intTypePromotion=1

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình xử lý nước cấp và nước thải phục vụ sản xuất giống hải sản

Chia sẻ: Nguyennghe Nguyennghe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
5
download

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình xử lý nước cấp và nước thải phục vụ sản xuất giống hải sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình xử lý nước cấp và nước thải phục vụ sản xuất giống hải sản giới thiệu kết quả nghiên cứu quy trình xử lý nước cấp và nước thải phục vụ sản xuất giống hải sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình xử lý nước cấp và nước thải phục vụ sản xuất giống hải sản

KHOA HOC CONG NGHE<br /> <br /> <br /> IXIGHIEIV CUU X A Y DUIVG V A HOAlV THIEIV QUY TRIIVH<br /> X U LY IVUIJC CAP V A IVUQC THAI PHUC VU SAIV XUAT<br /> GidlVG HAI SAIV<br /> Nguygn Thi Mmh\ Vii VSn DOngS Cao Van Hanh^<br /> T6MTAT<br /> Trong nudi trong thuy hai san, dac biet la frong san xuat gidng thi nguon nudc cap co vai fro quan trgng.<br /> Tuy nhien, do nhieu nguyen nhan, ngudn nudc cap thudng khong dat tieu chuan. Ket qua nghien ciiu da<br /> dua ra quy trinh xu ly nudc cap va nudc thai phuc vu san xuat gidng hai san. Co the sir dung rong bien vdi<br /> khoi lugng tir 1000 - 1500 g/m' nudc cung vdi che pham sinh hgc de xu ly nguon nudc cap va nudc thai<br /> frong frai san xuat gidng tdm, ca. COng cd the diing ludi ni long cfl de lam chat mang frong he thong lgc<br /> sinh hgc. Cii 45 kg ludi dung cho mgt he thdng be lgc 3,5 m' vdi luu tdc 900-15001/h trong dieu ki6n co sue<br /> khi, c6 the lgc tuan hoan nudc frong be uam nudi torn, ca con hoac tai su dung nudc man trong frai san<br /> xuat giong.<br /> Tut khod: Nudc cdp, nudc thai, hi thong loc sinh hoc, rong bien, luoi ni long, sdn xudt giong thuy hai sdn.<br /> <br /> <br /> I. DAT VAN OE viec Ilm can thiet nham giai quyet mdt phan khd<br /> khan fren.<br /> Di tiin tdi chii ddng con gidng phuc vu chg nudi<br /> frdng thuy san, rat nhiiu cic frai san xuat gidng dugc n. PHUDNG PHAP NGHIEN CUU VA CACH BO TRJ THl NGHIEM<br /> xay dung b ven bien tai cac tinh: Quang Ninh, Hii 1. Thu thap thdng tin<br /> Phdng, Thli Binh, Nam Dinh, Thanh Hgl, Nghe An, Thu thap nhirng thdng tin v i xu ly nudc phuc vu<br /> HI Tinh. Tuy sd lugng frai gidng khdng nhiiu, phan san xuat nhan tag tdm gidng: Thdng qua thu thap cic<br /> bd thua nhung da sd cic frai san xuat gidng tdm bien fli heu da cdng bd frgng thu vien, cic vien nghien<br /> cua cic tinh phia Bac xay dung frong viing ndi dia Cliu vl khai thic Internet.<br /> nen viec cung cap vl du trii ngudn nudc man khd<br /> 2. Khio sit b6 sung hi6n frang cic frai sin xult<br /> khan. Nhiiu frai gidng d Dd San, Bang La, Tien<br /> gidng vk mdi trudng<br /> Lang, Cau Re... da dung tau chd nudc man cung cap<br /> chg frai. Khag sit hien frang ngudn nudc cap vl thli ciia<br /> cic frai gidng: Khag sit trirc tiep frai gidng dang hgat<br /> Sgng ngudn nudc cap thudng it dat tieu chuan la<br /> ddng frgng cic thing.<br /> do: Miia mua nudc lii tii thugng ngudn dd xudng Ilm<br /> chg dd man thap. Nudc lu mang nhiiu chat hiiu ca Theg ddi mdt sd yeu td mdi trudng nudc nggii<br /> tdn dgng frgng mua khd chay xudng vting ciia sdng ctia sdng (noi cap nudc cho cic frai gidng) vl frgng<br /> Ilm chg k h i nang nudc bi d nhiim cag. Mdt sd vung he thdng ao chtia.<br /> chiu anh hudng bdi nudc thai khu dan cu, b i n cang, 3. Phuong phip phSn tich mdt sd y^u td mdi<br /> ndng nghiep vl nudc thai ciia cic frai lan can. Viec trudng<br /> xu ly ngudn nudc cap vl luu giti, xu ly sinh hgc nudc<br /> Phan tich cac tinh chat h o l hgc chti yiu cua<br /> thai frgng he thdng tuan hgin kin v l tai sti dung chg<br /> nudc theg hudng din cua tai heu "Standard methgds<br /> cac frai gidng se giti lai dugc nudc cd dd man cag,<br /> fgr the analysis gf the water and wast water" APHA,<br /> ban che dugc mam benh tii ben ngoli phuc vu cho<br /> 1989 va fli lieu "Hudng din phan tich mlu chg ao<br /> san xuat d cic frai gidng hien dang dugc nhiiu ngudi<br /> nudi thuy san ciia Claude E. Boyd & Craig Stueker"<br /> quan tam.<br /> vdi may Quang phd UV/vis - Hitachi, Model: U-2010<br /> Vi vay, nghien ciiu xay dung quy frinh xu ly frong Phdng thi nghiem Mdi trudng - Benh cua Tram<br /> nudc cap vl fli sii dung cho frai san xuat gidng 11 NCTS Nudc la-RLAl.<br /> Do dd man bing miy do khuc xa (may do chief<br /> xuat).<br /> ' Cue Nuoi trdng thuy san, Vien Nghien ciiu Nudi frdng<br /> thuy san 1<br /> <br /> NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON - SO 7 - THANG 7/2009 59<br /> KHOA HOC CONG NGHE<br /> <br /> , Do nhiet dd bang nhiet ke thuy ngan. dugc chly tii fren xudng dudi (bi lgc) vl fran len be<br /> Do him lugng dxy hol tan (DO) frong cic Id thi mat bi ugng (sa dd 1).<br /> nghiem ngay va dem bang miy do dxy Model:<br /> ProfiLine Oxi 197-S.<br /> - Xic dinh pH hing ngly bang pH meter.<br /> 4. Phuong phip b6 tri thi nghifem<br /> a. Thi nghiem xu ly nu&c bang rong cdu chi vdng<br /> Sa dd thi nghiem: Thi nghiem dugc tien hanh<br /> frgng 3 be cd dung tich 3,5 ml Trgng dd 2 bi cd bd<br /> sung rgng cau chi vlng vdi lugng 3.140 g (bi 1),<br /> 4.710 g (bi 2), 3.260 g (be 3) cdn be thii (4) khdng<br /> bd sung rong cau.<br /> Dieu kien thi nghiem: Nudc dugc lay tii ag chtia,<br /> rgng cau dugc thu ggm frgng ag dang d giai doan S(yd6l<br /> sinh frudng tdt. Nhiet dd va Inh sing thay ddi theg - Nudc thi nghiem tii cac bi dang uong cl gidng.<br /> til nhien. CIc bi thi nghiem dugc sue khi 24/24. Luu lugng nudc lgc qua 11 1.500 1/h (miy bgm lgc<br /> Chi tieu kiem fra: NH/, P04^, NOj", NO3- & sinh hgc ctia Trung Qudc, theo ly thuyet). Bd fri he<br /> BOD5 (nhu cau dxy chg qui frinh sinh hgl frgng 5 thdng sue khi frong bi chiia nudc vl bi lgc. Trudc<br /> ngay) frgng cac bi thi nghiem. khi nudc dugc bgm tuan hgan sang be lgc thi be<br /> ugng dugc bd sung 0,5 g chi pham sinh hgc frgng<br /> b. Thi nghiem lgc sinh hoc bang logi chdt mang la<br /> mdt ml Trong be lgc sinh hgc vl bi uang diu bd fri<br /> lu&i ni long cU he thdng sue khi 24/24.<br /> - Thi nghiem dugc tiin hinh frgng cic be cd<br /> He thdng lgc sinh hgc va bi uang dugc bd fri d<br /> dung tich 4000 1 va bi lgc sinh hgc la 500 1frongdd<br /> nhiet dd vl anh sing ttr nhien.<br /> 02 bi cd chiia 45 kg ludi cu vdi 2 a = 2 - 3 cm, cdn be<br /> thli 3 khdng cd bi Igc sinh hgc. Ludi cu dugc tuyen Chi tieu kiim fra 11 t°C, DO, pH, NH4*, NO2" va<br /> chgn ky vl xip thanh timg ldp. Giiia cic ldp cd vIch NO3.<br /> ngan bang cic tam ludi ni ldng hoac ludi inox. Nudc c. Xu ly nguon nu&c cdp cho trai gidng (sa do 2)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ao chiia-xu ly nudc thai<br /> (Rd phi vl rong cau)<br /> <br /> <br /> 1. Ao chiia, du tru- nudc man 4. Satodo 7. B6 de, uang - ap & nudi tao.<br /> 2. BS chiia - xii ly nudc 5. B6 lgc thd 2. 8. B6 uang Z - M<br /> 3. Loc thd 1. 6. Be loc tinh. 9. 86 uang P| - P15.<br /> <br /> Sad62<br /> „, , i , ,_. - 1 .' u ' ' 1' J. • .*- sang Igc thd vl lgc tinh su dung chg uang nudi au<br /> Nudc dugc bam tii ag vao be chua - xu ly tai day trimg<br /> ""^"^ va<br /> • ^ gay<br /> "'" nudi tag. Nudc thai<br /> •. dugc thu ^vi ga vl<br /> nudc dugc bag hga dxy, xii ly hgl hgc vl xii ly sinh<br /> chuyen sang ag xu ly.<br /> hgc (bdn chi pham vi sinh, rong tao) sau dd chuyin<br /> <br /> <br /> 60 NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON - SO 7 - THANG 7/2009<br /> KHOA HOC C O N G NGHE<br /> <br /> Kiem fra chat lugng nudc ag chiia, b i xii ly, bi chg biit, frgng vung frieu tii Quang Ninh den Quang<br /> uong, ga thu chat thli vl ao xii ly sinh hgc. Binh da cd nei bi d nhiim d miic trung binh den cag.<br /> d. Du thdo quy trinh xu ly nu&c cdp vd nu&c thdi & Theo Luu Van Dieu (1991), tai cang Hai Phdng va<br /> trai sdn xudt gidng khu vuc Ian can da do dugc ham lugng dau frgng<br /> nudc dat 0,2 - 3,4 mg/1 va frgng dat la 1,1 - 4,0 mg/1.<br /> Dua fren fli lieu thu thap dugc, kit qua khag sit<br /> hien frang vl cic thirc nghiem vi xii ly sinh hgc b. Hien trgng nguon nu&c cdp vdo trai gidng cua<br /> ngudn nudc cap & nudc thai... di du thao xay dtmg cdc tinh ven bien phia Bac<br /> quy trinh. Thu miu va kit qui phan tich mdt sd yeu td thuy<br /> ly, thuy hoa ngoli ciia cdng va frgng dam viing ciia<br /> e. Ung dung quy trinh xu ly nu&c & quy mo sdn<br /> xudt sdng Lach Tray chg thay:<br /> Sg vdi tieu chuan cua ngudn nudc cap chg cic<br /> He thdng dugc van hinh di phuc vu dgt san xuat<br /> frai sin xuat gidng tdm, cl thi nudc cap viing cua<br /> gidng tdm rag, gidng Cl ra va gidng cl.<br /> sdng Lach Tray cd chat lugng rat thap:<br /> in. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO LOAN<br /> Dd man giam dan tii thing 1 din thing 9.<br /> 1. Hi6n frang tinh hinh xii 1^ nudc d p cho cic CIc chi tieu NH%, NO2, BOD5, COD (nhu clu<br /> frai sin xult gidng dxy chg qui frinh hga hgc) tang dan tir thing 1 den<br /> a. Bien dong moi trucmg nu&c Men cua cdc tinh thing 9, clng ve sau miic dd d nhiim cang cag.<br /> ven bien phia Bac Rd rang frong nhirng thing miia mua ngudn<br /> Nhin chung, dd man d cic tinh ven biin phia nudc lii d cac sdng, su nia frdi vl su phlf frien - tin<br /> Bac cao nhat 11 30,4%o vl thap nhat 1110,3%o, cao vi lui ciia rgng tag... da Ilm cho nudc vting ven bien cd<br /> miia khd va thap vi miia mua. Clng sau vio viing xu thi bi d nhiim.<br /> ciia sdng hoac ven sdng dd man clng thap, nhiiu Kit qua khao sat ngudn nudc cap cho cic frai<br /> diim mita mua dd man chi dat 0%g - 5%g. sin xuat gidng d cac huyen ven bien phia Bac tii<br /> Do due: Dd due ctia ngudn nudc cQng 11 mdt yiu Mdng Cii din Ha Tinh cho thay:<br /> td quan frgng anh hudng den chat lugng nudc cap Da sd cac frai sin xuat gidng cic loli hai san<br /> chg cic frai sin xuat gidng. Viing ven biin tii Quing kinh ti d cac tinh ven biin phia Bac nam frong viing<br /> Ninh den Quang Binh cd the chia thanh 2 khu vuc cd ndi dia chiu su chi phdi cua vung ciia sdng, dd man<br /> dd due nhu sau: thap.<br /> Viing cd dd due thap gdm khu vuc Dd San, Nudc cap vlg frai gidng chiu sir tac ddng cua<br /> Mdng Cai vl chau thd sdng Ma. Dd due cag nhat d nudc thai sinh hgat, du lich, mua lu nen chat lugng<br /> day frgng mua mua dat 350 - 500 mg/m^ nudc. kem, nhat la d cac thing frong miia mua Iti.<br /> Nudc cap cho cic frai san xuat dugc chtia frgng<br /> Vung cd dd due cag 11 khu vuc chau thd sdng<br /> cic ag, bi hgac van chuyen fir xa thdng qua xl Ian,<br /> Hdng.<br /> tlu.<br /> Hdm lugng mudi dinh duang: Mudi dinh dudng Miic chi phi chg cung cap nudc cag vl tuong ddi<br /> frgng nudc cd y nghia quan frgng, 11 ca sd di danh khd khan (pha them mudi, nudc dt hoac van<br /> gia dd phgng phu vl nang suat thuy vtrc. Ngudn nudc chuyin...).<br /> cap chg cic frai sin xuat gidng tdm ca him lugng<br /> 2. Mdt sd k^t qui thii nghi$m Ilm sach nudc mdi<br /> mudi dinh dudng cang thap clng tdt. NH/ & NO2"<br /> trudng<br /> thudng giy ddc hai cho au tning tdm, cl. Mdt sd kit<br /> qua tham dinh mdi trudng nudc d mdt sd dim nudi a. Ldm sach nu&c moi truang bang rong tdo<br /> hai sin tii Dd Sgn den Mdng CII chg biit: Hau hit Kit qua thi nghiem dugc the hien qua bang 1<br /> cic dam nudi hien nay rat ngheg dinh dudng (NH/ : cho thay:<br /> 0,002 - 0,03 mg/I, NOs": 0,037 mg/1, SIOz^": 0,065 Him lugng nifrit, amgnia, COD, BOD giim<br /> mg/1, P04^: 0,018-0,06 mg/1). manh 0 eke Id thi nghiem sg vdi ddi chiing sau 14<br /> Bien dong hdm lugng cdc chdt khi, ddu, kim logi ngly xu ly.<br /> ndng dgc hgi trong nu&c viing triiu: Mdt sd tac gia<br /> <br /> <br /> NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON - SO 7 - THANG 7/2009 61<br /> KHOA HOC CONG NGHi<br /> <br /> BIng 1. K^t qui phin tich cic y^u td thiiy ly, BIng 3. Kdt qui thi nghifem lgc sinh hpc vdi chit<br /> t lAy hda frong c i c 16 thi nghifm mang 11 ludi ni ldng cQ<br /> Thdi gian Y^utd Ld tbi nghifim Thdi gian Y^utd L6 tbi nghiem<br /> phdn tich 1 2 3 Doi lly mlu Ldi Ld2 LdDC<br /> chiing phdn tich<br /> pH 8,4 8,4 8,4 8,4 pH 7,8 7,8 7,8<br /> t°C 29,7 29,7 29,7 29,7 tCC) 28 28 28<br /> Trudc khi S (%o) 13,0 13,0 13,0 13,0 Trudc khi S (%o) 15 15 15<br /> tha rong NH4*(mg/I) 0,302 0,302 0,302 0,302 xuly DO (mg/I) 4,5 4,5 4,5<br /> cau NO/ (mg/l) 0,15 0,15 0,15 0,15 B0D5(mg/l) 6,2 6,2 6,2<br /> BODS (mg/1) 4,73 4,73 4,73 4,73 COD (mg/1) 7,92 7,92 7,92<br /> COD (mg/1) 5,87 5,87 5,87 5,87 NO/(mg/I) 0,061 0,061 0,061<br /> pH 8,1 8,1 8,1 8,0 NH4* (mg/I) 0,160 0,160 0,160<br /> t°C 30,0 30,0 30,0 31,0 pH 7,8 7,8 8,0<br /> Sau khi S (%o) 14,5 14,5 14,5 14,5 Sau 1 ngay t(°C) 28 28 28<br /> tha rong NH4Mmg/l) 0,11 0,13 0,12 0,40 S%o 15 15 15<br /> cau 14 NO/ (mg/i) 0,007 0,003 0,005 0,050 DO 5,4 5,4 5,4<br /> ngay B0D5 (mg/1) 1,40 1,77 1,57 3,47 BOD, (mg/1) 6,0 5,9 6,1<br /> COD (mg/1) 2,33 2,77 2,37 5,00 COD (mg/1) 7,72 7,62 7,86<br /> Ld ddi chiing, him lugng nifrit, amgnia, COD, NO/(mg/1) 0,043 0,057 0,061<br /> NH4* (mg/1) 0,137 0,146 0,151<br /> BOD Cling giam dan theg fhdi gian nhung vin d mtic<br /> pH 8,0 7,9 8,1<br /> cag.<br /> t(°C) 26 24 26<br /> Dd man frgng cic Id thi nghiem cd xu hudng Sau 12 ngay S (%o) 15 15 15<br /> tang dan, cd le la dg su bde hai hang ngay. DO (mg/1) 6,4 6,1 5,3<br /> Sau mdt thdi gian thi nghiem rgng cau frgng be B0D5(mg/l) 1.9 1.7 5,5<br /> tang sinh khdi dang ki, tii khdi lugng trung binh ciia COD (mg/1) 3,9 3,7 6,1<br /> 3 be 113703 g sau 14 ngly tang len 4623 g (tang them NO/(mg/1) 0,002 0,002 0,066<br /> 24,8%). Mdi ngay tang 1,77% (bang 2). NH4* (mg/1) 0,056 0,042 0,158<br /> <br /> Kit qui fren day phu hgp vdi quy luat sinh Nhiet dd khdng chi anh hudng true tiip din qua<br /> trudng vl phit friin cua rong cau chi vang frong ao, trinh tdn tai va phat trien ciia vi sinh vat ml cdn tao ra<br /> dam nudc Ig. cac chiing vi sinh vat cd do thich iing khac nhau, tic<br /> ddng din cac phan ting sinh hga cua vi sinh vat<br /> BIng 2. Sinh khdi rong ckn tang sau thdi gian thi<br /> nghiem 14 ngly Nggai nhiet dd va lugng dxy hgl tan thi gia tri pH<br /> B^tiii Khdi lugng (g) cung cd anh hudng true tiep den qua trinh sdng ciia vi<br /> nghiem Bat diu till Sau 14 %tang sinh vat. Thdng thudng, pH thich hgp chg vi sinh vat<br /> nghiem ngdy tha sinh khdi nam frgng khgang 6,8 - 7,4 neu pH bien ddi va nlm<br /> Bel 3.140 4.101 130,6 frong khoang pH > 8 vl pH < 6 se kim ham quan tiii vi<br /> Be 2 4.710 5.565 118,1 sinh vat vl hieu qua xii U cua chung. Bdi vay, viec theo<br /> Be 3 3.260 4.205 128,9 ddi anh hudng ciia cac chi tieu DO, pH, vl t°C len hgat<br /> Trung binh 3703 4623 124,8 ddng sdng cua vi sinh vat 11 rat can thiit frong lgc sinh<br /> b. Thi nghiem loc sinh hgc bdng logi chdt mang la hgc. Trgng cac Id thi nghiem biin ddng cua cic yeu td<br /> lu&i ni long cU pH, t°C va DO deu nlm frong gidi ban thuan lgi chg<br /> cac nhdm vi sinh vat hieu khi.<br /> Trudc khi he thdng lgc hgat ddrig, nudc frgng<br /> cac be thi nghiem dugc sue khi manh frong 24 gid Kha nang khii nifrit va amonia ciia he thdng lgc<br /> sau dd bdn chi pham EPICIN-3W vdi him lugng 10 sinh hgc cd chat mang la ludi cu chg kit qua rd ret<br /> ppm va bat dau cho quay vdng nudc. Cti sau 4 ngay nhat sau ngly thii 12. Ham lugng NH4* vl NOj' giam<br /> quay vdng thi kiim fra cac dieu kien mdi trudng mdt dan tii 0,160 va 0,061 mg/I khi chua xir ly xudng<br /> lan. Kit qua thi nghiem dugc ghi lai d bang 3. 0,056 va 0,002 mg/1 d Id 1; 0,042 mg/1 vl 0,002 mg/1<br /> did 2.<br /> <br /> 62 NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON - SO 7 - THANG 7/2009<br /> 4<br /> KHOA HOC C O N G NGHE<br /> <br /> Tieu hag dxy sinh hgc v l h g l hgc d i giim dan tii cua rgng bien v l tieu thu chat thai ran ciia rd phi thi<br /> ngly dau hgat ddng ciia he thdng chg den ngly thii chat lugng nudc dugc cai thien ca ban.<br /> 12.<br /> BIng 4. CIc ydu td mdi trudng b ao chtia, nudc<br /> O Id ddi chiing mtic dd giim thiiu cua cic yeu td sau khi lgc, nudc b ga thu v l ao xu ly sinh hgc qua 3<br /> hgl hgc cham ban sg vdi cac Id cd bd tri he thdng lgc Iin thttc nghifem<br /> sinh hgc. Diiu dd chting td n i u chi sue khi thi miic \ . Dia diem Ao chiia Nudc Nudc Ao xu<br /> chuyen h g l cic yeu td mdi trudng cham. nudc sau thaid ly sau<br /> CIc k i t qua nghien ctiu fren day phu hgp vdi Yeu to \ . khdng cd khi lgc gathu 7 ngay<br /> nhtrng k i t qui ciia Vu Dung; Dang Dinh Kim v l sue khi<br /> Nguyin Tiin Cu, 2002. Lanl<br /> Nhu vay, theo cich nay ngudn nudc man frong NO/ (mg/1) 0,061 0,004 0,80 0,009<br /> NH/ (mg/1) 0,160 0,005 9,12 0,011<br /> cic frai sin xuat gidng tdm, c l frong vimg ndi dia,<br /> Oxy (mg/1) 2,6 >7 1,7 5,1<br /> hgac nhting frai nam frgng viing nudc bi d nhiim<br /> pH 7,3 7,8 7,3 7,8<br /> hgIn tgan cd t h i fli su dung lai b i n g cgn dudng Igc<br /> t"C 27 27 28 28<br /> tuan hgln. COD (mg/1) 8,92 3,92 43,2 4,22<br /> c. Ket qud thi nghiem vi xie ly nguon cdp nu&c vd Lan 2<br /> nu&c thdi NO/ (mg/1) 0,058 0,003 0,98 0,008<br /> Nudc frgng ag chiia dugc bam vlg b i chtia - lang NH/ (mg/I) 0,168 0,004 8,11 0,007<br /> sue bag hgl dxy, xu ly hga chat, trung h g l h g l chat Oxy (mg/1) 2,2 >7 1.3 5,4<br /> du thiia vl xu ly sinh hgc (che pham vi sinh) lgc sach pH 7,5 7,8 7,1 7,9<br /> vl cap chg be uang. Nudc thli dugc thu gom vio ao t"C 28 27 28 27<br /> chiia (800 m^) tai day cd frdng rong cau, fhl c l rd phi COD (mg/1) 8,02 4,11 56,2 5,21<br /> va bdn c h i pham vi sinh YK3 mdi tuan mdt lan. Kit Lan 3<br /> qua thi nghiem dugc t h i hien d bang 4. NO/ (mg/1) 0,072 0,005 0,79 0,009<br /> NH/ (mg/1) 0,171 0,003 7,16 0,009<br /> Kit qua nghien ciiu chg thay:<br /> Oxy (mg/1) 2,7 >7 2,1 5,7<br /> Him lugng cic chat cd gdc nita, COD frgng ag 7,7 7,0 7,6<br /> pH 7,1<br /> chtia va ga thu (nudc thli tii b i uong) tuong ddi cao t°C 29 28 28 27<br /> vl ham lugng dxy thap. COD (mg/1) 8,88 3,56 36,9 4,16<br /> Sau khi xii ly (bag hga dxy, bdn chi pham sinh hgc)<br /> 3. Dtr thio quy trinh cdng nghd xti ly nudc d p<br /> tiii chat lugng nudc tdt cd fhi cung cap chg b i ugng.<br /> v l nudc thli cho frai gidng<br /> Trgng ag xii ly (800 m ^ sau 7 ngly bdn che<br /> pham vi sinh, nhd su hap thu cic chat dinh dudng a. Sa do quy trinh cong nghe xu ly nu&c cho todn<br /> trai<br /> <br /> <br /> <br /> ^<br /> A y<br /> He thong loc sinh / ^ A-^ nul ban dIu thli nghiem holn thien ky thuat uong ca<br /> Ty le song cua au trung ca Gio uong frgng dieu ^"'^ "'"' un s . j- ^. i^ """s<br /> , .. • UiU'• ' - ' 1 *, J-- Aj an tu nhien dugc gay nudi frgng ag nudctan<br /> Gid frgng diiu kien nudc Ig fren ca sd Ig.dung thiic<br /> kien sinh thai cua vung nuac Ig tuong doi cao so vai vjiu uuns uic . uung ui<br /> mdt sd khu vuc khac, tuy nhien day mdi chi la kit<br /> 64 NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG T H 6 N - SO 7 - THANG 7/2009<br /> KHOA HOC CONG NGHE<br /> <br /> <br /> c. Ket qud thi nghiem sdn xudt gidng torn sii vd ven bd miin Bac Viet Nam. Bag cao khoa hgc. Trung<br /> torn rao tam Nghien ctiu Biin Hai Phdng.<br /> Trgng nam 2002 Tram Nghien ciiu cl nudc Ig da (2) Luu Van Dieu, 1991. Dac diim chi do Thuy<br /> fg chiic sin xuat gidng tdm rag vdi tdm me bat tii Cit hgl vimg biin ven bd Hai Phdng. Tai nguyen va mdi<br /> Bl, ngudn nudc d ag chtia 5000 m^ dugc pha them trudng. Big cao khga hgc. Trung tam Nghien ciiu<br /> mudi NaCl vl dugc xii ly bang chi pham vi sinh. Kit biin Hai Phdng.<br /> qui cic dgt ugng nudi au tning cl ty le sdng khi cag. (3) Phan Nguyen Hdng, 1984. Danh gia tai<br /> Dgt 1: Giai dgan Zoea hi su co chap mat dien nguyen he sinh thai rfmg ngap man vl vai frd ciia<br /> frgng nhi xudng, au trirng hi chef nhiiu vl sd cdn lai rimg ddi vdi ngudn Igi hai san. Hdi thag khga hgc vi<br /> rat yeu dg vay da buy bd dgt sin xuat nay. he sinh thai rtmg ngap man tai Ha Ndi.<br /> Dgt 2: Giai dgan nly ty le au tning chuyen sang (4) Tran Diic Thanh, 1991. Dac diim ca bin ciia<br /> giai dgan tru cdt (pgst) khi cag (80%). Tuy nhien cic bdn tich tu hien tai tieu biiu d dii ven bd Tay<br /> frong qua frinh uong fir PI den P15 ty le sdng thap vinh Bac bd. TII nguyen va mdi trudng. Trung tam<br /> chi dat 20% do cdng nhan cham sdc vl quan ly chua Nghien ciiu biin Hai Phdng. Nha Xuat ban Khga hgc<br /> tdt. Ky tiiuat.<br /> Dgt 3 vd dot 4: Ty le sdng ctia au tning qua cic (5) Vd Thi Hanh, Le Thi Bich Phugng, Le Tan<br /> giai dgan tugng ddi cag. Hung, Truang TTii Hdng Van, Tran Thanh Phgng, Vd<br /> Viec dung nudc xu ly sinh hgc tuan hgln frgng Minh Sgn & Le Thi Nga, 2004. Kit qua khag nghiem<br /> ugng nudi au trung tdm cd hieu qua cag, ban chi chi pham VEM & BIOF fren ag nudi tdm su. Hdi<br /> dugc viec dung khing sinh vl hda chat di xti ly nudc thig fgln qudc vi nghien ciiu va iing dung khga hgc<br /> va phdng fri benh chg au tning. cdng nghe frgng nudi frdng thuy sin. Nha Xuat ban<br /> IV. KET LUAN VADE NGHI Ndng nghiep, 2005.<br /> 1. Da sd cic frai sin xuat gidng cic Igli hii sin (6) Vd Thi Thli, Truong Ba Hiing, Nguyin Mtnh<br /> kinh ti d cic tinh ven bien phia Bac nam frgng vung Dugng, La Thi Nga, Le thu Hiin, Pham Minh Ha, Le<br /> ndi dia chiu su chi phdi cua vimg ciia sdng, dd man Dganh Tgai, Nguyin Trudng Son & Dao TTii Thanh<br /> thap. Nudc cap vlg frai gidng chiu su tic ddng ciia Xuan, 2004. Nghien ctiu ting dting Bacillus subtilus.<br /> nudc thai sinh hgat, du lich, mua lu nen chat lugng Bacillus megaterum. Bacillus lichniformis &<br /> kem, nhat la vlg cic thing frgng miia mua lu. Lactobacillus acidophilus de san xuat chi pham sinh<br /> hgc xu ly nudc nudi thuy san. Hdi thao toan qudc vi<br /> 2. Cd the sii dung rgng bien vdi lugng fir 1000 -<br /> nghien ciiu va iing dung khoa hgc cdng nghe frgng<br /> 1500 g/m^ nudc, che pham vi sinh di xu ly ngudn nudc<br /> nudi frdng thuy sin. Nhi Xuat ban Ndng nghiep, 2005.<br /> cap vl nudc thaifrgngfraisan xuat gidng tdm, cl.<br /> (7) Vd Thi Thli, Trucmg Ba Hung, Nguyin<br /> 3. Cd thi dung ludi ni ldng cii de lam chat mang<br /> Minh Duang, La Thi Nga, Le thu Hiin, Pham Minh<br /> frgng he thdng lgc sinh hgc. 45 kg ludi frgng he<br /> HI, Le Dganh Tgai, Nguyin Trudng San & Dag Thi<br /> thdng bi lgc 3,5m^ cd luu tdc tii 900 ht - 1500 ht/h<br /> Thanh Xuan, 2004. Len men chi pham sinh hgc<br /> frgng dieu kien cd sue khi cd thi lgc tuan hgln nudc<br /> BIOF va ling dting frgng nudi frdng thuy san. Hdi<br /> frgng be uang nudi tdm, cl cgn hoac tai su dung<br /> thag toan qudc vi nghien ciiu vl ting dung khoa hgc<br /> nudc man frgng frai sin xuat gidng.<br /> cdng nghe frong nudi frdng thuy san. Nha Xuat ban<br /> 4. Nudc thli cua frai gidng dugc thu gom thdng Ndng nghiep, 2005.<br /> qua xii ly sinh hgc cd thi tai sii dung chg ugng nudi (8) Thii nghiem cic chung vi sinh (dugc phan<br /> au tning tdm cl. lap tii ngudn nudc thai nha xudng san xuat tdm gidng<br /> 5. Quy frinh cdng nghe xu ly ngudn nudc cap vl & ao nudi tdm) lam sach nudc de san xuat chi pham<br /> nudc thai da dugc thuc nghiem d quy md san xuat cd vi sinh. Tai heu nghien ciiu chua cdng bd ciia Vien<br /> thi ling dung cha san xuat. Cdng nghe Thuc pham hgp tac vdi Tram Nghien cihi<br /> V. TAI UEU THAM KHAO Thuy san Nudc Ig, 2004.<br /> (1) Nguyin Diic Cu & Nguyin Thi Phuang (9) Brgwn, J. J., Glenn, E. P., Fitzsimmons, K.<br /> Hoa, 1990. Mdi tiirdng thuy dia hgl cic dam nudc Ig M., Smith, S. E. 1999. Halophytes for the freatment<br /> <br /> NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG T H 6 N - SO 7 - THANG 7/2009 65<br /> KHOA HOC C O N G NGHfi<br /> <br /> gf sahne aquaculture effluent. Aquaculture 175:255- (15) Kristiansen, R., Cripps, S. J., 1996. Waste<br /> 268. management freatment of fish farm wastewater<br /> (10) Cripps, S. J., 1994. Minimizing gutputs: using sand filfration. Journal of Environmental<br /> freatment. Jgurnal of AppUed Ichthyology 10:284-294. Quahty 25:545 -551.<br /> <br /> (11) Cripps, S. J., Bergheim, A , 2000. SoUds (16) Newkfrk, G., 1996. Sustainable coastal<br /> management and removal for intensive land-based production systems: a model for integrating<br /> aquaculture production systems. Aquacultural aquaculture and fisheries under community<br /> management. Ocean and Coastal<br /> Engineering 22:33-56.<br /> Management 32:69-83.<br /> (12)Gautier, D., Amador, J., Newmark, F., 2001.<br /> The use of mangrove wetiand as a biofQter to freat (17) Senarath, U., Visvanatiian, C , 2001.<br /> shrimp pond effluents: preliminary results gf an Envirgnmental Issues in Brackish Water Shrimp<br /> experiment gn the Caribbean cgast gf Cgbmbia. Aquaculture in Sri Lanka. Envirgnmental<br /> Aquacultiu-e Research 32:787-799. Management. 27:335-348.<br /> <br /> (13)Jgnes, A B., Dennisgn, W. C , Presfgn, N. (18) Verhoeven, J. T. A , Meuleman, A F. M.,<br /> P., 2001. Integrated freatment gf shrimp effluent by 1999. Wetlands for waste water freatment<br /> sedimentatign, gyster fQfratign and macroalgal Opportunities and limitations. Ecological<br /> absorption: a laboratory scale study. Aquaculture Engineering 12:5-12.<br /> 193:155-178. (19) Fred Wheeaten Agfriculfre Engineering<br /> (14) Jones, A. B., Presfgn, N. P., Dennisgn, W. Department Tlie University of Maryland college<br /> C , 2002. The efficiency and condition of oysters and Park, Maryland. Biological Filfration: Design and<br /> macroalgae used as biological filters of shrimp pond Operation., 2004.<br /> effluent. Aquaculture Research 33:1-19.<br /> <br /> <br /> RESEARCH ON CONSTRUCTION AND IMPROVEMENT OF THE PROCESS TO TACKLE<br /> THE SUPPLY AND WASTE WATER FOR CULTIVATION OF SEAFOOD VARIETY<br /> Nguyen Thi Minh, Vu Van Dung, Cao Van Han<br /> Summary<br /> The water supply source have very important role for aquatic and seafood cultivation, water supply source<br /> not achieve the standard. Thus, the objective of this study was to advance tbe process to tackle supply and<br /> waste water for production of seafood variety. Maybe use 1,000 - 1,500 g seaweed per one water cubic<br /> mefre together with bio - product in order to tackle tbe supply and waste water in the camp of fish and<br /> shrimp variety production. Also maybe use old nylon net in order to make tbe carry agent in biological<br /> filtered system. Every 45 kg nylon net are used for on filtered system 3.5m* with tbe flow 900 -1,5001/h in<br /> air - scour condition. Maybe filter water circulation in germinated tank of fish and shrimp nourishment or<br /> reuse the salt - water in camp of variety production.<br /> Keywords: Supply water, waste water, biological filtered system, seaweed, nylon net, the aquatic and seafood<br /> variety production.<br /> <br /> <br /> Ngudi phin bidn: TS. Nguydn Dtic Cii<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 66 NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON - SO 7 - THANG 7/2009<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2