Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks - Phần 2 xây dựng mô hình mặt (surface) - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
85
lượt xem
41
download

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks - Phần 2 xây dựng mô hình mặt (surface) - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu ứng dụng phần mềm solidworks - phần 2 xây dựng mô hình mặt (surface) - chương 5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks - Phần 2 xây dựng mô hình mặt (surface) - Chương 5

  1. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Phaàn 2: Xaây Döïng Moâ Hình Maët (Surface). Giôùi Thieäu Caùc Beà Maët. Beà maët laø moät chi tieát hình hoïc khoâng coù ñoä daøy xaùc ñònh. Caùc chi tieát beà maët thöôøng bò nhaàm laãn vôùi caùc chi tieát moûng. Caùc chi tieát moûng thaät ra laø caùc vaät theå coù vaùch moûng. Vaùch cuûa moät chi tieát moûng coù moät ñoä daøy xaùc ñònh. Vaùch cuûa moät chi tieát beà maët khoâng coù ñoä daøy xaùc ñònh. Trong quaù trình xaây döïng vaät theå thì caùc maët coù theå ñöôïc söû duïng ñeå: • Laøm bieân chaën ñeå taïo caùc khoái ñaëc. • Duøng laøm maët phaân caùch ñeå taùch caùc khoái ñaëc. • Gheùp vaøo chi tieát ñeå taïo caùc maët loài loõm. Chöông 5 : Caùc Leänh Taïo Maët (Surface Feature). 5.1 Leänh Plannar Surface. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Plannar Surface beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc:Insert a Planar surface by selecting a sketch or a set of edges : Taïo beà maët baèng caùch choïn vaøo Close Sketch hoaëc choïn vaøo ñöôøng vieàn xung quanh cuûa vaät theå. Goïi leänh: Click choïn treân thanh coâng cuï Surfaces, hoaëc vaøo Insert > Surface > Planar. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 5.1). Please select a Sketch, Egde or Curve: Choïn Close Sketch, Edge, Curve ñeå xaây döïng beà maët. Vuøng xaùc ñònh ñoái töôïng Hình 5.1. Caùch thöïc hieän leänh: Choïn Bounding Entities : choïn caùc ñoái töôïng kheùp kín ñeå taïo beà maët. Click OK keát thuùc leänh. 5.2. Leänh Extruded Surfaces. 132 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  2. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Extruded Surfaces beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Creates an Extruded Surface : Döïng maët (Surface) baèng caùch keùo daõn ñoái töôïng 2D. Goïi leänh: Click choïn Extruded Surfaces treân thanh coâng cuï Surface, hoaëc vaøo Insert > Surface > Extruded Surfaces. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 5.2a). Vuøng xaùc ñònh dieän Hình 5.2a. Caùc ñieàu kieän ñeå xaây tích caùc profile giao döïng beà maët Surface Caùch thöïc hieän leänh. Töông töï nhö leänh Extrude Base/Boss. (chöông3). Ví duï : Taïo beà maët vaät theå baèng caùch choïn Offset From Surface vôùi chieàu saâu 10 mm Beà maët vaät theå Beà maët Surface Hình 5.2b. Bieân dang Profiles ï 5.3. Leänh Revolved Surfaces. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Revolved Surfaces beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Creates an Revolved Surface: döïng maët troøn xoay töø ñoái töôïng 2D. 133 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  3. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Goïi leänh: Click choïn treân thanh coâng cuï Surfaces, hoaëc vaøo Insert > Surface > Revolved Surfaces. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 5.3). Hình 5.3a. Caùch thöïc hieän leänh. Ñieàu kieän ñeå xaây döïng beà maët troøn xoay: Taïo moät ñöôøng CenterLine laøm truïc xoay. Trong baûng Revolve Parameters choïn caùc thoâng soá. ♦ One Direction : Döïng beà maët troøn xoay theo moät höôùng. ♦ Two Direction: Döïng beà maët troøn xoay theo hai höôùng. ♦ Mid Plane: Döïng beà maët troøn xoay veà hai höôùng ñeàu nhau. ♦ Choïn Reverse Direction ñoåi höôùng quay. ♦ Choïn Angle Nhaäp goùc quay. ♦ Choïn Selected Contours choïn dieän tích caùc profile giao nhau. Ví duï: Döïng beà maët troøn xoay vôùi goùc quay 2700. Center Line Hình 5.3b. 5.4. Leänh Sweep Surfaces. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Sweep Surfaces beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Creates a Sweep Surface: Döïng maët baèng caùch queùt ñoái töôïng 2D theo moät ñöôøng daãn. 134 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  4. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Goïi leänh: Click choïn treân thanh coâng cuï Surfaces, hoaëc vaøo Insert > Surface > Sweep Surfaces. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 5.4a). ♦ Select Sweep Profile: choïn bieân daïng Profile ñeå queùt. ♦ Select Sweep Path : choïn ñöôøng daãn. Hình 5.4a. Trong baûng Option xaùc ñònh caùc kieåu taïo bieân daïng cuûa Sweep. Follow Path: bieân daïng seõ ñöôïc taïo vôùi ñöôøng daãn moät goùc khoâng ñoåi(hình 5.4b) ♦ Keep normal Constant: Neáu ta muoán taát caû caùc maët treân Surface töø ñieåm ñaàu ñeán ♦ ñieåm cuoái ñeàu song song vôùi maët phaúng chöùa bieân daïng ban ñaàu. Follow path and 1st Guide Curve : Taïo caùc bieân daïng theo moät ñöôøng daãn vaø moät ♦ ñöôøng cong phuï trôï. Follow 1st and 2 nd Guide Curve: Taïo caùc bieân daïng theo moät ñöôøng daãn vaø hai ♦ ñöôøng cong phuï trôï. ♦ Maintain Tagency: Taïo tieáp tuyeán giöõa caùc beà maët bieân daïng cuûa Surface khoâng bò giaùn ñoaïn. ♦ Advanced smoothing: xoaù boû caùc nhaáp nhoâ ñoái vôùi caùc Surface coù beà maët goà gheà. ♦ Show preview: theå hieän Surface trong quaù trình taïo. ♦ Align with end face: phaùt trieån toaøn boä Surface tôùi moät beà maët cuûa vaät theå. Trong hoäp thoaïi Guide Curve. Choïn theâm caùc ñöôøng cong Curve laøm ñöôøng daãn ñeå queùt taïo ra caùc Surface coù hình daùng phöùc taïp hôn. 135 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  5. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Choïn Merge Smooth Face :Laøm cho beà maët cuûa Surface ñöôïc cong trôn taïi caùc ñieåm gaõy khuùc. Trong hoäp thoaïi Start/ End Tangency. ♦ Start Tangent type (tieáp tuyeán cuûa beà maët taïi bieân daïng ñaàu). ♦ None: khoâng taïo tieáp tuyeán. ♦ Path Tangent: tieáp tuyeán cuûa beà maët taïi bieân daïng ñaàu vuoâng goùc vôùi ñöôøng daãn (path) ♦ Direction Vector: : tieáp tuyeán cuûa beà maët taïi bieân daïng ñaàu truøng vôùi vectô chæ phöông ñöôïc choïn (truïc, caïnh) hoaëc truøng vôùi phaùp tuyeán cuûa maët phaúng(Plane) hay beà maët vaïât theå. ♦ All Faces :Tieáp tuyeán vôùi beà maët cuûa vaät theå taïi bieân daïng ñaàu, vaø bieân daïng phaûi naèm treân beà maët cuûa vaät theå.(hình 5.4d). Follow path Keep normal constant Bieân daïng ban ñaàu Hình 5.4b. Bieân daïng ban ñaàu. Follow 1st and 2 nd Guide Curve. Sau khi Sweep. Hình 5.4c. 136 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  6. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks No All Face. All face. Hình 5.4d. Chuù yù: • Ñoái vôùi leänh Sweep Surface bieân daïng Profile coù theå hôû.(hình 5.4e). • Vôùi moät ñöôøng daãn ta coù theå duøng ñöôïc nhieàu Profile khaùc nhau, tuy nhieân caùc Profile khoâng ñöôïc giao nhau (hình 5.4f). Hình 5.4e. Hình 5.4f. 5.5. Leänh Lofted Surface. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Lofted Surface beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Creates a lofted Surface: Taïo beà maët Surface baèng caùch noái caùc caùc bieân daïng Profiles naèm treân hai hay nhieàu maët phaúng. Goïi leänh: Click choïn treân thanh coâng cuï Surfaces, hoaëc vaøo Insert > Surface > Lofted Surface. Ñieàu kieän ñeå thöïc hieän leänh: ♦ Leänh Loft khoâng haïn cheá soá bieân daïng veõ phaùc, soá bieân daïng veõ phaùc phaûi coù ít nhaát töø hai trôû leân vaø phaûi naèm treân caùc maët phaúng khaùc nhau. 137 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  7. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks ♦ Chuù yù khi taïo vaät theå thì theå tích cuûa caùc vaät theå khoâng ñöôïc giao nhau. ♦ Caùc bieân daïng Profile coù theå hôû hoaëc kín. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 5.5a). Select at least 2 profiles: Choïn ít nhaát hai Profile trôû leân. Hình 5.5a. Caùch thöïc hieän leänh. Töông töï nhö leänh Base/ Boss Loft Feature (Chöông 3). Ví duï: Taïo beà maët Surface vôùi bieân daïng Profile hôû vaø ñöôøng daãn Guide Curve. 138 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  8. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Bieân daïng Profile hôû Bieân daïng ban ñaàu Beà maët Surface sau khi Loft. Hình 5.5b. 5.6. Leänh Offset Surface. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Offset Surface beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Creates an Offset Surface: Taïo beà maët môùi thaúng goùc vôùi beà maët ban ñaàu. Goïi leänh: Click choïn treân thanh coâng cuï Surfaces, hoaëc vaøo Insert > Surface > Offset Surface. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 5.6a) Please select a Face or a Surface to offset: Choïn moät beà maët cuûa vaät theå hay moät beà maët Surface ñeå Offset. Caùch thöïc hieän leänh: ♦ Trong baûng Offset Surface choïn thoâng soá hình hoïc. ♦ Choïn Offset parameters xaùc ñònh beà maët vaät theå hay Surface caàn Offset. ♦ Choïn Flip Offset Direction ñoåi höôùng Offset. ♦ Choïn Offset Distance: Xaùc ñònh khoaûng caùch caàn Offset. Choïn beà maët vaät theå hay Surface caàn Offset Offset Distance Hình 5.6a. Beà maët Surface 139 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  9. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Sau khi Offset. Hình ban ñaàu Hình 5.6b. 5.7. Leänh Radiate Surface. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Radiate Surface beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Radiate a surface originating from a curve parallel to plane: Taïo beà maët Surface höôùng ra phía ngoaøi coù höôùng song song vôùi maët phaúng (Face, Plane, Surface) ñaõ xaùc ñònh, töø caùc ñöôøng cong Curve. Goïi leänh: Click choïn treân thanh coâng cuï Surfaces, hoaëc vaøo Insert > Surface > Radiate Surface. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 5.7a). Radiate Direction References (Face) Edge to Radiate Radiate Distance Hình 5.7a. Caùch thöïc hieän leänh: Choïn Radiate Direction References (Face): Choïn maët phaúng (face, plane, Surface) xaùc ñònh höôùng taïo Surface. Choïn Edge to Radiate: Choïn caùc caïnh (Edge, Curve) taïo Surface. Choïn Radiate Distance: Choïn beà daøy cuûa Surface. Choïn Propagate to tangent faces :Taïo Surface ñi qua caùc beà maët tieáp tuyeán. Choïn Reverse Direction : Ñoåi höôùng taïo Surface. ÖÙng duïng: Ñöôïc öùng duïng trong quaù trình taïo caùc beà maët phaân khuoân. Ví duï: Duøng Split Line taïo bieân daïng maët phaân khuoân 140 SVTH: BUØI MINH TAÂM
  10. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks Duøng Radiate Surface taïo maët phaân khuoân Loøng khuoân Hoøm khuoân Duøng Shell taïo beà daøy hoøm khuoân. Duøng Cut With Surface taïo hai nöûa khuoân. Hình 5.7b Chöông 6: Hieäu Chænh Maët (Surface Controls). 6.1. Leänh Extended Surface. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Extended Surface beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Extends a Surface:Keùo daøi beà maët Surface. Goïi leänh: Click choïn treân thanh coâng cuï Surfaces, hoaëc vaøo Insert > Surface > Extended Surface. Xuaát hieän hoäp thoaïi (hình 6.1a). Select a face or edge(s) and set the prpperties: Choïn beà maët Surface hoaëc caïnh Surface. 141 SVTH: BUØI MINH TAÂM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản