intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghiên cứu xây dựng mạng giám sát chất lượng nước sông Cầu

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
2
download

Nghiên cứu xây dựng mạng giám sát chất lượng nước sông Cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Nghiên cứu xây dựng mạng giám sát chất lượng nước sông Cầu" trình bày về lưu vực sông Cầu và hiện trạng chất lượng nước, nghiên cứu mạng giám sát chất lượng nước. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xây dựng mạng giám sát chất lượng nước sông Cầu

 1. nghiªn cøu x©y dùng m¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc s«ng cÇu PGS. TS Lª §×nh Thµnh, TS. NguyÔn Th¸i Lai, ThS. Lª H÷u ThuÇn ViÖt Nam cho ®Õn nay ch­a cã mét l­u vùc s«ng nµo cã m¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc. L­u vùc s«ng CÇu ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc cung cÊp n­íc cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c tØnh mµ nã ®i qua, ®Æc biÖt lµ B¾c K¹n, Th¸i Nguyªn, VÜnh Phóc, B¾c Giang. HiÖn nay nguån n­íc s«ng CÇu ®· cã dÊu hiÖu « nhiÔm, cã nh÷ng khu vùc « nhiÔm nÆng nh­ ®o¹n qua khu c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn hay c¸c khu lµng nghÒ thuéc B¾c Giang. Trªn l­u vùc s«ng CÇu trong t­¬ng lai cßn ph¸t triÓn h¬n n÷a. §Õn nay vÉn ch­a cã tr¹m quan tr¾c chÊt l­îng n­íc c¬ b¶n phôc vô cho môc ®Ých qu¶n lÝ vµ b¶o vÖ chÊt l­îng n­íc. Bµi b¸o nµy tr×nh bµy tãm t¾t vÒ c¬ së vµ ph­¬ng ph¸p luËn ®Ó x©y dùng mét hÖ thèng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc phï hîp cho l­u vùc s«ng CÇu. I. L­u vùc s«ng CÇu vµ hiÖn tr¹ng chÊt l­îng n­íc 1. L­u vùc s«ng: Víi tæng diÖn tÝch l­u vùc 6030 km2 vµ thuéc 5 tØnh vµ thµnh phè, dßng chÝnh s«ng CÇu dµi 288 km vµ cã 5 s«ng nh¸nh lín ®æ vµo (s«ng Chu, Nghinh T­êng, §u, C«ng, vµ s«ng Cµ Lå). §Þa h×nh cã h­íng dèc tõ b¾c xuèng nam vµ tõ ®«ng b¾c sang t©y nam. L­u vùc s«ng CÇu cã nhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh n¨m 18 – 20OC, l­îng m­a n¨m trung b×nh toµn l­u vùc lµ 1764 mm, vïng m­a lín nhÊt lµ Tam §¶o (2490 mm), vïng m­a nhá nhÊt lµ B¾c Ninh (1477 mm). Mïa m­a tõ th¸ng V ®Õn th¸ng IX chiÕm kho¶ng 80% l­îng m­a c¶ n¨m. Nguån n­íc mÆt s«ng CÇu kh«ng phong phó, m« ®un dßng ch¶y trung b×nh nhiÒu n¨m chØ trong kho¶ng 20 – 30 