng cua ham lifong da voi va do min de'n cu'dng do PLC Hinh 2: Anh hudng cua ham li/ong da voi va dp min den cifdng do xi khiTC = 2,5% mang khlTC = 5,0%. Cudng 36, MPa Cuong dp, MPa 50 60 20 10 R3 -1- 2,5TC,% R3 + 5,0TC,% R7 + 2,5TC,% 10 R3 -H2,5TC,% R3 +5,0TC,% R7 + 5,0T,% R7 -i-2,5TC,% R7 -i-5,0TC,% R28 + 2,5TC,% R28 + 5,0TC,% ov,% R28 + 2,5TC,% R28 -I- 5,0TC,% DV,% 0 10 20 30 4C 0 10 20 30 40 Hinh 3: Anh hUdng ciJa ham IU(?ng da voi va thach cao den cUdng do Hinh 4: Anh hifdng cua ham lupng da vol va thach cao den cifdng dp khilS =3000cmVg. khi IS =4000cm7g. xip xi hoic eao hon xi mang ddi chUng, khi t i n g luong dung phu gia d i vdi vUpt q u i VATLIF MCfJ gidi han niy cudng dp xi ming PLC giim. - Op min cua xi ming cing cao cho D A C LAC: phep sd dung mdt Idpng phu gia 6a vdi cing Idn. SAN XUAT GACH TUY-NEN TIEN TIEN - PLC ed dp min cao c i n mdt lupng phu Do la Nha mdy san xudt gaeh co say kho...; vien ggch ra lb khong gia thach eao Idn hon, PLC cd dp min thap ten Giang San, dong chan tgi thon con ndng, ca ban triet tieu nong can mdt Idpng phu gia thach eao nhd hon. • Giang San, xa Hda Hiep, huyen dgc; dang ndi than dot bang 16 Cu Kuin, tinh Ddc Lac, sau 2 nam tuynel dugc chay hoan toan, khoi TAI LIEU THAM KHAO xdy dung vdi von dau tU tren 21 ty dugcxUly qua nudc giam 80 - 90% 1. Daimon and Sakai, E., "Limestone Powder Application," dong, cong sudt 15-20 trieu vien/ lugng khi CO^ thai ra khdng gay tdc Proc. of Fiftti Internatinal Symposium on Cement and nam nay da di vao hogt dong. Day hgi cho moi trudng. Concrete Technology, Oct. 1998, Beijing, China. Internatinal id day chuyen san xudt gqch dugc Symposium on Cement and Concrete Technology, Oct 1998, Beijing, China. coi la tien tien nhdt hien nay (tuynel Day chuyen san xudt gqch cua 2. Quy, N.N. e al, "Investigation int effect of Fine Fillers on nam lien tuc) d tinh Ddc Lac. nha mdy budc dau da cho ra Id The Properties of High-Fluidity Mortar," Proc. of ICCMC/IBST cac san phdm gdm cac chung logi: Iternational Conference on Advance Technologies in Design, Viec dUa nha may gqch vao san ggch quy chudn 6 16, 4 16 va ggch Construction and Maintenance of Concrete Structures, 28- xudt gqch giup cong nhan vung dgc quy chudn dugc khdch hang 29Mar., Hanoi, Vietnam nay co viec lam ca nam, khong phu Ua chuong, tieu thu nhanh. Day 3. Nguyen Nhif Quy "Vai tro cua cot lieu min bot da vol trong be tong tif len". Tap chi Khoa hpc Cong nghe Xay difng, thugc vao thdi tiet Moi cong dogn chuyen tgo cong an viec lam cho 01/2006. san xudt deu thuc hien trong nha 100 lao dgng tgi dia phuang. 4. BS EN 197-1:2000 Cement - Part 1: Composition, xudng nhU: nhao ddt, ra gqch mgc. Specifications and Conformity for Common Cements. 6 6 ^siniEiii^i 02.2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản