intTypePromotion=3

Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học hoạt tính cao ứng dụng trong công nghiệp dầu khí

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
73
lượt xem
12
download

Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học hoạt tính cao ứng dụng trong công nghiệp dầu khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học hoạt tính cao trên chủng vi sinh Pseudomonas aeruginosa được phân lập từ nguồn nước thải nhiễm dầu - Tổng kho xăng dầu Đức Giang. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tổng hợi, cấu trúc và đặc tính hóa lý của chất hoạt động bề mặt sinh học đã được nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học hoạt tính cao ứng dụng trong công nghiệp dầu khí

  1. HOA - CHE BIEN DAU KHi Nghien cCru tong hop chdt hogt dong be mat sinh hoc hogt tinh coo ung dung trong cong nghiep dau khi ThS. Vu Xuan Hoan, TS. Nguyin Tan Hoa ThS. Trjnh Thanh Sen, KS. Nguyen Khanh Toan ThS. Vu An, KS. Nguyen Thj Van Anh KS. Cii Thj Viet Nga Vien Diu khi Viet Nam Tom tat Bai bao trinh bay ket qua nghien eiru tong hgp chat hoat dgng be mat sinh hge (CHDBMSH) hoat tinh eao tren ehung vi sinh Pseudomonas aerugi- nosa dwgc phan lap tir nguon nw&e thai nhiim dau - Tong kho xang dau Dire Giang. Cae yeu to anh hir&ng den hieu suit tong hgp, eau true va dae tinh hoa ly eiia CHDBMSH da dwgc nghien eiru. Ket qua tot nhat thu dirge khi nuoi eay Pseudomonas aeruginosa trong moi trw&ng khoang eo bo sung 4% DO, pH giir on dinh & 8, nhiet do duy th & 340C, toe do lie 200 vong/phut; sau 5 ngay nuoi eay, hieu suit tong hgp CHDBMSH tho dat gia trj ewe dai la 12,50g/l; sinh khoi dat 8,60g/l. CHDBMSH tong hgp b&i Pseudomonsa aeruginosa thuge hg rhamno- llpid (RhamCioCio), eo kha nang lam giam sire cang be mat eua nw&e tir 72,0mN/m xuong 29,5mN/m, kha nang nhu hoa xylen dat 65,6%. Kit qua nghien eiru bw&e dau nay da m& ra trien vgng m&i trong viee ehe tao CHDBMSH hoat tinh eao tip nguon vi sinh vat trong nw&e irng dung cho eong nghiep dau khi Viet Nam. 2 6 DAU KHi - 3 6 8/2010
  2. PETROVIETNAM I. Giai thieu trong mdi trudng khoang ed b l sung parafin. Chpn ra ehiing cd hoat tinh cao nhlt d l djnh ten dya tren hinh Chit hoat dpng b l mat sinh hoc do vi sinh vat thai t h i bao quan sat bing kinh hiin vi dien tu" DM-750 tao ra la c h i t cd thanh p h i n d u true da dang vdi b l ciia Leica - Microsystems (My) va thu' phan ung sinh mat r i t hoat ddng. Vi cd cae uu d i l m la dpc tinh hda bang Kit chuin API 20E cua Biomerieux (Phap). thip, phan hiiy nhanh, dp tao nhu cao va nhiiu tinh chat quy bau khac nhu b i n nhiet, chju m u l i , chju 2. Nuoi cay va tong hg'p CHDBMSH pH va kha nang tong hgp tii' nhii'ng nguyen lieu re Cay vi sinh vat phan lap duge vao mdi trudng tien nen CHDBMSH ngay cang dugc nghien eiru va khoang ed b l sung 4% d i u diesel (DO), nudi lie trong irng dung rong rai trong cdng nghiep, ndng nghiep, vdng 110 gid, t i e dp lie 200 vdng/phut, duy tri nhiet nhlt la cdng nghiep d i u khi vdi eae muc dich