l/skm2, tæng l­îng n­íc trung b×nh n¨m kho¶ng 4,5 tû m3. Nh­ vËy nÕu tÝnh b×nh qu©n ®Çu ng­êi th× nguån n­íc cña l­u vùc s«ng CÇu chØ kho¶ng 2250 m3/ng­êi/n¨m, thuéc lo¹i trung b×nh thÊp so víi c¶ n­íc. Theo thèng kª n¨m 2000, tæng d©n sè trªn l­u vùc kho¶ng 4.840.000 ng­êi. Kinh tÕ chñ yÕu vÉn lµ n«ng nghiÖp, hiÖn cã c¸c khu c«ng nghiÖp ®¸ng kÓ nh­ Th¸i Nguyªn, S«ng C«ng, Xu©n Hoµ, §«ng Anh, B¾c Ninh víi tæng sè h¬n 100 c¬ së c«ng nghiÖp. Trªn l­u vùc cã nhiÒu khu ®« thÞ tËp trung nh­ thÞ x· B¾c K¹n (th­îng nguån), thµnh phè Th¸i Nguyªn, thÞ x· S«ng C«ng, VÜnh Yªn, B¾c Ninh,...N«ng nghiÖp cã nhiÒu khu vùc canh t¸c lín theo c¸c hÖ thèng thñy lîi nh­ Th¸c Huèng, LiÔn S¬n,... Tæng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp cña l­u vùc lµ 318.900 ha. Nh÷ng khu c«ng nghiÖp, d©n c­ ®« thÞ vµ n«ng nghiÖp lµ c¸c nguån g©y « nhiÔm rÊt ®¸ng kÓ cho nguån n­íc s«ng CÇu. 2. HiÖn tr¹ng chÊt l­îng n­íc s«ng CÇu: Th¸i Nguyªn cã 20 ®¬n vÞ khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n, 16 doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, nh÷ng c¬ së nµy ®Òu x¶ n­íc th¶i trùc tiÕp vµo s«ng CÇu. Khu vùc tinhe B¾c Ninh hiÖn cã 11 c¬ së c«ng nghiÖp vµ 58 lµng nghÒ truyÒn thèng. Theo kÕt qu¶ thèng kª th× t¹i khu vùc lµng s¾t §a Héi cã nguån n­íc th¶i tíi 4000 m3/ngµy ®ªm, hai x· s¶n xuÊt giÊy lµ Phó L©m (huyÖn Tiªn S¬n) vµ Phong Khª (huyÖn Yªn Phong) cã1
 2. n­íc th¶i 1.200 – 1500 m3/ngµy ®ªm. T¹i VÜnh Phóc còng cã 3 côm c«ng nghiÖp ®¸ng kÓ cã nguån n­íc th¶i lín lµ c«ng nghiÖp Khai Quang- VÜnh Yªn, Phóc Yªn – Xu©n Hoµ, vµ Quang Minh, hÇu hÕt n­íc th¶i ®Òu kh«ng xö lý mµ ®æ trùc tiÕp vµo s«ng Cµ Lå. N­íc th¶i sinh ho¹t tõ c¸c khu ®« thÞ còng rÊt lín, ®Æc biÖt lµ c¸c thµnh phè, thÞ x· trong n­íc th¶i ®« thÞ ®¸ng quan t©m nhÊt lµ n­íc th¶i tõ c¸c bÖnh viÖn. Trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n hiÖn nay l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt mçi n¨m dïng tíi hµng ngµn tÊn (B¾c Giang 1084 tÊn, B¾c Ninh 1400 tÊn). R¸c th¶i còng lµ vÊn ®Ò g©y « nhiÔm m«i tr­êng, chØ tÝnh riªng 4 thÞ x· VÜnh Yªn, Phóc Yªn, B¾c Giang vµ B¾c Ninh th× l­îng r¸c mçi ngµy ®· trªn 500 tÊn, nh­ng míi chØ thu gom ®­îc h¬n mét nöa. Theo c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®iÒu tra vµ nghiªn cøu n¨m 2002 th× hiÖn tr¹ng chÊt l­îng n­íc s«ng CÇu ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ sau:  Khu vùc th­îng l­u (tõ nguån ®Õn ng· ba s«ng §u): chÊt l­îng n­íc hÇu nh­ ch­a bÞ « nhiÔm, c¸c chØ tiªu chÊt l­îng n­íc ho¸ häc, vËt lÝ vµ vi sinh ®Òu n»m trong giíi h¹n lo¹i A cña TCVN 5942-1995.  Khu vùc trung l­u (tõ ng· ba §u ®Õn s«ng Ngò huyÖn Khª): ChÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña n­íc th¶i, ®Æc biÖt lµ ®o¹n qua thµnh phè Th¸i Nguyªn vµ ®o¹n nhËn n­íc s«ng Ngò HuyÖn Khª, ®o¹n sau thµnh phè Th¸i Nguyªn DO cña n­íc chØ ®¹t tiªu chuÈn lo¹i B cña TCVN 5942-1995, c¸c chØ tiªu COD, BOD, NO3-,...vÉn b¶o ®¶m lo¹i A, riªng NO2- tõ nhµ m¸y luyÖn kim Th¸i Nguyªn t¨ng nhanh v­ît møc cho phÐp (0,59 mg/l) t¹i cuèi s«ng CÇu. ChØ tiªu dÇu mì t¹i Th¸i Nguyªn t¨ng cao ®ét ngét (4,83 mg/l).  Khu vùc h¹ l­u (tõ Ngò HuyÖn Khª ®Õn Ph¶ L¹i): Tuy kh¶ n¨ng tù lµm s¹ch cña s«ng kh¸ lín, kh«ng cã thªm nguån g©y « nhiÔm nh­ng n­íc ®o¹n nµy còng vÉn cßn dÊu hiÖu « nhiÔm nªn kh«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n­íc sinh ho¹t. Nh­ vËy n­íc s«ng CÇu « nhiÔm chñ yÕu lµ ®o¹n trung l­u do cã nhiÒu nguån n­íc th¶i ch­a ®­îc xö lý ®æ trùc tiÕp vµo s«ng, do vËy cÇn cã mét m¹ng l­íi gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc phôc vô c«ng t¸c qu¶n lÝ. II. nghiªn cøu m¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc 1. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ m¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc l­u vùc s«ng: Nguyªn t¾c thiÕt kÕ m¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc gåm c¸c b­íc:  X¸c ®Þnh c¸c th«ng tin nh­ môc ®Ých sö dông sè liÖu chÊt l­îng n­íc, kh¶ n¨ng kinh phÝ cho x©y dùng m¹ng l­íi, c¸c môc tiªu cña hÖ thèng gi¸m s¸t.  X¸c ®Þnh c¸c tiªu chÝ thiÕt kÕ nh­ cÇn ®¸nh gi¸ xu thÕ biÕn ®æi chÊt l­îng n­íc theo kh«ng gian, thêi gian vµ møc biÐn ®æi cña chóng.  ThiÕt kÕ m¹ng gi¸m s¸t bao gåm ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng n­íc (dßng ch¶y, nguån « nhiÔm, c«ng tr×nh trªn s«ng,...). Tõ ®ã cÇn x¸c ®Þnh: c¸c chØ tiªu chÊt l­îng n­íc cÇn gi¸m s¸t; vÞ trÝ gi¸m s¸t (lÊy mÉu); tÇn suÊt lÊy mÉu. 2
 3.  X©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai m¹ng gi¸m s¸t: kÕ ho¹ch lÊy mÉu, quy tr×nh lÊy mÉu, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ ph©n tÝch mÉu, l­u tr÷ vµ qu¶n lÝ sè liÖu, cung cÊp th«ng tin,... 2. øng dông thiÕt kÕ m¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc s«ng CÇu: a- Ph©n vïng gi¸m s¸t: Qua ph©n tÝch chia dßng chÝnh s«ng CÇu thµnh 5 vïng theo môc ®Ých gi¸m s¸t: 1). tõ th­îng nguån ®Õn thµnh phè Th¸i Nguyªn (ch­a cã nguån « nhiÔm); 2). thµnh phè Th¸i Nguyªn lµ vïng cã nhiÒu nguån g©y « nhiÔm n­íc; 3). tõ sau thµnh phè Th¸i Nguyªn ®Õn nhËp l­u s«ng Cµ Lå chñ yÕu lµ n­íc th¶i tö s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; 4). vïng ch¶y qua c¸c lµng nghÒ B¾c Ninh (®Õn Ngò HuyÖn Khª); 5). ®o¹n h¹ l­u tõ Ngò HuyÖn Khª ®Õn Ph¶ L¹i s«ng kh«ng nhËn thªm nguån th¶i ®¸ng kÓ. b- X¸c ®Þnh m¹ng l­íi gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc s«ng CÇu: Víi tiªu chÝ ®¸ng gi¸, gi¸m s¸t xu thÕ biÕn ®æi vµ møc ®é biÕn ®æi chÊt l­îng n­íc theo kh«ng gian vµ thêi gian, m¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: X¸c ®Þnh ®o¹n s«ng cÇn gi¸m s¸t: b»ng ph­¬ng ph¸p g¸n träng sè cho tõng nh¸nh s«ng, träng sè lµ sè x¸c ®Þnh dùa vµo møc ®é ®ãng gãp dßng ch¶y cña nh¸nh s«ng, víi quy ®Þnh träng sè cña dßng chÝnh cã gi¸ trÞ b»ng tæng träng sè cña c¸c dßng nh¸nh hîp thµnh. Riªng dßng nh¸nh cã ®ãng gãp dßng ch¶y nhá h¬n 20% dßng chÝnh th× kh«ng cÇn lÊy mÉu gi¸m s¸t. Cô thÓ x¸c ®Þnh ®o¹n s«ng cÇn gi¸m s¸t nh­ h×nh vÏ 1. Sau khi g¸n träng sè cho tõng ®o¹n s«ng, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ träng sè cho mçi ®o¹n s«ng theo nguyªn t¾c chia l­u vùc thµnh 2 phÇn th­îng vµ h¹ l­u, viÖc chia ®­îc tiÕn hµnh liªn tiÕp vÒ hai phÝa th­îng vµ h¹ l­u cho tõng phÇn l­u vùc cßn l¹i cho ®Õn hÕt c¸c gi¸ trÞ träng sè ®· ®­îc g¸n cho tõng ®o¹n s«ng. Gi¸ trÞ träng sè cña ®o¹n s«ng lµ gi¸ trÞ t¹i ®iÓm ph©n chia, ®iÓm nµy ®­îc x¸c ®Þnh nh­ c«ng thøc: N0  1 Mi  (1) 2 Trong ®ã, Mi gi¸ trÞ träng sè cña ®o¹n thø i, No tæng gi¸ trÞ träng sè ®· g¸n cña l­u vùc. T­¬ng tù x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®iÓm ph©n chia cho phÇn th­îng l­u vùc lµ: Mi 1 M i 1  (2) 2 Gi¸ trÞ ®iÓm ph©n chia cña phÇn h¹ l­u vùc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch g¸n l¹i gi¸ trÞ träng sè vµ dïng c«ng thøc (1) hoÆc gi÷ nguyªn gi¸ trÞ träng sè ®· g¸n vµ x¸c ®Þnh ®iÓm ph©n chia theo c«ng thøc: M d  Mu 1 M i'  (3) 2 vµ M i"  M u  M i' (4) Víi Md gi¸ trÞ träng sè phÇn h¹ l­u bÞ chia; Mu gi¸ trÞ träng sè phÇn th­îng l­u.3
 4. §o¹n s«ng gi¸m s¸t ®­îc chän bëi phÐp chia thø nhÊt gäi lµ ®o¹n s«ng lÊy mÉu cÊp 1, phÐp chia thø 2 cho ta x¸c ®Þnh ®o¹n s«ng lÊy mÉu cÊp 2,... KÕt qu¶ nghiªn cøu x¸c ®Þnh ®o¹n s«ngcho hÖ thèng s«ng CÇu nh­ b¶ng 1 sau ®©y. B¶ng 1: C¸c ®o¹n s«ng cÇn gi¸m s¸t cña dßng chÝnh s«ng CÇu TT Ký hiÖu ®o¹n Gi¸ trÞ träng Gi¸ trÞ träng §Þa danh ®o¹n s«ng ch¶y qua s«ng sè g¸n sè tÝnh to¸n 1 M3 6 5,5 ThÞ x· B¾c k¹n 2 M2 10 9,5 HuyÖn Chî Míi, B¾c K¹n 3 M4 15 14,5 HuyÖn §ång Hû, Th¸i Nguyªn 4 M1 18 18,5 HuyÖn §ång Hû, Th¸i Nguyªn 5 M’3 23 23,5 HuyÖn Phua B×nh, Th¸i Nguyªn 6 M’2 28 26,5 HuyÖn §«ng Anh, Hµ Néi 7 M’4 32 31,5 HuyÖn Yªn Phong, B¾c Ninh VÞ trÝ lÊy mÉu cña ®o¹n s«ng: Ph¶i ®¶m b¶o lµ n­íc ®­îc pha trén hoµn toµn, vÒ lÝ thuyÕt kho¶ng c¸ch tõ cöa s«ng nh¸nh hay cöa x¶ ®Õn vïng pha trén hoµn toµn phô thuéc vµo tèc ®é dßng ch¶y, vÞ trÝ nguån « nhiÔm, kh¶ n¨ng khuÕch t¸n:  W 2U  L  0.075  (5)  D   y  Trong ®ã, L lµ kho¶ng c¸ch tõ nguån x¶ ®Õn vïng pha trén hoµn toµn (km), W chiÒu réng dßng ch¶y, U vËn tèc dßng ch¶y (m/s), Dy lµ hÖ sè khuÕch t¸n. TÇn sè gi¸m s¸t: Sè l­îng lÊy mÉu mçi n¨m ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª theo c«ng thøc: T / 2 S 2 n (6) E α lµ møc cã nghÜa, T lµ gi¸ trÞ tÝnh theo ph©n phèi Student víi α/2, E lµ giíi h¹n sai sè cho phÐp ®èi víi mét kho¶ng thêi gian cho tr­íc, S2 lµ ph­¬ng sai cña mÉu thèng kª. c- M¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc s«ng CÇu: Tõ c¸c nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®­îc 7 ®o¹n s«ng cÇn gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc vµ 8 vÞ trÝ gi¸m s¸t nh­ trªn dßng chÝnh l­u vùc s«ng CÇu nh­ b¶ng 1, trong ®ã gåm hai lo¹i tr¹m gi¸m s¸t lµ (i). tr¹m nÒn vµ (ii). tr¹m nhiÔm bÈn. Trong ®ã tr¹m gi¸m s¸t nÒn gåm cã 16 chØ tiªu chÊt l­îng n­íc, tr¹m gi¸m s¸t nhiÔm bÈn c«ng nghiÖp cã 22 chØ tiªu, tr¹m gi¸m s¸t nhiÔm bÈn n«ng nghiÖp cã 19 chØ tiªu, vµ tr¹m gi¸m s¸t nhiÔm bÈn do sinh ho¹t, lµng nghÒ cã 20 chØ tiªu. 4
 5. B¶ng 2: VÞ trÝ c¸c ®iÓm gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc s«ng CÇu TT Tªn, vÞ trÝ tr¹m Lo¹i tr¹m 1 Th¸c RiÒng, ®Æt t¹i tr¹m TV Th¸c Tr¹m nÒn, gi¸m s¸t chÊt l­îng RiÒng, x· XuÊt Ho¸, thÞ x· B¾c K¹n n­íc nguån s«ng CÇu 2 Gia B¶y, ®Æt t¹i tr¹m TV Gia B¶y, Tr¹m nÒn, gi¸m s¸t chÊt l­îng x· Minh LËp, §ång Hû, Th¸i n­íc nguån s«ng CÇu Nguyªn 3 CÈm S¬n, ®Æt t¹i cÇu treo th«n Tr¹m nÒn, gi¸m s¸t chÊt l­îng §ång Se, x· S¬n CÈm, huyÖn §ång n­íc nguån s«ng CÇu Hû, Th¸i Nguyªn 4 Trµ V­ên, ®Æt t¹i cÇu Trµ V­ên, x· Tr¹m nhiÔm bÈn, gi¸m s¸t « nhiÔm §ång Liªn, Phó B×nh, Th¸i Nguyªn c«ng nghiÖp khu vùc thµnh phè Th¸i Nguyªn 5 CÇu V¸t, ®Æt t¹i cÇu V¸t, x· Hîp Tr¹m nhiÔm bÈn, gi¸m s¸t « nhiÔêit ThÞnh, §«ng Anh, Hµ Néi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 6 Phóc Léc Ph­¬ng, ®Æt t¹i bÕn ®ß Tr¹m nhiÔm bÈn, gi¸m s¸t « nhiÔm ng· ba Xµ, Phóc Léc Ph­¬ng, Yªn tõ l­u vùc s«ng Cµ Lå Phong, B¾c Ninh 7 §¸p CÇu, ®Æt t¹i bÕn ®ß quang Tr¹m nhiÔm bÈn, gi¸m s¸t « nhiÔm BiÓu, §¸p CÇu, B¾c Ninh tõ c¸c lµng nghÒ B¾c Ninh 8 Ph¶ L¹i, ®Æt t¹i th«n Phong Cèc, x· Tr¹m nhiÔm bÈn, gi¸m s¸t « nhiÔm §øc Long, QuÕ Vâ, B¾c Ninh. hçn hîp h¹ l­u s«ng CÇu kÕt luËn Nguån n­íc s«ng CÇu ®· vµ ®ang bÞ « nhiÔm tõng khu vùc, gi¸m s¸t theo dâi diÔn biÕn chÊt l­îng n­íc vµ c¸c nguån « nhiÔm trªn s«ng CÇu lµ rÊt cÊp thiÕt. Trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÒu kiÖn l­u vùc, hiÖn tr¹ng « nhiÔm vµ øng dông ph­¬ng ph¸p luËn vÒ thiÕt kÕ m¹ng gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc, mét hÖ thèng gåm 8 ®iÓm gi¸m s¸t cho 7 ®o¹n s«ng víi hai lo¹i tr¹m gi¸m s¸t ®­îc kiÕn nghÞ lµ phï hîp víi l­u vùc. Tuy nhiªn ®©y míi chØ lµ nh÷ng nghiªn cøu ban ®Çu, cÇn cã sù ®Çu t­ s©u h¬n n÷a vµ tham kh¶o c¸c ®iÓm quan tr¾c chÊt l­îng n­íc ®· cã cña ®Þa ph­¬ng. CÇn ®Çu t­ theo dâi chÊt l­îng n­íc mét c¸ch cã hÖ thèng trong mét vµi n¨m ®Ó cã nh÷ng kÕt qu¶ phôc vô cho x©y dùng hÖ thèng gi¸m s¸t cã hiÖu qu¶. tµi liÖu tham kh¶o 1. ViÖn KhÝ t­îng thñy v¨n, §Æc ®iÓm khÝ t­îng thñy v¨n vµ m«i tr­êng n­íc l­u vùc s«ng CÇu, Hµ néi 2000. 2. ViÖn Quy ho¹ch Thñy lîi, B¸o c¸o tæng hîp dù ¸n quy ho¹ch thñy lîi th­îng nguån s«ng CÇu, s«ng Th­¬ng, Hµ néi 2002 3. Côc Qu¶n lÝ n­íc vµ c«ng tr×nh thñy lîi, §iÒu tra chÊt l­îng n­íc dßng chÝnh s«ng CÇu n¨m 2002, Hµ néi 12/2002. 4. United Nations, Water resources series No 67 Water quality monitoring in the Asian and Pacific Region, 1990. 5. Deborah Chapman, Water quality Assessment, Fiirst Edition 1992. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản