intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu trao đổi: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

125
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu trao đổi: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính, thực tiến ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính, giải quyết mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và thực tiễn ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu trao đổi: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

  1. Nghiªn cøu - trao §æi TS. TrÇn Minh H−¬ng * 1. Khái quát quá trình hình thành và quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t phát tri n các quy nh v th m quy n v x ph t vi c nh. i u 2 c a Ngh nh ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v trên trao cho H ND các c p quy n quy nh x lí vi ph m hành chính c th v nh ng v n c a a phương ng Nghiên c u s phát tri n c a các quy th i cũng t ra òi h i i v i nh ng quy nh v th m quy n ban hành văn b n quy nh lo i này là không ư c trái v i i u l ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành chính x ph t vi c nh. Bên c nh ó, Ngh nh nư c ta sáu mươi năm qua cho th y s cũng quy nh t i i u 3: “Các ông B phong phú, a d ng c a cách th c quy nh trư ng B n i v , B giao thông v n t i, B qua các th i kì khác nhau và xu hư ng xác n i thương, B h i s n, B lâm nghi p, B nh ngày càng c th , rõ ràng hơn. văn hoá, B y t và B tài chính, theo ch c Trong nh ng năm u c a Nhà nư c Vi t năng và quy n h n c a mình ch u trách Nam dân ch C ng hoà chưa có văn b n nào nhi m hư ng d n vi c thi hành b n i u l t ra quy nh chung v th m quy n ban v ph t vi c nh”. Như v y, H ND các c p hành văn b n quy ph m pháp lu t v x lí vi có th ban hành văn b n quy nh v nh ng ph m hành chính. Tuy nhiên, căn c vào n i v n c a a phương và m t s b trư ng dung c th c a các văn b n ư c ban hành có trách nhi m hư ng d n thi hành trong lĩnh vào th i kì này thì có th k t lu n là có nhi u v c ư c giao qu n lí. cơ quan có th m quy n ban hành văn b n quy Năm 1989, Pháp l nh x ph t vi ph m ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành chính. hành chính ư c ban hành v i quy nh v ó là: Qu c h i, Ch t ch nư c, U ban th m quy n ban hành văn b n quy ph m v thư ng v Qu c h i (UBTVQH), H i ng x ph t vi ph m hành chính như sau: H i Chính ph (H CP), Th tư ng Chính ph , ng b trư ng (H BT) quy nh hành vi vi m t s b trư ng (B công an, B văn hoá...). ph m hành chính, hình th c x ph t và bi n N i dung này s ư c minh ho rõ hơn trong pháp hành chính khác áp d ng i v i t ng ph n nói v th c ti n ban hành văn b n quy lo i hành vi vi ph m hành chính trong các ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành chính. lĩnh v c qu n lí nhà nư c; các b , u ban nhà Theo Ngh nh s 143/CP ngày 27/5/1977 nư c và các cơ quan khác thu c H BT ch u c a H i ng Chính ph ban hành i u l v ph t vi c nh thì H CP và h i ng nhân dân * Gi ng viên chính Khoa hành chính - nhà nư c (H ND) các c p là nh ng cơ quan có th m Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005 17
  2. Nghiªn cøu - trao §æi trách nhi m hư ng d n thi hành các quy nh 2002 xác nh rõ ràng và y hơn khi trao c a lu t, pháp l nh và văn b n c a H BT v cho Chính ph th m quy n quy nh hành vi x ph t vi ph m hành chính; H ND t nh, vi ph m hành chính, hình th c x ph t, bi n thành ph , c khu tr c thu c trung ương quy pháp kh c ph c h u qu i v i t ng hành vi nh các hành vi vi ph m hành chính trong vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n các lĩnh v c qu n lí nhà nư c a phương, lí nhà nư c; quy nh ch áp d ng bi n hình th c x ph t và bi n pháp hành chính pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n, ưa khác i v i các hành vi ó, tr các hành vi ã vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s giáo ư c các cơ quan nhà nư c c p trên quy nh. d c, ưa vào cơ s ch a b nh, qu n ch Căn c vào các quy nh trên ta th y hành chính. i chi u v i quy nh t i Pháp ph m vi các cơ quan có th m quy n ban l nh x lí vi ph m hành chính năm 1995 thì hành văn b n quy ph m pháp lu t v x ph t Chính ph ư c b sung thêm th m quy n vi ph m hành chính là khá r ng: H BT và quy nh bi n pháp kh c ph c h u qu i H ND t nh, thành ph tr c thu c trung v i t ng hành vi vi ph m hành chính trong ương quy nh v vi ph m hành chính và x các lĩnh v c qu n lí nhà nư c. ph t vi ph m hành chính (tuy nhiên, so v i Trong quá trình xây d ng các d th o giai o n trư c ã gi i h n c p t nh); các pháp l nh có nhi u ý ki n cho r ng vi c b , u ban nhà nư c và các cơ quan khác Chính ph quy nh v hành vi vi ph m hành thu c H BT hư ng d n thi hành (không ch chính và bi n pháp x lí trong m t s lĩnh gi i h n trong m t s b trư ng như quy v c ti n hành còn ch m và ngh trao cho nh c a Ngh nh s 143/CP). u ban nhân dân (UBND) c p t nh th m Theo Pháp l nh x lí vi ph m hành chính quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính năm 1995 thì ch riêng cơ quan hành chính và bi n pháp x lí trong nh ng lĩnh v c mà nhà nư c cao nh t ư c trao th m quy n ban Chính ph chưa quy nh, c bi t là nh ng hành văn b n quy ph m pháp lu t v x lí vi v n liên quan tr c ti p n ho t ng ph m hành chính. Chính ph có th m quy n qu n lí hành chính c a a phương. quy nh hành vi vi ph m hành chính, hình Có th nói vi c quy nh th m quy n ban th c x ph t i v i t ng lo i hành vi vi hành văn b n quy ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lí ph m hành chính theo pháp lu t hi n hành là nhà nư c; quy nh ch giáo d c t i xã, tương i h p lí. Ch riêng Chính ph ư c phư ng, th tr n, ưa vào trư ng giáo dư ng, giao th m quy n ban hành văn b n quy nh ưa vào cơ s giáo d c, ưa vào cơ s ch a chi ti t và hư ng d n thi hành m b o cho b nh, qu n ch hành chính. n giai o n các quy nh ư c ban hành có tính th ng này, H ND c p t nh không ư c trao th m nh t v cơ b n. N u giao cho H ND và quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t UBND thì khó có th m b o tính th ng v x lí vi ph m hành chính n a. nh t trong h th ng pháp lu t, riêng trong K th a và phát tri n quy nh trên, trư ng h p giao cho H ND thì còn không Pháp l nh x lí vi ph m hành chính năm th áp ng k p th i khi có nhu c u s a i 18 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005
  3. Nghiªn cøu - trao §æi b i H ND không ph i là cơ quan ho t ng tính; hi n tư ng xâm ph m quy n, l i ích h p thư ng xuyên. pháp c a cá nhân, t ch c là khó tránh kh i. 2. Th c ti n ban hành văn b n quy Cùng v i s ra i c a Ngh nh s 143/CP ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành chính ngày 27/5/1977, i u l x ph t vi c nh ư c T nh ng năm năm mươi c a th k ban hành. Có th nói ây là văn b n u tiên trư c các cơ quan có th m quy n c a Nhà quy nh m t cách t p trung v x ph t vi nư c ta ã c bi t quan tâm n vi c quy ph m hành chính. Tuy nhiên, nó m i ch quy nh trách nhi m do vi ph m hành chính. nh v vi ph m hành chính và x ph t vi Lúc ó, chúng ta chưa có văn b n nào quy ph m hành chính trong lĩnh v c gi gìn tr t nh t p trung v vi ph m hành chính và x t , an toàn xã h i. Bên c nh ó, trong nhi u lí vi ph m hành chính mà v n này ư c văn b n khác cũng có quy nh v v n ghi nh n trong nhi u lo i văn b n có hi u l c này. i u chúng tôi mu n nh n m nh là pháp lí khác nhau, trong ó có lu t, pháp th i kì này H ND các c p cũng có th m l nh, ngh nh... M t i m d nh n th y quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính trong các văn b n ư c ban hành trong th i và vi c x ph t hành chính cho nên trong h kì này là các quy nh không xác nh rõ và th ng văn b n hàm ch a r t nhi u mâu thu n không phân bi t ranh gi i gi a vi ph m hành và vi c quy nh khá tuỳ ti n. chính và t i ph m cũng như không ch ra c Ví d : Ngh quy t s 4 c a H ND thành th trư ng h p nào thì có th áp d ng lo i ch ph H i Phòng ngày 14/7/1982 “V m t s tài nào (có văn b n còn quy nh kh năng áp bi n pháp trư c m t i v i công tác gi gìn d ng nhi u lo i ch tài). Cũng không có căn an ninh tr t t thành ph ” t ra nh ng bi n c xác nh âu là hình th c x ph t, âu pháp x lí hành chính như bu c c h gia là bi n pháp kh c ph c h u qu … i n hình ình ph i r i kh i nơi cư trú thư ng xuyên là quy nh t i i u 43 Lu t i ư ng b n cư trú nơi khác trong trư ng h p h có ngày 13/12/1955: “Ph m vào lu t i ư ng hành vi ng loã v i ngư i trong gia ình này s b tr ng ph t như dư i ây: gây m t tr t t tr an, ph m pháp nghiêm - Phê bình c nh cáo; tr ng… ho c b t bu c ng t p trung i v i - Ph t ti n t 0,4 ng n 1 ng (cho nh ng ph n t lưu manh chuyên nghi p, b n ngư i, xe không ng cơ và súc v t). T 1 côn gây r i tr t t xã h i… ng n 2 ng (cho xe có ng cơ); Th c t cho th y nhi u nơi u ban - Thu h i gi y phép ch y xe, gi y phép hành chính (UBHC) các c p (sau ó i tên kinh doanh trong m t th i gian hay vĩnh vi n; là UBND) cũng ban hành văn b n quy ph m - Thu h i b ng lái xe trong m t th i gian pháp lu t v x lí vi ph m hành chính b i ho c vĩnh vi n; khi ó UBHC - UBND ng th i kiêm luôn - Truy t trư c toà án. ch c năng cơ quan thư ng tr c c a H ND Tuỳ trư ng h p n ng nh có th áp d ng (cho n năm 1989). m t hay hai, ba cách tr ng ph t trên”. Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính Cách quy nh như v y ch a ng kh ư c H i ng nhà nư c (H NN) thông qua năng ti m tàng cho vi c th c hi n theo c m ngày 30/11/1989 và có hi u l c t ngày T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005 19
  4. Nghiªn cøu - trao §æi 1/1/1990 ánh d u bư c phát tri n quan vi ph m hành chính ư c ban hành th i kì tr ng trong vi c xây d ng và hoàn thi n ch này có nhi u quy nh ch ng chéo, mâu thu n nh pháp lu t v trách nhi m hành chính. ho c trái v i quy nh c a Pháp l nh. Do ó, L n u tiên trong l ch s pháp lu t Vi t công tác rà soát văn b n ph i ư c ti n hành Nam, vi c quy nh nh ng v n cơ b n, thư ng xuyên k p th i s a i, b sung, mang tính nguyên t c v x ph t vi ph m bãi b nh m b o m s th ng nh t c a pháp hành chính ư c th hi n t p trung trong m t lu t trong x lí vi ph m hành chính. M t văn b n làm cơ s xây d ng nh ng văn khác, m t s quy nh c a lu t, pháp l nh b n quy nh c th hành vi vi ph m hành không th ng nh t v i các quy nh c a Pháp chính, hình th c và m c x ph t trong các l nh x lí vi ph m hành chính cũng t ra v n lĩnh v c qu n lí nhà nư c. Trên cơ s Pháp ph i k p th i s a i kh c ph c tình l nh, Chính ph ã ban hành m t s ngh tr ng thi u th ng nh t trong ho t ng áp nh quy nh v x ph t vi ph m hành d ng pháp lu t v x lí vi ph m hành chính. chính trong m t s lĩnh v c như an ninh tr t Ngày 2/7/2002, UBTVQH khoá X ã t , k toán th ng kê, h i quan, thu , y t , thông qua Pháp l nh x lí vi ph m hành qu n lí và b o v r ng, qu n lí và b o v chính m i (có hi u l c t ngày 1/10/2002). ngu n l i thu s n, b o v và ki m d ch th c Theo quy nh t i i u 2 Pháp l nh thì v t, thú y. Bên c nh ó, trong m t s ngh Chính ph là cơ quan duy nh t có th m nh khác cũng có m t ph n quy nh v x quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính ph t vi ph m hành chính như Ngh nh v và ch áp d ng các bi n pháp x lí hành vi c thi hành Pháp l nh o lư ng, Ngh nh chính khác. n nay Chính ph ã ban hành v vi c thi hành Pháp l nh ch t lư ng hàng trên 50 ngh nh quy nh chi ti t và hư ng hoá, Ngh nh quy nh v ki m tra, x lí d n thi hành các quy nh c a Pháp l nh. vi c s n xu t, buôn bán hàng gi ... M t s d th o ngh nh ang trong quá Sau hơn 5 năm th c hi n, Pháp l nh x trình chu n b trình Chính ph ban hành. ph t vi ph m hành chính ư c thay th b i Tuy Pháp l nh ch trao cho Chính ph Pháp l nh x lí vi ph m hành chính do quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t UBTVQH thông qua ngày 6/7/1995 và có v x lí vi ph m hành chính nhưng kh o sát hi u l c t ngày 1/8/1995. thi hành Pháp th c ti n tri n khai th c hi n Pháp l nh l nh này, Chính ph ã ban hành 45 ngh nh ng năm qua, chúng ta g p khá nhi u văn nh quy nh c th v x ph t vi ph m hành b n c a UBND c p t nh quy nh v vi ph m chính trong các lĩnh v c qu n lí nhà nư c và hành chính và x lí vi ph m hành chính. Nói 5 ngh nh ban hành các quy ch quy nh cách khác là hi n tư ng vi ph m th m quy n chi ti t trình t , th t c áp d ng các bi n pháp ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v x x lí hành chính khác. Ngoài ra, còn m t s lí vi ph m hành chính v n ti p di n. T i lư ng l n thông tư, ch th c a các b hư ng thành ph H Chí Minh, ngày 27/6/2003 d n ch o th c hi n các ngh nh nói trên. UBND thành ph ban hành 3 quy t nh v Trong h th ng các văn b n pháp lu t v x lí x lí vi ph m hành chính;(1) UBND thành 20 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005
