intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn phân loại trình độ phát triển thể chất của học sinh tiểu học 8-9 tuổi thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Bình Hòa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tiến hành xây dựng tiêu chí phân loại mức độ phát triển thể chất (PĐ) học sinh tiểu học 8 - 9 tuổi nhằm đưa ra các chỉ tiêu chuẩn đánh giá mức độ phát triển về hình thái, chức năng và thể lực của học sinh Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn phân loại trình độ phát triển thể chất của học sinh tiểu học 8-9 tuổi thành phố Hà Nội

  1. 30 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Nghieân cöùu xaây döïng tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä phaùt trieån theå chaát cuûa hoïc sinh tieåu hoïc 8 - 9 tuoåi thaønh phoá Haø Noäi TOÙM TAÉT: TS. Traàn Ngoïc Duõng Q Xaây döïng tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä phaùt trieån theå chaát (PTTC) cho hoïc sinh (HS) tieåu hoïc 8 - 9 tuoåi nhaèm muïc ñích ñöa ra caùc chæ soá tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù trình ñoä phaùt trieån veà hình thaùi, chöùc naêng vaø theå löïc cuûa HS Haø Noäi. Keát quaû cuûa ñeà taøi seõ laøm cô sôû ñeå so saùnh vôùi HS caùc tænh, thaønh phoá treân caû nöôùc, töø ñoù coù böùc tranh toång theå veà taàm voùc vaø theå traïng cuûa HS tieåu hoïc Haø Noäi trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc theá kyû XXI. Töø khoùa: Theå chaát, HS 8-9 tuoåi, hình thaùi, chöùc naêng, theå löïc, thaønh phoá Haø Noäi… ABSTRACT: Developing classification criteria of physical development level (PD) for elementary school students aged 8 - 9 years old in order to provide standard indicators to evaluate the level of development in morphology, function and fitness of Hanoi's students. The results of this research will serve as a basis for comparison with students of other provinces and cities across the country, from which portraying an overall picture of the stature and physical condition of primary students in Hanoi in the industrialization and modernazition period of the twenty-first century. (AÛnh minh hoïa) Keywords: Physical condition, 8 - 9 year old students, morphology, functions, fitness, Hanoi city... caáp caùc ngaønh, caùc ñoaøn theå trong ñoù coù Giaùo duïc 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Ñaøo taïo, Y teá vaø Theå duïc theå thao. Ngaøy nay, xaõ hoäi khoâng ngöøng tieán boä, theå thao Vieäc nghieân cöùu söï PTTC cho caùc em laø vaán ñeà cuõng khoâng ngöøng phaùt trieån nhaèm naêng cao söùc caàn phaûi ñöôïc quan taâm. Trong quaù trình ñoù xaây döïng khoûe vaø tinh thaàn cho moïi ngöôøi. Khoâng chæ ôû Vieät tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä PTTC laø moät yeáu toá Nam maø treân toaøn theá giôùi caùc nöôùc cuõng raát quan khoâng theå thieáu. Xaây döïng tieâu chuaån phaân loaïi trình taâm ñeán vaán ñeà söùc khoûe toaøn daân vaø nhaát laø naêng ñoä PTTC laø cô sôû ñeå ñaùnh giaù trình ñoä phaùt trieån veà cao theå chaát cho löùa tuoåi HS. Quan taâm ñeán löùa tuoåi hình thaùi, chöùc naêng vaø theå löïc cuûa HS ñoàng thôøi laø HS chính laø quan taâm ñeán töông lai cuûa ñaát nöôùc, caên cöù ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng coâng taùc giaùo duïc theå chính vì vaäy muoán xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh, vaên chaát trong caùc tröôøng phoå thoâng tieåu hoïc, qua giuùp caûi minh phaûi coù con ngöôøi phaùt trieån veà trí tueä, trong tieán chöông trình giaûng daïy, phöông phaùp giaûng daïy saùng veà ñaïo ñöùc loái soáng, maø coøn phaûi laø con ngöôøi khoa hoïc vaø coù hieäu quaû cao hôn ñeå naâng cao söï cöôøng traùng veà theå chaát. Chaêm lo cho con ngöôøi veà PTTC cho HS tieåu hoïc, goùp phaàn xaây döïng con ngöôøi theå chaát laø traùch nhieäm cuûa toaøn xaõ hoäi, cuûa taát caû caùc môùi XHCN trong giai ñoaïn Caùch maïng hieän nay. SOÁ 6/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. Töø nhöõng lí do treân chuùng toâi tieán haønh “Xaây döïng THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 31 tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä PTTC cho HS tieåu hoïc 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 8 ñeán 9 tuoåi thaønh phoá Haø Noäi”. 2.1. Kieåm ñònh söï phaân phoái chuaån cuûa caùc soá Quaù trình nghieân cöùu söû duïng caùc phöông phaùp lieäu kieåm tra thöïc traïng PTTC HS tieåu hoïc Haø Noäi sau: tham khaûo taøi lieäu, quan saùt sö phaïm, phoûng vaán, 8 - 9 tuoåi kieåm tra sö phaïm, thaäp phaân löùa tuoåi, kieåm tra y hoïc vaø toaùn hoïc thoáng keâ. Ñeà taøi tieán haønh kieåm ñònh phaân phoái chuaån cuûa Baûng 1. Baûng xaùc ñònh phaân phoái chuaån soá lieäu kieåm tra cuûa nam Phaïm vi 1 Phaïm vi 2 Phaïm vi 3 TT Tieâu chuaån Tuoåi SL SL % SL % SL % 8 350 8 2.29 329 94 13 3.71 1 Chieàu cao(cm) 9 350 1 0.29 341 97.4 8 2.29 8 350 9 2.56 328 93.4 14 3.99 2 Coâng naêng tim(HW) 9 350 6 1.71 332 94.9 12 3.43 8 350 3 0.86 331 94.6 16 4.57 3 Dung tích soáng(ml) 9 350 13 3.71 326 93.1 11 3.14 8 350 0 0 335 95.7 15 4.29 4 Test Landolt 9 350 2 0.57 330 94.3 18 5.14 8 350 0 0 330 94.3 20 5.71 5 Naèm ngöûa gaäp buïng (laàn/30s) 9 350 1 0.29 331 94.6 18 5.14 8 350 3 0.86 330 94.3 17 4.86 6 Löïc boùp tay thuaän (kG) 9 350 5 1.43 333 95.1 12 3.43 8 350 2 0.57 335 95.7 13 3.71 7 Chaïy 30m XPC (s) 9 350 5 1.43 334 95.4 11 3.14 8 350 0 0 339 96.9 11 3.14 8 Baät xa taïi choã (cm) 9 350 2 0.57 339 96.9 9 2.57 8 350 1 0.29 336 96 13 3.71 9 Chaïy tuøy söùc 5 phuùt(m) 9 350 3 0.86 331 94.6 16 4.57 Baûng 2 : Baûng xaùc ñònh phaân phoái chuaån soá lieäu kieåm tra cuûa nöõ Phaïm vi 1 Phaïm vi 2 Phaïm vi 3 TT Tieâu chuaån Tuoåi SL SL % SL % SL % 8 340 4 1.18 332 97.6 4 1.18 1 Chieàu cao(cm) 9 340 2 0.59 331 97.4 7 2.06 8 340 6 1.76 330 97.1 4 1.18 2 Coâng naêng tim(HW) 9 340 1 0.29 335 98.5 4 1.18 8 340 9 2.65 331 97.4 0 0 3 Dung tích soáng(ml) 9 340 4 1.18 335 98.5 1 0.29 8 340 3 0.88 336 98.8 1 0.29 4 Test Landolt 9 340 7 2.06 332 97.6 1 0.29 8 340 4 1.18 329 96.8 7 2.06 5 Naèm ngöûa gaäp buïng (laàn/30s) 9 340 0 0 332 97.6 8 2.35 8 340 2 0.59 333 97.9 5 1.47 6 Löïc boùp tay thuaän (kG) 9 340 2 0.59 333 97.9 5 1.47 8 340 8 3.33 229 95.4 3 1.25 7 Chaïy 30m XPC (s) 9 340 0 0 229 99.1 2 0.87 8 340 1 0.29 334 98.2 5 1.47 8 Baät xa taïi choã (cm) 9 340 7 2.06 331 97.4 2 0.59 8 340 3 0.88 330 97.1 7 2.06 9 Chaïy tuøy söùc 5 phuùt(m) 9 340 8 2.35 326 95.9 6 1.76 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2020
  3. 32 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC soá lieäu ñaõ thu thaäp döïa vaøo giaù trò ε, – x vaø δ theo caùc böôùc nhö sau: 121.73 121.16 811.32 727.17 109.16 668.52 533.74 15.85 15.97 1.176 1.184 97.36 10.1 8.41 8.02 8.78 8.34 6.9 - Böôùc 1: Söû duïng coâng thöùc tính ε kieåm tra tính 1 ñaïi dieän cuûa giaù trò Trung bình thöïc traïng theå chaát cuûa Yeáu HS tieåu hoïc 8 - 9 tuoåi, keát quaû thu ñöôïc ε ≤ 0,05 cho thaáy giaù trò Trung bình ñaõ tính coù yù nghóa ñaïi dieän cho 926.215 123.34 122.91 14.665 841.32 1.1895 11.215 115.79 105.41 703.71 594.33 14.79 1.198 10.42 9.72 6.7 7.6 soá lieäu ñaõ thu thaäp. 10 2 - Böôùc tieáp theo Kieåm ñònh söï phaân phoái chuaån soá lieäu thoâng qua giaù trò Trung bình vaø ñoä leäch chuaån nhö sau : Ñeà taøi söû duïng phöông phaùp (2 δ) ñaùnh giaù 1041.11 124.95 124.66 955.47 122.42 113.46 654.92 13.48 13.61 1.203 1.212 12.33 11.03 12.06 11.66 738.9 – - 2δ soá 7.18 6.5 soá lieäu taäp chung trong 3 phaïm vi. Phaïm vi 1x 3 lieäu kieåm tra thaáp nhaát, phaïm vi 2 khoaûng töø – x - 2δ Baûng 3. Baûng tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä PTTC cuûa HS 08 tuoåi (Nam = 350; Nöõ = 350) Keùm ñeán – x + 2δ soá lieäu ñaït chuaån, phaïm vi 3x – + δ soá lieäu kieåm tra cao nhaát. Do vaäy chuùng toâi söû duïng phaïm vi 126.56 126.41 12.295 1069.6 1.2165 13.445 129.05 121.51 774.09 715.51 12.43 1.226 12.34 13.32 1156 6.76 13.7 6.3 2 ñeå ñaùnh giaù söï phaân boå chuaån cuûa soá lieäu nhö sau: 4 + Neáu tyû leä cuûa toång soá löôïng soá lieäu kieåm tra trong phaïm vi laø 95% trôû leân cho thaáy caùc soá lieäu kieåm tra coù theå ñöôïc coi laø söï phaân boå chuaån. 1183.77 128.17 128.16 1270.9 135.68 129.56 809.28 11.11 11.25 14.56 13.65 15.34 14.98 776.1 1.23 1.24 6.34 6.1 5 + Neáu tyû leä cuûa toång soá löôïng soá lieäu kieåm tra Trung bình trong phaïm vi töø 90% ñeán 95%, cho thaáy caùc soá lieäu Ñieåm kieåm tra coù theå ñöôïc coi laø söï phaân boå ñaït chuaån. 1297.92 + Neáu tyû leä cuûa toång soá löôïng soá lieäu kieåm tra döõ 129.78 129.91 1385.8 1.2435 15.675 142.31 137.61 844.47 836.69 9.925 10.07 1.254 14.96 16.98 16.64 5.92 5.9 6 lieäu trong phaïm vi laø 90% hoaëc ít hôn, soá lieäu kieåm tra coù theå ñöôïc coi laø phaân phoái khoâng chuaån. Qua baûng 1 vaø 2 cho thaáy soá lieäu kieåm tra trong 1500.69 1412.07 131.39 131.66 148.94 145.66 879.66 897.28 phaïm vi 2 ñoái vôùi nam HS Haø Noäi ñeàu chieám treân 1.257 1.268 16.79 16.27 18.62 8.74 8.89 18.3 5.7 5.5 7 90%, ñoái vôùi nöõ söï phaân phoái soá lieäu ñeàu chieám treân 95% , cho thaáy soá lieäu kieåm tra ôû caû nam vaø nöõ ñeàu Khaù coù söï phoái chuaån ñuû tin caäy ñeå aùp duïng coâng thöùc (C) xaây döïng tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä PTTC HS tieåu 133.41 1615.6 1526.2 1.2705 17.905 155.57 153.71 914.85 957.87 7.555 1.282 17.58 20.26 19.96 7.71 5.08 133 5.5 8 hoïc Haø Noäi töø 8- 9 tuoåi. 2.2. Xaây döïng tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä PTTC HS tieåu hoïc 8 ñeán 9 tuoåi thaønh phoá Haø Noäi 134.61 135.16 1730.5 1640.4 161.76 950.04 1018.5 Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy PTTC cuûa hoïc thaønh 1.284 1.296 19.02 18.89 162.2 21.62 6.37 6.53 4.66 21.9 5.3 9 phoá Haø noäi coù söï khaùc bieät so vôùi keát quaû nghieân cöùu ñieàu tra theå chaát HS Vieät Nam (8-9) cuûa taùc giaû Traàn Toát Ñöùc Duõng vaø coäng söï (2004-2014). Vì vaäy ñeå ñaùnh giaù PTTC cuûa treû em HS tieåu hoïc moät caùch khaùch 136.22 136.91 1845.4 1754.5 1.2975 20.135 168.83 169.81 985.23 1079.1 5.185 23.54 23.28 5.35 1.31 20.2 4.24 5.1 10 quan vaø khoa hoïc cuõng nhö treân cô sôû ñoù ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa chöông trình giaùo duïc theå chaát ñang ñöôïc aùp duïng ôû nöôùc ta noùi chung vaø thaønh phoá Haø Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Noäi noùi rieâng töø ñoù tìm ra nhöõng giaûi phaùp kòp thôøi GT Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ khaéc phuïc nhöõng yeáu keùm coøn toàn taïi, neân caàn phaûi xaây döïng xaây döïng tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä Coâng naêng tim(HW) Naèm ngöûa gaäp buïng Chaïy tuøy söùc 5 phuùt PTTC HS tieåu hoïc 8-9 tuoåi thaønh phoá Haø Noäi. Xaây Baät xa taïi choã (cm) Dung tích soáng(ml) Chaïy 30m XPC (s) Löïc boùp tay thuaän döïng tieâu chuaån theo thang ñieåm 10 thang ñoä C, theo Chieàu cao(cm) Test Test Landolt quy taéc C = 5 + 2σ. Chuùng toâi khoâng xaây döïng tieâu (laàn/30s) chuaån cho chæ tieâu Caân naëng, Chæ soá BMI vì 2 chæ soá (kG) naøy ñaõ coù tieâu chuaån ñeå ñoái chieáu ñaùnh giaù. Keát quaû (m) ñöôïc trình baày taïi baûng 3 ñeán 4. TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOÁ 6/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG 3. KEÁT LUAÄN VAØ TRÖÔØNG HOÏC 33 124.2 124.2 14.69 14.95 958.8 796.1 1.258 1.272 8.28 9.24 6.73 5.1 118.6 110.8 7.69 8.8 410.6 576.5 Ñaõ xaây döïng ñöôïc 2 baûng tieâu chuaån phaân 1 loaïi trình ñoä PTTC HS tieåu hoïc 8-9 tuoåi töø caên cöù kieåm tra phaân phoái chuaån cuûa soá lieäu ñaõ thu thaäp Yeáu döïa vaøo giaù trò ε ≤ 0.05 (tính ñaïi dieän cuûa giaù trò 126.7 126.6 13.68 13.89 1107 944.8 1.271 1.284 10.15 10.63 6.54 5.37 125.7 117.8 10.06 10.68 516.6 635.9 trung bình) , vaø (2δ) ñeàu söï phaân phoái soá lieäu ñeàu 2 chieám treân 95% cho thaáy soá lieäu kieåm tra ôû caû nam vaø nöõ ñeàu coù söï phoái chuaån ñuû tin caäy ñeå aùp duïng coâng thöùc (C). 129.14 128.9 12.67 12.83 1256.1 1093.5 1.284 1.296 12.02 12.02 6.35 5.64 132.71 124.78 12.42 12.55 622.61 695.26 3 Baûng 4. Baûng tieâu chuaån phaân loaïi trình ñoä PTTC cuûa HS 09 tuoåi (Nam = 250; Nöõ = 250) Keùm TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 131.63 131.25 11.66 11.77 1404.8 1242.2 1.297 1.308 13.89 13.41 6.16 5.91 139.76 131.79 14.785 14.425 728.6 754.64 1. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2008), Quyeát ñònh soá: 53/2008/QÑ-BGDÑT ngaøy 18 thaùng 9 naêm 4 2008 veà vieäc ban haønh quy ñònh veà vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi theå löïc HS, sinh vieân. 134.11 133.6 10.65 10.71 1553.4 1390.9 1.31 1.32 15.76 14.8 5.97 6.18 146.8 138.79 17.15 16.3 834.59 814.01 2. Traàn Ñöùc Duõng vaø coäng söï (2014), Nghieân 5 cöùu söï PTTC cuûa HS phoå thoâng töø lôùp 1 tôùi lôùp Trung bình 12 (thôøi ñieåm 2002-2014), Ñeà taøi NCKH caáp Boä, Ñieåm Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch. 136.6 135.95 9.64 9.65 1702.1 1539.6 1.323 1.332 17.63 16.19 5.78 6.45 153.85 145.8 19.515 18.175 940.58 873.39 3. TS. Nguyeãn Ngoïc Cöø, PGS.TS. Döông 6 Nghieäp Chí, naâng cao taàm voùc cuûa cô theå ngöôøi.trang 4 doøng 1520 coät 1. Taøi lieäu chuyeân ñeà: soá 1+2(010+011)2001, Vieän khoa hoïc TDTT 139.08 138.3 8.63 8.59 1850.7 1688.3 1.336 1.344 19.5 17.58 5.59 6.72 160.89 152.8 21.88 20.05 1046.6 932.76 4. Döông Nghieäp Chí, Traàn Ñöùc Duõng, Taï 7 Höõu Hieáu. Ño löôøng theå thao. Nhaø xuaát baûn TDTT, Haø noäi - 2004 Khaù 5. Taøi lieäu höôùng daãn ñieàu tra theå chaát nhaân 141.57 140.65 7.62 7.53 1999.4 1837 1.349 1.356 21.37 18.97 5.4 6.99 167.94 159.81 24.245 21.925 1152.6 992.14 daân. Vieän khoa hoïc TDTT, Haø noäi 6/2001 8 6. Thöïc traïng theå chaát ngöôøi Vieät nam töø 6 ñeán 20 tuoåi( thôøi ñieåm 2001) NXB TDTT, Haø noäi - 2002 144.05 143 6.61 6.47 2148 1985.7 1.362 1.368 23.24 20.36 5.21 7.26 174.98 166.81 26.61 23.8 1258.6 1051.5 Nguoàn baøi baùo: Baøi baùo ñöôïc trích töø luaän aùn 9 tieán só khoa hoïc giaùo duïc, teân ñeà taøi: “Nghieân cöùu xaây döïng keát caáu tieâu chuaån theå chaát löùa tuoåi 7- Toát 10 HS tieåu hoïc Haø Noäi - Vieät Nam”, ThS. Traàn 146.54 145.35 5.6 5.41 2296.7 2134.4 1.375 1.38 25.11 21.75 5.02 7.53 182.03 173.82 28.975 25.675 1364.5 1110.9 Ngoïc Duõng, baûo veä naêm 2017, taïi ñaïi hoïc Sö 10 phaïm Hoa Trung - Trung Quoác. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 14/9/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 16/10/2020; ngaøy chaáp nhaän Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam GT Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ Nöõ ñaêng: 12/12/2020) Coâng naêng tim(HW) Naèm ngöûa gaäp buïng Baät xa taïi choã (cm) Dung tích soáng(ml) Chaïy 30m XPC (s) Löïc boùp tay thuaän Chaïy tuøy söùc 5 Chieàu cao(cm) Test Test Landolt (laàn/30s) phuùt(m) (kG) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2020
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2