intTypePromotion=1

Nghiên cứu tạo nguồn thức ăn thô xanh chất lượng cao phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại Đồng Văn

Chia sẻ: Codon_10 Codon_10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
2
download

Nghiên cứu tạo nguồn thức ăn thô xanh chất lượng cao phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại Đồng Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu tạo nguồn thức ăn thô xanh chất lượng cao phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại Đồng Văn với mục tiêu đánh giá khả năng sản xuất, phát triển mở rộng một số giống cỏ có triển vọng trên đất có độ dốc cao vùng núi huyện Đồng Văn và nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật chế biến đơn giản và dự trữ sản phẩm từ cỏ hòa thảo và cỏ đậu dự trữ làm thức ăn nuôi bò, dê trong mùa đông lạnh xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tạo nguồn thức ăn thô xanh chất lượng cao phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại Đồng Văn

VIEN C H A N NUOI. Tgp chi Khoa hgc Cdng nghe Chdn nudi - So 2 nam 2006<br /> <br /> <br /> NGHIEN CUU TAO NGUON THlTC AN THO XANH CHAT LUONG CAO PHUC<br /> VU PHAT TRIEN CHAN NUOI GIA SUC AN CO TAI DONG VAN<br /> Nguydn Thi Miii", Luong Tat Nh(/, Phiing Thi Van^ Hoang Thi Han' va Mai Thi Hudmg'<br /> 'Bp mdn Ddng cd va cay TAGS; "Bd mdn Kinh te va he thdng chan nuoi<br /> • Phdng Ndng nghiep huyen Dong van<br /> Tac gia de lidn he: TS. Nguydn Thi Min. DT: 04 8 348948: 0914657554<br /> E-mail: nguyenthimuiiSvahoo.com<br /> <br /> ABSTRACT<br /> On-farm studies were conducted at 11 small scale households' in Dongvan district, Hagiang province<br /> in a period of two years (2003-2004). Nine improved pastures introduced were P. purpureum kingrass. P.<br /> purpureum malagasca. Panicum maximum TD58. Paspalum atratum. B. ruziziensis, Tripsacum andersonii,<br /> Leucaena leucocephalla K636, Trichantera gigantea, Flemingia maciophyla for planting as cut and carry<br /> system. After 2 year conducting studies, the results showed that: (i) The improved grasses as P. purpureum,<br /> P.M. TD58, and Tripsacum andersonii gave high edible yields (83-243; 42-63 and 38-67 tottnes/ha/year,<br /> respectively), (ii) The P. purpureum can produce 152 tones/ha/year planting materials and delivered to other<br /> 50 farms inside the commune and others of district in the second year, (iii) The nutrient status of the soil was<br /> improved by using residues of grasses, maize stove as mulching for grass plantation (iv) Improved pastures<br /> and technologies of grass and by-products processing were introduced for producing high quality feeds have<br /> had good impacts on increasing feed resources for ruminants, contributing to increase of number of animals<br /> raising in farms and indirect effect on household incomes of H'mong farms in mountainous districts of<br /> Hagiang province.<br /> Keywords: P. Purpureum kingrass, P.M. TD58, Tripsacum andersonii, Biomass yield. Feed,<br /> Processing, Soil fertility.<br /> <br /> DATVANDfi ' 'V<br /> Uii tidn phdt trien gia sue an cd Id hudng chid'n lupc mui nhpn trong phdt tridn chan<br /> nudi cua huydn Ddng Van. Nhung vide phdt tridn chan nudi trau, bd, dd lai gap phai trd<br /> ngai ldn la khd khan ve ngudn thirc an (TA). Mudn tang dan vat nudi trong huydn va phdt<br /> tridn chan nudi thanh nganh san xudt (SX) hang hod, ydu cdu ddu tidn la phai tao ra ngudn<br /> TA thd xanh cd nang sudt (NS) cao, chdt lupng tdt va phdt trien ben vtimg trong dieu kidn<br /> khi hau va thdi tid't cua vung sinh thdi Ddng Van. Muc tidu cua nghidn cum la ddnh gid kha<br /> nang SX, phdt trien md rdng mdt so gid'ng cd cd trien vpng trdn dat cd dp ddc cao viing niii<br /> dd huydn Ddng Van va nghidn ctru umg dung mdt sd bien phdp ky thuat che bid'n don gian<br /> va du trtr san phdm ttr cd hod thao vd cd dau du trir lam TA nudi bd, dd trong mtia ddng tai<br /> xa Ddng Van, huydn Ddng Van<br /> <br /> VAT LIEU vA PHUONG P H A P NGHIEN CtfU<br /> Thiet lap md hinh thu nghiem vd phdt trien md rpng cdy thuc dn gia sue<br /> Cdc budc tiep can<br /> {[) Chpn cdc ndng hd trong huyen (tu nguydn vd cd nudi trau bd). Ndng hd dupc chpn tham<br /> gia thi nghidm (TN) phai cd dien tich ddt trdng mdi it nhdt 1500m^ (ii) Kidm tra dieu kidn<br /> sdn cd trong cac ndng hd tham gia TN; (iii) Dua can bd khuydn ndng huyen, xa va cac<br /> <br /> <br /> 48<br /> i'^ NGUY§N THI MUI. Nghien cim tgo ngudn thicc dn thd .xanh...<br /> <br /> <br /> ndng dan then chdt ve Ba Vi, Ha Ndi vd cdc vimg trdng cay TA gia siic tham quan 1 tudn.<br /> Tap hudn cho hp ve ky thuat trdng cd. che bid'n TA thd xanh; (iv) Dinh hudng nhdm gidns<br /> thich hpp cho vting Ddng Van; (v) Tuy dja hinh, chdt ddt, khd nang tudi tidu. dieu kidn kinh<br /> td mdi hd ma dua ra thidi ke TN, che dp cham sdc (cd chu hd hoac chu trang trai tham gia).<br /> Cdc ye'u td ky thuat xen vdo: khuyd'n cdo cdc gid'ng cd cd NS. chdt lupng cao. ky thuat che<br /> bid'n bao quan, cdch umg dung., mdt sd hd trdng tham canh dting phan hthi co 20 tdn/ha<br /> Tien hdnh cdc thi nghiem sau khi dd chgn cdc hp tham gia nghien cicu<br /> TN 1: Nghidn ctai tao ngudn TA thd xanh chat lupng cao: 9 gid'ng cd dupc trdng cudi<br /> thdng 11/2002 tai mdt ndng hd (2000 m^) dd khdo nghidm kha nang chju lanh ctia cd tai<br /> Dong Van. 5 trong 9 gid'ng cd cd kha nang chju han, lanh dupc dua vao nghidn cthi md<br /> rdng [theo "Phuong phdp phdt trien cd trong ndng hd" cua Peter va Vv'emer (1999). kdi hpp<br /> vdi phucmg phdp Khuyd'n ndng ed su tham gia ctia ngudi dan (PAEM. 2003)]. TN dupc tie'n<br /> hanh tai 11 hd ndng dan xa Ddng Van. Trdng cd trong cac ndng hd (thang 3 dd'n thdng<br /> 5/2003) dd theo ddi cdc chi tidu NS ky thuat ttmg gid'ng. 'Hieo ddi kha nang cho chdt xanh<br /> cua cdc gid'ng cd trong 11 hd, thu hoach cd theo ttmg lti:a cdt trong nam. Tai mdi ndng hd,<br /> cdc gid'ng cd dupe khao sat 5 mdu /I Iiia cdt (it nhdt 50m^ /I d mdu khao sdt ). Tinh NS<br /> xanh cdc gid'ng cd bdng tong sd lira cat trong nam. Chdt lupng cd: Idy mdu cd gitra mtia<br /> mua va giua mtia khd, giri vd phan tich thanh phdn hod hpc tai Vidn Chan nudi.<br /> TN 2: Ddnh gid kha nang SX gid'ng ctia cd Voi: theo ddi kha nang SX gidng ctia 2 gidng cd<br /> ehinh (cd Voi va cd TD58) (nhan gid'ng vd tinh): danh 1/3 tdng didn tich trdng cd tai 9 hd<br /> (trong 11 hd dupc chpn) de trdng cd gidng.<br /> TN 3; Ddnh gid kha nang chju lanh ctia mdt sd gid'ng ed: 5 trong 11 hp dupc chpn thtr<br /> nghiem kha nang chju lanh qua ddng (cd tuyet roi) cua cdc gid'ng cd: diing rom, than eay<br /> ngd khd tu gd'c trong miia ddng. Chi tidu theo ddi: mat dp cay mpc qua ddng, kha nang sinh<br /> trudng cua cay, NS lira cdt sau khi qua ddng, trang thdi dinh dudng ctia ddt cd va khdng cd<br /> 11 gd'c theo "Bio-test" (Phan Gia Tan, 1993). Trdng ngd trong mdu ddt TN, .sau 35 ngay thu<br /> ngd de xdc djnh NS sinh khdi va NS bd rd ngd (qua tdng NS ngd va NS bd rd ngd de gian<br /> tid'p xac dinh trang thdi dinh dudng ddt).<br /> TN4: Che bid'n cd xanh, rom tuoi du tru cho mua ddng, che bid'n bdnh dinh dudng lam TA<br /> bd sung cho gia sue an cd trong mua ddng: Chpn 3 hd phoi khd cd TD58 du tru trong mtia<br /> khd. Tap hudn cho ndng dan vd cdn bd khuye'n ndng huydn ve che bid'n banh UMB (urea-i-ri<br /> mat-i-khodng) de nudi gia sue trong mua ddng vdi khdu phdn la cd khd va tidn hanh thtr<br /> nghidm trong 3 hp. Chpn 3 hd thi didm ii ehua cd Voi, cd Guatemala, than cay ngd, xir ly<br /> rom tuoi u urea theo 2 each (bd xay va tiii nilon cd 0 90 cm)<br /> <br /> KET QUA vA T H A O LUAN<br /> <br /> Tao ngudn thiicc dn thd xanh<br /> Nhidt dp trung binh cdc thdng miia ddng d Ddng Van rdt thdp (cd thang O'C va cd<br /> nhtrng ngay tuydi roi), mua rdt it hoac khdng cd la mdt trong nhtmg khd khan rdt ldn cho<br /> <br /> <br /> <br /> 49<br /> VIEN C H A N NUOI. Tgp chi Khoa hgc Cdng nghe Chdn nudi - So 2 nam 2006<br /> <br /> <br /> SX ndng nghiep. Thdng 11/2002, 1 hd ndng dan trong huyen trdng thir nghiem 9 gid'ng cd<br /> {P. purpureum kingrass, P. purpureum madagasca, Panicum maximum TD58, Paspalum<br /> atratum, B. ruziziensis, Guatemala. Leucaena K636. Trichantera gigantea, Flemingia<br /> macrophyla) qua 4 thdng mtia ddng. Kd't qua la cdc gid'ng deu sdng dupc qua ddng lanh (cd<br /> tuydi, suong