intTypePromotion=3

Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đông bào dân tộc Tày, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
16
lượt xem
1
download

Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đông bào dân tộc Tày, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài viết là nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật của đông bào dân tộc Tày, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đông bào dân tộc Tày, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

Nguyin Thi Vin vd Dig<br /> <br /> Tap chl KHOA HQC & C 6 N G NGHE<br /> <br /> 92(04): 113-117<br /> <br /> NGHIEN ClTU V E SV*BA D ^ N G TRONG THlTC V ^ T LAM T H U 6 C CUA<br /> DONG BAO DAN T Q C TAY XA DIEM M ^ C , H U Y ^ N DINH H 6 A , TINH THAI<br /> NGUYEN<br /> Nguyin Thj Yin*, Le Thj Thanh Huomg, NguySn Thj Dilm Hing<br /> Trudng Dgi hgc Khoa hgc ~ DH Thdi Nguyen<br /> TOM TAT<br /> Trong nhOng nim gin diy, dudi ip lyc cia phit Ulin kinh li vi sy biing ni din si mi nguon tii<br /> nguyen rimg ndi chung, tii nguyfin cay thuoc ndi rifing dang bj suy thoii nghifim Uong. Vi vay,<br /> vi|c dieu Ua vi ngbifin ciiu da dgng ngudn tii nguySn cfiy thuoc ciia dong bio din tdc Tiy xi<br /> DiSm M?ic, huypn Djnh Hda, tinh Thii Nguyen li mpi vi§c lim c6 y nghTa vd ciing quan Upng<br /> trong cdng tic quin \^ vi bio ldn. Budc diu nghifin ciiu, chiing tdi thu dugc 127 loii, 108 chi, 60<br /> hp thupc 4 nginh thuc vit bfic cao cd mgch li: Nginh Thdng dil (Lycopodiophyta), nginh C6 thip<br /> bui (Equisetophyta) nginh Duong xi (Polypodiophyta) vi nginh Mpc lan (Magnoliophyta); Uong<br /> dd c6 7 loii thudc dgng quy hiim cin dugc bio lin.<br /> Tir khia: Bdo tdn. Diim Mgc. liem ndng cdy thudc, thftc vgl quy.<br /> MO DAU<br /> Xa Diem Mgc lfi mdt xa mien mii nfim phia<br /> Tay ciia huypn Djnh Hda vdi tdng dien tich<br /> dia gidi hinh chinh lfi 17,27 km^, trong dd cd<br /> 1.748 ha dfit tu nhien. Nhipt do trung binh<br /> hang nfim khoing 22,8"C, dp im trung binh tu<br /> 80% trd len, vi vgy ma xfi Diem Mac cd he<br /> thyc vat vd ciing phong phu vi da dang.<br /> Sinh sdng tren dia ban xfi hipn nay cd 1.172<br /> hp vdi 4 dfin tdc anh em: Tay, Dao, San Chi,<br /> Kinh. Trong do, ngudi Tay la dan tdc ddng<br /> nhit vi cd mat sdm nhfit, trd thinh cu dfin ban<br /> dja. Tu rat Ifiu ddi, ngudi Tay xa Diem Mac<br /> di cd truyin thdng chda bpnh bfing cfiy thudc,<br /> chinh vi the mi noi day cd ngudn gen cay<br /> thudc rit da dgng. Tuy nhien, thyc trgng<br /> nhimg nfim gin dfiy ngudn tai nguyen cfiy<br /> thudc noi diy dang dung trudc nhieu nguy co<br /> suy gifim. De gdp phan bio tdn vfi phit trien<br /> ngudn gen ciy thudc, chiing tdi tien hfinh<br /> nghien cuu tinh da dang ngudn tai nguyen cfiy<br /> thudc ciia ddng bfio dan tpc Tay tai khu vyc lfi<br /> vi^c lam thiet thyc v i cip thiit.<br /> DOI TU'ONG VA PHLTONG PHAP<br /> NGHIEN CUU<br /> - Doi tugng nghien cuu: Lfi cac Iofii thyc vat<br /> dirge bi con dan tdc Tay su dung lim thudc<br /> chua hgnh d xa Diim Mac, huypn Dinh Hda.