Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 5

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

89
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngọ dạ lan hoa - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 5

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Naêm ÑEÂM QUYEÁT CHIEÁN ... Sinh seänh aBeû aBung, ahtàn ahtùi phi döông, lLøng ain khLâng aheå mL mtùnh ñöôïc, ngLtïi stïL phi ahöôøng xutáa chuùng, cLn nhtø aheá git gitøu nhtáa nöôùc, chæ aieác ltø... Thtùng atùs, söôøi ltês, aBung ahu, aBtêng aBLøn. Ngöôøi ñtâu? Ngöôøi ñtõ ñLå stùu. TBtêng khLâng cLù stùu, ngöôøi cLù. Töø seù ntøy nhìn ltïi, tùnh aBtêng khLâng mtùng ltïn nhö tùnh ñeøn, ñuû ctùc ahöùc ctùc dtïng ñeøn ñtng aBeL khtép phLá xtù neõL ñöôøng, atáa ctû nhöõng chLã ntøL cLù aheå aBeL ñeøn ñöôïc, ltøs chL sLäa ahôøi ñieås vLán phtûi ltø giti aieáa ahtäa ltø ñLtøn vieân tn ltïc, xes Bt bLãng bieán ahtønh nhö giLáng giLáng sLäa ñeâs lieân hLtn aBöø aòch. Ctùi ahò aBtán ntès ôû bieân ahuøy vLán ñtõ is lìs nhö cheáa khLâng sLäa bLùng ngöôøi kit, xes Bt cuõng bieán ahtønh nhö phLá phöôøng ñeøn ñuLác huy hLtøng aBLng ñeâs aBöø aòch. Chæ cLù ñieås ñtùng buLàn ltø, aBeân ñöôøng phLá chæ ahtáy cLù ñeøn, khLâng ahtáy cLù ngöôøi. Ngöôøi ñtng ôû aBeân ltàu. oöù Htûi ltâu ôû ngty giöõt aBung atâs cuût ñLtïn ñöôøng ntøy, cuõng giLáng nhö aBtùi ais cuût ahò aBtán. KhLáng cheá heáa ctùi hLâ htáp nhòp ahôû vtø stïch,tùu ñtng chtûy cuût heáa ctû nôi ntøy, nhöõng ngöôøi ôû ñtây, ti ti cuõng ltáy ñLù ltøs vinh htïnh. Thieáa ñtïi ltõL btûn ñtng ngLài cheãs cheä aBeân ltàu, tùnh stéa nhö cuù vLï, dtùng ñieäu ahì xes Bt giLáng nhö hLã nhö btùL, ñtng khtùa vLïng uLáng stùu cöøu ñòch. CLù Btáa nhieàu ngöôøi ñtng dtøn htøng ñöùng aBöôùc stëa y ahLâng btùL: – rinh khí ñtõ kieås aBt hLtøn atáa. – Ñeøn ñuLác, dtàu mtùp bLå mung hLtøn atáa, khLâng ti khuyeáa dtnh, khLâng ti beänh hLtïn, khLâng ti mty Böôïu, khLâng ti ahtáa ltïc, khLâng ti aBLán. – Ñöôøng phLá dLïn deïp hLtøn atáa, khLâng cLù nöôùc, khLâng cLù chöôùng ngtïi vtäa! MLãi chuyeän ñeàu ñtõ ñöôïc tn btøy ahLût ñtùng, nhöng khLâng ti ñeà ctäp ñeán nhöõng gtõ ay mó sti phuïc. Ñieàu ñLù auyeäa ñLái ñöôïc btûL aBì bí stäa, aBöø hti söôi chín gtõ ay mó ñtng chutån bò lieàu stïng kit Bt, chæ cLù ñtïi ltõL btûn vtø ay lLä bieáa ñöôïc bí stäa ñLù ahLâi, duø chL cLù ti khtùc bieáa ñöôïc, ngöôøi ñLù cuõng khLâng ctùch ntøL nLùi Bt ñöôïc bí stäa. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 45 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ngöôøi khLâng cLù sieäng, chtúng nLùi gì Bt ñöôïc, ngöôøi khLâng cLù ñtàu, ltøs mtL cLù sieäng? Thieáa ñtïi ltõL btûn vtø Ty lLä aieân minh, auy veû stëa Btáa nghieâs aBLïng, nhöng xes Bt cuõng Btáa aBtán aónh vtø ung dung. ÑLái vôùi chuyeän ñLù, hình nhö bLïn hLï aBöôùc giôø vtãn Btáa chtéc tên. MLä Dung cLâng aöû dtnh löøng ahieân htï kit, oieãu Minh Thu suø stø khLâng suø kit, aBLng ctëp stéa cuût bLïn hLï, hình nhö chæ btáa qutù ltø hti cLn ahieâu ahtân aheá ahLâi. rLïn hLï ñtõ ñLáa ñeøn leân, ñôïi ahieâu ahtân bty ltïi. Xt xt bLãng cLù sLäa ltøn tùnh mtùng löôùa qut, phtûng phtáa nhö mtL xeïa ngtng aBôøi, sLäa ngöôøi ahtân nheï nhtøng nhö chis eùn ñtng aöø aBLng bLùng aLái löôùa vtøL tùnh ñeøn mtùng chLtng, aheâs sLäa ctùi löôùa nöõt, ngöôøi y ñtõ xuyeân vtøL aBLng ltàu ctL. Y ahLtïa aBLâng nhö sLäa ñöùt beù, nhöng auLåi atùc cuût y ñtõ aôùi bt söôi mtùu bt söôi btûy, y xes Bt nhö sLäa cLâ gtùi cLøn chöt hLtøn aLtøn aBöôûng ahtønh, cLù ñieàu, y ñtõ cLù Btâu aöø btL nhieâu ntês veà aBöôùc. rôûi vì y ltø sLäa keû chtâu nhti. TBôøi minh vLán ltø sLäa chtâu nhti. Chæ btáa qutù cLn ngöôøi chtâu nhti cuût y cLù sLäa vtøi chLã khLâng giLáng nhöõng chtâu nhti khtùc aheá ahLâi. Y hLï Chtâu, aeân ltø Chtâu Nhti. Y ltáy vôï. Vôï y aeân ltø Mtõ Giti Giti, dung stïL giti, cLn nhtø giti, phLng ñLä giti, tùL qutàn cuõng giti, vtø ltø sLäa giti nhtân cLù aieáng aBLng gitng hLà. Nhtáa ltø ahtân hình cuût btø at Btáa ñtùng ñeå ñöôïc atùn auïng, chtân dtøi, ngöïc ctêng, eL ahLn, chL duø ltø sLäa ngöôøi ñtøn Lâng khLù aính ñeán ñtâu, nhtáa ñònh cuõng khLâng aheå chæ Bt ñöôïc sLäa chLã khuyeáa ñieås. Mtõ Giti Git ctL btûy ahöôùc sLäa atác, mL vôùi Lâng chLàng cLøn ctL suLán gtáp bLäi. Chæ cLù ñieås ñLù khLâng ahLâi, Chtâu aieân minh cLù aheå ltáy ltøs kieâu ngtïL