intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghiên cứu ứng dụng kết cấu cống lắp ghép bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực ở đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
14
download

Nghiên cứu ứng dụng kết cấu cống lắp ghép bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực ở đồng bằng sông Cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề xuất nguyên lý tính toán thiết kế và công nghệ thi công một kết cấu cống mới lắp ghép bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực: Kết cấu bền vững, kết hợp giao thông thuỷ bộ thuận lợi, thi công giữa lòng sông (không đắp đê quây và dẫn dòng thi công), tiến độ thi công nhanh, chi phí đầu tư rẻ,... phù hợp xây dựng ở vùng ảnh hưởng triều thấp đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu cống lắp ghép bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực ở đồng bằng sông Cửu Long

 1. www.vncold.vn Trang tin điện tử Hội Đập lớn Việt Nam ─────────────────────────────────────────────── NGHI£N CøU øNG DôNG KÕT CÊU CèNG L¾P GHÐP B»NG Cõ Bª t«ng cèt thÐp Dù øNG LùC ë §åNG B»NG S¤NG CöU LONG ThS. Phan Thanh Hïng1 vµ céng t¸c viªn* Tãm t¾t: Bµi viÕt ®Ò xuÊt nguyªn lý tÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ c«ng nghÖ thi c«ng mét kÕt cÊu cèng míi l¾p ghÐp b»ng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc: KÕt cÊu bÒn v÷ng, kÕt hîp giao th«ng thuû bé thuËn lîi, thi c«ng gi÷a lßng s«ng (kh«ng ®¾p ®ª qu©y vµ dÉn dßng thi c«ng), tiÕn ®é thi c«ng nhanh, chi phÝ ®Çu t− rÎ,... phï hîp x©y dùng ë vïng ¶nh h−ëng triÒu thÊp ®ång b»ng s«ng Cöu Long. 1. §Æt vÊn ®Ò Tõ tr−íc ®Õn nay trong lÜnh vùc kü thuËt thñy lîi, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cèng ë ViÖt Nam phÇn lín lµ c¸c lo¹i cèng ®ång b»ng kiÓu bª t«ng cèt thÐp truyÒn thèng lµm. Tïy thuéc yªu cÇu sö dông, cèng ®−îc thiÕt kÕ cã mét hoÆc nhiÒu khoang cöa cèng, kÝch th−íc chiÒu réng tõ B = 2÷3m ®Õn hµng tr¨m mÐt. Qua khai th¸c sö dông c¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng cho thÊy h¹n chÕ cña kÕt cÊu cèng kiÓu truyÒn thèng: - Thu hÑp dßng ch¶y qu¸ lín, th−êng 50÷70% gi¶m kh¶ n¨ng tiªu tho¸t n−íc, lµm thay ®æi m«i tr−êng tù nhiªn, ph¶i xö lý tiªu n¨ng tèn kÐm. - DiÖn tÝch mÊt ®Êt vÜnh viÔn lín ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. - Ph¶i thi c«ng trong ®iÒu kiÖn lµm kh« hè mãng, nªn thêi gian thi c«ng kÐo dµi,… ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng, ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña nh©n d©n. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh cao (750÷900 triÖu ®ång/1m ngang cöa cèng). §Ó kh¾c phôc c¸c tån t¹i nªu trªn cña kÕt cÊu cèng kiÓu truyÒn thèng, trong nh÷ng n¨m qua nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu cèng míi ®· ®−îc ¸p dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt. Bµi viÕt nµy giíi thiÖu "KÕt cÊu cèng l¾p ghÐp b»ng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc" do ViÖn Khoa häc Thuû lîi miÒn Nam chñ tr× phèi hîp víi ViÖn Khoa häc Thuû lîi vµ Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n B¹c Liªu thùc hiÖn, ®· øng dông ë c«ng tr×nh cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi (tØnh B¹c Liªu) n¨m 2003 - 2004. ________________ 1. ViÖn Khoa häc Thuû lîi miÒn Nam. * Céng t¸c viªn: TS. T¨ng §øc Th¾ng, KS. Do·n V¨n HuÕ, KS. NguyÔn Träng TuÊn. 235
 2. www.vncold.vn Trang tin điện tử Hội Đập lớn Việt Nam ─────────────────────────────────────────────── 2. KÕt cÊu cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi b»ng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc - Tªn c«ng tr×nh: Cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi. - §Þa ®iÓm x©y dùng: Trªn kªnh Ngan Dõa - CÇu SËp x· Ninh Quíi, huyÖn Hång D©n, tØnh B¹c Liªu. - NhiÖm vô c«ng tr×nh: + Cïng víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c ng¨n mÆn, gi÷ ngät ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt cho 80.000 ha lóa (tiÓu vïng ngät) phÝa B¾c tØnh B¹c Liªu, Sãc Tr¨ng. + KÕt hîp thuËn tiÖn giao th«ng thuû vµ bé khi cã ®iÒu kiÖn. 2.1. Quy m« kÕt cÊu cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi 2.1.1. KÕt cÊu chÞu lùc + Th©n cèng: Th©n cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi ®−îc thiÕt kÕ b»ng hµng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc (theo c«ng nghÖ NhËt B¶n) lo¹i W400A-1000 h×nh d¹ng ch÷ C (C−êng ®é bª t«ng [Rb]= 650kg/cm2; M«men chèng uèn cho phÐp [Mc]=200KN.m) chiÒu dµi 8 ÷14 m ®ãng s©u vµo ®Êt nÒn ®−îc tÝnh to¸n theo nguyªn lý "ngµm trong ®Êt" ghÐp nèi liªn liªn tôc víi nhau t¹o thµnh mét liªn kÕt chÞu lùc v÷ng ch¾c. + Trô pin: Trô pin cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi lµ kÕt cÊu trô ®µi cao gåm 6 cäc bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc W400A-1000 ghÐp óp vµo nhau thµnh hµng 3 cäc kÐp däc dßng ch¶y, ®Çu cäc liªn kÕt víi nhau b»ng ®µi cäc réng 110cm, cao 80cm, dµi 400cm, ®−îc ®æ liÒn khèi víi dÇm gi»ng ®Çu cõ. 2.1.2. KÕt cÊu chèng thÊm KÕt cÊu chèng thÊm qua nÒn c«ng tr×nh cèng Ninh Quíi lµ t−êng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc W400A-1000 chiÒu dµi 10m nèi tiÕp víi t−êng cõ th©n cèng ®ãng s©u vµo ®Êt nÒn ®Õn cao tr×nh -12,35. §Ó ®¶m b¶o kÝn n−íc qua t−êng cõ, gi÷a khíp nèi cã cÊu t¹o vËt liÖu kÝn n−íc b»ng nhùa tæng hîp cã ®é bÒn cao (Elastic Vinyl Choloride). Trªn t−êng cõ chèng thÊm vµ lµ dÇm van bª t«ng cèt thÐp M300 cã mÆt c¾t ngang h×nh ch÷ U óp réng 95cm, cao 80cm, dÇm van chôp lªn ®Çu hµng t−êng cõ chèng thÊm, liªn kÕt kÝn n−íc b»ng tÊm cao su Neopren dµy 10÷15cm d¹ng èng, mÆt trªn dÇm van ph¼ng cã bu l«ng ch©n chÎ ch«n s½n trong dÇm ®Ó liªn kÕt víi bé phËn kÝn n−íc cña cöa van. Cöa van, dÇm van vµ t−êng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc chèng thÊm t¹o nªn mét tÊm ng¨n c¸ch bÒn v÷ng kh«ng cho phÐp n−íc mÆn x©m nhËp qua c«ng tr×nh. 2.1.3. KÕt cÊu cöa van cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tiªu tho¸t n−íc, h¹n chÕ thu hÑp dßng ch¶y tù nhiªn vµ thuËn tiÖn giao th«ng thuû trong vïng. KÕt cÊu cöa van cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi lùa chän lµ lo¹i cöa Clape trôc d−íi chiÒu réng B=15m, chiÒu cao H=4m. C«ng tr×nh n»m ë vïng chua mÆn, kh¶ n¨ng ¨n mßn kim lo¹i cña m«i tr−êng lµ rÊt lín, nh»m ®Ó t¨ng tuæi thä cña cöa van, tÊt c¶ c¸c chi tiÕt thÐp CT3 ®−îc phun m¹ kÏm vµ s¬n ep«xy chèng rØ, b¶n mÆt ch¾n n−íc b»ng cõ b¶n nhùa. 236
 3. www.vncold.vn Trang tin điện tử Hội Đập lớn Việt Nam ─────────────────────────────────────────────── 2.2. C«ng nghÖ thi c«ng cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi C«ng nghÖ thi x©y dùng cèng Ninh Quíi gi÷a lßng s«ng tù nhiªn trong ®iÒu kiÖn ngËp n−íc (kh«ng ®¾p ®ª qu©y vµ ®µo kªnh dÉn dßng thi c«ng). ThiÕt bÞ thi c«ng ®ãng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng theo ph−¬ng ph¸p "Ðp rung vµ xãi nÒn". Cèng ®−îc thi c«ng l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn c«ng tr×nh ®· ®−îc gia c«ng chÕ t¹o s½n trong nhµ m¸y theo thiÕt kÕ (cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc, dÇm van, cöa van, cÇu giao th«ng,...). 2.2.1. Thi c«ng th©n cèng C«ng tr×nh ng¨n mÆn Ninh Quíi b»ng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc lµ mét lo¹i h×nh kÕt cÊu míi ®−îc øng dông lÇn ®Çu tiªn ë ViÖt Nam trong x©y dùng c«ng tr×nh ®Ëp ng¨n mÆn, ®©y lµ c«ng tr×nh l¾p ghÐp trong n−íc nªn viÖc thi c«ng ®−îc thùc hiÖn víi ®é chÝnh x¸c cao. Toµn bé cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc, thiÕt bÞ thi c«ng (cÇn cÈu, b¬m thuû lùc cao ¸p, bóa rung, hÖ cäc ®Þnh vÞ, sµn ®¹o) ®−îc tËp kÕt trªn sµ lan di chuyÓn vµo vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh. Cõ b¶n ®−îc thi c«ng ®ãng liªn tôc tõ bê ph¶i sang bê tr¸i. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®ãng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c thanh cõ theo yªu cÇu thiÕt kÕ ®Ó thuËn tiÖn l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn tiÕp sau (dÇm van, kÝn n−íc bªn vµ cöa van). 2.2. 2. Thi c«ng l¾p ®Æt dÇm van DÇm van bª t«ng cèt thÐp ®−îc ®óc t¹i nhµ m¸y vµ vËn chuyÓn xuèng c«ng tr−êng b»ng sµ lan. Tr−íc khi l¾p ghÐp dÇm van vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ tiÕn hµnh d¸n líp cao su kÝn n−íc vµo dÇm van. Dïng cÈu h¹ dÇm van vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ. 2.2.3. Thi c«ng trô pin vµ dÇm gi»ng ®Çu cõ L¾p dùng dµn gi¸o, thi c«ng l¾p dùng cèt thÐp vµo ®Çu cõ phÇn nèi tiÕp bê, l¾p r¸p v¸n khu«n thi c«ng dÇm ®Çu cõ, trô pin, trô cÇu giao th«ng. 2.2.4. Thi c«ng l¾p ®Æt cöa van Sau khi thi c«ng dÇm gi»ng ®Çu cõ vµ trô pin, cÈu l¾p cöa van vµo khe van, l¾p bé phËn kÝn n−íc bªn vµo trô pin cèng, kiÓm tra c¸c bé phËn kÝn n−íc c«ng tr×nh. 2.2.5. Thi c«ng l¾p ®Æt cÇu giao th«ng CÇu giao th«ng c«ng tr×nh ng¨n mÆn Ninh Quíi gåm hai phÇn: PhÇn kÕt cÊu cÇu bª t«ng cèt thÐp ®−îc thi c«ng cïng víi dÇm gi»ng ®Çu t−êng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc phÝa hai bªn bê cña c«ng tr×nh. PhÇn kÕt cÊu cÇu giµn thÐp ®−îc gia c«ng chÕ t¹o ë nhµ m¸y cïng víi cöa van vµ vËn chuyÓn xuèng c«ng tr−êng. Sau khi thi c«ng xong phÇn cÇu bª t«ng, tiÕn hµnh l¾p ®Æt phÇn cÇu giµn thÐp b»ng cÈu ®Æt trªn sµ lan. 2.3. Quy tr×nh vËn hµnh cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi + VÒ mïa m−a: tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 11 cöa ®−îc h¹ xuèng hÕt ë vÞ trÝ n»m song song víi dßng ch¶y lµm nhiÖm vô th¸o n−íc kÕt hîp giao th«ng thñy. + VÒ mïa kh«: tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 5 (n¨m sau) cöa van ®−îc ®ãng hoµn toµn ®Ó lµm nhiÖm vô ng¨n mÆn gi÷ n−íc t−íi cho vïng th−îng l−u. Quy tr×nh vËn hµnh cÇu giao th«ng: 237
 4. www.vncold.vn Trang tin điện tử Hội Đập lớn Việt Nam ─────────────────────────────────────────────── - Hµnh tr×nh n©ng cÇu giao th«ng: Khi cöa van më ®Ó cho l−u th«ng thñy mµ c¸c lo¹i giao th«ng thñy nh− sµ lan, x¸ng c¹p cã cao tr×nh cña cÇn cÈu hoÆc ®Ønh cña thiÕt bÞ cao h¬n cao tr×nh cho phÐp qua cÇu (+3,80) th× tiÕn hµnh n©ng cÇu lªn cho c¸c thiÕt bÞ trªn l−u th«ng qua c«ng tr×nh. - Hµnh tr×nh h¹ cÇu giao th«ng: Khi c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng thñy lín ®· qua c«ng tr×nh cÇn h¹ cÇu ®Ó l−u th«ng bé. 2.4. TiÕn ®é thi c«ng vµ vèn ®Çu t− c«ng tr×nh Cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi thi c«ng trong 6 th¸ng (th¸ng 6 ÷ th¸ng 12-2003). - - Tæng møc ®Çu t− lµ : 2.662.000.000 ®ång. - SuÊt ®Çu t− 1m ngang cöa cèng : 175 triÖu ®ång. 3. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ C«ng tr×nh nghiªn cøu "KÕt cÊu cèng l¾p ghÐp b»ng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc" do ViÖn Khoa häc Thñy lîi miÒn Nam chñ tr× phèi hîp víi ViÖn Khoa häc Thñy lîi vµ Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n B¹c Liªu thùc hiÖn ®· ®¹t ®−îc kÕt qu¶ b−íc ®Çu qua c«ng tr×nh thö nghiÖm cèng ng¨n mÆn Ninh Quíi lµm phong phó thªm c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh cèng vïng triÒu, ®Æc biÖt vïng ven biÓn, ®Êt nÒn mÒm yÕu, ®iÒu kiÖn dÉn dßng thi c«ng khã kh¨n nh− ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long. HiÖu qu¶ ®¹t ®−îc do ¸p dông kÕt cÊu cèng l¾p ghÐp b»ng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc: KÕt cÊu cèng sö dông vËt liÖu míi lµ cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ph¸t huy ®−îc lîi thÕ ®é bÒn vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cõ (M«ment chèng uèn cao, c−êng ®é bª t«ng Rn = 600÷725 kg/cm2) cho phÐp gi¶m 40÷60% vËt liÖu xi m¨ng, s¾t thÐp, so víi gi¶i ph¸p kÕt cÊu cèng bª t«ng cèt thÐp truyÒn thèng nh−ng vÉn ®¶m b¶o an toµn vµ bÒn v÷ng c«ng tr×nh. BiÖn ph¸p thi c«ng cèng gi÷a lßng s«ng (kh«ng ®¾p ®ª qu©y vµ kªnh dÉn dßng thi c«ng), h¹n chÕ thÊp nhÊt diÖn tÝch mÊt ®Êt vÜnh viÔn gãp phÇn kh¾c phôc c¸c khã kh¨n vÒ ®Òn bï gi¶i to¶, gi¶i phãng mÆt b»ng, æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña nh©n d©n. Kü thuËt thi c«ng cèng theo ph−¬ng ph¸p l¾p ghÐp cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc vµ c¸c cÊu kiÖn c«ng tr×nh ®· chÕ t¹o s½n trong ®iÒu kiÖn ngËp n−íc lµm cho tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng nhanh h¬n 3÷4 lÇn so víi c«ng nghÖ thi c«ng truyÒn thèng. KÕt cÊu cèng míi cã tiÕt diÖn tho¸t n−íc gÇn b»ng tiÕt diÖn lßng s«ng nªn kh«ng lµm thay ®æi lín ®Õn dßng ch¶y s«ng tù nhiªn vµ xãi lë sau c«ng tr×nh. Kinh phÝ ®Çu t− x©y dùng cèng l¾p ghÐp b»ng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc thÊp h¬n nhiÒu lÇn so víi kÕt cÊu cèng bª t«ng cèt thÐp truyÒn thèng, phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh tÕ cña c¸c ®Þa ph−¬ng hiÖn nay. KÕt qu¶ b−íc ®Çu øng dông "KÕt cÊu cèng l¾p ghÐp b»ng cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc" ë c«ng tr×nh Ninh Quíi ®· ®−îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cho phÐp thiÕt kÕ øng dông 5 cèng dù ¸n ¤ M«n - Xµ No (HËu Giang), Uû ban nh©n d©n tØnh B¹c Liªu phª duyÖt 18 cèng vïng tam gi¸c Ninh Quíi, Uû ban nh©n d©n tØnh Cµ Mau ®Ò nghÞ øng dông 3 238
 5. www.vncold.vn Trang tin điện tử Hội Đập lớn Việt Nam ─────────────────────────────────────────────── cèng (huyÖn TrÇn V¨n Thêi vµ C¸i N−íc), Uû ban nh©n d©n tØnh TiÒn Giang ®Ò nghÞ nghiªn cøu øng dông mét sè c«ng tr×nh b¶o vÖ v−ên c©y ¨n tr¸i vïng ngËp lò (huyÖn C¸i BÌ - C¸i LËy), trong n¨m 2005. TµI LIÖU THAM KH¶O [1] GS.TS. Tr−¬ng §×nh Dô vµ c¸c céng sù: øng dông c«ng nghÖ ®Ëp trô ®ì trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh Th¶o Long - Thõa Thiªn - HuÕ, Khoa häc c«ng nghÖ Thuû lîi, sè 1, th¸ng 3-2004). [2] Tiªu chuÈn kü thuËt cña c¸c lo¹i cõ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc cña P.S.Mitsubishi (NhËt B¶n) [3] ThS. Phan Thanh Hïng: B¸o c¸o tæng kÕt dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm cÊp Nhµ n−íc KC07-DA03: "Hoµn thiÖn c«ng nghÖ thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ thi c«ng cõ b¶n bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi vµ x©y dùng", th¸ng 12-2004. Summary Proposing principle of calculation and design a sluice structure assembling by prestressed concrete sheet piles: sustainable structure, convenient combining inland transportation and navigation, executing on the river-bed (without dyke and diversion during executing), rapid executing progress, low cost investment, etc suitable in the low vacillated tide in the Mekong Delta. 239

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản