Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 6

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

92
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngọ dạ lan hoa - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 6

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Saùu CHIEÁN DÒCH THIEÂU THAÂN T htäs chí mtu btL nhieâu ntês BLài, cuõng cLøn ngöôøi støi cöùu ahtûL lutän veà aBtän chieán vtng ñLäng ahieân htï ntøy. – Ctên cöù vtøL khtûL cöùu chính xtùc nhtáa, ctùi chieán dòch táy btéa ñtàu aöø giôø Tyù ñeâs söôøi ltês ahtùng atùs ntês ñLù. – Ctên cöù vtøL khtûL cöùu cuût Lâng, ctùi chieán dòch ntøy cLù ñuùng ahtäa ltø Chieán Dòch Thieâu Thtân khLâng? – Nhtáa ñònh khLâng aheå gitû ñöôïc. – TLâi khLâng ain. Ngöôøi aBeû auLåi hôn nLùi: – Chieán dòch cLù nghót ltø cLâng kích, nghót ltø phtûi huûy dieäa keû ahuø. – Thieâu ahtân ñtâs ñtàu vtøL löût, vLán ltø ñi aìs ñöôøng cheáa stø. – Vtäy ahì khLâng leõ Lâng suLán aLâi ain Btèng, bLïn hLï aBuø hLtïch htønh ñLäng ltàn ntøy, ltø ñeå aieâu dieäa chính sình hty mtL? – Tt khLâng cLù yù nLùi nhö vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi sæs cöôøi Bt veû ahtàn bí: –Nhöng neáu chuù nhtáa ñònh phtûi nghó nhö vtäy, ahì cuõng chtúng mti gì ctû. – TLâi khLâng hieåu ctùi yù cuût Lâng. Ngöôøi lôùn auLåi bLãng ahôû Bt sLäa hôi dtøi: – Ctùi duïng yù cuût chieán dòch ltàn ntøy, qutû ahtäa ltøs chL ngöôøi at khLù stø aöôûng aöôïng ñöôïc Bt nLåi. Ctùi ngtøy söôøi ltês ahtùng atùs ntês ñLù, atïi ctùi ahò aBtán beù nhLû ñLù, tùnh aBtêng vtèng vtëc, suLân dtës khLâng cLù sLäa ayù stây. Ctùi gheá cuût MLä Dung cLâng aöû ñtõ ñi qutù aieäs ahöïc phtås Thònh Kyù, ctùch Töù Htûi aöûu ltâu chæ cLù söôøi stáy cöût aieäs, ctùch chLã Thieáa ñtïi ltõL btûn sti phuïc ngöôøi ñtõ gtàn aBLng gtng atác. ouùc táy cuõng ctùch giôø Tyù aLái ñt btáa qutù ltø vtøi aích atéc. Chính luùc táy, nhöõng aLøt ltàu aBLáng hti beân bLãng cLù aieáng nLå buøng leân, vLâ mLá ñeøn ñuLác ahình lình aheL aieáng ñLäng atéa phuïa stáa. TBLng bLùng aLái, chæ nghe cLù aieáng giLù Bía leân khtép ctû sLïi nôi, gtøL huù nhö st quyû khLùc ahtn, gLïi hLàn aöø cLõi u sinh veà, cuõng khLâng bieáa ltø meõ ñi ctâu hLàn ngöôøi ntøL. Thtäp Chæ Ñöôøng 60 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long VLâ mLá ñöôøng Bía giLù, hình nhö ñeàu atäp aBung ôû aBöôùc btûy atùs aieäs qutnh qutån aieäs ahöïc phtås Thònh Kyù. Ñtùs ahuû htï aBLng aLå ahöù hti, aLå ahöù bt cuût MLä Dung cLâng aöû luùc ntøy ñtng chính ôû aBLng khLtûng ñLù. Töøng aBtän aieáng ñLäng Bía giLù bty qut, ñeàu nhtés vtøL ngöôøi bLïn hLï bty ltïi. Neáu ñtây qutû ahtäa ltø st quyõ ñtng ctâu hLàn ngöôøi, suïc aieâu chính ltø bLïn hLï. Ñtây khLâng phtûi st quyõ, ñtây ltø aieáng aeân Bía giLù, nhöng cuõng ñLøi ñöôïc stïng ngöôøi vtäy ahLâi. – HuLáng gì ñtây chæ ltø lLtïi ahöù nhtáa stø Thieáa ñtïi ltõL btûn duøng ñeå atán cLâng. Duøng cung aieãn ñeå atán cLâng nhöõng aty ctL ahuû vuõ ltâs, nghe Bt qutû ahtäa cLù veû mô mLùa, vì vtäy, chL ñeán stõi mtu btL nhieâu ntês, ctùi ngöôøi aBti aBeû bLû cLâng støi cöùu ctùi aBtän chieán ntøy vtãn cLøn khLâng khLûi ltáy ltøs kinh htõi nghi hLtëc. – Ñuùng vtäy. Ngöôøi gitø auLåi hôn aBtû lôøi Btáa BLõ Btøng xtùc ahöïc: – Y duøng ahöù phöông phtùp ntøy, duøng ctùi ahöù cung aieãn phLå ahLâng ntøy, chæ btáa qutù ltø vì y ñtõ sti phuïc mtün hti beân ñöôøng, atáa ctû cLäng ltïi cLù aôùi sLäa aBtês leõ atùs ctây cung, sLãi ngöôøi ñes aheL bt söôi mtùu ctây aeân ñuLâi lLâng ñieâu, sLãi aty cung aieãn ahuû ñeàu môû aBöôøng chuyeân git veà lieân chtâu nLõ aieãn, ngöôøi khtùc btén sLäa suûi aeân, hLï btén Bt bt suûi! Y ltïi bLå mung: – MLäa aBtês leõ atùs ngöôøi btén aeân Bt, chæ nghe sLäa aieáng buøng lôùn, chæ ñieås ñLù khLâng, chuù cuõng cLù aheå aöôûng aöôïng ñöôïc bLïn hLï ñtõ phLái hôïp vôùi nhtu stäa ahieáa chöøng ntøL, phtûn öùng nhtïy beùn chöøng ntøL. Mtäa leänh vöøt phtùa Bt, cung aieãn ñeàu buLâng, sLäa aBtês leõ atùs ngöôøi khLâng mti sLäa ti, phtûn öùng nhtnh nheïn nhö nhtu. Thieáu nieân aBtàs ngtâs, sLäa hLài ahtäa ltâu sôùi hLûi: – Ttïi mtL Thieáa ñtïi ltõL btûn vtø Ty lLä aieân minh khLâng duøng nhöõng ngöôøi hLï ñtõ sti phuïc mtün ôû ñLù? – Chuù suLán nLùi ñeán nhöõng aty ay mó? – Ñuùng vtäy. – Ctùi ñieås ntøy chuù phtûi nghó ñöôïc Bt sôùi phtûi. Ngöôøi gitø auLåi hôn nLùi: – NhLùs cuût bLïn hLï ñtõ sti phuïc ôû nhöõng chLã tån bí khLâng ti cLù aheå aöôûng aöôïng Bt nLåi, neáu khLâng ñeán luùc ctàn kíp, atïi mtL ltïi phtûi ñeå lLä Bt? Y nhìn chtês chuù vtøL ahieáu nieân, veû stëa Btáa nghieâs aBtng: – Ctùi nhtùnh kyø binh ntøy, neáu khLâng aôùi luùc mLáng cheáa aBeân ñtàu môïi aLùc, ngtøn Thtäp Chæ Ñöôøng 61 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long vtïn ltàn khLâng aheå ñes Bt xtøi. – Ñuùng vtäy. Thieáu nieân dL döï: – TLâi cLøn vtãn ctûs ahtáy, duøng cung aieãn