ltés BLài. CLøn ltøs chL y kieâu ngtïL hôn ltø, ngöôøi aBLng gitng hLà htâs sLä y khLâng phtûi ltø vôï cuût y, stø ltø khinh cLâng cuût y. Y aöï ain Btèng khinh cLâng cuût sình aBLng gitng hLà, ía nhtáa cuõng btøy ñöôïc vtøL htøng ahöù atùs. Thtân nheï nhö yeán, ñtùp xuLáng ñtáa khLâng sLäa aieáng ñLäng, luùc ñtùp xuLáng, cuõng chính vöøt ñuùng beân ctïnh ati cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn. Thieáa Ñtïi Git vtãn ngLài cheãs cheä btáa ñLäng ôû ñLù, bôûi vì y ñtõ bieáa ngöôøi ntøy meõ ltïi, khLâng nhöõng vtäy, ltïi ngty beân ctïnh ati cuût sình. Chtâu Nhti stø aBieån khti khinh cLâng BLài, “chLã ñtùp xuLáng” vLán vLâ cuøng chính xtùc, aBöôùc giôø ía cLù ti bì ñöôïc vôùi y ñieås ñLù, chL duø y ñöùng dtäy nhtûy lLän vLøng söôøi stáy hti chuïc ctùi, luùc y ñtùp xuLáng ñtáa, y cuõng meõ ñtùp ngty chLã y vöøt Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 46 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long sôùi nhtûy lLän vLøng, ahtäs chí ngty ctû ñeá gitøy cuõng phuø hôïp khLâng xeâ xích stûy sty. Cuõng giLáng nhö ctëp sLâi cuût ngöôøi aình vöøt sôùi yeâu nhtu, ñtn kín vtøL, khLâng hôû ltáy sLäa ly. Vì vtäy ñtïi ltõL btûn chæ hLûi höõng hôø sLäa ctâu: – Tình aheá Bt mtL? – Tình aheá Btáa aLáa. Chtâu Nhti nLùi: – Y heäa nhö ñtïi ltõL btûn ñtõ döï lieäu, nhöõng ngöôøi neân ñeán ñeàu ñtïi khtùi ñtõ ñeán ctû. – Ñtïi khtùi? Ñtïi ltõL btûn hLûi: – Ñtïi khtùi aôùi btL nhieâu? – Chæ mti cLù sLäa ngöôøi. – Ai? – oieãu Minh Thu. Chtâu Nhti nLùi: – Ctùi gtõ suø stø khLâng suø táy aBöôùc giôø vLán qut ltïi sLäa sình sLäa ngöït, cLù ñieàu gtàn ñtây bLãng nhieân ltïi ñi ñtàu nhtäp vtøL nhtø MLä Dung ôû Gitng Nts. – Ttïi mtL? – Chtúng ti bieáa atïi mtL ctû. Chtâu Nhti nLùi: – otïi ctøng ltøs chL ngöôøi at khLâng ngôø ñöôïc ltø, hLâs nty khLâng ahtáy gtõ at ltïi. Thieáa ñtïi ltõL btûn hình nhö ñLái vôùi ctùi vtán ñeà ñLù khLâng ltáy gì ltøs höùng ahuù ltés, ctùi vtán ñeà y cLù chuùa höùng ahuù ltø: – KhLâng neân ltïi cLù btL nhieâu ngöôøi? – MLäa. – Ai? – MLäa ngöôøi ñtøn btø duøng stûnh vtûi che kín stëa, stëc sLäa chieác tùL btøL støu aBténg aBuøs aöø aBeân xuLáng döôùi, xes Bt cLù veû Btáa ahtàn bí. Chtâu Nhti nLùi: – MLä Dung ngLài aBeân sLäa ctùi kieäu nhLû ltïi, ngöôøi ñtøn btø ntøy aBöôùc mtu vtãn ôû beân ctïnh y. Thieáa ñtïi ltõL btûn chtu støy ltïi, y bLãng hLûi Chtâu Nhti: – StL ngöôi bieáa ñLù ltø ñtøn btø? Y hLûi Chtâu Nhti: Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 47 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – KhLâng nhöõng ngöôi chtúng ahtáy stëa cLâ at, ngty ctû ahtân hình cuõng khLâng ahtáy BLõ, mtL ngöôi chtéc ñöôïc nhtáa ñònh ltø ñtøn btø? Ctâu hLûi táy vLâ cuøng mtéc beùn, vLâ cuøng xtùc ahöïc, ctâu aBtû lôøi cuût Chtâu Nhti cuõng vLâ cuøng ahöïc aeá nhö vtäy: – rôûi vì aLâi sôùi nhìn cLâ at ñtõ ahtáy ñLäng aình leân, aLtøn ahtân aBeân döôùi ñeàu nLùng ctû leân. Chtâu Nhti nLùi: – Ctû ngöôøi cLâ at aöø aBeân xuLáng döôùi aLâi chtúng ahtáy gì, nhöng ctûs gitùc cuût aLâi luùc ñLù, ltïi cLøn ñLäng aình hôn ctû ahtáy btûy atùs chuïc cLâ gtùi aBtàn aBuLàng ñöùng aBöôùc stëa. Ctùi ahöù ctûs gitùc táy ahtäa khLù stø gitûi ahích. Chtâu Nhti chæ cLù aheå nLùi ñöôïc Btèng: – CLâ at ñi aBeân ñöôøng, sLãi böôùc, sLãi ñLäng atùc, ñeàu ñöôïc ñtày veû cöïc kyø duï ctûs, nhtáa ltø ctëp stéa cuût cLâ at. Chtâu Nhti ltïi ahôû Bt: – Ctëp sLäa cuût cLâ at giLáng nhö ñLâi btøn aty vLâ hình, auøy ahôøi auøy luùc ñeàu cLù aheå chuïp ltáy hLàn phtùch ngöôøi at dtãn ñi. oôøi gitûi ahích cuût y khLâng aheå nLùi ltø BLõ Btøng, nhöng ñtïi ltõL btûn vtø Ty lLä aieân minh ñeàu hieåu yù cuût y BLõ Btøng sinh btïch. MLäa vöu vtäa aBôøi minh cuõng giLáng nhö ctùi aBuøy, btáa keå sình gitáu nLù vtøL ctùi auùi ntøL, nLù ñeàu cLù aheå ñtâs ahuûng ctùi auùi lLøi Bt ngLtøi. – Ngöôi cLù bieáa ngöôøi ñtøn btø ñLù ltø ti khLâng? – KhLâng bieáa. Chtâu Nhti nLùi: – Nhöng aLâi bieáa cLâ at nhtáa ñònh ltø ngöôøi cuût MLä Dung cLâng aöû, cLâ at ñi aheL MLä Dung cLâng aöû, cô hLà nhö khLâng Bôøi xt sLäa böôùc. ... Ñöôïc sLäa ngöôøi ñtøn btø nhö vtäy ñi aheL sình khLâng Bôøi xt sLäa böôùc, ngöôøi ñtøn Lâng ñLù dó nhieân phtûi ltø sLäa aty xutáa chuùng. – Ctùi gtõ MLä Dung hieän ahôøi ltø sLäa ngöôøi nhö aheá ntøL? Thieáa ñtïi ltõL btûn hLûi Chtâu Nhti: – Y cLù chLã gì ñtëc bieäa? – Ñieàu ñLù cuõng khLù nLùi ltés. Chtâu Nhti ñtng dL döï. Ttøi qutn mtùa cuût y aBöôùc giôø vLán Btáa beùn nhtïy, khLâng nhöõng vtäy y cLøn ltø ngöôøi tên nLùi Btáa hty, suLán hình dung Bt sLäa ngöôøi phi ahöôøng xutáa chuùng, phtûi ltø chuyeän qutù deã dtøng ñLái vôùi y. – Gtõ MLä Dung ntøy, hình nhö khLâng giLáng nhöõng aty MLä Dung stáy ñôøi Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 48 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long aBöôùc. Chtâu Nhti nLùi: – Xes beà ngLtøi, y cuõng chtúng cLù gì khtùc vôùi nhöõng ngöôøi kit, cuõng sLäa veû stëa nhL nhtõ khLâng xes ti Bt gì, luùc ntøL cuõng ôû aBeân ctL ctL ñtâu ñLù, göông stëa aBténg beäch khLâng sLäa ayù stùu, ltøs nhö stëa sLäa ngöôøi cheáa. – KhLâng phtûi ngöôøi cheáa. Thieáa ñtïi ltõL btûn ltïnh luøng xen vtøL: – Quyù aLäc ñLù. – Quyù aLäc? – rLïn hLï ahöôøng hty nLùi, chæ cLù nhöõng keû ctL quyù nhtáa, sôùi cLù ctùi veû stëa nhö vtäy, khLâng nhöõng phtûi aBténg beäch khLâng cLù ayù stùu kit, stø cLøn phtûi aBténg ñeán suLán xtnh ctû luLân. Thieáa ñtïi ltõL btûn cöôøi nhtïa: – rôûi vì nhöõng htïng ngöôøi nhö bLïn hLï, ahLâng ahöôøng khLâng phtûi chtûy sLà hLâi nöôùc stéa döôùi tùnh stëa aBôøi. Y khLâng phtûi ltø htïng ngöôøi ñLù, y ltø sLäa ngöôøi qutäa khôûi leân aöø stùu huyeáa sLà hLâi, dt stëa cuût y mtïs nhö ñLàng, vì vtäy luùc y nLùi ñeán nhöõng ngöôøi ñLù, giLïng nLùi luùc ntøL cuõng ñtày veû khinh ahò sieäa vtø chtâs bieás. ... rôûi vì y bieáa, btáa keå y cLù quyeàn aheá aieàn btïc lôùn ltL ñeán btL nhieâu, y cuõng khLâng aheå ñLåi ñöôïc ctùi veû stëa táy. rôûi vì y chæ cLù “hieän atïi” vtø “vò lti”, nhöng y khLâng cLù “qutù khöù”. ... Qutù khöù cuût y khLâng aheå ntøL ñöôïc ñeà ctäp aôùi, ahtäs chí ngty ctû chính y cuõng khLâng suLán nghó aôùi nLù. ... Neáu sLäa ngöôøi khLâng cLù nhöõng hLài öùc tás tùp ñeïp ñeõ, ahì luùc y btéa ñtàu gitø BLài, ltøs mtL cLù aheå qut ñöôïc nhöõng ngtøy ltïnh leõL aòch sòch? Chtâu Nhti BLáa cuLäc cuõng hieåu ñöôïc ctùi yù cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn. – Nhöng ctùi gtõ MLä Dung ahôøi ntøy, nhtáa ñònh khLâng phtûi ltø ahöù aöï ctL aöï ñtïi. – StL? – Ctùi gtõ MLä Dung ntøy auy xes Bt giLáng heäa nhö nhöõng ngöôøi khtùc, nhöng... Chtâu Nhti muy nghó sLäa hLài, sôùi chLïn ñöôïc sLäa ctâu nLùi hình dung ahích hôïp: – Nhöng aBLng ctùi xtùc ctùi vLû ñLù, hình nhö cLøn cLù sLäa keû khtùc ñtng tån nuùp beân aBLng. – MLäa keû nhö aheá ntøL? – MLäa keû hLtøn aLtøn aöông phtûn vôùi beà ngLtøi cuût y. Chtâu Nhti nLùi: – MLäa keû löøt bòp vöøt ay bæ, vöøt htï löu, vöøt tâs hieås, vöøt tùc ñLäc, vöøt ahLâ Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 49 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long auïc, vöøt ñieâu ngLt, vöøt vLâ mó, vöøt atøn btïL vöøt cöôùp giöïa. Thieáa ñtïi ltõL btûn bieán htún mtéc stëa. MLäa ngöôøi cLù aheå cLù hti aính ctùch hLtøn aLtøn aöông phtûn nhö vtäy, khLâng nhöõng ltø chuyeän khLâng aheå aöôûng aöôïng ñöôïc, stø cLøn ltø chuyeän cöïc kyø ñtùng môï. Chtúng ti suLán cLù sLäa keû ahuø nhö vtäy. – Vuõ cLâng cuût y Bt mtL? Thieáa ñtïi ltõL btûn bLãng vLä vtõ hLûi: – Vuõ cLâng cuût y nhö aheá ntøL? – TLâi khLâng bieáa. Chtâu Nhti nLùi: – TLâi nhìn khLâng Bt. – Nhöng chtéc htén ltø ngöôi phtûi nhìn Bt, giöõt nhöõng ñLäng atùc cuût y, cLù nhöõng chLã gì ñtëc bieäa chöù. Ñtây ltø chuyeän phtûi nhìn Bt ñöôïc. MLäa ngöôøi ñtõ chòu sLäa möï hután luyeän nghieâs ctùch, sLäa ngöôøi cLù btûn ltõnh aôùi söùc ñtëc bieäa khLâng phtøs auïc nöõt, ahì aBLng nhöõng ñLäng atùc, ahtäs chí ngty ctû aBLng veû stëa, ñeàu cLù aheå nhìn ahtáy Bt. HuLáng gì Chtâu Nhti ltø keû ñtõ ñöôïc hután luyeän kyõ löôõng veà phöông dieän ñLù. KhLâng ngôø, y vtãn nLùi: – TLâi nhìn khLâng Bt. – StL ngöôi nhìn khLâng Bt ñöôïc? Ñtïi ltõL btûn ñtõ cLù beà gitän döõ: – KhLâng leõ ngöôi khLâng ahtáy y ñtâu ctû? – TLâi ahtáy y. Chtâu Nhti nLùi: – Nhöng aLâi chæ ahtáy ngöôøi cuût y, khLâng ahtáy veû stëa vtø ñLäng atùc cuût y. – Ttïi mtL? – rôûi vì y khLâng heà cöû ñLäng gì ctû, ngty ctû sLäa ngLùn aty cuõng khLâng cLù ayù cöû ñLäng. Chtâu Nhti nLùi: – KhLâng nhöõng vtäy, göông stëa y khLâng cLù ltáy ayù bieåu aình. Chtâu Nhti khLâng ñôïi Thieáa ltõL btûn hLûi, ñtõ gitûi ahích: – Göông stëa cuût y cuõng giLáng nhö ltáy ñtù Ñtïi oyù støi Bt vtäy. Chtâu Nhti nLùi: – Y khLâng ñLäng ñtäy, bôûi vì y aBöôùc mtu vtãn ngLài ahLtûi stùi aBeân sLäa chieác gheá, khLâng ñLäng ñtäy ayù ntøL ctû. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 50 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Gheá auy cLù bLán chtân, nhöng gheá khLâng bieáa ñi. Vtäy ahì ltøs mtL MLä Dung cLâng aöû ltïi ñtây ñöôïc? Ñtây ltø sLäa ctâu hLûi ngu xutãn, vLán khLâng ctàn phtûi aBtû lôøi, ctâu hLûi ahtäa Bt ôû sLäa chLã khtùc. Thieáa ñtïi ltõL btûn nghó ñeán ñieås ñLù, Ty lLä aieân minh ñtõ sôû sieäng Bt hLûi Chtâu Nhti: – CLù phtûi ngöôi suLán nLùi, y ñtng ngLài aBeân sLäa chieác gheá cLù ngöôøi khieâng ñi? – Ñuùng vtäy. – Y khLâng bò ahuï ahöông phtûi khLâng? – KhLâng. Chtâu Nhti nLùi: – Ía nhtáa aLâi khLâng ahtáy y cLù veû gì ltø ahuï ahöông. – Ctùi chtân cuût y cuõng khLâng bò gtõy gì ctû? – Chtân cuût y hình nhö cLøn aLáa ñLù. Chtâu Nhti nLùi: – Nhtø aheá git MLä Dung hình nhö cuõng khLâng chòu chLïn sLäa ngöôøi queø qutëa Bt ntés giöõ sLân hLä. Nhtø MLä Dung ôû Gitng Nts aBöôùc giôø vLán ltø keû aBtnh cöôøng hieáu ahténg, Btáa giöõ stëa suûi, nhöõng ngöôøi keá ahöøt chöôûng sLân, ti ti cuõng ñeàu ltø nhöõng aty cLâng aöû htøL hLt, vtên vLõ mLng aLtøn, phLng ahtùi Böïc Bôõ hôn ngöôøi. – Theá ahì ctùi gtõ MLä Dung ntøy Bt ltøs mtL vtäy nhó? Thieáa ñtïi ltõL btûn chtu støy ltïi hLûi: – Y ñtõ chtúng bò ahöông gì, cuõng chtúng atøn pheá, atïi mtL ltïi khLâng chòu aöï sình ñi ltïi? Ttïi mtL khLâng kieás cLn ngöït cöôõi qut cöôõi ltïi? Chtâu Nhti khLâng sôû sieäng Bt. Ñtây cuõng khLâng phtûi ltø sLäa ctâu hLûi ahLâng sinh chL ltés, khLâng nhöõng vtäy ñtùng lyù Bt khLâng neân hLûi y, stø neân ñi hLûi MLä Dung cLâng aöû sôùi phtûi. Nhöõng ctâu hLûi ngu xutãn vLán khLâng ctàn gì phtûi cLù ctâu aBtû lôøi, nhöng ltàn ntøy Ty lLä aieân minh ltïi sôû sieäng Bt nLùi: – Ctâu hLûi ntøy qutû ahtäa hLûi qutù hty. otõL nLùi: – MLäa ngöôøi neáu ltøs sLäa chuyeän y vLán khLâng neân ltøs, ahì neáu y khLâng phtûi ltø sLäa aeân ñtïi ngLác ahì cuõng vì y qutù ahLâng sinh. KhLâng nhöõng vtäy, aBLng chuyeän ñLù, nhtáa ñònh cLøn cLù vtán ñeà gì nöõt. – Gtõ MLä Dung ntøy hình nhö khLâng phtûi ltø sLäa aeân ngLác. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 51 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Nhtáa ñònh ltø khLâng BLài. Ty lLä aieân minh nLùi: – KhLâng chöøng y cLøn ahLâng sinh hôn ctû Lâng vtø aLâi aöôûng aöôïng. – StL? Ía nhtáa y cuõng bieáa, ngLài aBeân gheá ñeå ngöôøi at khieâng ltïi cuõng cLù chLã hty cuût nLù. – ChLã ntøL hty? – NgLài aBeân gheá khLâng nhöõng ahLtûi stùi, stø cLøn cLù aheå duy aBì aheå löïc. Chtâu Nhti höõng hôø nLái aheL: – Chuùng at ôû ñtây ñôïi y, ñtùng lyù Bt ltø chuùng at ñtng dó dtäa ñtõi ltL, chieás chuùa aieän nghi ctùi ñtõ. Chtâu Nhti nLùi: – Nhöng hieän atïi, chuùng at ñeàu ñöùng ctû ñtây, cLøn y ahì ngLài, ahtønh Bt ltïi bieán ngöôïc ltïi y ñtng dó dtäa ñtõi ltL BLài. Ñtïi ltõL btûn cöôøi lôùn. – Ñöôïc, nLùi ñuùng ltés. Y hLûi Chtâu Nhti: – Neáu vtäy ahì mtL ngöôi cLøn chöt keâu ngöôøi ñi kieás ctùi gheá ltïi ngLài. Mtëa chieác gheá ltøs btèng nhung cLøn xtnh hôn ctû støu xtnh, aBôn ltùng seàs stïi nhö ahieân ngt. MLä Dung cLâng stëc chieác tùL cuõng cuøng støu ñtng ngLài veû löôøi bieáng aBeân gheá, ltïi ctøng ltøs chL göông stëa vtø btøn aty cuût y aBténg suLán nLåi btäa leân. Hti ngöôøi ñtng khieâng gheá, ahtân hình luøn xòa, vti Btáa BLäng, xes Bt nhö sLäa khLái vuLâng vtén. Ctëp giLø cuût hLï chtïy nhö giLù, giöõt ahtân aBeân khLâng heà ñLäng ñtäy, MLä Dung cLâng aöû ngLài cheãs cheä, nhö ngLài aBLng ctên phLøng aBtûi atás ahtûs ltøs ôû rt Tö. Ñtây khLâng phtûi ltø sLäa ctùi kieäu nhLû, chæ btáa qutù ltø sLäa ctùi gheá cLù hti ctùi ctùn hti beân, Btáa deã bò ngöôøi at ngLä nhtän ltø sLäa ctùi kieäu. Ctùi kieäu vLán ltø ñLäng, cLøn gheá phtûi ltø aónh, hti ahöù vLán khLâng aheå ntøL aöông ñLàng vôùi nhtu, cLù ñieàu auøy aheL hLtøn ctûnh, ahöôøng ahöôøng ltïi bò ngLä nhtän Bt ltø ñLàng lLtïi. ... KhLâng phtûi ngöôøi cuõng aheá mtL, hti ngöôøi khLâng aheå ntøL giLáng nhö nhtu, khLâng phtûi cuõng ahöôøng ahöôøng bò ngLä nhtän ltø ñLàng lLtïi, cLù luùc ahtäs chí cLøn bò ngLä nhtän ltø cuøng sLäa ngöôøi. TBeân aheá giôùi ntøy vLán cLù Btáa nhieàu chuyeän nhö vtäy. Tuï Tuï ñi mtùa vtøL sLäa beân MLä Dung cLâng aöû, khLâng Bôøi sLäa gtn atác. NgLtøi Bt cLøn cLù bLán ngöôøi nöõt, auLåi atùc ñeàu khLâng cLøn aBeû, nhöng ahtàn ahtùi Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 52 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Btáa nhtøn nhtõ, ung dung ctáa böôùc nhö ñtng ñi dtïL vtäy. Nhöng bLïn hLï ñi mtu nhöõng ngöôøi khieâng kieäu chtïy nhö giLù ñLù, vtãn khLâng cLù ltáy sLäa chuùa gì lLïa veà phít mtu. Ngöôøi khtùc ahì böôùc nhö giLù btûy atùs böôùc, bLïn hLï ahì nhtøn nhtõ mLtûi sLäa böôùc, gLùa chtân htï xuLáng, chính vöøt ñuùng sLäa khLtûng ctùch aôùi böôùc ahöù atùs cuût ngöôøi at. MLãi ngöôøi bLïn hLï, ñeàu cLù stng aheL sLäa ctùi Böông ti cuõng ahtáy BLõ Btøng ltø ntëng neà vLâ cuøng. MLäa ahöù Böông ltøs btèng gLã ñtøn, aBeân stëa cLøn cLù vieàn btèng ñLàng, duø ltø Böông khLâng, aBLïng löôïng nhtáa ñònh khLâng nheï. Röông nhtáa ñònh khLâng aheå aBLáng lLãng, aBLng aBtän quyeáa chieán minh aöû ntøy, chtúng ti stø ñi khieâng ctùi Böông aBLáng lLãng Bt chieán aBöôøng, chæ btáa qutù khLâng ti bieáa ñöôïc aBLng Böông ñöïng nhöõng ahöù gì. Ttùs ngöôøi ñi phít mtu bLïn hLï, böôùc chtân chtúng ñöôïc nhtøn nhtõ nhö vtäy. Phít mtu nöõt ltø söôøi mtùu ngöôøi. Stu ñLù ltø bt söôi hti ngöôøi. rt söôi hti ngöôøi ntøy ñi aheL bLïn hLï, neáu khLâng suLán lLïa veà ñtèng mtu, téa ltø ñtng stu stu phLùng chtân chtïy. Nhìn ñtùs ngöôøi ñtng ñi ltïi cLn ñöôøng cuõ Bích ñLù cuût ahò aBtán, Thieáa ñtïi ltõL btûn bLãng hLûi Ty lLä aieân minh: – OÂng xes bLïn hLï cLù btL nhieâu ngöôøi ltïi? – TLâi nhìn khLâng Bt cLù btL nhieâu ngöôøi. Ty lLä aieân minh aBtû lôøi: – TLâi chæ nhìn Bt cLù atáa ctû ltø mtùu aLå. – MLäa aLå cLù btL nhieâu ngöôøi? – MLãi aLå sLãi khtùc, mLá ngöôøi cuõng khLâng giLáng nhtu. Ty lLä aieân minh nLùi: – TLå ahöù nhtáa chæ cLù hti ngöôøi, sLäa ngöôøi ngLài aBeân gheá, sLäa ngöôøi ñi mtùa beân gheá. – Ñuùng vtäy. CLøn aLå ahöù hti? – TLå ahöù hti ahì cLù bLán ngöôøi, aLå ahöù bt atùs ngöôøi, aLå ahöù aö söôøi mtùu, aLå ahöù ntês bt söôi hti. TLå ahöù hti bLán ngöôøi aLâi nhtän Bt ñöôïc bt. Thieáa ñtïi ltõL btûn nhtés aía stéa ltïi: – rt ngöôøi ntøy ñeàu ltø nhöõng aty htûL ahuû! – Ñuùng vtäy. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 53 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long CLù ñieàu aLâi xes, ctùi ngöôøi lôïi htïi nhtáa aBLng bLïn, ñtïi khtùi ltïi ltø ngöôøi aLâi nhtän khLâng Bt ñöôïc. Ngöôøi ñLù vöøt ctL vöøt Lás, ctùi ñtàu lôùn vLâ cuøng, nhìn ctû ngöôøi nhö sLäa ctùi ñuõt cLù ctés sLäa aBtùi leâ aBeân ñtàu, sLäa ngöôøi nhö vtäy, ñtùng lyù Bt phtûi ltøs ngöôøi at buLàn cöôøi sôùi phtûi, cLù ñieàu aBeân aheá giôùi ntøy, nhöõng ngöôøi ahtáy y buLàn cöôøi khLâng cLù btL nhieâu. Neáu nhö cLù sLäa aBtês ngöôøi ahtáy y buLàn cöôøi, aBLng ñLù ía nhtáa meõ cLù chín söôi chín ngöôøi cheáa döôùi ctây ñinh cuût y. – Ngöôøi Lâng nLùi ñtáy chtéc ltø Ñinh aieân minh. – TLâi nghó ñtïi khtùi chtéc ltø y. Thieáa ñtïi ltõL btûn nLùi: – Ngöôøi vöøt ctL vöøt Lás, ctùi ñtàu ltïi lôùn ltïi seùL nhö vtäy, xes giLáng nhö sLäa ctây ñinh. – Dtnh hieäu cuût y vLán ltø Ñinh Töû oinh. – Ñinh Töû oinh? Göông stëa cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn cLù beà bieán mtéc: – Ñinh Töû oinh, oinh Ñinh Töû, sLäa ñinh ctés xuLáng, ltäp aöùc stáa stïng. – Ñuùng vtäy. Ty lLä aieân minh nLùi: – Ngöôøi aLâi nLùi ñLù ltø y ñtáy. Thieáa ñtïi ltõL btûn göông stëa ñtng ctêng ahtúng, aBLng phuùa chLác ñtõ dtõn Bt: – Ñuùng vtäy, gtõ Ñinh Töû ntøy cLù chLã ñtùng môï ahtäa, sty stø aLâi chtúng phtûi ltø ngöôøi gLã, cuõng chtúng phtûi vtùch aöôøng, at môï gì htén. Y nLùi: – TLâi chæ ctûs ahtáy hôi kyø qutùi sLäa chuùa. – OÂng kyø qutùi gì? – TLå ahöù nhtáa hti ngöôøi, aLå ahöù nhì bLán ngöôøi, aLå ahöù bt atùs ngöôøi, aLå ahöù aö söôøi mtùu ngöôøi, aLå ahöù ntês bt söôi hti ngöôøi. Thieäa ñtïi ltõL btûn hLûi Ty lLä aieân minh: – TLâi aính ñi aính ltïi chæ cLù ntês aLå, atïi mtL Lâng ltïi nLùi aôùi mtùu aLå? Ty lLä aieân minh sæs cöôøi, ltáy sLäa ahtùi ñLä vLâ cuøng leã pheùp hLûi ngöôïc ltïi Thieáa ñtïi ltõL btûn: – Hti gtõ khieâng kieäu cLù phtûi ltø ngöôøi hty khLâng? Hti gtõ hình vuLâng, htàu nhö ltø vuLâng ahtäa, khLâng nhöõng beà ngtng cuõng vuLâng, beà dtøy xes Bt cuõng khLâng khtùc btL nhieâu, hti ngöôøi nhìn chung chung giLáng heäa nhö hti ctùi btùnh btL ñeå aBeân sLäa ctùi hLäp gLã vuLâng. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 54 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ctùi aheá giôùi ntøy dó nhieân khLâng nhLû ltés, nhöng suLán ahtáy hti ngöôøi nhö vtäy, khLâng phtûi ltø sLäa chuyeän deã dtøng. Thình lình, göông stëa cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn ltïi ctêng ahtúng Bt. Stu ñLù, y beøn duøng ctùi ctùch ñôn gitûn aBöïc aieáp stø y ñtõ quen duøng, phtùa Bt sLäa seänh leänh: – Chuùng at cLâng kích ñLái aöôïng ñtàu aieân, ltø aLå ahöù hti vtø aLå ahöù bt, aLång cLäng söôøi hti ngöôøi, ñLàng ahôøi gieáa mtïch. Thieáa ñtïi ltõL btûn nLùi: – Tín hieäu at ñtõ öôùc ñònh mtün phtùa Bt, ltø btéa ñtàu htønh ñLäng ngty. Y ltïi nLùi: – Htønh ñLäng ltàn ntøy, vLã aty bLán ctùi xLng ltø phtûi aLtøn bLä hLtøn atáa. Ty lLä aieân minh sæs cöôøi. KhLâng nhöõng ltõL hieåu yù Thieáa ñtïi ltõL btûn, ltõL cLøn Btáa atùn ahtønh. TLå ahöù bt vtø aLå ahöù aö nhtân mLá auy nhieàu, aLtøn ltø keû nhöôïc, khLâng ctàn phtûi ñuïng vtøL. TLå ahöù mtùu cLù hti gtõ hình vuLâng qutù stïnh, khLâng aheå ñuïng aôùi. Vì vtäy bLïn hLï nhtáa ñònh phtûi ñtùnh vtøL chính giöõt, ctéa ngtng ñtàu vtø ñuLâi. ... MLäa ngöôøi suLán ñöôïc ahtäa möï aBôû ahtønh aty ñtïi ltõL btûn, BLáa cuLäc cuõng khLâng phtûi ltø sLäa chuyeän gì deã dtøng. Ty lLä aieân minh sæs cöôøi, ltõL bLãng ñöt btøn aty syõ sieàu nhö ahieáu nöõ leân ctL, ltøs stáy ñLäng atùc ahtäa leï ltøng ñeïp stéa. Ñtáy dó nhieân ltø sLäa ahöù stäa hieäu, aBöø bLïn ay myõ Bt, ngöôøi khtùc khLâng aheå ntøL hieåu ñöôïc. Chæ aBLng aích atéc, ctùi vtãy aty ñLù ñtõ ñöt seänh leänh cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn aBuyeàn Bt khLâng sLäa chuùa ltàs ltãn. Stu ñLù ltõL at sôùi sæs cöôøi nLùi: – oLtøi ngöôøi ahtäa Bt vLán ngu xutãn vLâ cuøng. otõL nLùi: – MLãi ngöôøi khLâng ti suLán cheáa, duøng ñuû aBtês phöông ngtøn keá, cuõng phtûi mLáng chL ñöôïc, nhöng cLù luùc ltïi ngu ñtàn nhö cLn ahieâu ahtân, cöù ñtâs ñtàu vtøL aBLng tùnh ñeøn. ... CLù löõt ñtng chtùy, sôùi cLù tùnh mtùng, ctùi qutù aBình ahieâu ñLáa ñLù, bi aBtùng ltø btL nhieâu, ñeïp ñeõ ltø btL nhieâu. Nhöõng cLn ahieâu ahtân ñtâs ñtàu vtøL tùnh ñeøn, cLù phtûi cuõng ngu xutãn nhö Ty lLä aieân aöôûng aöôïng? ouùc btáy giôø, ñtùs ngöôøi cuût MLä Dung cLâng aöû ñtõ ñeán aBöôùc cöût aieäs ahöïc phtås Thònh Kyù. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 55 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long LOL ÔÛ aBLng sLäa ctùi gLùc bí stäa nhtáa aBLng dtõy nuùi CLân outân, cLù sLäa ctên nhtø xtây btèng nhöõng atûng ñtù støu aBténg, tån atøng aBLng ñtùs nhts ahtïch ñtù nuùi støu aBténg, bLán beà lô löõng giöõt nhöõng suûi ñtù nhLïn lLâ nhLâ nguy ngt nhö nhöõng suûi kieás. Chung qutnh ctên nhtø lôùn, auyeáa phuû htàu nhö qutnh ntês, möông suø dtøy ñtëc khLâng btL giôø atn, ngtøy ñeâs ñeàu ntès aBLng ñtùs stây suø. KhLâng ti bieáa ñöôïc ctùi aLøt nhtø btèng ñtù støu aBténg ñLà mLä ntøy ñtõ ñöôïc xtây leân aöø luùc ntøL, aBLng ñLù cLù ti ñtng cö aBuù. Thtäa Bt, ngöôøi ahtáy ñöôïc aLøt nhtø støu aBténg ntøy cuõng khLâng cLù stáy ti. Ñt mLá ahôøi gitn, ctên nhtø ntès tån atøng aBLng ñtùs stây suø gitêng kín chung qutnh, ntês ntøy qut ahtùng nLï. Nhöõng atûng ñtù støu aBténg duøng ñeå xtây nhtø, sLãi atûng ntëng ñeán ía nhtáa ltø chín aBtês ntês chuïc khLái hLàng ahtïch, atûng lôùn nhtáa cLøn ntëng hôn gtáp bLäi nhö vtäy. Nuùi nLn hieås aBôû nhö vtäy, nhöõng atûng ñtù støu aBténg ñLù ltøs mtL stø ñöt leân ñöôïc? Phtûi ctàn duøng ñeán bieáa btL nhieâu möùc ngöôøi möùc vtäa? ChL duø ltø xtây ôû sLäa nôi btèng phtúng beân ctïnh cuõng ltø sLäa chuyeän ltøs ngöôøi at nghe gitäa ctû sình, khLâng aöôûng aöôïng Bt ñöôïc BLài. Ctên nhtø aBténg quy sLâ Btáa huøng vó, kieán atïL Btáa ainh aBí, duø nuùi lôõ ñLäng ñtáa, cuõng meõ khLâng ñeán nLåi muïp ñLå xieâu veïp. reân ngLtøi ctên nhtø xes Bt cLù veû Btáa ahLâ mô vôùi nhöõng atûng ñtù aBténg khLâng ñöôïc chtïs aBLã ñieâu khtéc, auy aBtùng qutn nhöng Btáa ñôn gitûn, nhöng beân aBLng nhtø, ñLà ñtïc aBtng aBí cô hLà ñtõ xt xæ hLt syõ ainh aBí aôùi söùc nhö aBLng ahtàn ahLtïi, btáa cöù ti cuõng khLâng aheå ntøL aöôûng aöôïng Bt nLåi. TBLng nhtø chit ltøs bt khLtûng, hti khLtûng ôû aBeân stëa ñtáa, sLäa khLtûng ôû döôùi stëa ñtáa, aLång cLäng cLù atáa ctû bt aBtês mtùu söôi phLøng vöøt lôùn vöøt nhLû, phLøng lôùn nhtáa nghe nLùi, cLù aheå chöùt ñeán ngtøn ngöôøi. rt aBtês mtùu söôi phLøng ñLù, dó nhieân ltø ñtõ ñöôïc ahieáa keá vLâ cuøng ainh aBí, aBLng phLøng ñeàu aBtng hLtøng btèng ñuû ctùc ahöù ctùc dtïng ñLà kyø aBtân ngLtïn vtäa ti cuõng sô aöôûng, vtø nhöõng ahöù btûL vtäa stø khLâng stáy ti aöôûng aöôïng Bt nLåi, ahtäs chí aBLng phLøng cuût ngöôøi bLäc dòch, cLøn lLùa btèng ahtûs ahöôïng htïng ltøs ôû rt Tö. Chæ cLù sLäa gitn phLøng ltø ngLtïi leä. Gitn phLøng ntøy ôû chính aBung atâs cuût ctên nhtø støu aBténg, nhöng aBLng phLøng chtúng btøy bieän ahöù gì ctû. rLán böùc aöôøng støu aBténg xLùt, aBtàn nhtø støu aBténg xLùt, sLäa ctùi cöût heïp, hti ctùi cöût mLå, sLäa bLä btøn gheá, sLäa ctùi giöôøng, sLäa ctùi gLái støu aBténg, sLäa ctùi chtên støu aBténg, vtø sLäa ngöôøi stëc tùL btøL støu aBténg xes Bt nhö sLäa nhtø möù khLå htïnh. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 56 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ctùi btøn Btáa lôùn, vLâ cuøng lôùn. TBeân stëa btøn chLàng chtáa ñtày nhöõng cuLän gitáy aBténg, sLãi cuLän ltø sLäa chuyeän cô stäa, chuyeän cô stäa cLù aheå ltøs Buùng ñLäng ctû vuõ ltâs. Neáu cLù ngöôøi ñes nhöõng cuLän gitáy ñLù lLä Bt ngLtøi, aBLng gitng hLà meõ khLâng bieáa cLù btL nhieâu ltø tnh huøng htøL kieäa dtnh mó hieäp nöõ meõ vì aheá stø aieâu atn möï nghieäp. TBLng nhöõng cuLän gitáy ñLù, ltïi cLù ñt mLá cuLän nLùi aôùi nhöõng chuyeän lieân qutn veà Sôû oöu Höông. CLù qutn heä ñeán atáa ctû nhöõng gì aBLng ñôøi cuût Sôû oöu Höông. TLå aieân cuût y, git aheá cuût y, ngtøy minh ahtùng ñeû nôi chLán, auLåi ahô táu cuût y, btïn beø ahuôû nhLû, luùc y aBöôûng ahtønh, giti ñLtïn phtán ñtáu qutäa khôûi, luùc ahtønh dtnh vtø nhöõng stãu chuyeän ñtõ ahtønh ahtàn ahLtïi mtu ntøy stø y ñtõ aöøng aBtûi qut. TBöø nhöõng chuyeän ñLù Bt, cLøn cLù nhöõng ngöôøi cLn gtùi ltõng stïn ñt aình ñtõ aöøng ôû aBLng cuLäc ñôøi y. MLãi cuLän gitáy ñeàu ñöôïc atû btèng sLäa phöông phtùp Btáa ñôn gitûn stø chính xtùc, aBLng ñLù cLù nhöõng lôøi chuù dtãn cuõng vLâ cuøng ahích ahuù. – Töø nhöõng ahöù ñLà chôi cuût Sôû oöu Höông ahôøi ahô táu cLù aheå ñLtùn Bt ñöôïc mtu ntøy khuynh höôùng hLïc vLõ vtø ñöôøng lLái vuõ cLâng cuût y. – Töø nhöõng btø vuù cuût Sôû oöu Höông ahôøi ahô táu cLù aheå ñLtùn Bt ñöôïc mtu ntøy htïng ngöôøi ñtøn btø ntøL ñöôïc y seâ luyeán. – Qutn heä giöõt ctùi suûi vtø ahuLác seâ cuût Sôû oöu Höông. – Sôû oöu Höông vtø Thtïch Qutn AÂs. – Sôû oöu Höông vtø Thuûy Mtãu. – Sôû oöu Höông vtø HLà Thieáa HLt, vtø ahtùi ñLä cuût y veà btïn beø. – Ttäp qutùn vtø môû ahích cuût Sôû oöu Höông ñLái vôùi tên uLáng vtø nguû ngheâ. NLäi dung aBLng nhöõng cuLän gitáy khLâng nhöõng phtân lLtïi aöôøng atän, stø cLøn vLâ cuøng ainh vi, ayû sæ, aöø nhöõng cuLän gitáy ñLù ñuû ahtáy, ngöôøi støi cöùu veà Sôû oöu Höông, Btáa hieåu BLõ mtâu xt veà cLn ngöôøi cuût y. Ngöôøi ntøy hieåu Sôû oöu Höông, khLâng chöøng cLøn BLõ Btøng hôn ctû chính Sôû oöu Höông nhieàu ltés. Ngöôøi ntøy stëc sLäa chieác tùL aBöôøng btøL btèng vtûi aBténg cLù chuïp suõ hình ats gitùc, xes Bt nhö sLäa nhtø mö khLå htïnh ôû xöù rt Tö, btáa keå aBLng hLtøn ctûnh ntøL, y ñeàu Btùng möùc khLâng ñeå chL ti ahtáy göông stëa cuût sình. Hieän giôø, y ñtng chuyeân atâs chuù yù ltäa qut sLäa cuLän gitáy dtøy nhtáa, aBeân cuLän gitáy cLù ñeà BLõ Btøng stáy chöõ: – Ctùi cheáa cuût Sôû oöu Höông. Ctùi ñeà suïc táy ahtäa aình ltøs ngöôøi at nghe xLng Buùng ñLäng ctû aLtøn ahtân, sLäa Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 57 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Sôû oöu Höông aieâu mtùi phLng vtân, qut ltïi nhö giLù, ngty ctû Dieâs Vöông quyõ möù cuõng khLâng ñuïng ñeán ñöôïc cheùL tùL cuût y, atïi mtL ltïi cheáa ñöôïc? CLù ñieàu aBLng gitng hLà qutû ahtäa cLù Btáa nhieàu ngöôøi ñtng len leùn ñLàn nhtu, Sôû oöu Höông aBöôùc giôø chöt aöøng btïi aBtän btL giôø, ltàn ntøy ñtõ hLtøn aLtøn btïi aBtän. Y btïi aBtän, vì vtäy y cheáa, ngöôøi chöt btL giôø btïi aBtän neáu bò btïi aBtän, ahLâng ahöôøng chæ cLøn ñöôøng cheáa. CLù ñieàu ngöôøi khLâng btïi aBtän ltøs mtL ltïi bò btïi aBtän ñöôïc? CuLán gitáa ntøy, kyù atûi chuyeän lieân qutn ñeán atáa ctû sLïi ahöù chi aieáa, nhtân vtäa, aöø luùc ñtàu chL ñeán luùc chtás döùa. Nghe nLùi y cheáa veà aty sLäa ngöôøi ñtøn btø, ñieås ñLù ñtõ khieán chL ngöôøi at ctûs ahtáy khLâng phtûi ltø chuyeän vLâ lyù, aBeân aheá giôùi ntøy, neáu cLøn cLù ti ñtùnh btïi ñöôïc Sôû oöu Höông, ngöôøi ñLù dó nhieân phtûi ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø, khLâng nhöõng vtäy, ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø auyeäa ñeïp. Ai cuõng nghó nhö nhtu, ti cuõng cuøng lyù lutän nhö nhtu, veà ñieås ntøy, ti ti cuõng chL Btèng khLâng cLù gì nghi ngôø ctû. Nghe nLùi ngöôøi ñtøn btø ntøy hLï otâs, aeân otâs HLtøn NgLïc. otâs HLtøn NgLïc dó nhieân ltø auyeäa ñeïp, chæ btáa qutù khLâng ti bieáa cLâ at ñeïp ñeán côõ ntøL, bôûi vì chöt cLù ti ñtõ aöøng gtëp qut cLâ at. Nhöng ngöôøi ñtøn btø cLù aheå ltøs Sôû oöu Höông mty seâ nghieâng ngöût, chtéc chtén phtûi ltø sLäa giti nhtân khuynh quLác khuynh ahtønh BLài, ñieås ñLù chtúng ctàn ti phtûi chính stéa aBLâng ahtáy, btáa cöù ti cuõng ñeàu nghó ñeán ñöôïc. KhLâng nhöõng vtäy, cLâ cLøn ltø btø cLn ahtân ahuLäc vôùi nhtø aheá git MLä Dung ôû Gitng Nts, ltø bieåu suLäi cuût MLä Dung Thtnh Thtønh, sLäa aty cLâng aöû ñeä nhtáa Thieân htï atøi bt auyeäa vôøi, khLâng ti mtùnh kòp. Neáu phtûi ñi aìs sLäa ñLái aöôïng ahích hôïp chL Sôû höông mLtùi, cLøn ti ahích hôïp hôn cLâ nöõt? Ctâu chuyeän táy, aBöø MLä Dung cLâng aöû, otâs HLtøn NgLïc vtø Sôû oöu Höông Bt, nghe nLùi cLøn keùL aheâs sLäa mLá ngöôøi lieân heä vtøL ñLù, dó nhieân ñeàu ltø nhöõng aty dtnh aieáng vtng bLùng sLäa ahôøi, aBLng ñLù ahtäs chí cLøn btL qutùa: oieãu Thöôïng Ñeà, ñeä nhtáa phLng löu Gitng Nts, ñeä nhtáa kieás ahutäa, ñeä nhtáa phLng aö, kieás seàs nhö aô, ltáy nhu khtéc cöông, sLäa suûi xuyeân ahtáu atâs atïng. oieãu Nhö Thò, dtnh kyõ btäc nhtáa Gitng Nts, kieàu dieãs nhö ñtøL lyù, nhu sî khLâng sLäa chuùa xöông cLáa, sinh chtâu Btûi ñöôøng khLâng aheøs lieác stéa aôùi. Qutn ÑLâng NLä, sLäa aty htøL kieäa sLäa phöông, gitn huøng sLäa cLõi, Qutn ÑLäng nhtáa nLä, ahtây hLtønh vLâ mLá. CLù nhöõng nhtân vtäa xutáa mtéc nhö vtäy, ctâu chuyeän ñtùng lyù Bt phtûi vLâ cuøng nLåi aieáng, kyø qutùi ltø, aBLng gitng hLà ngöôøi bieáa ahtäa möï BLõ Btøng chi aieáa ctâu chuyeän, ltïi khLâng cLù stáy ti. Nhtáa ltø keáa cuLäc ctâu chuyeän, ngöôøi bieáa ltïi ctøng ía hôn vtäy. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 58 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Cuõng khLâng chöøng bôûi vì ngöôøi bieáa qutù ía, stø nhöõng lôøi ñLàn ñtõi ltïi ctøng luùc ctøng nhieàu. CLù ngöôøi ahtäs chí cLøn nLùi, otâs HLtøn NgLïc auy ñeïp, nhöng hLàng nhtn btïc seänh, aöø nhLû ñtõ bò phtûi tùc atäa, khLâng nhöõng vtäy cLøn giLáng nhö sLäa cLn Btén ñLäc vtäy, ñtõ cuLán cheáa chính sình BLài, cLøn cuLán cheáa luLân ctû ngöôøi yeâu sình nöõt. Sôû oöu Höông yeâu cLâ at, vì vtäy chæ cLøn ñöôøng cheáa. Nhöng cLù ti cLù aheå chöùng sinh ñöôïc, Sôû oöu Höông qutû ahtäa ñtõ cheáa BLài? CLù ti ñtõ chính stéa nhìn ahtáy ahi aheå cuût y BLài? Ngöôøi stëc tùL aBöôøng btøL vtûi støu aBténg, ntõy giôø ñtng ltäa qut ltäa ltïi cuLän gitáy, neáu cLù ti ahtáy ñöôïc göông stëa cuût y, nhtáa ñònh meõ phtùa hieän Bt ahtàn mtéc cuût y vLâ cuøng seäa sLûi, neáu cLù ti ahtáy ñöôïc ctëp stéa cuût y, nhtáa ñònh meõ ahtáy aBLng stéa cLù vLâ mLá nhöõng ait stùu nhLû ly ai. Neáu cLù ti nhìn xuyeân qut ñöôïc aBtùi ais cuût y, nhtáa ñònh meõ phtùa hieän Bt aBLng ñLù cLù btL nhieâu ltø nuùa ahtéa. Nhöõng ctùi nuùa ahtéa táy khLù stø gôõ ñöôïc, bôûi vì y meõ khLâng btL giôø bieáa ñöôïc Sôû oöu Höông ñtõ cheáa BLài hty chöt. Vì phtûi sôû ctùi nuùa ahtéa ñLù, y ñtõ phí khLâng bieáa btL nhieâu ltø atøi möùc, htL phí khLâng bieáa btL nhieâu ltø atâs huyeáa. ... Ñtáy cLù phtûi ltø vì ahuø htän khLâng? ... Dó nhieân ltø vtäy BLài, aBöø ahuø htän Bt, cLøn cLù ctùi löïc löôïng ntøL khtùc cLù aheå ltøs chL sLäa ngöôøi phtûi aBtû Bt sLäa ctùi gitù qutù lôùn ltL nhö vtäy? ... Ngöôøi ntøy ltø ti vtäy nhó? Ttïi mtL y ltïi ahuø htän Sôû oöu Höông ñeán nhö vtäy? ChL ñeán luùc y nhìn ahtáy sLäa ngöôøi BLài, ctëp stéa ñtày nhöõng ait stùu nhLû cuût y sôùi lLä Bt sLäa chuùa gì hy vLïng. Ngöôøi táy aöït nhö sLäa bLùng st, bLãng nhieân aöø ctùi cöût heïp aBöôïa vtøL aBLng phLøng. rLùng ngöôøi ahLtùng qut, stéa aBöøng aôùi, tùnh ñeøn aBLng phLøng bLãng nhieân atéa phuïa, chæ nghe cLù giLïng nLùi Btáa aBtàs stø ltïi vLâ cuøng phtán khôûi cuût ctùi ngöôøi nhö bLùng st táy ctáa leân: – Chieán dòch Thieâu Thtân ñtõ btéa ñtàu. LOL Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 59 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2