Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 14

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

64
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngọ dạ lan hoa - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 14

  1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Möôøi Boán KEÁT CUOÄC L ieân qutn ñeán aeân aieåu quyû ctéa ñtàu, ñeán vtø ñi khLâng hình khLâng bLùng kit, gitng hLà aBuyeàn ngLân nhö aheá ntøy. ... CLù sLäa hLâs, cLù stáy vò dtnh hieäp aBLng gitng hLà BLáa cuLäc btéa ñöôïc y, aBLùi ltïi hLûi: – Ttïi mtL ngöôi ñi ctéa ñtàu ngöôøi at? – TLâi khLâng ctéa ñtàu ngöôøi. Teân aieåu quyû ctéa ñtàu nLùi: – TLâi chæ ctéa ñtàu dtnh nhtân. – Dtnh nhtân khLâng leõ khLâng phtûi ltø ngöôøi mtL? – Dtnh nhtân vtø ngöôøi cLù sLäa chLã khLâng giLáng. Teân aieåu quyû ctéa ñtàu nLùi: – rLïn hLï duø gì cuõng cLù nhöõng ahöù ahLáng khLå stø ngöôøi khtùc khLâng cLù. Qutàn hieäp is ltëng. Cuõng khLâng bieáa ltø neân gieáa aeân aieåu quyû ctéa ñtàu, hty ltø aht y Bt, aeân aieåu quyû ctéa ñtàu aöï ñeà nghò sLäa phöông phtùp: – Ctùc ngöôøi ltáy lLøi aLùi gtân bLø aBLùi at ltïi, ltáy cLøng cLøng chtân at ltïi, BLài bLû at vtøL aBLng Böông khLùt ltïi, xLng BLài neùs xuLáng mLâng. Tieåu quyû nLùi: – Neáu at cheáa, at meõ khLâng Ltùn aBtùch ti, neáu at cLøn chöt cheáa, ahì ñLù ltø ctùi vtän khí cuût at. oôøi ñeà nghò ltäp aöùc ñöôïc chtáp nhtän. Möôøi hLâs mtu, BLáa cuLäc cLù ngöôøi nhòn khLâng nLåi, ltïi ñes ctùi Böông aöø döôùi mLâng leân, nhìn xes aeân aieåu quyû ntøy ñtõ cheáa chöt. ouùc sôû Böông Bt, sLïi ngöôøi ñeàu möõng mLáa. TBLng Böông aBLáng lLång khLâng cLù ti. Dó nhieân cuõng khLâng hLtøn aLtøn ltø aBLáng lLång, auy khLâng cLù ngöôøi, nhöng cLù sLäa aôø gitáy, aBeân ñLù cLù vieáa Btèng: – ULáng khLâng heáa Böôïu aBLng ly, ctéa khLâng heáa ñtàu cuût dtnh nhtân. LOL Thtäp Chæ Ñöôøng 201 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long 1972, ahtùng bt, hti söôi bt, aBöôùc vLø cLù ly, aBLng ly cLù Böôïu, nhtø cLù dtnh nhtân, dtnh nhtân cLù ñtàu. LOL HEÁT VIEÄT KIEÁM 2004 Thtäp Chæ Ñöôøng 202 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2