  5. Nghiªn cøu - trao §æi ph Hà N i cũng vi ph m th m quy n ban nào các quy nh cũng hoàn toàn y và hành văn b n quy ph m pháp lu t v x lí vi áp ng ư c nhu c u i u ch nh. a ph n ph m hành chính khi cho ra i Quy t nh các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c ã tích s 114/2003/Q -UB và Quy t nh s c c ki n ngh cơ quan có th m quy n ban (2) 53/2005/Q -UB; UBND thành ph à hành và b sung các quy nh còn thi u; N ng cũng ban hành m t s văn b n quy nh ng cơ quan ư c giao so n th o văn b n ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành chính ã r t c g ng hoàn thành nhi m v áp d ng trên a bàn thành ph .(3) không d dàng này. i u áng ti c là m t s M t trong nh ng nguyên nhân d n n cơ quan ã ban hành văn b n quy nh v vi ph m th m quy n ban hành văn b n quy hành vi vi ph m hành chính và bi n pháp x ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành chính lí hành chính áp d ng a phương m c là do trong m t s lĩnh v c có nh ng hành vi dù không ư c trao th m quy n. vi ph m pháp lu t v qu n lí nhà nư c M t lo i mâu thu n khác là quy nh nhưng Chính ph chưa quy nh (ho c ch m không phù h p v i c i m c a lĩnh v c quy nh) nên chưa b coi là vi ph m hành ho c v n c n i u ch nh, n u tuân th chính, ph bi n là nh ng hành vi vi ph m tri t quy nh trong Pháp l nh thì vi c x mang tính c thù c a nh ng ô th l n trong ph t không th ti n hành ư c. Ch ng h n, nh ng lĩnh v c như văn hoá thông tin, v Pháp l nh x lí vi ph m hành chính năm sinh môi trư ng, n p s ng văn minh, mĩ 1995 và năm 2002 quy nh th i hi u x quan ô th , phòng ch ng t n n xã h i, gi ph t vi ph m hành chính trong m t s lĩnh gìn an ninh tr t t … v c c bi t (trong ó có lĩnh v c tài chính) 3. Gi i quy t mâu thu n gi a quy nh là hai năm nhưng th c t cho th y, riêng pháp lu t và th c ti n ban hành và th c trong lĩnh v c thu , nhi u doanh nghi p hi n văn b n quy ph m pháp lu t v x lí sau 2 năm cơ quan thu m i ti n hành thanh vi ph m hành chính tra quy t toán thu nên khi phát hi n vi Nghiên c u th c ti n ban hành và th c ph m thì th i hi u x ph t ã h t. hi n văn b n quy ph m pháp lu t v x lí vi Trong trư ng h p quy nh c a Pháp ph m hành chính nh ng năm g n ây cho l nh không phù h p th c t như ã nêu trong th y có nhi u mâu thu n n y sinh và vi c x ví d trên ây, v nguyên t c các cơ quan lí, gi i quy t mâu thu n trong các trư ng h p ch c năng c n ki n ngh s a i Pháp l nh khác nhau ư c th c hi n dư i nh ng hình cho phù h p. Tuy nhiên, ã có trư ng h p th c và m c khác nhau. ngư i ta ch n phương án d dàng hơn là ưa Trư c h t ó là mâu thu n do quy nh vào ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n pháp lu t chưa y mà th c ti n qu n lí thi hành quy nh phù h p v i th c t nhưng hành chính òi h i ph i có quy nh i u không phù h p v i Pháp l nh. i u 12 Ngh ch nh. Cho n nay v n còn m t s lĩnh v c nh s 22/CP ngày 17/4/1996 v x ph t vi chưa có ngh nh quy nh chi ti t và hư ng ph m hành chính trong lĩnh v c thu quy d n thi hành Pháp l nh và trong nh ng lĩnh nh riêng i v i hành vi khai man, tr n v c ã có văn b n thì không ph i lĩnh v c thu thì th i hi u x ph t là 3 năm k t T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005 21
  6. Nghiªn cøu - trao §æi ngày hành vi vi ph m ư c phát hi n trong phù h p v i Pháp l nh. Riêng kho n 7 v i khi Pháp l nh quy nh th i hi u x ph t là 2 n i dung quy nh bi n pháp “ ánh d u s năm k t khi vi ph m ư c th c hi n. l n vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng Mâu thu n cũng có th xu t hi n do ý b trên gi y phép lái xe” là bi n pháp ư c mu n ch quan c a các ch th có th m quy n quy nh t i Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ban hành văn b n hư ng d n thi hành. i n ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i hình trong trư ng h p này là m t s văn b n pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n hư ng d n thi hành t ra các quy nh v s tai n n giao thông và ùn t c giao thông nh m d ng ti n thu ư c t x ph t vi ph m hành qu n lí ngư i i u khi n phương ti n giao chính thư ng cho ngư i thi hành công v thông cơ gi i ư ng b . H u qu c a vi c b trong khi Pháp l nh x lí vi ph m hành chính áp d ng bi n pháp này là khá nghiêm tr ng: năm 1995 ch quy nh v x lí vi ph m mà N u gi y phép lái xe b ánh d u 3 l n vi không h quy nh v vi c trích thư ng và ph m thì h t giá tr s d ng, n u b ánh d u 2 l n thì ph i thi l i lu t giao thông ư ng b Pháp l nh x lí vi ph m hành chính năm 2002 khi i gi y phép lái xe. Vi c áp d ng bi n nghiêm c m vi c s d ng ti n thu ư c t x pháp này trên th c t ư c ánh giá cao b i ph t vi ph m hành chính ho c t bán tang v t, nó em l i hi u qu thi t th c có tác d ng phương ti n b t ch thu trích thư ng. răn e nên có nhi u ý ki n ngh quy nh Nh ng quy nh lo i này ã vi ph m nghiêm b sung bi n pháp này trong Pháp l nh. Hi n tr ng th m quy n ban hành văn b n, d n n nay, vi c xác nh bi n pháp “ ánh d u s s không th ng nh t trong s d ng ti n thu l n vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng ư c t x ph t vi ph m hành chính, gây b trên gi y phép lái xe” thu c nhóm bi n khó khăn cho vi c qu n lí i v i ngu n thu pháp cư ng ch nào v n là v n còn này và t o nên s không th ng nh t trong ng . T góc th c ti n thì nhi u ý ki n cho ch , chính sách i v i cán b , công ch c r ng có th coi ó là hình th c x ph t b ho t ng trong các lĩnh v c khác nhau c a sung nhưng t góc pháp lí thì không th qu n lí hành chính nhà nư c. coi ó là hình th c x ph t b sung vì Chính M t v n khác cũng c n c p là ph không có th m quy n quy nh hình Chính ph - thông qua vi c ban hành ngh th c x ph t. X p vào nhóm bi n pháp kh c nh - có th t ra nh ng hình th c, bi n ph c h u qu c a vi ph m hành chính cũng pháp cư ng ch m i áp d ng trong x lí không ư c vì b n ch t c a nó không ph i là vi ph m hành chính. Có th l y làm ví d kh c ph c h u qu (Chính ph ư c quy n quy nh t i Ngh nh s 15/2003/N -CP quy nh “các bi n pháp khác nh m kh c ph ngày 19/2/2003 quy nh x ph t vi ph c h u qu ”). Gi i pháp trong trư ng h p ph m hành chính v giao thông ư ng b . này có th là ki n ngh UBTVQH quy nh i u 3 c a Ngh nh v i tiêu “Nguyên trong Pháp l nh bi n pháp này trong nhóm t c x ph t vi ph m hành chính và áp d ng các hình th c x ph t b sung ho c trao cho bi n pháp khác” g m 7 kho n thì 6 kho n (t Chính ph th m quy n quy nh “các hình kho n 1 n kho n 6) có n i dung hoàn toàn th c x ph t khác”. 22 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005
  7. Nghiªn cøu - trao §æi 4. Xu hư ng xác nh th m quy n ban ư c trao) th m quy n thì UBND c p t nh ã hành văn b n quy ph m pháp lu t v x lí ban hành nhi u quy nh không phù h p v i vi ph m hành chính trong i u ki n có B văn b n quy ph m pháp lu t có hi u l c lu t i u ch nh pháp lí cao hơn. Th c t ó ã ph n nào phá Xác nh th m quy n ban hành văn b n v tính th ng nh t c a h th ng văn b n quy quy ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành ph m pháp lu t v x lí vi ph m hành chính. chính trong i u ki n có B lu t i u ch nh Trong i u ki n văn b n có hi u l c là v n ang gây nhi u tranh lu n. Có ý pháp lí cao nh t i u ch nh ho t ng này là ki n cho r ng n u xây d ng B lu t x lí vi B lu t thì các b cũng không c n ph i ban ph m hành chính thì không c n thi t ph i hành thông tư hư ng d n. Có chăng là ban ban hành ngh nh quy nh chi ti t và hành ch th ôn c, t ch c th c hi n hư ng d n thi hành. B lu t ph i bao hàm văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên. Xác quy nh v m i v n trong x lí vi ph m nh rõ như v y kh c ph c tình tr ng cơ hành chính m b o s th ng nh t trong quan và ngư i có th m quy n trông ch và i u ch nh pháp lu t i v i m t lo i hình l i vào thông tư hư ng d n, k c trong ho t ng quan tr ng c a b máy nhà nư c - trư ng h p các quy nh t i ngh nh ã r t ho t ng cư ng ch hành chính - có tác c th và có tính kh thi. ng tr c ti p n t do, quy n và l i ích Theo quan i m c a chúng tôi thì B lu t c a cá nhân, t ch c. Ý ki n khác cho r ng c n quy nh chi ti t v h u h t các v n B lu t không th quy nh v m i v n c a x lí vi ph m hành chính, trong ó dành b i m i m t lĩnh v c c a qu n lí hành chính s quan tâm c bi t cho quy nh nh ng v n nhà nư c có nh ng c thù riêng nên v n c n chung, nh ng v n có tính nguyên t c. có ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n Riêng i v i vi c quy nh hành vi vi ph m thi hành m b o tính kh thi và s phù hành chính c th trong t ng lĩnh v c thì c n h p c a các quy nh v i c i m c a t ng cân nh c các phương án khác nhau. Các hành lĩnh v c. M t v n khác cũng ư c t ra là vi vi ph m hành chính r t a d ng, trong m i trong i u ki n có B lu t i u ch nh thì các m t lĩnh v c chúng có nh ng bi u hi n khác b có c n ban hành thông tư hư ng d n hay nhau, n u quy nh t t c trong B lu t thì s không? Có nên trao cho UBND c p t nh th m có m t B lu t r t s . M t khác, trong qu n quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t lí hành chính nhà nư c luôn luôn xu t hi n v x lí vi ph m hành chính i v i nh ng nh ng n i dung m i, v n m i, nhân t m i. v n c a a phương hay không? Không n m ngoài quy lu t ó, các hành vi vi Trư c h t, liên quan n th m quy n ban ph m hành chính cũng có th có nh ng bi n hành văn b n quy ph m pháp lu t c a th , có th có nh ng hành vi vi ph m m i n y UBND, theo chúng tôi thì không nên quy sinh òi h i b sung, s a i các quy nh nh cho UBND c p t nh th m quy n ban m t cách thư ng xuyên mà i u ó Qu c h i hành văn b n quy ph m pháp lu t v x lí vi không th làm ư c nên vi c b sung s ph m hành chính vì th c ti n nhi u năm qua ch m, không áp ng nhu c u c a qu n lí. ã cho th y khi ư c trao (và c khi không N u xác nh r ng c n có ngh nh quy T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005 23
  8. Nghiªn cøu - trao §æi nh chi ti t v hành vi vi ph m hành chính t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành thì có th ch n m t trong hai phương án sau quy t nh x ph t vi ph m hành chính…); ây: Phương án th nh t là trao toàn b th m các ngh nh quy nh v ch áp d ng các quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính bi n pháp x lí hành chính khác. trong các lĩnh v c cho Chính ph , các v n Các ngh nh thu c nhóm th hai và còn l i s ư c cơ quan quy n l c nhà nư c nhóm th ba quy nh v nh ng v n chung cao nh t quy nh trong B lu t; phương án trong x lí vi ph m hành chính nên nh ng n i th hai là Qu c h i quy nh v các v n và dung ó hoàn toàn có th ưa vào B lu t và quy nh các nhóm hành vi trong B lu t, dành như v y ch nên ban hành các ngh nh có quy n quy nh c th v t ng hành vi trong n i dung quy nh v x ph t vi ph m hành các lĩnh v c cho Chính ph (trong ngh nh). chính trong các lĩnh v c (nhóm th nh t). Cho dù cơ quan có th m quy n l a ch n Tóm l i, trong i u ki n có B lu t i u phương án này hay phương án khác thì n i ch nh ho t ng x lí vi ph m hành chính thì dung các ngh nh c a Chính ph quy nh v n c n có các ngh nh c a Chính ph quy chi ti t cũng không th theo mô hình hi n nh v hành vi vi ph m hành chính trong nay vì nh ng lí do sau ây: các lĩnh v c c a qu n lí nhà nư c./. Th nh t, trong các ngh nh quy nh (1).Quy t nh s 105/2003/Q -UB quy nh m c chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh hi n ph t i v i m t s hành vi vi ph m hành chính trong hành có r t nhi u quy nh nh c l i nguyên lĩnh v c v sinh và môi trư ng trên a bàn thành ph văn ho c g n như nguyên văn quy nh c a H Chí Minh; Quy t nh s 106/2003/Q -UB v áp d ng Pháp l nh, c bi t là nh ng v n chung m t s bi n pháp x ph t vi ph m hành chính trong như nguyên t c, th m quy n, hình th c, bi n lĩnh v c an toàn giao thông ư ng b t i thành ph H Chí Minh; Quy t nh s 107/2003/Q -UB v quy n h n pháp x lí… Các ngh nh s ư c ban hành và trách nhi m c a ch t ch u ban nhân dân phư ng, nh m c th hoá quy nh c a B lu t c n xã, th tr n trong vi c x ph t vi ph m hành chính v ư c xây d ng theo hư ng i th ng vào quy qu n lí tr t t xây d ng t i thành ph H Chí Minh. nh hành vi vi ph m hành chính, hình th c (2).Quy t nh s 114/2003/Q -UB ban hành quy x ph t, bi n pháp kh c ph c h u qu áp nh t m th i v qu n lí và s d ng các kho n thu ph t vi ph m hành chính trong qu n lí tr t t xây d ng i v i t ng hành vi vi ph m mà không d ng trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s nh c l i nh ng quy nh chung c a B lu t 53/2005/Q -UB v vi c giao cho u ban nhân dân kh c ph c tình tr ng quy nh trùng l p. phư ng, xã, th tr n x ph t vi ph m hành chính trong Th hai, căn c vào n i dung, các ngh lĩnh v c thu phí v sinh. (3).Quy t nh s 79/2003/Q -UB v vi c x ph t vi nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành ph m hành chính c a l c lư ng thanh niên xung kích Pháp l nh hi n hành có th chia thành 3 trên a bàn thành ph à N ng; Quy t nh s nhóm. ó là: Các ngh nh quy nh v x 20/2004/Q -UB v vi c x lí các hành vi vi ph m v ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th và v sinh môi qu n lí nhà nư c; các ngh nh quy nh chi trư ng t i m t s tuy n ư ng tr ng i m trên a bàn thành ph à N ng; Quy t nh s 008/2005/Q -UB ti t m t s n i dung c a Pháp l nh (ngh nh v vi c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t ki m ch tai n n giao thông ư ng b trên a bàn s i u c a Pháp l nh, ngh nh quy nh th thành ph à N ng. 24 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2