intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

285
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học này cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong một môi trường đòi hỏi các quyêt định nhanh chóng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

  1. Phương pháp Nghiên c u Nghiên c u Kinh doanh là gì? Chng 1 M t phương pháp khám phá có tính h NGHIÊN C U TRONG KINH DOANH th ng nh m cung c p nh ng thông tin ñ gi i quy t các v n ñ qu n lý. Nguy n H u Lam Tr n Quang Trung lam@ueh.edu.vn tqt@ueh.edu.vn 1-1 1-2 T i sao ph i H c t p v “Nghiên c u”? Nhà Qu n lý c n nh ng thông tin t t hơn Môn h c này cung c p cho b n nh ng C nh tranh tr nên kh c li t hơn c ki n th c và k năng c n thi t trong m t trong th trư ng trong nư c và tr nên môi trư ng ñòi h i các quy t ñ nh nhanh toàn c u chóng. Các t ch c ñang ñáp ng vi c khai thác các d li u và qu n lý thông tin, tri th c nh m ph c v t t hơn quá trình ra quy t ñ nh c a mình 1-3 1-4 Giá tr c a các K năng Nghiên c u Các d ng Nghiên c u Thu th p ñư c nhi u thông tin hơn trư c • Báo cáo khi ch n l a các phương án hành ñ ng • Mô t Th c hi n ñư c nh ng nghiên c u c p • Gi i thích ñ cao hơn • D báo Hi u bi t ñư c vi c thi t k nghiên c u Lư ng giá và gi i quy t các v n ñ khó khăn c a qu n lý Thi t l p s nghi p c a nhà nghiên c u 1-5 1-6 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 1
  2. Phương pháp Nghiên c u Các lo i nghiên c u khác nhau Tiêu chu n c a m t nghiên c u t t • Nghiên c u ng d ng ðáp ng ñư c nh ng tiêu chu n c a phương – chú tr ng vào vi c gi i quy t v n ñ pháp nghiên c u khoa h c • Nghiên c u cơ b n M c ñích, m c tiêu ñư c xác ñ nh rõ ràng – nh m ñ tr l i nh ng câu h i ph c t p c a lý thuy t Quá trình nghiên c u ñư c chi ti t hóa – “Nghiên c u khoa h c là m t s khám phá có tính Thi t k nghiên c u ñư c ho ch ñ nh c n h th ng, ñư c ki m soát ch t ch , k lư ng, và th n th c nghi m v hi n tư ng ñư c d a trên các lý thuy t và các gi thi t v nh ng quan h gi a các Nh ng gi i h n c a nghiên c u ñư c trình hi n tư ng “ bày rõ ràng ðáp ng t t các tiêu chu n ñ o ñ c c a nghiên c u khoa h c 1-7 1-8 Tiêu chu n c a m t nghiên c u t t (cont.) Quan h gi a nhà Nghiên c u & Qu n lý ðáp ng ñư c nh ng tiêu chu n c a Nghĩa v c a nhà qu n tr phương pháp nghiên c u khoa h c (cont.) C th hóa các v n ñ Các phân tích phù h p v i nh ng nhu c u Cung c p các thông tin n n t ng m t cách c a ngư i ra quy t ñ nh chính xác, phù h p Giúp ñ cho vi c ti p c n các ngu n thông Các k t qu nghiên c u ñư c trình bày m t tin trong t ch c cách rõ ràng, không mơ h , l p l Nghĩa v c a nhà nghiên c u Các k t lu n có cơ s v ng ch c, ñư c minh ch ng Phát tri n m t thi t k nghiên c u sáng t o ðưa ra nh ng câu tr l i cho nh ng câu h i Nh ng kinh nghi m c a nhà nghiên c u quan tr ng trong kinh doanh và qu n lý ñư c ph n ánh 1-9 1-10 Xung ñ t gi a nhà nghiên c u & qu n lý Khi nào thì không nên nghiên c u Gi i qu n lý không mu n cung c p thông tin Khi thông tin không ñư c s d ng cho nh ng cho nghiên c u quy t ñ nh qu n lý quan tr ng Nhà qu n lý nhìn nhà nghiên c u như là ñe Khi quy t ñ nh qu n lý ch a ñ ng ít r i ro d a ñ i v i ñ a v cá nhân c a h Khi không ñ các ngu n l c c n thi t cho vi c Nhà nghiên c u ph i quan tâm hi u bi t văn hóa t ch c và các tình th chính tr trong t th c hi n nghiên c u ch c Khi chi phí cho nghiên c u là cao hơn nh ng l i Nhà nghiên c u tách bi t, xa r i các nhà ích c a quy t ñ nh mang l i qu n lý 1-11 1-12 Nguy n H u Lam & Tr n Quang Trung 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2