intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số công nghệ khi khắc bề mặt Inox SUS 201 bằng phương pháp điện hóa

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

26
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa các thông số công nghệ I(A), C(%), t(s) khi khắc điện hóa trên vật liệu thép không gỉ thuộc họ Austenit SUS 201, dựa trên cơ sở phương pháp quy hoạch thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu sẽ là căn cứ để lựa chọn các thông số công nghệ khi khắc các vật liệu tương tự trong điều kiện sản xuất loạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số công nghệ khi khắc bề mặt Inox SUS 201 bằng phương pháp điện hóa

Hãa häc<br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu Tèi ¦U Hãa c¸c th«ng sè c«ng nghÖ khi<br /> kh¾c bÒ mÆt inox sus 201 b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn hãa<br /> NguyÔn Minh §¹t, D­¬ng Quèc Dòng<br /> Tãm t¾t: Bµi b¸o tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn cøu tèi ­u hãa c¸c th«ng sè c«ng nghÖ I(A),<br /> C(%), t(s) khi kh¾c ®iÖn hãa trªn vËt liÖu thÐp kh«ng gØ thuéc hä Austenit SUS 201, dùa trªn<br /> c¬ së ph­¬ng ph¸p quy ho¹ch thùc nghiÖm. KÕt qu¶ nghiªn cøu sÏ lµ c¨n cø ®Ó lùa chän c¸c<br /> th«ng sè c«ng nghÖ khi kh¾c c¸c vËt liÖu t­¬ng tù trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt lo¹t.<br /> Tõ khãa: C¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng ®Æc biÖt, Gia c«ng ®iÖn hãa, Kh¾c ®iÖn hãa.<br /> <br /> 1. ®Æt vÊn ®Ò<br /> Inox lµ mét hîp kim thÐp cã kh¶ n¨ng chÞu mµi mßn, kh«ng gØ, chèng oxy hãa, kh«ng<br /> nhiÔm tõ, dÔ hµn, chÞu nhiÖt tèt, dÔ vÖ sinh, bÒn [1]. H¬n n÷a, inox cßn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh mü<br /> thuËt vµ sù sang träng tinh tÕ. ChÝnh v× thÕ inox ®­îc sö dông réng r·i trong ngµnh d©n dông vµ<br /> c«ng nghiÖp nh­: kiÕn tróc; x©y dùng; «t«; c«ng nghiÖp hãa häc; dÇu khÝ vµ ®ãng tµu; c«ng<br /> nghiÖp n­íc vµ m«i tr­êng; ®å gia dông; chÕ biÕn thùc phÈm vµ thiÕt bÞ; ®å dïng y tÕ. Trong sè<br /> c¸c m¸c inox hiÖn cã, inox SUS201 cã ®é bÒn, ®é s¸ng bãng tèt, gi¸ thµnh võa ph¶i, thÝch hîp<br /> víi s¶n phÈm thµnh máng ®­îc sö dông lµm ®å gia dông, néi thÊt, ®å nhµ bÕp, dông cô y tÕ,<br /> dông cô nha khoa.<br /> §èi víi nh÷ng chi tiÕt máng, cã nhu cÇu rÊt lín liªn quan ®Õn viÖc t¹o häa tiÕt, hoa v¨n,<br /> l«g«, nh·n m¸c, dÊu hiÖu nhËn biÕt s¶n phÈm, sè hiÖu, b¶ng tªn hoÆc c¸c th«ng tin kh¸c trªn<br /> s¶n phÈm. C¸c ph­¬ng ph¸p kh¾c th«ng th­êng sö dông c¬ chÕ bãc t¸ch vËt liÖu b»ng biÕn<br /> d¹ng c¬ häc nh­ ph­¬ng ph¸p ®ét, dËp, kh¾c CNC hoÆc b»ng nhiÖt nh­ kh¾c laser, kh¾c<br /> plasma…sÏ rÊt khã thùc hiÖn do bÞ biÕn d¹ng bëi n¨ng l­îng c¬ hoÆc n¨ng l­îng nhiÖt. §Æc<br /> ®iÓm c¬ b¶n cña gia c«ng ®iÖn hãa (Electrochemical Machining) lµ kh«ng cã sù tiÕp xóc c¬<br /> gi÷a dông cô (®iÖn cùc) vµ chi tiÕt gia c«ng; sù bãc t¸ch vËt liÖu lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh hßa<br /> tan ®iÖn hãa (h×nh 1) [2, 3].<br /> Kh¾c ®iÖn hãa øng dông nguyªn lý gia c«ng ®iÖn hãa, do ®ã, cã ­u ®iÓm lµ kh«ng g©y mßn<br /> dông cô kh¾c, kh«ng t¹o ra øng suÊt d­, biÕn d¹ng do lùc c¾t vµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng bÒ mÆt<br /> bëi nhiÖt. Do vËy, kh¾c ®iÖn hãa lµ ph­¬ng ph¸p gia c«ng ®Æc biÖt ®­îc sö dông ®Ó kh¾c c¸c<br /> vËt liÖu cã ®é cøng cao hoÆc khã c¾t gät. §èi víi ph­¬ng ph¸p kh¾c ®iÖn hãa, ®é nh¸m bÒ mÆt<br /> khi kh¾c yRa = f(C(%), I(A), t(s)), trong ®ã, I(A) lµ dßng ®iÖn kh¾c, C(%) lµ nång ®é dung dÞch<br /> kh¾c vµ t(s) lµ thêi gian kh¾c. Th«ng qua c¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm, sö dông ph­¬ng ph¸p quy<br /> ho¹ch thùc nghiÖm ®Ó t×m ra c¸c c¸c th«ng sè c«ng nghÖ tèi ­u nªu trªn.<br /> v 1 ve 1<br /> Lớp cách điện<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> ve 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 1. S¬ ®å gia c«ng ®iÖn hãa: 1- dông cô; 2- chi tiÕt gia c«ng (®iÖn cùc d­¬ng); 3-<br /> kho¶ng c¸ch ®iÖn cùc; v1-tèc ®é tiÕn dông cô c¾t; ve- tèc ®é cña dßng dung dÞch ®iÖn ph©n.<br /> <br /> <br /> <br /> 160 N. M. §¹t, D. Q. Dòng, "Nghiªn cøu tèi ­u hãa … b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn hãa."<br /> Nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ<br /> <br /> 2. ThiÕt bÞ vµ ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm<br /> 2.1. ThiÕt bÞ<br /> - ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trªn m¸y kh¾c ®iÖn hãa cã cÊu h×nh ®­îc thÓ hiÖn trªn<br /> h×nh 2 vµ c¸c th«ng sè chÝnh nh­ trong b¶ng 1. M¸y cã thÓ kh¾c c¸c ký hiÖu d¹ng ch÷, sè,<br /> m· v¹ch, m· s¶n phÈm, l«g«, häa tiÕt, hoa v¨n hoÆc c¸c ký hiÖu ®Æc biÖt trªn bÊt kú vËt<br /> liÖu dÉn ®iÖn nµo.<br /> B¶ng 1. Th«ng sè m¸y kh¾c.<br /> Thông số Máy khắc điện<br /> hóa<br /> Điện áp vào 110V hoặc<br /> AC (V/Hz) 220V (50/60<br /> Hz)<br /> Điện áp ra 0  30V (DC)<br /> DC<br /> Dòng điện 0  100 A<br /> khắc<br /> Công suất 310VA<br /> Hình 2. Cấu hình của máy khắc điện hóa. Kích thước 350 × 250 × 120<br /> mm<br /> <br /> - Dung dÞch ®iÖn ph©n cÇn tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng t¹o thµnh líp mµng thô ®éng trªn bÒ<br /> mÆt anèt (chi tiÕt) nªn c¸c anion Cl-, SO42-, NO3-, ClO3-, OH- ®­îc chän. C¸c cation Na+<br /> hoÆc Ka+ ®­îc sö dông ®Ó tr¸nh kÕt tña catèt [2]. §Ó cã hiÖu qu¶ tèi ­u, ph¶i lùa chän<br /> dung dÞch ®iÖn ph©n phï hîp víi vËt liÖu gia c«ng vµ nhËn thÊy dung dÞch ®iÖn ph©n<br /> Na2SO4 cho chÊt l­îng vÕt kh¾c trªn inox SUS 201 lµ tèt h¬n c¶. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë<br /> ®é mÞn cña vÕt kh¾c trªn h×nh 3 vµ gi¸ trÞ ®é nh¸m bÒ mÆt khi kh¾c trong b¶ng 2.<br /> VËt liÖu thÐp kh«ng gØ SUS 201 cã thµnh phÇn hãa häc nh­ ë b¶ng 3.<br /> M¸y ®o ®é nh¸m bÒ mÆt TR200 ®­îc sö dông cña h·ng Mitutoyo víi ®é ph©n gi¶i 0,01m.<br /> B¶ng 2. Gi¸ trÞ ®é nh¸m khi kh¾c.<br /> §é nh¸m Ra (m)<br /> <br /> Dung dÞch<br /> Na2SO4 0,337<br /> Fe2(SO4)3 0,715<br /> NaCl 3,050<br /> <br /> Na2SO4<br /> Hình 3. Vết khắc bằng một số dung dịch điện phân<br /> khác nhau.<br /> B¶ng 3. Thµnh phÇn hãa häc cña inox SUS 201.<br /> Khèi l­îng<br /> Nguyªn tè Thµnh phÇn (%) Khèi l­îng riªng (g/cm3) Hãa trÞ<br /> nguyªn tö<br /> C 0,15 2,26 12,011 2<br /> Mn 7 7,43 54,938 2<br /> Si 0,9 2,33 28,086 4<br /> Cr 17 7,19 51,996 2<br /> Ni 4,2 8,90 58,693 3<br /> S 0,03 1,96 32,06 6<br /> Fe 70,72 7,86 55,845 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T¹p chÝ Nghiªn cøu KH&CN qu©n sù, Sè 31, 06 - 2014 161<br /> Hãa häc<br /> <br /> 2.2. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh thùc nghiÖm<br /> M« h×nh thùc nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch kh¾c bÒ mÆt cã kÝch th­íc<br /> 10 × 12 mm2 víi chiÒu s©u kh¾c (0,1  0,5) mm.<br /> Sö dông ph­¬ng ph¸p quy ho¹ch thùc nghiÖm trùc giao cÊp 2 BOX- WILLSON ®Ó<br /> nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña 3 th«ng sè c«ng nghÖ I(A), C(%), t(s) tíi ®é nh¸m khi kh¾c ®iÖn<br /> hãa th«ng qua ph­¬ng tr×nh håi quy d¹ng [4, 5]:<br /> <br /> yi = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a12x1x2 + a13x1x3 + a23x2x3 + a11x12 + (1)<br /> a22x22 + a33x32<br /> <br /> Kho¶ng nghiªn cøu cña c¸c th«ng sè c«ng nghÖ trong thùc nghiÖm nµy ®­îc lùa chän nh­<br /> sau: I = (30 ÷ 90)A; C = (10 ÷ 40)%; t = (40 ÷ 120)s. Tõ ®ã, b¶ng miÒn th«ng sè c«ng nghÖ<br /> ®­îc x©y dùng vµ tr×nh bµy trªn b¶ng 4.<br /> B¶ng 4. MiÒn chÕ ®é kh¾c thùc nghiÖm.<br /> C¸c th«ng sè c«ng nghÖ<br /> C¸c møc<br /> Dßng ®iÖn I(A) Nång ®é C% Thêi gian kh¾c t(s)<br /> Møc trªn (+1) 90 40 120<br /> Møc c¬ së (0) 60 25 80<br /> Møc d­íi (-1) 30 10 40<br /> Kho¶ng biÕn thiªn trong<br /> 30 15 40<br /> TN c¬ b¶n <br /> C¸nh tay ®ßn “sao”  1,215 1,215 1,215<br /> Kho¶ng biÕn thiªn trong 1,215 × 30 = 1,215 × 15 = 18,225 1,215 × 40 = 48,6 quy<br /> kh«ng gian më réng 36,45 quy trßn quy trßn lµ 20 trßn lµ 50<br /> ||× lµ 40<br /> Møc sao* d­íi 20 5 30<br /> Møc sao* trªn 100 45 130<br /> <br /> Trong 15 thÝ nghiÖm theo quy ho¹ch trùc giao cÊp 2 gi¸ trÞ cña c¸c biÕn ®­îc x©y dùng<br /> nh­ sau: I(A) Є {20, 30, 60, 90, 100} ®­îc m· hãa trong ma trËn thùc nghiÖm bëi x1;<br /> C(%) Є {5, 10, 25, 40, 45} ®­îc m· hãa trong ma trËn thùc nghiÖm bëi x2; t(s) Є {30, 40,<br /> 80, 120, 130} ®­îc m· hãa trong ma trËn thùc nghiÖm bëi x3. C¸c thÝ nghiÖm ®­îc tiÕn<br /> hµnh vµ ®­îc c¸c mÉu ®Ó ®o ®é nh¸m nh­ trªn h×nh 4.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 4. C¸c mÉu ®o ®é nh¸m.<br /> KÕ ho¹ch vµ c¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng ma trËn thùc nghiÖm<br /> theo biÕn xi (b¶ng 5).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 162 N. M. §¹t, D. Q. Dòng, "Nghiªn cøu tèi ­u hãa … b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn hãa."<br /> Nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ<br /> <br /> B¶ng 5. Ma trËn thùc nghiÖm theo biÕn sè xj.<br /> ND No BiÕn thùc BiÕn m· hãa KÕt<br /> qu¶ TN<br /> I(A) C(%) t(s) x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1’ x2’ x3’<br /> yRa<br /> 1 30 10 40 + - - - + + + 0,27 0,27 0,27 0,811<br /> 2 90 10 40 + + - - - - + 0,27 0,27 0,27 0,371<br /> 3 30 40 40 + - + - - + - 0,27 0,27 0,27 0,322<br /> 4 90 40 40 + + + - + - - 0,27 0,27 0,27 0,652<br /> 2k 5 30 10 120 + - - + + - - 0,27 0,27 0,27 1,002<br /> 6 90 10 120 + + - + - + - 0,27 0,27 0,27 0,732<br /> 7 30 40 120 + - + + - - + 0,27 0,27 0,27 0,545<br /> 8 90 40 120 + + + + + + + 0,27 0,27 0,27 0,845<br /> 9 100 25 80 + 1,215 0 0 0 0 0 0,75 - 0,73 - 0,73 0,578<br /> 10 20 25 80 + -1,215 0 0 0 0 0 0,75 - 0,73 - 0,73 0,515<br /> 11 60 45 80 + 0 1,215 0 0 0 0 - 0,73 0,75 - 0,73 0,698<br /> 2k<br /> 12 60 5 80 + 0 -1,215 0 0 0 0 - 0,73 0,75 - 0,73 0,430<br /> 13 60 25 130 + 0 0 1,215 0 0 0 - 0,73 - 0,73 0,75 0,578<br /> 14 60 25 30 + 0 0 -1,215 0 0 0 - 0,73 - 0,73 0,75 0,434<br /> no 15 60 25 80 + 0 0 0 0 0 0 - 0,73 - 0,73 - 0,73 0,941<br /> <br /> <br /> 3. KÕt qu¶ vµ bµn luËn<br /> 3.1. X©y dùng ph­¬ng tr×nh håi quy<br /> Dùa vµo kÕt qu¶ trong b¶ng 5, lÇn l­ît thùc hiÖn