<br /> Tel. 0912804990. Email<br /> <br /> nguyenthiyentn20IO@gmail.com<br /> <br /> - Phuang phip nghien ciru:<br /> + Phdng vfin ngudi dfin, dgc biet la cic dng<br /> lang bi me ngudi dfin lgc Tay ve nhCmg kinh<br /> nghipm sd dyng cic loii cay lam thudc va<br /> cich sir dung tgi dia phuong.<br /> + Phuang phap thu vi xir ly mfiu: Theo<br /> phuong phap cua Nguyen NghTa Thin [5], [6].<br /> PhSn loai vi xac djnh ten khoa hgc theo tii<br /> lieu: Cdy co Viet Nam cua Pham Hoing Hp [4],<br /> Tir dien cay thudc Viet Nam cua Vd Van Chi<br /> [3], Dcmh luc cdc lodi thyc vgt Viet Nam [7].<br /> KET QUA VA T H A O LUAN<br /> Da dang cac taxon tbirc vat lam thuoc<br /> Ket qui budc dfiu da thdng ke dugc 127 loii,<br /> 108 chi, 60 hg thupc 4 ngfinh thyc vgt bgc cao<br /> cd<br /> mgch:<br /> Nganh<br /> Thdng<br /> dat<br /> (Lycopodiophyta), ngfinh Cd thap but<br /> (Equisetophyta),<br /> nginh<br /> Duong<br /> xi<br /> (Polypodiophyta) va nganh Mpc lan<br /> (Magnoliophyta) dugc trinh bay d bing 1.<br /> Qua kit qufi budc diu nghien cdu, trong 4<br /> nginh thyc vgt bgc cao thi nganh Mdc Ian<br /> (Magnoliophyta) li nganh phong phii nhfit vdi<br /> 122 loii (chiem 96,06%), 103 chi (chiem<br /> 95,37%), 55 hp (chiim 91,67%). Nganh<br /> Duong xi (Polypodiophyta) cd 3 Iofii (chiem<br /> 2.36%), 3 chi (chiim 2,78%), 3 hp (chiim<br /> 5%). Ngfinh Cd thap biit (Equisetophyta) vi<br /> ngfinh Thong dat (Lycopodiophyta), moi<br /> ngfinh cd 1 loai (chiim 0,79%), 1 chi (chiim<br /> 0,93%), 1 hg (chiim 1,67%).<br /> 113<br /> <br /> Nguyen Thj Yin vd Dtg<br /> <br /> Tsp chl KHOA HQC & C 6 N G N G H $<br /> <br /> Bing I. Su phd nbiicu 0 cdc taxon ihiecvdt ldm thuoc dxd Diem Mdc<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> figitnh Thyc v|l<br /> Th6ng dSt<br /> (Lycopodiophyta)<br /> C6 Ihip but<br /> (l^quisetophyta)<br /> Duong xi<br /> (Polypodiophyta)<br /> MOc lan<br /> (Magnoliophyta)<br /> T6ng<br /> <br /> Lodi<br /> <br /> Chi<br /> <br /> Hp<br /> TT<br /> 1<br /> <br /> %<br /> 1,67<br /> <br /> SL<br /> 1<br /> <br /> %<br /> 0,93<br /> <br /> SL<br /> 1<br /> <br /> SL<br /> 1<br /> <br /> 0,79<br /> <br /> %<br /> <br /> I<br /> <br /> 1,67<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0,93<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0,79<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5,00<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,78<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,36<br /> <br /> 55<br /> <br /> 91,67<br /> <br /> 103<br /> <br /> 95,37<br /> <br /> 122<br /> <br /> 96,06<br /> <br /> 60<br /> <br /> 100<br /> <br /> 108<br /> <br /> 100<br /> <br /> 127<br /> <br /> 100<br /> <br /> SypliAn ho trong ngdnh Mpc lan (Magnoliophyta)<br /> Ngfinh Mgc lan (Magnoliophyta) gom 2 Idp: Ldp Mpc lan (Magnoliopsida) c6 105 Iofii (chiem<br /> 82,68%), 86 chi (chiem 79,63%), 43 hp (chiem 71,67%) v i Idp Hfinh (Liliopsida) cd 17 loii<br /> (chiem 13,38%>), 17 chi (chiim 20%), 142 hp (chiem 20%). So sfinh Idp Mpc Ian<br /> (Magnoliopsida) vi Idp Hanh (Liliopsida) trong nginh Mpc lan, chiing ta nhgn thay so lupng<br /> taxon cua Idp Mpc lan (Magnoliopsida) chiem uu the hon nhieu so vdi !dp Hinh (Lihopsida). Ti<br /> Ip s6 loii trong 2 ldp xap xi 6/1 (105/17), tuc li cd 6 loii thupc Idp Mpc Ian (Magnoliopsida) thi<br /> mdi cd I loai thugc Idp Hfinh (Liliopsida).<br /> Bing 2. Syr phdn bd taxon trong ngdnh Mgc lan<br /> Chi<br /> <br /> H?<br /> Nginh<br /> Nginh Moc lan (Magnoliophyta)<br /> 1. Ltirp Mgcian<br /> (Magnoliopsida)<br /> 2.L(!rp HSnh<br /> (Liliopsida)<br /> <br /> Lofti<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> 55<br /> <br /> 91.67<br /> <br /> 103<br /> <br /> 95,37<br /> <br /> 122<br /> <br /> 96,06<br /> <br /> 43<br /> <br /> 78,18<br /> <br /> 86<br /> <br /> 83,49<br /> <br /> 105<br /> <br /> 86,00<br /> <br /> 12<br /> <br /> 21,82<br /> <br /> 17<br /> <br /> 16,50<br /> <br /> 17<br /> <br /> 13,9<br /> <br /> Su da dgng lodi d b$c hg<br /> Trong long so 60 hp thyc vgt thi so hg cd I loai la 36 hp, tu 2 loai la 10 hp, tu 3 loai lfi 5 hp, tu 4<br /> - 6 Iofii cd 4 hp, 3 hp cd tu 7 - 12 Iofii. Chiing tdi trinh bfiy 6 hp cd td 4 - 12 loai trong bang 3.<br /> Nhin vfio bing 3, ta nhgn thiy chi cd 6 hp (chiem 10%) tdng so hg, nhung cd den 44 loai (chiem<br /> 34,65%) ldng sd loai ciia hp thyc vgt nghien cuu. Hg cd nhiiu loai nhit la hp Cue (Asteraceae)<br /> vdi 12 loii; tiep den lfi hp Ca phe (Rubiaceae) vdi 9 Iofii; hp Thau dau (Euphorbiaceae) vdi 9 loai;<br /> hg Don nem (Myrsinaceae) vdi 6 loai; hp Cd roi ngya (Verbenaceae) vfi hp Ho tieu (Piperaceae),<br /> mdi hp 4 loii.<br /> Bing 3. Nhitng hg lh\tc vdt da dgng nhdt (cd tu 4 lodi trd lin)<br /> ~~S5<br /> loii<br /> 12<br /> <br /> stt<br /> <br /> T£nhg<br /> <br /> stt<br /> <br /> Ten hp<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hp Ciic (Asteraceae)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hg Don nem (Myrsinaceae)<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hp Ci phe (Rubiaceae)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hg Cd roi ngya (Verbenaceae)<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hp Thau dau (Euphorbiaceae)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 6<br /> <br /> Hg H6 tifiu (Piperaceae)<br /> <br /> ~S6<br /> Mi<br /> <br /> NguySn Thj Yin vd Dtg<br /> <br /> Tap chl KHOA HOC & CONG NGHE<br /> <br /> 92(04): 113-117<br /> <br /> Bdng 4. Da dgng thuc vdt ldm thuoc bdc chi<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> ^___^<br /> Nginh<br /> Th6ng ddt (Lycopodiophyta)<br /> 0 6 thdp btit (Equisetophyta)<br /> Duong xi (Polypodiophyta)<br /> M^c lan (Magnoliophyta)<br /> <br /> Chi<br /> — ^<br /> <br /> 1. Ldp M$c lan (Magnoliopsida)<br /> 2. L(!rp Hdnh (Liliopsida)<br /> T6ng s6 chi<br /> T6ng sd lodi<br /> <br /> 1<br /> lodi<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> lodi<br /> <br /> 3<br /> lodi<br /> <br /> 4<br /> lodi<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3<br /> 9<br /> <br /> 1<br /> 4<br /> <br /> 3<br /> 89<br /> 72<br /> 17<br /> 94<br /> 94<br /> <br /> 20<br /> <br /> Bdng 5. Cdc lodi Ihirc vdl Idm thudc cd nguy ca tuyet chung d x5 Diem Mdc<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> <br /> Ten khoa hpc<br /> Ld kh6i - Ardisia gigantifolia Stapf.<br /> C6t khf ct) - Reynoutria aponica Houtt<br /> Ddy ki ninh - Tinospora crispa (L.) Miers<br /> Hodng tinh cdch - Disporopsis longifoiia Craib<br /> Hd thil 6 d6 - Fallopia multijlora (Thumb.) Haraldson<br /> Rau sdng - Melienlha suavis Pierre<br /> Tac ke dd - Drynaria bonii H. Christ<br /> <br /> Cap quv dinh<br /> SDVN<br /> 32/NOCP<br /> <br /> vu<br /> K<br /> K<br /> VU<br /> VU<br /> <br /> IIA<br /> <br /> vu<br /> vu<br /> <br /> Ghi chu: - Sdch do Vip Nam (2007) • Cdp EN- Nguy cdp; VU: Se nguy cdp; Cdp K: Biit chua chinh xdc<br /> - Danh luc ddlUCN (2001): Cdp EN: Nguy cdp; VU: Se nguy cdp<br /> - Nghi dinh sd 32/2006/ND/CP: lA: Thyrc vdt rimg nghiem cdm khai thdc; IIA: Thuc vgt rung hgn<br /> chi khai thdc. su dung.<br /> ciia Chinh phu [2]. Trong danh sach cac loii<br /> Su da dgng lodi & bgc chi<br /> thyc vat da thdng ke, chiing tdi xic dinh dugc 7<br /> Qua dieu tra, ket qufi thdng ke d bfing 4 cho<br /> Iofii cd nguy ca tuypt chiing (chiem 5,51% tdng<br /> thiy hiu hit mdi chi chi cd 1 loii. Tuy sd Iofii<br /> sd loii). Ket qui dugc trinh biy d bfing 5.<br /> trong cic chi lfi chua nhieu, song lgi chdng<br /> Td ket qua d bfing 5 cho thay, trong tdng sd 7<br /> minh dugc thyc vgt lam thuoc d khu vyc<br /> nghien cuu rfit da dgng d bac chi.<br /> loii thyc vat quy hiim tren, cd 5 Iofii VU (se<br /> nguy cap) vi 2 loii K (biit chua chinh xic).<br /> Cd 10 chi cd 2 loii, tap trung d Idp Mdc Ian<br /> ciia nginh Mdc Ian. Sd chi nfiy chiem 9,25%<br /> Sa dang ve mdi trirdng sing ciia thuc vat<br /> tdng so chi cua he vfi thugc vio 9 hp trong Idp<br /> lam thuoc.<br /> Mpc Ian (chiem 15%) tdng sd hg ciia he.<br /> Cfin cu vio dia hinh, dfit dai, khi hgu vfi sy<br /> S6 chi cd 3 - 4 loii cd 4 chi thuOc Idp Mpc<br /> phan bo ciia thyc vgt Ifim thuic dong khu vyc<br /> lan cua nginh Mdc lan (chiem 3,7%) tdng sd<br /> nghien cdu, chung tdi phan chia thfinh cfic<br /> chi. Trong do, chi Hedyotis thugc hg<br /> mdi trudng sdng sau:<br /> Rubiaceae (hp Ci phe) cd 4 loai; chi Ardisia<br /> sdng a rimg: Cfic loai sdng d rimg ram, rirng<br /> thudc hp Myrsinaceae (hg Dgn nem), chi<br /> thii sinh, ven rdng.<br /> Astemisia thudc hp Asteraceae (hp Ciic), chi<br /> sdng a ddi: Cic loai sdng d ddi, ddi hoang,<br /> Cierodendrum thugc hg Verbenaceae (hg Cd<br /> tring cfiy byi, trang cd.<br /> roi ngya), mdi chi cd 3 loai.<br /> sdng a vudn: Cic Iofii song d vudn nhfi,<br /> Ciic lodi th^c vgt Idtn thudc co nguy ca<br /> nuang rfiy, quanh ban ling.<br /> tuyet chung<br /> sdng ven sudi: Cic loii sdng d khe suoi, nai<br /> Dya theo Sach dd Vipt Nam (Phin II - Thyc<br /> dfit im quanh nam.<br /> vit) [I]; theo Nghj djnh 32/2006/ND - CP<br /> 115<br /> <br /> Nguyin Thi Yin v^ Dtg<br /> <br /> So lipu cy the dugc trinh biy d bing 5,<br /> Bing 6. Da dgng ve mdi Irudng sdng ihuc vgl ldm<br /> thuoc dxd Diim Mdc<br /> ^TT<br /> Mdi trudng<br /> Si loii<br /> %<br /> 32,28<br /> 41<br /> S6ng 6 riing<br /> 1<br /> 20,47<br /> 26<br /> 2<br /> S6ng 4 d6i<br /> 45,67<br /> 58<br /> 3<br /> S6ng d vudn<br /> 1,57<br /> 2<br /> 4<br /> S6ng ven suoi<br /> 100.00<br /> 127<br /> T^ng sil<br /> <br /> HJnh X.Suphdn bd ciia thuc vgt ldm thuoc<br /> iheo mdi trudng sdng<br /> Qua so lieu thdng ke d bing 6 vfi hinh 1,<br /> chiing tdi thiy mdi trudng song d vudn nha,<br /> nuang rfiy, quanh bin lang lfi dgng sinh canh<br /> cd nhieu loai cfiy thuoc tgp trung vdi 58 loai<br /> (chiim 45,67%) tong sd loii. Ty lp cay thuoc<br /> sdng d vudn cao la do cac dng lang, ba me<br /> dem tir rimg v i vudn nha trong de tipn cho<br /> viec su dung trong cic bai thuoc cua minh.<br /> Cic loai cay thuoc song d mdi trudng rung cd<br /> sd Iofii li 41 loii (chiem 32,28%). Hipn nay,<br /> dien tich rimg ngay cing bj thu hpp do ngn<br /> chat pha, khai thic rdng bua bfii, vi the ma so<br /> lugng cfiy thuoc trong rimg cung gifim.<br /> 6 mdi trudng song la doi, trang cay byi, trang<br /> cd cd 26 loai (chiem 20,47%)) tong so loii.<br /> Nguyen nhfin chu yeu dan den viec thyc vgt<br /> Ifim thudc d doi gifim mgnh li do ba con nhan<br /> dan nai dfiy khai hoang lam nhi, lim nuang,<br /> Ifim ray trdng cfic logi cay cd gii tri kinh te<br /> khien cho dipn tich doi bj thu hpp. Theo<br /> ngudi dfin nai day thi trudc dfiy cac cay thuoc<br /> rfit de tim thay d doi; ven doi; chan ddi,<br /> nhtmg hien nay so lupng cay thuoc ngay cang<br /> khan hiim, mpt sd loai chi tim thay trong<br /> rimg sau. Chinh vi vfiy chung ta cfin cd bidn<br /> phip khai thic v i su dyng h^rp Iy ngu6n tfii<br /> 116<br /> <br /> 117<br /> <br /> Tgp chl KHOA HQC & C 6 N G N 0 H $<br /> <br /> nguyen ciy thu6c; song song vdi nd can cd<br /> giii phip bio ton v i nhan giong gen cfiy<br /> thuoc, d$c bipt lfi cfiy thuoc quy<br /> Ngoii ra cdn mpt so it loii cfiy thuic song d<br /> mdi Irudng ven suoi vdi 2 loai (chiem 1,57%)<br /> long so Iofii.<br /> Da dang dang song ciia thu-c v5t \km thuoc<br /> Bing 7. Da dgn^ dgng sdng cda thifC vgl ldm<br /> thuoc a xd Diim Mgc<br /> S6 lodi<br /> D^ng sdng<br /> TT<br /> 21<br /> 16,54<br /> Thdn g6<br /> 1<br /> 35,43<br /> 45<br /> Than thdo<br /> 2<br /> 33,07<br /> 42<br /> Thdn byi<br /> 3<br /> 14,96<br /> 19<br /> Thdn leo<br /> 4<br /> 127<br /> 100,00<br /> T6ng s6<br /> <br /> %<br /> <br /> Hinh 2. Ty I? cdc nhdm dgng sdng cua cdy thudc<br /> a KVNC<br /> Theo bang 7 va hinh 2. chung ta nhgn thay<br /> dgng cay dugc ddng bfio dfin tpc Tay nai day<br /> su dyng nhieu nhat la dgng cfiy thao vdi 45<br /> loai (chiem 35,43%) tdng so loai. Nhdm cay<br /> nfiy chu yeu tgp trung trong cac hg;<br /> Euphorbiaceae, Verbenaceae, Rubiaceae,<br /> Moraceae. Thu hai la dgng cfiy byi cd 42 loii<br /> (chiem 33,07%)) tdng sd Iofii va tap trung d<br /> mpt sd hp: Asteraceae, Araceae. Dgng cfiy gd<br /> vi day leo co sd Iugng tucmg duang nhau,<br /> trong do: dgng cay gd cd 21 loai (chiem<br /> 16,54%)) dgng thfin leo cd 19 Iofii (chiim<br /> 14,96%). Nhin chung, dang song cua cac loai<br /> thyc vgt Ifim thuoc nai day dugc dong bao<br /> dan tpc Tay sd dung rat da dgng vdi cfi 4 dang<br /> song: than gd, than byi, thfin thio va day leo.<br /> KET LUAN<br /> - Budc dau dieu tra cac Iofii thuc vgt dupc<br /> ddng bao dan tpc Tay xa Diem MSc, huypn<br /> Djnh Hda sd dyng lam thuoc, da thu th&p<br /> <br /> Nguyin Tbi Yen va Dtg<br /> <br /> Tgp chi KHOA HQC & CONG NGH$<br /> <br /> dugc 127 Iofii thyc vgt thugc 108 chi, 60 hg<br /> ciia 4 nginh thyc vat cd mach bac cao.<br /> - Qua nhimg so lieu da thing ke tren, chimg<br /> ta thay dugc sy da dgng trong thyc vgt lim<br /> thuic cua ddng bfio dan tpc Tfiy d khu vyc<br /> nghien cdu. Dong thdi chiing ta cin dua ra<br /> nhung bien phip sd dyng, khai thac ngudn tai<br /> nguyen cfiy thudc mpt each hgp ly gdp phfin<br /> vao cdng tac bfio tdn va phat trien.<br /> TAI Lieu THAM KHAO<br /> [1]. 86 Khoa hpc vi Cdng ngh^, Sdch do Viit<br /> Ham (phin II. Thyc vit), Nxb Khoa hpc Tu nhien<br /> va Cong nghi, Hi Npi (2007).<br /> [2].- Chinh phii nudc Cdng hda xi hdi chu nghTa<br /> Vi?t Nam (2006), Nghf djnh 32/2006/CP - ND vi<br /> <br /> 92(04): 113-117<br /> <br /> nghiim cdm. hgn che khai thdc vd sir dung cdc<br /> lodi dgng Ihirc vgt hoang dd, 13 trang.<br /> [3]. V9 Vin Chi, TCr diin cdy thudc Viil Nam, Nxb<br /> Yhpc,HiNdi(1996).<br /> [4], Phgm Hoing Hd, Cdy co Viil Nam, tip 1 - 3,<br /> Nxb Tr^ Tp. Ho Chl Minh (1999 - 2000),<br /> [5], Nguyin NghTa Thin, Cdc phuang phdp nghiin<br /> cuu thuc vgl, Nxb Dgi hpc Quic gia Hi Npi<br /> (2007).<br /> [6]. Nguyin NghTa Thin, Cdm nang nghiin cuu da<br /> rfj/jv(f/, Nxb Nong nghiep. Hi Noi (1997).<br /> [7]. Trung tim nghifin ciiu Tii nguySn vfi Moi<br /> trudng - Dgi hpc Quoc gia H^ Noi, Vien Sinh thii<br /> vi Tii nguyen sinh vgt - Trung tam Khoa hpc Ty<br /> nhiSn vi Cdng ngh$ Quoc gia, Danh luc cdc lodi<br /> thuc vgl Vigt Nam, tfip 1 - 3, Nxb Nong nghiep,<br /> Hi Ndi (2001-2005).<br /> <br /> STUDY ON THE DIVERSITY OF MEDICL^L PLANT USED BY TAY ETHNIC<br /> IN DIEM MAC COMMUNE, DINH HOA DISTRIC, THAI NGUYEN PROVINCE<br /> Nguyen Thi Yen , Le Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Diem Hang<br /> College of Science - TNU<br /> <br /> In recent years, under the pressure of economic development and population explosion, that forest<br /> resources in general, especially resources of medicinal plants are severely degraded. Therefore, the<br /> investigation and study diverse resource of medicial of ethnic Tay, Diem Mac commune, Dinh<br /> Hoa district. Thai Nguyen province is a extremely important and significant work in the<br /> management and conservation. Iniiial research, we collected 127 species, 108 genera, 60 femilies<br /> of 4 branches of vascular plants: Lycopodiophyta, Polypodiophyta. Equisetophyta, Magnoliophyta,<br /> of which there are 7 of rare plants should be preserved.<br /> Key words: Conservation, Diem Mac commine, planl medicinal potenliaiity, precious plants.<br /> <br /> :23/3/2012, Ngdy phdn biin:27/4/2012. Ngdy duyil ddng: 14/5/2012<br /> H: 0912 804990. Email. nguyenthiyentn2OI0@gmail.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản