intTypePromotion=1

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cua biển tại Quảng Bình

Chia sẻ: Nguyennghe Nguyennghe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
109
lượt xem
12
download

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cua biển tại Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cua biển tại Quảng Bình được thực hiện tại trại nuôi tôm của công ty TNHH Thịnh Phát trên vùng biển bãi ngang thuộc xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là đề tài thực hiện sản xuất giống cua nhân tạo đầu tiên trên đất Quảng Bình. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cua biển tại Quảng Bình

KET QUA NGHIEN ClTU QNG DUNG KHOA HOC & CONG NGH£<br /> <br /> LMBBT: Trong nhiing ndm qua, hoat ddng KH&CN tinh QudngBinh, ddc biet Id hoat ddng nghien<br /> cihi vdphdt trien cdng nghe da cd nhirng bien chuyen tich cicc. Trongdd, nhieuditdi, dudncdptinhvd<br /> cdp Bd mang tinh ung dung cao vd da dugc dp dung vdo thuc tien sdn xuat dem Igi lgi ich kinh te - x:d<br /> hdi. Di kip than qudng bd vd cung cdp thdng tin den cdc nhd lanh dgo, qudn ly, nhd hogch dinh chinh<br /> sdch vd cung bgn doc. Tap san Thdng tin KH&CN se gidi thieu nhirng kit qud nghien aim khoa hoc vd<br /> phdt triin cdng nghe tinh QudngBinh trong giai dogn 2005-2010ke tir Tap san sd 5 ndy tradi.<br /> <br /> NGHIEN Ctru IJNG DUNG TIEN BO KY THUAT<br /> SAN XUAT GIONG CUA BIEN TAI QUANG BINH<br /> <br /> <br /> <br /> T<br /> rong nhiing nam gan day, phong frao nudi nudifrdngthuy sanfrdndja ban tinh dang la van de<br /> frdng thuy san phat trien kha manh d Quang cip bach dat ra cho Thuy san Quang Binh. V\hc<br /> Binh. Nhieu ndng dan da manh dan dau tu Quang Binh tilp nhan cdng nghd san xuat cua gidng<br /> xay dyng ao hd vdi quy md kha hien dai de nudi theo phuang phap nhan tao la mdt budc di phu hgp<br /> tdm, cua, ea... va da thu dugc nhung ket qua kha frong phat tridn nudi frdng thuy san ndi chung va<br /> quan. Vdi chu traong da dang hoa cac ddi tugng nudi cua bien ndi rieng.<br /> nudi va tap tnmg vao nhiing dditirgngcd gia tri nhu "Nghien ciru iing dyng tien bg ky thuat san<br /> tdm, cua, ea mu, ba ba,... frong do con cua dugc xuat gidng cua bien tai Quang Binh" la de tai nghien<br /> nhieu hd ndng dan lua chgn, eua thit dugc xuat khau ciiu khoa hpc cip tinh do Sd Khoa bgc va Cdng<br /> sang thi tradng cac nude nhu Trung Qude, Hdng nghe Quang Binh quan ly, Cdng ty TNHH Thjnh<br /> Kdng va mdt sd nudc khae. Phat chii tri thuc bidn, Vien nghien ciiu Nudi frdng<br /> Theo eac chuyen gia cua Vien nghien ciiu thuy san 3 Nha Trang la dom vj chuyen giao cdng<br /> Nudi frdng thuy san 3 Nha Trang thi cua la loai dd nghe, Ky su Nguydn Xuan Nam lam chu nhiem de<br /> nudi, it benh tat, vdn dau tu lai it (mdt vy nudi chi tai. De tai thuc hien taifrainudi tdm ciia cdng ty fren<br /> phi khoangtii20-25 trieu ddng, thdi gian nudi ngan vimg bien bai ngang thuge xa Trung Trach, huyen<br /> ehi frong vdng 3 thang ddi vdi gidng cua to va 4 Bd Traeh. Day la de tai thuc hien san xuat gidng cua<br /> thang ddi vdi gidng cua nhd. Thiie an dimg frong nhan tao dau tienfrendat Quang Binh.<br /> nudi eua chu yeU la cac loai ca tap cho nen chi phi * Muc tieu de tai:<br /> thiic an chiem rat itfrongtdng chi phi san xuat, lgi - Tiep nhan cdng nghd san xuat cua gidng<br /> nhuan thu dugc eiing kha... nen nhieu ngudi xem nhan tao va duy tri san xuat cua gidng nhan tao frong<br /> day la vat nudi xda ddi giam ngheo, vuon ldn lam dieu kidntinhQuang Bmh.<br /> giau, dae biet la d nhumg vung ven bien. Tuy nhien, - Lua chgn cua gidng tai chd, cai thien mdt sd<br /> lau nay, vao miia vy, cac chii nudi frdng thuy san, yeu td ky tiiuat, nang cao ty le sdng eiia gidng dat<br /> dae biet la nudi cua deu gap phai khd khan khi tim fren 10% nhim chu ddng vl con giong.<br /> mua con gidng vi cac frai gidng fren dja ban tinh - Hoan thipn quy trinh san xuit cua gidng<br /> Quang Bmh chua san xuat dugc ma chu yeu dua nhan tao phu hgp vdi dilu kien tinh Quang Binh<br /> hoan toan vao ngudn khai thae ngoai tu nhien, chi (Thdi vy, quy md, gidng).<br /> dap ling khoang 10-20% nhu eau con gidng. Vi the, * Noi dung nghien cmi:<br /> sd lugng con gidng khdng the dap iing dugc nhu eau - Chuyen ddi he thdng san xuit gidng tdm<br /> nudi cua cac hd. sang san xuit thi nghiem cua giong nhan too phu<br /> ' De chii ddng cung cap con gidng cho ngudi hgp vdi yeu cau ky thuat san xuat cua giong.<br /> <br /> <br /> ^<br /> TH6NG TIN<br /> KHOA H Q C - C O H G N G H ^ • QB<br /> n<br /> [ K E T QUA NGHIJN ClTU ONG DUNG KHOA HOC & CONG NoTtfe<br /> <br /> - Theo doi, danh gia cac chi tieu mdi tradng d a) Tuyin chon:<br /> tiing giai doan sinh tradng phat trien cua cua (tit Cua khde manh, ehan bd va chan bai day du,<br /> mdi tradng vo cho den cua gidng) vdi cac chitieucy cua da mang gach, quan sat dau miit cac gai, fren<br /> thi: pH, dp kiem, nhiet dp, dp man, hda tan, oxy hda mai cd maufrangxam la nhung cua me cd kha nang<br /> tan,NH3,HjS. budng tning phat triln tit giai doan II ddn giai doan<br /> - Theo doi danh gia khiu phin thiic an, loai IV. Sau chpn ngoai hinh la dem can nhiing ca thi cua<br /> tiiitc an phu hgp cho tiing giai doan sinh tradng, me phai dat tii 260g frd ldn. Chpn cd tdt nhit la tit<br /> phat trien cua cua. 350 - 450 gam. Tuy nhien thyc tl ciing cho thiy, de<br /> - Tiln hanh san xuit thu nghiem ba dgi (5 nhilu hay it khdng phai ylu td quylt djnh ma phy<br /> van/dot) mdi dot bd tri 10 bl. Nhan xet, danh gia thudc vao kha nang so tning du.<br /> tiing vy nudi dl dilu chinh cac chitieuphu hgp vdi b) Nudi vd cua m?:<br /> dilu kien Quang Binh, tii dd xay dung quy trinh cd - Ho nudi vo cua me la nhiing bl xi mang cd<br /> thih dn djnh, dat hieu qua cao. kich thudc 1,5 x 1,4 x 1,4 (m) dfrongnha cd mai che<br /> - Dao tao can bd ky thuat du kha nang tiep thu va nudi theo tieu chuan: Dp sau muc nudc nudi cua<br /> cdng nghe, dgc lap san xuat cua gidng nhan tao tai m?: 0,8 - 1,2m; Mat do nudi: 2 - 3 con/m^ Cho cua<br /> ttai giong ciia Cdng ty TNHH Thjnh Phat va tap me an ngay 2 lin sang sdm va chieu tdi. Thiic an bao<br /> huan chuyin giao ky thuat nudi cua gidng nhan tao gom ca lipt, thit nhuyin the, thjt tdm, luon ddng,<br /> cho ngudi dan. dam bao tuoi, khdng uon thoi. Ty Id tdm, nhuyen the<br /> * Phuong phap nghien ciiu: hoac luan chilm 30 - 40%frongkhau phan.<br /> - Ap dyng phucmg phap nghien ciiu ddi vdi - Chi do nudc: Hing ngay thay 1/3 nudc cu,<br /> giap xae ndi chung la nudi vd va cho sinh san frong bd sung nudc mdi. Sau 4 ngay thay loan bg nudc cQ<br /> dieu kien nhan tao. cip 100% nudc mdi. Mdi tradng nudc phai thudng<br /> - Xay dung quy tiinh ky thuat dua fren quy xuyen cd: PH 8,0 - 8,5; dg man 29 - 33%o; oxy hda<br /> frinh chuin, ap dyng cho san xuit eua gidng nhan tan 6,2 - 6,5; H,S, NH, < 0,01; nhiet do 28 - 30''C.<br /> tao kit hgp vdi kit qua nghien ciiu tai Quang Bmh. Syc khi boat dpng 24/24 gid/ngay.<br /> I. KET QUA NGHlfiN CUtJ UlVG DUNG 3.Cuade.<br /> TIEN BO KHOA HOC KY THUAT SAN XUAT Trong dieu kipn dp man 29 - 33%o, nhipt dp<br /> CUABIENTAI Q U A N G BINH tuong ddi dn dinh 28 - 30°C va cac yeu td khae nam<br /> 1. Mot s5 yeu to moi trirdng ghi nhan trong frong pham vi cho phep, tiiy vao phat trien budng<br /> thoi gian trien khai nghiin cihi. tning cua mdi ca the ma cua me nudi vd sau mdt thdi<br /> Chat lugng nudc mat ven bien noi dat frai gian tit 7 -15 ngay se de tning. Thdi gian de khoang<br /> gidng (Huyen Bd Trach - Quang Binh) kha dn djnh, 30 phut den vai gid. Can luu yfrongquafrinhcua de<br /> thich hgp cho viec trien khai viec san xuat cua gidng phai dam bao yen ITnh, eac ylu to mdi tradng nude<br /> nhan tao. Cac yeu td mdi tradng khdng cd su sai dn djnh, syc khi 24/24 trong ngay, cat lam bai de cho<br /> khae ldn so vdi quy trinh chuin. Hai ylu td quan cua phai dam bao, thiic an ciia cua me phai day dii.<br /> frpng nhat la nhiet dp va dp man,frongdo: Do man 4. Ap trrnig cua.<br /> dao dpngtii27,80 - 31,68 %o la gin nhu phu hgp vdi Sau khi cua me de xong dm tning, te chuyin<br /> quyfrinhchuin, cdn vl nhiet dp dao ddng 19,80 - cua me sang thimg nhua hoac thiing composite. Bd<br /> 31,15 °Cfrongdo nhiet dp tit thang 12 nam 2006 va cua mp vao ra nhua thua day lai, sau do freo vao<br /> thang 1, 2 va 3 nam 2007 la thap so vdi nhiet dp frong thimg nhya bang he thdng phao, ngap frong<br /> chuan. Vi vay, giai phap frong viec uam nudi cua nudc thiing nhua 5 - 10cm. Dam bao yen tinh, syc<br /> gidng d nhirng thang nay la phai nang nhiet. khi 24/24frongngay, dilu kidn nhiet do nudc 26 -<br /> 2. Tuyen chon, van chuyen va nuoi vo cua 30°C, do man 29 - 33%o, thay nudc 100%/ngay. Cho<br /> giong. cua an ngay/lin trade liic thay nudc.<br /> <br /> So 5 TH6NGTIN<br /> 2010 K KHQA HQC - C O N G N G H E -QBJ"<br /> ^<br /> Kg'T QUA NGHIEN ClAJ ITNG DUNG KHOA HOC & CONG NGHI<br /> <br /> <br /> Thdi gian ip tning cua cua me khdng phy 15g/m'/lin; Z3: 15 - 20g; Z4: 20 - 30g; Z5: 30 -<br /> thudc vao frpng lugng ciia cua mp. Nhiet dp la yeu td 60g/mMin.<br /> ben ngoai anh hudng nhilu nhat tdi su phat trien ciia 7. Quan ly, cham soc Megalop va cua bpt.<br /> tning cuafrongqua trinh ap. a) Megalop:<br /> Khi iu trimg chuyin sang ZoaeS<br /> (Z5) sau 2 - 3 ngay Z5 chuyin Megalop.<br /> Megaldp la giai doan trang gian giiia au<br /> tiiing vdi cua bdt. Giai doan nay chuyin<br /> iu triing sang bl uam bing xi mang<br /> ngoai frdi.<br /> -Matdp: 10-15 con/lit.<br /> - Mdi tradng nudc: Dp man giam<br /> din xudng 27 - 26%o; pH 8 -8,5; kilm 90<br /> - 120; eac chi tieu khae dam bao thich<br /> hgp. Muc nudc 0,8-1,2m.<br /> - Thiic an: Artemia sinh phoi 25 -<br /> 30g/lin; thiic an tu nhien: ca thu, myc,<br /> long do tning ga trdn vdi mdtfrongcac<br /> loai thiic an tdng. Cho au trimg an ngay 2<br /> Cua me dm trung dang duyc ip trong be ip<br /> Anh: T.L lan: sang va tdi. Syc khi 24/24 gidngay.<br /> 5. Tning nd va thu au triing. b) Lfang cua bgt thdnh cua gidng:<br /> Tning cua nd thanh au trimg Zoae 1 xay ra vao Cua bdt khoang 3 ngay sau chuyen sang cua<br /> sang sdm lue 6h den 8h, nd ddu, tap trang. Sau khi giong (CI). Mdi tradng: cae yeu td (pH, kiem,<br /> tning nd het khoang 30 phiit, tien hanh thu au trimg oxy...) van dam bao chd dp thich hgp. Thay nudc: 2 -<br /> nhu sau: 3 ngay thay 50% nudc cii, syc khi 24/24 gid/ngay.<br /> Tat he thdng syc khi, neu cua ap tning frong Thiic an: 5 - 7 ngay diu dimg thiic an chi bien cua<br /> nha tdi khdng cd anh sang chieu vao thi lay den dgi bpt, sau dd thitc an ty chd bidn: ca thu, myc, ngao...<br /> vao, auti-imgcd tap tinh hudng sang se ndi ldn mat xay nhd, hip chin. Lugng thiic an 200g/5 van cua,<br /> nudc ty lai, dd la nhiing au trimg cd chat lugng tdt. choan4gid/lan.<br /> Lay vgt thu toan bd au trimg cd chat lugng bd vao Trong qua trinh nudi, ydu to mdi tradng cd tac<br /> thung nhya. Sau do djnh lugng (dung ly de dong) va dgng rd ret din qua trinh bien thai ciia cua dd la dp<br /> chuyen vao hd. man va nhiet do. Ro nhat la giai doan nudi vd de cua<br /> 6. Quan ly, cham sdc au trung (Z, - Z,). de va ap tning, dp man khdng den nguong 30 - 33%o<br /> - Trade liic dua vao be composite, cho au cua se rat khd de va ap tning nd. Dp mudifren33%o<br /> tning Zl tam thudc phdng tri nim Griseofiilvin va dudi 20%o Megaldp khdng cd kha nang Ipt xae<br /> ndng do 30 - 50ppm hoac cac loai khang sinh nhe chuyen sang cua hot.<br /> frong 10-15 phiit. 8. Benh cua:.<br /> - Mat do nudi iu trimg frong bl : 70 - 150 Qua trinh nudi cd xuat hien bdnh dudng rapt<br /> cm/lit. ciia iu tning, da sd giai doan Z„ Z^. Dd dilu tri va<br /> - Mdi tradng nude dam bao: Dp man 28 - phdng benh da su dyng men tieu hda BIOSUBTYL<br /> 30%o; pH 8 - 8,5; do kilm 90 - 120. Syc khi nhe (dung cho ngudi)tiId 25g/m^ nudc.<br /> 24/24gid/ngay. NhSn xet: Qua 7 dgt san xuit, ty le song dao<br /> - Thiic an: Chii ylu la Artemia bung du. ddng tii 8,2 - 14,9%, ti lp sdng frying bhih d?it:<br /> Lugngtiiiican cac giai doan Z1:3 - 5g/m'; Z2: 10 - 12,64%, tdng so cua giong xuitfren:23 van.<br /> THONG TIN<br /> ^ KHQA H Q C - C 6 N G NGHE - QB<br /> ^<br /> KET QUA NGHIEN ClTU iTNG DUNG KHOA HOC & CONG NGHg<br /> <br /> H. Q U Y T R I N H KY THUAT S A N X U A T GIONG CUABIEN TAI Q U A N G BINH<br /> 1. Lua chQn vi tri x&y dyng trai san xuit giong cua.<br /> - Nguon nuac: Nudc biin phyc vy cho san xuit cua gidng lihan tao khdng bj nhilm bin bdi chit thai<br /> cdng nghiep, chit ddc, thuoc trir sau, chit huu ca, nudc bidn cd do man dao ddng tit 12%o den 3 5%o.<br /> Bdng chi tiiu thdy hda de chgn ngudn nudc phuc vu sdn xuat<br /> <br /> D$in|n(%o) DOkiSm pH NH3-N NO2-N Fe« Nhilt d$<br /> (mgA) (mgA) (mgA) (mg/l)<br /> 12-35 90 -120 7,5 - 8,6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2