intTypePromotion=1

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu đa mao quản trên nền khoáng sét Diatomit

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
8
download

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu đa mao quản trên nền khoáng sét Diatomit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu đa mao quản (vi mao quản- mao quản trung bình, mao quản lớn) được hình thành trên nền khoáng sét diatomit, được phủ mầm zeolit kích thước Nano (0,5 - 2%) và ứng dụng phương pháp kết tinh tại chỗ sử dụng gel trong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu đa mao quản trên nền khoáng sét Diatomit

T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (6A), Tr. 83 - 87, 2007<br /> <br /> <br /> NGHI£N CøU TæNG HîP, §ÆC TR¦NG VËT LIÖU §A MAO QU¶N<br /> TR£N NÒN KHO¸NG SÐT DIATOMIT<br /> §Õn Tßa so¹n 15-11-2007<br /> §ç Xu©n §ång, TrÞnh TuÊn Khanh, TrÇn Quang Vinh, Vò Anh TuÊn<br /> ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc v' C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> <br /> <br /> SUMMARY<br /> Multi-porous Y zeolite deposited on diatomite materials were successfully synthesized by in<br /> situ crystallization of nano Y zeolite seeded on diatomite using clearly gel solution. The samples<br /> were characterized by XRD, IR, FE-SEM and TPD-NH3. From characterization results, it<br /> revealed that the product is consisted of multipores (micro-meso-macroporous structures). The<br /> acidity of samples was measured by NH3-TPD method. The products contained both weak and<br /> strong acid sites.<br /> <br /> <br /> I - §ÆT VÊN §Ò Diatomit l lo¹i kho¸ng sÐt cã s½n trong tù<br /> nhiªn, ® îc h×nh th nh tõ c¸c lo¹i t¶o cã th nh<br /> HiÖn nay, thÕ giíi ®ang ®èi mÆt víi vÊn ®Ò<br /> phÇn chñ yÕu l Si víi bé khung v÷ng ch¾c víi<br /> khñng ho¶ng n¨ng l îng v sù t¨ng liªn tôc cña<br /> c¸c hÖ mao qu¶n kh¸c nhau kÝch th íc tõ v i<br /> gi¸ dÇu th« (90-100USD/thïng), kÐo theo sù<br /> chôc ®Õn h ng tr¨m nanomet. H¬n n÷a, diatomit<br /> t¨ng gi¸ liªn tôc cña x¨ng, diesel v c¸c nhiªn<br /> l lo¹i vËt liÖu cã cÊu tróc, rÊt nhÑ, xèp, bÒ mÆt<br /> liÖu kh¸c. ChÝnh v× vËy, chÕ biÕn c¸c ph©n ®o¹n<br /> lín, cã thÓ l m chÊt nÒn ®Ó ph©n t¸n, kÕt tinh<br /> nÆng, Ýt gi¸ trÞ sö dông ®Ó t¹o x¨ng v diesel<br /> c¸c vi tinh thÓ zeolit trªn bÒ mÆt t¹o vËt liÖu míi<br /> ® îc ®Æc biÖt quan t©m. Do ®ã, cracking c¸c<br /> ®a mao qu¶n [4 - 8].<br /> ph©n ®o¹n nÆng h¬n hoÆc cÆn dÇu ®Ó thu ® îc<br /> nh÷ng ph©n ®o¹n nhÑ h¬n nh»m t¹o ra c¸c s¶n Trong b i b¸o n y, chóng t«i sÏ tr×nh b y vÒ<br /> phÈm tèi ®a l x¨ng v c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu tæng hîp vËt liÖu ®a<br /> kh¸c hiÖn ®ang l mét xu h íng rÊt ® îc c¸c mao qu¶n (vi mao qu¶n-mao qu¶n trung b×nh-<br /> nh khoa häc trªn thÕ giíi ®Çu t nghiªn cøu [1 mao qu¶n lín) ® îc h×nh th nh trªn nÒn kho¸ng<br /> - 8, 10 - 13]. sÐt diatomit ® îc phñ mÇm zeolit kÝch th íc<br /> nano (0,5 - 2%) v øng dông ph ¬ng ph¸p kÕt<br /> Zeolit l c¸c aluminosilicat cã cÊu tróc tinh<br /> tinh t¹i chç sö dông gel trong. C¸c mÉu tæng<br /> thÓ, cã hÖ mao qu¶n ®ång nhÊt v kÝch th íc cì<br /> hîp ® îc ®Æc tr ng b»ng c¸c ph ¬ng ph¸p hãa<br /> ph©n tö. Zeolit ® îc sö dông l m xóc t¸c trong<br /> lý hiÖn ®¹i nh IR, XRD, FE-SEM v NH3-TPD.<br /> c«ng nghiÖp hãa häc ®Æc biÖt trong c«ng nghiÖp<br /> läc hãa dÇu v tæng hîp h÷u c¬ [1 - 12]. Tuy<br /> II - TH�C NGHI�M<br /> nhiªn, do kÝch th íc mao qu¶n nhá (< 1,5 nm)<br /> nªn øng dông cña zeolit bÞ h¹n chÕ trong tr êng<br /> 1. Tæng hîp vËt liÖu ®a mao qu¶n (vi mao<br /> hîp chuyÓn hãa, hÊp phô c¸c ph©n tö lín, c¸c<br /> ph©n ®o¹n nÆng hoÆc cÆn dÇu. §Ó v ît qua h¹n qu¶n-mao qu¶n trung b×nh-mao qu¶n lín)<br /> chÕ trªn, tæng hîp c¸c vËt liÖu cã kÝch th íc<br /> mao qu¶n lín h¬n ® îc ®Æc biÖt quan t©m VËt liÖu ®a mao qu¶n ® îc tæng hîp dùa<br /> nghiªn cøu [1 - 4]. trªn nÒn kho¸ng sÐt diatomit (cã cÊu tróc xèp,<br /> <br /> 83<br /> mao qu¶n lín). C¸c vi tinh thÓ zeolit Y (kÝch �ư�c k�t tinh t�i ch� (s� d�ng gel aluminosilicat<br /> th íc 50-80nm) ® îc ® a lªn trªn nÒn diatomit d�ng trong có thành ph�n:<br /> t¹o c¸c mÇm kÕt tinh. Sau ®ã diatomit víi c¸c 15NaOH:1NaAlO2:7,5SiO2:155H2O.). Th«ng<br /> mÇm zeolit Y ® îc kÕt tinh trong autoclave (sö th êng zeolit Y cã kÝch th íc tinh thÓ 2-5 ,<br /> dông nguån gel aluminosilicat d¹ng trong). ® îc tæng hîp tõ gel aluminosilicate d¹ng ®ôc<br /> S¬ ®å tæng hîp gåm 3 giai ®o¹n: (paste) v thêi gian kÕt tinh l 2 ng y. §Ó t¹o<br /> ® îc vËt liÖu ®a mao qu¶n (vi mao qu¶n - mao<br /> - Xö lý v tinh chÕ diatomit: diatomit ® îc<br /> qu¶n trung b×nh - mao qu¶n lín) ® îc h×nh<br /> nung ë 500oC ®Ó ch¸y hÕt mïn h÷u c¬, sau ®ã<br /> th nh tõ c¸c tinh thÓ zeolit Y kÝch th íc tinh thÓ<br /> ho¹t ho¸ b»ng axit HCl ®Ó lo¹i bá c¸c kim lo¹i<br /> nano ghÐp nèi theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh t¹o<br /> nh Fe, Mg...<br /> mao qu¶n trung b×nh, ®ång thêi ph©n t¸n ®Òu<br /> - Tæng hîp zeolit Y cã kÝch th íc 50-80 mm trªn bÒ mÆt cÊu tróc mao qu¶n lín c�a diatomit,<br /> - TÈm zeolit Y lªn trªn nÒn diatomit v kÕt chóng t«i ®• sö dông mét lo¹t c¸c ph ¬ng ph¸p<br /> tinh t�i ch� b»ng ph ¬ng ph¸p thuû nhiÖt. v c¸c kü thuËt míi nh : dïng chÊt øc chÕ, sö<br /> dông c¸c ®iÒu kiÖn kÕt tinh ®Æc biÖt ®Ó t¹o zeolit<br /> 2. §Æc tr#ng cÊu tróc Y cã c�u trúc vi mao qu�n (0,74 nm), kÝch<br /> CÊu tróc v th nh phÇn pha ® îc x¸c ®Þnh th íc tinh thÓ 50 - 80 nm (60 - 80 lÇn nhá h¬n<br /> b»ng ph ¬ng ph¸p phæ nhiÔu x¹ R¬nghen, ® îc so víi zeolit Y th«ng th êng), dïng ph ¬ng<br /> ®o trªn m¸y Bruker D8 Advance. ph¸p t¹o mÇm v sö dông nguån gel<br /> KÝch th íc mao qu¶n trung b×nh v mao aluminosilicat d¹ng trong thay vì d�ng ��c. Th�t<br /> qu¶n lín ® îc x¸c ®Þnh b»ng ¶nh SEM ghi trªn v�y, gel aluminosilicat d�ng trong có �� nh�t<br /> thiÕt bÞ HITACHI S-4800 ho¹t ®éng ë 10kV víi th�p dùng làm ngu�n nuôi có kh� n�ng phát<br /> ®é phãng ®¹i 80,000 - 100,000. tri�n các tinh th� nano zeolit Y có s�n trên b�<br /> Phæ hång ngo¹i IR cña mÉu zeolit ® îc ghi m�t, ��ng th�i n�i các vi tinh th� t�o h� mao<br /> theo kü thuËt Ðp viªn víi KBr (1mg mÉu/100 qu�n trung bình (meso-pores). Ngoài ra các h�t<br /> mg KBr) trªn m¸y Impact 410 (§øc), t¹i ViÖn nano zeolit �ư�c k�t tinh t� gel aluminosilicat<br /> Ho¸ häc, ViÖn KH&CN ViÖt Nam, trong vïng trong s� t�n t�i � d�ng dung d�ch, d� dàng tách<br /> dao ®éng tinh thÓ 400 - 1300 cm-1. kh�i s�n ph�m �a mao qu�n b�ng phương pháp<br /> Ph ¬ng ph¸p hÊp phô v gi¶i hÊp phô sa l�ng. B�ng phương pháp này, ta có th� hoàn<br /> ammoniac theo ch ¬ng tr×nh nhiÖt ®é (NH3- toàn ch� ��ng trong vi�c t�ng h�p v�t li�u �a<br /> TPD): mÉu ® îc ho¹t ho¸ b»ng dßng heli ë mao qu�n v�i c�u trúc mong mu�n. �ây là m�t<br /> 700oC trong 1h. Ammoniac ® îc ® a v o b»ng phương pháp m�i, ít �ư�c �ng d�ng � Vi�t<br /> dßng heli (ammoniac chiÕm 10% thÓ tÝch) ë Nam.<br /> 100oC. Lo¹i bá sù hÊp phô vËt lý amoni b»ng 2. c tr ng v t li u a mao qu n<br /> c¸ch l m s¹ch b»ng dßng He ë 100oC. Sau ®ã,<br /> nhiÖt ®é ® îc t¨ng theo ch ¬ng tr×nh nhiÖt ®é Ph ¬ng ph¸p phæ hång ngo¹i (IR) l ph ¬ng<br /> (10oC/phót). ph¸p rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc x¸c ®Þnh cÊu tróc<br /> cña zeolit, cho phÐp x¸c ®Þnh nhanh cÊu tróc,<br /> III - KÕT QU¶ V$ TH¶O LUËN ®ång thêi ®èi víi c¸c zeolit kÝch th íc nhá<br /> (d íi 10 nanomet), ph ¬ng ph¸p n y nh¹y<br /> 1. Tæng hîp vËt liÖu ®a mao qu¶n h¬n so víi ph ¬ng ph¸p kinh ®iÓn nhiÔu x¹<br /> R¬nghen. Trong vïng b íc sãng tõ 400-1300<br /> VËt liÖu ®a mao qu¶n ® îc tæng hîp sö cm-1, c¸c ®¸m phæ ®Æc tr ng cho c¸c dao ®éng<br /> dông kho¸ng sÐt diatomit l m n�n vì diatomit là trong khung m¹ng zeolit Y gåm cã:<br /> s�n ph�m t� nhiên cã cÊu tróc ��c bi�t xèp, mao<br /> qu¶n v b� m�t l�n. C¸c vi tinh thÓ zeolit Y - §¸m phæ 570 cm-1 ®Æc tr ng cho c¸c<br /> (kÝch th íc 50 - 80 nanomet) ® îc ® a lªn trªn dao ®éng biÕn d¹ng cña vßng 6 c¹nh trong cÊu<br /> nÒn diatomit t¹o c¸c mÇm kÕt tinh. Sau ®ã, tróc zeolit Y nªn ® îc nhiÒu nh nghiªn cøu<br /> diatomit víi c¸c mÇm zeolit Y kích thư�c nano dïng l m chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh h m l îng pha<br /> <br /> 84<br /> tinh thÓ Y [1 - 4, 9 - 11]. tr ng cho vËt liÖu v« ®Þnh h×nh. §èi víi phæ<br /> XRD cña Diatomit tÈm 2% zeolit Y, ta nhËn<br /> H×nh 1 tr×nh b y phæ IR cña c¸c mÉu:<br /> thÊy c¸c pic ®Æc tr ng cho cÊu tróc zeolit Y ë<br /> Diatomit (D), mÉu diatomit tÈm zeolit Y(Y/D)<br /> v mÉu vËt liÖu diatomit tÈm zeolit ® îc kÕt c¸c vÞ trÝ 2 kh¸c nhau ®• xuÊt hiÖn nh ng víi<br /> tinh(YF/D). Nh ®• tr×nh b y ë trªn, ®¸m phæ ~ c êng ®é thÊp. ë mÉu vËt liÖu Diatomit tÈm<br /> 570 cm-1 ®Æc tr ng cho c¸c dao ®éng biÕn zeolit ® îc kÕt tinh, ta nhËn thÊy tÊt c¶ c¸c pic<br /> d¹ng cña vßng 6 c¹nh trong dao ®éng m¹ng ®Æc tr ng cho cÊu tróc cña zeolit Y ®• xuÊt<br /> cña zeolit Y [2 - 4]. So s¸nh víi phæ IR cña hiÖn víi c êng ®é pic lín h¬n nhiÒu so víi víi<br /> diatomit ta kh«ng thÊy xuÊt hiÖn ®¸m phæ ®Æc mÉu ch a kÕt tinh. So s¸nh víi phæ XRD cña<br /> tr ng n y. ë mÉu diatomit tÈm zeolit Y (Y/D: zeolit Y (100% tinh thÓ), cã thÓ x¸c ®Þnh ® îc<br /> 2% zeolit Y), ®¸m phæ ë tÇn sè 570 cm-1 xuÊt h m l îng tinh thÓ cña mÉu vËt liÖu ®a mao<br /> hiÖn nh ng cã c êng ®é rÊt thÊp (tån t¹i ë qu¶n chøa cì 20% zeolit Y. Hơn n�a, s� xu�t<br /> d¹ng vai chø kh«ng ph¶i d¹ng pic s¾c nhän). hi�n pic s�c nh�n, cư�ng �� l�n � 2� b�ng 1-2<br /> Trong khi ®ã, ë mÉu diatomit tÈm zeolit ® îc ch�ng t� s� t�n t�i c�a mao qu�n trung bình<br /> kÕt tinh b»ng ph ¬ng ph¸p kÕt tinh t¹i chç, ta (meso-pores) như nh�n th�y � v�t li�u mao<br /> nhËn thÊy ®¸m phæ ë tÇn sè 570 cm-1 víi qu�n trung bình MCM-41 và SBA-15. Nh<br /> c êng ®é pic cao, s¾c nhän. §iÒu n y chøng vËy, kÕt qu¶ XRD cho phÐp kh¼ng ®Þnh sù tån<br /> tá zeolit Y ® îc h×nh th nh trªn bÒ mÆt cña t¹i cña zeolit Y trªn nÒn diatomi nh ®• ® îc<br /> diatomit. kh¼ng ®Þnh b»ng phæ hång ngo¹i IR, ®ång<br /> thêi cho phÐp ®Þnh l îng h m l îng zeolit Y<br /> 35 (cì 20%) ph©n t¸n trªn diatomit.<br /> D<br /> <br /> 30<br /> <br /> 798.35<br /> 25 Y /D 700<br /> 520.89<br /> 1245.88<br /> 466.60<br /> C êng ®é (%)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 20 600<br /> Y<br /> 798.27 d=14.703<br /> <br /> 1094.28 565.96<br /> Y F /D<br /> 15 524.73<br /> 500<br /> 1245.88<br /> 466.60<br /> d=2.864<br /> 765.91 687.71 d=3.799<br /> <br /> 10 1092.18 400<br /> d=3.329<br /> <br /> 563.686 d=4.426<br /> Lin Cps<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> d=5.749<br /> 525.93 d=8.849<br /> <br /> <br /> <br /> Y F /D<br /> 5 466.60 300<br /> 1011.29<br /> 0<br /> 200<br /> 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400<br /> Y /D<br /> Sè sãng(cm-1)<br /> 100<br /> H×nh 1: Phæ IR cña c¸c mÉu: diatomit (D), D<br /> mÉu diatomit tÈm zeolit Y(Y/D) v mÉu vËt 0<br /> liÖu ®a mao qu¶n (YF/D) 10 20 30 40 50<br /> 2-Theta-scale<br /> H×nh 2: Phæ XRD cña c¸c mÉu: zeolit Y (Y),<br /> §Ó kh¼ng ®Þnh tiÕp sù h×nh th nh zeolit Y diatomit (D), mÉu diatomit tÈm zeolit Y(Y/D)<br /> trªn diatomit chóng t«i ®• tiÒn h nh ®o phæ v mÉu vËt liÖu ®a mao qu¶n (YF/D)<br /> nhiÔu x¹ R¬nghen (XRD). H×nh 2 m« t¶ phæ<br /> nhiÔu x¹ R¬nghen cña c¸c mÉu diatomit (D), H×nh 3 v 4 m« t¶ ¶nh SEM cña nguyªn liÖu<br /> mÉu diatomit tÈm zeolit Y(Y/D) v mÉu vËt liÖu ®Çu diatomit v vËt liÖu ®a mao qu¶n tæng hîp<br /> diatomit tÈm zeolit ® îc kÕt tinh (YF/D). Phæ ® îc. Tõ h×nh 3 cho thÊy, diatomit tån t¹i ë<br /> XRD cña diatomit thÓ hiÖn mét h×nh cong ®Æc d¹ng h×nh èng trô (chiÒu d i cì 20 �, ® êng<br /> 85<br /> kÝnh cì 10 �, hình 3a) hoÆc d¹ng m¶nh (cì 5 - ch ¬ng tr×nh nhiÖt ®é cña vËt liÖu ®a mao qu¶n<br /> 10 �, hình 3b) víi hÖ lç xèp cã ® êng kÝnh tõ tæng hîp ® îc.<br /> 0,5 - 0,8 �. §èi víi vËt liÖu ®a mao qu¶n ® îc Nh ta thÊy ë h×nh 5, gi¶n ®å NH3-TPD cña<br /> tæng hîp (h×nh 4), ta nhËn thÊy trªn nÒn diatomit zeolit Y (100% tinh thÓ) xuÊt hiÖn 2 pic ®Æc<br /> ® îc phñ bëi c¸c “h¹t cÇu” zeolit Y cã kÝch tr ng: pic ë nhiÖt ®é Tmax= 150oC ®Æc tr ng cho<br /> th íc cì 200-300nm (h×nh 4a), kh«ng gian gi÷a c¸c t©m axit c êng ®é yÕu (gi¶i hÊp ammoniac ë<br /> c¸c “h¹t cÇu” cì 150 - 300 nm (h×nh 4b). Khi nhiÖt ®é thÊp) v pic ë nhiÖt ®é Tmax= 360oC ®Æc<br /> quan s¸t ë ®é phãng ®¹i cao h¬n, ta thÊy thùc tÕ tr ng cho c¸c t©m axit c êng ®é m¹nh (gi¶i hÊp<br /> c¸c “h¹t cÇu” zeolit Y n y ® îc h×nh th nh tõ ammoniac ë nhiÖt ®é cao) [3, 4, 12, 13]. Trong<br /> c¸c vi tinh thÓ cì 20 - 30 nm. gi¶n ®å NH3-TPD cña diatomit v c¸c vËt liÖu<br /> chøa silic kh¸c chØ xuÊt hiÖn pic ë nhiÖt ®é thÊp<br /> (Tmax= 150oC, kh«ng ® a ra ë ®©y), ®iÒu n y<br /> chøng tá diatomit chØ chøa c¸c t©m axit yÕu m<br /> kh«ng chøa c¸c t©m axit m¹nh. §èi víi vËt liÖu<br /> ®a mao qu¶n chøa zeolit Y (20%) ph©n bè trªn<br /> nÒn diatomit (80%), trong gi¶n ®å NH3-TPD cña<br /> vËt liÖu n y cã ph©n bè ®é axit trong d¶i réng, 2<br /> pic (ë nhiÖt ®é thÊp v nhiÖt ®é cao) kh«ng t¸ch<br /> rêi nhau m xen phñ lÉn nhau. Tuy nhiªn, cã thÓ<br /> a) b) kh¼ng ®Þnh ®é axit cña vËt liÖu ®a mao qu¶n<br /> Hình 3: �nh FeSEM c�a các m�u diatomit (D) ® îc tæng hîp cã c êng ®é axit t ¬ng ® ¬ng víi<br /> zeolit Y nh ng l îng t©m axit m¹nh Ýt h¬n do<br /> phÇn tr¨m zeolit Y trong mÉu l thÊp. So s¸nh<br /> víi zeolit Y vÒ c êng ®é axit, vËt liÖu ®a mao<br /> qu¶n d êng nh cã c êng ®é axit cao h¬n thÓ<br /> hiÖn ë pic nhiÖt ®é thÊp (Tmax = 220oC) cao h¬n<br /> 70oC so víi zeolit Y v ë nhiÖt ®é cao 450 -<br /> 500oC vÉn tiÕp tôc gi¶i hÊp chøng tá sù tån t¹i<br /> cña c¸c t©m axit m¹nh.<br /> <br /> <br /> a) b) 10<br /> <br /> <br /> Hình 4: ¶nh FeSEM c�a v�t li�u �a mao<br /> qu�n (YF/D) 8<br /> YF/D<br /> ng "# (a.u.)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H-Y<br /> Kh«ng gian gi÷a c¸c vi tinh thÓ n y cì<br /> 6<br /> kho¶ng 20 - 40 nm. Nh vËy, tõ kÕt qu¶ SEM ta<br /> cã thÓ kh¼ng ®Þnh vËt liÖu ® îc tæng hîp cã cÊu<br /> tróc ®a mao qu¶n: vi mao qu¶n (0,7 - 0,8 nm, 4<br /> IC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> zeolit Y), mao qu¶n trung b×nh (20 - 40 nm) v<br /> mao qu¶n lín (150 - 300 nm).<br /> 2<br /> <br /> 3. c tr ng axit<br /> §èi víi xóc t¸c cho qu¸ tr×nh FCC, ®é axit 0<br /> 100 150 200 250 300 350 400 450 500<br /> ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t tÝnh v ®é chän 0<br /> Nhi(t "# ( C)<br /> läc cña xóc t¸c. §é axit cña vËt liÖu ®a mao<br /> qu¶n ® îc x¸c ®Þnh b»ng ph ¬ng ph¸p gi¶i hÊp Hình 5: Gi�n �� TPD-NH3 c�a các m�u<br /> phô ammoniac theo ch ¬ng tr×nh nhiÖt ®é. H×nh zeolít Y và v�t li�u �a mao qu�n (YF/D)<br /> 5 tr×nh b y gi¶n ®å gi¶i hÊp phô ammoniac theo<br /> <br /> 86<br /> IV - KÕt luËn 4. J. A. Rabo. Unifying principles in zeolite<br /> chemistry and catalysis, Zeo. Scie. and<br /> §• th nh c«ng trong viÖc tæng hîp vËt ®a Tech., The Hague, 292 - 315 (1984).<br /> mao qu¶n trªn nÒn diatomit b»ng ph ¬ng ph¸p 5. Zhenzi Jing, Hirotaka, Koji Ioku, and Emile<br /> thuû nhiÖt tõ gel trong v diatomit. VËt liÖu ®a H. Ishida. J. AIChE, 53 (8), 2007, 2114-<br /> mao qu¶n YF/D tån t¹i c¶ ba lo¹i mao qu¶n: vi 2122.<br /> mao qu¶n, mao qu¶n trung b×nh v mao qu¶n<br /> 6. Rutherford SW, Coons JE. J. Colloid<br /> réng. Tõ c¸c kÕt qu¶ ®Æc tr ng ho¸ lý, chóng t«i<br /> Interface Sci., 306, 228 - 240 (2007).<br /> ®• chøng minh ® îc th nh mao qu¶n cña vËt<br /> liÖu Y/Diatomit ® îc bao phñ bíi c¸c tinh thÓ 7. S. Martinovic, M. Vlahovic, T. Boljanac, L.<br /> zeolit (víi kÝch th íc nano) ®Ó h×nh th nh nªn Pavnovic. Int. J. Miner Process, 80, 225-<br /> vËt liÖu ®a mao qu¶n. Gi¶n ®å gi¶i hÊp 260.<br /> ammoniac theo ch ¬ng tr×nh nhiÖt ®é ®• chøng 8. Athanassion CG., Kavallieratos NG.,<br /> minh ® îc sù tån t¹i cña c¸c t©m axit cña vËt Meletsis CM. J. Stored Prod Res, 2006; doi:<br /> liÖu YF/D. TriÓn väng vËt liÖu míi n y më ra 10.1016/j.jspr. 2006.08.004.<br /> kh¶ n¨ng øng dông míi trong c«ng nghiÖp dÇu<br /> 9. Liu and Thomas J, Pinnavaia. Chem. Mater,<br /> khÝ, ®Æc biÖt trong chuyÓn hãa c¸c ph©n tö lín,<br /> 2002, 14, 3-5.<br /> ph©n ®o¹n nÆng hoÆc cÆn dÇu.<br /> 10. Ying Li, Wenhua Zhang, Lei Zhang, Qihua<br /> T$I LIÖU THAM KH¶O Yang, Zhaobin Wei, Zhaochi Feng, and<br /> CanLi. J. Phys. Chem.B, 108, 9739 - 9744<br /> 1. Yu Liu, Wenzhong Zhang, and Thomas J. (2004).<br /> Pinnavaia. J. Am. Chem. Soc, 423 - 431 11. Martin Hartmann and A.Vinu, Mechanical<br /> (2000). Stability and Porosity Analysis of Largepore<br /> 2. D. W. Breck. Zeolite molecular sieves, John SBA-15 Mesoporous Molecular Sieves by<br /> Wiley & Sons (1974). Mercury Porosimetry and Organcs<br /> Adsorption, Langmuir, 2002, 8010 - 8016.<br /> 3. L. Liu, X. Bao, W. Wei, G. Shi.<br /> Microporous and Mesoporous Materrials, 12. C. G. Sonwane and Q. Li. J. Phys. Chem.B,<br /> 66, 117- 125 (2003). 109, 17993 - 17997 (2005).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 87<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2