intTypePromotion=1

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh kháng khuẩn của tinh dầu rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
209
lượt xem
44
download

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh kháng khuẩn của tinh dầu rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rau má có tên khoa học là Centella asiatica (L.) Urban, thuộc họ Apiaceae, còn có các tên gọi khác là tích tuyết thảo, liên tiền thảo. Họ Apiaceae có 10 loài rau má khác nhau, trong đó Centella asiatica được trồng chuyên canh rộng rãi tại nhiều nơi ở miền Nam Việt Nam. Tinh dầu rau má có nhiều hoạt tính sinh học đáng klu7u ý như: hoạt tính kháng khuẩn (gram dương: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, gram âm: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei); hoạt tính kháng nấm: Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, Candida albicans, Fusarium solani, Colletotrichum musae, hoạt tính dược học trong mốt số bài thuốc dân gian, hoạt tính xua đuổi loài muỗi Anopheles stephensi gây bệnh số rét, thành phần của mỹ phẩm dưỡng da. Đến nay, rất ít nghiên cứu có giá trị cung cấp đầu đủ thông tin về tinh dầu rau má ở Việt Nam, vì lý do đó tác giả tiến hành nghiên cứu tinh dầu rau má để đóng góp vào danh mục các cây tinh dầu có hoạt tính sinh học ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh kháng khuẩn của tinh dầu rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Nghien CLFU - Ky thuat<br /> <br /> Nghien ciiu thanh phan hoa hoc va<br /> hoat tinh khang khuan cua tinh dau ran ma<br /> {Centella asiatica (L.) Urban)<br /> Nguyen Ngoc Hanh, Le Ngoc Thach<br /> Bo mon Hoa hgc Huv co- - Khoa Hod hoc<br /> Dgi h()c Khoa hoc Ty nhien,<br /> Dgi hoc Quoc gia Tp. Ho Chi Minh<br /> <br /> Dat van de Chiit tach<br /> Rau md cd tdn khoa hoc Id Centella asiatica Tinh diu du-gc chiit tach bing phu-ong phap<br /> (L.) Urban, thudc ho Apiaceae, cdn cd cdc tdn goi chu-ng cit hoi nu-dc (hydrodistillation, HD) dun<br /> khac la tich tuylt thao, lidn tiln thao. Ho Apiaceae ndng co diln (conventional heating<br /> cd 10 loai rau md khac nhau, trong dd Centella hydrodistillation, CHHD), hoac chilu xg vi sdng<br /> asiatica du-gc trdng chuydn canh rdng rdi tgi nhilu (microwave irradiation hydrodistillation) cd thdm<br /> noi d mien Nam Viet Nam'^' nu-dc vdo nguydn lieu (with water, MIHD) vd<br /> Nhilu qudc gia tren thi gidi dd cd nghidn ciPU khdng thdm nu-dc vdo nguyen lieu (without water,<br /> v l tinh diu ndy nhu- d Trung Qudc '^', Malaysia '^', MIHD) SLP dung Id vi sdng gia dung d i tiln Sanyo<br /> Banglasdesh '"', Sri Lanka '^', Tdy-Himalaya '^'' An EM-D553N, 2.450 MHz, 750 W, vdi bd Clevenger<br /> Od '^, Nam Phi '^' theo SciPinder (9/2010). 2000 ml (dng ggn tinh diu nhe) '^^' Mdi lln chiit<br /> Tinh dau rau md cd nhilu hogt tinh sinh hoc tach SLP dung 400 g nguydn lieu xay nho vd 200<br /> ddng lu-u y nhu-: hogt tinh khang khuIn (gram ml nu-dc. Lip hd thong chu-ng d t hoi nu-dc vd<br /> du-ong: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus; tiln hanh dun trong nhu-ng khoang thdi gian nhit<br /> gram am: Escherichia coli, Pseudomonas dinh (tinh tip giot ngu-ng tu diu tidn). De ngudi,<br /> aeruginosa. Shigella sonnei); hogt tinh khang chiit tach phin tinh diu trong dng ggn bing<br /> nim: Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, Candida diethyl ether. Lam khan nu-dc dung djch ether<br /> albicans, Fusarium solani, Colletotrichum musae; nay bing Na2S04 khan. Sau dd loc vd thu hdi<br /> hogt tinh du-gc hoc trong mdt sd bdi thudc ddn dung mdi bing cd quay. Xdc djnh khdi lu-gng tinh<br /> gian'^^'^'^'^"'; hogt tinh xua duoi bai mudi diu cao nhit thu du-gc trdn khdi lu-gng nguydn<br /> Anopheles stephensi gdy bjnh sot rdt'^°'; thdnh lieu tu-oi tu-ong ipng, ti Id ndy cd thi xem Id ham<br /> phin cua my phim du-dng da'^^' lu-gng tinh diu (%) trong nguydn lidu (hoac hidu<br /> Din nay, rit it nghidn ciPU cd gid trj cung clp suit tinh diu). Do dd, hdm lu-gng nay cdn tiiy<br /> diy du thdng tin vd tinh diu rau md d Viet Nam, thudc vdo phu-ong phap chiit tach'^^'<br /> vi ly do dd chiing tdi tiln hdnh nghien ciPU tinh Thanh phin hoa hoc<br /> dau rau md d l ddng gdp vdo danh muc cac cay Thanh phin hda hoc cua tinh diu du-gc phdn<br /> tinh diu cd hogt tinh sinh hoc d Viet Nam. tich bing phu-ong phap sic ky khi ghep khoi<br /> Thyc nghiem pho (GC/MS), du-gc tiln hdnh trdn mdy Agilent,<br /> Nguyen lieu GC 7890A MS 5975C. Cot TR-5MS (30 m,<br /> Phin trdn mat dit cua rau md du-gc thu hai 0.25 mm, 0.25 |im film). Su- dung helium Idm khi<br /> tgi xa Than Cu-u NghTa, huydn Chdu Thanh, tinh mang d ap suit 19.248 psi. Nhidt dd budng tidm<br /> Tiln Giang, la viing chuydn canh rau md noi 250 °C. Tl Id chia ddng 1/20, t h i tich tidm 1 ^il.<br /> tiing d miln Nam Viet Nam. Tdn khoa hoc cua Chu-ong trinh nhidt: Nhiet do diu 60 °C, tang 3<br /> rau md du-gc Bd mdn Thgc vdt hoc, Khoa Sinh °C/phut din 240 °C. Ghi nhan khdi pho m/z<br /> hoc, Dai hoc Khoa hoc Tg nhidn Tp. Hd Chi trong khoang 30-500, nang lu-gng ion hda 70<br /> Minh xdc nhan. eV. Thu- vidn pho NIST 2008.<br /> <br /> TAP CHI DUQC H Q C - 12/2011 (SO 428 NAM 51) 27 c<br /> Nghien CLFU - Ky thuat<br /> Chi s d v§t ly va hda hgc nhit cua phu-ong phap chieu xg vi sdng (cd thdm<br /> xac dinh ty trong b i n g ty trong k l thuy tinh. nu-dc) n g i n hon 5,2 l l n so vdi phu-ong phap dun<br /> Su- dgng khiie xg k l WYA SABBE d l xac djnh ndng e6 d i l n nhu-ng ham lu-gng tinh d i u thu<br /> chi so khuc xg. Gdc quay cg-e du-gc xdc djnh trdn du-gc tip phu-ong phap c h i l u xg vi sdng (cd thdm<br /> tnen quang k l A, KRUSS OPTRONIC P8000. nu-dc) t h i p hon 2,5 l l n so vdi phu-ong phdp dun<br /> cac ehi s l acid (lA), ester (IE), savon hda (IS) ndng c l d i l n . D i l u ndy cd t h i giai thich la tinh<br /> du'O'c xac dinh theo tidu chuIn Phap '''*' d i u rau ma cd t h i chipa nhieu d u phan khdng<br /> Hoat tinh khang khuIn phdn cgc, thu-dng Id cac logi hgp chit<br /> Thgc hidn tgi phdng thi nghidm Vi khuIn, hydrocarbon hon la cac hgp c h i t chipa oxygen.<br /> khog Vi sinh midn djch, Vidn Pasteur Tp. H i Chl Vi vdy tinh d i u rau ma thu du-gc theo phu-ong<br /> Minh. Hoat tinh khdng vi sinh vdt du-gc thii' phap chilu xg vi sdng cd t h i khdng phan anh du-gc<br /> nghidm theo phu-ong phdp khuleh tdn trdn tg nhidn, cho ndn trong cdc khao sat phia sau chi<br /> thgeh. trai vi sinh vdt vdi mdt s6 lu-gng n h i t dinh su- dgng logi tinh d i u thu du-gc theo phu-ong phap<br /> va deu Idn trdn m$t thgeh. Dat dia g i l y (d = 6 chu-ng d t hoi nu-dc dun ndng d diln.<br /> mm) da t i m tinh d i u , theo cac n i n g dd tu- Thanh p h i n hoa hoc<br /> nguydn chat d i n pha lodng d i n , Idn b l mdt sang 2: Thdnh phin hda hoc cua tmh diu<br /> thgeh Tmh d i u se khuleh tdn vao trong thgeh Rau Md<br /> va wc che sg tdng tru-dng cua vi sinh vat tgo ra STT Cau phin % (GC/MS)<br /> vdng khdng vi sinh vat trdn deu chung quanh 1 p-Cimen 0,22<br /> dia gily. Du-dng kinh cua vdng trdn ndy cho biet d-Limonen 0,2<br /> 2<br /> kha nang khang vi sinh vdt cua tinh d i u ''^'<br /> 3 Linalol 1.39<br /> Ket qua va t h a o luan 4 3-Nonen-2-on 0,41<br /> C h i i t tach 5 G-Terpineol 0.42<br /> Chu-ng d t hoi nu-dc dun ndng co d i l n du-gc 6 a-Cubeben 0,89<br /> t i l n hdnh tu' 2 gid den 8 gid. Chu-ng c i t hoi 7 P-Elemen 4,28<br /> nu-dc chieu xg vi sdng (cd thdm nu-dc, vd khdng 8 -(3-Cariophilen 4,56<br /> them nu-dc) t i l n hdnh tu- 42 phiit tdi 52 phiit. 9 Tujopsen 0,55<br /> K i t qua du-gc ghi trong bang sau. 10 P-Farnesen 56.09<br /> Bang 1 : Hdm Iwang tinh diu thu dwac theo 11 Allo-aromadendren 1,52<br /> phwang phdp ly trich 12 Acoradien 1,11<br /> Chwng cat hai nwoc Thai gian Hiim Iwqng 13 8-Cedren 0.37<br /> Dun nong co dien 6 gia 0,0374 14 P-Patchoulen 0,46<br /> Chieu xa vi song 15 P-Chamigren 0,51<br /> 52 phiit 0,0150<br /> (co them nu-oc) 16 p-Selinen 0,34<br /> Chieu xa vi song 17 P-Panasinsen 0,85<br /> 48 phiit 0,0146<br /> (khSng them nu-dc) 18 y-Murolen 0,26<br /> Ham lu-gng tinh dau tu-ong doi thap phii hgp 19 6-Cadinen 0.72<br /> vdi k i t qua giai p h l u hgc t u y i n tinh d i u rau ma 20 Spatulenol 0.59<br /> vi kich thu-dc tiii tilt nho va mat dd r i t t h i p . Khi 21 Oxid cariophilen 3,64<br /> toan than rau ma cdn nguydn, khd ngCpi t h i y miii 3,4-Dimetil-3-ciclohexen-1 -<br /> thorn, khi vd ndt thi mdi ngu-i t h i y miii thom 22 3,55<br /> carboxaldehid<br /> thoang thoang. 2-lsopropil-5-metil-9-metilen-<br /> 23 0,82<br /> Sg so sanh ham lu-gng tinh d i u thu du-gc biciclo[4,4,0]decen<br /> theo ba phu-ong phdp cho t h i y phu-ong phap 24 a-Murolen 0.51<br /> chilu xa vi sdng (cd thdm nu-dc) cho k i t qua cao 25 tau-iVlufolol 1.76<br /> hon phu-ong phdp chilu xa vi sdng (khdng thdm 6-lsopropeniJ-4,8a-dimetil-<br /> nu-dc). Do phu-ong phdp c h i l u xg vi sdng (khdng 26 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-2- 0,27<br /> them nu-dc) SLP dung lu-gng nu-dc t g nhidn cd s i n naptalenol<br /> trong nguydn li^u d l Idi cuon tinh d i u nhu-ng Hgp chat hidrocarbon 73,71<br /> lu-gng nu-dc dd khdng du. Thdi gian chiit tdeh tot T i n g cpng 86,56<br /> <br /> <br /> 28 TAP CHI DUQC HQC - 12/2011 (SO 428 NAM 51)<br /> Nghien CLFU - Ky thuat<br /> Bang 3: So sdnh thdnh phin hda hoc cua tinh diu thwc nghiem vdi tdi lidu tham khdo<br /> Ham IwQ-ng ciu phin chinh (% GC/MS)<br /> Sri Tay An Nam<br /> ciu phan chinh Thwc Malaysia Bangladesh<br /> [3] Lanka Himalaya Do Phi<br /> nghiem 1*1 isi m [7b] [8]<br /> <br /> Apiol 4,49<br /> Bicidogermacren 11,22<br /> Oxid cariophilen 3,64 1,9 2,51 3,3 15,1 0,27<br /> P-Cariophilen 4,56 26,8 20,3 12 23,2 10,3 19,8<br /> a-Copaen 14<br /> P-Elemen 4,28 4,71 1,58<br /> Mircen 0,4 0,85 6,55<br /> p-Farnesen 56,09 Vet 4,45 5 6,3<br /> Germacren D 10,0 6,02 5,4 4,6 6,29<br /> a-Humulen 33,7 23,9 9 23,1 11,3 21,06<br /> <br /> Phu-ong phap GC/MS cho thiy tinh diu rau ThiP nghiem hoat tinh khang vi sinh vat<br /> ma thgc nghidm cd 27 chit, chiem khoang Bang 5: Kit qud khdng vi sinh vat cua tinh<br /> 86,56%. Ngodi ra cdn cd mdt so hgp chit khac diu rau md<br /> khdng the nhan bilt du-gc do hdm lu-gng qua Dwang kinh vong khang<br /> thip hoac chl d dgng vdt. Trong dd thdnh phan Vi sinh vat vi sinh vat (mm)<br /> chinh la p-farnesen (56,09%), p-eariophilen 10° 10' Iff^ 10'^<br /> (4,56%), p-elemen (4,28%), oxid cariophilen Staphylococcus aureus 35 10 8 6<br /> (3,64%).<br /> Escherichia coli 28 7 6 6<br /> So vdi cac d u phin chinh trong tinh diu rau<br /> Bacillus subtilis 29 10 7 6<br /> ma thu du-gc tgi Malaysia '^', Bangladesh '"', Sri<br /> Proteus vulgaris 23 7 6 6<br /> Lanka '^', Tay Himalaya '^', An Do '^''', vd Nam<br /> Candida albicans 19 10 6 6<br /> Phi '®' tu-ong ddi gidng nhau, nhu-ng vdi hdm<br /> lu-gng p-farnesen cao, cd the rau md d Viet Tgi ndng do tinh ddu rau ma nguydn chdt va<br /> Nam thudc vd mdt chemotype khdc hin vdi cac 10"\ thiy vdng khdng vi sinh vat ddu xuit hidn<br /> nu-dc chung quanh. trdn tit ca cac chung vi sinh vat thu- nghidm:<br /> Trong tinh dau thgc nghidm, nhdm hgp chit Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus<br /> hydrocarbon chilm 73,71%. Kit qua ndy phii subtilis, Proteus vulgaris, Candida albicans.<br /> hgp vdi kit qua thgc nghidm vd chiit tach. Vi Tgi nong do 10"^, thiy vdng khdng vi sinh vat<br /> hdm lu-gng cac hgp chit cd chipa oxygen it hon tiep tuc xuit hidn trdn cdc chung<br /> rit nhilu so vdi ham lu-gng cac hydrocarbon ndn Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis.<br /> sg chu-ng d t hoi nu-dc du-di sg chieu xg vi sdng Tw ndng do 10"^ khdng thay xuit hidn vdng<br /> trd ndn khdng thich hgp cho logi tinh diu nay. khang vi sinh vat trdn tit ca cdc chung thCp nghidm.<br /> Chi sd vat ly va hoa hoc Kit luan<br /> Tinh dau cd mau vang nhgt, miii thom dd chju. Sg khao sdt tinh diu rau ma, Centella asiatica<br /> Bang 4: Chi sd vat ly vd hda hoc cua tinh (L.) Urban trong tgi Tiln Giang cho thiy:<br /> diu rau ma Ham lu-gng tinh diu thip (0,015-0,037%).<br /> Ty trong (30 °C) 0,8484 Tuy nhidn rau iTid dang du-gc chuydn canh rdng<br /> Chi so khuc xa (23 °C) 1,4798° rai, nlu muon du-a vdo san xuit Idn cd t h i tdn<br /> Goc quay cgc (20 °C) -6,761° dung Igi t h i nay va ap dung cac he thong chiit<br /> tach tinh diu trong cdng nghiep.<br /> lA 8,29<br /> NhQ-ng thdng tin ve thdnh phin hda hoe,<br /> IE 25,76<br /> cdc chl sd hda ly, hogt tinh khdng khuan cua<br /> IS 34,05<br /> tinh diu rau ma thgc nghidm gdp phin lam giau<br /> <br /> <br /> TAP CHi DUOC H Q C - 12/2011 (SO 428 NAM 51) 29<br /> Nghien CLFU - Ky thuat<br /> bd su-u t$p cac cay tinh d i u cd hogt tinh sinh asiatica aerial pahs. Indian Perfumer 51(1), 57-58<br /> hoe d Vidt Nam (2007).<br /> 8. O. A. Oyedeji, A. J. Afolayan, Chemical<br /> Summary<br /> composition and antibacterial activity of the essential<br /> Essential oils of Centella asiatica (L.) Urban oil of Centella asiatica growing in South Africa,<br /> grown in Tien Giang province were extracted by Phanvaceutical Biology (2005), 43(3), 249-252 .<br /> strnnhdistillation with conventional heating or 9. (a) J. Minija, J. E. Thoppil, Antimicrobial activity<br /> microwave irradiation Twenty six compounds of Centella asiatica (L.) Urb essential oil, India<br /> were indentified by GC/MS Of them, the main Perfumer 47(2), 179-181 (2003): (b) J. S. Jangwan,<br /> constituent was (i-farnesene (56 09%) The A M Painuly, Phytoconsituents of essential oil of<br /> Centella asiatica and their antibacterial activity. Acta<br /> chemical and physical properties of the so<br /> Ciencia Indica 34(1), (2008),137-140<br /> obtained oils were observed and measured.<br /> 10. S. Rajkuma, A. Jebanesan, Repellent activity<br /> Some factors influencing the oil yield and its<br /> of selected plant essential oils againt the malarial<br /> antimicrobial properties were studied fever mosquito Anophles stephensi. Tropical<br /> Key words: Centella asiatica. chemical Biomedicine (2007) 24(2), 71-75<br /> composition, (i-farnesene. antimicrobial activity. 11 Armaud Ruel. Skin-care cosmetic composition<br /> Tai lieu t h a m k h a o comprising rice starch. Oleum cocois, and Shea butter, Fr.<br /> Denamde, Fr 2801505 Al 200110601 (2001).<br /> 1 Pham Hodng Ho, C§y co Vi$t Nam, Nxb Trd.<br /> TpHCM. (1999), 949-951. 