c¸c thuËt to¸n x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè trong<br /> ph­¬ng tr×nh håi quy theo ph­¬ng ph¸p quy ho¹ch thùc nghiÖm trùc giao cÊp 2 BOX-<br /> WILLSON [2], ta ®­îc:<br /> yRa = 0,606 - 0,034 x1 + 0,138x3 + 0,214x1x2 + 0,064x1x3 - (2)<br /> 0,071x2x3 - 0,051x23<br /> 3.2. XÐt ¶nh h­ëng cña th«ng sè c«ng nghÖ tíi yRa<br /> Tõ ph­¬ng tr×nh håi quy (2), xÐt ¶nh h­ëng cña tõng th«ng sè nh­ sau:<br /> yRa (x1, 1, 1) = 0,622 + 0,244x1 (3)<br /> yRa (1, x2, 1) = 0,808 + 0,723x2 (4)<br /> yRa (1, 1, x3) = 0,786 + 0,131x3 - 0,051x32 (5)<br /> C¨n cø vµo (3), (4), (5) ta nhËn thÊy r»ng x3 (thêi gian t(s)) ¶nh h­ëng ®Õn ®é nh¸m<br /> nhiÒu nhÊt, tiÕp ®Õn lµ x2 (nång ®é C(%)) råi ®Õn x1 (dßng ®iÖn I(A)).<br /> - Theo (3), v× hÖ sè cña x1 d­¬ng, do vËy, gi÷a x1 vµ yRa quan hÖ tû lÖ thuËn víi nhau. Cã<br /> nghÜa lµ khi x1 thay ®æi tõ -1,215 ®Õn 1,215 th× lÇn l­ît yRa nhËn gi¸ trÞ t¨ng dÉn.<br /> - Theo (4), v× hÖ sè cña x2 d­¬ng, do vËy, gi÷a x2 vµ yRa quan hÖ tû lÖ thuËn víi nhau. Cã<br /> nghÜa lµ khi x2 thay ®æi tõ -1,215 ®Õn 1,215 th× lÇn l­ît yRa nhËn gi¸ trÞ t¨ng dÇn.<br /> - Theo (5), khi x3 thay ®æi tõ [-1,215;0] th× yRa biÕn thiªn t¨ng. Cßn khi x3 thay ®æi tõ<br /> [0;1,215] th× yRa biÕn thiªn gi¶m.<br /> 3.3. Tèi ­u ho¸ c¸c th«ng sè c«ng nghÖ<br /> Cùc trÞ cña cña hµm yRa cã thÓ ®­îc t×m b»ng ph­¬ng ph¸p leo dèc cña Box-Wilson<br /> [4,5]. Tuy nhiªn, ë ®©y chóng ta øng dông phÇn mÒm Maple t×m ®­îc gi¸ trÞ c¸c cùc trÞ cña<br /> hµm håi quy nh­ sau:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T¹p chÝ Nghiªn cøu KH&CN qu©n sù, Sè 31, 06 - 2014 163<br /> Hãa häc<br /> <br /> yRa(min) = 0,309 t¹i (x1, x2, x3) = (0,797; -1,215; 0,626) t­¬ng øng víi I = 84 A, C =<br /> 6,775 %, t = 105 s.<br /> §Ó kiÓm chøng kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn, tiÕn hµnh gia c«ng ba mÉu víi c¸c th«ng sè c«ng<br /> nghÖ tèi ­u (I = 84 A, C = 6,775 %, t = 105 s) ®· ®­îc tÝnh to¸n ë trªn víi vËt liÖu, m¸y<br /> kh«ng thay ®æi, ®­îc c¸c gi¸ trÞ nh­ trªn b¶ng 6.<br /> B¶ng 6. C¸c gi¸ trÞ kiÓm nghiÖm kÕt qu¶ thùc nghiÖm vµ tÝnh to¸n lý thuyÕt.<br /> LÇn ®o<br /> Gi¸ trÞ thùc Gi¸ trÞ tÝnh<br /> MÉu 1 2 3 Sai sè<br /> nghiÖm to¸n<br /> 1 0,295 0,310 0,298 0,301 0,309 2,59%<br /> 2 0,373 0,246 0,259 0,293 0,309 5,18%<br /> 3 0,291 0,375 0,299 0,322 0,309 4,04%<br /> Gi¸ trÞ trung b×nh 0,305 0,309 3,94%<br /> <br /> Tõ b¶ng 6, chóng ta cã thÓ thÊy kÕt qu¶ thùc nghiÖm kh¸ phï hîp víi gi¸ trÞ tÝnh to¸n lý thuyÕt.<br /> Do ®ã, cã thÓ kh¼ng ®Þnh ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu mµ chóng t«i ®Ò xuÊt lµ phï hîp.<br /> <br /> 4. KÕt luËn<br /> Sö dông ph­¬ng ph¸p quy ho¹ch thùc nghiÖm trùc giao cÊp 2, ®· x©y dùng ®­îc mèi<br /> quan hÖ gi÷a ®é nh¸m bÒ mÆt khi kh¾c víi 3 th«ng sè c«ng nghÖ I(A), C(%), t(s) th«ng qua<br /> ph­¬ng tr×nh håi quy (2). Tõ ®ã, x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ th«ng sè c«ng nghÖ tèi ­u víi I = 84<br /> A, C = 6,775 %, t = 105 s ®Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng vÕt kh¾c tèt nhÊt. KÕt qu¶ nghiªn cøu lµ<br /> c¬ së ¸p dông chÕ ®é c«ng nghÖ tèi ­u khi kh¾c c¸c vËt liÖu t­¬ng tù b»ng ph­¬ng ph¸p<br /> ®iÖn hãa trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt lo¹t.<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> [1]. Nghiªm Hïng, NguyÔn V¨n T­, "Gi¸o tr×nh ®iÖn tö m«n häc vËt liÖu häc", §¹i häc B¸ch<br /> Khoa Hµ Néi, 2010, tr. 229 - 230.<br /> [2]. Hassan E.H, "Advanced Machining Processes", Alexandria Uni., Egypt, 2005, pp. 77 - 81.<br /> [3]. Adam Ruszaj, Sebastian Skoczypiec, Jan Czekaj, "Tool And Workpiece Quality Protection<br /> In Electrochemical Machining", The Institute of Metal Cutting, Krakow, Poland, 2006.<br /> [4]. NguyÔn Do·n Ý, "Quy ho¹ch vµ xö lý sè liÖu thùc nghiÖm", NXBXD, 2006, tr. 119 - 123.<br /> [5]. NguyÔn Minh TuyÓn, "Quy ho¹ch thùc nghiÖm", NXBKH&KT, 2004, tr. 114 - 172.<br /> <br /> abstract<br /> optimization of TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR MARKING<br /> STAINLESS STEEL SUS 201 BY ELECTROCHEMICAL MACHINING<br /> This paper presents research results of optimizing the technological parameters<br /> (I(A), C(%), t(s)) when electrochemical marking on austenitic stainless steel SUS<br /> 201, based on experimental planning method. The research results will be the basis<br /> for selection of parameters when marking similar materials in mass production<br /> conditions.<br /> Keywords: Advanced machining processes, Electrochemical Machining, Electrochemical Marking.<br /> NhËn bµi ngµy 10 th¸ng 02 n¨m 2014<br /> Hoµn thiÖn ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2014<br /> ChÊp nhËn ®¨ng ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2014<br /> <br /> §Þa chØ: Häc ViÖn Kü ThuËt Qu©n Sù<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 164 N. M. §¹t, D. Q. Dòng, "Nghiªn cøu tèi ­u hãa … b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn hãa."<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2