intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu xác định thời điểm gieo trồng thích hợp cho giống lạc L27 tại Nghệ An, vụ Xuân năm 2017

Chia sẻ: ViValletta2711 ViValletta2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

24
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu thời điểm gieo trồng trong vụ Xuân 2017 trên giống lạc L27 đã được tiến hành tại 2 địa điểm Diễn Châu và Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thí nghiệm gồm 3 thời điểm gieo (26/1, 6/2 và 16/2/2017) nhằm xác định thời điểm gieo tối ưu cho giống lạc L27 sinh trưởng phát triển thuận lợi và đạt năng suất cao. Kết quả cho thấy thời điểm gieo trồng giống lạc L27 trong vụ Xuân thích hợp là ngày 26/1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xác định thời điểm gieo trồng thích hợp cho giống lạc L27 tại Nghệ An, vụ Xuân năm 2017

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 12(97)/2018<br /> <br /> Effect of sowing density and fertilizer dose on yield of drought-tolerant<br /> rice variety LCH37 on Gleyic Acrisols in Lak district, Dak Lak province<br /> Trinh Cong Tu, Doan Van Thanh<br /> Abstract<br /> Lak district of Dak Lak province has about 10,000 ha of paddy rice, of which 40% area is difficult watering and<br /> unstable in productivity. To cultivate effectively paddy rice in this area, it is neccessary to apply drought-tolerant rice<br /> varieties. An experiment with sowing densities of 140; 160; 180 kgs ha-1 and N + P2O5 + K2O doses of 60 + 60 + 60;<br /> 80 + 80 + 80; 100 + 100 + 100 for drought-tolerant rice variety LCH37 was conducted on gley soil (gleyic acrisols) in<br /> summer seasons of 2016 and 2017. The results showed that sowing density and fertilizer dose influenced remarkably<br /> on height, yeid components and real yield of drought-tolerant rice variety LCH37. The sowing density of (160 kgs of<br /> seeds ha-1) combined with fertilizer dose of (100 N + 100 P2O5 + 100 kg K2O) gave the highest yield and economical<br /> effectiveness with 5.98 tons of paddy ha-1 and benefit of 9.8 million VND per hectare. The above sowing density and<br /> fertilizer dose are recommended to used for drought-tolerant rice variety LCH37 on Gleyic Acrisols and unirrigated<br /> areas of Lak district, Dak Lak province.<br /> Keywords: Density, drought-tolerant rice, fertilizer, productivity<br /> <br /> Ngày nhận bài: 23/9/2018 Người phản biện: TS. Nguyễn Xuân Hòa<br /> Ngày phản biện: 1/10/2018 Ngày duyệt đăng: 10/12/2018<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM GIEO TRỒNG THÍCH HỢP<br /> CHO GIỐNG LẠC L27 TẠI NGHỆ AN, VỤ XUÂN NĂM 2017<br /> Nguyễn Ngọc Quất1, Nguyễn Văn Thắng1, Nguyễn Thị Thủy1,<br /> Nguyễn Trọng Khanh1, Vũ Ngọc Thắng2, Phạm Thị Xuân3, Trần Anh Tuấn2<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Nghiên cứu thời điểm gieo trồng trong vụ Xuân 2017 trên giống lạc L27 đã được tiến hành tại 2 địa điểm Diễn<br /> Châu và Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thí nghiệm gồm 3 thời điểm gieo (26/1, 6/2 và 16/2/2017) nhằm xác định thời<br /> điểm gieo tối ưu cho giống lạc L27 sinh trưởng phát triển thuận lợi và đạt năng suất cao. Kết quả cho thấy thời điểm<br /> gieo trồng giống lạc L27 trong vụ Xuân thích hợp là ngày 26/1. Các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển và năng suất<br /> (chiều cao cây, số quả chắc/cây, khối lượng 100 quả và khối lượng 100 hạt) đạt cao nhất. Bên cạnh đó, năng suất quả<br /> khô, năng suất hạt đạt cao nhất và sai khác có ý nghĩa so với thời điểm gieo 16/2 ở mức xác xuất 95%; năng suất quả<br /> khô lần lượt đạt 5,09 tấn/ha ở Diễn Châu và 4,94 tấn/ha ở Nghi Lộc.<br /> Từ khóa: Giống lạc L27, năng suất, thời điểm gieo, Nghệ An<br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Cây lạc là cây trồng chính trong vụ Xuân ở Nghệ cần sử dụng giống lạc mới và biện pháp kỹ thuật phù<br /> An với diện tích gieo trồng lạc của tỉnh năm 2017 là hợp thay thế giống lạc L14 để phát triển sản xuất cây<br /> 15.568 ha năng suất bình quân đạt được 2,48 tấn/ha. lạc tại Nghệ An (Ngô Thế Dân và ctv., 2000). Trong<br /> Diện tích trồng lạc ở Nghệ An luôn chiếm ưu thế đó giống lạc L27 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát<br /> trong vùng và bằng 33,4% tổng diện tích trồng lạc triển Đậu đỗ - Viện Cây lương thực và Cây thực<br /> vùng Bắc Trung bộ và 8,5% diện tích trồng lạc của phẩm chọn tạo có năng suất cao hơn giống lạc L14<br /> cả nước (Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp, từ 13 - 25%, chất lượng tương đương và khả năng<br /> 2017). Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An chống chịu sâu bệnh hại khá; là giống có tiềm năng<br /> giống lạc chủ yếu được sử dụng là giống L14 và đã năng suất cao và khả năng thích ứng rộng. Vì vậy,<br /> được đưa vào sản xuất trong thời gian dài hơn 10 việc nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng giống lạc<br /> năm nên giống lạc đang dần bị thoái hóa, khả năng L27 là cần thiết để xây dựng và hoàn thiện quy trình<br /> chống chịu sâu bệnh kém, năng suất thấp. Vì vậy, sản xuất giống lạc L27 cho địa phương.<br /> 1<br /> Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; 2 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> 3<br /> Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam<br /> <br /> 22<br /> Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 12(97)/2018<br /> <br /> II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2017. Huyện Diễn Châu và Nghi Lộc là 2 huyện có<br /> 2.1. Vật liệu nghiên cứu diện tích trồng lạc lớn ở Nghệ An, do đó kết quả<br /> nghiên cứu đạt được sẽ dễ dàng được mở rộng áp<br /> Giống lạc mới L27 do Trung tâm Nghiên cứu<br /> dụng trên cả tỉnh.<br /> và Phát triển Đậu đỗ chọn tạo theo phương pháp<br /> chọn lọc phả hệ từ tổ hợp lai giữa L18 ˟ L16 và đã III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> được công nhận chính thức theo Quyết định số<br /> Quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất<br /> 142/QĐ-TT-CCN ngày 22 tháng 4 năm 2016, cho<br /> các tỉnh phía Bắc. của cây lạc chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện thời<br /> tiết. Cây lạc sinh trưởng phát triển tốt trong khoảng<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu nhiệt độ thích hợp là 25 - 30ºC và thời kỳ ra hoa đậu<br /> - Các công thức thí nghiệm: Thí nghiệm gồm quả độ ẩm đất đạt từ 70 - 80%. Yếu tố thời tiết có sự<br /> 3 công thức tương ứng với 3 thời điểm gieo trồng: thay đổi trong cùng một mùa vụ, vì vậy việc nghiên<br /> 26/1; 6/2 và 16/2/2017. Thời điểm gieo được kế thừa cứu thời điểm gieo phù hợp là rất quan trọng để cây<br /> xây dựng trên thời vụ gieo đại trà trong vụ Xuân tại sinh trưởng thuận lợi và cho năng suất cao nhất.<br /> Nghệ An.<br /> 3.1. Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa từ tháng 1<br /> - Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo<br /> đến tháng 5 qua các năm của tỉnh Nghệ An<br /> phương pháp khối ngẫu nhiên đủ (RCB) với 3 lần<br /> nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 50 m2. Tại Nghệ An: Tổng lượng mưa, nhiệt độ trung<br /> bình từ tháng 1 đến tháng 5 qua các năm 2013 - 2017<br /> - Quy trình kỹ thuật chăm sóc: Theo quy trình<br /> dao động từ 38,8 - 89,3 mm và 18 - 29,5 ºC. Trong<br /> kỹ thuật canh tác lạc giống lạc L27 cho các tỉnh phía<br /> Bắc (Báo cáo công nhận giống và quy trình kỹ thuật đó tổng lượng mưa tháng 5 ở các năm 2013 - 2017<br /> sản xuất giống L27). là khá cao, dao động từ 19,2 - 139,3 mm. Qua số liệu<br /> thống kê tại nghệ An từ năm 2013 - 2017, nhiệt độ<br /> - Các chỉ tiêu theo dõi: Theo Quy chuẩn kỹ thuật<br /> và lượng mưa trong vụ Xuân là khá thuận lợi cho<br /> Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng<br /> cây lạc sinh trưởng, phát triển. Gieo trồng lạc trong<br /> giống lạc QCVN 01-57: 2011/BNNPTNN (Bộ Nông<br /> nghiệp và PTNT, 2011). khoảng thời gian từ 26/1 - 6/2 thì lượng mưa trung<br /> bình dao động từ 38,8 -50,5 mm; nhiệt độ từ gieo<br /> - Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu được<br /> đến ra hoa từ 18,8 - 25,2ºC và quá trình đâm tia phát<br /> phân tích, xử lý theo chương trình Excel và phần<br /> triển củ khá lý tưởng với khoảng nhiệt độ từ 25,2 -<br /> mềm thống kê sinh học IRRISTAT 5.0.<br /> 29,5ºC. Bên cạnh đó thời vụ gieo lạc vào cuối tháng<br /> 2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 1 đến đầu tháng 2 thường có các đợt rét và khô hạn<br /> Nghiên cứu được thực hiện tại hai huyện Diễn do đó cần áp dụng kỹ thuật che phủ nilon để giữ ấm,<br /> Châu và Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trong vụ Xuân năm giữ ẩm cho lạc mọc mầm tốt.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> năm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1. Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa từ năm 2013 - 2017 tại Nghệ An<br /> (Trung tâm Khí tượng thủy văn Nghệ An, 2018).<br /> <br /> 23<br /> Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 12(97)/2018<br /> <br /> 3.2. Ảnh hưởng của thời điểm gieo trồng đến thời 3.4. Ảnh hưởng của thời điểm gieo trồng đến tình<br /> gian sinh trưởng của giống lạc L27 trong vụ Xuân hình sâu bệnh hại trên giống lạc L27 trong vụ<br /> Thời gian sinh trưởng phát triển của giống lạc L27 Xuân tại Nghệ An<br /> trong vụ Xuân khi gieo trồng ở các thời điểm khác Đánh giá mức độ nhiễm một số bệnh hại chính<br /> nhau được trình bày ở bảng 1 cho thấy: Tại Diễn trên giống lạc L27 tại các thời điểm gieo khác nhau<br /> Châu và Nghi Lộc, thời gian gian từ mọc đến ra hoa được trình bày tại bảng 3. Kết quả cho thấy bệnh<br /> biến động từ 33 - 35 ngày. Thời gian sinh trưởng dài đốm nâu có mức độ nhiễm thấp nhất (điểm bệnh<br /> nhất là 125 ngày ở thời điểm gieo 26/1. Gieo giống là điểm 2) tại thời điểm gieo 16/2/2017 ở cả 2 địa<br /> lạc L27 ở các thời điểm 6/2 và 16/2 trong năm 2017 điểm nghiên cứu. Đối với bệnh đốm đen, tại các<br /> thời gian sinh trưởng của lạc giảm chỉ còn 120 ngày. thời điểm gieo khác nhau mức độ gây hại không có<br /> sự sai khác, đều đạt điểm 2 ở cả 2 địa điểm nghiên<br /> Bảng 1. Ảnh hưởng của thời điểm gieo trồng cứu. Trong khi đó bệnh héo xanh vi khuẩn có mức<br /> đến thời gian sinh trưởng của giống lạc L27 độ gây hại nặng hơn tại thời điểm gieo 16/2/2017 ở<br /> trong vụ Xuân (ngày)<br /> cả 2 địa điểm và điểm bệnh đều đạt điểm 1,2 điểm.<br /> Thời gian Thời gian Kết quả nghiên cứu trên cũng phù hợp với kết quả<br /> mọc - ra hoa sinh trưởng nghiên cứu về giống lạc L27 tại Hà Tĩnh (Nguyễn<br /> Thời điểm<br /> Diễn Nghi Diễn Nghi Văn Thắng và ctv., 2015).<br /> Châu Lộc Châu Lộc<br /> Bảng 3. Ảnh hưởng của thời điểm gieo đến<br /> 26/1/2017 35 34 125 125 mức độ nhiễm sâu bệnh của giống lạc L27 (điểm)<br /> 6/2/2017 33 33 120 120<br /> Bệnh đốm Bệnh đốm Bệnh héo<br /> 16/2/2017 33 33 120 120 Thời nâu đen xanh<br /> điểm Diễn Nghi Diễn Nghi Diễn Nghi<br /> 3.3. Ảnh hưởng của thời điểm gieo trồng đến một<br /> Châu Lộc Châu Lộc Châu Lộc<br /> số đặc điểm nông sinh học của giống lạc L27 trong<br /> vụ Xuân tại Nghệ An 26/1/2017 3 3 2 2 1 1<br /> 6/2/2017 3 2 2 2 1 1<br /> Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm<br /> gieo đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống lạc 16/2/2017 2 2 2 2 1,2 1,2<br /> L27 trong vụ Xuân trên bảng 2 cho thấy: Chiều cao<br /> thân chính, số cành cấp II/cây của giống lạc L27 tại 2 3.5. Ảnh hưởng của thời điểm gieo trồng đến các<br /> địa điểm nghiên cứu có xu hướng giảm dần khi thời yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống<br /> điểm gieo muộn hơn. Chiều cao thân chính giống lạc L27 trong vụ Xuân 2017 tại Nghệ An<br /> lạc L27 đạt giá trị cao nhất tại thời điểm gieo 26/1 3.5.1. Ảnh hưởng của thời điểm gieo đến các yếu tố<br /> và đều đạt 46 cm ở cả 2 địa điểm nghiên cứu. Bên cấu thành năng suất của giống lạc L27<br /> cạnh đó, số cành cấp II/cây cũng đạt giá trị cao nhất Kết quả đánh giá ảnh hưởng của thời điểm gieo<br /> là 3,2 cành tại thời điểm gieo 26/1 và giảm đáng kể đến các yếu tố cấu thành năng suất giống lạc L27<br /> ở thời gieo muộn 16/2, chênh lệch là 1,3 cành. Tuy trong vụ Xuân thể hiện ở Bảng 4 cho thấy: Số quả<br /> nhiên số cành cấp I trên cây lại có xu hướng tăng ở chắc/cây, khối lượng 100 quả, khối lượng 100 hạt, tỷ<br /> các thời điểm gieo muộn ở cả 2 địa điểm nghiên cứu, lệ nhân có xu hướng giảm dần ở các thời điểm gieo<br /> biến động từ 4,2 - 4,5 cành (Diễn Châu) và 4,2 - 4,8 muộn. Cụ thể, ở cả 2 địa điểm nghiên cứu số quả<br /> cành (Nghi Lộc). chắc/cây biến động từ 16,4 -24,3 quả/cây và đạt cao<br /> nhất tại thời gieo 26/1: 24,3 quả/cây tại Diễn Châu<br /> Bảng 2. Ảnh hưởng của thời điểm gieo trồng đến và 23,4 quả/cây tại Nghi Lộc. Khối lượng 100 quả<br /> một số đặc điểm nông sinh học của giống lạc L27 biến động từ 160,0 - 175,4 g và giảm đáng kể ở thời<br /> Chiều cao Số cành cấp Số cành điểm gieo muộn 16/2 so với thời điểm gieo 26/1,<br /> thân chính I/cây cấp II/cây lần lượt là 12,4 g (Diễn Châu) và 8,3 g (Nghi Lộc).<br /> Thời (cm) (cành) (cành) Tương tự, khối lượng 100 hạt, tỷ lệ hạt/quả giảm 3,6<br /> điểm g; 2,4% tại Diễn Châu và 4,4 g; 2% tại Nghi Lộc. Sự<br /> Diễn Nghi Diễn Nghi Diễn Nghi<br /> Châu Lộc Châu Lộc Châu Lộc giảm về các chỉ tiêu năng suất là do ở các thời điểm<br /> 26/1/2017 46,0 46,0 4,2 4,2 3,2 3,2<br /> gieo muộn quá trình đâm tia tạo củ và phát triển củ<br /> thường gặp nhiệt độ cao, lượng mưa cao vào cuối<br /> 6/2/2017 44,1 39,6 4,4 4,8 3,0 2,4 tháng 4 và trong tháng 5 (Hình 1) dẫn đến tỷ quả lép<br /> 16/2/2017 43,3 32,8 4,5 4,7 1,9 1,9 cao hơn và khối lượng quả giảm.<br /> <br /> 24<br /> Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 12(97)/2018<br /> <br /> Bảng 4. Ảnh hưởng của thời điểm gieo đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống lạc L27<br /> Số quả chắc/cây Khối lượng 100 quả Khối lượng 100 hạt Tỷ lệ hạt/quả<br /> Thời vụ (quả/cây) (g) (g) (%)<br /> Diễn Châu Nghi Lộc Diễn Châu Nghi Lộc Diễn Châu Nghi Lộc Diễn Châu Nghi Lộc<br /> 26/1/2017 24,3 23,4 175,4 168,3 76,8 75,0 73,7 72,0<br /> 6/2/2017 20,7 19,8 165,0 163,2 73,4 72,0 71,3 71,0<br /> 16/2/2017 17,7 16,4 163,0 160,0 73,2 70,6 71,3 70,0<br /> <br /> Như vậy, gieo trồng giống lạc L27 trong vụ Xuân là 0,8 tấn/ha sai khác có ý nghĩa ở mức xác xuất 95%.<br /> ở Nghệ An nên gieo trồng thời điểm ngày 26/1 đến Tại Nghi Lộc năng suất hạt của giống lạc L27 biến<br /> 6/2 sẽ đạt được các chỉ tiêu năng suất cao nhất thuận động từ 2,77 - 3,55 tấn/ha, thời điểm gieo 26/1 đạt<br /> lợi cho năng suất thực thu sau này. năng suất hạt cao nhất 3,55 tấn/ha và đạt cao hơn so<br /> 3.5.2. Ảnh hưởng của thời điểm gieo trồng đến năng với thời điểm gieo 16/2 là 0,78 tấn/ha. Tại thời điểm<br /> suất của giống lạc L27 gieo 26/1 đạt năng suất hạt cao hơn so với thời điểm<br /> gieo 16/2 ở mức có ý nghĩa với xác xuất 95%.<br /> Kết quả đánh giá ảnh hưởng của thời điểm gieo<br /> trồng khác nhau tới năng suất quả khô, năng suất Tóm lại, trong điều kiện vụ Xuân 2017 tại Nghệ<br /> hạt của giống lạc L27 trong vụ Xuân ở bảng 5 cho An khi gieo giống lạc L27 ở các thời điểm khác nhau<br /> thấy: Năng suất quả khô, năng suất hạt giảm ở các năng suất quả khô đạt cao nhất ở thời điểm gieo 26/1<br /> thời điểm gieo muộn tại cả 2 địa điểm nghiên cứu. ở cả 2 điểm nghiên cứu Diễn Châu và Nghi Lộc lần<br /> Thời điểm gieo 26/1 năng suất quả khô, năng suất lượt đạt là 5,09 tấn/ha và 4,94 tấn/ha và sai khác có ý<br /> hạt giống lạc L27 đạt giá trị cao nhất và sai khác có ý nghĩa so với thời điểm gieo 16/2 ở mức xác suất 95%.<br /> nghĩa ở mức xác suất 95% so với thời điểm gieo 16/2. Năng suất hạt ở thời điểm gieo 26/1 đạt cao nhất ở cả<br /> Tại Diễn Châu, năng suất quả khô biến động từ 4,13 2 điểm nghiên cứu 3,75 tấn/ha (Diễn Châu) và 3,55<br /> - 5,09 tấn/ha, cao nhất ở thời điểm gieo 26/1 là 5,09 tấn/ha (Nghi Lộc).<br /> tấn/ha và cao hơn 0,94 tấn/ha so với thời điểm gieo<br /> IV. KẾT LUẬN<br /> 16/2. Tại Nghi Lộc năng suất quả khô giống lạc L27<br /> biến động từ 3,96 - 4,94 tấn/ha và đạt giá trị cao nhất Nhiệt độ và độ ẩm trong vụ Xuân ở Nghệ An nằm<br /> là 4,94 tấn/ha tại thời điểm gieo 26/1, cao hơn thời trong ngưỡng thích hợp cho cây lạc sinh trưởng,<br /> điểm gieo 16/2 là 0,98 tấn/ha. Kết quả trên cũng phù phát triển với lượng mưa và nhiệt độ trung bình qua<br /> hợp với kết quả nghiên cứu của các tác giả Nguyễn 5 năm 2013 - 2017 từ tháng 1 đến tháng 5 là 38,8 -<br /> Văn Thắng và cộng tác viên (2015). 89,3 mm; 18,0 - 29,5oC.<br /> Gieo trồng giống lạc L27 trong vụ Xuân ở Nghệ<br /> Bảng 5. Ảnh hưởng của thời điểm gieo<br /> An ở thời điểm từ 26/1 - 6/2, lạc mọc mầm và sinh<br /> đến năng suất quả khô, năng suất hạt của giống lạc L27<br /> trong vụ Xuân năm 2017 (tấn/ha). trưởng phát triển thuận lợi. Các chỉ tiêu sinh trưởng,<br /> phát triển (chiều cao cây, số cành cấp II, số quả chắc/<br /> Năng suất cây, khối lượng 100 quả.…) cao hơn ở thời điểm gieo<br /> Năng suất hạt<br /> quả khô<br /> Thời vụ muộn 16/2.<br /> Diễn Nghi Diễn Nghi<br /> Năng suất quả khô giống lạc L27 đạt cao nhất ở<br /> Châu Lộc Châu Lộc<br /> thời điểm gieo 26/1 ở cả 2 điểm nghiên cứu Diễn<br /> 26/1/2017 5,09 4,94 3,75 3,55<br /> Châu và Nghi Lộc lần lượt đạt là 5,09 tấn/ha và 4,94<br /> 6/2/2017 4,29 4,19 3,06 2,97 tấn/ha và sai khác có ý nghĩa so với thời điểm gieo<br /> 16/2/2017 4,13 3,96 2,95 2,77 16/2 ở mức xác suất 95%. Năng suất hạt ở thời điểm<br /> CV (%) 2,90 4,3 7,9 7,5 gieo 26/1 đạt cao nhất ở cả 2 điểm nghiên cứu 3,75<br /> LSD0,05 0,25 0,38 0,51 0,47 tấn/ha (Diễn Châu) và 3,55 tấn/ha (Nghi Lộc).<br /> <br /> Bên cạnh đó năng suất hạt của giống lạc L27 TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> trong vụ Xuân tại Diễn Châu biến động từ 2,95 - 3,75 Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011. QCVN 01-57: 2011/<br /> tấn/ha, thời điểm gieo 26/1 đạt năng suất hạt cao BNNPTNN. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo<br /> nhất 2,95 tấn/ha và đạt cao hơn thời điểm gieo 16/2 nghiệm giá trị canh tác và sử dụng giống lạc.<br /> <br /> 25<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2