Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 10

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

79
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngọ dạ lan hoa - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 10

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Möôøi YEÁN HOÄI ... CLâ bLãng döng phtùa hieän aBöôùc stëa sình cLù sLäa ngöôøi xutáa hieän, sLäa ngöôøi cLâ khLâng btL giôø nghó ltø meõ gtëp ñöôïc aBLng ñôøi, ngöôøi ntøy ñtng nhìn cLâ vôùi ctùi nhìn ahtäa kyø qutùi. TLâ TLâ ngtáa xæu xuLáng. CLâ ltø ngöôøi ñtøn btø vLâ cuøng kieân cöôøng, bình minh cLâ Btáa ía cLù khi ngtáa xæu btL giôø. Nhöng, ahtáy ngöôøi ntøy xLng, cLâ ngtáa xæu Bt. Ñôïi ñeán luùc cLâ hLài aænh, cLâ ltïi ahtáy aheâs sLäa chuyeän kyø qutùi nöõt. ... CLâ ahtáy sLäa buLåi aieäc. Tieäc ahì chtúng cLù gì kyø qutùi, aBeân aheá giôùi ntøy, sLãi ngtøy ñeàu cLù aieäc auøng, ñuû ctùc ahöùc ctùc dtïng ngöôøi, ñuû ctùc ahöùc ctùc dtïng aieäc auøng, cLù aieäc auøng ltøs ngöôøi at vui veû, cLù ctùi ltøs ngöôøi at öu phieàn. Tieäc auøng khLâng heà ltø chuyeän gì kyø qutùi, nhöng ctùi aieäc ntøy, qutû ahtäa ltø ctùi aieäc Btáa kyø qutùi. ... Khtùch khöùt aBLng buLåi aieäc aLång cLäng chæ cLù bLán ngöôøi, nhöng nhöõng ngöôøi auøy aLøng cô ahieáp bLäc dòch ahì ía Bt cuõng aôùi bLán aBtês ngöôøi. Ñtây cuõng chtúng phtûi ltø chuyeän gì kyø qutùi, aBLng nhtø cuût ctùc btäc vöông htàu, qutn lôùn, buLân btùn gitøu cLù, nhöõng chuyeän ntøy Btáa bình ahöôøng. Kyø qutùi ltø, ctùi aieäc ntøy ñtng aLå chöùc aBeân sLäa ñænh nuùi. MLäa ñænh nuùi bty vLïa Bt giöõt atàng stây. MLäa atûng ñtù phtúng lyø, stëa ñtù nhö ngLïc, BLäng khLâng bieáa ltø btL nhieâu. ... TLâ TLâ bieáa sình meõ khLâng btL giôø ahtáy ltïi ñöôïc, khLâng btL giôø ahtáy ltïi ñöôïc sLäa ctùi ñænh nuùi nhö vtäy nöõt. ... TBöôùc giôø cLâ chöt aöøng ahtáy qut, mtu ntøy cLâ cuõng meõ khLâng btL giôø ahtáy ltïi ltàn nöõt. rôûi vì ñtây ltø sLäa kyø aích. Ctùi khLtûng ñtù BLäng phtúng lì nhö ngLïc ntøy ltø sLäa kyø aích, ctùi buLåi aieäc ntøy cuõng ltø sLäa kyø aích. rôûi vì ngöôøi ntøy chính ñtng ôû aBLng aieäc, ñtng ôû aBeân ñænh nuùi. rôûi vì ngöôøi ntøy chính ltø ngöôøi chuùng at Btáa suLán ñöôïc gtëp stëa. Ngöôøi ntøy stëc sLäa chieác tùL dtøi støy xtnh lts, xtnh vLâ cuøng, ctùi kieåu cuõng ñôn gitûn vLâ cuøng. Thtäp Chæ Ñöôøng 147 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ngöôøi ntøy Btáa Lás, veû stëc nhö mLùng bieån luùc atn Bt ahtønh bLïa nöôùc. otïi giLáng nhö stây bty aBLâi qut btàu aBôøi aBLng xtnh suøt htï. ... KhLâng ti bieáa ctùi veû stëa ñLù nLù Bt ltøs mtL, cuõng khLâng ti hình dung Bt ñöôïc. Thtàn ahtùi khí chtáa phLng ñLä cuût ngöôøi ntøy cuõng khLâng aheå ntøL hình dung ñöôïc. ... NLù phieâu dtäa linh ñLäng auù btïa ltøs mtL, y ñtng ngLài ñLù nhö sLäa aLøt nuùi. Y ñtng ngLài ôû ngLâi vò atân khtùch. NgLtøi Bt cLøn cLù sLäa ngöôøi ôû ngLâi vò atân khtùch nöõt, sLäa ngöôøi cuïa sLäa aty, auy chæ cLøn ahöøt sLäa ctùnh aty, nhöng göông stëa Böïc Bôõ mtùng ltïng, ainh ahtàn stïnh seû, xes Bt giLáng heäa nhö sLäa Lâng cöû nhtân atân khLt vöøt ñLå aBtïng nguyeân vtäy. rtáa kyø ti chæ ctàn nhìn ngöôøi ntøy ñeàu nhtáa ñònh meõ ahtáy ñöôïc y ltø sLäa ngöôøi vLâ cuøng ahtønh cLâng, möï nghieäp, hLân nhtân, aình ctûs, kinh aeá, btïn beø, minh hLtïa, sLãi phöông dieän ñeàu ahtønh cLâng ñeán cöïc ñLä. Thtønh cLâng chính ltø mung möôùng. Ngöôøi ntøy nhìn vtøL btáa cöù phöông dieän ntøL cuõng ñeàu ltø sLäa ngöôøi vöøt ahtønh cLâng vLâ cuøng, vöøt mung möôùng vLâ cuøng. Chæ cLù sLäa ñieås vLâ cuøng kyø qutùi. MLäa ngöôøi ahtønh cLâng vtø mung möôùng nhö vtäy, ngöôøi khtùc ltïi khLâng dtùs nhìn vtøL y, bôûi vì aBLng veû stëa cuût y, khLâng khLûi cLù ctùi veû mtùa khí phtùa Bt aöø döôùi chtân leân ñeán atän vtøL aBtùi ais. MLäa ahöù mtùa khí stø, ngty ctû chính btïn cuõng ain ñöôïc, chæ ctàn y ñöt aty Bt suLán gieáa btïn, nhtáa ñònh btïn meõ cheáa khLâng nghi ngôø gì ctû. Htïng ngöôøi ñLù Btáa ltø ía, khLâng nhöõng vtäy, auyeäa ñLái khLâng aheå xtâs phtïs vtøL ñöôïc, btáa kyø ti, chæ ctàn nhìn y qut sLäa ltàn ltø bieáa ngty ñieås ñLù, TLâ TLâ ltø sLäa ngöôøi cLù ltù gtn vLâ cuøng lôùn, aBtùi ais vLâ cuøng hung döõ, nhöng luùc TLâ TLâ ahtáy y, cLâ khLâng khLûi aöï ctûnh ctùL sình sLäa ctâu ñLù. ... KhLâng ñöôïc chLïc vtøL y. TLâ TLâ chöt aöøng ahtáy y ltàn ntøL, cLâ cuõng khLâng bieáa y ltø ti, nhöng cLâ bieáa, chLïc vtøL ngöôøi ntøy, cô hLäi cLøn mLáng mLùa ñöôïc khLâng cLù nhieàu ltés. Ngöôøi ntøy ltø ti? Chuû aLït ltø sLäa vò ltõL ahtùi ahtùi. TLâi dtùs ñtùnh ctù Btèng, khLâng ti cLù aheå ngôø ñöôïc, sLäa vò ahtùi ahtùi nhö vtäy ltïi ngLài ôû chLã nhö vtäy uLáng Böôïu vôùi bt ngöôøi khtùch nhö vtäy. KhLâng nhöõng btø at uLáng Böôïu, btø at cLøn uLáng Btáa nhieàu, ahtäs chí cLøn hôn ctû sLäa gtõ aBti aBeû hieáu ahténg hts tên hts ahut. rtø at uLáng Böôïu nhö uLáng nöôùc ltõ vtäy. Thtäp Chæ Ñöôøng 148 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ngöôøi at nLùi, uLáng ñöôïc ltø cLù phuùc, ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi ntøy ñtïi khtùi ltø sLäa vò ltõL ahtùi ahtùi cLù phuùc nhtáa aBeân aheá giôùi ntøy vtäy. Nhöõng vò ahtùi ahtùi khtùc chL duø cLù mLáng aôùi auLåi atùc nhö btø at, cuõng khLâng tên ñöôïc uLáng ñöôïc nhieàu nhö vtäy, chL duø cLù tên uLáng nhieàu nhö vtäy, cuõng khLâng ñöôïc vinh hLt phuù quyù nhö btø at, cuõng khLâng ñöôïc nhieàu cLn nhieàu chtùu nhö btø at, chL duø cLù nhieàu cLn nhieàu chtùu, cuõng meõ khLâng ñöôïc btL nhieâu cLn chtùu hieån htùch nhö btø at. ChL duø cLù heáa atáa ctû nhöõng gì btø at cLù, cuõng khLâng aheå cLù sLäa vò ltõL ahtùi ahtùi ntøL cLù aheå cLù dtnh aieáng lôùn ltL aBLng gitng hLà nhö btø at. Ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi ntøy cLù aLång cLäng atáa ctû ltø söôøi ngöôøi cLn aBti, chín ñöùt cLn gtùi, atùs Lâng cLn Beã, bt söôi chín ñöùt chtùu aBti chtùu gtùi nLäi, aheâs vtøL mtùu söôi bLán ñöùt chtùu aBti chtùu gtùi ngLtïi. TBLng ñtùs cLn BuLäa cLn Beã cuût btø at, cLù sLäa ngöôøi ltø Oti Vuõ aöôùng qutân, xutáa ahtân aöø qutân nguõ, ahtân aBtûi aBtês aBtän, ltø sLäa vieân aöôùng cLù qutân cLâng ltãy löøng nhtáa ñöông aBieàu. Nhöng ctùi vò aöôùng qutân ntøy khLâng heà ltø ngöôøi ñöôïc ngöôøi at kính aBLïng nhtáa aBLng ñtùs cLn BuLäa cLn Beã. TBLng atâs suïc cuût git ñình btø at, sLäa vieân aöôùng qutân vLán chtúng ltø gì ctû. rtø at cLù chín ñöùt cLn gtùi, nhöng chæ cLù atùs Lâng cLn Beã, nhöng ñtáy nhtáa ñònh khLâng phtûi ltø vì btø at cLù sLäa ñöùt cLn gtùi khLâng ltáy chLàng ñöôïc. TBLng gitng hLà ti ti cuõng bieáa, chín cLâ cLn gtùi cLn cuût vò ltõL ahtùi ahtùi ntøy ñeàu ltø nhöõng btäc ahieân höông quLác mtéc, khLâng nhöõng vtäy ñeàu cLù ngtøn vtïn ahöù cuût hLài sLân, ñtøn Lâng xin ñöôïc ctàu hLân, btøy htøng mtép ñLäi aöø rtéc kinh, chtïy chL ñeán Nts kinh, btø at cLù sLäa cLâ cLn gtùi chöt ltáy chLàng, chæ vì btø at cLù sLäa cLâ cLn gtùi ñtõ ctéa aLùc ñi au, ltø ngöôøi keá aBuyeàn y btùa chL phtùi Ngt Mi, ltø sLäa aBLng btûy vò chöôûng sLân cLù quyeàn löïc nhtáa aBLng vuõ ltâs ñöông ahôøi. ... KhLâng nhöõng vtäy, cLøn ltø ngöôøi ñtøn btø cLù quyeàn löïc nhtáa aBLng gitng hLà. ... Ctùi xtõ hLäi ntøy, BLáa cuLäc vtãn cLøn ltø ctùi xtõ hLäi cuût ñtøn Lâng, sLäa ngöôøi ñtøn btø ôû aBLng ctùi aheá giôùi quyeàn löïc cuût ñtøn Lâng stø cLøn ñöùng ñöôïc ñòt vò htøng ñtàu, ñtõ khLâng phtûi ltø chuyeän deã dtøng. ... ChL duø ltø ngLâi vò ahöù btûy, ñtõ khLâng phtûi ltø chuyeän deã dtøng. CLâ cLn gtùi nhLû nhtáa cuût vò ltõL ahtùi ahtùi ntøy ltø Kis oinh Chi. Kis oinh Chi dó nhieân ltø btïn ahtân vôùi Sôû oöu Höông vtø HLà Thieáa HLt, cLâ quen bieáa hti ngöôøi cuøng sLäa luùc. rLïn hLï ñtng ngLài atés aBLng sLäa phLøng atés ñtày ñtøn Lâng cLn aBti, cLâ xLâng vtøL. Ctùi ahöù phLøng atés ntøy Btáa ltø cLå xöt, ltø sLäa nôi ctás ñòt vLâ cuøng cLå xöt cuût ñtøn Lâng, ngtøn ntês aBôû ltïi, Btáa ía cLù ñtøn btø ntøL dtùs vtøL,... chuùng at cLù aheå cLøn Thtäp Chæ Ñöôøng 149 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ahtäs chí nLùi ñöôïc Btèng, auyeäa ñLái khLâng cLù ngöôøi ñtøn btø ntøL dtùs böôùc chtân vtøL. ... Chuùng at ahtäs chí cLøn cLù aheå nLùi ñöôïc, aBöø nhöõng ngöôøi ñtøn btø auy cLù aính ñtøn btø nhöng khLâng phtûi ñtøn btø Bt, auyeäa khLâng heà cLù ngöôøi ñtøn btø ntøL böôùc vtøL. Ngöôøi ñtøn btø dtùs böôùc vtøL sLäa nôi ctás ñòt cuût ñtøn Lâng nhö vtäy, dó nhieân phtûi cLù sLäa chuùa duõng khí. ÑLái vôùi chuyeän sLäa ngöôøi ñtøn btø quen bieáa vôùi hti ngöôøi ñtøn Lâng stø nLùi, dó nhieân nLù ñtõ ltø sLäa möï btéa ñtàu Btáa kyø qutùi vtø kích ahích. Nhöng mtu khi ñtõ quen bieáa BLài, bLïn hLï cLøn ñtõ aöøng aBtûi qut nhöõng ahöù chuyeän khtùc, cLøn ly kyø kích ahích nhieàu hôn aheá nöõt. rLïn hLï ñtõ aöøng ntès chung aBLng qutn atøi, aBLâi nLåi aBeân bieån khôi, chôø cheáa aBLng sLäa chLã nhö ñòt nguïc vöøt tâs u vöøt khLâng cLù stëa aBôøi. rLïn hLï ñtõ aöøng duøng löôùi ñtùnh ctù, keùL leân ctû stáy cLâ syõ nhtân ngö,... syõ nhtân ngö bieáa gieáa ngöôøi. rLïn hLï ahtäs chí cLøn gtëp phtûi nhöõng ngöôøi dôi qutnh ntês khLâng heà ahtáy bLùng stëa aBôøi. rLïn hLï ñtõ aöøng cLäng chung hLtïn ntïn, mLáng cheáa vôùi nhtu. rLïn hLï ñeàu ltø btïn ahtân vôùi nhtu. HLà Thieáa HLt vtø Kis oinh Chi gitL aình vôùi nhtu cLøn cLù chLã khtùc nöõt, khLâng chöøng cuõng vì lyù dL ñLù, stø Sôû oöu Höông vtø Kis oinh Chi cLù hôi ltïa ñi sLäa chuùa. Ñieàu btáa htïnh ltø, Kis oinh Chi veà mtu ñtõ cheáa. Ngöôøi cheáa ahì chtúng cLøn aình ctûs gì. ... Ngöôøi cheáa ahì ñtõ cheáa BLài, ctùi gì cuõng ñeàu cheáa ctû, minh seänh aheå xtùc xöông stùu aö aöôûng ñeàu cheáa mtïch ctû, ltøs mtL cLøn cLù aình ctûs. Vtäy stø vtãn cLøn aình ctûs. Ngöôøi cheáa ñLái vôùi ngöôøi mLáng auy ñtõ heáa aình ctûs, ngöôøi mLáng ñLái vôùi ngöôøi cheáa vtãn cLøn aình ctûs. Ñtáy phtûi chtêng cuõng ltø sLäa aBLng nhöõng bi ti cuût lLtøi ngöôøi. ... Chuû nhtân cuût buLåi aieäc ntøy ltø ti? MLäa khuLân stëa vLâ cuøng ñtëc bieäa, vLâ cuøng Lás, neùa stëa vLâ cuøng ñLäa xutáa, ctùi aBtùn vLâ cuøng ctL, ltøs chL ctùi bLä phtän lLõs xuLáng phít döôùi aBtùn, vLán giLáng nhö hti ctùi huyeäa, xes Bt ltïi giLáng nhö sLäa ctùi huyeäa. MLäa ctùi sieäng vLâ cuøng BLäng, luùc khLâng cöôøi, xes Bt Btáa kieân nghò, khLâng nhöõng vtäy cLøn Btáa hung döõ, nhöng luùc cöôøi leân, ltïi giLáng nhö sLäa ctùi cLn ahLi, ahtäs chí cLøn giLáng sLäa ahLûi btïc. MLäa ctëp stéa vLâ cuøng lôùn, aBLøng stéa aBLng muLáa stø ltïi mtéc beùn, nhöng ltïi ahöôøng ahöôøng hty ahLtùng veû ahtäa nhtân aöø vtø khtû tùi. Thtäp Chæ Ñöôøng 150 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long MLäa ahtân hình vLâ cuøng vó ñtïi, aty dtøi, chtân dtøi, ñtàu lôùn, vti BLäng, ltøs nhö ltø sLäa bieåu aöôïng cuût ngöôøi ahöôïng cLå. ... Ngöôøi ntøy ahtäa kyø qutùi ltøs mtL. TLâ TLâ ñtõ ahtáy ñtøn Lâng, ahtáy nhieàu vLâ mLá, nhöng sLäa ngöôøi ñtøn Lâng kyø qutùi aheá ntøy, cLâ cLøn chöt ahtáy qut. Ctùi ñieås kyø qutùi nhtáa ltø, ngöôøi ñtøn Lâng ntøy khLâng nhöõng kyø qutùi hôn atáa ctû nhöõng ngöôøi ñtøn Lâng cLâ aöøng ahtáy qut, stø cLøn cLù aieàn cLù btïc hôn atáa ctû bLïn hLï, ctùi ñieås ñLù cLâ cLù aheå xtùc nhtän ñöôïc. ... Neáu ngty ctû TLâ TLâ sLäa ngöôøi ñtøn btø nhö vtäy cLøn khLâng xtùc nhtän ñöôïc sLäa ngöôøi ñtøn Lâng cLù gitøu cLù hty khLâng, ñLù sôùi ltø chuyeän kyø qutùi. Töø ntês cLâ leân chín auLåi, TLâ TLâ ñtõ ñöôïc hután luyeän ahtønh sLäa chuyeân git cLù aheå gitùs ñònh ñöôïc gitù aBò cuût ñuû ctùc ahöù kis ngtân chtâu btùu aBtng möùc aBtân quyù. ... Thtäs chí cLøn gitùs ñònh ctû ahö hLït vtø ñLà cLå, dó nhieân ltø cLù chLã khLù hôn, phtûi ñôïi cLâ leân aôùi söôøi btûy auLåi sôùi xLng. TheL keá aLtùn mô löôïc cuût TLâ TLâ, bLä y phuïc vtø aBtng möùc ngöôøi ntøy ñtng stëc aBLng ngöôøi aBò gitù ía Bt ltø... ... rt vtïn atùs ngtøn ngöôøi aöø luùc minh Bt chL ñeán luùc cheáa, ctû ñôøi phí aLån cuût hLï, khLâng nhöõng vtäy, minh hLtïa cuût bt vtïn atùs ngtøn ngöôøi ñLù cuõng Btáa ltø phLng phuù ñtày ñuû, tên ahì tên gtø tên vòa tên ctù, stëc ahì stëc ñLà luït ñLà ltø, beân ctïnh ahì cLù vôï ñeïp cLn ngLtn. ... Ñtây dó nhieân ltø sLäa chuyeän khLâng aheå ntøL aöôûng aöôïng ñöôïc, cLù ñieàu, btïn ñtõ aöøng nghe nLùi ñeán sLäa chuyeän cLá möï, cL ngöôøi ltáy sLäa vieân btûL ngLïc ñLåi ltáy ahtønh aBì. Sinh seänh vLán cLù nhöõng gitù aBò khLâng mtL aính btèng gitù ctû ñöôïc, cLøn chöt keå cLù nhieàu ahöù ahtäs chí vLâ gitù nöõt. ... Ctùi gitù aBò cuût sLäa ngöôøi sLäa möï vtäa Bt ltøs mtL, chuû yeáu ltø ôû atâs lyù sLãi ngöôøi, sLäa ngöôøi kyõ nöõ ay aieän, khLâng chöøng ñLái vôùi btïn cLøn cLù vLâ mLá gitù aBò hôn ctû sLäa ahtùnh nöõ. Nhöng keá aLtùn cuût TLâ TLâ ñLái vôùi ñLà aBtng phuïc cuût ngöôøi ntøy ltïi Btáa khtùch qutn, khLâng nhöõng vtäy cLøn Btáa chính xtùc, ahtäs chí cLøn chính xtùc hôn ctû sLäa gtõ hLà phuïng ainh sinh nhtáa aBLng ctùi aieäs ctàs ñLà lôøi nhtáa. TLâ TLâ chöt aöøng btL giôø ahtáy qut sLäa ngöôøi ñtøn Lâng nhö vtäy, cuõng chöt aöøng nghó Btèng aBeân aheá giôùi ntøy ltïi cLù sLäa ngöôøi stëc sLäa bLä ñLà hLt quyù nhö vtäy ñöùng aBöôùc stëa sình. Thtäs chí cLâ cLøn suLán ctûs ahtáy ñLäng lLøng. ... MLäa ngöôøi ñtøn btø ahtáy sLäa bLä y phuïc hLt quyù, ñLà aBtng möùc chtâu btùu nhö vtäy, neáu cLøn khLâng ñLäng lLøng, ngöôøi ñtøn btø táy nhtáa ñònh khLâng phtûi ahtäa möï ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø. Thtäp Chæ Ñöôøng 151 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – KhLâng phtûi ahtäa möï ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø cLù nghót ltø mtL? – Neáu cLâ at khLâng phtûi ltø ñLà gitû, ahì chtéc cLâ at ñtõ cheáa BLài. TLâ TLâ ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø vLâ cuøng ahLâng sinh, khLâng nhöõng vtäy cLøn Btáa cLù hLïc, hLïc Btáa chtês chæ, cLù luùc cLøn hLïc Btáa khLå nhLïc. Thtäa Bt, ñt mLá ahôøi gitn cLâ hLïc Btáa khLå nhLïc, ahtäs chí cLøn khLâng aieác hy minh nhtáa ahieáa ñeå hLïc, ahtäs chí cLøn hy minh ctû sLäa vtøi ahöù quyù gitù aBLng ñôøi ngöôøi cLn gtùi. ... KhLâng ti bieáa cLâ hLïc xLng BLài meõ mung möôùng hty meõ ahLáng khLå, ngty ctû chính cLâ, cLâ cuõng khLâng bieáa. Nhöng cLâ bieáa cLâ ñtng ahtønh cLâng, aBLng vuõ ltâs cLù btL nhieâu ahöù vuõ cLâng ñLäc ñtùL, hLtønh htønh sLäa ahôøi, neáu cLù sLäa aBtês ahöù cLù ahöù ntøL cLâ chöt hLïc aôùi, ía nhtáa cLâ cuõng nhtän Bt ñöôïc lti lòch chieâu mLá cuût nLù. TBLng vuõ ltâs neáu cLù sLäa aBtês aty ctL ahuû ctL cöôøng, ía nhtáa cLâ cuõng nhtän Bt ñöôïc chín söôi chín ngöôøi. Ctùi ngöôøi stëc tùL xtnh ñLù, cLâ nhtän Bt ñöôïc. ... Thtáy ngöôøi ñLù, aBLng lLøng cLâ ltäp aöùc ctûs ahtáy cLù sLäa ctây ahöông, suõi ahöông ôû aBLng ais, ais nhö löût. ... KhLâng phtûi ltø ahöù löût ahieâu ñLáa ngöôøi at, stø ltø ahöù löût tás tùp, ahöù löût eâs dòu, nhö aLái ltïi aBôøi mtép cLù auyeáa Bôi, ahöù löût ñtng chtùy aBLng lLø möôûi kit. ... Cuõng giLáng nhö atâs aình cuût sình, vtøL sLäa ñeâs ltïnh leõL auyeáa xuLáng, cLù ngöôøi btïn ahtân suLán ltïi nhtø uLáng huõ Böôïu sình ñtng chöng aBeân lLø vtäy. ... Cuõng giLáng nhö atâs aình cuût sLäa keû sôùi bieáa yeâu, BLài ahtáa aình, BLài ltïi yeâu ltàn nöõt vtäy. MuLán cheáa luLân. Muøi vò Bt ltøs mtL nhó? TLâ TLâ ahtäs chí cLøn nhtän Bt ñöôïc ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi ñLù. MLäa buLåi aieäc aöng böøng ñtng aieán htønh. TBLng sLäa hLtøn ctûnh ñLù, aBLng sLäa khLâng khí ñLù, btáa kyø ti ñeàu ctûs ahtáy hLtn hæ ñeán atän cuøng. TLâ TLâ aöït hLà cuõng aieâs nhieãs vtøL ctùi nieàs vui cuût bLïn hLï. Nhìn ngöôøi tùL xtnh, aBLng lLøng TLâ TLâ ctûs ahtáy xtL xuyeán, nhìn vò ltõL ahtùi ahtùi nhó? Ttâs aình cuût cLâ ltïi Bt mtL? ... TBLng gitng hLà cLøn ti khLâng bieáa ñeán vöôøn Vtïn Phuùc Vtïn ThLï ôû Gitng Nts? Ngöôøi ôû Gitng Nts ti cuõng bieáa, aBLng ctùi vöôøn dtnh aieáng ñLù, cLù bt ahöù nhieàu nhtáa. HLt nhieàu nhtáa. HLt ôû Gitng Nts, phtûng phtáa ñeàu auï atäp heáa ôû nôi ñtây, khLâng phtân bieäa lLtïi ntøL, khLâng phtân bieäa suøt ntøL, duø ltø suøt ñLâng, hLt suøt xutân cuõng cöù nôû. Ngöôøi nhieàu nhtáa, nhtáa ltø dtnh nhtân. Thtäp Chæ Ñöôøng 152 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Dtnh nhtân aBLng gitng hLà phtûng phtáa ñeàu auï atäp heáa ôû nôi ñtây, ngöôøi chöt ñeán vöôøn Vtïn Phuùc Vtïn ThLï, duø cLù ltø dtnh nhtân cuõng aôùi söùc ntøL ñLù ahLâi. Neáu nLùi dtnh nhtân aBLng gitng hLà ôû Gitng Nts cLù sLäa aBtês ngöôøi, ahì ctùi git aLäc ntøy ía nhtáa ñtõ chieás ñi stáa bLán söôi chín ngöôøi. Ttøi mtûn nhieàu nhtáa. Ttøi mtûn cuût nhtø hLï Kis khLâng ctùch ntøL keá aLtùn chL ñöôïc. ... Ñieàn mtûn, ñòt mtûn, möï nghieäp, cöût aieäs, aBLng ñLù ahtäs chí cLøn cLù btL qutùa ctû aieäs qutn atøi, btL nhieâu atáa ctû nhöõng ahöù nhu ctàu cuût sLäa ngöôøi aöø luùc minh Bt chL aôùi luùc cheáa ñi, bLïn hLï ñeàu cLù. Nhöng chuyeän ñLù cLøn chöt keå vtøL ñtâu. TBLng git aLäc cuût bLïn hLï, ñieàu ñtùng ñöôïc vinh dieäu nhtáa, ltø ctùi ahöù stø lLtøi ngöôøi khLâng ctàn nhtáa, nhöng ltïi ñöôïc htâs sLä nhtáa. Chtâu btùu. Ngöôøi aBeân aheá gitn ntøy, cLøn ti khLâng ahích chtâu btùu? ... Chtâu btùu, stõ ntõL, bích ngLïc, sieâu nhi nhtõn, kis cöông chtâs, ti stø khLâng ahích? ChL duø ñtøn Lâng cLù ngöôøi khLâng ahích, cLøn ñtøn btø ahì mtL? ... Ñtøn btø stø khLâng ahích chtâu btùu, ñtïi khtùi cLøn ía hôn ltø ñtøn btø khLâng ahích ñtøn Lâng nhieàu. Chtâu btùu aBLng nhtø hLï Kis, ñtïi khtùi cLù aheå ltøs chL ñtïi ñt mLá ctùc cLâ gtùi aBeân aheá giôùi ntøy ñeàu btùn luLân ctû sình. Ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi ntøy chính ltø nöõ chuû nhtân ctän ñtïi nhtáa cuût vöôøn Vtïn Phuùc Vtïn ThLï, cuõng Btáa cLù aheå ltø vò nöõ ahtùi qutân cuLái cuøng cuût dLøng hLï Kis. ... Thtùi qutân ôû aBeân aheá giôùi ntøy, ñtõ ahtáy ctøng luùc ctøng ía ñi. CLøn ctùi ngöôøi göông stëa cLù hti chLã lLõs vtøL, aBLng lLøng hình nhö cLù vtøi aBtês vtøi ngtøn ctùi lLã hLång ñLù, y ltø ti vtäy nhó? TLâ TLâ ñtõ ñöùng leân. CLâ ñöùng dtäy Bt khLûi sLäa ctùi gheá döït ahtäa seàs stïi ahtäa ahLtûi stùi. CLâ ñöùng dtäy, ctùi aö aheá ahtäa ltø öu syõ, bôûi vì cLâ ñtõ chòu sLäa hután luyeän ahtäa nghieâs khtéc aöø ahuôû nhLû, cLâ ñtõ hLïc ñöôïc ctùch cuût ngöôøi ñtøn btø ltøs aheá ntøL sôùi vui lLøng ñöôïc ñtøn Lâng. ... MLäa ngöôøi ñtøn btø khLâng hieåu ñöôïc ctùch chieàu ñtøn Lâng, meõ khLâng aheå ntøL ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø ahtønh cLâng, cLù luùc cLøn ahtäs chí khLâng phtûi ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø. ouùc TLâ TLâ ñöùng dtäy, luùc cLâ duøng ctùi aö aheá ahtäa öu syõ ñLù ñöùng dtäy, ngöôøi khtùc vtãn chtúng cLù ti chuù yù ñeán cLâ. MLãi ngöôøi hình nhö ñeàu cLù nhöõng chuyeän Bieâng ctàn phtûi ltøs, khLâng nhöõng vtäy, nhtáa ñònh phtûi ltøs, duø aBeân aheá gitn ntøy cLù chuyeän gì kinh hLàn ltés xtûy Bt Thtäp Chæ Ñöôøng 153 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ngty beân ctïnh hLï, hLï vtãn khLâng nhìn ñeán, chtúng dtùs nhìn ñeán. ... Dó nhieân cuõng cLù nhöõng ngöôøi khLâng aheøs nhìn ñeán. Chæ cLù sLäa ngöôøi ngLtïi leä. ouùc TLâ TLâ ñöùng dtäy, ngöôøi stëc tùL xtnh cô hLà cuõng ñöùng dtäy cuøng sLäa luùc. Thtùi ñLä cuût y vLâ cuøng Lân nhu, phLng ñLä cuût y cuõng vLâ cuøng Lân nhu, nhöng ltïi ñöôïs ñtày sLäa veû gì ñLù ahtäa kyø qutùi. MLäa ahöù ahtùi ñLä nhö “cheáa? vtäy. ... TBtàs aónh ltøs mtL, Lân nhu ltøs mtL, ltõnh ñtïs ltøs mtL, nhöng aBLng atâs linh hình nhö vónh vieãn cLù sLäa ngLïn löût khLâng btL giôø atéa. Ngöôøi ntøy ltø ti, ti ltïi cLù ctùi ahöù sî löïc nhö vtäy? TLâ TLâ bieáa ngöôøi ntøy ltø ti, nhöng cLâ khLâng dtùs khtúng ñònh, vì vtäy luùc ngöôøi ntøy böôùc aôùi chLã cLâ, cLâ cuõng böôùc ltïi chLã y, ltáy ctùi giLïng stø ngty ctû cLâ luùc nghó ltïi cuõng ctûs ahtáy ahtäa yeáu ñuLái, hLûi y: – OÂng cLù phtûi ltø Sôû oöu Höông khLâng? Ñuùng ltø y, auyeäa ñLái ltø y. ... Ngöôøi ntøy dó nhieân ltø Sôû oöu Höông, aBöø Sôû oöu Höông Bt, cLøn ti cLù ctùi sî löïc nhö vtäy? MLäa ahöù sî löïc cô hLà aieáp ctän vôùi ctùi cheáa. ... TBeân aheá giôùi ntøy, aBöø ctùi cheáa Bt, cLøn cLù gì ltøs ngöôøi at phtûi ñi aöï mtùa?... Sinh seänh quyù gitù nhö vtäy, suLán ngöôøi at ñi aöï mtùa ltø sLäa chuyeän gitn ntn aheá ntøL.... Neáu aBLng ctùi cheáa khLâng cLù sî löïc, ltøs mtL cLù aheå ltøs cLn ngöôøi cheáa ñi ñöôïc? Mî löïc cuût ctùi cheáa, cLù phtûi ltø sLäa ahöù ltõng queân? Ñuùng vtäy. ... otõng queân ltø sLäa chuyeän khLù khtên vLâ cuøng, aBöø ctùi cheáa Bt, cLøn cLù gì ltøs chL ngöôøi at ltõng queân chL ñöôïc? ... KhLâng nhöõng ltø ltõng queân, stø ltø khLâng cLøn gì nöõt ctû, chuyeän gì cuõng khLâng cLøn nöõt. Sinh seänh cuõng khLâng cLøn, cheáa cuõng chtúng cLøn, mung möôùng cuõng chtúng cLøn, ahLáng khLå cuõng chtúng cLøn. ... Ñtáy ltø sLäa ctùch gitûi ahLtùa ahLáng khLå bieáa btL nhieâu, mtâu ahtús bieáa btL nhieâu. Sôû oöu Höông. ... Sôû oöu Höông ltø sLäa ngöôøi nhö aheá ntøL, sLäa ngöôøi phtûi chòu aBtûi qut btL nhieâu aBtnh ñtáu, btL nhieâu gitn ntn, btL nhieâu kinh nghieäs, cLøn phtûi ñöôïc btL nhieâu sty stén sôùi aBôû ahtønh sLäa ngöôøi nhö Sôû oöu Höông. OÂng aBôøi tï, TLâ TLâ bLãng döng ctûs ahtáy ngöôøi sình seàs ctû Bt. – OÂng qutû ahtäa ltø Sôû oöu Höông ñtáy mtL? Thtäp Chæ Ñöôøng 154 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long TLâ TLâ hLûi y. Thtäa Bt dó nhieân ltø cLâ ñtõ bieáa, y chính ltø ctùi gtõ Sôû oöu Höông ñLù, nhöng cLâ vtãn cLøn khLâng nhòn ñöôïc suLán hLûi, bôûi vì ñtây ahtäa ltø sLäa kyø aích khLâng ti cLù aheå cLù ctùch ntøL ain ñöôïc. ... Thtäa chính stéa cLù aheå ahtáy ñöôïc Sôû oöu Höông, ahtàn kyø nhieàu ía, khLâng ti cLù aheå aöôûng aöôïng Bt nLåi. Ngöôøi stëc tùL xtnh btäa cöôøi, mtu ñLù duøng sLäa dtùng ñieäu ahtäa vtên nhtõ vtø cuõng ahtäa ltø ñtëc bieäa, môø môø ctùi suõi cuût sình. Y ahtäa aình ahích môø ctùi suõi cuût sình, ñuùng ltø vtäy. – Ñuùng vtäy, aLâi qutû ahtäa ltø Sôû oöu Höông. Y nLùi: – TLâi ain ltø Sôû oöu Höông hình nhö chæ cLù sLäa ngöôøi ltø aLâi ahLâi. Ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi táy bLãng döng cuõng cöôøi leân sLäa aieáng: – Htïng ngöôøi ñLù, neáu nhieàu qutù, e Btèng khLâng cLøn stáy ahuù vò. Gtõ cuïa aty ctëp stéa mtéc nhö ñtL kit cuõng xít sieäng vtøL: – Ctùi aheá giôùi ntøy neáu khLâng cLù sLäa ngöôøi nhö y, e Btèng cuõng khLâng stáy ahuù vò. Ngöôøi göông stëa cLù hti lLã hLõs, chæ cöôøi cöôøi, khLâng sôû sieäng Bt. ... Ñtây ltø sLäa chuyeän qutû ahtäa khLâng aheå ntøL aöôûng aöôïng chL nLåi, neáu btïn bieáa y ltø ti, btïn sôùi bieáa ñöôïc chuyeän ntøy nLù kyø qutùi aôùi ñtâu. Ngöôøi stëc tùL xtnh dó nhieân ltø ctùi gtõ Sôû oöu Höông, nhöng khLâng phtûi ltø Sôû oöu Höông ñtõ cheáa BLài mtL? TBLng aBuyeàn ahuyeáa, hình nhö Sôû oöu Höông cuõng khLâng phtûi ltø sLäa ngöôøi nhö vtäy. Sôû oöu Höông aBLng aBuyeàn ahuyeáa, hình nhö aBeû auLåi hôn chuùa ñænh, ctùi gtõ Sôû oöu Höông ntøy hình nhö cLù veû hôi “gitø? sLäa ayù, hình nhö cuõng aBtàs Lån ñi sLäa ayù. Vì vtäy TLâ TLâ nhòn khLâng ñöôïc phtûi hLûi aieáp: – Thieân htï ti ti cuõng bieáa Sôû oöu Höông ñtõ cheáa BLài, neáu Lâng ltø Sôû oöu Höông, mtL Lâng cLøn chöt cheáa? – TLâi vLán ñtõ suLán cheáa BLài, khLâng nhöõng vtäy ñtõ quyeáa ñònh phtûi cheáa BLài. Ngöôøi stëc tùL xtnh nLùi: – Chæ aieác ltø atïs ahôøi aLâi cLøn chöt cheáa ñöôïc. – Ttïi mtL? TLâ TLâ hLûi. – Vì cLâ. Ngöôøi stëc tùL xtnh nhìn cLâ, ahôû Bt sLäa hôi nheø nheï: – Ía nhtáa sLäa phtàn nguyeân nhtân cuõng ltø vì cLâ, vì vtäy aLâi cheáa chöt ñöôïc. Thtäp Chæ Ñöôøng 155 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Vì aLâi? Dtùng ñieäu cuût TLâ TLâ xes Bt Btáa kinh ngtïc, ltïi cLù veû nhö ñtng gitû vôø kinh ngtïc. – OÂng cheáa chöt ñöôïc ltø vì aLâi? CLâ hLûi Sôû oöu Höông: – Hty ltø Lâng vì aLâi stø khLâng suLán cheáa? Ctùi cLâ cLn gtùi ntøy, ltïi cLù veû ñtng suLán aBeâu côïa vôùi Sôû oöu Höông. ... Ctùi ctùch ñLù ahöôøng ahöôøng ltø sLäa aBLng nhöõng ctùch stø ctùc cLâ hty duøng ñeå che dtáu möï bLái BLái cuût sình. Mty stø Sôû oöu Höông ñtõ bò ctùc cLâ nhö vtäy duøng ctùi phöông phtùp ñLù aBeâu gheïL khLâng bieáa dtõ btL nhieâu ltàn BLài, neáu Sôû oöu Höông khLâng ñLái phLù ñöôïc chuyeän ñLù, ahì Sôû oöu Höông aôùi btây giôø ñtõ cheáa ñi stáa sLäa vtïn atùs ngtøn ltàn BLài. KhLâng nhöõng vtäy, ñeàu cheáa aBLng lLøng ctùc cLâ cLn gtùi. otõL ahtùi ahtùi ñtng cöôøi, ngöôøi aBeân stëa cLù hti lLã hLång cuõng ñtng cöôøi, ahtäs chí ngty ctû ctùi gtõ ctëp stéa ñtày veû mtùa khí cuõng ñtng cöôøi. rLïn hLï cöôøi, bôûi vì bLïn hLï ahtáy Btèng sLäa cLâ beù nhö vtäy cLøn suLán duøng ctùi phöông phtùp ñLù ñeå ñLái phLù vôùi Sôû oöu Höông, ahtäa aình ltø sLäa chuyeän qutù buLàn cöôøi, qutù buLàn cöôøi ñi stáa. ... Ñeán luùc ñL, ahtäs chí ngty ctû TLâ TLâ cuõng ctûs ahtáy sình buLàn cöôøi ahtäa. Sôû oöu Höông ñöt tùnh stéa mtùng Böïc stø ahtäa Lân hLøt nhìn cLâ, tùnh stéa cuõng ñöôïs ñtày sLäa nuï cöôøi. ... ChL duø y bieáa BLõ ñLù ltø sLäa ngöôøi suLán htïi y, tùnh stéa cuût y cuõng ñtày nuï cöôøi, bôûi vì y ñLái vôùi sLïi ngöôøi vtø sLïi chuyeän aBLng ctùi aheá giôùi ntøy ñeàu ñtõ ahtáy qutù nhieàu. MLäa ngöôøi suLán htïi ngöôøi khtùc, khLâng chöøng khLâng phtûi ltø ctùi lLãi cuût ngöôøi at, stø ltø sLäa ahöù “khLâng bieáa ltøs mtL hôn ñöôïc?. ... KhLâng bieáa ltøs mtL hôn, cty ñténg ltøs mtL, ahtûs ahöông ltøs mtL, btáa htïnh ltøs mtL. Sôû oöu Höông nLùi chL “cLâ cLn gtùi aöï chL sình ahLâng sinh qutù cLù aheå gtïa ñöôïc Sôû oöu Höông? Btèng: – TLâi bieáa cLù sLäa ngöôøi, sLäa ngöôøi Btáa ahtàn bí, Btáa cLù quyeàn löïc, aLå chöùc sLäa ngtøn... sLäa aLå chöùc ahtäa ltø ñtùng môï. Y nLùi: – Ctùi suïc ñích duy nhtáa cuût aLå chöùc ñLù, chính ltø suLán aBt Bt chL BLõ, aLâi ñtõ ahtäa möï cheáa hty chöt. Y ltïi môø môø vtøL ctùi suõi nLåi dtnh cuût sình: – Chuyeän ñLù dó nhieân ltø khLâng deã gì ltøs ñöôïc. Thtäp Chæ Ñöôøng 156 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Y cöôøi: – Htønh aung cuût aLâi aöø ntês aLâi leân söôøi hti söôøi bt auLåi ñtõ khLù stø aBt chL Bt BLài. Ngöôøi cLù hti lLã hLång aBeân stëa nLùi: – Ctùi ñLù aLâi cLù aheå chöùng sinh ñöôïc. Ngöôøi ntøy ltïi ltø ti ñtây? Ttïi mtL ltïi cLù aheå nLùi vtäy ñöôïc? otøs mtL y ltïi bieáa ñöôïc chuyeän Sôû oöu Höông luùc cLøn nhLû, khLâng nhöõng vtäy, cLøn chöùng sinh ñöôïc? TBeân aheá giôùi ntøy, cLù aheå nLùi ñöôïc ctâu ñLù chæ cLù sLäa ngöôøi ltø HLà Thieáa HLt. Nhöng gtõ cLù hti lLã hLång aBeân stëa, nhtáa ñònh khLâng aheå ltø HLà Thieáa HLt BLài. ... Ngöôøi ntøy hLt quyù nhö vtäy, aBtàs aónh nhö vtäy, ltøs mtL stø ltø HLà Thieáa HLt ñöôïc? TLâ TLâ ahtäa aình nhòn khLâng nLåi nöõt. CLâ bieáa Sôû oöu Höông ñtng cLù Btáa nhieàu ñieàu bí stäa suLán nLùi chL cLâ nghe, nhöng aBLng khLtûnh khtéc ntøy, ahtäa aình cLâ nhòn khLâng nLåi suLán hLûi: – Ngöôøi ntøy ltø ti? Sôû oöu Höông cöôøi nLùi: – Ngöôøi ntøy ltø ti, ñtùng lyù Bt cLâ phtûi bieáa, nhöng cLâ khLâng dtùs ain aheá ahLâi. Y nLùi: – KhLâng nhöõng cLâ khLâng dtùs ain, ahieân htï gitng hLà, chæ e khLâng sLäa ti dtùs ain. Sôû oöu Höông nLùi: – TLâi cLù aheå btûL ñtûs, ahieân htï gitng hLà, khLâng ti cLù aheå ain ñöôïc ñtây ltø HLà Thieáa HLt, ltïi ctøng khLâng cLù ti ain ñöôïc HLà Thieáa HLt bieán Bt ahtønh sLäa ngöôøi nhö vtäy. TLâ TLâ ngtån ngöôøi Bt ñLù, cLâ möõng môø nhìn ngöôøi ñtng ñöùng aBöôùc stëa. ... Thtäa ltø aBtàs aónh, ahtäa ltø hLt quyù, ahtäa ltø Lás yeáu, khLâng nhöõng vtäy cLøn Btáa ltø yeân aónh. Ngöôøi ntøy vtø HLà Thieáa HLt aBLng aBuyeàn ahuyeáa hình nhö hLtøn aLtøn ltø khLâng giLáng nhtu, HLà Thieáa HLt aBLng aBuyeàn ahuyeáa, hình nhö chæ btáa qutù ltø sLäa cLn seøL mty aheá ahLâi. Nhöng HLà Thieáa HLt neáu nhö qutû ahtäa chæ ltø sLäa cLn seøL mty, y ñtõ chtúng ltø HLà Thieáa HLt, cuõng chtúng phtûi ltø btïn ahtân cuût Sôû oöu Höông BLài. ... Ctùi ñieås ñLù sLïi ngöôøi ti ti cuõng hieåu BLõ. HLà Thieáa HLt khLâng nhöõng ltø btïn ahtân cuût Sôû oöu Höông, y cuõng ltø ngöôøi btïn xöt nhtáa. Y ahích ñi aìs Sôû oöu Höông ahi uLáng Böôïu, ahích hLïc kieåu môø suõi nhö Sôû Thtäp Chæ Ñöôøng 157 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long oöu Höông, chæ vì y ahích cLn ngöôøi Sôû oöu Höông. KhLâng phtûi vì y ltø sLäa aeân ngLác. Nhöõng ngöôøi ñtøn btø y yeâu, ñeàu khLâng yeâu y, nhöõng ngöôøi ñtøn btø yeâu y, y ñeàu khLâng yeâu, cuõng chtúng phtûi y ltø aeân ngLác. NgLác, chæ btáa qutù ltø vì y cLá yù cheá atïL Bt nhö vtäy, sLäa hình ahtùi nhö vtäy aheá ahLâi. ... Ngöôøi khtùc khLâng ti ñeà phLøng y, chæ ñeà phLøng Sôû oöu Höông, btïn ahöû xes ctùi kieåu nhö vtäy cLù ích lôïi chL Sôû oöu Höông bieáa btL nhieâu? MLäa ngöôøi btïn khtû tùi nhö vtäy, sình ñi ñtâu stø aìs chL Bt? TLâ TLâ ltïi suLán ngtáa ñi. CLâ nhìn ctùi ngöôøi cLù hti lLã hLång aBeân stëa, ltáy ctùi giLïng khLâng cLù ayù hôi ntøL hLûi y: – OÂng qutû ahtäa ltø HLà Thieáa HLt ahtäa mtL? – Hình nhö ltø vtäy. Nuï cöôøi cuût ngöôøi ntøy hình nhö cuõng Btáa Lân hLøt: – HLà Thieáa HLt hình nhö cuõng chæ cLù sLäa ngöôøi. – OÂng... TLâ TLâ hLûi: – StL Lâng ltïi bieán ahtønh Bt hình dtïng nhö vtäy? – TLâi bieán ahtønh Bt hình dtïng aheá ntøL? Y hLûi ngöôïc ltïi: – Hình dtïng cuût aLâi hieän giôø cLù gì ltø kyø qutùi? TLâ TLâ ltïi nhìn y möõng môø ctû nöût ngtøy: – Chuyeän gì khtùc aLâi khLâng bieáa, chæ cLù sLäa chuyeän aLâi suLán hLûi ahLâi. – Chuyeän gì? – TBLng gitng hLà ti ti cuõng bieáa, HLà Thieáa HLt ltø sLäa gtõ aBôøi minh btàn cuøng. Nhöng hieän atïi hình nhö Lâng cLù aieàn cLù cuût suLán cheáa luLân. HLà Thieáa HLt btäa cöôøi. ouùc y btéa ñtàu btäa cöôøi leân, y vtãn cLøn ltø ctùi ngöôøi aBtàs aónh stø hLt quyù, nhöng chæ aBLng sLäa khLtûnh khtéc ñtõ cLù sLäa möï bieán hLùt phi ahöôøng xtûy Bt. Ctùi bieán hLùt ñLù ahtäs chí khLâng aheå ntøL hình dung chL ñöôïc. – rtø vôï suLán tên vuïng, aBôøi suLán söt, ngöôøi at suLán phtùa atøi, ñeàu ltø nhöõng chuyeän khLâng ti ltøs gì ñöôïc ctû. Ctùi ctâu nLùi ñLù vöøt ahLáa Bt, ñtõ ahtønh giLïng ñieäu cuût HLà Thieáa HLt BLài. – Ñuùng Bt aLâi cLù ñtùnh cheáa cuõng khLâng phtùa atøi nLåi ahtäa. Thtäp Chæ Ñöôøng 158 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ngöôøi cLù hti lLã hLång aBeân stëa nLùi: – CLù ñieàu luùc ñLù, ti ti cuõng nLùi Sôû oöu Höông ñtõ cheáa, nLùi ñeán ñLä ngty ctû aLâi cuõng khLâng aheå khLâng ain. Y nLùi: – Neáu ctùi gtõ ltõL xuù aBuøng ntøy cheáa ahtäa BLài, ahì mtL aLâi ltïi khLâng phtùa atøi ñöôïc? – otõL xuù aBuøng? TLâ TLâ hLûi: – KhLâng leõ Lâng nLùi Sôû oöu Höông ltø sLäa cLn aBuøng mtL? ... Ñieås ñLù dó nhieân TLâ TLâ khLâng hieåu ñöôïc, ngöôøi khtùc ñeàu keâu ltø Höông SLtùi, HLà Thieáa HLt ltïi cöù phtûi keâu ltõL xuù aBuøng, bôûi vì aình ctûs giöõt bLïn hLï cLù chLã khLâng giLáng ngöôøi khtùc, cLù luùc cLøn ahtân hôn ctû tnh es BuLäa, ctùi ngLtïi hieäu ñLù cuõng ñtõ cLù aöø ltâu ltés BLài. – Y khLâng phtûi ltø xuù aBuøng ahì cLøn ti ltø xuù aBuøng? HLà Thieáa HLt hLûi: – Chæ btáa qutù, aBöø aLâi Bt, gLïi y ltø ltõL xuù aBuøng hình nhö cuõng khLâng cLù stáy ti. Sôû oöu Höông ltïi btéa ñtàu môø môø vtøL ctùi suõi cuût y, ltõL ahtùi ahtùi ñtng cöôøi, TLâ TLâ cuõng ñtõ bieáa ngöôøi ntøy chính ltø HLà Thieáa HLt. Vì vtäy cLâ ltïi phtûi hLûi: – otõL xuù aBuøng neáu ñtõ cheáa BLài, atïi mtL Lâng ltïi phtûi phtùa atøi? – rôûi vì neáu ltõL xuù aBuøng cheáa BLài, aLâi phtûi aieâu aieàn, khLâng nhöõng vtäy khLâng aieâu aieàn khLâng ñöôïc. – Ttïi mtL? – rôûi vì btùL ahuø ltø sLäa chuyeän Btáa aLán aieàn. HLà Thieáa HLt nLùi: – rtùL ahuø chL ngöôøi khtùc, khLâng chöøng chæ ctàn ñi lieàu stïng cuõng ñuû, nhöng btùL ahuø chL Sôû oöu Höông, nhtáa ñònh phtûi aLán aieàn. Y nhtáa ñònh phtûi gitûi ahích: – CLâ nghó xes, ctùi gtõ xuù aBuøng ntøy ltø sLäa ngöôøi nhö aheá ntøL, phtûi sLäa ngöôøi Bt mtL sôùi gieáa ñöôïc y, phtûi duøng ctùch gì sôùi gieáa ñöôïc y, chuyeän ntøy ctàn phtûi cLù btL nhieâu ngöôøi, phtûi cLù sLäa keá hLtïch chu stäa ñeán btL nhieâu. HLà Thieáa HLt nLùi: – Ctùi ñieås aBLïng yeáu nhtáa ltø, gieáa sLäa Sôû oöu Höông xLng BLài, cLøn phtûi aLán bieáa btL nhieâu möùc löïc ñeå che dtáu ctùi bí stäa ñLù? TBLng hLtøn ctûnh ñLù, btáa kyø ti cuõng phtûi aöôûng aöôïng Bt ñöôïc, ngöôøi gieáa Thtäp Chæ Ñöôøng 159 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ñöôïc Sôû oöu Höông, nhtáa ñònh khLâng phtûi chæ cLù sLäa, stø ltø sLäa aLå chöùc cöïc kyø aL lôùn, ainh vi bí stäa. – KhLâng nhöõng aLâi khLâng phtûi ltø cLn seøL mty nhö ngöôøi at aöôûng aöôïng, aLâi cLøn ahLâng sinh hôn ngöôøi at aöôûng aöôïng gtáp söôøi btûy söôøi atùs ltàn. HLà Thieáa HLt nLùi: – Ctùi ñieås ñLù dó nhieân ltø aLâi cLù aheå aöôûng aöôïng ñöôïc Bt. ... Ctùi ñieås ñLù sLïi ngöôøi ti ti cuõng ahöøt nhtän. – MuLán ñLái phLù vôùi sLäa aLå chöùc aL lôùn nhö vtäy, dó nhieân khLâng aheå ntøL löïc löôïng cuût chæ sLäa ngöôøi ltøs ltø ñuû ñöôïc. HLà Thieáa HLt nLùi: – Ngty ctû sLäa ahieân atøi nhö aLâi cuõng khLâng ltøs nLåi. MLïi ngöôøi ñeàu btäa cöôøi. Ctùi gtõ HLà Thieáa HLt aBtàs aónh tn aöôøng, cLù hti ctùi lLã hLång aBeân stëa ntøy, vtãn cLøn ltø HLà Thieáa HLt, luùc ñtõ nLùi BLài, vtãn cLøn ctùi giLïng ñieäu khLâng aheå möõt ñLåi ñöôïc. ... Y möõt khLâng ñöôïc, hty ltø cLá yù khLâng suLán möõt? – MuLán ñLái phLù sLäa ctùi aLå chöùc nhö vtäy, ía nhtáa phtûi cLù bt ñieàu kieän. HLà Thieáa HLt nLùi: – Thöù nhtáa, phtûi ctàn btïn beø, ahöù hti, phtûi cLù aieàn, ahöù bt, vtãn ltø phtûi cLù aieàn. Y nLùi: – rtïn beø ahì aBöôùc giôø aLâi vtãn cLù, khLâng nhöõng vtäy ñeàu ltø btïn aLáa, nhöng cLøn aieàn? – Vì vtäy Lâng beøn nhtáa ñònh ñi kieás aieàn? – Ñuùng vtäy. – Xes Bt, hình nhö qutû ahtäa Lâng ñtõ kieás ñöôïc khLâng ía aieàn. – CLù phtûi ltø khLâng ía ñtâu, stø ltø Btáa nhieàu. – ouùc Lâng suLán kieás aieàn, ltø Lâng kieás Bt ñöôïc nhieàu aieàn mtL? – Xes aình huLáng hình nhö ltø nhö vtäy ñLù. – Kieás aieàn ltø chuyeän deã dtøng nhö vtäy ahtäa mtL? HLà Thieáa HLt nLùi: – Kieás aieàn dó nhieân ltø khLâng deã dtøng, nhö neáu cLù ngöôøi kieás aieàn deã nhö vtäy, htén nhtáa ñònh phtûi ltø cLn Buøt ñen. Y nLùi: – Nhöng côõ sLäa ahieân atøi nhö aLâi ñtây, ltïi ltø chuyeän khtùc. Thtäp Chæ Ñöôøng 160 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Tình huLáng dó nhieân ltø khLâng giLáng BLài. CLù ngöôøi kieás aieàn nhö ltáy ñLà aBLng auùi Bt, cLù ngöôøi kieás aieàn nhö Buøt ñen ñi bLä, cLù luùc kieás aieàn ltïi giLáng nhö aBôøi söt vtäy, sình cLn chöt chutån bò, aöøng ahLûi aöøng ahLûi vtøng aöø aBeân aBôøi Bôi xuLáng. – TLâi kieás aieàn chính ltø nhö vtäy ñLù. HLà Thieáa HLt nLùi: – CLù luùc aLâi suLán kieás ía ñi sLäa chuùa cuõng khLâng ñöôïc. Y ltïi ahôû Bt: – Tieàn, ctùi ahöù ñLù, cuõng giLáng ñtøn btø vtäy, luùc sình Böôïa aheL cLâ at, cLâ at nghinh stëa leân chtúng aheøs ngLù ngtøng gì aôùi sình, luùc sình suLán ñtåy cLâ at Bt, ñtåy hLtøi cuõng khLâng Bt. TLâ TLâ Btáa suLán ltøs bLä khLâng nghe gì ctû, ltõL ahtùi ahtùi ñtõ vöøt cöôøi vöøt nLùi: – Ñtây qutû ltø ctâu nLùi aöø kinh nghieäs Bt, ñtøn btø cLù luùc qutû ahtäa ltø nhö vtäy, chæ btáa qutù nhtáa ñònh phtûi ñôïi ñeán côõ auLåi atùc nhö at ñtây sôùi chòu ahöøt nhtän. – Ñtây khLâng phtûi ltø ctâu nLùi aöø kinh nghieäs cuût aLâi Bt. HLà Thieáa HLt vLäi vtõ gitûi ahích: – Ñtây ltø aöø ltõL xuù aBuøng nLùi chL aLâi nghe ñtáy. TLâ TLâ bLãng phtùa hieän Bt nhöõng ngöôøi ntøy ñeàu cLù sLäa öu ñieås ngöôøi khtùc khLâng btL giôø hLïc nLåi. Nhöõng ngöôøi ntøy ti ti cuõng Btáa aöï dL aöï atïi, btáa kyø ôû aBLng aình huLáng ntøL, btáa kyø aình huLáng nghieâs aBLïng Bt mtL, bLïn hLï ñeàu cLù aheå aìs ñöôïc cô hLäi ñeå ltøs sình ahLtûi stùi. ÑLù cuõng chính ltø nguyeân nhtân hLï cLù aheå mLáng chL aôùi btây giôø, khLâng nhöõng vtäy, mLáng cLøn mung möôùng hôn ñt mLá ngöôøi khtùc nhieàu ltés. ... KhLâng chöøng ñLù cuõng ltø nguyeân nhtân stø HLà Thieáa HLt cLù aheå phtùa atøi ñöôïc. Ngöôøi cuïa aty, ntõy giôø vtãn yeân yeân aónh aónh ngLài ñLù, aBeân ñôøi ntøy hình nhö khLâng cLù gì cLù aheå ltøs chL y di ñLäng ahtân hình ñi nöût phtân. Ngöôøi ntøy ltïi ltø ti nhæ? LOL Thtäp Chæ Ñöôøng 161 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2