intTypePromotion=3

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 4

Chia sẻ: Do Van Nga Te | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
102
lượt xem
19
download

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy phân ly kiểu tích tụ COALESCER MITSUBISHI Gồm những ống mao dẫn được chế tạo từ những vật liệu đặc biệt như: tơ sơi hoá học, các cơ tính kỵ nước hút dầu, các ống có đường kính từ 4 - 6mm và được đặt trong ống nằm ngang. Ngoài ra nó còn có các trang thiết bị để kiểm tra việc xả cặn, xả nước sạch ra mạng tàu, xả dầu về két chứa. Các vật liệu dùng để chế tạo ống mao dẫn: 1. loại rắn: hạt polystyro; 2. loại sợi: polypropylen; 3. loại dẻo có lỗ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 4

  1. Chương 4: Maùy phaân ly kieåu tích tuï caáu taïo: oáng mao daãn daàu daàu nöôùc la canh nöôùc 1 2 3 laéng keát tuï laéng Hình 1.2: Maùy phaân ly kieåu tích tuï COALESCER MITSUBISHI Goàm nhöõng oáng mao daãn ñöôïc cheá taïo töø nhöõng vaät lieäu ñaëc bieät nhö: tô sôi hoaù hoïc, caùc cô tính kî nöôùc huùt daàu, caùc oáng coù ñöôøng kính töø 4  6mm vaø ñöôïc ñaët trong oáng naèm ngang. Ngoaøi ra noù coøn coù caùc trang thieát bò ñeå kieåm tra vieäc xaû caën, xaû nöôùc saïch ra maïng taøu, xaû daàu veà keùt chöùa. Caùc vaät lieäu duøng ñeå cheá taïo oáng mao daãn: 1. loaïi raén: haït polystyro; 2. loaïi sôïi: polypropylen; 3. loaïi deûo coù loã nhoû: haït polyruretan.
  2. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Maùy ñaët naèm ngang, phaàn tröôùc vaø phaàn sau laø phaàn tónh (coá ñònh), khoaûng caùch giöõa hai phaàn tónh (1 vaø 3) ñöôïc ñieàn ñaày caùc oáng laøm baèng chaát deûo coù ñöôøng kính 4 – 6mm. Khi daàu ñi qua phaàn tónh (1) seõ xaåy ra quaù trình oån ñònh, caùc vaån baån cô hoïc laéng xuoáng döôùi, daàu noåi leân maët treân. Khi doøng chaát loûng tieáp tuïc ñi qua caùc oáng (2) vì do caùc vaät lieäu kî nöôùc, huùt daàu, cho neân caùc haït nhoû cuûa daàu keát laïi thaønh nhöõng haït lôùn ñeán möùc maø döôùi taùc duïng cuûa doøng chaát loûng chuùng seõ ñöôïc ñaåy ra vaø taùch khoûi. Qua caùc coâng trình nghieân cöùu cho bieát, toác ñoä cuûa hoãn hôïp caøng beù thì khaû naêng laøm saïch caøng lôùn, song noù aûnh höôûng ñeán toaøn boä heä thoáng. Giaù trò trung bình cuûa vaän toác hoãn hôïp qua oáng mao daãn vaøo khoaûng 0,002 m/s. chaát löôïng yeâu caàu kyõ thuaät cuûa maùy phaân ly kieåu keát tuï ñöôïc ñaùnh giaù qua hai chæ tieâu:  Thôøi gian laøm vieäc cuûa vaät lieäu laøm oáng mao daãn.  Chaát löôïng loïc nöôùc baån vaø khaû naêng söû duïng caùc vaät lieäu khaùc nhau ñeå laøm oáng mao daãn. Tuy loaïi naøy cho pheùp loïc saïch daàu trong nöôùc lacanh theo yeâu caàu, song caùc oáng mao daãn deã bò baån vaø hö hoûng. Do ñoù
  3. phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra, veä sinh thay theá. Ñeå khaéc phucï nhöôïc ñieåm naøy caùc nhaø cheá taïo ñaõ vaø ñang tìm caùc bieän phaùp ñeå cheá taïo caùc oáng mao daãn toát hôn ñeå haïn cheá cho oáng mao daãn khoâng bò baån. Moät trong nhöõng bieän phaùp ñoù laø chia quaù trình phaân ly ñoù ra thaønh hai hay nhieàu giai ñoaïn ñeå deã daøng veä sinh vaø thay theá oáng mao daãn. [20] 1.8. Moät soá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi lacanh treân theá giôùi 1.8.1.Thieát bò ño haøm löôïng daàu moû trong nöôùc thaûi lacanh taïi trung taâm Sinh hoïc tröôøng Ñaïi hoïc Nha Trang Teân maùy: OCMA – 310, Haõng saûn xuaát: HORIBA, Nöôùc saûn xuaát: Nhaät baûn Ño haøm löôïng daàu trong nöôùc baèng kyõ thuaät hoàng ngoaïi. 1 2 9 3 8 7 6 4 5
  4. Hình 2.18. Sô ñoà heä thoáng maùy taùch daàu cuûa Nhaät 1- Maãu thöû 2- Thuøng ñöïng maãu thöû 3- Caùnh khuaáy 4- Van moät ngaû 5- Oáng daãn Nguyeân lyù laøm vieäc: maãu nöôùc saïch tröôùc khi ñöa vaøo maùy ñeå phaân tích ñöôïc pha vôùi dung moâi söû duïng ñeå chieát S – 316 (hoaëc CCL4) vôùi tæ leä 2:1 (V/V). 6 – Giaáy loïc Daàu ôû trong maãu thu ñöôïc chieát ra töø dung moâi, sau ñoù i 7 – Ñeøn led hoàng ngoaï ñöôïc ño ñoä haáp thuï treân ñaàu doø hoàng ngoaïi– Baûng ghignhaän tínsoùnu 8 ôû khoaûn böôùc hieä g 9 – Chaát thaûi ra ngoaøi töø 3,4 – 3,5m. Khoaûng ño cuûa maùy: 0 – 200 mg/lít. Sai soá: trong khoaûng 0  99,9 mg/lít coù sai soá ño laø: 0,1 mg/L Trong khoaûng 100  200 mg/lít coù sai soá ño laø: 1mg/L
  5. Hình 2.19. Hình heä thoáng maùy taùch daàu cuûa Nhaät
  6. 1.8.2. Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi lacanh cuûa Haøn Quoác 1.8.2.1. Sô ñoà heä thoáng nöôùc thaûi lacanh cuûa Haøn Quoác Hình 2.20. Sô ñoà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi lacanh cuûa Haøn Quoác GRS – TYPE 15PPM maùy taùch nöôùc thaûi lacanh ñaùy taøu taùch daàu vaø nöôùc do chuùng coù söï khaùc nhau ñaëc tröng. Nöôùc daàu baét ñaàu bò phaân ly khi ñi qua 4 ñöôøng oáng cuûa thieát bò, daàu noåi leân vaø ñöôïc thu gom vaøo bình luùc naøy chæ coù nöôùc ñi qua heä thoáng. Trong suoát quaù trình naøy, kích thöôùc haït daàu trôû leân lôùn noåi nhanh, toác ñoä cuûa caùc haït daàu laø taêng leân, do ñoù daàu noåi leân deã daøng. Khi haøm löôïng daàu taäp trung trong bình ñöôc phaùt hieän
  7. bôûi thieát bò nhaän bieát haøm löôïng daàu phaùt lieân tuïc ño, neáu haøm löôïng daàu trong bình cao hôn 15ppm thì bôm nöôùc thaûi luùc naøy döøng laïi vaø daàu thaûi qua van veà heä thoáng loïc keát hôïp vôùi söï baùo ñoäng tín hieäu daàu vöôït quaù 15ppm vaø ñoùng van thoâng bieån khoâng cho nöôùc thaûi ra ngoaøi maïn taøu. Ngöôïc laïi neáu haøm löôïng daàu nhoû hôn 15ppm thì nöôùc thaûi lacanh ñöôïc thaûi ra ngoaøi maïn taøu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản