intTypePromotion=3

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tạo lập website đa năng phục vụ đào tạo nghiên cứu và điều trị tại Học viện Quân y

Chia sẻ: Ni Ni | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
14
lượt xem
2
download

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tạo lập website đa năng phục vụ đào tạo nghiên cứu và điều trị tại Học viện Quân y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu thiết kế, lập trình hệ thống phần mềm quản lý tạo lập Website đa năng, trực tuyến nhằm ứng dụng thay thế cho các Website hiện có; khắc phục những khó khăn, hạn chế hiện tại; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin phục vụ quản lý, đào tạo, nghiên cứu và điều trị tại Học viện Quân y.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tạo lập website đa năng phục vụ đào tạo nghiên cứu và điều trị tại Học viện Quân y

TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 8-2015<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ<br /> TẠO LẬP WEBSITE ĐA NĂNG PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU<br /> VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y<br /> Lê Trung Thắng*; Phạm Văn Cường*; Thân Ngọc Lam**<br /> Lê Đình Mạnh***; Phan Quang Phúc*****<br /> Tãm t¾t<br /> Mục tiêu: nghiên cứu thiết kế, lập trình hệ thống phần mềm quản lý tạo lập Website đa năng,<br /> trực tuyến nhằm ứng dụng thay thế cho các Website hiện có; khắc phục những khó khăn, hạn<br /> chế hiện tại; góp phần nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công tác thông tin phục vụ quản lý, đào<br /> tạo, nghiên cứu và điều trị tại Học viện Quân y. Phương pháp: mô hình Webbased, công nghệ<br /> ASP.NET, DotnetFramework 4.5, CSDL SQL Server 2012. Kết quả: thiết kế, lập trình hệ thống<br /> phần mềm gồm 11 Module thuộc Cổng thông tin quản lý Website và biên tập, xuất bản thông tin<br /> và 28 Module thuộc Cổng thông tin giao tiếp độc giả; triển khai ứng dụng thử nghiệm thiết lập<br /> 15 Website tại Học viện Quân y và một số đơn vị quân đội. Kết luận: đã lập trình và triển khai<br /> ứng dụng thử nghiệm thành công phần mềm quản lý tạo lập Website đa năng phục vụ thông tin<br /> quản lý, đào tạo, nghiên cứu và điều trị.<br /> * Từ khóa: Phần mềm Website; Cổng Thông tin Điện tử; Thƣ viện số; Tạp chí điện tử;<br /> Website thƣơng mại điện tử.<br /> <br /> Research and Development of Software for Management and<br /> Creation of Website Online, Its Applications in Training, Research<br /> and Treatment at Vietnam Military Medical University<br /> Summary<br /> Objectives: To design and programm software to create Website online in order to replace<br /> the existing website; overcome the difficulties and the current limitation; Improve quality and<br /> efficiency of service management, training, research and treatment at Vietnam Military Medical<br /> University. Research methods: Webbased model, ASP.NET technology, DotnetFramework 4.5,<br /> <br /> * Học viện Quân y<br /> ** Cục Công nghệ Thông tin<br /> *** Trường Trung cấp Quân y 1<br /> **** Trường Sỹ quan Lục quân 1<br /> Người phản hồi (Corresponding): Lê Trung Thắng (letrungthang@vmmu.edu.vn)<br /> Ngày nhận bài: 28/07/2015; Ngày phản biện đánh giá bài báo: 08/09/2015<br /> Ngµy bài báo được đăng: 18/09/2015<br /> <br /> 41<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 8-2015<br /> SQL Server 2012. Result: Programming software with 11 modules of Back-End and 28 modules of<br /> Front-End; set up 15 Websites and applied at Vietnam Military Medical University and some<br /> military units. Conclusion: Having designed and programmed successfully software to create<br /> Website online and setup Websites to serve training, research and treatment at Vietnam Military<br /> Medical University.<br /> * Key words: Website software; ePortal; Digital library; E-journals; E-commerce website.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Học viện Quân y đang triển khai ứng<br /> dụng trên 30 phần mềm sử dụng công<br /> nghệ Website, trong đó 10 phần mềm<br /> trang/cổng thông tin điện tử (TTĐT) phục<br /> vụ quản lý, đào tạo, nghiên cứu và điều<br /> trị. Mặc dù bƣớc đầu đã đạt đƣợc một số<br /> thành công nhất định. Tuy nhiên, chúng<br /> tôi đang gặp phải một số khó khăn, hạn<br /> chế nhƣ sau:<br /> - Số lƣợng Website tại Học viện tƣơng<br /> đối lớn, bao gồm nhiều loại hình khác nhau<br /> (trang/cổng TTĐT, tạp chí nghiên cứu khoa<br /> học, thƣ viện học liệu số...), thiết kế cố<br /> định, hoạt động theo mô hình độc lập; bị<br /> chuyên biệt hóa trong quá trình nâng cấp<br /> phát triển theo yêu cầu của các đơn vị;<br /> mỗi Website phải thiết lập thành 02 phiên<br /> bản để triển khai ứng dụng đồng thời trên<br /> mạng nội bộ và mạng Internet với các quy<br /> trình quản lý, cung cấp và cập nhật thông<br /> tin hoàn toàn khác nhau; gặp nhiều khó<br /> khăn trong quản lý, triển khai, cập nhật<br /> thông tin, bảo trì, nâng cấp và phát triển.<br /> - Quá trình thiết kế, tạo lập Website<br /> hiện tại phải do cán bộ chuyên trách công<br /> nghệ thông tin (CNTT) thực hiện với các<br /> công đoạn phức tạp: thiết kế, lập trình<br /> <br /> 42<br /> <br /> mới hoặc nhân bản, cài đặt đối với những<br /> Website đã có.<br /> - Không kế thừa cơ sở dữ liệu (CSDL)<br /> giữa các phần mềm; công tác cập nhật<br /> thông tin, dữ liệu từ các Website đơn vị<br /> trực thuộc lên cổng TTĐT của Học viện<br /> đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp thủ<br /> công truyền thống; mất nhiều thời gian,<br /> công sức.<br /> - Khó khăn trong quản lý giám sát và<br /> bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) số.<br /> Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên<br /> cứu này nhằm: Nghiên cứu thiết ế, lập<br /> trình hệ th ng phần mềm quản lý tạo lập<br /> Website đa năng, trực tuyến nhằm ứng<br /> dụng thay thế các Website hiện c ; hắc<br /> phục h hăn, hạn chế hiện tại; g p phần<br /> nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác<br /> thông tin phục vụ quản lý, đào tạo, nghiên<br /> cứu và điều trị tại Học viện Quân y.<br /> ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tƣợng nghiên cứu.<br /> - Đối tƣợng nghiên cứu: hệ thống phần<br /> mềm quản lý, tạo lập Website đa năng,<br /> trực tuyến phục vụ quản lý, đào tạo,<br /> nghiên cứu và điều trị.<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 8-2015<br /> <br /> - Đối tƣợng đánh giá thử nghiệm ứng<br /> <br /> vị trí, số lƣợng, thứ tự xuất hiện, màu sắc,<br /> <br /> dụng phần mềm: 27 cán bộ chuyên trách<br /> <br /> họa tiết, hoa văn...<br /> <br /> CNTT và quản trị Website của Học viện<br /> <br /> - Sử dụng kỹ thuật lập trình an toàn<br /> trong kiểm soát truy vấn và cập nhật<br /> thông tin, dữ liệu. Giám sát ngƣời dùng<br /> theo ID, IP, MAC và theo phân quyền.<br /> <br /> Quân y và một số đơn vị, nhà trƣờng<br /> trong quân đội.<br /> 2. Phƣơng pháp, ỹ thuật lập trình.<br /> - Sử dụng mô hình Webbased Client/<br /> Server 3 lớp.<br /> - Công nghệ ASP.NET, nền tảng<br /> NetFrameWork 4.5.<br /> - Bộ công cụ lập trình Visual Studio<br /> 2012; công cụ hỗ trợ lập trình: Telerik 4.5<br /> và AjaxToolkit 4.5.<br /> - Cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2012.<br /> - Sử dụng kỹ thuật tự động nhận dạng,<br /> điều chỉnh kích thƣớc hình ảnh cho phù<br /> hợp với các mục đích hiển thị khác nhau<br /> nhằm tăng tốc độ hiển thị Website.<br /> - Sử dụng thƣ viện MS Office Interop<br /> và phần mềm SWF Converter trong tự<br /> động chuyển đổi định dạng các tập tin<br /> học liệu số từ: Word, Excel, PowerPoint,<br /> HTML... sang định dạng PDF và SWF phục<br /> vụ hiển thị tài liệu trực tuyến không cho<br /> sao chép coppy (giữ bản quyền tài liệu).<br /> - Sử dụng chuẩn Dublin Core trong<br /> biên mục học liệu, luận án, luận văn, bản<br /> tin, thông báo, tài liệu số.<br /> - Sử dụng các thẻ CSS lƣu trên tập tin<br /> StyleSheet và lƣu trong CSDL, kết hợp<br /> các câu lệnh CSS động để tạo ra tùy biến<br /> về hình thức giao diện Website: bố cục,<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 1. Thiết ế, lập trình phần mềm.<br /> * Thiết ế hệ th ng:<br /> - Mô tả hệ thống: hệ thống phần mềm<br /> cho phép tạo lập các Website theo mô<br /> hình trực tuyến với số lƣợng không hạn<br /> chế (tƣơng tự nhƣ phần mềm quản lý tạo<br /> lập Blog trực tuyến nhƣng ở mức độ<br /> phức tạp hơn), các Website đƣợc tạo ra<br /> có thể là: trang/cổng TTĐT, tạp chí NCKH<br /> y dƣợc, thƣ viện học liệu số, trang tin<br /> thƣơng mại điện tử giới thiệu sản phẩm<br /> y dƣợc. Trong đó, cổng TTĐT của Học viện<br /> đƣợc mặc định là Website chính (Master<br /> Website) có quyền kế thừa các thông tin,<br /> dữ liệu đƣợc cập nhật trên Website của<br /> các đơn vị thành viên (Sub Website).<br /> Ngoài ra, hệ thống bao gồm các chức<br /> năng tiện ích khác nhƣ: tùy biến thay đổi<br /> về thiết kế giao diện, hỗ trợ đa ngôn ngữ,<br /> các chức năng quản lý thông tin gi¸o dôc<br /> vµ ®µo t¹o và NCKH... Với mô hình quản<br /> lý tạo lập Website đa năng trực tuyến,<br /> tất cả các Website đƣợc tạo ra cùng<br /> hoạt động trên một hệ thống phần mềm,<br /> dùng chung một CSDL sẽ rất thuận lợi<br /> cho quản lý, giám sát, bảo trì, triển khai,<br /> nâng cấp, phát triển.<br /> 43<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 8-2015<br /> <br /> - Sơ đồ phân rã chức năng (Business Function Diagram):<br /> Phần mềm quản lý, tạo<br /> lập website đa năng,<br /> trực tuyến<br /> Quản trị hệ<br /> thống<br /> Phân quyền sử<br /> dụng các<br /> Website<br /> <br /> Quản lý TT, dữ<br /> liệu GD&ĐT<br /> <br /> Quản lý TT, dữ<br /> liệu KH&CN<br /> <br /> Quản lý TV<br /> học liệu số<br /> <br /> Quản lý tạp<br /> chí điện tử<br /> <br /> QL Website<br /> TMĐT<br /> <br /> Quản lý thông<br /> báo nội bộ<br /> <br /> Thống kê báo<br /> cáo<br /> <br /> Quản lý tạo lập Thiết lập hiển thị Biên tập, xuất<br /> bản thông báo<br /> website<br /> chuyên mục TT<br /> <br /> Niêm giám đào<br /> tạo<br /> <br /> Quản lý bài báo<br /> KH&CN<br /> <br /> QL cấp phát tài<br /> khoản độc giả<br /> <br /> QL độc giả truy<br /> cập tạp chí<br /> <br /> Hỗ trợ mua<br /> bán trực tuyến<br /> <br /> QL gửi, nhận<br /> TT nội bộ<br /> <br /> Thống kê báo<br /> cáo theo độc giả<br /> truy cập<br /> <br /> Biên tập, xuất<br /> bản VB pháp quy<br /> <br /> Quản lý lịch thi<br /> <br /> Quản lý TT sáng<br /> kiến - sáng chế<br /> <br /> Quản lý độc giả<br /> truy cập<br /> <br /> Quản lý quyển<br /> tạp chí online<br /> <br /> Theo dõi độc<br /> giả xem TT sản<br /> phẩm<br /> <br /> QL gửi, nhận<br /> TB nội bộ<br /> <br /> Biên tập, xuất<br /> bản TT hỏi đáp<br /> <br /> Quản lý chương<br /> trình đào tạo<br /> <br /> Quản lý TT sinh<br /> viên NCKH<br /> <br /> QL download<br /> học liệu<br /> <br /> QL độc giả<br /> Download tài<br /> liệu<br /> <br /> Thống kê, báo<br /> cáo theo chuyên<br /> mục thông tin<br /> <br /> Biên tập, xuất<br /> bản tin nóng<br /> <br /> Quản lý thông<br /> tin giảng viên<br /> <br /> Quản lý TT hội<br /> nghị - hội thảo<br /> <br /> Quản lý kho<br /> học liệu<br /> <br /> Biên tập, xuất<br /> bản tin video<br /> <br /> Quản lý thông<br /> tin học viên<br /> <br /> Quản lý TT dự<br /> án-đề tài<br /> <br /> Quản lý biên<br /> mục tài liệu<br /> <br /> Biên tập, xuất<br /> bản bản tin hoạt<br /> động<br /> <br /> Quản lý thời<br /> khóa biểu<br /> <br /> Quản lý TT giải<br /> thưởng KH&CN<br /> <br /> Bổ sung học<br /> liệu<br /> <br /> Biên tập, xuất<br /> bản hình ảnh tư<br /> liệu<br /> <br /> Tra cứu điểm<br /> thi<br /> <br /> Biên tập,xuất<br /> bản TT giới thiệu<br /> <br /> Sao lưu dữ<br /> liệu<br /> <br /> Thiết lập<br /> chuyên mục<br /> thông tin<br /> <br /> Danh mục hệ<br /> thống<br /> <br /> Thiết kế giao<br /> diện website<br /> <br /> Giám sát<br /> người dùng<br /> <br /> QL cấu hình các<br /> chuyên mục TT<br /> SideBar<br /> <br /> Quản lý xuất<br /> bản thông tin<br /> <br /> QL tạo lập và<br /> thiết kế Website<br /> <br /> Thiết lập nội<br /> dung liên kết<br /> chuyên mục TT<br /> Thiết lập thứ tự<br /> chuyên mục<br /> thông tin<br /> <br /> Quản lý thư<br /> viện hiển thị<br /> <br /> Quản lý phân<br /> quyền tài<br /> khoản<br /> Quản lý chế độ<br /> hiển thị tiếng<br /> nước ngoài<br /> Thiết lập tham<br /> số hệ thống<br /> <br /> CTT giao tiếp<br /> độc giả<br /> QL hiển thị<br /> thông tin NCKH<br /> <br /> QL hiển thị văn<br /> bản<br /> <br /> QL hiển thị TT<br /> GD&ĐT<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> tin video<br /> <br /> QL hiển thị giao<br /> diện tạp chí<br /> <br /> QL hiển thị nội<br /> dung TT Website<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> thông báo<br /> <br /> QL hiển thị giao<br /> diện tiếng nước<br /> ngoài<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> Menu Footer<br /> <br /> QL hiển thị liên<br /> kết, quảng cáo<br /> <br /> QL hiển thị TT<br /> giới thiệu đơn vị<br /> <br /> QL hiển thị TT,<br /> kiểu dáng Footer<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> ảnh cổ động<br /> <br /> QL hiển thị<br /> chuyên mục tin<br /> tức<br /> <br /> Tra cứu điểm<br /> tuyển sinh<br /> <br /> QL hiển thị thư<br /> viện, tra cứu<br /> OPAC<br /> <br /> QL hiển thị lấy ý<br /> kiến độc giả<br /> <br /> Quản lý luận<br /> án - luận văn<br /> <br /> QL hiển thị<br /> chuyên mục tin<br /> mới<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> bản đồ<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> Hỏi -đáp<br /> <br /> QL, giám<br /> sát,phòng chống<br /> tấn công<br /> <br /> QL đăng nhập,<br /> hiển thị TT độc<br /> giả<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> giao diện TMĐT<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> album ảnh<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> tin audio<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> slide hình ảnh<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> Banner<br /> <br /> QL hiển thị giao<br /> diện Website<br /> <br /> Quản lý hiển thị<br /> Menu trên<br /> <br /> QL bài viết<br /> NCKH theo số<br /> <br /> QL đơn hàng<br /> trực tuyến<br /> QL giới thiệu<br /> sản phẩm<br /> <br /> Thống kê, báo<br /> cáo theo thời<br /> gian<br /> <br /> Hệ thống bao gồm:<br /> + Cổng thông tin quản lý tạo lập Website và biên tập, xuất bản thông tin (Back-End):<br /> bao gồm các Module chức năng phục vụ quản lý, thiết kế, tạo lập Website và cập nhật,<br /> biên tập, xuất bản thông tin.<br /> + Cổng thông tin giao tiếp độc giả (Front-End): bao gồm các Module chức năng hiển<br /> thị nội dung thông tin phục vụ độc giả khai thác, tra cứu.<br /> 44<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 8-2015<br /> <br /> - Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Data Flow Diagram):<br /> Quản trị các<br /> Website thành viên<br /> <br /> Thiết kế,<br /> quản trị<br /> Website,<br /> nhập<br /> thông tin,<br /> dữ liệu<br /> <br /> Tạo lập, phân<br /> quyền Website<br /> <br /> Quản trị hệ<br /> thống<br /> <br /> Hiển thị<br /> thông tin,<br /> dữ liệu<br /> phục vụ<br /> quản lý<br /> Website<br /> <br /> Phần mềm quản lý,<br /> tạo lập Website đa<br /> năng, trực tuyến<br /> <br /> Hiển thị<br /> thông tin,<br /> dữ liệu<br /> <br /> + Quản trị hệ thống: cán bộ Ban CNTT Học viện Quân y.<br /> + Quản trị Website: cán bộ chuyên trách<br /> quản lý, biên tập thông tin Website của các<br /> đơn vị thành viên trực thuộc Học viện.<br /> + Ngƣời dùng: cán bộ, nhân viên, học<br /> viên của Học viện và độc giả trên mạng<br /> truyền số liệu quân sự hoặc trên mạng<br /> Internet.<br /> - Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server:<br /> Thiết kế bao gồm 129 Tables lƣu trữ<br /> dữ liệu, 16 Diagram ràng buộc dữ liệu,<br /> 45 Views liên kết hiển thị dữ liệu,<br /> 15 Procedures và 03 Functions tự tạo<br /> dùng để hỗ trợ công tác quản lý, chuyển<br /> đổi, cập nhập, truy xuất thông tin, dữ liệu.<br /> <br /> Tra cứu<br /> thông<br /> tin<br /> <br /> Ngƣời<br /> dùng<br /> Hiển thị<br /> thông tin,<br /> dữ liệu<br /> <br /> - Thiết kế giao diện:<br /> + Giao diện Website đƣợc thiết kế<br /> trang nhã theo định hƣớng phần mềm sử<br /> dụng cho cơ quan, nhà trƣờng quân đội.<br /> + Giao diện màn hình làm việc: thiết kế<br /> giả lập màn hình WindowForm, mô phỏng<br /> theo giao diện của phần mềm MS Word<br /> nhằm tối ƣu không gian trình bày thông<br /> tin dữ liệu, bảo đảm trực quan, tạo cảm<br /> giác thân thiện với ngƣời dùng, thuận lợi<br /> trong thao tác sử dụng.<br /> * Lập trình Cổng thông tin quản lý<br /> Website và biên tập, xuất bản thông tin<br /> (Back - End):<br /> - Module quản trị hệ thống: các chức<br /> năng quản lý phân quyền tài khoản, phân<br /> quyền sử dụng các Website, giám sát<br /> 45<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản