intTypePromotion=1

Nghiên cứu thực trạng thể chất nữ học sinh 6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
9
lượt xem
0
download

Nghiên cứu thực trạng thể chất nữ học sinh 6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường qui trong lĩnh vực giáo dục thể chất tập trung đánh giá thực trạng thể chất (TTTC) của nữ học sinh (HS) 6 tuổi thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) qua các yếu tố hình thái, thể lực và chức năng. So sánh thể chất của khách thể nghiên cứu với các giá trị trung bình thể chất của người Việt Nam thời điểm 2001, HS một số tỉnh miền Bắc, HS khu vực Bắc miền trung và HS một số tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long cùng độ tuổi, cùng giới tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thực trạng thể chất nữ học sinh 6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

  1. DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Y HOÏC VAØ 77 Nghieân cöùu thöïc traïng theå chaát nöõ hoïc sinh 6 tuoåi taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh PGS.TS. Nguyeãn Quang Vinh Q TOÙM TAÉT: Baøi vieát söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu thöôøng qui trong lónh vöïc giaùo duïc theå chaát taäp trung ñaùnh giaù thöïc traïng theå chaát (TTTC) cuûa nöõ hoïc sinh (HS) 6 tuoåi thaønh phoá Hoà Chí Minh (TP. HCM) qua caùc yeáu toá hình thaùi, theå löïc vaø chöùc naêng. So saùnh theå chaát cuûa khaùch theå nghieân cöùu vôùi caùc giaù trò trung bình theå chaát cuûa ngöôøi Vieät Nam thôøi ñieåm 2001, HS moät soá tænh mieàn Baéc, HS khu vöïc Baéc mieàn trung vaø HS moät soá tænh ñoàng baèng Soâng Cöûu Long cuøng ñoä tuoåi, cuøng giôùi tính. Töø khoùa: Thöïc traïng, theå chaát, nöõ hoïc sinh, thaønh phoá Hoà Chí Minh. ABSTRACT: The paper using regular research methods in the field of physical education focuses on assessing the physical status of 6-year-old female pupils in Ho Chi Minh City through morphological, physical and functional factors. Comparing the study objects' physical conditions with the average physical values of Vietnamese people in 2001, students in (AÛnh minh hoïa) some Northern provinces, students in the North Central region and students in some provinces in moâ khaùc nhau, vôùi nhöõng höôùng nghieân cöùu khaùc the Mekong Delta at the same age and gender. nhau, trong ñoù coù nghieân cöùu veà söï phaùt trieån theå chaát Keywords: Status, physical, female student, cuûa HS phoå thoâng. Tuy nhieân, phaùt trieån theå chaát laø Ho Chi Minh city. moät yeáu toá ñoäng, dieãn bieán raát phöùc taïp, bò chi phoái bôûi raát nhieàu yeáu toá: di truyeàn; moâi tröôøng; noäi tieát; 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ beänh taät vaø theá tuïc. Do ñoù ñaùnh giaù ñuùng TTTC cuûa Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, maëc duø coøn nhieàu khoù HS seõ laø cô sôû ñònh höôùng cho vieäc phaùt trieån theå chaát khaên nhöng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo cuõng ñaõ nhanh trong töông lai. Vôùi taàm quan troïng treân toâi choïn choùng taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát coù theå ñöôïc nghieân cöùu: “Nghieân cöùu thöïc traïng theå chaát nöõ hoïc veà ñaøo taïo löïc löôïng caùn boä; ñaàu tö cô sôû vaät chaát; sinh 6 tuoåi taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh”. xaây döïng chöông trình giaûng daïy…, ñeå taêng cöôøng Noäi dung nghieân cöùu: Ñaùnh giaù TTTC nöõ HS 06 hôn nöõa coâng taùc giaùo duïc theå chaát trong caùc tröôøng tuoåi ôû TP. HCM qua caùc chæ tieâu Chieàu cao ñöùng (m), phoå thoâng, töøng böôùc naâng cao hieäu quaû trong vieäc Caân naëng (kg), Chæ soá BMI, Coâng naêng tim (HW), phaùt trieån theå chaát cho caùc em HS ngay töø baäc tieåu Ñöùng deûo gaäp thaân (cm), Chaïy 30m xuaát phaùt cao hoïc nhaèm thöïc hieän muïc tieâu chuû yeáu maø ngaønh (giaây), Baät xa taïi choã (cm), Chaïy con thoi 4 x 10m Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñaõ ñaët ra laø thöïc hieän giaùo duïc (giaây), Chaïy tuøy söùc 5 phuùt (tính quaûng ñöôøng, m), toaøn dieän: ñöùc duïc, trí duïc, theå duïc, myõ duïc ôû taát caû Naèm ngöûa gaäp buïng 30 giaây (laàn), Löïc boùp tay (KG). caùc baäc hoïc. Nghieân cöùu söû duïng caùc phöông phaùp sau: toång Ñeå laøm cô sôû khoa hoïc cho nhöõng ñònh höôùng hôïp vaø phaân tích taøi lieäu, kieåm tra chöùc naêng, nhaân treân, gaàn ñaây ñaõ coù caùc coâng trình nghieân cöùu vôùi qui traéc hoïc, kieåm tra sö phaïm vaø toaùn thoáng keâ. KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2020
  2. 78 Y HOÏC VAØ DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU dinh döôõng treû em töø 5 - 19 tuoåi döïa vaøo Z-score (WHO - 2007) laø ôû möùc caân ñoái [7]. 2.1. Thöïc traïng theå chaát cuûa nöõ HS 6 tuoåi taïi Giaù trò trung bình coâng naêng tim cuûa nöõ HS 6 tuoåi TP. HCM taïi TP. HCM 12.59 (HW) theo phaân loaïi cuûa Ruffier Keát quaû tính toaùn caùc tham soá thoáng keâ chæ tieâu xeáp loaïi keùm. ñaùnh giaù theå chaát cuûa nöõ HS 6 tuoåi taïi TP. HCM ñöôïc theå hieän ôû baûng 1. Treân baûng naøy theå hieän ñaày ñuû caùc 2.2. So saùnh caùc chæ tieâu ñaùnh giaù theå chaát cuûa chæ tieâu thoáng keâ cô baûn nhö: giaù trò trung bình (x –); ñoä nöõ HS 6 tuoåi taïi TP. HCM vôùi caùc ñoái töôïng khaùc leäch chuaån (S); heä soá bieán thieân (CV); sai soá töông ñoái Ñeå coù caùi nhìn khaùi quaùt vaø cuï theå veà TTTC cuûa cuûa giaù trò trung bình (ε) vaø ñoä lôùn cuûa maãu (n). khaùch theå nghieân cöùu, trong nghieân cöùu naøy chuùng toâi Soá lieäu taïi baûng 1 cho thaáy, heä soá bieán thieân (CV), ñaùnh giaù TTTC cuûa nöõ HS 6 tuoåi taïi Thaønh phoá HCM tham soá phaûn aùnh ñoä bieán thieân dao ñoäng giöõa caùc caù chuû yeáu thoâng qua so saùnh vôùi caùc giaù trò trung bình theå trong taäp hôïp maãu, quaàn theå; ôû taát caû caùc chæ soá theå chaát cuûa ngöôøi Vieät Nam thôøi ñieåm 2001 cuûa khaùch theå nghieân cöùu ñeàu cho thaáy: (TBTCVN) [5], HS moät soá tænh mieàn Baéc (MB) [4], Caùc chæ soá coù ñoä ñoàng nhaát cao (ñoàng nghóa vôùi ñoä HS khu vöïc Baéc mieàn trung (MT) [6], vaø so saùnh vôùi phaân taùn dao ñoäng nhoû) giöõa caùc caù theå nghieân cöùu theå chaát cuûa HS moät soá tænh ñoàng baèng Soâng Cöûu (CV < 10%): chieàu cao ñöùng. Long (ÑBSCL) cuøng ñoä tuoåi, cuøng giôùi tính [1]. Trong vieäc so saùnh chuùng toâi tính möùc cheânh leäch töông ñoái Caùc chæ soá coù ñoä ñoàng nhaát trung bình (10% < CV giöõa caùc giaù trò trung bình theo coâng thöùc: < 20%): caân naëng, BMI, chaïy 30m XPC, baät xa taïi choã, chaïy con thoi 4x10m vaø coâng naêng tim. Caùc chæ soá coù ñoä ñoàng nhaát thaáp (20% < CV < 30%): chaïy 5 phuùt tuøy söùc. (D: Ñoä cheânh leäch töông ñoái, X: giaù trò trung bình Caùc chæ soá coù ñoä ñoàng nhaát raát thaáp (CV > 30%): cuûa caùc chæ soá theå chaát cuûa HS TP.HCM), XA: giaù trò chæ soá deûo gaäp thaân, naèm ngöûa gaäp buïng trong 30 trung bình cuûa caùc chæ soá theå chaát cuûa caùc ñoái töôïng giaây, löïc boùp tay. so saùnh) vaø kieåm ñònh t 1 maãu. Keát quaû so saùnh ñöôïc trình baøy taïi baûng 2. Maëc duø ñoä bieán thieân dao ñoäng giöõa caùc caù theå trong taäp hôïp maãu, quaàn theå; ôû moät vaøi chæ soá khaù lôùn Keát quaû so saùnh ôû baûng 2 cho thaáy; nhö treân nhöng taát caû caùc giaù trò trung bình maãu ñeàu Theå chaát cuûa nöõ HS 6 tuoåi TP. HCM toát hôn ñuû tính ñaïi dieän (ε ≤ 0.05) cho toång theå nöõ HS 6 tuoåi TBTCVN 6 tuoåi ôû caùc chæ tieâu chieàu cao ñöùng, caân taïi thaønh phoá HCM ñeå coù theå caên cöù vaøo ñoù maø thöïc naëng, BMI, coâng naêng tim vaø deûo gaäp thaân; töông hieän caùc phaân tích, ñaùnh giaù tieáp theo. ñöông ôû chæ tieâu naèm ngöûa gaäp buïng trong 30 giaây; Chæ soá BMI trung bình cuûa nöõ HS 6 tuoåi taïi TP. keùm hôn ôû chæ tieâu chaïy 30m xuaát phaùt cao, baät xa taïi HCM 16.06 (kg/m2) theo baûng ñaùnh giaù tình traïng choã, löïc boùp tay thuaän, chaïy con thoi 4 x 10m vaø chaïy Baûng 1. Thoáng keâ caùc thaønh tích caùc chæ tieâu ñaùnh giaù theå chaát nöõ HS 06 tuoåi taïi TP. HCM (n = 270) Tham soá TT X S CV ε Tieâu chí 1 Chieàu cao ñöùng (m) 1.18 0.06 5.14 0.01 2 Caân naëng (kg) 22.44 4.32 19.25 0.02 2 3 Chæ soá BMI (kg/m ) 16.06 2.51 15.6 0.02 4 Chaïy 30m XPC (giaây) 8.11 1.55 19.11 0.02 5 Baät xa taïi choã (cm) 96.66 14.44 14.94 0.02 6 Deûo gaäp thaân (cm) 5.11 2.25 44.03 0.05 7 Löïc boùp tay (KG) 4.16 1.77 42.65 0.05 8 Naèm ngöûa gaäp buïng trong 30 giaây (laàn) 6.97 2.5 35.91 0.04 9 Chaïy con thoi 4 x 10m (giaây) 15.21 1.62 10.63 0.01 10 Chaïy 5 phuùt tuøy söùc (m) 546.91 123.8 22.64 0.03 11 Coâng naêng tim (HW) 12.59 1.80 14.26 0.02 SOÁ 2/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Y HOÏC VAØ Baûng 2. So saùnh theå chaát nöõ HS 6 tuoåi taïi TP. HCM vôùi TBTCVN, MB, MT, ÑBSCL cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính 79 (n = 270) TBTCVN MT MB ÑBSCL TT Chæ tieâu S Cheânh Cheânh Cheânh Cheânh X6 X VN p leäch X BMT p leäch X MB pP leäch X SCL p leäch (%) (%) (%) (%) 1 Chieàu cao ñöùng (m) 1.18 0.06 1.13 < 0.05 4.42 1.14 < 0.05 3.51 1.12 < 0.05 5.36 1.13 < 0.05 4.42 2 Caân naëng (kg) 22.44 4.32 18.08 < 0.05 24.12 18.85 < 0.05 19.05 18.10 < 0.05 23.98 18.40 < 0.05 21.96 3 Chæ soá BMI 16.06 2.51 14.08 < 0.05 14.06 14.50 < 0.05 10.76 14.35 < 0.05 11.92 14.18 < 0.05 13.26 4 Coâng naêng tim 12.59 1.80 12.94 < 0.05 2.70 12.36 < 0.05 1.86 11.94 < 0.05 5.44 12.69 > 0.05 0.79 5 Chaïy 30 m XPC (s) 8.11 1.55 7.76 < 0.05 4.51 8.28 < 0.05 2.05 7.28 < 0.05 11.40 7.58 < 0.05 6.99 6 Baät xa taïi choã (cm) 96.66 14.44 102.0 < 0.05 5.24 99.00 < 0.05 2.36 94.30 < 0.05 2.50 100.0 < 0.05 3.34 7 Deûo gaäp thaân (cm) 5.11 2.25 4.00 < 0.05 27.75 - - - 4.57 < 0.05 11.82 5.00 > 0.05 2.20 Löïc boùp tay thuaän 8 4.16 1.77 9.30 < 0.05 55.27 9.37 < 0.05 55.60 9.47 < 0.05 56.07 9.50 < 0.05 56.21 (kg) Naèm ngöûa gaäp 9 buïng trong 30 giaây 6.97 2.5 7.00 > 0.05 0.43 7.77 < 0.05 10.30 7.08 > 0.05 1.55 7.00 > 0.05 0.43 (laàn) 10 Chaïy con thoi (s) 15.21 1.62 14.72 < 0.05 3.33 15.10 > 0.05 0.73 14.46 < 0.05 5.19 14.61 < 0.05 4.11 11 Chaïy 5 phuùt (m) 546.91 123.8 667.0 < 0.05 18.0 659.0 < 0.05 17.01 664.0 < 0.05 17.63 726.0 < 0.05 24.67 5 phuùt tuøy söùc. Hay theå chaát nöõ HS 6 tuoåi TP. HCM naèm ngöûa gaäp buïng trong 30 giaây vaø coâng naêng tim; toát hôn TBTCVN 6 tuoåi veà hình thaùi, chöùc naêng vaø ñoä keùm hôn ôû chæ tieâu löïc boùp tay thuaän, chaïy 30m xuaát deûo; töông ñöông ôû söùc maïnh cô löng, buïng vaø keùm phaùt cao, baät xa taïi choã, chaïy con thoi 4 x 10m vaø hôn ôû söùc nhanh, söùc maïnh chi döôùi, söùc maïnh baøn chaïy 5 phuùt tuøy söùc. Hay Theå chaát cuûa nöõ HS 6 tuoåi tay, kheùo leùo vaø söùc beàn chung. TP. HCM toát hôn HS 6 tuoåi ÑBSCL veà hình thaùi; Theå chaát cuûa nöõ HS 6 tuoåi TP. HCM toát hôn MT 6 töông ñöông ôû ñoä deûo, söùc maïnh cô löng buïng vaø tuoåi ôû caùc chæ tieâu chieàu cao ñöùng, caân naëng, BMI; chöùc naêng; keùm hôn ôû söùc nhanh, söùc maïnh chi döôùi, töông ñöông ôû chæ tieâu chaïy con thoi 4 x 10m; keùm söùc maïnh baøn tay, kheùo leùo vaø söùc beàn chung. hôn ôû chæ tieâu coâng naêng tim, naèm ngöûa gaäp buïng Keát quaû töø baûng 2 cho thaáy, theå chaát cuûa nöõ HS trong 30 giaây, chaïy 30m xuaát phaùt cao, baät xa taïi choã, tieåu hoïc 6 tuoåi taïi TP. HCM toát hôn caùc ñoái töôïng so löïc boùp tay thuaän vaø chaïy 5 phuùt tuøy söùc. Hay theå saùnh ôû caùc chæ tieâu veà hình thaùi, deûo gaäp thaân; keùm chaát nöõ HS 6 tuoåi TP. HCM toát hôn MT 6 tuoåi veà hình hôn ña soá ôû chæ soá coâng naêng tim (toát hôn TBTCVN thaùi; töông ñöông ôû söï kheùo leùo; keùm hôn ôû chöùc vaø ÑBSCL), baät xa taïi choã (toát hôn MB), chaïy 30m naêng, söùc nhanh, söùc maïnh vaø söùc beàn chung. XPC (toát hôn MT), chaïy con thoi, naèm ngöûa gaäp buïng Theå chaát cuûa nöõ HS 6 tuoåi TP. HCM toát hôn MB 6 trong 30 giaây, löïc boùp tay thuaän vaø chaïy 5 phuùt tuøy tuoåi ôû caùc chæ tieâu chieàu cao ñöùng, caân naëng, BMI, söùc. Hay theå chaát cuûa nöõ HS tieåu hoïc 6 tuoåi taïi TP. baät xa taïi choã vaø deûo gaäp thaân; töông ñöông ôû chæ tieâu HCM toát hôn caùc ñoái töôïng so saùnh veà hình thaùi, ñoä naèm ngöûa gaäp buïng trong 30 giaây; keùm hôn ôû chæ tieâu deûo; keùm hôn veà chöùc naêng (toát hôn TBTCVN vaø coâng naêng tim, chaïy 30m xuaát phaùt cao, löïc boùp tay ÑBSCL), söùc maïnh chi döôùi (toát hôn MB), söùc nhanh thuaän, chaïy con thoi 4 x 10m vaø chaïy 5 phuùt tuøy söùc. (toát hôn MT), söï kheùo leùo, söùc maïnh tay vaø löng, Hay theå chaát nöõ HS 6 tuoåi TP. HCM toát hôn MB 6 buïng vaø söùc beàn chung. Keát quaû cheânh leäch theå hieän tuoåi veà hình thaùi vaø ñoä deûo; töông ñöông ôû söùc maïnh qua bieåu ñoà 1. cô löng, buïng vaø keùm hôn ôû chöùc naêng, söùc nhanh, söùc maïnh chi döôùi, söùc maïnh baøn tay, kheùo leùo vaø söùc 3. KEÁT LUAÄN beàn chung. Thöïc traïng caùc chæ tieâu ñaùnh giaù theå chaát nöõ HS 6 Theå chaát cuûa nöõ HS 6 tuoåi TP. HCM toát hôn HS 6 tuoåi khaù phaân taùn (ñoàng nhaát cao: chieàu cao ñöùng; tuoåi ÑBSCL ôû caùc chæ tieâu chieàu cao ñöùng, caân naëng ñoàng nhaát trung bình: caân naëng, BMI, chaïy 30m XPC, vaø BMI; töông ñöông ôû caùc chæ tieâu deûo gaäp thaân, baät xa taïi choã, chaïy con thoi 4x10m vaø coâng naêng tim; KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2020
  4. 80 Y HOÏC VAØ DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Bieåu ñoà 1. Möùc cheânh leäch (%) cuûa caùc chæ tieâu ñaùnh giaù theå chaát nöõ HS tieåu hoïc 6 tuoåi taïi TP. HCM vôùi caùc ñoái töôïng khaùc ñoàng nhaát thaáp: chaïy 5 phuùt tuøy söùc vaø doàng nhaát raát - 2007 laø ôû möùc caân ñoái; coâng naêng tim theo phaân loaïi thaáp: deûo gaäp thaân, naèm ngöûa gaäp buïng trong 30 cuûa Ruffier xeáp loaïi keùm. giaây, löïc boùp tay). Sai soá töông ñoái cuûa giaù trò trung TTTC cuûa nöõ HS tieåu hoïc 6 tuoåi taïi TP. HCM toát hôn bình maãu cuûa taát caû chæ soá ñaùnh giaù theå chaát ñeàu coù ε caùc ñoái töôïng so saùnh veà hình thaùi, ñoä deûo; keùm hôn veà ≤ 0.05 neân ñeàu ñuû tính ñaïi dieän cho toång theå nöõ HS 6 chöùc naêng (toát hôn TBTCVN vaø ÑBSCL), söùc maïnh chi tuoåi taïi thaønh phoá HCM. döôùi (toát hôn MB), söùc nhanh (toát hôn MT), söï kheùo leùo, Chæ soá BMI nöõ HS 6 tuoåi taïi TP. HCM theo WHO söùc maïnh tay vaø löng, buïng vaø söùc beàn chung. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Huyønh Vaên Baûy vaø coäng söï (2005), “Nghieân cöùu thöïc traïng phaùt trieån theå chaát cuûa HS phoå thoâng (6 - 17 tuoåi) thuoäc khu vöïc thaønh phoá HCM vaø moät soá tænh Ñoàng baèng soâng Cöûu Long”, Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp Boä, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Haø Noäi. 2. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2006), Hoäi nghò khoa hoïc “Giaùo duïc theå chaát vaø söùc khoûe”, Nxb TDTT Haø Noäi. 3. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2010), Hoäi nghò khoa hoïc “Giaùo duïc theå chaát vaø söùc khoûe”, Nxb TDTT Haø Noäi. 4. Buøi Quang Haûi (2008), Nghieân cöùu söï phaùt trieån theå chaát cuûa HS moät soá tænh phía Baéc baèng phöông phaùp quan saùt doïc, Luaän aùn tieán só giaùo duïc hoïc, Haø Noäi. 5. Vieän khoa hoïc Theå duïc theå thao (2003), “Thöïc traïng theå chaát ngöôøi Vieät Nam töø 6 ñeán 20 tuoåi (thôøi ñieåm naêm 2001)”, Nxb TDTT. 6. Nguyeãn Ngoïc Vieät (2010), "Söï bieán ñoåi theå löïc vaø taàm voùc döôùi taùc ñoäng cuûa taäp luyeän TDTT noäi khoùa - ngoaïi khoùa ñoái vôùi HS tieåu hoïc töø 6 - 9 tuoåi ôû Baéc mieàn trung", Luaän aùn tieán só giaùo duïc hoïc, Vieän khoa hoïc TDTT, Haø Noäi. 7. www.viendinhduong.vn, PGS. TS. Leâ Danh Tuyeân, ThS. Trònh Hoàng Sôn (Vieän Dinh döôõng) (16/8/2019), Caùch phaân loaïi vaø ñaùnh giaù tình traïng dinh döôõng döïa vaøo Z-Score. Nguoàn baøi baùo: Huyønh Troïng Khaûi vaø coäng söï (2011), "Xaây döïng tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå cho hoïc sinh phoât thoâng 6 - 14 tuoåi taïi TP. Hoà Chí Minh", Ñeà taøi NCKH caáp thaønh phoá. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 11/2/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 23/3/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 26/4/2020) SOÁ 2/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2