mudi) va da phdt trien tdt trong xuan he 2003. Thdng 3/2003, cdc gid'ng cd<br /> tren dupc trdng tai 11 ndng hd (Bang 1). • •.; ''. : ••'• i •. nrtjp oi<br /> Bang 1. Cdc gid'ng cd trdng trong ndng hd va phuomg thirc trdng sv.A w. \<br /> Ten ndng hp Trong Duy tri & trdng Phuong thire trdng<br /> •n»;i1i<br /> nam 1 (m2) mdi nam 2 (m2)<br /> Nguyen van Ngdn 3000 3000 Trong thuin, xen dudi cay lam nghidp<br /> Sinh Ml Sinh 2000 4000 Trdng thuan ,<br /> Ldu Sinh Gia 4000 4000 Trdng thudn, xen dudi cay Md<br /> Vir Va No 5000 5000 Trdng thudn , , _, ^/.^ift-.^?".<br /> Vang Sia Sdu 2000 2000 Trdng trong vudn tap '-y<br /> Hoang Trung Hinh 5000 5000 Trdng thudn (tham canh)<br /> Luong Man Thudng 10000 10000 Trdng thuan<br /> Hoang Thj Trinh 2000 2000 Trdng thudn rl^wjai.-<br /> Lucmg Man Hon 2000 3500 Xen dudi cay lam nghiep<br /> LtiAPdo •• 2000 3500 Trdng thudn d j , / ;-// sA rinirlj<br /> J^t^A^Qudy 2000 3500 Trdng thudn i<br /> Didn tich trdng cd on djnh. trtr 3 hd nhan rdng didn tich (Bang 1). Mdt so hd ban<br /> gid'ng theo kd hoach thu mua ctia huydn dd nhan rdng cho cdc xa trong huydn. t.nji yu^m^u<br /> Bang 2. Nang suat xanh cua mdt sd gidng co trdng tai cdc ndng hd<br /> Co Vol (P.purpureum) Ghmd (TD58) Guatemala<br /> Tdn nong h6 Lii:a Cao NS Lii;a Cao NS Lii:a Cao NS<br /> cat tham (tan/ cat tham (ta'n/ cat "''"'" (tan<br /> (cm) ha) (cm) ha) ha)<br /> Nam Nguydn Van Ngan 2 126 125.7<br /> thir Sinh Ml Sinh 3 115 124,4 3 82 57,5 2 105 35,7<br /> nhai Lau Sinh Giang 3 122 15.1 3 75 41.3 2 102 27,8<br /> Vir Va No 2 115 53,0 2 86 19.1 2 103 26.3<br /> Vang Sia Sau ;,. 3 128 109,8 3 75 32,7 .. r ; -;.il r<br /> Hoang Trung Hinh 3 127 144.6 3 75 50.8 2 98 28,9*<br /> Luang Man Thuong 2 131 89,6 1 63 47.3 1 115 38,0<br /> Hoang Thi Trinh 1 117 23,0<br /> Lucmg Man Hon 3 133 103,3 * nij m\\\ IV<br /> Lil A Pao 3 115 132,4 1 86 13,0<br /> Lil A Quay -• 3. ri: 123 114,4<br /> SE 9,4 87,6 11.0 7.2.5 2.56 5.3<br /> <br /> <br /> <br /> 50<br /> r, NGUYEN TH] MOI. Nghien cim tgo ngudn thicc dn thd xanh...<br /> <br /> Co Voi (P.purpureum) Ghind (TD58) Guatemala<br /> Tdn nong ho Lira Cao NS Lura Cao NS Lii:a Cao NS<br /> cat tham (tan/ cat tham (tan/ Iham<br /> cat (tan<br /> (cmj<br /> (cm) ha) (cm) ha) ha)<br /> Nam Nguydn Van Ngan 4 111 244,3<br /> thii Sinh Mi Sinh 4 no 217,0 3 62 51.4 2 76 67.4<br /> hai Lau Sinh Giang 4 115 229,6 2 71 62.8<br /> Vir Va No 3 108 162,4 3 81 59.1 2 81 66,2<br /> Vang Sia Sau 4 111 173,6<br /> Hoang Trung Hinh 4 109 242.2 2 71 51,9 2 78 71.2<br /> Luong Man TTiuong 3 113 162.2 2 61 42,3 1 74 38,0<br /> Hoang Thi Trinh 2 105 83,3<br /> Luong Man Hon 4 113 172.9<br /> Lil A Pao •' 4 too 236.6 3 66 63,0<br /> Lil A Quay ,, 4 102 242,9<br /> SE 3.54 88,4 5.5 4.2 2.1 11.7<br /> *: Guatemala trdng xen trong ngo<br /> Trong nam thtr nhdt, do vu trdng khde nhau (thang 2, thang 4 va thdng 5/2003) ndn sd<br /> lira cdt cua cdc gid'ng ed trong cdc hd cung khde nhau (Bang 2). Do che dp phan bdn, cham<br /> sdc rdt khde nhau ndn NS lira cdt cd Voi khde nhau rat rd gitra cdc ndng hd. NS chdt xanh<br /> cd Voi tang tai nam thtr hai (binh quan 197 tdn/ha, cao nhdt 242,9 tan vd thdp nhdt 83.3<br /> ta'n/ha). NS cd Voi tang 118% so vdi nam thtr nhdt (90,3 tdn/ha nam 2003). Chi phi SX Ikg<br /> cd xanh bid'n ddng rdt rd va udc tinh NS ddng vat sd'ng tren mdt don vj dien tieh se ttiy<br /> thudc Idn vdo che dp trdng cd tham canh hay quang canh (Bang 3 va 4). Cac gidng trdng it,<br /> dang nhan gid'ng: P. atratum, B. Ruzicinensis, /'Madagasca. Cdc gid'ng chua du didn tieh<br /> khao sdt: Leucaena K636, Trichantera gigantea, Flemingia Macrophyla<br /> Bang 3. Gid chi phi cho 1 kg cd xanh, udc tinh sd gia stic cd thd nudi/ha cd xanh<br /> Gia chi phi 1 kg ed xanh^ NSVCK, U d c tinh so gia sdc* co<br /> Nong hp dong/kg tan/ha/nam the nuoi, con/ha<br /> Nam 1 Nam 2 Nam 1 Nam 2 Nam 1 Nam 2<br /> Nguydn Van Ngan 190 98 22 43 9 17<br /> Smh Ml Sinh 192 110 22 38 8 15<br /> Liu Sinh Giang 316 104 13 41 5 16<br /> Vir Va N6 451 147 9 29 4 11<br /> Vang Sia Sau 218 138 19 31 7 12<br /> Hoing Trung Hinh 165 99 26 43 10 16<br /> Luang Man Thuong 267 14':' 16 29 6 11<br /> Hoang Thi Trinh 1039 287 4 15 2 6<br /> Luong Man Hon 231 138 18 31 7 12<br /> Lil A Pao 181 101 23 42 9 16<br /> Lu A Quay 209 98 20 43 8 17<br /> <br /> Tinh theo FAO (1996): 2600kg VCKIgia siiclndm<br /> <br /> <br /> 51<br /> VIEN CHAN NUOI. Tgp chi Khoa hgc Cdng nghe Chan nudi - Sd 2 nam 2006<br /> <br /> <br /> Bang 4. Chi phi cho 1 ha cd trong tham canh tai Ddng Van (tridu ddng)<br /> Ndi dung thud khoan DVT So lupng Don gia Thanh tidn<br /> Cdng lao ddng 9,475<br /> Lam dai: Ha 1 0.9 0,900<br /> Bdn phan: 15 cdng/ha/nam ^• Cdng 15 0.025 0,375<br /> Trdng, dam cd hang nam: 40 cdng/ha Cdng 40 0.025 1,000<br /> Cham sdc cd dai: 50 cPng/lua/ 31ii'a/nam/ha Cdng 120 0.025 3,000<br /> Thu hoach. chuyen chd: 300 kg/cdng: 50 Cdng 150 0.025 3,750<br /> cong /\ua X 3 lua/nam/ha ^v<br /> Cdng xdi: 3 cdng/thang/6 thartg/ha Cdng 18 0.025 0,450<br /> Gid'ng cd 3,200<br /> Hom gid'ng kg 4000 0.0008 3,200<br /> Phan bdn cac loai 6,770<br /> Phan dam: 300 kg/ha . kg 60 0.0045 0,270<br /> Phan lan: 400 kg/ha kg 400 0.0015 0,600<br /> Phan kali: 200 kg/ha kg 200 0.0045 0,900<br /> Phan hum co 10 ta'n/ha/nam Tan 10 0.500 5,000<br /> vat re tidn phuc vu thi nghiem (cudc) Cai 5 •• -;* 0.03 0,150<br /> Cpng 19,600<br /> NS xanh binh quan: 182ta'n/ha: Gia chi phi cho 1 kg cd xan h S X r a : 108 ddng<br /> <br /> Khd ndng sdn xudt gidng cua Cd voi<br /> <br /> NS gidng cua cd Voi tai Ddng Van: 152,7 ta'n/ha, lupng chat xanh tan dung cho gia<br /> siic: 38,9 tdn/ha. Tdng so gid'ng cd Voi ttr cdc hd tham gia nghidn ctru: 21.354kg, trong dd<br /> Phdng Ndng nghiep huyen Ddng Van da mua lai 9.690kg (350d/kg) de phan phd'i cho<br /> ndng dan trong huyen. Nhd dd da tang thu nhap va ciing cd tin tudng cho ndng dan<br /> H'mdng ddi vdi trng dung ky thuat mdi tao ngudn TA xanh cho gia sue an cd. So gid'ng cdn<br /> lai dupc dua them vao 27 hd trong huyen {Gidng cd do cdc hp tu nhdn rpng trong hp khong<br /> bao gdm tromg ket qud ndy) u^^. ,, j^^,<br /> Khd ndng chdng chiu qua mua dong cua cdc gidng cd thi nghiem ,y<br /> Bang 5. Nang sua't xanh ctia ngd trdng tren mdu ddt Idy tir cdc d thi nghidm trong cdc ndng<br /> hd sau 5 va 12 thdng tu ddt va khdng tu dat<br /> Ten nong hg NS tdng sd, g/ttii NSbd rd ngd, g/ttii<br /> Tu dai Khdng phti dai Phu ddt Khdng phu ddt<br /> Sau 5 Vir Va Nd 47±2,5 44±1,5 24±3 29±2,1<br /> thang Ldu Sinh Giang 29±3,0 33±1,7 15±1,6 17±2,0<br /> tu ranh Sinh Mi Sinh 33±2.1 34+3,0 17±1,5 14±0,8<br /> Sinh Siia Pd 26±1,5 21 ±2,7 12±0,9 I0±0.6<br /> Hoang Trung Hinh 100±7 88±3,2 'f^' 29±3,4 30±2,4<br /> Sau 12 Vir Va Nd 36±0,4 31+1,9 21 ±0,3 17±0,9<br /> thang Ldu Sinh Giang 25±0,6 28±1,5 r. 16±0,5 18±0,5<br /> til ranh Sinh My Sinh 27±0,8 24±1,1 ;r 13±0,3 16±0,8<br /> Sinh Sua Pd 29±0,5 19±0,6 15±0.6 14±0,2<br /> Hoang Trung Hinh 82±3,7 71±3,1 49±1,4 51±1,4<br /> <br /> <br /> <br /> 52<br /> N G U Y E N THj MUI. Nghien cim tgo ngudn thicc dn thd xanh ..<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kiru do 1. ^nh huong cua tu goc Iham co den so mam moc<br /> qua miia dong.-V/fl/n/mi<br /> <br /> <br /> Hoang Trung Hinh 1 ".s<br /> Sinh Sua Po ^ ^ " 1 26<br /> • Khong lu<br /> .Sinh .My Sinh<br /> l!'|i;l>;l';l!;n/l';l';l!'|i/l D TiJ goc<br /> L.iiu Si'nh Giang ^ ^ - ^ I^X<br /> <br /> VCr Va No<br /> 1 I 1 • • 1<br /> <br /> <br /> r) 10 20 yo 40<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bieu do 1- Anh hudng ctia tu gdc tham cd de'n sd mam mpc trong miia dong (mam / m")<br /> Nhan xet: dting rom, than ngd khd tii gd'c cd trong mtia ddng khdng cd sai khac y<br /> nghia ve mat dp cay, td'c dp sinh trudng cua tham cd va dinh dudng tdng sd ciia ddt trdng<br /> CO. NS ngd trdng trong cdc mdu ddt Idy ttr cdc d thi nghidm (Bang 6), qua Bio-test, cho thdy<br /> sau 5 thdng tu gd'c. trang thai dinh dudng ddt tong sd chua cd sai khac (P>0.05) ve cdc chi<br /> tieu theo ddi ctia tham cd vi ihdi gian thi nghiem cdn ngdn (8 thang) chua du tac ddng ve<br /> thdi gian cho su phan giai cdc thanh phdn htru co ttr than ngO hoac rom ra. Nhung sau 12<br /> thang til gd'c, sd mdm cd mpc sau mtia ddng d cdc Id tu gd'c cao hon rd ret (P
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2