12. (a) L§ Ngoc Thgeh, Nghien cuu chuyen doi 16<br /> vi sdng gia dgng th^nh thiet bj chiet tach hgp chat<br /> 2 Cheng-jian Zheng, Lu-ping Qin, Chemical<br /> thi6n nhien vd thue hi^n ting hgp huu ca, Tuyen t$p<br /> components of Centella asiatica and their<br /> Hpi th^o Sdng tao Khoa hpc v&i sw nghiep cong<br /> bioactivitive, Joumal of Chinese Integrative Medicine<br /> nghi$p hda. hien dai hda dat nwoc. Da Nang 19-<br /> (2007), 5(3). 348-351<br /> 23/07/2006, 204-212 (2006), (b) Nguyen Duong<br /> 3 K. C. Wong, G. L. Tan, Essential oil of Centella<br /> Thanh Thi, Tran Huu Anh, Le Ngoc Thach. The<br /> asiatica (L.) Urt^., Joumal of Essential Oil Research essential oil composition of Eryngium foetidum L. in<br /> (1994), 6(3), 307-309. South Vietnam extracted by hydrodistillation under<br /> 4. Jasim Uddin Chowdhury, Nemai Chandra conventionnal heating and microwave irradiation,<br /> Nandi, Minhaj Uddin, Aromatic plants of Bangladesh: Joumal of Essential Oil Beanng Plants 11 (2), 154-161<br /> volatile oil constituents of Centella asiatica, Indian (2008) (c) Nicholas E. Leadbeater, Microwave<br /> Perfumer (2006), 50(2), 36-37 heating as tool for suitainable chemistry. CRC Press,<br /> 5. S. C. Bhattacharyya, Constituents of Centella Boca Raton (2011).<br /> asiatica. I. Examination of the Ceylonese variety, 13. (a) L§ Ngoc Thgeh, Tinh d i u , Nxb D^i hQC<br /> Joumal of the Indian Chemical Society (1956), 33, Qudc gia. Tp HCM, 122-142 (2003); (b) Nguyen True<br /> 579-86. Linh, Le Ngoc Thach, Study of the essential oil of<br /> 6. Virenda P. Joshi, Neeral Kurnar, Bikram Singh, Limnophila rugosa (Roth.) Merr in the south of<br /> R. P Chamoli, Chemical composition of the essential Vietnam, Joumal of Essential Oil Bearing Plants<br /> oil of Centella asiatica (L.) Urb. from Western 14(3), 366-372 (2011).<br /> Himalaya, Natural Product Communications{2007), 14 (a) AFNOR, Huiles essentielles, Syndieat<br /> 2(5), 587-590. National des Industries Aromatiques Alimentaires,<br /> 7. (a) J. Minija, J. E. Thoppil, Volatile oil Paris 37-156 (1992); (b) K. Husnij Can Ba§er,<br /> constitution in two species of Apiaceace. Geobios Gerhard Buchbauer, Handbook of Essential Oils:<br /> (Jodhpur, India) 29(1), 59-60 (2002); (b) V. S. Rana, Science. Technology, and Applications, CRC Press,<br /> M A Balazquez, Volatile constituents of Centella Boca Raton, 83-120 (2010).<br /> <br /> <br /> <br /> BwcyC d a u . . . (Tlip theo trang 51)<br /> <br /> Tai lieu tham khao 2. Chinh phu: Lugt dau thau<br /> 1. Bp Y /e - BO Tai Chinh (2007), Hwdng dan thwc 3. Chinh phu: Lu$t su-a doi so 38/2009/QH12<br /> hi$n dau thau cung wng thudc trong cdc ca sof y te 4. Chinh phu (2009), Hw&ng dan lu$t dau thau.<br /> cong Idp, Thong tu- lien tjch so 10/2007TTLT- BYT- Nghj djnh so 85/2009/NO-CP ngay 15/10/2009.<br /> BTC ngay 10/8/2007;<br /> <br /> <br /> <br /> 30 TAP CHi DUQC HQC - 12/2011 (SO 428 NAM 51)<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2