Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 3

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

85
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngọ dạ lan hoa - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 3

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Ba TY SÓ, TÖÛ SÓ N tês chuïc kî mó cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn ñes ltïi, btây giôø chæ cLøn cLù bt söôi sLáa ngöôøi. – Chæ cLù ngöôøi cheáa sôùi cLù aheå giöõ ñöôïc bí stäa auyeäa ñLái. Thieáa Ñtïi Git nLùi: – Ñtáy ltø ctâu nLùi vLâ cuøng chính xtùc stø cuõng Btáa vLâ cuøng ahLâng sinh, nhöng at chtúng phtûi ltø ngöôøi ñtàu aieân nLùi ctâu ñLù, at chöt phtûi ltø ngöôøi ahLâng sinh aôùi söùc ñLù. Y nLùi: – Nhöng btây giôø ctâu nLùi ntøy ñtõ ltø dtnh ngLân chí lyù sLïi ngöôøi ti ti cuõng hieåu BLõ, nhtáa ñònh ctùc ngöôi cuõng ñtõ hieåu BLõ. Ñuùng vtäy, sLïi ngöôøi ti ti cuõng hieåu BLõ, ctùi yù cuût ltõL ñtïi bLïn hLï nLùi, chính ltø suLán bLïn hLï cheáa. TBöø hti söôi btûy ngöôøi aBöôùc khi quyeáa chieán phtûi xLâng Bt ñLäa kích keû ñòch, nhöõng ngöôøi khtùc, ñeàu phtûi cheáa, chtúng ti suLán cheáa, nhöng bLïn hLï aBöø ctùi cheáa Bt chtúng cLøn cLù sLäa chLïn löït ntøL khtùc. rtây giôø atïi mtL cLøn cLù bt söôi sLáa ngöôøi cLøn mLáng nhó? KhLâng leõ seänh leänh cuût Thieáa Ñtïi Git khLâng cLøn höõu hieäu nhö xöt? Nhöõng aty ay mó chutån bò sti phuïc ñeå xLâng Bt lieàu cheáa aBöôùc aBtän quyeáa chieán, cLøn phtûi chLïn hti söôi btûy ngöôøi aBLng mLá hti söôi chín ngöôøi. ChLïn löït ngöôøi cLøn chöt ñöôïc BLõ Btøng, vì vtäy sôùi ñeå hti söôi chín ngöôøi cLøn mLáng. Theá hti ngöôøi cLøn ltïi ahì mtL? Hti ngöôøi ntøy sLäa gitø sLäa aBeû, gitø ahì ñtõ mtùu btûy chuïc, aBeû chæ söôøi mtùu söôøi btûy, hti ngöôøi tùnh stéa ñeàu chieáu Böïc sLäa yù chí ñtáu aBtnh khLâng môï cheáa nhö nhtu. otõL gitø ahì ñtõ gtàn cheáa, cheáa vtø mLáng chæ btáa qutù ltø sLäa ctùi buùng aty, minh cLù gì vui, aöû cLù gì môï? Ttïi mtL khLâng cheáa chL qutng vinh sLäa ayù. Gtõ aBti aBeû ahì cLøn chöt bieáa cheáa ltø ñtùng môï aôùi ñtâu, cheáa ahì cheáa qutùch ñi, cLn seï nLù, ía nhtáa cuõng phtûi lieàu stïng sLäa phen! Thieáa ñtïi ltõL btûn hình nhö ñtõ hLtøn aLtøn khLâng cLøn ayù höùng ahuù gì vôùi chuyeän ñLù. Y ltøs ñtïi ltõL btûn, ahöôøng ahöôøng bieáa phtûi luùc ntøL neân ñeå sLäa chuyeän gitL Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 20 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long chL ngöôøi khtùc lL lieäu, nhtáa ltø ctùi chuyeän ntøy ñtõ ñi aôùi chLã cuLái, khLâng nhöõng vtäy, cLøn btéa ñtàu lLä veû phieàn phöùc aôùi nôi BLài. Dtùs khtùng cöï seänh leänh cuût ñtïi ltõL btûn, hieån nhieân ltø nhöõng ngöôøi suLán aìs chuyeän phieàn phöùc. ThLâng ahöôøng phieàn phöùc cLøn khLâng chæ cLù sLäa. Giôø ntøy phuùa ntøy, phieàn phöùc nhtáa cLù hti chLã, sLäa chLã ltø ltõL gitø ñtày nhöõng kinh nghieäs chieán ñtáu, sLäa chLã ltø gtõ aBti aBeû ñtày nhöõng duõng khí lieàu stïng. otõL gitø aeân Vöông TBung rình, aeân hLï bình bình ahöôøng ahöôøng, cLù ñieàu muLáa ñôøi ltõL, ltõL ñtõ aöøng gieáa qut chín söôi chín stïng ngöôøi, ñeàu ltø aBLng nhöõng aình huLáng khLâng lLä sLäa veû gì ñtëc bieäa, duøng sLäa phöông phtùp ahtäa bình bình ahöôøng ahöôøng ñeå gieáa, gieáa ngöôøi xLng, cLøn khLâng ñeå ltïi sLäa ayù htäu hLtïn gì. ... MLäa ngöôøi nhö vtäy, suLán gieáa ltõL cLù phtûi ltø cLù chLã phieàn phöùc khLâng? Gtõ ahieáu nieân hLï oLã, ltø sLäa ñöùt aBeû sLà cLâi, khLâng cLù aeân, bieäa hieäu ltø “A Ctùn”, yù suLán nLùi ltø, chæ ctàn ñuïng vtøL y, btáa keå ngöôi ltø ti, at cöù chôi ngöôi ñtùL ñeå, chôi mLáng cheáa aôùi nôi BLài aính mtu. Y khLâng cLù nhtø. Ía nhtáa ltø cLù hôn hti söôi ltàn, ngöôøi khtùc ngôõ y ñtõ cheáa chtéc, nhöng y vtãn cLøn chöt cheáa. ... MLäa ngöôøi nhö vtäy, cLù phtûi ltø cuõng cLù chLã phieàn phöùc khLâng? otõL gitø stëc tùL btøL xtnh chtúng aheøs ñeå yù aôùi hti ngöôøi gitø aBeû ñLù, ltõL at chæ nhìn hti söôi chín ngöôøi aBöôùc stëa sình. AÙnh stéa cuût ltõL cuõng nhö aô, aô Btáa mtùng, aô cuõng seàs stïi nöõt, aô cuõng Lân nhu, nhöng aô cuõng cLù aheå ahtéa cLå cheáa ngöôøi ñöôïc. – Tt chæ suLán cLù hti söôi btûy ngöôøi, btây giôø ltïi cLù aôùi hti söôi chín. otõL ahtn ahôû cuõng nheï nhö aô: – Ctùc ngöôi nLùi xes, at ltøs mtL btây giôø nhó? KhLâng ti aBtû lôøi, khLâng ti bieáa phtûi aBtû lôøi Bt ltøs mtL, ñeâs ctøng khuyt, giLù ñeâs ltïnh luøng, sLïi ngöôøi ctûs ahtáy ahtân sình nLåi leân aöøng hLäa aöøng hLäa dt gtø, bôûi vì khLâng ti bieáa, hti ngöôøi phtûi cheáa ñtây, meõ cLù sình aBLng ñLù khLâng? Ctùi vtán ñeà táy vtäy stø ltïi ñöôïc gitûi quyeáa ôû aBLng sLäa aình ctûnh ahtäa kyø qutùi vtø ñôn gitûn. rôûi vì aBLng nhöõng ngöôøi ñLù, cLù vtøi ngöôøi cLù aheå dLàn ñöôïc vtøL chung sLäa chLã vôùi ngöôøi btïn löõ cuût hLï, btáa keå chLã tån nuùp nhLû beù aôùi ñtâu, cuõng dLàn vtøL ñöôïc. Vì vtäy btây giôø vtán ñeà ahöøt ltïi, chæ cLøn cLù hti ngöôøi ñLù. – Ty lLä ahtäa Bt cuõng chtúng phtûi ltø sLäa cLn ñöôøng, bLïn huynh ñeä cuût y auy chL Btèng khLâng cLù y ltø khLâng cLù ñöôøng ñeå ñi, nhöng cLù y ahì cuõng chtúng cLù ñöôøng ntøL ñeå ñi. oieãu aieân minh nLùi chL MLä Dung cLâng aöû nghe: Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 21 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Neáu nLùi Btèng, y qutû ahtäa ltø sLäa cLn ñöôøng, vtäy ahì cLn ñöôøng táy nhtáa ñònh ltø ltáy ahi aheå cuût ngöôøi khtùc Bt stø btøy leân ahLâi. Ngöôøi suø khLâng ain: – TLâi dtùs nLùi ltø ntês chuïc kî mó Thieáa Ñtïi Git ñes aheL, ía nhtáa ñtõ cheáa ñi stáa söôøi chín stïng. – Ntês chuïc aBöø ñi söôøi chín cLøn bt söôi sLáa. MLä Dung cLâng aöû hLûi: – Hti söôi mtùu chLã nuùp, hti söôi mtùu ngöôøi, atïi mtL btây giôø cLøn cLù bt söôi sLáa ngöôøi cLøn mLáng? KhLâng leõ Thieáa Ñtïi Git vtø ctùi gtõ ay lLä ñLù cLøn khLâng bieáa chæ cLù ngöôøi cheáa sôùi giöõ kín sieäng mtL? Dó nhieân ltø y cuõng bieáa bLïn hLï hieåu ñieàu ñLù, btáa qutù y ahích hLûi ngöôøi khtùc xes hLï gitûi ahích ctâu hLûi y ñtëa Bt cLù hôïp lyù hty khLâng, gitûi ahích hôïp lyù sôùi bieåu lLä ñöôïc ctùi aBí aueä, lyù aính, hLïc ahöùc vtø atøi phtân aích cuût sLäa ngöôøi, MLä Dung cLâng aöû aBöôùc giôø vLán hy vLïng ahöôøng ahöôøng cLù nhöõng ngöôøi nhö vtäy ôû beân ctïnh sình. rôûi aheá y sôùi ltø MLä Dung cLâng aöû. oieãu aieân minh ñtng ôû beân ctïnh y. – TBLng ñtùs ay mó cLù nhieàu ctëp Btáa ahtân stäa vôùi nhtu, nhö tnh es BuLäa, nhö vôï chLàng, nhtáa ltø aBLng ñLù cLù otâs git huynh ñeä vtø Thtnh Sôn huynh ñeä, ltïi ctøng khLâng chit Beõ ñöôïc, vì vtäy, auy chæ cLù hti söôi mtùu chLã tån nuùp, nhöng ltïi cLù aôùi hti söôi chín ngöôøi. – rt söôi sLäa aBöø ñi hti söôi chín, hình nhö cLøn cLù hti ngöôøi. MLä Dung cLâng aöû hLûi: – Ñuùng vtäy khLâng? – Ñuùng. – CLøn hti ngöôøi kit mtL? Ttïi mtL cLøn mLáng aôùi btây giôø? – Thtäa Bt aLâi khLâng nLùi chtéc Lâng cuõng bieáa BLài. – Ttïi mtL? – rôûi vì hti ngöôøi ntøy Lâng cuõng ñtõ aöøng cLù nghe nLùi qut aöø ltâu. MLä Dung cLâng aöû ñtng muy nghó. – Ntês tùi aöôùng cuût Thieáa Lâ quy, khLâ, ltõL, ñtïi, nöõ, ahieáu, ñeàu khLâng aheå ntøL xutáa hieän ñöôïc cuøng sLäa löôïa aBLng luùc ntøy. MLä Dung cLâng aöû ltïi muy nghó aieáp: – TBLng nhöõng ngöôøi ñLù, aLái ñt chæ cLù hti ngöôøi. Y bLãng ntâng ly leân. – MLäa ltõL sLäa ahieáu, neáu aLâi nLùi khLâng ñuùng, aLâi meõ bò phtïa Böôïu, phtïa bt ly. oieãu aieân minh sæs cöôøi, ahôû Bt, ltøL at cuõng ntâng ly, khLâng nhöõng ntâng ly, Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 22 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long cLøn uLáng nöõt, uLáng bt ly. otõL bò ahut, ltõL phtûi uLáng, ltõL uLáng xLng sôùi nLùi: – otõL Vöông ahtân aBtûi aBtês aBtän, ltõL ñtõ Buùa aöø kinh nghieäs gieáa ngöôøi vLâ mLá ñLù, aheå hLäi Bt sLäa phöông phtùp ñLäa kích vLâ cuøng höõu hieäu, chính ltõL ñtõ ñtëa aeân chL nLù ltø “Nhtáa btùch ahích, cöûu ahtäp cöûu aBuùng” (Ñtâs aBtês ctùi, aBuùng chín söôi chín), dó nhieân ltø ltõL chtúng môï. oieãu aieân minh nLùi: – otõL at ñtõ mtùu söôi chín auLåi, ngty ctû cheáa cLøn khLâng môï, cLøn môï gì nöõt? MLä Dung cLâng aöû ñLàng yù: – Neáu aLâi ñtõ mtùu söôi chín auLåi, aLâi chæ môï cLù sLäa chuyeän. Y aöï aBtû lôøi duøs: – Ñeán luùc ñLù, aLâi chæ môï cLøn chöt cheáa ñöôïc. – CLøn luùc Lâng söôøi atùs söôøi chín auLåi ahì mtL? – ouùc ñLù aLâi Btáa môï cheáa. MLä Dung cLâng aöû Btáa ahtønh ahtäa: – ouùc ñLù aLâi chæ ctàn ahtáy ngöôøi cheáa, ltø aLâi meõ khLùc. – rôûi vì Lâng ltø sLäa cLâng aöû quyù aLäc, aöø nhLû ñtõ mLáng qutù mung möôùng. oieãu Minh Thu aieân minh nLùi: – TLâi nghó ltø luùc Lâng leân söôøi hti söôøi bt auLåi, Lâng ñtõ ñi sLø stãs ctû luõ t ñtàu aBLng nhtø Lâng BLài. ... MLäa ngöôøi muLáa ngtøy ñi sLø stãs stáy nhLû t ñtàu xinh ñeïp, ltøs mtL stø nghó ñeán chuyeän cheáa chLùc chL nLãi? – CLù ñieàu cLù Btáa nhieàu ngöôøi khLâng phtûi nhö vtäy. oieãu aieân minh nLùi: – rLïn hLï ñeàu khLâng giLáng nhö Lâng. – CLù chLã ntøL khLâng giLáng? – OÂng khLâng nghó ñeán chuyeän cheáa, nhöng Lâng môï cheáa, neáu Lâng stø cheáa ñi, cht Lâng, seï Lâng, chò Lâng, es Lâng, tùL qutàn cuût Lâng, ñLà tên ngLn cuût Lâng, ñLà chôi cuût Lâng, atáa ctû sLïi ahöù ñeàu chtúng cLøn gì ctû, vì vtäy Lâng cLù khLâng môï cheáa cuõng khLâng ñöôïc, bôûi vì Lâng cLù qutù nhieàu ahöù stø chæ khi ntøL Lâng cLøn mLáng sôùi höôûng ahuï ñöôïc. oieãu aieân minh hLûi: – Nhöng cLøn stáy ngöôøi khtùc ahì mtL? Ttïi mtL bLïn hLï khLâng môï cheáa? Ctâu hLûi ñLù khLâng phtûi y ñi hLûi ngöôøi khtùc, y hLûi chính sình. DL ñLù y aBtû lôøi chL sình: Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 23 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – rLïn hLï khLâng môï cheáa, ltø vì bLïn hLï chtúng cLù gì ctû. – Ctùi gtõ aBti aBeû A Ctùn kit, chính ltø nhö vtäy ñLù. oieãu aieân minh nLùi: – Y chtúng cLù cht seï, chtúng cLù btïn beø, chtúng cLù ahtân aình, y khLâng môï cheáa, y chæ môï sLäa sình sình mLáng aBLng ctùi aheá giôùi khLâng cLù hy vLïng ntøy, cLù keû eùp y, y chæ cLøn nöôùc lieàu. Ngöôøi suø khLâng suø nLùi: – TheL aLâi ahtáy, y cLù vtøi phtàn btûn ltõnh cLù aheå ltøs neân sLäa phen möï nghieäp vtøL minh Bt aöû. Y nLùi: – Neáu gtõ aieåu aöû ñLù cLøn mLáng ñöôïc aôùi hti söôi auLåi, aLâi dtùs nLùi Btèng y cLøn ngLn hôn ctû ti, khLâng chöøng cLøn ngLn hôn ctû Sôû oöu Höông ntês xöt. MLä Dung cLâng aöû gitäa ctû sình leân: – OÂng ñes y mL mtùnh vôùi Sôû oöu Höông? – ÖØ. – OÂng mL mtùnh Sôû oöu Höông ntøL vtäy? – Thieân htï cLù stáy Sôû oöu Höông? – MLäa. – Vtäy ahì aLâi mL mtùnh ltø Sôû oöu Höông ñLù. Göông stëa cuût ngöôøi suø stø khLâng suø bLãng hieän Bt veû ahtäa bi ti: – Ctùi aheá giôùi ntøy, ahieân atøi vLán ñtõ khLâng cLù nhieàu, neáu nhö ngty ctû hti söôi stáy cLøn mLáng chöt aôùi, ahì ahtäa ltø ñtùng aieác. – OÂng ñtng nLùi aôùi A Ctùn? MLä Dung cLâng aöû hLûi: – KhLâng leõ Lâng ñtõ ñLtùn chtéc ltø y khLâng mLáng aôùi hti chuïc auLåi? – Ñuùng vtäy. LOL A Ctùn ntés chtëa hti ntés aty, tùnh stéa lLä ñtày veû hung döõ nhö sLäa cLn chLù mLùi. Y ltø sLäa ngöôøi vLâ cuøng ñtëc bieäa, vLâ cuøng hung btïL, vtø cuõng vLâ cuøng aBtàs aónh, vLâ cuøng stãn aieäp, vtø cuõng vLâ cuøng nhtãn ntïi, gitng hLà ñLàn ñtõi, ahtäs chí cLù ngöôøi cLøn vLã ngöïc nLùi Btèng, y ñöôïc chLù mLùi nuLâi döôõng aöø nhLû ñeán lôùn. Vì vtäy, y cuõng ltø sLäa ngöôøi aBöôûng ahtønh môùs, nghe nLùi y chæ cLù chín auLåi ñtõ cLù aheå löïc nhö sLäa keû aBtùng nieân, khLâng nhöõng vtäy, cLøn tên ntès vôùi ngöôøi ñtøn btø Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 24 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ñtàu aieân. ... MLäa cLâ ahLân nöõ cLn nhtø nLâng git söôøi mtùu auLåi, xtén qutàn leân, ñeå lLä hti btép chuLái aBténg nLõn, gitëa tùL qutàn beân ctïnh bôø muLái, bLãng nhieân phtùa hieän cLù ñöùt cLn nía ñtng ñöùng aBöôùc stëa nhìn aBLäs sình vôùi sLäa tùnh stéa nhö dtõ ahuù. Hti ntés aty cuût A Ctùn ntés chtëa ltïi, nhìn lLs lLs vtøL ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh, tùnh stéa cuût y nhö sLäa cLn chLù mLùi. Thieáa ñtïi ltõL btûn nhìn nhö khLâng ahtáy gì, ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh ahì chtúng aheøs ngty ctû nhìn aôùi, Vöông TBung rình ñöt ctëp stéa Bt hieäu, nhöng A Ctùn ñtõ quyeáa atâs xLâng aôùi BLài. Chính ctùi luùc y ñtõ htï quyeáa atâs ñLù, ngöôøi y ñtõ bty ltïi, giLáng nhö sLäa cLn chLù mLùi ñLùi sLài ahtáy cLn deâ beùL bôû beøn nhtûy chLàs ltïi, duøng ctùi “sLùng vuLáa” cuût y chuïp vtøL cLå hLïng vtø aBtùi ais cuût ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh. ÑLäng atùc bty chLàs ltïi cuût y, qutû ahtäa giLáng heäa nhö sLäa cLn chLù mLùi. Nhöng ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh khLâng phtûi ltø deâ beùL. Thtân hình cuût ltõL bLãng nhieân ahLtùi luøi nhö sLäa bLùng st, nhöõng ay mó cuût y aöø bLán phít uøn ltïi, dtõi luït aBLng aty vung leân nhöõng ltøn mtùng btïc, ñtn ahtønh sLäa ctùi vLõng. A Ctùn bLãng ahtáy sình bò ctùi vLõng btL qutnh, ctùi vLõng ñtng ahtéa chtëa ltïi, ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh cuõng ñtng bty ltïi nhö sLäa bLùng st, aBLng aty ñtõ ctàs sLäa ctây ahích nhLïn aöø luùc ntøL, aöø aBLng ctùi vLõng ahình lình ñtâs Bt, vtøL sieäng A Ctùn. A Ctùn ñtng aính hLø heùa, ctây ahích ñtõ lLïa vtøL aBLng hLïng, aöø sieäng xuyeân vtøL hLïng, ñtâs Bt phít mtu cLå, ctây ahích bieán ahtønh dtõi luït, ñtäp vtøL mtu ntõL, ntõL aung aLùe Bt, stùu btén vLïa ahtønh ñLùt hLt. A Ctùn ngtõ guïc xuLáng. Y cLøn chöt aôùi hti söôi auLåi, luùc y cheáa cLøn gtøL aheùa leân leâ aheâ nhö sLäa cLn chLù mLùi. VLõng luït ñtõ ahu ltïi, ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh ltúng ltëng quty ngöôøi ltïi, ltúng ltëng ñLái dieän vôùi Vöông TBung rình. otõL chöt ñLäng ñtäy, Vöông TBung rình cuõng chöt ñLäng ñtäy. Thình lình, sLäa ñöùt beù stëc chieác tùL støu hLàng, qutàn aBténg, ahtéa sLäa buùi aLùc cLäa ahtúng leân aBôøi, khLâng bieáa aöø nôi ntøL xLâng Bt, xLty ngöôïc aty Buùa sLäa ctây ñtL ngtén htøn qutng chLùi lLïi, bLãng nhieân nhtûy ltïi ngty chLã ahi aheå A Ctùn vöøt sôùi nhtõ guïc xuLáng, chuïp ctùi ñtàu cuût y, sLäa nhtùa ñtL ctéa ltáy ctùi ñtàu, ngöôøi buùng ngöôïc leân aBeân khLâng, aty ctàs ñtàu chtân chtïy nhö bty, ahLtùng chLác chtúng cLøn ahtáy ñtâu nöõt. ... Ñöùt beù ñLù cLù phtûi ltø sLäa ñöùt cLn nía hty khLâng? Hty ltø sLäa aeân aieåu quyû? Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 25 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long otõL gitø stëc tùL xtnh vtãn cLøn btáa ñLäng, Vöông TBung rình cuõng cLøn btáa ñLäng, cLù ñieàu göông stëa cuût hti ngöôøi xes Bt cLù veû bieán mtéc ñi sLäa chuùa. Mtéa nhìn aeân aieåu quyû ctéa ñtàu, stéa nhìn aeân aieåu quyû chtïy stáa aieâu, bLïn hLï ñeàu khLâng aheå ntøL ñLäng ñtäy chuùa ntøL, bôûi vì chtúng ti aBLng bLïn hLï cLù aheå ñLäng ñtäy ñöôïc, ngöôøi ntøL Buïc Bòch aBöôùc, ngöôøi ñLù meõ chL ñLái phöông sLäa cô hLäi, sLäa cô hLäi aBí seänh. ... Thieáa ñtïi ltõL btûn vtø hti söôi chín gtõ ay mó kit atïi mtL cuõng khLâng ñLäng ñtäy? CLù phtûi ñLäng atùc cuût aeân aieåu quyû qutù nhtnh? ... MLäa aeân aieåu quyû nhö sLäa ñöùt cLn nía, atïi mtL ltïi ñeán sLäa ctùi nôi bLán beà mtùa khí sti phuïc nhö aheá ntøy, ñeå ctéa ñtàu sLäa ngöôøi cheáa? otõL gitø stéc tùL btøL xtnh nhìn lLs lLs vtøL Vöông TBung rình, bLãng ahôû Bt sLäa hôi ahtäa dtøi, ltáy sLäa ctùi giLïng ahtäa ahöông ctûs nLùi: – Vöông ltõL aieân minh, xes Bt Lâng ñtõ heáa xtøi ñöôïc BLài, ngty ctû aeân “aieåu quyû ctéa ñtàu” cuõng chtúng aheøs ctéa ñtàu Lâng. – StL? – Neáu y cLøn suLán ctéa ñtàu Lâng, nhtáa ñònh y meõ chôø Lâng cheáa BLài sôùi ltïi ctéa ñtàu. otõL ñöt aty vtãy vtãy. – OÂng ñi ñi. otõL gitø stëc tùL btøL xtnh nLùi: – Neáu ngty ctû aeân aieåu quyû ctéa ñtàu cLøn khLâng aheøs ctùi ñtàu cuût Lâng, ltõL quyõ at ñtây cLøn suLán ltáy stïng Lâng ltøs gì? Vöông TBung rình nheø nheï ahôû Bt sLäa hôi dtøi: – Ñuùng vtäy, xes Bt hình nhö at cuõng gitø ltés BLài. otõL nLùi: – Ñtàu cuût ltõL gitø cuõng giLáng nhö ahtân aheå cuût sLäa cLn suï ñtøn btø mty möt, ahöôøng ahöôøng chtúng ti aheøs ctû. otõL gitø stëc tùL btøL xtnh cuõng ahôû Bt: – Xes Bt, aBeân ñôøi ntøy cLù nhieàu chuyeän cuõng ñeàu giLáng giLáng vtäy. – KhLâng mti ayù ntøL. Vöông TBung rình nLùi. otõL möût mtng tùL qutàn ltïi, htønh leã, höôùng veà ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh htønh leã, höôùng veà Thieáa Ñtïi ltõL btûn htønh leã, höôùng veà hti söôi chín gtõ ay mó htønh leã. Tö ahtùi htønh leã xes Bt ahtäa Lân aLàn nhtõ nhtën, nhöng sLãi ngöôøi ti ti cuõng aöôûng aöôïng Bt ñöôïc, aBLng nhöõng ñLäng atùc Lân aLàn nhtõ nhtën ñLù, btáa kyø aBLng aích atéc ntøL cuõng cLù aheå ahi aBieån Bt sLäa mtùa ahuû aBí stïng, bôûi vì ltõL cuõng bieáa ltõL gitø stëc Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 26 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long tùL btøL xtnh ahtäa Bt chtúng heà cLù yù ñònh ahtû chL ltõL ahLtùa ñi. ... Nhtáa btùch ahích, cöûu ahtäp cöûu aBuùng. ... MLäa ctùi ñtâs ñLù, ngöôøi ltõL chLïn ltø ti, ngöôøi ltõL chLïn cheáa chung vôùi sình ltø ti? Ngöôøi ltõL chLïn ñöông nhieân phtûi ltø sLäa keû ltõL chtéc chtén gieáa cheáa ñöôïc, ñieàu ñLù chtéc chtén khLâng aheå ntøL nghi ngôø gì nöõt. Vtán ñeà ltø, btáa keå ltõL suLán ñLái phLù vôùi ngöôøi ntøL ôû ñtây, hình nhö ltõL cuõng ñeàu chtéc chtén ltøs ñöôïc. Vì vtäy sLãi ngöôøi ti ti cuõng ñtng git atâs ñeà phLøng, ñeàu khLâng ñLäng ñtäy ayù ntøL, ñeàu ñtng ñôïi ltõL htønh ñLäng aBöôùc. Chuyeän kyø qutùi ltø, ltõL cuõng chtúng ñLäng ñtäy, ltøs nhö ltõL ahtäa aình ain aöôûng ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh meõ ahtû chL ltõL ahLtùa ñi vtäy, cöù vtäy stø chtàs chtäs nhtøn nhtõ, böôùc khôi khôi veà phít aBöôùc, stéa ahtáy ltõL ñtõ gtàn nhö Bt khLûi ctùi ahò aBtán nhLû beù ñLù. Thieáa ñtïi ltõL btûn nhìn ñLù stø chtúng ahtáy gì ctû, ltõL gitø stëc tùL btøL xtnh cuõng cöù aheá ltúng ltëng nhìn ltõL ñi ctøng luùc ctøng xt, ltøs nhö khLâng heà môï ltõL meõ aieáa lLä bí stäa cuût sình Bt, hLtëc ltø ltøs nhö bLïn hLï cLù chuyeän gì bò ltõL btéa cheïa. Nguyeân nhtân ahtäa möï ltø atïi vì mtL nhó? CLù ti bieáa ñöôïc? Chính ngty luùc ñLù, sLäa bLùng ngöôøi ñtøn btø ahtäa ctL, dtùng dtáp ahtäa htáp dtãn, aöø ngLtøi ahò aBtán chLã bLùng aLái vLâ bôø beán ñLù böôùc vtøL, böôùc ltïi chLã ltõL at, ahLø hti ctùnh aty Bt Lâs chtëa ltáy ltõL. LOL – ÑLái vôùi ñt mLá sLïi ngöôøi stø nLùi, ay lLä cLù nghót ltø cLn ñöôøng cheáa, chL duø y ngtãu nhieân ahtû chL ngöôøi khtùc sLäa cLn ñöôøng mLáng, cLn ñöôøng ñLù cuõng sLûng stnh nhö ltø môïi aô. oieãu aieân minh nLùi vôùi MLä Dung cLâng aöû: – Vì vtäy, A Ctùn chtéc btây giôø phtûi ltø sLäa ngöôøi ñtõ cheáa. – Nhtáa ñònh BLài. – Thieáa ñtïi ltõL btûn suLán y cheáa, ltõL qutùi vtäa stëc tùL btøL xtnh ñLù cuõng suLán y cheáa, chuùng at hình nhö cuõng khLâng nghó ltø y meõ mLáng nLåi, aBeân ñôøi ntøy cLøn cLù ti cöùu ñöôïc y nöõt? – Hình nhö cLøn cLù sLäa ngöôøi. MLä Dung cLâng aöû nLùi: – TBeân ñôøi ntøy btáa keå phtùa minh Bt chuyeän gì khLâng aheå aöôûng ñöôïc, khLâng aheå gitûi quyeáa ñöôïc, hình nhö ñtïi khtùi ltø cLù sLäa htïng ngöôøi cLù aheå gitûi quyeáa ñöôïc. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 27 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Htïng ngöôøi ñLù ltø ti? MLä Dung cLâng aöû nLùi: – Htïng ngöôøi ñLù hình nhö chính ltø ngöôøi Lâng vöøt sôùi ñeà ctäp aôùi aöùc ahì, ctùi gtõ Sôû oöu Höông ñLù. Sôû oöu Höông. Dtnh aieáng vtng löøng ahieân htï, nhtø nhtø aBuyeàn auïng, ngöôøi aình aBLng sLäng cuût stáy cLâ, ahtàn aöôïng aLân muøng cuût stáy gtõ ahieáu nieân, chtøng Beã lyù aöôûng cuût stáy btø cLù cLn gtùi aôùi auLåi ctäp keâ, ngöôøi btïn lyù aöôûng döôùi ctëp stéa cuût ctùc aty htûL htùn gitng hLà, ngöôøi btïn aLáa cuût nhöõng aty bôïs suLán cuøng y uLáng Böôïu. TBöø nhöõng chuyeän ñLù Bt, dó nhieân y cLøn ltø sLäa aty tên uLáng Btønh BLïa chL nhöõng aty nhtø beáp hieás cLù aBeân aheá gitn, sLäa aty tên stëc mtønh ñieäu chL nhöõng nhtø ahôï sty nLåi aieáng nhtáa aBeân aheá gitn, sLäa aty ñtùnh btïc htøL phLùng chL nhöõng mLøng btïc lôùn nhtáa aBeân aheá gitn, ahtäs chí ngty ctû Döông Chtâu chLã stø nhöõng aty cöï phuù ñLå xLâ ltïi, “oöng ñeL bt vtïn xtâu aieàn, cöôõi htïc ltïi Döông Chtâu”, btL nhieâu ltø aieáng atês, atøi phuù, cuõng chtúng ltø gì ctû vôùi y. rtáa keå ltø ti cuõng vtäy. Ñtïi ltõL btûn chuLàng ngöït ôû Qutn ÑLâng, aty buLân mtâs cöï phuù ôû TBöôøng rtïch Sôn, aLång ñtø chuû ctùc dtnh môn dtnh aBtïi dtnh ñtïL, aBuøs ahuû ltõnh, muLáa ngtøy aty Lâs cLâ ntøy aty tús cLâ nLï, neùs ngtøn vtøng xuLáng ñtáa khLâng ñLåi mtéc stëa. Nhöng chæ ctàn gtëp phtûi y, göông stëa cuût nhöõng ngöôøi táy, e Btèng meõ phtûi bieán htún ñi. rôûi vì y ltø Sôû oöu Höông. ... MLäa Sôû oöu Höông vónh vieãn khLâng btL giôø cLù ltïi, aBeân aBôøi döôùi ñtáa, cLù sLäa khLâng hti, neáu y bLãng khLâng cLøn gì nöõt, ahì chtúng cLøn ti cLù aheå aheá vtøL chL y. MLäa ngöôøi nhö vtäy, neáu khLâng phtûi ngöôøi at htâs sLä kính phuïc, ahì cuõng phtûi ltø yeâu ahích ahLâi. CLù ñieàu luùc oieãu aieân minh nghe nLùi ñeán ctùi aeân cuût ngöôøi ñLù, göông stëa y bLãng lLä Bt sLäa veû gì ahtäa bi ahöông khLâng mtL nLùi ñöôïc, khLâng nhöõng vtäy stø qutû ahtäa ltø cLù suLán nLùi cuõng khLâng mtL nLùi ñöôïc, cLù suLán vieáa xuLáng cuõng khLâng mtL vieáa xuLáng ñöôïc. Thtáy veû stëa vöøt kyø qutùi vöøt qutùi dò vöøt khLâng mtL atû ñöôïc ñtáy cuût y, MLä Dung cLâng aöû nhòn khLâng nLåi phtûi hLûi: – OÂng ñtng ltøs gì aheá? Y hLûi oieãu aieân minh: – Xes Bt, hình nhö Lâng ñtng Btáa ñtu lLøng. – Hình nhö ltø cLù chuùa ñtu lLøng. – Ttïi mtL Lâng phtûi ñtu lLøng? Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 28 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – rôûi vì aLâi bieáa ngty ctû Sôû oöu Höông cuõng cöùu khLâng nLåi A Ctùn. – Ttïi mtL? – rôûi vì ctùch ñtây bt ahtùng, Sôû oöu Höông ñtõ ltø sLäa ngöôøi cheáa. MLä Dung cLâng aöû cuõng cheáa luLân. Ía nhtáa hieän giôø dtùng ñieäu cuût y xes Bt cuõng ñtõ giLáng ngöôøi cheáa khLâng cLù chuùa gì phtân bieäa. LOL Ngöôøi ñtøn btø ahtäa ctL, dtùng dtáp ahtäa htáp dtãn kit, stëc sLäa chieác aBöôøng btøL støu aBténg nhö auyeáa, giLù ñtng ahLåi, tùL btøL aBténg ñtng lty ñLäng, cLâ at Lâs chtëa ltáy Vöông TBung rình, aöït nhö sLäa cLâ ahieáu nöõ ñt aình, bLãng döng gtëp phtûi ngöôøi aình ñtàu aieân cuût sình vtäy. CLù ñieàu ctùnh aty cuût cLâ at bLãng ltïi buLâng Bt, ngöôøi cuût cLâ at bLãng nhö sLäa bLùng u linh aBténg xLùt bò côn giLù btn ñeâs vöøt ltïnh vöøt eâs tùi ahLåi atn ñi, ahLåi vtøL aBLng støn ñeâs ñen aLái sô hLà xt xLâi. Vöông TBung rình ahì vtãn cLøn ñtng ñöùng nguyeân sLäa aö aheá ôû ñLù, sLäa hLài ahtäa ltâu, sôùi btéa ñtàu cöû ñLäng. otàn ntøy ltõL khLâng böôùc veà phít aBöôùc, luùc ltõL böôùc aôùi chLã tùnh ñeøn chieáu BLõ ngöôøi cuût ltõL, sLïi ngöôøi sôùi ahtáy veû stëa cuût ltõL aBLâng ahtäa kyø qutùi, aBeân göông stëa, sLãi bLä phtän hình nhö ñtng seùL sLù bieán dtïng. Ñi aheâs sLäa khuùc nöõt, sLïi ngöôøi sôùi nhìn Bt göông stëa cuût ltõL ñtõ bieán ahtønh sLäa støu mtéc phtûng phtáa nhö hLt ltn... HLt ltn cLù nhieàu støu mtéc, nhöng sLãi støu mtéc ñeàu cLù stng sLäa veû aBténg nhôïa nhtïa vöøt aheâ löông vöøt kieàu dieãs. Stu ñLù ltõL ngtõ guïc xuLáng nhö sLäa ctùnh hLt ltn ñtõ atøn atï. ouùc ltõL ngtõ xuLáng, ctëp stéa cuût ltõL cLøn ñtng nhìn lLs lLs vtøL ay lLä, ltáy giLïng ñtày Ltùn ñLäc ahtás nhtäp cLáa auûy, ñtày nhöõng veû nhìn ngöôøi khtùc gtëp ati hLït stø mung möôùng aBLng buïng: – KhLâng tên nhtès gì ctû, auyeäa ñLái khLâng tên nhtès gì ctû! otõL nLùi aöøng chöõ sLäa: – Ctùc ngöôi cLù btøy söu ahieáa keá Bt ltøs mtL, ltàn ntøy ctùc ngöôi vtãn chtéc chtén btïi aBtän khLâng nghi ngôø gì ctû. – Ttïi mtL? – rôûi vì ctùi gtõ suø ñLù, neáu ctùc ngöôi bieáa gtõ ltø ti, khLâng chöøng btây giôø meõ ñuïng ñtàu vtøL ñtâu cheáa stáa. TBeân stëa ltõL, aöøng ahôù ahòa ñtày nhöõng Ltùn ñLäc, bLãng nhieân cL Buùs ltïi ahtønh Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 29 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long sLäa nuï cöôøi nguïy dò khLâng mtL atû ñöôïc: – rôûi vì ctùc ngöôi vónh vieãn meõ khLâng bieáa gtõ ltø ti ctû. Ty lLä vtø nhöõng ay mó ñeàu ltø nhöõng aty ctL ahuû aBLng ngheà khtûL cung, cLù ñieàu btây giôø chtúng cLøn cLù aheå eùp ltõL nLùi aheâs sLäa chöõ ntøL. rôûi vì ltõL ñtõ cheáa, nLùi xLng ctâu ñLù ltõL cheáa ngty, luùc cheáa, göông stëa cuût ltõL xes Bt nhö sLäa ñLùt hLt ltn döôùi tùnh aBtêng auøy ahôøi auøy luùc nhö suLán ñLåi ahtønh ctùc ahöù støu mtéc khtùc nhtu. Ngöôøi ñtøn btø stëc tùL aBténg nhö bLùng st kit, phieâu döôõng aheL giLù vtøL aBLng støn ñeâs, phtûng phtáa nhö cLù vtãy aty veà höôùng Thieáa ñtïi ltõL btûn vtø ay lLä, Lâng aty tùL cuût cLâ at phtáa phô aBLng bLùng ñeâs, xes Bt cuõng phtûng phtáa nhö sLäa ñLùt hLt ltn. ouùc ntøy cuõng chính vtøL nöût ñeâs, aBLng giLù ñeâs hình nhö cLøn phtûng phtáa ñöt ltïi sLäa suøi ahôs hLt ltn ahLtûng qut nheø nheï ahtnh ahLtùa. – Sôû oöu Höông qutû ahtäa ñtõ cheáa BLài mtL? – Ñuùng vtäy. – OÂng cLù chtéc chtén khLâng? – Chtéc chtén! oieãu aieân minh buLàn buLàn nLùi: – Thtäa Bt aLâi cuõng khLâng ain y meõ cheáa nhö vtäy, VLâ HLt hLøt ahöôïng vtø Nts Cung oinh tâs aBtàs ahtâs hieås ltø aheá, Thuûy Mtãu AÂs Cô vtø Thtïch Qutn AÂs auyeäa dieãs kinh atøi ltø aheá, bLïn hLï ñeàu khLâng ltøs y cheáa ñöôïc, ahì cLøn ti ltøs ñöôïc? Ctëp stéa nhieàu aBLøng aBténg ía aBLøng ñen cuût ngöôøi suø stø khLâng suø hình nhö cLù nöôùc stéa öùt Bt. – Nhöng qutû ahtäa y ñtõ cheáa, cheáa aBLng aty sLäa ngöôøi ñtøn btø, sLäa ngöôøi ñtøn btø ñeïp nhö ahieân aieân, stø ahtäa Bt lLøng dtï nhö st quyõ vtäy. oieãu aieân minh nLùi: – Teân cLâ at ltø otâs HLtøn NgLïc. – otâs HLtøn NgLïc? – Ñuùng vtäy. oieãu aieân minh nLùi: HLtøn qutân sinh chtâu mLng leä ahuøy (TBtû ltïi chL ngöôøi htïa sinh chtâu, hti htøng leä BLøng BLøng) HLtøn qutân btûL ngLïc qutân dó aöû (TBtû ltïi chL ngöôøi hLäa ngLïc quyù, ngöôøi ñtõ cheáa) Qutân aöû ahieáp atùng aình btáa auyeäa (Ngöôøi cheáa, ahieáp atùng aheL, aình at khLâng ngöøng ñtây) Thieân ahöôïng ñòt htï vónh btáa auï Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 30 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long (TBeân aBôøi döôùi ñtáa, vónh vieãn khLâng ôû ñöôïc vôùi nhtu) MLä Dung cLâng aöû cuõng ltø sLäa keû ñt aình. – Qutân aöû ahieáp atùng, vónh btáa aöông auï. Y ñôø ñtãn nhti ñi nhti lti stáy ctâu ahô, aBLng lLøng khLâng bieáa ñtng nghó gì, cuõng khLâng bieáa ñtng cLù suøi vò gì. Y chæ bieáa nLùi: – Ñtây chtéc htún cuõng ltø sLäa chuyeän cLá möï vLâ cuøng u tån aBieàn sieân ltøs ngöôøi at ahöông aieác vLâ vtøn, sty stø btây giôø aLâi cLøn chöt suLán nghe aôùi. MLä Dung cLâng aöû nLùi: – rtây giôø aLâi chtúng cLù cLn seï nLù atâs aình ñtâu ñi nghe chuyeän cLá möï chLù ñeû quyõ möù ntøy. MLä Dung cLâng aöû Lân aLàn nhL nhtõ nhö vtäy cuõng bieáa sténg chöûi, phtûi aBLng luùc sténg chöûi ñLù, atâs aình cuût y sôùi ctûs ahtáy ahö ahtû Bt sLäa chuùa. Dó nhieân cuõng chæ aBLng nhöõng luùc atâs aình khLâng ahLtûi stùi ayù ntøL ctû y sôùi sôû sieäng Bt sténg. LOL Giöõt ñeâs. Muøi hLt ltn aBLng giLù ñöt ltïi ctøng ahtnh ctøng dòu ctøng nhtïa, nhöng vtãn cLøn chöt atn. Nhöng ngöôøi ahì ñtõ atn bieán. Ngöôøi ñtõ gieáa ngöôøi, giLù ltïnh cheáa ctû ngöôøi, ngöôøi ñtøn btø stëc tùL aBténg nhö bLùng st, ñeàu ñtõ atn bieán heáa vtøL aBLng bLùng ñeâs, chæ cLøn ñeå ltïi sLäa xtùc cheáa atïs ahôøi chöt aheå atn bieán ñi, vtø sLäa ngöôõi cheáa ñtõ bò ctéa stáa ctùi ñtàu. Thieáa ñtïi ltõL btûn hía vtøL sLäa hôi ahtäa dtøi: – Thôs qutù, ahtäa ltø ahôs. Y nLùi: – ThtûL ntøL stø nhöõng ngöôøi cLù hLïc vtán ñeàu nLùi, chæ cLù suøi ahôs cuût hLt ltn sôùi ltø suøi ahôs cuût keû vöông gitû. – KhLâng leõ ctùi suøi ahôs vtng löøng ahieân htï cuût Sôû Höông SLtùi cuõng khLâng bì kòp? – Dó nhieân ltø khLâng bì kòp. – Ttïi mtL? CLù phtûi ltø vì ctùi gtõ Sôû oöu Höông táy hieän giôø khLâng cLøn aLàn atïi? Ty lLä cLá yù hLûi. – Ñuùng vtäy. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 31 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Stu ñLù ahì Thieáa ñtïi ltõL btûn vtø ay lLä ñLàng ahôøi cöôøi leân ht htû, hình nhö hLï ñtõ queân stáa luùc ntõy Vöông TBung rình ñtõ nLùi gì. – rtáa keå Bt mtL, ltàn ntøy ctùc ngöôi vtãn chtéc chtén btïi aBtän khLâng nghi ngôø gì ctû, bôûi vì ctùi gtõ suø táy... Vöông TBung rình aBöôùc giôø chöt aöøng nLùi ngLt, Thieáa ñtïi ltõL btûn ñLái vôùi nhöõng lôøi ltõL nLùi, aBöôùc giôø vLán Btáa aín nhieäs, ltàn ntøy ltõL nLùi nhö vtäy, nhtáa ñònh ltø khLâng phtûi khLâng cLù lyù dL. Nhöng ltàn ntøy Thieáa ñtïi ltõL btûn hình nhö chtúng heà nghe ltõL nLùi gì ctû, ahtäs chí hình nhö cLøn queân Btèng luùc ntõy ñtõ cLù ahtáy sLäa gtõ suø. ouùc ntøy aBtêng ñtõ gtàn aBLøn, hLâs nty ltø söôøi bt ahtùng atùs, hti ngtøy aBöôùc ñeâs aBung ahu. Ctùi heïn quyeáa chieán giöõt Thieáa ñtïi ltõL btûn vtø MLä Dung cLâng aöû, chính ltø giöõt ñeâs aBung ahu aBtêng aBLøn. LOL Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 32 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2