nhu dp d 34°C, pH = 8. Djch nudi d y sau dd duge ly tam nang eao he s l thu h i i d i u , xir ly mdi trudng, lam vdi t i c dp 10.000 vdng/phut trong 15 phut tren may ly chit phan tan, nhu hda can d i u (Liang-Ming Whang tam sieu toe LHSC - 30 cua LABNICS (My) d l tach t l et al, 2008; Jane-Yii Wu et al, 2008; Kishore Das et bao, thu djch huyin phu. Phin t l bao tach ra duge al, 2007). say khd qua dem d 45°C sau dd can d l xae djnh sinh Trong nhii'ng nam gan day, cdng nghiep d i u khi khii. Phin djch huyIn phu dugc tiia vdi axit HCI (1N) d Viet Nam da cd nhO'ng budc phat t h i n manh me, d i n pH = 2. De qua dem d 4°C de kit tua hoan toan, do dd nhu d u sir dung CHDBMSH ngay cang tang. sau dd dem ly tam vdi tdc dp 8.500 vdng/phut trong Tuy nhien nhOng nghien ciru ve CHDBMSH cdn r i t 20 phut. Phin k i t tua thu duge se rira bing nude elt han c h i . Trong cdng trinh nay, chung tdi trinh bay mdt d i n pH = 7 thu dugc CHDBMSH thd (san pham thd). s l kit qua nghien ciru budc d i u v l kha nang tong Tiip tuc tinh c h i CHDBMSH thd bing he dung hgp CHDBMSH hoat tinh cao tir nguon vi sinh vat mdi: Chloroform/metanol = 65/15 d nhiet dp phdng phan lap trong nudc irng dung eho cdng nghiep d i u thu lay pha hiru ca. Chuyen pha hiru ea vao binh d t khi Viet Nam. quay ehan khdng tren may elt quay ehuyen dung II. ThiPC nghiem Buchir - 125 (Dire) de loai bd dung mdi se thu duge CHDBMSH m i u mat ong. Chiit lai vdi he dung mdi 1. Phan lap vi sinh vat eo kha nang tong hg'p tren 3 l i n , cuoi eung eat quay d l thu duge san phim CHDBMSH CHDBMSH tinh k h i l t a) Ngudn gde miu 3. Xae dinh dae tinh hoa ly eiia CHDBMSH Miu nudc thai nhiem d i u duge lay tu" Tong kho xang d i u Du'c Giang - Ha Ndi a) Pho hdng ngoai IR b) Mdi trw&ng nudi ciy vi sinh vat P h i hdng ngoai eiia CHDBMSH dugc ghi tren may Nicolet 6700 ciia Thermo Electron (My) sir dung vien - Mdi trudng giau dinh dudng (MPA): Cao nIm nen vdi KBr. Dai do 500 - 4000 e m ' \ dp phan giai 0,4. men 1%, pepton 0,5%, glucose 0,5%, aga 18g/l, dieu chfnh pH - 7; b) sic ky Idng khdi phd LCMS - Mdi trudng khoang Gost khong dudng: MgS04 Pho LC - MS ciia CHDBMSH dugc ghi tren may 0,3g/l, CaCl2 0,03g/l, NaH2P04 0,5g/l, Na2HP04 Agilent 1100 - LC/MSD Trap. Pha dpng A: Aeetonitril; 0,5g/l, FeClj 0,05g/l, KNO3 4g/l, d i i u ehinh pH = 7; pha dpng B: Nudc (cd chira 1 % axit axetic). Vung - Dung djch sinh ly: NaCI 99,5%: 0,85g/100ml. quet 100 - 1000 m/z (2 giay/mdt l i n quet). c) Phan lap va dinh ten chung vi sinh vat c) Do sire cang be mat (SCBM) Miu dugc d y tren mdi trudng khoang Gost SCBM cua dieh nudi d y dugc do tren may do khdng dudng, nudi lac d nhiet dp 34°C, t i c dp lie 200 SCBM chuyen dung Radian series 300 eua vdng/phut trong 72 gid, tach khuan lac tren dTa thach. Thermoscientific (My) theo phuang phap ban mong Thir hoat tinh tao CHDBMSH b i n g kha nang tao nhO Wihelmy. Nhung d i u do ciia thilt bj vao trong dung DAU KHi-so 8/2010 27
  3. HOA - CHE BIEN DAU Khi dich, de mdt lat cho on djnh rdi dpc ket qua. Tien hanh trudng khoang c h i t cd b l sung 4% glucose, d i u dau do 3 l i n va l l y gia trj trung binh. nanh hay DO nhu la nguon cacbon va nang lugng duy nhlt, chung P.aeruginosa cho k i t qua t i t nhlt vdi d) Xac dinh chi sd nhO hda E24 nguln cacbon la DO, hieu s u i t san pham thd dat o l xae djnh chf so nhu hda E24, t i i n hanh trpn 2ml 12,50g/l, sinh k h i i dat 8,60g/l. djch nudi d y sau khi tach te bao vdi 2ml xylen trong I n g nghiem, trpn trong 2 phut vdi t i c dp 2000 vdng/phut. Mau dugc giii' d 4°C trong vdng 24 gid trudc khi dem do d l xac djnh E24. Do lai m i u sau 30 ngay de danh gia dp b i n nhu hda. Chi s l nhu hda E24 dugc tinh theo edng thirc sau: I HS CHDBMSH Itho) E24 - [(chieu cao cot nhu hda)/(ehilu eao tong so)riOO% III. Ket qua va thao luan Oou nanh 1. Phan lap va dinh ten ehiing vi sinh vat Nguon cac bon Hinh 1. Kha nang sinh truang va tao CHDBMSH tren cac K i t qua quan sat dudi kinh hiin vi cho t h i y ehiing ngudn cacbon khac nhau cua Pseudomonas vi sinh vat phan lap dugc thude nhdm vi khuin Gram (-), t l bao ed dang hinh que, khdng tiem mao va kha O i l u nay cd the dugc giai thich la do P.aerugi- linh dpng. Dya tren dae diem ban d i u nay. Kit chuin nosa dugc phan lap tir nguln nude nhiem dau nen API 20E (Biomeheux - Phap) da dugc lya ehpn de kha nang tan dung DO la nguln cacbon de sinh djnh ten chiing. K i t qua cho thiy vi sinh vat phan lap trudng va tong hgp CHDBMSH cao han so vdi 2 dugc la chung Pseudomonas aeruginosa. nguln cacbon cdn lai (N.K.Bordoloi et al., 2008, lloh et al, 2005; Nguyen QuIe Viet, 2004). O mdt khia Nhu vay tu" nguln nudc thai nhiem d i u , sau khi canh khac, khi sir dung nguln cacbon la carbonhy- lam giau va phan lap theo phuang phap Koch, da thu drate hoae d i u dau thyc vat thi san pham trung gian dugc chung P. aeruginosa thuin khilt, cd kha nang la cae axit htru ca se hinh thanh, lam giam pH ciia tao CHDBMSH cao. Day cung la mdt trong nhirng mdi trudng. O i l u nay khdng thuan Igi eho viee sinh chung vi sinh vat dang dugc nghien eiru va sir dung trudng va phat trien cua P.aeruginosa (M. pho biln tren t h i gidi de t i n g hgp CHDBMSH hien Abouseoud et al., 2008). nay (Misun Cha, et al., 2008; Mahna Sanschez, et al., 2007; Henny Kell, et al., 2007). b) Cac yeu to anh hw&ng din hieu suit tong hgp CHDBMSH 2. Nghien cii'u tong hg'p CHDBMSH a) Lwa chgn mdi trw&ng dinh dwang de nudi ciy va Cung gilng nhu t i n g hgp theo phuang phap hda tong hgp CHDBMSH hpe, hieu s u i t t i n g hgp CHDBMSH b i n g vi sinh chju anh hudng ciia nhiiu y l u t l nhu nguln cacbon, thdi Mdi trudng dinh dudng ddng vai trd quan trpng gian nudi cly, nhiet dp, pH mdi trudng, t i e dp lie. Do trong qua trinh tong hgp CHDBMSH b i n g phuang dd, viec nghien ciru cac y l u t l anh hudng d i n hieu phap vi sinh, trong dd viee sir dung nguln cacbon nhu suit tong hgp d l toi uu hda quy trinh thyc nghiem la la mdt nguln dinh dudng va nang lugng se anh viee lam d n thilt. hudng tryc tiep d i n kha nang sinh trudng va tao Trong eong trinh nay, cae y l u t l ca ban anh CHDBMSH cua cac vi sinh vat (Sen, 1997; Misun Cha hudng d i n kha nang sinh trudng va t i n g hgp et al., 2008; Palashphya Das et al., 2009). CHDBMSH la ty le cacbon, thdi gian nudi d y , pH Trong cdng trinh nay, kha nang sinh trudng va tao mdi trudng va nhiet dp da duge khao sat tren doi CHDBMSH ciia P.aeruginosa da duge khao sat vdi ba tugng la P.aeruginosa vdi n g u l n cacbon la DO. DO nguln cacbon la glucose, d i u dau nanh va DO. K i t dugc lya ehpn la n g u l n ea c h i t ban dau de tong qua (Hinh 1) cho thiy sau 5 ngay nudi c l y trong mdi hgp CHDBMSH vi day la n g u l n nguyen lieu s i n cd. 28 DAU KHi - s d 8/2010
  4. PETROVIETNAM re tiin d Viet Nam va chiing P.aeruginosa sinh trudng va tong hgp 110 gid. Khi keo dai thdi gian nudi CHDBMSH t i t n h l t tren nguon cacbon nay. c l y den 134 gid thi hieu suit sinh * Anh hw&ng eua ty le cacbon khoi lai giam do cac chung vi sinh bude vao chu ky chit (Orathai o l khao sat anh hudng eiia ham lugng cacbon trong mdi trudng nudi Pornsunthorntawee et al, 2008). cay d i n hieu suit tong hgp CHDBMSH, tac gia da tiin hanh thay doi ty le Oilu nay ehung td khoang thdi DO bo sung vao mdi trudng muli khoang tu* 2% d i n 8%. Sau 5 ngay nudi cly, phin djch duge ly tam d l tach t l bao va thu CHDBMSH. K i t qua thi gian tu- 96 gid eho d i n 110 gid la nghiem dugc the hien trong Bang 1. khoang thdi gian t i i uu d l P.aerug- inosa sinh trudng va tong hgp Bang 1. Anh huang cua ty ie diu DO din kha nang sinh truang va tdng hap CHDBMSH. CHDBMSH ciia P.aeruginosa K i t qua do SCBM djch nudi c l y T y l e DO 2% 4% 6% 8% cOng hoan toan phu hgp vdi s l lieu Hi0u suat sinh khoi, g/l 5,86 8,60 8,65 8,61 Hieu suat SPT, g/l 9,25 12.50 12,62 12,36 sinh khdi. SCBM eiia djch nuoi d y SCBM. mN/m 48,20 36,68 36,40 36.40 giam manh trong 96 gid d i u nudi d y trude khi budc vao trang thai Diiu kien nudi cay: Nhiet do 34^0, pH = 8, tde do lie 200 vdng/phiit: on djnh sau 110 gid. Oilu nay ed Khi tang ty le DO tir 2% len 4%, hieu s u i t sinh khii va hieu s u i t san the dugc giai thich la do pham thd d i u tang manh, trong dd hieu s u i t t i n g hgp CHDBMSH cua CHDBMSH tao ra bdi eae chung vi P.aeruginosa tang tu' 9,25 len 12,50g/l, tuang ung vdi 26%, lam SCBM sinh da lam giam manh SCBM cua ciia djch nudi c l y giam tir 48,20mN/m xuong cdn 36,68mN/m. Tuy djch nudi c l y trong giai doan d i u . nhien, khi t i i p tuc tang ham lugng cacbon len 6% va 8% thi hieu suit Khi ham lugng CHDBMSH tang sinh khii va hieu s u i t san pham thd lai thay doi khdng dang ke. Ngoai dat d i n gia th can bing thi SCBM ra, tLi" Bang 1 ed the t h i y khi hieu s u i t sinh k h i i va hieu suit tong hgp cua djch nudi cay gan nhu khdng CHDBMSH eao thi SCBM eiia djch nudi c l y giam. O i l u nay hoan toan thay d i i (Huy Yin et al, 2008; phii hgp bdi vi khi vi sinh vat sinh trudng va tong hgp CHDBMSH tot Kishore Das et al, 2007). thi ehinh CHDBMSH nay da lam giam SCBM ciia djch nudi d y . Nhu vay, ed t h i t h i y ty le sir dung nguln cacbon t i i uu d i i vdi ehiing Nhu vay can cir vao hieu suit P.aeruginosa la khoang 4%. sinh khii va kha nang lam giam SCBM cua djch nudi d y thi khoang * Anh hw&ng cua th&i gian nudi ciy thdi gian nudi c l y t i i uu de thu Nhiiu nghien cu'u da ehirng minh t i e dp sinh trudng va hieu suit tong CHDBMSH d i i vdi P.aeruginosa la hgp CHDBMSH thay doi kha nhiiu theo thdi gian nudi c l y (Hun Yin et al, 96-110 gid (khoang 4 - 5 ngay). 2008; N. K. Bordoloi et al, 2008; Palashphya Das et al, 2009). Do dd, viec * Anh hw&ng cua pH mdi xac djnh thdi d i l m thich hgp de thu CHDBMSH trong qua thnh nudi d y trwang nudi ciy la rit quan trpng. Kha nang sinh trudng va tong Trong edng trinh nay, d l xac djnh thdi gian nudi d y t i i uu, hieu suit hgp CHDBMSH ciia cac ehung vi sinh khii va sy giam SCBM eua djch nuoi c l y da dugc khao sat theo thdi sinh phu thupc kha nhieu vao gia tri gian nudi d y . Ket qua dugc t h i hien trong Bang 2. pH ciia mdi trudng nudi d y . Nhiiu Bang 2. Anh huang cua thai gian nudi ciy din kha nang sinh truang va tdng nghien cuu eho thiy, d mdi trudng hap CHDBMSH ciia P.aeruginosa axit (pH thip) hoae kiem (pH cao), Thai gian, gib- 48 72 96 110 134 viec sinh trudng va tong hgp ciia Hi$u su^t sinti kh6i, g/l 4.78 7.21 8.54 8,60 8.56 P.aeruginosa se khdng thuan Igi so 40.82 36,54 36.44 SCBIVI, mN/m 58.21 47.42 vdi mdi trudng trung tinh. Vi vay, khoang pH = 6 - 10 da dugc lya Diiu kien nudi ciy: Nhiet do 340C. pH = toe do lie 200 vdng/phiit chpn de khao sat, k i t qua dugc Tir Bang 2 cd t h i thiy, hieu suit sinh khii cua Paeruginosa tang trinh bay trong Bang 3. manh trong 96 gid d i u nudi c l y sau dd tang cham lai va dat eye dai d DAU K H i - s o 8/2010 29
  5. HOA - CHE BIEN DAU KHI Bang 3. Anh hwang cua pH mdi trwang din kha nang sinh trwang ed kha nang sinh trudng. Vi vay va tdng hap CHDBMSH ciia P.aeruginosa viec xac djnh nhiet dp nudi c l y toi pH m o i triro'ng t 6 i 7 8 9 1 10 uu la viee lam c i n thilt. H i e u s u a t s i n h k h o i , g/l 6,12 8,38 8,60 8,56 8,27 H i e u s u a t S P T , g/l 10,24 11,14 12,50 12,35 11,28 Trong cdng trinh nay, kha nang SCBM, mN/m 40,78 36,35 36,46 36.40 38,13 sinh trudng va tong hgp Diiu kien nudi ciy: Nhiet do 34°C, pH = 6 - 10, toe do lie 200 vdng/phut CHDBMSH cua chiing P.aerugi- nosa da duge khao sat trong Bang 4. Anh huang ciia nhiet do mdi truang nudi ciy din kha nang sinh truang khoang nhiet dp tu' 30 d i n 40°C, I va tdng hap CHDBMSH ciia P.aeruginosa sau 5 ngay nudi d y trong tii on Nhieta^ 30 j 32 1 34 T 36 38 T 40 nhiet, p h i n djch dugc ly tam de Hieu suat sinh khoi, g/l 7,68 7,91 8,60 8,15 7,24 6,86 tach t l bao va xac djnh hieu suit Hieu suat SPT, g/l 11,43 12,18 12,50 12,37 11.48 10,31 SCBM, mN/m 39.02 36,40 36,43 36,67 37,80 40,10 CHDBMSH. K i t qua dugc dua ra trong Bang 4. I Dieu kien nuoi cay: pH = 8; nhiet do = 30 - 40^C, toe do lie 200 vdng/phut K i t qua khao sat cho thiy, nhiet dp thich hgp cho sinh trudng va tong hgp CHDBMSH ciia ehung P.aeruginosa n I m trong khoang 32 - 36°C, t i i uu la 34°C. Khi tang nhiet dp tren 40°C, ea hieu suit sinh khii va hieu suit ting hgp CHDBMSH d i u giam manh, cd t h i do nhiet dp eao khdng thuan Igi cho sy sinh trudng ciia P.aeruginosa. Khi giam nhiet dp t h i p han 34°C, t i c dp sinh trudng thudng cham, sau 5 ngay 2S00 2000 nudi cly, hieu suit sinh khii cua Wa^cnumbers (cm-l) P.aeruginosa la 7,68g/l chi bang Hinh 2. Pho IR ciia CHDBMSH tdng hap bai P.aeruginosa 80% so vdi sinh khii khi nudi cly d nhiet dp t i i uu la 34°C. Tir Bang 3 cd t h i thay, kha nang sinh trudng va t i n g hgp CHDBMSH ciia P.aeruginosa kha nhay cam vdi gia trj pH eua mdi trudng nudi d y . Nhw vay diiu kien tdi wu de tdng Hieu suit sinh khii tang tu' 6,12g/l len 8,60g/l, tuang duang vdi g i n 40% hgp CHDBMSH la nudi ciy P.aerug- khi tang pH mdi trudng tir 6 d i n 8. Khi tiip tue tang gia th pH d i n 10 thi inosa trong mdi trw&ng muoi khoang hieu suit sinh khii thay d i i khdng dang k l nhung trong xu the giam. cd bd sung 4% DQ, pH giir on dinh & 8, nhiet do duy tri a 34"C, tdc do K i t qua khao sat sy phu thupc hieu suit ting hgp CHDBMSH vao gia lie 200 vdng/phut. Sau 5 ngay nuoi th pH cung co xu hudng tuang ty, tang kha manh trong khoang pH = 6 - 8 ciy & diiu kien tdi wu, hieu suit tdng va dat eye dai tai pH = 8 vdi 12,50 g/l, sau dd giam nhe khi tang pH d i n 10. hgp CHDBMSH dat cwc dai ciia (y khia canh khac, SCBM ciia djch nudi c l y trong khoang pH tu" 7 -10 dudng P.aeruginosa la 12,50g/l. nhu it thay doi mac du quan sat thiy sy thay doi kha Idn khi tang pH tu' 6 len 7. Kit qua nay eOng phu hgp vdi dac dilm sinh ly cua P.aeruginosa la 3. Nghien ciru eau true hoa hgc sinh trudng kem trong mdi trudng axit va sinh trudng t i t han d mdi trudng va dae tinh hoa ly eua CHDBMSH trung tinh hoae kilm y l u (Hua Yin et al, 2008; Misun Cha et al, 2008). 3.1. ciu true va thanh phin hoa Nhu vay, qua khao sat ed t h i thiy gia trj pH t i i uu d l nudi c l y va thu hoc cua CHDBMSH CHDBMSH d i i vdi P.aeruginosa nam trong khoang 7 - 9, t i t nhlt la pH = 8. Pho h i n g ngoai (Hinh 2) ciia * Anh hwang cua nhiet dd nudi ciy CHDBMSH t i n g hgp bdi Paerugi- Theo nghien ciru ciia Cameotra va cpng sy, nhiet dp nudi c l y anh nosa ed eae dao dpng dac trung hudng manh d i n kha nang sinh trudng va tong hgp CHDBMSH eiia cae ciia rhamnolipid vdi cac dfnh hap vi sinh vat. 6' nhiet dp t h i p , eae vi sinh vat sinh trudng cham, hieu s u i t thu tai 2359 - 2938 em"\ 1731 va tong hgp thudng thap, song d nhiet dp eao, nhiiu vi sinh vat lai khdng 1100-1350 cm-"". Dfnh h i p thu tai T 8/2010 I
  6. fc3 wBvir^f, ,:
  7. HOA - CHE BIEN DAU KHi thip. Khi tang ning dp rhamCigCio tu' 1mg/l d i n 90mg/l, SCBM cua dung P.aeruginosa ed thanh phin ehCl djch giam manh vi d nong dp nay cac phan tir rhamCioCio tren b l mat y l u la rhamCioCio, cd kha nang thoang da bao hda va b i t d i u phan tan vao trong Idng dung djch, do dd giam sire cang b l mat ciia nudc hieu qua lam giam SCBM se eao han (Yingwei Xie et al, 2007). Khi t i i p d t tu 72mN/m xuing 29,5mN/m tue tang ning dp rhamCioCio Idn han 90mg/l thi SCBM dung djch g i n tuang u'ng vdi ning dp mixen tdi nhu khong thay doi. Chu'ng td n i n g dp tdi han CMC ciia rhamCioCio la han CMC la 90mg/l, kha nang nhu 90mg/l tuang ung vdi SCBM t h i p nhlt la 29,5mN/m. hda xylen dat 65,6% va tuang doi * Dd nhO hda va dn dinh nhu hda on djnh sau 30 ngay. Tai lieu tham khao 1. Nguyin QuIe Viet 2004. Kha nang tao chit hoat ddng be mat cua chung vi khuin CK-31. Tap chi Cdng nghe Sinh hpe s l 2/2004, trang 501 - 509. 2. Orathai Pornsunthorntawee, Sasiwan Maksung, Onsih Huayyai 2009. Biosurfactant production by Pseudonmonas aeruginosa SP4 using sequencing batch reactors: Effect of oil loading rate and cycle time, Bioresource Technology 100 Hinh 4. Su thay ddi cua SCBM theo nong dd rhamC.fQC.fQ (2009)812-818. Oe cd kha nang nhu hda hydrocaebon, djch nudi d y da duge thir 3. Kishore Das, Ashis K. nghiem vdi nguln hydrocaebon la xylen. Chf so nhu hda E24 dugc do sau Mukherjee 2007. Crude petroleum- 24 gid va dugc do lai sau 30 ngay d l danh gia dp b i n nhu hda. K i t qua oil biodegradation efficency of eho thiy, chf s l E24 vdi xylen dat 65,6% va tuang d i i I n djnh sau 30 ngay. Bacillus subtilis and Pseudomonas Nhw vay, rhamC-,oC-,Q tong hgp bai P.aeruginosa la CHDBMSH than aeruginisa strain isolated from a thien v&i mdi trwang, hoat tinh be mat cao, kha nang nhO hda hydro- petroleum-oil contaminated soil caebon tdt, do dn dinh nhO hda cao, cd thi irng dung cho cdng nghiep diu from North - East India, Biosource khi v&i cac muc dich nhw nang cao he so thu hoi diu, xir ly mdi trw&ng, Technology 98, 2007, 1339 - 1345. lam chit nhO hda, phan tan. 4. Hua Yin, Jing Qiang, Yan Jia, Jinshao Ye, Huaming Oin, Na IV. Kit luan Zhang, Baoyan 2008, 1. Da phan lap duge ehiing vi sinh Pseudomonas aeruginosa cd kha Characteristics of biosurfactant nang tao CHDBMSH eao tu nguon nude thai nhiem d i u - Tong kho xang produced by Pseudomonas aerugi- d i u Diec Giang. Vj tri phan loai eua ehung P.aeruginosa da dugc xae djnh nosa S6 isolated from oi-containing dya tren quan sat hinh thai t l bao va thir phan irng sinh hda vdi Kit chuan wastewater. Process Biochemistry API20E ciia Biomeheux (Phap); 2008. 2. Da nghien ciru cac yeu t l anh hudng d i n kha nang sinh trudng va 5. Shuchi Verma, Renu tong hgp CHDBMSH ciia Paeruginosa. K i t qua t i t nhlt khi nudi d y Bhargava, Vikas Pruthi 2006. Oily P.aeruginosa trong mudi trudng khoang ed bo sung 4% DO, pH = 8, nhiet sludge degradation by bacteria from dp 340C, t i c dp lie 200 vdng/phut. Sau 5 ngay nudi c l y d d i i u kien t i i uu, Ankleshwar, India. International hieu suit tong hgp CHDBMSH eye dai ciia P.aeruginosa la 12,50g/l; Biodetehoration & Biodegradation 3. Da phan tich thanh phin hda hoc va xac djnh dae tinh b l mat ciia 57, 2006, 207-213.1111 CHDBMSH tong hgp dugc. Ket qua eho t h i y CHDBMSH tong hgp bdi 32 oAu KHi - 36 8/2010

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản