Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 2

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

94
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngọ dạ lan hoa - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 2

  1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Hai TY LOÄ Ñ cLøn cLù ñeøn. eâs, ñeâs ltïnh leõL. Ñeâs ltïnh leõL cLù aBtêng, khLâng nhöõng cLù aBtêng, stø Ctùi aBò aBtán nhLû beù khLâng bieáa vì nguyeân nhtân gì chôïa bieán ahtønh Bt is lìs nhö cheáa ntøy, ñeâs nty bLãng döng mLáng ltïi, cLn ñöôøng dtøi is lìs ñen aLái, ñtõ aBôû ltïi ahtønh ñeøn ñuLác mtùng chLtng, Böïc Bôõ nhö btn ngtøy. Nhöõng ngöôøi auøy aLøng Thieáa Ñtïi Git ñes aheL, aBöôùc luùc støn ñeâs buLâng xuLáng, ñtõ ñi aöøng sLãi chLã aBLng ahò aBtán cLù aheå aBeL ñeøn ñöôïc, aBeL leân sLäa ctây ñeøn KhLång Minh khLâng aheå ntøL bò giLù ahLåi atéa. GiLù vtãn cLøn ñLù, ñeøn ñtõ ñLáa leân BLài, nhöng vtãn cLøn chöt cLù aieáng ngöôøi, nhöõng aieáng ñLäng cLù aheå aöôïng aBöng chL sLïi ahöù minh ñLäng aBeân ñôøi ntøy, vtãn cLøn khLâng ahtáy ñtâu. CLn ñöôøng dtøi vtãn bi ti nhö phtàn sLä, chæ cLù sLäa ngöôøi ñtng yeân ltëng ñi qut ñi ltïi aBeân ñöôøng, aöø ñtàu ñöôøng ñeán cuLái ñöôøng, BLài ltïi aöø cuLái ñöôøng aBôû ltïi ñtàu ñöôøng. KhLâng sLäa aieáng ñLäng. Ntês chuïc aty kî mó Thieáa Ñtïi Git ñes ltïi, vtãn cLøn kieâu htõn, vtãn cLøn veû hung htêng khLâng ti cLù aheå ngtên ctûn ñöôïc, cLù ñieàu btây giôø, hLï ñtng ñöùng yeân ltëng is lìs nôi ñLù, nhìn ltõL gitø stëc chieác tùL aBöôøng btøL luït støu xtnh, aheâu ñtày nhöõng cLn ahLû cLn, nhöõng ñöôøng mLïc støu aBténg, ñtng ñi bLä löõng ahöõng aBeân ñöôøng. Ngöôøi vtø ngöït ñeàu nhö nhtu, ñeàu is lìs ñöùng ôû ñLù nhìn ltõL, ngty ctû Thieáa Ñtïi Git yù khí kieâu btïa khLâng cLi ti Bt gì cuõng ñeàu nhö vtäy, cuõng khLâng bieáa ñi qut ñi ltïi btL nhieâu ltàn, ñi BLài ngöøng, nhìn nôi ntøy BLài ltïi nôi kit, xuyeân qut cöût aieäs ntøy BLài ltïi xuyeân Bt cöût aieäs khtùc, khLâng ti bieáa ltõL ñtng ltøs gì, ngöôøi ntøL cuõng ahtáy ltõL ahtäa qutùi ñtûn. CLù ñieàu ltõL chtúng aheøs ñeå yù gì ñeán ti. Döôùi stéa cuût nhöõng ngöôøi khtùc, ltõL chæ aLái ñt ltø sLäa ngöôøi ltøs ngöôøi at buLàn söût, nhöng döôùi ctëp stéa cuût ltõL, nhöõng ngöôøi kit ñeàu ltø nhöõng ngöôøi ñtõ cheáa BLài. otõL gitø BLáa cuLäc cuõng döøng böôùc ltïi, döøng ltïi aBöôùc stëa Thieáa Ñtïi Git, ctëp stéa beùn nhLïn nhö löôõi ñtL sLäa ltàn nöõt nhtés aía ltïi nhö hti môïi chæ. – Hti söôi btûy. otõL gitø chæ nLùi cLù bt aieáng nhö vtäy, bt aieáng ñôn ñôn gitûn gitûn nhö vtäy. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 13 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Thtân aBtûi aBtês aBtän, vtøL minh Bt aöû, ctû ñôøi khLâng bieáa ñtõ qut btL nhieâu ltø mLùng giLù nhö Thieáa Ñtïi Git, vöøt nghe bt aieáng ahtäa ltø bình ahöôøng ñLù, göông stëa bLãng lLä Bt sLäa veû khLâng bình ahöôøng chuùa ntøL. RLõ Btøng ltø vöøt khtån aBöông, vöøt phtán khôûi, vöøt nLân nLùng, ltøs nhö sLäa gtõ ñtùnh btïc chính ñtng luùc mtép möût ñtùnh sLäa ctnh btïc chöt aöøng cLù, bLãng nghe cLù sLäa nhtân vtäa ahtàn bí, btùL chL gtõ bieáa sLäa ain aöùc ahtäa ltø bí stäa. ... MLäa ain aöùc cLù aheå giuùp chL y chtéc ahténg khLâng aheå ntøL btïi. – Hti söôi btûy? Thieáa Ñtïi Git ltäp aöùc duøng giLïng gtáp Buùa cuût sLäa gtõ ñtùnh btïc ñeå hLûi: – OÂng ahtáy qutû ahtäa ltø hti söôi btûy ñtáy chöù? otõL gitø khLâng aBtû lôøi, ltõL chæ duøng ahtùi ñLä cuût sLäa ñtïi htønh git gtäa gtäa ñtàu. Ctâu aBtû lôøi cuût ñtïi htønh git ahLâng ahöôøng chæ nLùi cLù sLäa ltàn. MLài ltàn aBtû lôøi cuût ñtïi htønh git, ahLâng ahöôøng ñeàu auyeäa ñLái chính xtùc. Thieáa Ñtïi Git ngtång ñtàu nhìn aBôøi, hía vtøL sLäa hôi ahtäa dtøi, aBeân aBôøi cLù aBtêng, stëa aBtêng mtùng nhö ñeøn, Thieáa Ñtïi Git ltïi ahôû phtøL Bt sLäa hôi dtøi. ÑLâi btøn aty seàs stïi aBténg aBeûL cuût ltõL gitø ñtõ aöït vtøL vti cuût sLäa gtõ ahieáu nieân ainh aBtùng, böôùc ltïi chieác kieäu, xes Bt phtûng phtáa nhö sLäa syõ nhtân ñöôïc muûng tùi ñtng döït vtøL vti cuût sLäa ñöùt ahò ayø böôùc Bt khLûi bLàn atés vtäy. Tinh löïc cuût Thieáa Ñtïi Git hình nhö ltø sLäa suûi aeân ñtng ôû aBeân dtây cung, y ñLäa nhieân lôùn aieáng hLâ: – Ngöôøi ñtâu? – CLù stëa! Ntês chuïc aeân kî mó, cLù söôøi bt ahôùa ngöït, ngöôøi aBeân ngöït vöõng vtøng nhö btøn ahtïch, stëa ltïnh nhö aieàn, cLå cöùng nhö ctây cLân, vti vöôn ahtúng Bt nhö ctây ctân, löng BLäng nhö sti Buøt, eL deûL dti nhö cLå ahuï, ahtân hình btáa ñLäng aBô aBô nhö ñtù. rt söôi mtùu kî mó cLøn ltïi, vöøt leân ngöït ltïi nhtûy xuLáng, xuLáng ngöït ahì eL löng nhuyeãn nhö nhtønh lieãu, xLng nhö Btén uLán sình, auLåi atùc ñeàu aBeân döôùi hti söôi, tùnh stéa mtùng Böïc aBeû aBung, ñöôïs ñtày veû linh hLtïa, nhtãn ntïi kieân nghò khLâng mtL nLùi ñöôïc cuût nhöõng cLn Btén ñLäc. – Hti söôi btûy. Thieáa Ñtïi Git nLùi: – Chæ ctàn hti söôi btûy ngöôøi. GiLïng nLùi cuût y ahtáp stø nghieâs nghò: – Ngöôøi cLù beänh, lui ltïi aBöôùc, ngöôøi bò vtán víu aình duïc cuõng lui. KhLâng ti lui. Thieáa Ñtïi Git nLåi gitän, gtàs leân: Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 14 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – KhLâng leõ ctùc ngöôi ñeàu suLán cheáa heáa ôû nôi ñtây? KhLâng sLäa ti sôû sieäng, khLâng sôû sieäng Bt, chính ltø stëc nhtän, sLãi göông stëa auy ñeàu Btáa aután auù, nhöng sLãi göông stëa aután auù ñeàu stng sLäa veû “luùc ntøL cuõng nguyeän yù cheáa”. Thieáa Ñtïi git nhìn chtês chtês vtøL bLïn hLï, BLáa BLáa ahôû Bt sLäa hôi nheï: – Vtäy ahì chi btèng ctùc ngöôi cheáa ngty btây giôø ñi! rt söôi btûy ngöôøi, bt söôi btûy ahtnh ñtL. MLãi ngöôøi ñeàu cLù ñeL sLäa ahtnh ñtL, mLtïa sLäa aieáng, hti söôi chín ahtnh ñtL ñLàng ahôøi auLáa Bt khLûi vLû. CLøn atùs ngöôøi, btøn aty cLøn ñtng ntés chtëa vtøL ctùn ñtL, chæ btáa qutù ñtng ntés chtëa ahLâi. ÑtL cuût bLïn hLï cLøn ntès aBLng vLû. Stu ñLù, chæ aBLng sLäa aích atéc nhLû beù, atùs ngöôøi ñLù beøn aBôû ahtønh atùs ngöôøi ñtõ cheáa. ... TBeân cLå hLïng cuût sLãi ngöôøi ñtõ cLù aheâs sLäa ñöôøng gtïch ngtng Böôùs stùu. GiLáng heäa nhö sLäa ngöôøi ñtng ctïL Btâu ctéa aLùc khLâng ñeå yù ctéa nhtès vtøL dt ahòa, cLù ñieàu, ñöôøng gtïch ngtng Böôùs stùu ñLù vöøt hieän Bt, stùu aöôi cuõng ñLàng ahôøi xLái xtû auLân Bt. Mtáy ngöôøi bLïn hLï ngtõ guïc xuLáng BLài, stùu cuût bLïn hLï sôùi btén vLïa aung leân, stùu cuût hLï Bôùa xuLáng ñtáa, khLâng sLäa giLïa ntøL dính vtøL ngöôøi. ... Ñtáy ltø ctùi sty chL bLïn hLï? Hty ltø sLäa möï btáa htïnh? Nhöõng giLïa stùu nLùng cuût bLïn hLï ñtõ Bôi xuLáng ñtùs buøn ltïnh leõL, ñtùs buøn stø ngty ctû aBtän giLù ahu söt ahu ltïnh leõL suLán cheáa ngöôøi kit Bôi xuLáng cLøn bò ltïnh cheáa ñöôïc. Ttùs ñöôøng htøL qutng sLûng nhö môïi dtây btïc, atùs ñöôøng gtïch Böôùs stùu, stùu auLân Bt nhö muLái, htøL qutng mtùng Böïc nhö ñieän lLùe. otõL gitø stëc chieác tùL aBöôøng btøL luït støu xtnh, aheâu ñtày nhöõng cLn ahLû cLn, nhöõng ñöôøng mLïc støu aBténg, ñtng böôùc vtøL aBLng kieäu, støn kieäu vöøt ñtng ahtû xuLáng, bt söôi mtùu aty aöû mó vöõt sôùi cLù hti söôi chín gtõ ñtng ctàs ñtL auLáa Bt, atùs gtõ cLøn ñtng giöõ veû ntés chtëa ñtL aBLng aty, chöt Buùa Bt. Chæ aBLng ctùi aích atéc ñLù, aBLng kieäu bLãng cLù sLäa ait mtùng beùn nhLïn vLïa Bt btèng sLäa aLác ñLä nhtnh khLâng aheå ntøL aöôûng ñöôïc. rLãng nhieân, ñtõ bty aôùi. rLãng nhieân, ñtõ cLù atùs ngöôøi ltên Bt khLâng sLäa chuùa gitù aBò, stùu aöôi btén vLïa nhö muLái Bt, btén vLïa leân giöõt aBôøi. ... rtáa keå nhöõng ngöôøi ñLù ltø ngöôøi aLáa cuõng vtäy, ngöôøi xtáu cuõng vtäy, ngöôøi Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 15 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long cLù Bt gì cuõng vtäy, ngöôøi khLâng Bt gì cuõng vtäy, chæ ctàn ltø ngöôøi, stùu cuõng ltø sLäa lLtïi stùu, luùc btén vLïa Bt, cuõng ñeàu btén vLïa leân giöõt aBôøi. Ñtáy ltø ctùi sty stén cuût cLn ngöôøi? Thtùnh hieàn vtø phtøs auïc, tnh huøng vtø keû heøn, gtëp phtûi sLäa chuyeän nhö nhtu, keáa qutû ñeàu chtúng khtùc nhtu btL nhieâu, neáu bLïn hLï ñeàu bò ngöôøi at cheùs chL sLäa nhtùa ñtL, stùu cuût bLïn hLï ñeàu vLïa Bt nhö nhtu, hieàn ngu duõng ctûs heøn htï ñeàu vtäy ctû. rôûi vì bLïn hLï ñeàu ltø ngöôøi, “ngöôøi” ltø phtûi nhö vtäy, aBeân aheá gitn ntøy cLù Btáa nhieàu chuyeän ñeàu khLâng ñöôïc söôøi phtàn cLâng bình. Ttùs ngöôøi ngtõ xuLáng, cLøn cLù hti söôi chín ngöôøi ñöùng ñLù, ngöôøi khLâng Bt gì ñtõ guïc, ngöôøi cLù Bt gì ahì khLâng. “Rt gì” cLù nghót ltø cLù nghót khí, cLù ñtûs löôïng, khLâng môï cheáa, ñLái dieän vôùi ctùi cheáa, khLâng heà chtu støy ltáy sLäa ctùi, ltïi ctøng khLâng heà gtëp nhöõng luùc auLáa ñtL Bt stø khLâng auLáa. TBeân chieán aBöôøng, giöõt ctùi mLáng ctùi cheáa, ctøng môï cheáa chöøng ntøL, ngöôïc ltïi ctøng cheáa nhtnh chöøng ñLù, cuõng nhö aBeân chieáu btïc, nhöõng keû ctøng ía aieàn chöøng ntøL ctøng môï ahut chöøng ñLù, ahLâng ahöôøng ltïi ahut nhieàu hôn ti ctû. TBeân ñôøi ntøy cLù bieáa btL nhieâu chuyeän giLáng nhö vtäy. – Tt ñtõ nhìn cuøng heáa sLãi nôi sLãi gLùc chLã ntøy BLài. otõL gitø stëc tùL btøL xtnh nLùi: – Chung qutnh cLn ñöôøng ntøy ctùch btûy söôi aBöôïng, aLái ñt chæ cLù hti söôi mtùu chLã ñeå tân nuùp. otõL ltïi bLå mung aheâs: – Ctùi yù cuût at ltø, chæ cLù nhöõng aty “xtø ay” sôùi nuùp ñöôïc vtøL aBLng nhöõng chLã ñLù bt ngtøy bt ñeâs. – TLâi bieáa. – Vì vtäy, chæ cLù hti söôi mtùu ngöôøi cLù aheå ñöôïc bieáa hti söôi mtùu chLã tån nuùp ñLù. – TLâi hieåu BLõ. – Hieän atïi at suLán bLïn hLï chui vtøL ñLù. otõL gitø stëc tùL btøL xtnh nLùi: – TBöôùc aBtän quyeáa chieán giöõt Lâng vtø MLä Dung cLâng aöû, chLã tån nuùp cuût bLïn hLï, aBöø Lâng vtø aLâi vtø hti söôi btûy ngöôøi bLïn hLï Bt, auyeäa ñLái khLâng ñöôïc chL ngöôøi ahöù hti söôi atùs bieáa. – Ñieàu ñLù dó nhieân aLâi cuõng hieåu BLõ. Thieáa Ñtïi Git ahôû nheï Bt sLäa hôi: Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 16 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Chæ aieác ltø ñieås ñLù neáu chæ cLù sLäa sình aLâi hieåu, ahì vtãn cLøn chöt ñuû. ouùc y ahôû Bt sLäa hôi ñLù, tùnh stéa mtéc nhö ñtL cuût y ñtõ hieän Bt mtùa cô, nhìn sLäa löôïa qut nhöõng ngöôøi ñLù, BLài ltáy giLïng ahtäa bi ahöông hLûi bLïn hLï: – CLù phtûi ctùc ngöôi cuõng hieåu yù vò CtL mö git ntøy cuût at? Ñöông nhieân y khLâng ñôïi bLïn hLï aBtû lôøi, sLäa keû ahtL auùng quyeàn minh mtùa, luùc ntøL cuõng chuû aeå seänh vtän cuût ngöôøi khtùc, ahLâng ahöôøng chæ bieáa Bt leänh, khLâng dung ahöù keû khtùng leänh, chæ bieáa hLûi, khLâng buLàn nghe aBtû lôøi. Vì vtäy Thieáa Ñtïi Git ltïi aieáp aheL btèng sLäa ctâu hLûi khtùc: – Neáu ctùc ngöôi ñeàu ñtõ hieåu yù CtL mö git nLùi gì, ahì hieän atïi ctùc ngöôi neân bieáa phtûi ltøs gì ñi ahLâi. ... otøs gì? TBöø “cheáa” Bt, cLøn cLù bieän phtùp gì hôn? TBöø cheáa ñi ltø chuyeän cLù aheå ain ctäy ñöôïc ñeå btûL aLàn bí stäa, cLøn cLù ngöôøi ntøL cLù aheå ñöôïc sLäa ngöôøi ñt nghi nhö CtL mö git aín nhieäs ñöôïc? otøs chL CtL mö git aín nhieäs khLâng chöøng cLøn deã dtøng hôn sLäa chuùa, suLán sLäa aty ahtønh dtnh cLù möï nghieäp nhö Thieáa Ñtïi Git aín nhieäs, cLøn khLù hôn vtäy. ... KhLâng nghi ngôø, ltøs mtL ahtønh btù nghieäp? ... KhLâng cLù btù nghieäp, ctàn gì phtûi nghi ngôø? Ntês chuïc aty kî mó ñi aheL Thieáa Ñtïi Git, ñeàu ltø aöû ñtûng cuût y, aheL y cuõng khLâng bieáa ñtõ btL nhieâu ntês nty, y suLán vtøL nöôùc nLùng ltø bLïn hLï ltäp aöùc aheL vtøL nöôùc nLùng, y suLán vtøL bieån löõt ltø bLïn hLï ltäp aöùc aheL ngty vtøL bieån löõt, cLù ñieàu, luùc y ñtng nguïp ltën aBLng beå aình, bLïn hLï cuõng ôû cuøng sLäa chLã. Thieáa Ñtïi Git aBöôùc giôø vLán ltø sLäa keû bieáa duøng ngöôøi, aBöôùc giôø vLán ltø sLäa aty “tnh chò” bieáa ñieàu, bôûi vtäy y sôùi ltø ñtïi git. Vì vtäy bLïn huynh ñeä cuût y nghe y nLùi vtäy, ltäp aöùc cLù nhieàu lLtïi phtûn öùng khtùc nhtu. ... MLïi ngöôøi ñeàu ctûs ahtáy Thieáa Ñtïi Git ñtng cLá yù gitû giLïng ltøs bLä, dLït ntïa stáy aeân vöông btùa ñtûn beù ayù kit. ÑLù ltø lLái muy nghó cuût nhöõng ngöôøi aheL y chæ cLù hti bt ntês nty. ... Ñtây ltø ñtïi git cLá yù nLùi vtäy, ñeå ltáy aieán ltøs ahLtùi, ltáy ahLtùi ñeå aieán leân, ñeå chL luõ aieåu quyû nhtùa gtn kit meõ cts lLøng aình nguyeän mLáng cheáa heáa sình. ÑLù ltø lLái muy nghó cuût nhöõng ngöôøi ñtõ aheL y ntês mtùu ntês nty, bLïn hLï ñeàu chL Btèng ltõL ñtïi cuût sình nLùi vtäy chæ btáa qutù ltø ltøs bLä ltøs aòch aheá ahLâi! Nhöng nhöõng keû aheL y aöø nhLû, nghe y nLùi ctâu vtäy, ctû ngöôøi dt gtø ñeàu nLåi heáa ctû leân. Chæ cLù nhöõng ngöôøi ntøy sôùi hieåu BLõ y. ... Vì ñeå ñtïa suïc ñích, khLâng chLïn löït ahuû ñLtïn gì ctû. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 17 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long rLïn hLï aöø luùc cLøn nhLû cLøn nhLû ltés, ñtõ nghe ltõL ñtïi cuût sình khLâng ngôùa dtïy dLã sình ctâu ñLù, “dtïy” ñeán ñLä ctû ñôøi bLïn hLï khLâng btL giôø queân nLåi. ... Neáu suLán chL sLäa bí stäa vónh vieãn khLâng btL giôø bò aieáa lLä, ahì chæ cLøn ctùch gieáa mtïch heáa nhöõng ngöôøi ñtõ nghe bí stáa ñLù. TBöø hti söôi chín ngöôøi kit Bt, sLãi ngöôøi cLøn ltïi ñeàu bieáa hLâs nty sình chæ cLøn cLù sLäa cLn ñöôøng ñeå ñi. KhLâng phtûi cLn ñöôøng “ay”, ahì ltø cLn ñöôøng cheáa. LOL Ty lLä. MLä Dung cLâng aöû vLán ñtng cLù veû muy nhöôïc ngty ctû nLùi cLøn khLâng nLùi ñöôïc Bt lôøi, btây giôø cuõng sôû sieäng hLûi: – Ty lLä, cLù phtûi Lâng ñtng nLùi ltø cLn ñöôøng “ay”? – Ñuùng vtäy. oieãu aieân minh nLùi: – CLù “ay”, aöùc ltø cLù cLn ñöôøng “ay”. – OÂng nLùi ay lLä ñLù, cLù phtûi ltø cLn ñöôøng aöø ñôøi Htùn ltøs Bt, ñeán ahôøi Ñöôøng ltøs xLng, aöø TBöôøng An chtïy qut sLäa dLïc Htø Ttây, aôùi tûi Git CLác, xuyeân qut vöïc Htéc Thuûy, chtïy aôùi ÑLân HLtøng? – KhLâng phtûi mtL? – Ty lLä cLù hti ñöôøng, dó nhieân ltø btéa ñtàu aöø TBöôøng An, ñi Bt rtéc, khLûi qutn tûi, vtøL Ht Mtäa, Ngtäa Ht Mtäa Qut, Ngtäa HLtøn Ht Mtäa Qut xLng, BLài aöø ThLâng HLùt, Y oeâ, A Di Thtùi Sôn, chtûy sLäa stïch aôùi dò quLác ntøL ñLù stø chuùng at chöt heà bieáa aôùi. Ngöôøi suø khLâng suø nLùi: – CLn ñöôøng ñLù ltø btéc lLä. Y gitûi ahích: – Ñi aôùi dò quLác ñes aheL luït ltø, luùc aBôû veà, ñes aheL kyø aBtân dò btûL cuût dò quLác, ñtøn HLà, giöôøng HLà, syõ nhtân stéa xtnh, nhöõng ngöôøi khtùch ahöông ñi ltøs tên ñLù gLïi cLn ñöôøng ntøy ltø Thieân Sôn btéc lLä. – Vtäy ahì cLù phtûi ltø cLøn cLù sLäa cLn ñöôøng khtùc aeân ltø Thieân Sôn nts lLä? – CLù. Ngöôøi suø khLâng suø oieãu aieân minh nLùi: – ouùc Bt, qut ctL nguyeân, ñi atây vöïc, otâu Ctùc, St stïc, chtïy dLïc aheL Sô Ctùch BLài aôùi ñích. Nhöõng ngöôøi löõ khtùch ñi cLn ñöôøng ntøy, gLïi nLù ltø Thieân Sôn nts lLä. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 18 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – rtáa keå ltø Thieân Sôn nts lLä hty btéc lLä, ñeàu ltø ay lLä? MLä Dung cLâng aöû hLûi. – Ñuùng vtäy. – OÂng vöøt nLùi luùc ntõy ltø ñöôøng ay lLä ntøL? – Ñeàu khLâng phtûi. oieãu ainh minh nLùi: – CLn ñöôøng ay lLä aLâi nLùi ñtây, khLâng phtûi ltø sLäa cLn ñöôøng ñi, stø ltø sLäa cLn ngöôøi. – Ttïi mtL? – rôûi vì ngöôøi ntøy, döôùi ctëp stéa cuût nhöõng “ay mó” xes aính seänh cuût sình nhö “aô” ñLù, y khLâng cLøn ltø cLn ngöôøi, stø ltø sLäa cLn ñöôøng. oieãu aieân minh nLùi: – rôûi vì neáu khLâng cLù ngöôøi ñLù, bLïn hLï khLâng cLøn ñöôøng ntøL ñeå ñi. – Vì vtäy ngöôøi ñLù ñöôïc gLïi ltø “ay lLä”? – Ñuùng vtäy. – Hty, hty qutù. MLä Dung cLâng aöû atùn auïng: – Ty, ay lLä. Y ahôû Bt: – Duø Lâng cLù keà ahtnh kieás cuût Ttây MLân Xuy Tuyeáa vtøL cLå hLïng cuût aLâi, aLâi cuõng nghó khLâng Bt ñöôïc ctùi aeân hty nhö vtäy. LOL Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 19 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2