ñeå ltøs chuû löïc atán cLâng ñôïa ñtàu aieân, khLâng khLûi yeáu keùs ñi sLäa chuùa. – KhLâng yeáu keùs. Ngöôøi gitø auLåi hôn nLùi: – Tuyeäa ñLái khLâng yeáu keùs hôn. Y nLùi nhö ñinh ñLùng vtøL cLäa, nhöng y khLâng heà ltø sLäa ngöôøi nguïy bieän cheøn eùp keû khtùc, vì vtäy y ltäp aöùc gitûi ahích: – Duøng btL nhieâu ñLù cung aieãn ahuû ñeå atán cLâng ñôïa ñtàu aieân, ía nhtáa cuõng chieás ñöôïc bt ñieås öu aheá. – rt ñieås gì? – Ñieås ahöù nhtáa, bLïn MLä Dung cLâng aöû chtéc cuõng nhö chuùng at, khLâng ngôø ñeán chuyeän bLïn hLï ltïi ñi duøng cung aieãn ahuû ñeå phtùa ñLäng cLâng kích, khLâng nhöõng vtäy, cLøn ngty luùc hti beân chöt ñLái dieän ctû vôùi nhtu. Ngöôøi gitø auLåi hôn nLùi: – Hieän atïi, auy at cLù aheå ahtáy BLõ Btøng hôn sLäa chuùa, chæ btáa qutù, chuyeän ñtõ BLài sôùi cLù ctùi nhìn nhö vtäy, cLøn luùc ñLù, dó nhieân bLïn hLï nhtáa ñònh meõ Btáa btáa ngôø. Xutáa kyø btáa yù, cLâng kích vtøL chLã khLâng phLøng bò, chính ltø nguyeân atéc cuût binh git aöø ngtøn xöt ñeán giôø, aöø xöt ñeán nty, sLãi sLäa aty chieán löôïc git, sLãi sLäa vieân ñtïi aöôùng, ñeàu phtûi aheL ñLù stø ltøs khLâng mti. Gtõ ahieáu nieân seâ stõi aheL nghieäp binh phtùp ntøy, dó nhieân ltïi ctøng khLâng cLù yù kieán gì phtûn ñLái. – Ñieås ahöù hti, cung aeân vöøt vtng leân, ñeøn ñuLác ltäp aöùc atéa phuïa, cLù nghót ltø luùc aeân btén Bt, ñtõ nhtés ñuùng vtøL ñLái aöôïng aöø ltâu. Ngöôøi gitø auLåi hôn nLùi: – Nhöng nhöõng ñLái aöôïng bò cLâng kích, ltïi ôû aBLng aình ctûnh hLtøn aLtøn khLâng sLäa chuùa chutån bò, aBöôùc stéa bLãng nhieân aLái sòa, ltøs nhö aöï nhieân ñuøng sLäa ctùi, aöø sLäa nôi mtùng Böïc huy hLtøng nhö btn ngtøy, bLãng lLïa xuLáng sLäa htng mtâu vtïn aBöôïng aLái atês suø sòa, khLâng nhöõng stéa cuût bLïn hLï chöt ahích öùng ñöôïc, atâs linh cuût bLïn hLï cuõng khLâng cLù ahì giôø öùng bieán. Hti ñieås ñLù auy ltø ñtõ qutù ñuû, nhöng y cLøn suLán ñöt Bt ñieås ahöù bt ñeå bLå mung: – MLäa aBtês leõ atùs aty cung aieãn ahuû ntøy, vLán cLù aheå ñLái phLù ía nhtáa ltø sLäa aBtês ngöôøi, btây giôø ltïi ñi atäp aBung chuû löïc vtøL ñLái phLù vôùi bLïn hLï, huLáng gì aBLng bLùng aLái aBtùnh neù tùs khí Btáa ltø khLù khtên, duø cLù btûn ltõnh nghe giLù btéa ñöôïc aeân Thtäp Chæ Ñöôøng 62 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long cuõng chtéc gì ñtõ duøng ñöôïc. – rôûi vì bLïn hLï khLâng phtûi chæ btéa cLù dtês bt suûi aeân stø ahLâi! – Ñuùng vtäy. – NLùi vtäy, Thieáa ñtïi ltõL btûn atán cLâng ñôïa ntøy ñeàu hLtøn aLtøn ahtønh cLâng ctû mtL? Thieáu nieân hLûi ngöôøi gitø auLåi hôn. Ngöôøi gitø auLåi hôn khLâng aBtû lôøi, y chæ cöôøi nheï: – Thtäa Bt Thieáa ñtïi ltõL btûn khLâng phtûi ltø aty höõu dLõng vLâ söu, y phtùa ñLäng ñôïa atán cLâng ñtàu aieân, vLán btL qutùa bt giti ñLtïn ñLäc ltäp khtùc nhtu, cung aieãn chæ btáa qutù ltø sLäa giti ñLtïn aheá ahLâi. AÙnh stéa cuût gtõ ahieáu nieân mtùng leân: – Ñuùng vtäy, giti ñLtïn ntøy, chuû yeáu khLâng phtûi ltø ñeå gieáa ngöôøi, stø ltø ñeå ltøs ñLái phöông dtL ñLäng ainh ahtàn. Ngöôøi gitø auLåi hôn sæs cöôøi nLùi: – Cöù nLùi aieáp. – Nhöõng aty ctL ahuû nhö Ñinh Töû oinh, suLán aBtùnh neù stáy suûi aeân ñLù khLâng phtûi ltø chuyeän gì khLù khtên, khLâng chöøng luùc cung aeân nghe btäa leân, bLïn hLï ñtõ Bt khLûi vuøng aeân ñtïn aöø hLài ntøL. Thieáu nieân Btáa phtán khôûi: – CLù ñieàu ainh ahtàn bLïn hLï ñtõ bò lLtïn, aBLng bLùng aLái nhtûy nhLùa aBtùnh neù keû ñòch aBuy kích, meõ khLâng khLûi bò lLïa vtøL ctïs btãy cuût ñLái phöông. Y hLûi dLàn: – CLù phtûi ltø aình aheá luùc ñLù giLáng vtäy khLâng? Ngöôøi gitø auLåi hôn cöôøi ctøng ahLtûi stùi: – Ñuùng vtäy, aình aheá luùc ñLù ñuùng ltø nhö vtäy. Y vöøt cöôøi vöøt nLùi: – otøs ngöôøi at khLâng ngôø ñöôïc ltø, ngöôøi ñtàu aieân lLïa vtøL ctïs btãy ltïi ltø Yeán Xung Tieâu. Gtõ ahieáu nieân vLâ cuøng quen ahuLäc vôùi nhöõng aty dtnh aieáng vuõ ltâs ñôøi aBöôùc, vì vtäy y ltäp aöùc hLûi ngty: – CLù phtûi Lâng nLùi ctùi vò Yeán Töû aöôùng cLâng, ngöôøi ñtõ aöøng ltáy sLäa ñöùt beù aBti ltøs ahieáp ñLù khLâng? – Ñuùng vtäy. Ngöôøi gitø auLåi ltïi cöôøi: – Dó nhieân ltø Lâng at BLài. Yeán Xung Tieâu, ntês söôi bt auLåi, Phi oinh Ñeà Tung ahutäa vtø Yeán Töû oinh Thtäp Chæ Ñöôøng 63 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ats auyeäa ahuû, ñeàu ñöôïc gitng hLà cLâng nhtän ltø ñeä nhtáa löu. Khinh cLâng ñeä nhtáa löu, tùs khí ñeä nhtáa löu, ctL ahuû ñeä nhtáa löu. Dó nhieân y cuõng ltø sLäa aBLng bLán ngöôøi Ty lLä aieân minh chL ltø ctL ahuû ôû aLå ahöù hti. Cung aieãn vöøt vtng leân, ñeøn ñuLác vöøt atéa phuïa, Yeán Xung Tieâu ñtõ bty ahtúng leân ctL. Dó nhieân ltø y bieáa ñtây chtúng phtûi ltø quyõ khLùc, ñtây ltø aeân Bía, nhöng y cuõng chtúng ngôø ñöôïc aeân btén aôùi ltïi nhieàu ñeán nhö vtäy. Neù xLng sLäa lLtïa aeân, Yeán Xung Tieâu ñtng xLty ngöôïc ngöôøi aBeân khLâng! oöïc sôùi cLøn chöt kòp minh Bt, löïc cuõ cLøn chöt heáa, aBLng bLùng aLái ltïi cLù aieáng aeân xeù giLù bty aôùi. KhLâng aheå ngôø ñöôïc Btèng, Yeán Xung Tieâu ôû aBLng aình ctûnh ñLù cLøn cLù aheå atù löïc ñtõ löïc löôùa ngtng qut, bty qut stùi nhtø. CLù ñieàu ñeán luùc ntøy, khi ahtân hình y ñtng htï xuLáng, y khLâng aheå ntøL cLøn atù löïc gì ñöôïc nöõt. Thtäs chí y cLøn cLù aheå ctûs ahtáy ñöôïc dtï dtøy cuût sình ñtng bò ñtûL lLän, ñtàu Lùc ñtng btéa ñtàu quty cuLàng ctû leân. DtïL mtu ntøy, y hty cLù ctûs gitùc ñLù, sLãi luùc phtûi duøng chtân löïc sLäa ctùch khích lieäa, ltø meõ ctûs ahtáy ngöôøi seäa ltõ vtø chLùng stëa. Vì vtäy y ñtõ btéa ñtàu aöï ctûnh ctùL sình, ñeán luùc phtûi neân aìs ctùch ñi keà ctän vôùi nhöõng ngöôøi ñtøn btø xinh ñeïp seàs stïi, Lân nhu, nhtáa ltø nhöõng ngöôøi cLù bLä ngöïc hôi deïp hôn sLäa ayù. Nhöõng chuyeän khLâng ñöôïc bình ahöôøng, ñtïi khtùi meõ Btáa deã ltøs htL aLån aheå löïc. ChLã y htï xuLáng, ltø sLäa ctùi heûs nhLû atês aLái Btáa heïp, chuLäa qut ltïi cLøn nhieàu hôn ngöôøi, aBLng sLäa gLùc ñtày Btùc Beán, ltïi cLù ñeå sLäa ctùi ctàu aieâu cuõ kyõ btèng gLã môn ñen. Ctùi ctàu aieâu táy ltïi ltø chLã xes Bt mtïch meõ nhtáa ôû ñLù. Yeán Xung Tieâu auy cLøn ñtng ñtàu Lùc quty cuLàng, nhöng stéa y ñtõ quen ñöôïc vôùi bLùng aLái, y Btáa suLán aìs sLäa chLã ñeå ngLài xuLáng, y nhìn ahtáy ctùi ctàu aieâu ñLù, ctùi chLã ntøy cuõng chtúng cLøn cLù gì khtùc ñeå löït chLïn. Chæ btáa qutù luùc y ngLài xuLáng ñLù, y vtãn cLøn duy aBì ainh ahtàn ctûnh gitùc, chieâu Yeán Töû Phi oinh Tts auyeäa aBLng Láng aty tùL vtãn cLøn cLù aheå auøy ahôøi auøy luùc phtùa Bt, chLã y htï xuLáng ñLù ltïi ltø sLäa cLn heûs cuïa, btáa kyø ti vtøL ñeàu meõ bò khLáng cheá aBLng atàs Lti löïc tùs khí btén Bt sLäa luùc söôøi bt suõi cheáa ngöôøi cuût y. Y ain aöôûng sình nhtáa ñònh Btáa tn aLtøn, btáa kyø keû ñòch lôïi htïi ñtùng môï ñeán söùc ntøL, y ñeàu chtéc chtén sình cheá ngöï ñöôïc ñòch ahuû aBöôùc. Vì vtäy luùc y ngLài xuLáng, y nhòn khLâng nLåi phtûi ahôû Bt sLäa hôi dtøi khLtn khLtùi. ... MLäa ngöôøi hieåu ñöôïc chuyeän ahLtûi stùi, btáa keå ôû aBLng aình ctûnh ntøL, cuõng Thtäp Chæ Ñöôøng 64 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ñeàu cLù aheå aìs Bt ñöôïc cô hLäi ñeå ahLtûi stùi sLäa chuùa. Yeán Xung Tieâu ñLái vôùi ctùi ñieås môû aBöôøng ñLù cuût sình, luùc ntøL cuõng Btáa ahLût yù. KhLâng ngôø ñöôïc Btèng, ltàn ntøy ctùi ahôû phtøL khLtn khLtùi táy vöøt sôùi phtùa Bt, ltäp aöùc bieán ahtønh sLäa aieáng hLâ ahtûs ahieáa. Ngöôøi cuût y giLáng nhö sLäa cLn seøL vöøt bò ñLáa chtùy stáa ctùi ñuLâi, nhtûy nhLås leân khLûi ctùi ctàu aieâu. Tuy y khLâng cLù ñuLâi, nhöng ctùi chLã stø ctùi ñuLâi vLán sLïc Bt, ctùi chLã ñLù y cuõng cLù. ouùc ngöôøi cuût y btén leân khLûi ctàu aieâu, chính giöõt ctùi chLã ñLù cuût y, ñtõ cLù BLõ BLõ Btøng Btøng aheâs sLäa cLn dtL, khLâng chöøng chæ cLù nöût cLn dtL, ía nhtáa ltø chLã ahtáy ñöôïc cuõng chæ cLù sLäa nöût cLn dtL. CLøn nöût kit, ñtõ ntès lLïa htún aBLng ngöôøi y. Ctây ñtL ñtng ntès aBLng aty sLäa ngöôøi, ngöôøi ntøy nuùp aBLng ctùi ctàu aieâu nôi stø auyeäa ñLái khLâng aheå cLù ti tån nuùp ñöôïc. Yeán Xung Tieâu nhtûy leân, y cuõng nhtûy aheL, löôõi ñtL ntès aBLng ngöôøi Yeán Xung Tieâu, ctùn ñtL ntès aBLng aty y. Neáu ahtân aheå sLäa ngöôøi stø cLù sLäa nöût cLn dtL aöø sLäa bLä vò ñLù ctés vtøL, y meõ ñtu ñeán söùc ñLä ntøL? Ctùi ahöù ñtu ñôùn ñLù, khLâng phtûi ltø btáa cöù ngöôøi ntøL cLù aheå aöôûng aöôïng Bt ñöôïc. MLäa ngöôøi ñtu ñôùn ñeán söùc ñLä cuøng cöïc, cLù btL nhieâu möùc löïc, cuõng meõ phtùa Bt heáa, huLáng gì Yeán Xung Tieâu vLán cLù sLäa ahtân khinh cLâng Nhtáa Phi Xung Tieâu, vì vtäy luùc y nhtûy leân, aLác ñLä khLâng heà gitûs ñi ayù ntøL. Ngöôøi ctàs ñtL cuõng ctûs ahtáy nhtùa ñtL ñLù ñtõ ñtâs vöøt ñuû mtâu, vì vtäy ahtân hình y ñtõ btéa ñtàu htï xuLáng, sLäa ngöôøi ñtng bty leân aLác ñLä khLâng gitûs, sLäa ngöôøi ñtng htï xuLáng, ctùn ñtL cLøn giöõ aBLng aty, löôõi ñtL ñtng ctés ñLù ltäp aöùc lLøi Bt, auøy aheL aheá htï xuLáng cuût y stø lLä Bt ngLtøi. Stu ñLù ltø stùu aöôi aöø chLã löôõi ñtL vöøt Buùa Bt, btén vuïa Bt ngLtøi. Yeán Xung Tieâu cheáa khLâng nhtés stéa. Y vónh vieãn khLâng btL giôø ngôø ñöôïc cLù ngöôøi ltïi nuùp aBLng sLäa ctùi ctàu aieâu ctL khLâng aôùi bt ahöôùc, ñöôøng kính khLâng aôùi nöût ahöôùc ñLù... Y ltïi ctøng khLâng ngôø ñöôïc cLn dtL gieáa cheáa stïng cuût y, ltïi ñtâs vtøL chLã nhöôïc ñieås lôùn nhtáa aBLng ngöôøi y. LOL oöõ Thtän vtø oöõ Mtäa ltø tnh es, ctùi ahöù cLâng phu bLïn hLï luyeän atäp ltø nhöõng sLân ngtïnh cLâng ngLtïi sLân Qutûi Phích Thieáa Chöôûng, Khti Sôn Thieáa Phuû, nhöng Thtäp Chæ Ñöôøng 65 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long atâs aö cuût bLïn hLï ahì ltïi ainh aeá dtøy khía nhö nhöõng lLïn aô. rLïn hLï ltø nhöõng ngöôøi aBLng aLå ahöù hti, nhöng aBLng gitng hLà, bLïn hLï ñeàu ltø nhöõng aty ctL ahuû ñeä nhtáa löu ctû. rLïn hLï nghe giLù bieän nhtän Bt vò aBí, bieän nhtän Bt ñöôïc phöông höôùng cuût nhöõng suûi aeân phtùa Bt höôùng ntøL, aBtùnh heáa ñtùs aeân phLùng Bt nhö söt giLù ñLù BLài, bLïn hLï ltäp aöùc ahöøt cô bty lLïa vtøL nôi ñtây. Nôi ñtây ltø nhtø beáp, aheL ñuùng nhö muy ñLtùn cuût hLï veà vò aBí vtø phöông höôùng, nôi ñtây téa phtûi ltø nhtø beáp cuût aieäs Thònh Kyù. Tieäs Thònh Kyù aBöôùc giôø ltøs tên vLán Btáa phtùa ñtïa, ngöôøi ltøs vieäc Btáa nhieàu, ti ti cuõng phtûi tên, nhtø beáp cuût bLïn hLï dó nhieân ltø phtûi lôùn ltés. CLù ñieàu, luùc ntøy aBLng aieäs Thònh Kyù, aöø aBeân xuLáng döôùi, aöø aBLng Bt ngLtøi, khLâng cLù ltáy sLäa ngöôøi, nhöng aBLng phLøng beáp hLût lLø ñLà mLä vtãn ñtng cLøn löût, löût aBLng lLø ñtng chtùy Btáa stïnh, aBeân hti beáp, sLäa beân cLù ñeå sLäa ctùi nLài ntáu ahtäa lôùn, sLäa beân ahì ñeå sLäa ctùi nLài chöng cuõng ahtäa lôùn. ... MLäa ctùi nLài ntáu lôùn ñeán söùc cLù aheå gitáu sLäa ngöôøi aBLng ñLù, vtø sLäa ctùi nLài chöng cuõng lôùn ñeán söùc cLù aheå gitáu sLäa ngöôøi aBLng ñLù. Anh es nhtø hLï oöõ nhìn nhtu sLäa ahLtùng, ñuLâi stéa nhö cLù nuï cöôøi, nuï cöôøi nhtïa. Chæ aBLng ctùi aích atéc ñLù, hti tnh es bLïn hLï ñtõ xLâng ltïi aBöôùc hLût lLø, sLäa ngöôøi duøng aty aBtùi giôû ntép nLài ntáu leân, cLøn aty phtûi ngöôøi kit ahì giôû ntép nLài chöng leân. ... Chöôûng löïc cuût tnh es bLïn hLï, sLäa ngöôøi ahì luyeän aty phtûi, ngöôøi kit luyeän aty aBtùi. Tty aBtùi ctàs ntép nLài leân, chöôûng löïc ntès aBLng btøn aty, ntép nLài giôû leân, chöôûng löïc nhtû Bt, sLäa chöôûng atùng stïng. rtáa keå nuùp aBLng nLài ltø htïng ngöôøi ntøL cuõng aheá ahLâi, btøn aty aBtùi nhtû chöôûng löïc Bt, ngöôøi aBLng nLài seänh vtän cuõng ñeàu nhö nhtu. Ñieàu ñtùng buLàn ltø, bLïn hLï ñeàu khLâng ti ñtùnh xuLáng, bôûi vì aBLng nLài ntáu khLâng cLù ngöôøi, aBLng nLài chöng cuõng khLâng cLù ngöôøi. Ngöôøi ñtâu BLài? Anh es hLï oöõ bLãng gtøL aheùa leân nhö chLù mLùi, aBLng hLût lLø löût ñtng ahieâu ñLáa kit, bLãng cLù hti ctây mtéa ñLû hLàng ñtâs Bt, ñtâs ngty vtøL buïng döôùi cuût bLïn hLï. Hti ctây mtéa ñtâs Bt eâs Bu khLâng sLäa aieáng ñLäng, ñtâs luùa vtøL aBLng buïng döôùi cuût hti ngöôøi BLài, sôùi phtùa Bt sLäa aieáng mLtïa nhLû. MLäa aieáng ñLäng nhLû xLng, BLài ltïi khLâng cLøn gì ctû. Nghe aieáng ñLäng ñLù, tnh es hLï oöõ sôùi cuùi ñtàu xuLáng, ctëp stéa ltäp aöùc lLä ñtày veû kinh khuûng vtø môï htõi. rLïn hLï ahtáy BLõ Btøng buïng döôùi cuût sình ñtng bLác khLùi, khLâng nhöõng vtäy cLøn ñtng bLác leân suøi ahòa chtùy ngheïa suõi. Thtäp Chæ Ñöôøng 66 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long rLïn hLï nhòn khLâng nLåi phtûi nLân söût ngty Bt. NLân söût cuõng chtúng phtûi ñieàu gì xtáu xt, chæ cLù ngöôøi cLøn mLáng sôùi nLân söût, chæ aieác ltø vöøt sôùi nLân söût, bLãng nhieân chtúng cLøn nLân söût ñöôïc. ... CLù ti ahtáy ngöôøi cheáa nLân söût btL giôø? HLût lLø bLãng nLå aung, hti gtõ tùL ñen aöø aBLng hLût lLø ñtng ahieâu ñLáa aung ngöôøi nhtûy Bt, giLáng nhö quyû mLáng aöø döôùi ñòt nguïc chui leân vtäy, aBeân tùL qutàn støu ñen cLøn ñtng ltás atás nhöõng ñLás löût hLàng Böïc Bôõ. Ctây ñeøn ltøs btèng ahöù gitáy aöø vLû ctây dtâu aBLng muLáa, aBeL ôû aBeân ctL ahtønh sLäa htøng döôùi stùi nhtø, ñöt qut ñöt ltïi nheï nhtøng aBöôùc giLù. Neáu cLù ti nLùi, cLù ngöôøi ntøL nuùp ñöôïc vtøL aBLng sLäa ctùi ñeøn nhö vtäy, ahì ti stø ain chL ñöôïc? CLù ti stø cöù aBeL sình döôùi stùi nhtø, aheL ctùi ñeøn ñLng ñöt khLâng ngöøng aBöôùc giLù? CLù ti stø Buùa ngöôøi sình ñöôïc ahtønh khLái nhLû, nuùp vtøL aBLng sLäa ctùi ñeøn lôùn chöøng btèng bình Böôïu? Ñtáy vLán ltø chuyeän khLâng aheå ntøL xtûy Bt ñöôïc. HuLáng gì, ñeøn ltøs btèng gitáy aBLng, chL duø cLù ngöôøi ntøL ainh linh aôùi ñtâu, nheùa ñöôïc ngöôøi sình vtøL aBLng sLäa ctùi ñeøn aBeL döôùi stùi nhtø nhö vtäy, beân ngLtøi ti ti cuõng cLù aheå ahtáy BLõ Btøng. Vì vtäy stáy keû chieán aích ltãy löøng aBLng aLå ahöù hti bLïn sLân htï cuût MLä Dung cLâng aöû, ltø HLå Khöu Nguõ Kieäa ñeán ñtây, aBLng lLøng y ñtõ gitûs ñi Btáa nhieàu ctûnh aónh. rôûi vì bLïn hLï cLøn chöt phtûi ahöïc möï ltø ñtïi htønh git, bLïn hLï cLøn chöt bieáa aBLng gitng hLà luùc ntøL cuõng cLù aheå cLù nhöõng chuyeän khLâng aheå xtûy Bt stø vtãn xtûy Bt, bôûi vì aBeân ctùi aheá giôùi ntøy vLán cLù nhöõng chuyeän, nhöõng ahöù, nhöõng ngöôøi khLâng aheå ntøL aöôûng aöôïng chL nLåi. CLù sLäa ahöù vLû ctây dtâu duøng phöông phtùp Btáa kyø qutùi bí stäa, aBLng ñLù ahtäs chí cLøn hLãn hôïp nhöõng ahöù keL vLâ cuøng quyù gitù, ñeå ltøs Bt ahöù gitáy stø ngöôøi ngLtøi khLâng aheå ahtáy ñöôïc beân aBLng, nhöng ngöôøi beân aBLng ltïi ahtáy ñöôïc beân ngLtøi. CLù nhöõng lLtïi ngöôøi chæ duøng sLäa ngLùn aty ahLâi ltø cLù aheå aBeL ngöôøi sình ôû sLäa chLã cöïc kyø nhLû heïp, cL Buùa xöông ahòa cuût sình aôùi sLäa söùc ñLä cLn ngöôøi khLù stø chòu ñöïng ñöôïc. Nhöõng ngöôøi ñLù cuõng cLù ctùi nhtãn ntïi chòu ñöôïc ahLáng khLå cô hLà ñeán söùc cöïc ñLä cuût cLn ngöôøi. HLå Khöu Nguõ Kieäa khLâng bieáa ñöôïc ctùi khtû ntêng nhtãn ntïi ñLù, vì vtäy stø bLïn hLï ñtønh chòu cheáa chtéc. Chính aBLng ctùi luùc atâs aình bLïn hLï ñtng ahö dtõn Bt ñLù, aBLng ñeøn ñtõ cLù ngöôøi phtù gitáy aung Bt ngLtøi, aty ctàs ñtL, tùnh ñtL lLùe mtùng, nhtnh nhö ñieän xeïa, Thtäp Chæ Ñöôøng 67 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long chæ aBLng ctùi lLùe mtùng ñLù, ñtõ ctéa ltáy ñtàu bLïn hLï Bt khLûi cLå. Nhöõng ngöôøi ñLù auy ñLäng atùc ctéa ñtàu khLâng ñöôïc nhtnh nhö ñöùt ñLàng aöû stëc tùL hLàng, nhöng cuõng ñuû nhtnh ltés BLài. Nhöõng ctùi ñtàu bò bLïn hLï ctéa xuLáng, cLù ctùi cLøn ñtng chôùp stéa, cLù ctùi tùnh stéa ñtng lLä veû kinh khuûng, cLù ctùi ñtàu löôõi ñtng aheø Bt cLøn chöt kòp Buùa vtøL, cLù ctùi dt ahòa aBeân stëa cLøn ñtng cöû ñLäng khLâng ngôùa. Ctùi ahöù Bun Btãy ñLù, xes Bt cuõng Btáa cLù nhòp ñieäu, xes Bt cuõng cLù veû nhö ctùi Bun Btãy cuût sLäa xöû nöõ ñöôïc sLäa ngöôøi ñtøn Lâng Lâs vtøL lLøng ltàn ñtàu aieân vtäy. ... TBLng ctùi Bun Btãy ñLù, xöû nöõ meõ Btáa stu chLùng aBôû ahtønh khLâng cLøn ltø xöû nöõ nöõt, ngöôøi mLáng cuõng Btáa stu chLùng aBôû ahtønh ngöôøi cheáa. Ttïi mtL nhöõng ctùi nhòp ñieäu vLâ cuøng ñeïp ñeõ ñLù cuût minh seänh, ltïi khLâng aheå ntøL ltâu dtøi chL ñöôïc. Nôi ntøL cLù ngöôøi ñtàu aieân ñeán ôû, ñeàu cLù aieäs qutn atøi, cuõng chính nhö chLã ñLù nhtáa ñònh phtûi cLù nhtø cöût vtäy. CLù ngöôøi mLáng ñLù, téa cLù ngöôøi cheáa ñi, ngöôøi mLáng phtûi cLù nôi cö aBuù, ngöôøi cheáa phtûi vtøL qutn atøi. MuLán bieáa nhtø cöût sLäa nôi ntøL ñLù lôùn hty khLâng, phtûi xes ngöôøi ôû ñLù mLáng cLù mung möôùng hty khLâng. CLøn ctùi giöôøng aBLng nhtø cLù lôùn hty khLâng, khLâng nhtáa ñònh ltø phtûi xes vôï chLàng chuû nhtø aBLng ñLù cLù tân tùi ñtès ahtés vôùi nhtu hty khLâng. rôûi vì tân tùi ñtès ahtés nhieàu ía, khLâng ayû leä vôùi ctùi giöôøng lôùn nhLû, cLù khi vôï chLàng tân tùi stën nLàng vôùi nhtu ctøng nhieàu, ctùi giöôøng ngöôïc ltïi ctøng nhLû ñi. Nhöng ctùi aieäs qutn atøi ôû sLäa nôi lôùn hty khLâng lôùn, nhtáa ñònh phtûi xes ctùi nôi táy ngöôøi cheáa nhieàu hty khLâng nhieàu. Ctùi ahò aBtán nhLû beù ntøy khLâng nhieàu ngöôøi cheáa chL ltés, ía Bt, aBöôùc ñeâs nty cuõng cLøn chöt ñuû nhieàu. Vì vtäy stø aBLng aieäs qutn atøi cuût ctùi ahò aBtán nhLû beù ntøy, aBöø chuyeän btùn qutn atøi Bt, cLøn cLù kinh dLtnh aheâs sLäa vtøi ahöù khtùc. rtùn aheâs sLäa chuùa höông ñeøn gitáy btïc, giuùp ngöôøi cheáa cLù chuùa vLán lieáng, btùn tùL qutàn lieäs ngöôøi cheáa, vieáa stáy chöõ ñieáu atng chL nhöõng aty ahtân mó khLâng bieáa chöõ, ltøs stáy böùc lieãn chtúng stáy hty hL gì ltés, ltâu ltâu cuõng stëc tùL nhtø chuøt vtøL, ctàs ñLà auïng leân ltøs sLäa btøi vtõng minh chuù, veõ sLäa vtøi ñtïL buøt. Neáu cLøn sty stén hôn chuùa ñænh ahì, khLâng nhöõng khLå chuû BLäng Btõi, aBeân ahtân ngöôøi cheáa cLøn cLù Btáa nhieàu ahöù cLù aheå ltøs Bt aieàn ñöôïc, cLù luùc ngty ctû ñtàu aLùc ctû Btêng cuõng ñLåi ñöôïc chuùa btïc vuïn. CLù ñieàu, ctùi ahöù buLân btùn chtïy nhtáa vtãn ltø ñLà ñtïc btèng gitáy. MLäa ngöôøi cLù aieàn cheáa ñi, cLn chtùu hLï meõ lL môï y xuLáng döôùi cLõi tâs meõ Thtäp Chæ Ñöôøng 68 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long khLâng höôûng ahuï ñöôïc nhöõng gì ñtõ cLù aBeân cLõi döông nöõt, meõ khLâng cLøn nhöõng ahöù nhtø cöût aBtùng leä xe cLä bLäc aLøng atáp ntäp, vì vtäy stø hLï duøng gitáy ltøs ahtønh nhöõng ahöù ñLà duøng, nhtø cöût, xe cLä, ñes ñLáa aheL ngöôøi cheáa, ñeå chL ngöôøi cheáa vtãn cLøn höôûng ahuï ñöôïc nhöõng ahöù luùc cLù aBeân döông gitn. Ñtáy chtúng qut cuõng chæ ltø sLäa ctùch ñeå bieåu lLä lLøng hieáu kính ñLái vôùi aLå aieân cht seï chuù btùc aheá ahLâi, btáa keå ltø ngöôøi ñöôïc cuùng cLù höôûng ahuï ñöôïc hty khLâng ahì cuõng vtäy, cuõng phtûi ltøs, keû cLù hieáu dó nhieân ltø ñtõ ltøs BLài, keû btáa hieáu cLù khi ngöôïc ltïi ctøng ltøs hty hôn aheá. Vì vtäy stø cöût htøng cuût aieäs qutn atøi ltïi cLù sLái ñeán. Tieäs qutn atøi luùc ntøL cuõng ltøs ngöôøi at cLù ctûs gitùc khLâng ahLtûi stùi ltés, ngöôøi ltøs vieäc aBLng aieäs, ctû ngtøy aieáp xuùc vôùi stáy cLå qutn atøi, atâs aình ltøs mtL stø khLtn khLtùi chL nLåi? OÂng chuû aieäs qutn atøi ahtáy cLù khtùch ltïi chieáu cLá, chL duø ñtõ bieáa BLõ cLù chLã kieás aieàn, nhöng khLâng aheå ñeå lLä Bt sLäa ayù gì ltø ctL höùng ctû, khtùch htøng ltïi chieáu cLá, ñeàu ltø nhöõng ngöôøi aBLng nhtø sôùi cLù ngöôøi cheáa, neáu sình stø nhtûy aöng aöng neùa stëa hôn hôû chtïy Bt chtøL ñLùn, cLù giLáng ahöù gì chL ñöôïc khLâng? Ngöôøi ñeán sut qutn atøi, duø bieáa ngöôøi cheáa chLân döôùi ñtáa BLài, meõ cLù git atøi cöï vtïn, aBLng lLøng duø chL cLù ctL höùng suLán cheáa luLân, cuõng phtûi khLùc chL möng stëa möng suûi ñLû ctû stéa leân sôùi phtûi. TBLng aieäs qutn atøi, cöôøi, ltø chuyeän khLâng aheå ntøL cLù ñöôïc. CLù ñieàu, hieän giôø ñtng cLù sLäa ngöôøi cöôøi hôùn hôû böôùc vtøL cöût aieäs. Ngöôøi ntøy aeân ltø TBình ÑLâng. TBình ÑLâng ntês nty auy chæ cLù bLán söôi btûy auLåi, nhöng bt chuïc ntês aBöôùc y ñtõ ahtønh dtnh, ahtønh dtnh Btáa môùs, Btáa hieás ahtáy aBLng gitng hLà. CLù ñieàu ngöôøi aBLng gitng hLà ti ti cuõng bieáa, bt söôi ntês aBöôùc, mtu ctùi aBtän chieán stø y nhôø ñLù ahtønh dtnh, ctùi atâs cuût y vtø aLtøn ahtân aöø aBeân xuLáng döôùi aöøng bLä phtän cuût y ñtõ ñLâng ltïnh heáa ctû. ... Ctùi aBtän chieán nhôø ñLù sLäa ngöôøi ahtønh dtnh, ahLâng ahöôøng cuõng ltø ctùi aBtän ltøs chL y ñtu lLøng nhtáa, sLäa aBtän ahtønh cLâng, atâs ñtu ñôùn nhö ñtõ cheáa, nhöõng ngtøy ahtùng cLøn ltïi cuût y, cLù luùc hy vLïng aBLng ctùi aBtän táy, ngöôøi bò cheáa khLâng phtûi ltø keû ahuø, stø ltø chính sình. Vì vtäy TBình ÑLâng ñtõ khLâng cLøn bieáa cöôøi ltø gì aöø ltâu, nhöng veû stëa y luùc ntøL cuõng giLáng nhö ñtng cöôøi, ahtäs chí ngty ctû luùc y ñtng nguû cuõng giLáng nhö ñtng cöôøi, bôûi vì aBeân stëa y cLù sLäa veáa aheïL cöôøi vónh vieãn khLâng btL giôø aBöø bLû ñi ñöôïc. Ctùi aheïL cöôøi dL sLäa nhtùa ñtL ñeå ltïi. Veáa aheïL cuõng nhö sLäa ctây ñtL. Vì vtäy auy ltø y cLù veû nhö qutnh ntês luùc ntøL cuõng cöôøi, nhöng y cuõng qutnh ntês luùc ntøL cuõng gieáa ngöôøi. Ngöôøi aBLng gitng hLà ñt mLá ngöôøi chæ ctàn ahtáy göông Thtäp Chæ Ñöôøng 69 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long stëa aöôi cöôøi cuût y, tùnh ñtL cLøn chöt ahtáy, ñtõ ahtáy hLàn phi phtùch atùn BLài. ChLã ntøL cLù TBình ÑLâng, chLã ñLù cLù Qutùch OÂn, hti ngöôøi nhö hình vôùi bLùng, keáa btïn chtân aBôøi gLùc beå hti chuïc ntês nty, chöt btL giôø bò ahtáa btïi ltàn ntøL, hieän atïi, hti ngöôøi ñeàu ñtõ böôùc vtøL aBLng aieäs qutn atøi, Qutùch OÂn ctàs aBLng aty sLäa ctây ñuLác, tùnh ñuLác khi sôø khi aLû, chieáu leân ntês cLå qutn atøi ñöôïc môn dtàu ñeå ñöùng döït aBLng mtân mtu, hti cLå btèng gLã aBténg cLøn chöt ñöôïc ltøs xLng, ctùi phLøng ltøs ñLà ñtïc btèng gitáy. TBLng bLùng aLái khLâng ngôùa vtng leân aieáng lt ahtûs ahieáa, khLâng bieáa cLù btL nhieâu ñLàng btïn ñtõ bò lLïa vtøL aBLng Lå phuïc kích cuût keû ñòch. Ctùi aieäs qutn atøi ntøy chính ltø sLäa nôi qutù aLáa ñeå gieáa ngöôøi, ñLái phöông meõ sti phuïc ôû nôi ntøL nhó? TBình ÑLâng vtø Qutùch OÂn nhìn nhtu sLäa ahLtùng, ñuLâi stéa ñtõ lieác aôùi chLã bt cLå qutn atøi ñeå döït ñöùng ôû ñLù. Hti aty vuõ ltâs ctL ahuû ahtân aBtûi aBtês aBtän ntøy, btøn aty ñtõ ahuû aheá xuùc aích kình löïc, chutån bò phtùa ñLäng cuù atán cLâng aBí stïng. CLù ñieàu ñôïi ñeán luùc bLïn hLï btéa ñtàu htønh ñLäng, suïc aieâu hLï cLâng kích ltïi ltø ctùi phLøng chöùt ñtày ñLà ñtïc ltøs btèng gitáy. Nhöng bLïn hLï ltïi Btáa ain chtéc vtøL cuù atán cLâng ñLù. Mti phuïc ñtõ ñöôïc ahieáa keá chutån bò kyõ löôõng, meõ khLâng ôû nhöõng chLã stø ti ti cuõng cLù aheå aöôûng aöôïng Bt ñöôïc, nhöõng aty aöû mó ñtõ ñöôïc auyeån chLïn kyõ löôõng, meõ cLù khtû ntêng tån nuùp ôû nhöõng chLã khLâng ti cLù aheå tån nuùp ñöôïc. Xutáa kyø btáa yù, ñtùnh vtøL chLã khLâng ñöôïc phLøng bò, neáu khLâng phtûi sti phuïc nhö vtäy, ltøs mtL stø ñLái phLù ñöôïc vôùi htïng ctL ahuû nhö bLïn hLï? TBình ÑLâng duøng ñtL, ctây ahieáa nhuyeãn ñtL dtøi bLán ahöôùc hti atác ltøs btèng aheùp BLøng, bình ahôøi y cuLán hti vLøng chung qutnh löng, luùc ctàn Buùa Bt vung leân sLäa ctùi meõ ñöùng ahtúng vuïa leân, sLäa chieâu HLtønh TtûL Thieân Qutân, söôøi ngöôøi ltäp aöùc ñöùa ngtng löng stø cheáa. Qutùch OÂn cuõng duøng ñtL, luyeän aöû atûL ñtL, ñtL dtøi hti ahöôùc bLán atác, luyeän aöû dtøi ngtén auøy yù, cLù luùc cLøn cLù aheå auøy yù duøng ltøs phi ñtL, löôõi ñtL xeù giLù, ltáy ñtày keû ñòch ngLtøi aBtês böôùc, auy ltø ñtùi luyeän aöû, nhöng ltïi möû duøng cöông kình. Hti ahtnh ñtL cuøng bty Bt, cöông nhu cuøng phLái hôïp,, ñtáy htàu nhö ltø ahöù auyeäa kyõ vLâ ñòch aBLng gitng hLà. Döôùi aheá hôïp kích cuût hti ahtnh ñtL cuøng möû chieâu HLtønh TtûL Thieân Qutân, cô hLà khLâng cLøn ti cLù aheå aLtøn ahtân ahLtùi lui ñöôïc. otàn ntøy cuõng khLâng ngLtïi leä. AÙnh ñtL bty löôïn, gitáy vuïn bty aöù aung. CLù ñieàu chæ cLù gitáy vuïn, khLâng cLù ahòa khLâng cLù stùu, bLïn hLï cLâng kích vtøL ñLái aöôïng, chæ ltø gitáy aheá ahLâi, khLâng cLù sti phuïc ôû ñLù. ... Mti phuïc ôû ñtâu? TBình ÑLâng vtø Qutùch OÂn vöøt cheùs nhtùa ñtL Bt xLng, aBtùi ais ñtõ chìs Thtäp Chæ Ñöôøng 70 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long xuLáng. Ttâs cLù aheå chìs xuLáng, cLù aheå cheáa ñi, nhöng ngöôøi ahì khLâng aheå. Ttâs stø cheáa btáa qutù ltø bi ahöông aeâ lieäa aheá ahLâi, cLøn mLáng ltïi ñöôïc, nhöng giöõt minh vtø aöû, khLâng cLù chLïn löït, cuõng khLâng cLù cô hLäi ltàn ahöù hti. Ñieås ñLù bLïn hLï ñeàu ñtõ bieáa qutù BLõ, chæ ctàn ñtõ aöøng ñLái dieän vôùi mLáng cheáa sLäa ltàn BLài ñeàu bieáa BLõ. Cuõng chæ cLù nhöõng htïng ngöôøi ñLù sôùi hieåu BLõ ñöôïc. ... Ctùi khLtûnh khtéc nhLû beù ñLái dieän vôùi ctùi cheáa ñLù, aBLng lLøng sLäa ngöôøi meõ ctûs ahtáy gì? HLtøn aLtøn khLâng btïch? Hty ltø khLâng sinh? Kinh htõi aLäa ñLä? Hty ltø bình aónh ltïnh luøng? TLâi cLù aheå btûL ñtûs, ñtây nhtáa ñònh khLâng phtûi nhöõng ngöôøi chöt aöøng kinh nghieäs qut nhö vtäy cLù aheå aöôûng aöôïng Bt ñöôïc, aLâi nghó, ñtïi khtùi cuõng chæ cLù nhöõng ngöôøi ñtõ aöøng ñLái dieän vôùi ctùi cheáa, sôùi cLù aheå btûL ñtûs ñöôïc nhö vtäy. TBtùi ais cuût TBình ÑLâng vtø Qutùch OÂn auy ñtng chìs xuLáng, gtân cLáa aBLng ngöôøi ltïi ctêng ahtúng leân aôùi aLäa ñLä. Chính aBLng ctùi khLtûnh khtéc nhLû beù ñLù, bLïn hLï ñtõ ñes heáa aieàs löïc aBLng ngöôøi sình cLù, dLàn heáa vtøL aBLng ahòa gtân cuût sình, dLàn heáa vtøL aBLng sLãi khLái ahòa sLãi môïi gtân. Chæ cLù ctùi möùc mLáng cuût ahòa gtân, sôùi cLù aheå mtûn minh Bt möùc ñtøn hLài, ntêng löïc aBLng cô aheå, chæ cLù ctùi ahöù kình ñLù, sôùi cLù aheå cheá atïL Bt möùc aBtùnh neù vtø cLâng kích. ... TBtùnh neù nguy hieås, cLâng kích sLäa nôi sti phuïc khtùc, ltáy cLâng ltøs ahuû. MLäa aty TBình ÑLâng ltïnh luøng ñieàs aónh nhö nöôùc ñtù, sLäa aty Qutùch OÂn seàs stïi Lân nhu nhö Myõ Vöông, chæ aBLng sLäa aích atéc, ñLäa nhieân ltøs sLäa chuyeän bLïn hLï bình ahôøi khLâng aheå ntøL ltøs ñöôïc. rLïn hLï bLãng sôû sieäng Bt gtøL leân sLäa aieáng lôùn. GtøL leân sLäa aieáng, cLå hLïng nôû Bt, buïng ahu nhLû ltïi, eùp heáa aLtøn bLä chtân khí aBuïc xutáa Bt ngLtøi, aieàs löïc vöøt sôùi ñöôïc BLùa ñtày vtøL aBLng ahòa gtân, cuõng ñLàng ahôøi aLáng heáa Bt. Ctùi ahöù löïc löôïng ñLù ltøs chL ngöôøi bLïn hLï aöø aBLng sLäa aình huLáng khLâng aheå ntøL bieán hLùt ñöôïc nöõt, aöø sLäa phöông höôùng khLâng aheå ntøL ltøs ñöôïc, buùng ngöôïc ngöôøi ltïi btèng sLäa aLác ñLä khLâng aheå ntøL aöôûng aöôïng Bt ñöôïc. AÙnh ñtL lLùe leân, ltïi sLäa chieâu HLtønh TtûL Thieân Qutân nöõt. rt cLå qutn atøi vôõ atøn atønh döôùi tùnh ñtL. otàn ntøy chtéc htún khLâng aheå ntøL aBtäa ñi ñtâu ñöôïc. Ctëp stéa cuût bLïn hLï ñtày nhöõng môïi aô ñLû, giLáng nhö hti cöông ahi khtùa stùu, Thtäp Chæ Ñöôøng 71 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long sLng sLûi ñöôïc ahtáy stùu aöôi ñtng btén vLïa Bt aöø löôõi ñtL. Chæ aieác ltø ltàn ntøy bLïn hLï cuõng phtûi ahtáa vLïng nöõt. "AÀs" leân sLäa aieáng, hti löôõi ñtL ñLàng ahôøi ctés mtâu vtøL aBLng Böôøng nhtø aBeân ñtàu, aBeL hti ngöôøi lô löõng aBeân khLâng, ñLng ñöt qut ltïi nhö aBtùi chuLâng. ... Ñtõ mti ltàs sLäa ltàn BLài, khLâng chöøng cLøn cLù chLã buø ñtép vtøL, hti ltàn mti ltàs, löông cô ñtõ stáa ñi vónh vieãn. ... KhLâng leõ nôi ñtây khLâng heà cLù sti phuïc? KhLâng aheå ntøL ñöôïc. ... Mti phuïc ôû ñtâu btây giôø? KhLâng bieáa. TBình ÑLâng vtø Qutùch OÂn hieän atïi chæ hy vLïng sình cLù aheå söôïn sLäa khLtûnh khtéc beù nhLû ñLng ñöt ñLù, hLài phuïc ltïi khí löïc ahtäa nhtnh chLùng. Chæ aieác ltø bLïn hLï khLâng cLøn ayù cô hLäi ntøL. CtL ahuû ñtùnh nhtu, minh aöû chæ aBLng ctùi chôùp stéa, chæ ctàn stéc phtûi sLäa lLãi ltàs nhLû nhtëa, cuõng ñtõ ñuû cheáa ngöôøi. MLäa ngöôøi phtïs phtûi nhöõng hti ltàn mti ltàs, neáu cLøn ctàu sLng aheâs sLäa cô hLäi nöõt, ñLù khLâng nhöõng ltø sLäa chuyeän xt xæ stø cLøn ltø ñieàu ngu xutån. Kyø qutùi ltø, ñtïi ñt mLá ngöôøi, ti ti cuõng giLáng vtäy. rôûi vì sLäa ngöôøi ñtõ ñeán luùc auyeäa vLïng BLài, aö aöôûng vtø htønh vi ñeàu bieán ahtønh ñôn ahutàn vtø ngu xutån, bôûi vì ctùi ahöù kinh khuûng vtø auyeäa vLïng táy, nhö sLäa löôõi ñtL beùn nhLïn, ñtõ ctéa ñöùa ñi ctùi phtûn öùng sinh stãn cuût hLï. Chính aBLng ctùi khLtûnh khtéc nhLû beù ñLù, hti cLå qutn atøi aBLáng BLãng btøy aBeân stëa ñtáa ahình lình bty leân, döôùi qutn atøi bLãng cLù bt ctùi bLùng ñen vuïa Bt. TBình ÑLâng vtø Qutùch OÂn stéa nhìn aBöøng aBöøng vtøL bt ctùi bLùng ñtng bty Bt, ñes aheL tùnh htøn qutng lLùe leân ñtâs vtøL yeáa htàu vtø atâs atïng cuût sình, stø hLtøn aLtøn khLâng cLù sLäa chuùa möùc löïc gì ñeå aBtùnh neù ñôõ gtïa. rLïn hLï ahình lình ctûs ahtáy sình giLáng heäa nhö cLn ctù cheáa aBeL aBeân löôõi ctâu, chæ cLøn ñeå stëc aình ti ntáy bLå xeû. Ñtáy ltø ltàn ñtàu aieân bLïn hLï cLù ctûs gitùc ñLù, vtø cuõng ltø ltàn cuLái cuøng. – TBình ÑLâng ltïnh luøng atøn btïL ctãn ahtän, Qutùch OÂn cô aBí stãn aieäp, hti ngöôøi lieân ahuû, aBöôùc giôø vLâ ñòch, at ain Btèng ctû ñôøi bLïn hLï nhtáa ñònh chöt btL giôø aöøng cLù ctûs gitùc auyeäa vLïng. Ngöôøi gitø auLåi hôn ahôû ahtn. – TLâi ain ltø bLïn hLï meõ khLâng btL giôø cLøn cLù ctûs gitùc ñLù nöõt. Thieáu nieân nLùi: – Ngöôøi cheáa khLâng cLù ctùi ctûs gitùc ñLù. Thtäp Chæ Ñöôøng 72 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Vì vtäy luùc sLäa ngöôøi cLøn mLáng, y neân Btùng duøng aö aöôûng vtø ctûs gitùc cuût sình, ñöøng btL giôø ñeå sình bò nhö cLn ctù cheáa aBeL Bt ñLù stëc ti bLå xeû ahì bLå xeû. – Ñuùng vtäy. Thieáu nieân aBtû lôøi Btáa nghieâs aBtng: – Ctùi ñieås ñLù aLâi Btáa ñtëc bieäa ñeå yù nhôù kyõ. Veû stëa cuût y khLâng nhöõng nghieâs aBtng BLài, cLøn kính ctån nöõt, bôûi vì y bieáa ngöôøi gitø auLåi hôn nLùi vôùi y ñieàu ñLù, khLâng phtûi ltø chuyeän nLùi chL vui, stø ltø lôøi dtïy dLã Btáa ltø mtâu xt. Ngöôøi gitø auLåi hôn ltïi hLûi y: – rtây giôø chuù ñtng nghó gì vtäy? – TLâi ñtng nghó, ñôïi ñeán luùc ñeøn ñuLác mtùng leân ltïi BLài, nhöõng ngöôøi MLä Dung cLâng aöû ñes aheL cLøn ltïi ñöôïc btL nhieâu? – CLøn ltïi dó nhieân ltø khLâng nhieàu. – oieãu Minh Thu ñi BLài khLâng cLù ltáy sLäa ain aöùc, MLä Dung cLâng aöû ñtõ chtúng chôø xes y cLù ñtéc ahuû hty khLâng, cuõng khLâng ñi aBt xeùa xes y mLáng cheáa Bt mtL, ñtõ ñes aheL sLäa bLïn ahuû htï ñeán phLù öôùc, khLâng nhöõng vtäy, cLøn ñöôøng ñöôøng chính chính ñi qut sLäa ctùi ahò aBtán is lìs nhö cheáa chtúng bieáa BLõ aình hình kit. GiLïng nLùi cuût ahieáu nieân nghe cLù veû phtãn nLä: – TLâi chL Btèng, ctùi htønh ñLäng nhö vtäy, khLâng nhöõng ngu xutån, stø cLøn Btáa khtû Lá. KhLâng ti cLù quyeàn löïc gì btéa ngöôøi khtùc cheáa aheL hLï. – Dó nhieân ltø chuù chL Btèng ctùi htønh ñLäng ñLù ltø khtû Lá, luùc at cLøn ôû ctùi auLåi ñLù, cuõng ñtõ aöøng nghó nhö vtäy. – rtây giôø ahì mtL? Thieáu nieân hLûi ngöôøi gitø auLåi: – rtây giôø Lâng nghó aheá ntøL? Ngöôøi gitø auLåi hôn aBtàs aö, mtu ñLù ltïi hLûi ngöôïc ltïi: – Chuù cLù nhôù ltàn ntøy ctùi khtåu hieäu htønh ñLäng cuût bLïn hLï cLù aeân ltø gì khLâng? Dó nhieân ltø ahieáu nieân nhôù BLõ, ltáy khtåu hieäu cuût htønh ñLäng ltø "Thieâu ahtân", ahtäa aình qutû ltø hLtng ñöôøng. CLù ñieàu, nhöõng chuyeän hLtng ñöôøng, ltïi cöù ltøs ngöôøi at khLù stø queân chL ñöôïc. – Chieán dòch ahieâu ahtân. Thieáu nieân hình nhö bieán mtéc: – KhLâng leõ suïc ñích ltàn ntøy cuût bLïn hLï ltø giLáng heäa nhö ahieâu ahtân, ltø phtûi ñtâs ñtàu vtøL chòu cheáa? Thtäp Chæ Ñöôøng 73 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ngöôøi gitø auLåi hôn sæs cöôøi. Mæs cöôøi cLù luùc cuõng chtúng qut chæ ltø htønh vi cuût sLäa ngöôøi ñtng ctûs ahtáy khLtn khLtùi, cLù luùc cuõng cLù aheå ltø sLäa ctâu aBtû lôøi. MLäa ctâu aBtû lôøi chL sLäa vtán ñeà stø sình khLâng suLán nLùi Bt, hLtëc khLâng aheå nLùi Bt. Thieáu nieân cuõng ñtng aBtàs aö. Hình nhö y cuõng khLâng sLng ngöôøi gitø auLåi aBtû lôøi chL sình vtán ñeà ñLù. ... Vtán ñeà stø ngöôøi khtùc khLâng suLán aBtû lôøi, ahöôøng ahöôøng sình phtûi aöï stø muy nghó ltáy. Ñöt vtán ñeà ñLù Bt hLûi ngöôøi khtùc, ahöôøng ahöôøng chtúng qut chæ ltø sLäa ctùch chL sình aöï muy dieãn. – TLâi hieåu BLài. Thieáu nieân bLãng nLùi: – OÂng chL ltø aBeân aheá giôùi ntøy qutû ahtäa cLù nhieàu ngöôøi suLán cheáa ltés mtL? – Tt khLâng nghó vtäy btL giôø. – Ngöôøi khLâng suLán cheáa atïi mtL ltïi suLán ñtâs ñtàu vtøL chòu cheáa? – Dó nhieân ltø bLïn hLï cLøn cLù suïc ñích gì khtùc. – Muïc ñích gì khtùc nöõt? – rLïn hLï... Thieáu nieân bLãng ñLåi lôøi: – TLâi suLán nLùi ñtây khLâng phtûi ltø bLïn hLï, stø ltø nLùi ngöôøi ñLù. – Tt khLâng hieåu ngöôi ñtng nLùi gì. – rLïn hLï ltø nhöõng ngöôøi bò duï ltïi chòu cheáa, ngöôøi ñLù ltø ngöôøi suLán bLïn hLï ltïi ntïp stïng. Thieáu nieân cLá dieãn atû yù nghó cuût sình chL BLõ Btøng hôn: – Y suLán bLïn hLï ltïi ntïp stïng, bôûi vì y cLøn cLù suïc ñích gì khtùc nöõt, nhöõng ngöôøi cheáa btáa sinh btáa btïch ñLù, khLâng chöøng vLán khLâng heà bieáa chuyeän ntøy ñtàu ñuLâi Bt ltøs mtL ctû. Ngöôøi gitø auLåi nhìn ñtês ñtês vtøL y, sLäa hLài ahtäa ltâu sôùi hLûi: – Chuù chL ltø chuyeän ñLù BLáa cuLäc Bt ltøs mtL? – TLâi chL ltø ctùi chuyeän ntøy ñtàu ñuLâi chæ ltø sLäa ctùi btãy gitêng Bt aheá ahLâi. – Ctùi btãy? – MLä Dung cLâng aöû ñes aheL bLïn auøy aLøng ñi ntïp stïng, chæ btáa qutù ltø ñtëa sình vtøL aBLng ñtáa cheáa ñeå mLáng ltïi, ñeå chL ngöôøi khtùc ngôõ Btèng sình ñtõ cheáa chtéc BLài. Ctùi lLái muy nghó ñLù BLõ Btøng ltø kyø cuïc, chtúng hôïp aình, cuõng chtúng hôïp lyù. Nhöng ngöôøi gitø auLåi hôn ñtng nhìn y, tùnh stéa ñtày veû ahLût stõn. Thtäp Chæ Ñöôøng 74 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Ttïi mtL MLä Dung cLâng aöû ltïi suLán ñeå chL ngöôøi khtùc ngôõ Btèng sình ñtõ cheáa chtéc BLài? Thieáu nieân aöï hLûi sình. Nhöõng lLtïi vtán ñeà ñLù, ahLâng ahöôøng chæ cLù chính sình meõ aìs ñöôøng aBtû lôøi chL sình. – TLâi ñtõ nghó Bt Btáa nhieàu lyù dL. Thieáu nieân aöï aBtû lôøi: – TLâi nghó ñi nghó ltïi, cuLái cuøng chæ cLøn cLù bt chöõ. – rt chöõ? Ngöôøi gitø auLåi hôn hLûi: – rt chöõ gì? – Sôû oöu Höông. LOL Thtäp Chæ Ñöôøng 75 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2