intTypePromotion=1

Nghiên cứu tình trạng đục bao sau thể thuỷ tinh thứ phát sau phẫu thuật đặt thể thuỷ tinh nhân tạo hậu phòng

Chia sẻ: Sunshine_6 Sunshine_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
82
lượt xem
6
download

Nghiên cứu tình trạng đục bao sau thể thuỷ tinh thứ phát sau phẫu thuật đặt thể thuỷ tinh nhân tạo hậu phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

336 mắt của 278 bệnh nhân (BN) đã đ-ợc phẫu thuật lấy TTT ngoài bao đặt TTTNT cứng chất liệu Polymethylmethacrylate (PMMA), 2 mặt lồi và chiều dài từ 12,5 - 13mm. Chúng tôi tiến hành phẫu thuật theo 3 ph-ơng pháp (lấy TTT ngoài bao theo ph-ơng pháp Phaco, lấy TTT ngoài bao đơn thuần và lấy TTT ngoài bao kết hợp cắt bè củng giác mạc. BN đ-ợc khám lại sau 1 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, và trên 2 năm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tình trạng đục bao sau thể thuỷ tinh thứ phát sau phẫu thuật đặt thể thuỷ tinh nhân tạo hậu phòng

 1. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 Nghiªn cøu t×nh tr¹ng ®ôc bao sau thÓ thuû tinh thø ph¸t sau phÉu thuËt ®Æt thÓ thuû tinh nh©n t¹o hËu phßng Ph¹m ThÞ Kim Thanh Bé m«n M¾t - Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi 336 m¾t cña 278 bÖnh nh©n (BN) ®· ®−îc phÉu thuËt lÊy TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT cøng chÊt liÖu Polymethylmethacrylate (PMMA), 2 mÆt låi vµ chiÒu dµi tõ 12,5 - 13mm. Chóng t«i tiÕn hµnh phÉu thuËt theo 3 ph−¬ng ph¸p (lÊy TTT ngoµi bao theo ph−¬ng ph¸p Phaco, lÊy TTT ngoµi bao ®¬n thuÇn vµ lÊy TTT ngoµi bao kÕt hîp c¾t bÌ cñng gi¸c m¹c. BN ®−îc kh¸m l¹i sau 1 ngµy, 7 ngµy, 1 th¸ng, 3 th¸ng, 6 th¸ng, 1 n¨m, 2 n¨m, vµ trªn 2 n¨m. §ôc bao sau TTT ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng kh¸m trªn sinh hiÓn vi víi ¸nh s¸ng chiÕu hËu. Sau theo dâi tõ 6 - 33 th¸ng (trung b×nh 19,8 th¸ng) tû lÖ ®ôc bao sau TTT lµ 36,6% (d−íi 6 th¸ng lµ 10,4%, tõ 6 ®Õn 12 th¸ng lµ 24%, tõ 13 ®Õn 24 th¸ng lµ 31,1% vµ trªn 24 th¸ng lµ 43,3%). Tû lÖ vµ møc ®é ®ôc bao sau TTT t¨ng dÇn theo thêi gian. Thêi gian tõ khi phÉu thuËt tíi khi xuÊt hiÖn ®ôc bao sau ë h×nh th¸i x¬ lµ 11,1 th¸ng, h×nh th¸i h¹t Elschnig lµ 23,4 th¸ng, vµ h×nh th¸i hçn hîp lµ 21, 8 th¸ng. Mét sè yÕu tè nh− tuæi, bÖnh lý cña TTT, ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt, vÞ trÝ cña TTTNT, c¸c biÕn chøng sau mæ cã ¶nh h−ëng tíi tÇn xuÊt ®ôc bao sau TTT. Tuy nhiªn chóng t«i ch−a nhËn thÊy cã ¶nh h−ëng cña chiÒu dµi TTTNT tíi tû lÖ ®ôc bao sau. I. §Æt vÊn ®Ò 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Ngµy nay phÉu thuËt lÊy thÓ thuû tinh ngoµi bao Mçi BN cã mét phiÕu theo dâi riªng theo mÉu ®Æt TTT nh©n t¹o ngµy cµng ®−îc phæ biÕn réng kh¾p vµ ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c b−íc nh− sau. trong ®iÒu trÞ bÖnh ®ôc TTT. Tuy nhiªn vµnh bao tr−íc Kh¸m xÐt l©m sµng: Ph¸t hiÖn nh÷ng tæn vµ bao sau TTT cßn ®Ó l¹i sau phÉu thuËt sÏ bÞ mê ®ôc th−¬ng t¹i m¾t kÌm theo nh−: gi¸c m¹c, ®ång tö, dÇn theo thêi gian, g©y gi¶m thÞ lùc t¸i ph¸t. Môc tiªu mèng m¾t, h×nh th¸i ®ôc TTT, c¸c th−¬ng tæn cò. cña nghiªn cøu nh»m: ®¸nh gi¸ tû lÖ ®ôc bao sau TTT Kü thuËt mæ lÊy TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT vµ t×m hiÓu c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi tÇn xuÊt ®ôc bao hËu phßng sau TTT sau phÉu thuËt ®Æt TTT nh©n t¹o. Chóng t«i lùa chän ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt tuú II. §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p theo t×nh tr¹ng ®ôc TTT. nghiªn cøu * Ph−¬ng ph¸p lÊy nh©n TTT 1. §èi t−îng nghiªn cøu + LÊy TTT theo ph−¬ng ph¸p lµm nhuyÔn chÊt TTT b»ng m¸y siªu ©m (Phaco) khi TTT ®ôc ch−a hoµn toµn 336 m¾t cña 278 bÖnh nh©n ®· ®−îc mæ TTT vµ më bao tr−íc theo kiÓu ®−êng trßn liªn tôc. ngoµi bao ®Æt TTTNT hËu phßng t¹i khoa Tæng + LÊy TTT ngoµi bao ®èi víi nh÷ng m¾t ®ôc TTT hîp bÖnh viÖn M¾t trung −¬ng tõ 1/04/2000 ®Õn hoµn toµn, më bao theo kiÓu tem th− hoÆc nh÷ng 31/12/2001 tr−êng hîp phÉu thuËt b»ng siªu ©m gÆp khã kh¨n. Tiªu chuÈn chän BN + LÊy TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT kÕt hîp c¾t bÌ - Nh÷ng BN tuæi tõ 18 trë lªn, cã chØ ®Þnh lÊy cñng gi¸c m¹c nÕu ®ôc TTT kÌm theo t¨ng nh·n ¸p TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT. S¨n sãc vµ theo dâi sau mæ. Tiªu chuÈn lo¹i trõ TÊt c¶ BN ®Òu ®−îc kh¸m l¹i s¸ng ngµy h«m - M¾t cã lÖch TTT, sÑo ®ôc gi¸c m¹c, r¸ch bao sau. Chóng t«i thö chøc n¨ng thÞ gi¸c, tra thuèc sau TTT, ®ôc bao sau TTT tõ tr−íc. d·n ®ång tö cho BN (NÐosynÐphrine 10%) sau ®ã 240
 2. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 kh¸m trªn m¸y sinh hiÓn vi víi ¸nh s¸ng th−êng, - Møc ®é 2: H×nh ¶nh ®ôc bao sau TTT ë trung ¸nh s¸ng ®Ìn khe, ¸nh s¸ng ®ång trôc ®Ó ®¸nh gi¸ t©m trôc thÞ gi¸c ph¸t hiÖn ®−îc khi kh«ng nhá d·n t×nh tr¹ng c¸c th−¬ng tæn sau mæ: TTTNT, bao sau, ®ång tö (®ång tö 2mm). Soi ®¸y m¾t cßn thÊy ®−îc ph¶n øng viªm MB§, sãt chÊt TTT vµ nh÷ng biÕn chi tiÕt ®Üa thÞ nh−ng c¸c líp sîi thÇn kinh vµ m¹ch chøng kh¸c sau mæ... m¸u kh«ng thÊy râ rµng. Sau khi ra viÖn BN ®Òu ®−îc hÑn kh¸m l¹i sau 1 - Møc ®é 3. H×nh ¶nh ®ôc bao sau TTT ë trung tuÇn, 2 tuÇn, 1 th¸ng, 3 th¸ng, 6 th¸ng, 1 n¨m, 2 n¨m, t©m trôc thÞ gi¸c ph¸t hiÖn ®−îc khi kh«ng nhá d·n vµ trªn 2 n¨m... mçi lÇn ®Õn kh¸m l¹i BN ®Òu ®−îc ®ång tö (®ång tö 2mm). Soi ®¸y m¾t trùc tiÕp kh«ng th¨m kh¸m vµ ghi nhËn l¹i c¸c triÖu chøng chñ quan thÊy ®−îc râ c¸c thµnh phÇn kÓ c¶ bê ®Üa thÞ. kh«ng b×nh th−êng: nh×n lo¸, mê, c¶m gi¸c ruåi bay, - H×nh th¸i ®ôc bao sau: §ôc bao sau TTT h×nh mÇu s¾c thay ®æi, ch¶y n−íc m¾t, ®o thÞ lùc, chØnh th¸i x¬, h×nh th¸i h¹t Elschnig, vµ h×nh th¸i hçn hîp. kÝnh, ®o nh·n ¸p. Tra thuèc d·n ®ång tö réng ®Ó kh¸m trªn sinh hiÓn vi ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ®ôc III. KÕt qu¶ bao sau TTT: c¸c nÕp nh¨n, nÕp gÊp, d¶i x¬, m¶ng 1. Ph©n bè BN theo tuæi vµ giíi x¬, h¹t Elschnig, møc ®é vµ vÞ trÝ ®ôc bao sau TTT... Nghiªn cøu cña chóng t«i cã 220 BN trªn 60 vµ ghi nhËn nh÷ng tæn th−¬ng ®Æc biÖt kh¸c. tuæi (79,1%), 44 BN tõ 41 ®Õn 60 tuæi (15,9%) vµ Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ®ôc bao sau TTT 14 BN d−íi 40 tuæi (5%). Tuæi trung b×nh (66,45 ± Chóng t«i ®¸nh gi¸ møc ®é ®ôc bao sau TTT ë 12,01 tuæi), Ýt nhÊt lµ 18 tuæi vµ cao nhÊt lµ 84 tuæi. vïng trung t©m ph¸t hiÖn khi soi víi ®ång tö kh«ng BÖnh nh©n n÷ gåm 207 ng−êi (74,5%), vµ BN nam d·n vµ cã d·n dùa theo tiªu chuÈn cña t¸c gi¶ lµ 71 ng−êi (25,5%). Prajna NV [12]. 2. Ph©n bè sè m¾t BN theo bÖnh lý kÕt hîp - Møc ®é 0: Kh«ng thÊy h×nh ¶nh ®ôc bao sau H×nh th¸i ®ôc TTT tuæi giµ ®¬n thuÇn ch−a cã khi soi víi ®−êng kÝnh ®ång tö kho¶ng 4mm. biÕn chøng gåm 190 m¾t (56,5%). §ôc TTT cã - Møc ®é 1: Vïng trung t©m trôc thÞ gi¸c kÌm mét sè bÖnh lý kh¸c cã liªn quan ®Õn t×nh (2mm) cña bao sau TTT cßn trong hoÆc cã Ýt c¸c tr¹ng ®ôc TTT gåm 146 m¾t (43,5%): bao gåm ®ôc nÕp nh¨n cña bao sau, hoÆc d¶i x¬ rÊt m¶nh. Soi TTT kÕt hîp NA cao (kÓ c¶ nh÷ng m¾t ®ôc TTT ®¸y m¾t trùc tiÕp thÊy râ ®Üa thÞ, m¹ch m¸u vµ líp tuæi giµ g©y biÕn chøng t¨ng NA), ®ôc TTT trªn sîi thÇn kinh. Nh−ng khi nhá d·n ®ång tö cã h×nh m¾t ®· mæ gl«c«m, vµ ®ôc TTT cã tiÒn sö viªm ¶nh ®ôc bao sau TTT ë vïng ngo¹i vi. mµng bå ®µo, cËn thÞ, ®¸i ®−êng...). B¶ng 1: Ph©n bè sè m¾t cña BN theo bÖnh lý TTT BÖnh lý §ôc TTT §ôc thÓ thuû tinh + bÖnh lý kh¸c tuæi giµ KÕt hîp NA cao §· mæ Gl«c«m BÖnh lý kh¸c Sè m¾t 190 62 43 41 Tû lÖ 56,5% 18,5% 12,8% 12,2% 146 (43,5%) Tæng sè 336 (100%) 3. Ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt vµ kiÓu mÉu TTTNT Chóng t«i phÉu thuËt theo 3 ph−¬ng ph¸p: lÊy TTT ngoµi bao (TTTNB), lÊy TTT ngoµi bao kÕt hîp c¾t bÌ cñng gi¸c m¹c, lÊy TTT ngoµi bao b»ng siªu ©m (Phaco) ë 50 m¾t (b¶ng 2). Sau ®ã BN ®−îc thèng nhÊt ®Æt lo¹i TTTNT cøng, chÊt liÖu PMMA, ®é dµi TTTNT < 13mm, vµ 13mm vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Òu cã phÇn quang häc låi sau víi phÇn quai h×nh ch÷ C. 241
 3. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 B¶ng 2. Ph©n bè ®é dµi TTTNT vµ ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt §é dµi TTTNT < 13mm (**) 13mm (**) Tæng PPPT (*) TTTNB + TTTNT (1) 129 95 224 (66,7%) Phaco + TTTNT (2) 39 11 50 (14,9%) TTTNB + CbÌ + TTTNT (3) 18 44 62 (18,5%) Tæng 150 (44,6%) 186 (55,4%) 336 (100%) 4. Chøc n¨ng tr−íc phÉu thuËt (chiÕm 81,5%), 62 m¾t víi NA ≥ 25mmHg (18,5%), ®Æc biÖt 21 m¾t (6,3%) cã NA ≥ 35mmHg. Tr−íc mæ hÇu hÕt BN cã thÞ lùc d−íi 1/10 (334 m¾t chiÕm 99,4%) trong ®ã cã 166 m¾t (49,4 %) thÞ 5. Tû lÖ, møc ®é vµ h×nh th¸i ®ôc bao sau TTT lùc rÊt kÐm d−íi §NT 1m, chØ cã 2 m¾t (0,6%) cã thÞ Theo dâi sau mæ tõ 6 th¸ng ®Õn 33 th¸ng (TB lùc 1/10, kh«ng cã m¾t nµo cã thÞ lùc trªn 1/10. 19,38 th¸ng). 123 m¾t (36,6%) cã ®ôc bao sau NA trung b×nh (NATB) tr−íc mæ (21,64 mmHg ± TTT, trong ®ã cã 63 m¾t (18,75%) cã ®ôc bao sau 5,59). NA trong giíi h¹n b×nh th−êng ë 274 m¾t møc ®é võa vµ nÆng. B¶ng 3. Tû lÖ, møc ®é vµ h×nh th¸i ®ôc bao sau sau mæ ®Æt TTTNT H×nh th¸i X¬** Hçn hîp** H¹t Elschnig** Tæng (møc ®é ®ôc) Møc ®é §é 0 * 0 0 0 213 (63,4%) §é 1 * 30 16 14 60 (17,85%) 123 §é 2 * 40 20 0 60 (17,85%) (36,6%) §é 3 * 3 0 0 3 (0,9%) Tæng (h×nh 73 (59,3%) 36 (29,3%) 14 (11,4%) 336 (100%)* th¸i ®ôc) 123 (100%)** (*): % TÝnh theo chiÒu ngang 6. TiÕn triÓn cña ®ôc bao sau TTT theo thêi gian (**): % TÝnh theo chiÒu däc Theo (biÓu ®å 1), Trong 336 m¾t sau mæ 6 th¸ng cã 35 m¾t (10,4%) bÞ ®ôc bao sau TTT. Sau mæ 6 - Chóng t«i gÆp 3 h×nh th¸i: H×nh th¸i x¬ ë 73 12 th¸ng gåm 242 m¾t cã ®ôc bao sau ë 58 m¾t m¾t (59,3%), h×nh th¸i hçn hîp ë 36 m¾t (29,3%) (24%). Sau mæ 13 - 24 th¸ng gåm 177 m¾t bÞ ®ôc vµ h×nh th¸i h¹t Elschnig ë 14 m¾t (11,4%). Tû lÖ bao sau ë 55 m¾t (31,1%). Sau mæ 25 - 33 th¸ng gåm gi÷a c¸c h×nh th¸i kh¸c biÖt cã ý nghÜa (P < 0,01). 97 m¾t bÞ ®ôc bao sau ë 42 m¾t (43,3%). 100% 35(10,4%) 58(24%) 55(31,1%) 80% 42(433%), 60% 40% 301 184 122 55 20% 0% < 6 th¸ng 6 th - 12 th 13 th - 24 th > 24 th¸ng Kh«ng §BSTTT Cã §BSTTT BiÓu ®å 1. TiÕn triÓn cña ®ôc bao sau TTT theo thêi gian Sù kh¸c biÖt vÒ tû lÖ ®ôc bao sau TTT t¹i 4 thêi ®iÓm theo dâi cã ý nghÜa (P < 0,01). 242
 4. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 100% 0 0 2 5 9 90% 80% 70% 21 60% 12 35 53 50% (100%) 96,4% 40% 30% 26 17 20% 10% 0% 24th X¬ Hçn hîp H¹t Elschnig BiÓu ®å 2. H×nh th¸i ®ôc bao sau tiÕn triÓn theo thêi gian Theo biÓu ®å 2, trong 12 th¸ng ®Çu, ®ôc bao sau 7. T×nh h×nh ®ôc bao sau TTT theo tuæi. TTT chñ yÕu gÆp h×nh th¸i x¬ (96,36% ®Õn 100%). Theo (b¶ng 4), tû lÖ ®ôc bao sau TTT ë nhãm Theo dâi trªn 1 n¨m chóng t«i gÆp ®ñ 3 h×nh th¸i. (≤ 40 tuæi) lµ 50% cao h¬n 2 nhãm cßn l¹i (P < H×nh th¸i h¹t Elschnig t¨ng dÇn theo thêi gian (d−íi 24 th¸ng cã 9,6% vµ theo dâi trªn 24 th¸ng lµ 0,05). Tuy nhiªn ë nhãm ( > 60 tuæi) cã tû lÖ ®ôc 23,7%). Thêi gian trung b×nh ph¸t hiÖn ®ôc bao sau bao sau lµ 38,5% cao h¬n nhãm (41 - 60 tuæi) víi TTT: h×nh th¸i x¬ 11,1 th¸ng ng¾n h¬n cã ý nghÜa so tû lÖ lµ 22,4% (P < 0,05 ). Møc ®é vµ h×nh th¸i ®ôc víi h×nh th¸i h¹t Elschnig lµ 23,4 th¸ng h×nh th¸i bao sau TTT gi÷a 3 nhãm kh«ng cã sù kh¸c biÖt. hçn hîp 21,8 th¸ng (P < 0,001). B¶ng 4. Tû lÖ, møc ®é vµ h×nh th¸i ®ôc bao sau TTT theo tuæi §ôc bao sau Tû lÖ ®ôc Møc ®é ®ôc H×nh th¸i ®ôc Tuæi §é 0 §BS §é 1 §é 2 §é 3 X¬ HH H¹t E < 40t (n1 = 14) 7 7 (50%) 3 4 0 3 3 1 41 - 60t (n2 = 49) 38 11 (22,4%) 7 4 0 8 1 2 > 60t (n3 = 273) 168 105 (38,5%) 50 52 3 62 32 11 Anova, F test P < 0,05 P > 0,05 P > 0,05 HH: Hçn hîp E: Elschnig (*) : % theo hµng ngang (so víi N) 8. ¶nh h−ëng cña bÖnh lý kÕt hîp tíi ®ôc bao sau thø ph¸t B¶ng 5. Tû lÖ vµ møc ®é ®ôc bao sau TTT theo bÖnh lý TTT BÖnh lý kÕt hîp Giµ §ôc TTT + bÖnh lý kh¸c (N = 146) (N = 190) K.hîp NA cao §· mæ Gl«c«m BÖnh lý kh¸c Møc ®é ®ôc bao sau (N = 62) (N = 43) (N = 41) §é 0 142 (74,7%) 15 (24,2%) 26 (60,5%) 30 (73,2%) Møc §é 1 25 21 8 6 ®é ®ôc §é 2 22 25 8 5 §é 3 1 1 1 0 Tæng sè 48 47 (75,8%) 17 (39,5%) 11 (26,8%) §BSTTT (25,3%) 75/146 (51,4%) %: TÝnh theo hµng däc. 243
 5. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 Theo b¶ng 5. Nhãm ®ôc TTT kÕt hîp thªm mét TTTNT cïng 1 th×. Nhãm (2) gåm 43 m¾t ®ôc TTT bÖnh lý kh¸c cã ®ôc bao sau TTT (51,4%) cao h¬n so trªn m¾t ®· ®−îc mæ c¾t bÌ tr−íc ®ã, tiÕn hµnh víi nhãm ®ôc TTT tuæi giµ cã ®ôc bao sau TTT phÉu thuËt lÊy TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT th× 2 (th× (25,3%) (P < 0,01). Trong nhãm ®ôc TTT kÕt hîp 1 chØ phÉu thuËt gl«c«m, th× 2 lÊy TTT ngoµi bao t¨ng NA cÇn thiÕt phèi hîp thªm phÉu thuËt c¾t bÌ cã ®Æt TTTNT) trong t×nh tr¹ng m¾t hoµn toµn yªn æn, tû lÖ ®ôc bao sau cao nhÊt (75,8%) (víi P < 0,01). NA ®iÒu chØnh. Sau theo dâi, tû lÖ ®ôc bao sau TTT trªn nhãm (1) cã 47/62 m¾t (75,8%% trong §ôc bao sau TTT ë nhãm cã kÕt hîp NA cao ®ã cã 41,9% cÇn më bao sau) cao h¬n so víi nhãm chñ yÕu ®ôc h×nh th¸i x¬ (37/47 m¾t chiÕm 78,7%) (2) 17/43 m¾t (39,5 % vµ 29,9% cÇn ®iÒu trÞ më kh¸c biÖt cã ý nghÜa so víi 3 nhãm cßn l¹i víi bao) (P < 0,01). 50%, 47,1% vµ 36,4% (P < 0,01). Trong khi h×nh th¸i ®ôc bao sau TTT trªn 3 nhãm cßn l¹i kh«ng cã 9 ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt sù kh¸c biÖt (P > 0,05). tíi ®ôc bao sau thø ph¸t Trong sè m¾t cã ®ôc TTT kÌm theo bÖnh lý Sau theo dâi tõ 6 th¸ng ®Õn 33 th¸ng, tû lÖ ®ôc Gl«c«m, chóng t«i thèng kª tû lÖ ®ôc bao sau TTT bao sau TTT ë nhãm lÊy TTT ngoµi bao ®Æt theo 2 nhãm: Nhãm (1) gåm 62 m¾t cã ®ôc TTT TTTNT kÕt hîp c¾t bÌ cñng m¹c (75,8%) cao h¬n kÕt hîp víi t¨ng NA nh÷ng m¾t nµy tr−íc ®ã ch−a so víi 2 nhãm cßn l¹i : nhãm lÊy TTT ngoµi bao vµ cã phÉu thuËt lÇn nµo ®−îc tiÕn hµnh phÉu thuËt ®Æt TTTNT (29,5%), vµ nhãm lÊy TTT b»ng Phaco lÊy TTT ngoµi bao phèi hîp c¾t bÌ cñng m¹c vµ ®Æt ®Æt TTTNT (20%) (P < 0,05). B¶ng 6. ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt ¶nh h−ëng tíi tû lÖ, møc ®é vµ h×nh th¸i ®ôc bao sau TTT thø ph¸t Møc ®é ®ôc Tû lÖ ®ôc Møc ®é ®ôc H×nh th¸i ®ôc Ph−¬ng ph¸p PT §é 0 §BS §é 1 §é 2 §é 3 X¬ HH H¹t E TTTNB +TTTNT 158 66 31 33 2 34 21 11 N1 = 224 (1) (69,5%) (29,5%) Phaco+TTTNT 40 10 8 2 0 2 5 3 n2 = 50 (2) (80%) (20%) TTTNB+ TTTNT +CBCM 15 47 21 25 1 37 10 0 n3 = 62 (3) (24,2%) (75,8%) Test Anova, F P < 0,05 P > 0,05 P > 0,05 §BS: ®ôc bao sau, HH: Hçn hîp, E: Elschnig 22%) vµ 1 quai n»m ngoµi tói bao (16/94 m¾t chiÕm 17%). Tû lÖ vµ møc ®é ®ôc bao sau TTT Trong tæng sè 248 m¾t cã thÓ quan s¸t ®−îc vÞ nhãm cã 1 quai TTTNT n»m ngoµi tói bao vµ trÝ quai cña TTTNT trong ®ã cã 132 m¾t (53,2%) nhãm 2 quai n»m ngoµi tói bao kh«ng kh¸c biÖt (P cã 2 quai n»m ngoµi tói bao (S - S), 94 m¾t > 0,05). Møc ®é vµ h×nh th¸i ®ôc bao sau TTT ë 3 (37,9%) 1 quai n»m trong vµ 1 quai n»m ngoµi tói vÞ trÝ cña TTTNT ë hËu phßng kh«ng cã sù kh¸c bao (B - S), 22 m¾t (8,9%) ®Æt ®−îc 2 quai n»m biÖt (P > 0,05). trong tói bao (B - B). Trong 336 m¾t cã 56 m¾t ®−îc më bao tr−íc Nhãm cã 2 quai TTTNT ®Æt vµo trong tói bao theo kiÓu ®−êng trßn liªn tôc vµ cã 280 m¾t më cã tû lÖ ®ôc bao sau TTT lµ thÊp nhÊt (1/22 m¾t chiÕm 4,5%) vµ thÊp h¬n cã ý nghÜa so víi 2 nhãm bao theo kiÓu tem th−. ë nhãm më bao tr−íc theo cã 2 quai n»m ngoµi tói bao (29/132 m¾t chiÕm kiÓu tem th− (cã 110 m¾t chiÕm 39,3% bÞ ®ôc bao 244
 6. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 sau) cao h¬n kh«ng cã ý nghÜa so víi nhãm ®−îc c¶n ®−îc sù di c− cña c¸c tÕ bµo biÓu m« ra sau v× më bao theo kiÓu ®−êng trßn (bÞ ®ôc bao sau 13 vËy kh«ng h¹n chÕ ®−îc t×nh tr¹ng ®ôc bao sau m¾t chiÕm 23,2%). Møc ®é vµ h×nh th¸i ®ôc bao TTT. sau TTT theo 2 ph−¬ng ph¸p më bao tr−íc kh«ng 10. ¶nh h−ëng cña ®é dµi TTTNT tíi ®ôc cã sù kh¸c biÖt. Theo dâi trªn l©m sµng chóng t«i bao sau TTT thø ph¸t nhËn thÊy 13 m¾t cã ®ôc bao sau TTT ë nhãm më Nghiªn cøu cña chóng t«i chØ ®−îc thùc hiÖn bao tr−íc theo kiÓu ®−êng trßn liªn tôc chØ cã 1 víi 1 lo¹i chÊt liÖu PMMA víi c¸c ®é dµi < 13 mm m¾t TTTNT ®Æt ®−îc ë trong tói bao cßn l¹i 12 vµ 13mm. Khi so s¸nh 2 lo¹i ®é dµi nµy chóng t«i m¾t TTTNT n»m ë ngoµi tói bao. Chóng t«i cho nhËn thÊy tû lÖ ®ôc bao sau TTT ë nhãm cã ®é dµi r»ng më bao tr−íc gióp cho viÖc ®Æt ®−îc TTTNT TTTNT lín 31/95 m¾t (32,6%) cao h¬n kh«ng cã ý vµo trong tói bao vµ chÝnh ®iÒu nµy míi h¹n chÕ tû nghÜa so víi nhãm cã ®é dµi TTTNT nhá 35/129 lÖ ®ôc bao sau. NÕu më bao tr−íc theo ®−êng trßn m¾t (27,1%) (P > 0,05 ). liªn tôc nh−ng ®Æt TTTNT ngoµi tói bao khi ®ã vÉn t¹o khe hë gi÷a bao sau vµ TTTNT, vÉn tån t¹i sù 11. BiÕn chøng sau phÉu thuËt ¶nh h−ëng tíi tiÕp xóc gi÷a bao tr−íc vµ bao sau, nªn kh«ng ng¨n ®ôc bao sau B¶ng 7. BiÕn chøng sau phÉu thuËt lÊy TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT¶nh h−ëng tíi tû lÖ vµ møc ®é ®ôc bao sau TTT §é ®ôc §é 0 §ôc bao sau TTT Tæng sè BiÕn chøng §é 1 §é2 §é3 Tæng (§BS) LÖch TTTNT Cã 76 15 18 1 34 (30,9%) 110 (100%) (N = 269) (6) Kh«ng 126 21 12 0 33 (20,8%) 159 (100%) χ2 P < 0,05 TÕ bµo ë Cã 22 24 32 1 57 (72,2%) 79 (100%) tr−ícTTTNT Kh«ng 191 35 29 2 66 (25,6%) 257 (100%) (N = 336) (4) χ 2 P < 0,01 Sãt chÊt TTT Cã 0 8 15 0 23 (100%) 23 (100%) (N = 243) (5) Kh«ng 202 18 0 0 18 (8,9%) 220 (100%) χ2 P < 0,01 DÝnh MM víi Cã 10 31 50 3 84 (89,4%) 94 (100%) bao, TTTNT Kh«ng 203 29 10 0 39 (16,1%) 242 (100%) (N = 336) (3) χ2 P < 0,01 KÑt TTTNT Cã 0 6 16 1 23 (100%) 23 (100%) ë bê ®ång tö Kh«ng 213 54 44 2 100 (31,9%) 313 (100%) (N = 336) (2) χ2 P < 0,01 Viªm MB§ Cã 40 26 50 2 78 (66,1%) 118 (100%) cã xuÊt tiÕt Kh«ng 173 34 10 1 45 (20,6%) 218 (100%) N = 336 (1) χ2 P < 0,01 (%): tÝnh theo hµng ngang Theo b¶ng 7 , sau phÉu thuËt chóng t«i gÆp mét sè biÕn chøng nh− 245
 7. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 - Viªm mµng bå ®µo (MB§) cã xuÊt tiÕt x¶y ra Nh÷ng tr−êng hîp cã biÕn chøng dÝnh mèng m¾t ë 118 m¾t Sau theo dâi ®ôc bao sau TTT x¶y ra ë víi bao sau hoÆc TTTNT, kÑt TTTNT ë diÖn ®ång tö 78 m¾t (66,1%). ®ôc h×nh th¸i x¬ lµ chñ yÕu kh¸c biÖt cã ý nghÜa so - 23 m¾t cã kÑt TTTNT ë bê ®ång tö ®Òu cã ®ôc víi 2 h×nh th¸i hçn hîp vµ h¹t Elschnig (P < 0,05). bao sau TTT (100%); Nhãm cã biÕn chøng sãt chÊt TTT, viªm MB§ - Trong sè 94 m¾t cã dÝnh mèng m¾t víi vµ l¾ng ®äng tÕ bµo ë mÆt tr−íc TTTNT ®ôc h×nh th¸i TTTNT hoÆc bao sau cã 84 m¾t (89,4%) bÞ ®ôc x¬ vµ ®ôc h×nh th¸i hçn hîp lµ chñ yÕu. Tû lÖ ®ôc bao sauTTT. gi÷a 2 h×nh th¸i nµy kh«ng cã sù kh¸c biÖt (P > 0,05), nh−ng kh¸c biÖt cã ý nghÜa víi h×nh th¸i ®ôc h¹t - Trong sè 79 m¾t cã l¾ng ®äng tÕ bµo ë mÆt tr−íc Elschnig. Kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i ®ôc bao TTTNT cã 57 m¾t (72,2%) bÞ ®ôc bao sau TTT. sau TTT gi÷a nhãm cã biÕn chøng lÖch TTTNT víi Trong 269 m¾t cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc vÞ trÝ nhãm kh«ng cã biÕn chøng (P > 0,05). TTTNT cã 110 m¾t bÞ lÖch TTTNT ®ôc bao sau TTT ë 34/110 m¾t chiÕm 30,9% IV. Bµn luËn Sù kh¸c biÖt tû lÖ ®ôc bao sau TTT ë nhãm cã biÕn 1. Tû lÖ ®ôc bao sau TTT thø ph¸t so víi c¸c chøng vµ kh«ng cã biÕn chøng cã ý nghÜa (P < 0, 01). t¸c gi¶ kh¸c B¶ng 8: Tû lÖ vµ møc ®é ®ôc bao sau TTT so víi c¸c t¸c gi¶ kh¸c Tªn t¸c gi¶ N¨m Sè ChÊt liÖu Ph−¬ng ph¸p Thêi gian Tû lÖ §BS Tû lÖ cÇn ®iÒu ng/c m¾t TTTNT mæ theo dâi (%) trÞ (%) 318 PMMA Phaco 2,4 ± 0,7 19,18% Ram J [14] 2001 278 Acrylic TTTNB n¨m 42,45% Silicon Suresh PS; 2001 86 PMMA Phaco 24,1 42% 21% Jones NP (th¸ng) [17] Ng.Q.§¹t 1995 144 PMMA TTTNB 6th - 12th 39,6% 4,2% [1] L.M. TuÊn 1996 150 PMMA TTTNB 36th 34,2% 30% [2] P.K.Thanh 2003 336 PMMA Phaco 6 th - 33th 36,6% 18,75% TTTNB TTTNB + CBÌ KÕt qu¶ cña chóng t«i cã tû lÖ ®ôc bao sau t−¬ng ®èi phï hîp víi mét sè t¸c gi¶ trong vµ ngoµi n−íc nh−: Suresh PS, Jones NP [17], Ram J [14], Lª Minh TuÊn [2] ... khi nghiªn cøu trªn nh÷ng BN ®−îc phÉu thuËt lÊy TTTNB vµ ®Æt TTTNT b»ng chÊt liÖu PMMA. Tuy nhiªn kÕt qu¶ cña chóng t«i l¹i cao h¬n cña Ram J [14] khi t¸c gi¶ sö dông ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt lµm nhuyÔn TTT b»ng m¸y siªu ©m kÕt hîp ®Æt lo¹i TTTNT mÒm b»ng chÊt liÖu acrylic. 246
 8. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 2. TiÕn triÓn ®ôc bao sau TTT theo thêi gian so víi t¸c gi¶ kh¸c B¶ng 9. TiÕn triÓn ®ôc bao sau TTT theo thêi gian so víi t¸c gi¶ kh¸c Tªn t¸c gi¶ N¨m Sè m¾t Ph−¬ng ph¸p mæ Tû lÖ më bao NC 1n¨m 2 n¨m 3 n¨m 5 n¨m Sundelin K [16] 1999 110 TTTNB 34% ( < 5 n¨m) 43% Baratz KH [5] 2001 1839 TTTNB +Phaco 6% 14% 23% 33% Lª Minh TuÊn [2] 1996 180 TTTNB 21,1% 24,6% 30% P.K.Thanh 2003 336 TTTNB 6,2% 18,1% 19,6% TTTNB+CB Trong nghiªn cøu cña chóng t«i, t×nh tr¹ng ®ôc 57,1%, theo Lam A [10] ®ôc TTT bÈm sinh ë trÎ em bao sau TTT tiÕn triÓn t¨ng dÇn theo thêi gian c¶ vÒ d−íi 15 tuæi sau mæ ®Æt TTTNT 3 n¨m cã 100% c¸c tû lÖ vµ møc ®é ®ôc: sau mæ 6 - 12 th¸ng lµ 6,2%. tr−êng hîp cã ®ôc bao sau TTT thø ph¸t. Tuy nhiªn Sau mæ 13 ®Õn 24 th¸ng lµ 18,1%. Trªn 24 th¸ng lµ trong nghiªn cøu cña chóng t«i nhãm BN trªn 60 tuæi 19,6% (b¶ng 5). KÕt qu¶ cña chóng t«i còng phï hîp do nhiÒu BN bÞ ®ôc TTT kÕt hîp NA cao nªn cã tû lÖ víi nghiªn cøu cña: Baratz KH [5] tæng kÕt trªn 1839 ®ôc bao sau TTT cao h¬n so víi nhãm tõ 41 ®Õn 60 m¾t ®−îc mæ ®Æt TTTNT theo ph−¬ng ph¸p lÊy TTT tuæi v× ®ôc bao sau TTT cßn do t¸c ®éng cña yÕu tè ngoµi bao ®Æt TTTNT sau 1 n¨m cã tû lÖ ®ôc bao sau bÖnh lý gl«c«m. TTT cÇn ®iÒu trÞ lµ 6%, sau theo dâi 2 n¨m tû lÖ cÇn 4. ¶nh h−ëng cña bÖnh lý kÕt hîp më bao lµ 14% , sau 3 n¨m lµ 23% vµ sau 5 n¨m lµ Nghiªn cøu cña chóng t«i cho thÊy ë nhãm ®ôc 33%. Theo Lª Minh TuÊn [2] tû lÖ ®ôc bao sau TTT TTT kÕt hîp víi bÖnh lý kh¸c nh− t¨ng nh·n ¸p, cÇn ®iÒu trÞ sau 1 n¨m lµ 21,1% sau 2 n¨m lµ 24,6% sau mæ gl«c«m, viªm mµng bå ®µo, … ®Òu cã tû lÖ vµ sau 3 n¨m lµ 30%. ®ôc bao sau thø ph¸t cao h¬n nhãm chØ cã ®ôc TTT H×nh th¸i cña ®ôc bao sau TTT tiÕn triÓn theo tuæi giµ ®¬n thuÇn. KÕt qu¶ cña chóng t«i còng phï thêi gian. H×nh th¸i x¬ xuÊt hiÖn rÊt sím cã thÓ x¶y hîp víi nhËn ®Þnh cña Dana MR [7] ®· nhËn thÊy ra ngay sau phÉu thuËt 1 th¸ng vµ gÆp chñ yÕu ë 12 tû lÖ ®ôc bao sau TTT trªn nhãm bÖnh nh©n cã tiÒn th¸ng ®Çu sau mæ. H×nh th¸i h¹t Elschnig hoÆc hçn sö viªm MB§ cao h¬n so víi nhãm kh«ng cã tiÒn hîp th−êng gÆp muén h¬n, ë giai ®o¹n sau mæ 12 sö viªm MB§. Percival SV [13] ®· c«ng bè tû lÖ th¸ng. Nghiªn cøu cña chóng t«i còng phï hîp víi ®ôc bao sau TTT trªn BN bÞ gl«c«m cao h¬n gÊp 3 kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c: Kim MJ (1999) [9] ®èi lÇn so víi ®Æt TTTNT trªn m¾t ®ôc TTT giµ. víi chÊt liÖu PMMA mµng x¬ tiÕn triÓn nhanh h¬n 5. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt (tr−íc 12 th¸ng) so víi h¹t Elschnig. Nh÷ng m¾t mæ gl«c«m kÕt hîp ®Æt TTTNT cïng 3. ¶nh h−ëng cña tuæi tíi ®ôc bao sau TTT 1 th× cã tû lÖ ®ôc bao sau thø ph¸t cao h¬n nh÷ng m¾t thø ph¸t mæ th× 2. KÕt qu¶ nµy t−¬ng øng víi nh÷ng quan s¸t Nghiªn cøu cña chóng t«i cã tû lÖ ®ôc bao sau l©m sµng sau mæ: nh÷ng m¾t ®−îc mæ 1 th× t×nh tr¹ng TTT thø ph¸t gi¶m dÇn so víi tuæi. KÕt qu¶ nµy phï m¾t tr−íc mæ th−êng cã ph¶n øng viªm MB§ v× NA hîp víi nhËn ®Þnh cña Maltzman BA [11] thêi ®iÓm cao. MÆt kh¸c nh÷ng m¾t nµy ph¶i tiÕn hµnh ®ång phÉu thuËt ®Õn më bao sau ng¾n nhÊt ë nh÷ng BN thêi 3 phÉu thuËt cïng mét lÇn v× vËy th−êng cã ph¶n trÎ, cø thªm 1 tuæi thêi gian t¨ng thªm 1,4 th¸ng. KÕt øng viªm MB§ ë møc ®é võa vµ nÆng trong thêi gian qu¶ nµy còng phï hîp víi kÕt qu¶ cña Lª Kim Xu©n hËu phÉu sím. Sau ®iÒu trÞ mét sè tr−êng hîp vÉn [3] cã tû lÖ ®ôc bao sau TTT trªn trÎ em rÊt cao lµ cßn tån t¹i mµng xuÊt tiÕt ®ôc dÝnh víi mÆt sau 247
 9. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 TTTNT; dÝnh mèng m¾t víi mÆt tr−íc TTTNT; hoÆc ngoµi bao (60,35%), trong khi nh÷ng m¾t TTTNT kÑt ë ®ång tö do t×nh tr¹ng mèng m¾t qu¸ nhÏo; ®äng n»m hoµn toµn trong tói bao tû lÖ ®ôc bao sau lµ tÕ bµo vµ s¾c tè mÆt tr−íc TTTNT. ChÝnh nh÷ng biÕn (14,67%) vµ chØ cßn 11,9% cã ®ôc bao sau TTT chøng nµy ®· gãp phÇn lµm tèc ®é vµ tû lÖ ®ôc bao khi kÕt hîp mæ phaco vµ ®Æt TTTNT vµo trong tói sau TTT ë nhãm mæ 1 th× cao h¬n. KÕt qu¶ nµy còng bao. NÕu mæ Phaco kÕt hîp ®Æt ®−îc TTTNT phï hîp víi t¸c gi¶ Percival SP [13] vµ Dangel ME Acrysof vµo trong tói bao cã tû lÖ ®ôc bao sau [8] ®· nhËn thÊy khi mæ lÊy TTTNB ®Æt TTTNT kÕt TTT rÊt thÊp (2,22%). hîp víi mét phÉu thuËt thø 3 (mæ gl«c«m) th× tû lÖ Kü thuËt më bao tr−íc theo ®−êng trßn cã tû lÖ ®ôc bao sau cao h¬n so víi khi chØ tiÕn hµnh 2 phÉu ®ôc bao sau TTT thø ph¸t thÊp h¬n so víi më bao thuËt lÊy TTT ®Æt TTTNT ®¬n thuÇn. tr−íc theo kiÓu tem th− (P > 0,05). KÕt qu¶ nµy VÞ trÝ TTTNT trong tói bao ë nghiªn cøu cña phï hîp víi c«ng bè cña Brinci H [6] cho thÊy tû chóng t«i cã tû lÖ ®ôc bao sau thø ph¸t thÊp h¬n so lÖ ®ôc bao sau ë nhãm më bao tr−íc theo kiÓu víi vÞ trÝ ngoµi tói bao. KÕt qu¶ cña chóng t«i phï ®−êng trßn cã tû lÖ ®ôc bao sau 11,5% thÊp h¬n so hîp víi nghiªn cøu cña Ram J vµ Cs [14] ®· ®−a ra víi më bao tr−íc theo kiÓu tem th− lµ (24,5%). tû lÖ ®ôc bao sau TTT trªn nh÷ng m¾t mæ TTT B¶ng 10. Tû lÖ ®ôc bao sau theo PPPT so víi c¸c t¸c gi¶ kh¸c PPPT* Phaco LÊy TTT ngoµi bao So s¸nh Tªn t¸c gi¶ Sè m¾t Tû lÖ ®ôc (%) Sè m¾t Tû lÖ ®ôc (%) (P) Ram J (2001) [14] 318 19,18% 278 42,45% P < 0,05 Arneodo J (1989) [4] 73 20,5% 40 22,5% P > 0,05 P.K Thanh (2003) 50 20% 224 29,5% P > 0,05 (*) PPPT: ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt trong 3 n¨m ®· chØ ra c¸c lo¹i TTTNT kh«ng ¶nh h−ëng tíi t×nh tr¹ng ®ôc bao sau TTT. Tû lÖ ®ôc bao sau gi÷a 2 ph−¬ng ph¸p lÊy TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT vµ lÊy TTT b»ng Phaco kÕt hîp 7. ¶nh h−ëng cña ®é dµi TTTNT tíi ®ôc bao ®Æt TTTNT kh«ng cã sù kh¸c biÖt (víi P > 0,05). sau TTT thø ph¸t KÕt qu¶ cña chóng t«i hoµn toµn phï hîp víi Theo nghiªn cøu cña chóng t«i c¸c biÕn chøng Arneodo J (1989) [4] khi ®èi t−îng nghiªn cøu cña sau mæ ¶nh h−ëng tíi tû lÖ vµ h×nh th¸i ®ôc bao sau t¸c gi¶ gièng nh− cña chóng t«i. Tuy nhiªn theo Ram TTT thø ph¸t. KÕt qu¶ nµy phï hîp víi nhËn ®Þnh cña J[14] cho r»ng mæ theo ph−¬ng ph¸p Phaco cã tû lÖ c¸c t¸c gi¶ kh¸c Simon SC [15] cho r»ng sau phÉu ®ôc bao sau thÊp h¬n cã ý nghÜa so víi ph−¬ng ph¸p thuËt lÊy TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT t×nh tr¹ng sãt lÊy TTT ngoµi bao. §iÒu nµy cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch v× chÊt TTT, cïng víi nh÷ng tæn th−¬ng mèng m¾t, kÕt c¸c t¸c gi¶ thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt phaco hîp víi sù ph¸ vì hµng rµo m¸u - m¾t, lµ nh÷ng víi kü thuËt thùc sù hoµn h¶o, mÆt kh¸c hÇu hÕt BN nguyªn nh©n t¨ng c−êng ph¶n øng viªm MB§ hËu ®−îc ®Æt TTTNT víi chÊt liÖu mÒm Acrylic vµ ®Æt phÉu. Sau ®ã chÝnh nh÷ng chÊt TTT cßn sãt l¹i cïng hoµn toµn vµo trong tói bao. víi nh÷ng tÕ bµo viªm ®· dÞ s¶n t¹o thµnh c¸c nguyªn 6. ¶nh h−ëng cña ®é dµi TTTNT tíi ®ôc bao bµo sîi g©y ®ôc bao sau TTT h×nh th¸i x¬. Suresh PS; sau TTT thø ph¸t Jones NP [17] nhËn xÐt cã 8/ 86 m¾t xuÊt hiÖn mµng x¬ sau viªm MB§ nÆng sau mæ vµ thêi gian tõ khi §é dµi TTTNT kh«ng ¶nh h−ëng tíi møc ®é vµ phÉu thuËt cho tíi khi cÇn më bao sau b»ng Laser Nd h×nh th¸i ®ôc bao sau. KÕt qu¶ cña chóng t«i còng - YAG lµ 8,6 tuÇn. phï hîp víi nghiªn cøu cña Percival SP [13]víi 1170 m¾t ®−îc mæ ®Æt nhiÒu lo¹i TTTNT, theo dâi 248
 10. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 V . KÕt LuËn 2. Lª Minh TuÊn (1996), “Nghiªn cøu phÉu thuËt ®ôc thÓ thuû tinh giµ ngoµi bao kÕt hîp víi 1. Tû lÖ, møc ®é, h×nh th¸i vµ tiÕn triÓn cña ®¹t thÓ thuû tinh nh©n t¹o hËu phßng”, LuËn ¸n ®ôc bao sau thø ph¸t tiÕn sÜ khoa häc y d−îc ngµnh m¾t - §ôc bao sau TTT thø ph¸t lµ mét biÕn chøng 3. Lª Kim Xu©n (2000), “Nghiªn cøu phÉu rÊt hay gÆp. Sau theo dâi 6 th¸ng ®Õn 3 n¨m cã tû thuËt ®Æt thÓ thuû tinh nh©n t¹o ë trÎ em”, LuËn ¸n lÖ ®ôc bao sau TTT 36,6% tiÕn sÜ y häc ngµnh m¾t. - §ôc bao sau TTT xuÊt hiÖn ë mäi thêi ®iÓm 4. Arneodo J (1989), La cataract secondaire sau mæ vµ tiÕn triÓn theo thêi gian, thêi gian sau aprÌs extracapsulaire mÐcanisme ou mæ cµng dµi th× tû lÖ ®ôc bao sau TTT cµng cao vµ phacoÐmulsification” J. Fr. Ophtalmol, 12, 4, 287 - 290. møc ®é ®ôc bao sau TTT cµng nÆng. 5. Baratz KH (2001), Probability of Laser - §ôc bao sau TTT cã 3 h×nh th¸i (x¬, hçn hîp, NdYAG capsulotomy after cataract surgery in h¹t Elschnig). §ôc bao sau TTT h×nh th¸i x¬ Olmsted county, Minnesota”. Am. J th−êng xuÊt hiÖn sím trong vßng 1 n¨m ®Çu sau Ophthalmology , Feb, 161 - 166 mæ, h×nh th¸i hçn hîp vµ h×nh th¸i h¹t Elschnig xuÊt hiÖn muén h¬n. 6. Birinci H (1999), Effect of intraocular lens and anterior capsule opening type on posterior 2. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi tû lÖ, møc ®é vµ capsule opacification”, J. Cataract Refract Surg, 25 h×nh th¸i ®ôc bao sau (8), 1140 - 1146 - Tû lÖ ®ôc bao sau TTT ë nhãm ®ôc TTT kÕt hîp 7. Dana MR (1997), Posterior capsular bÖnh lý kh¸c cao h¬n so víi ®ôc TTT tuæi giµ. §ôc TTT opacification after cataract surgery in patients with kÕt hîp t¨ng NA tû lÖ ®ôc bao sau TTT rÊt cao (75,8%). uveitis”, Opthalmology, 104 (9),1387 - 1393 - PhÉu thuËt lÊy TTT ngoµi bao ®Æt TTTNT ®¬n 8. Dangel. ME (1994), Posterior capsule thuÇn cã tû lÖ ®ôc bao sau TTT thÊp h¬n h¼n khi kÕt opacification in extracapsular cataract extraction hîp thªm phÉu thuËt c¾t bÌ cñng m¹c. Nh÷ng m¾t and the triple procedure: a comparative study”, ®ôc TTT kÕt hîp gl«c«m cã tû lÖ ®ôc bao sau TTT Ophthalmic - Surgery, Feb25 (2), 82 - 87 trªn nhãm mæ th× 2 thÊp h¬n so víi mæ 1 th×. 9. Kim MJ (1999), Posterior capsule - Khi ®Æt ®−îc TTTNT trong tói bao cã tû lÖ opacification in eyes with a silicone or polymethyl ®ôc bao sau TTT thø ph¸t thÊp h¬n so víi khi ®Æt methacrylate intraocular lens”, J. Cataract Referact TTTNT ë ngoµi tói bao. Ph−¬ng ph¸p më bao tr−íc Surg, vol 25, 251 - 255 theo kiÓu ®−êng trßn liªn tôc vµ lµm nhuyÔn chÊt TTT b»ng siªu ©m (phaco) nÕu kh«ng ®Æt ®−îc 10. Lam A (2001), “Cataract surgery with TTTNT vµo trong tói bao còng kh«ng lµm gi¶m tû posterior chamber lens implantation in Senegalese lÖ ®ôc bao sau TTT. children less than 15 Year - old”, J. Fr. Ophtalmologie, 24 (6), June, 590 - 595 - Nh÷ng biÕn chøng sau mæ nh ®Òu gia t¨ng tû lÖ ®ôc bao sau vµ hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp nµy cã 11. Maltzman BA, (1989), Relationship ®ôc bao sau h×nh th¸i x¬. between age at time of cataract extraction and time interval before capsulotomy for opacification”, Tµi liÖu tham kh¶o Ophthalmic Surgery, May, 20 (5), 321 - 324 1. NguyÔn Quèc §¹t (1995), “KÕt qu¶ nghiªn 12. Prajna NV (2000), The madurai intraocular cøu t×nh h×nh ®ôc bao sau thø ph¸t sau mæ lÊy thÓ lens study IV posterior capsule opacification”, thuû tinh ngoµi bao ®Æt thÓ thuû tinh nh©n t¹o t¹i Am.J.O phthalmology, 130; 304 - 309 Qu¶ng Nam - §µ N½ng”, C«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ngµnh m¾t toµn quèc, tËp 1, 162 - 165 249
 11. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 13. Percival SP (1988), Analysis of the need for 16. Sunderlin K (1999), Posterior capsule secondary capsulotomy during a five - year follow - opacification 5 years after extracapsular cataract up “, J. Cataract Refract Surg, 14 (4), 379 - 382. extraction”, J. Cataract Refract Surg, vol 25 Fer, 246 14. Ram J (2001), Effect of in - the - bag - 250 intraocular lens fixation on the prevention of 17. Suresh PS, Jones NP (2001), posteror capsule opacification”, J. Cataract Phacoemulsifcation with intraocular lens Referact Sur, 27, 1039 - 1046 implantation in patiens with uveitis”, Eye 2001, 15. Simon - Castellvi GL (1994), UvÐite Oct, 15, (Pt 5) , 621 - 628. fibrineuse aprÌs chirurgie de la cataracte avec implant de lentille, Intra - oculaire ", Opthalmologie, Vol 8, 235 - 240 Summary Frequency and risk factors of postero capsular opacification (PCO) after extracapsular cataract extraction with intraocular lens (IOL) implantation 336 eyes of 278 patients were received a biconvex polymethylmethacrylate (PMMA) with 12.5 - 13 mm overall length. We used 3 methods (Phacoemulsification, extracapsular cataract extraction (ECCE), and ECCE combining trabeculectomy). Patients were examined at days 1 and 7, months 1, 3, 6, and years 1 and 2 after surgery. PCO was objectively assessed by retroillumination imaging. In long - term follow - u (mean 19.8 months), the mean rates of PCO was 36.6% (Under 6 months: 10.4%, From 6 - 12 months: 24%, From 13 - 24 months: 31.1%, and more 24 months: 43.3%). The rates and levels of PCO increased following the time. Mean interval from surgery to appearing PCO was 11.1 months in eyes with fibrous memberane, 23.4 months in eyes withs Elschnig peals and 21.8 months in those with mixt form. Somes factors (age, pathology of cataract, method of surgery, method of anterior capsular incision, place of IOL in posterior chamber, complications of surgery...) effected the frequency of PCO. However, the effet of the length of IOL has not been found in our study. 250
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2