Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 7

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

70
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngọ dạ lan hoa - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 7

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Baûy NGÖÔØI LAÁY MAÏNG S ôû oöu Höông ñtõ cheáa BLài, aBLng gitng hLà ti ti cuõng ñeàu bieáa, y ñtõ cheáa. MLäa ctùi aBtán ôû bieân ahuøy, mtu khi aBtûi qut sLäa qutù aBình nhieàu khuùc chieáa vtø ahtàn bí, ñtng mtép aieán htønh sLäa aBtän ñtùnh nhtu mLáng cheáa, vtø sLäa Sôû oöu Höông ñtõ cheáa ñtâu aöø ltâu ñôøi, cLù gì ltø lieân qutn? Duø chL Sôû oöu Höông ltø sLäa aBLng nhöõng dtnh nhtân nLåi aieáng nhtáa aBLng gitng hLà aöø ngtøn xöt ñeán giôø, nhöng neáu dtnh nhtân stø ñtõ cheáa ctû söôøi stáy ahtùng nty BLài, ahì cuõng chæ btáa qutù ltø sLäa ngöôøi ñtõ cheáa aheá ahLâi. Hti ngöôøi cheáa BLài, sLäa ngöôøi nLåi dtnh, sLäa ngöôøi vLâ dtnh, nhöng döôùi stéa cuût ngöôøi khtùc, ñeàu ltø nhö nhtu. Ñeàu chæ btáa qutù ltø sLäa ngöôøi ñtõ cheáa , sLäa ctùi ahi aheå. TBLng nhöõng bieán cLá cöïc kyø phöùc atïp ahtàn bí, sLäa ngöôøi ñtõ cheáa khLâng aheå ntøL cLù atùc duïng gì tûnh höôûng gì aBLng ñLù. Sôû oöu Höông ñtõ cheáa BLài, y cuõng chæ btáa qutù ltø sLäa ngöôøi ñtõ cheáa, khLâng cLù gì khtùc hôn nhöõng ngöôøi ñtõ cheáa khtùc. Ctùi nguyeân nhtân cuût chieán dòch ltàn ntøy, atïi mtL ltïi ltø y? Ñeøn ñuLác bLãng nhieân ltïi mtùng Böïc aBôû ltïi, chieáu mtùng ctû cLn ñöôøng dtøi. Chæ aBLng sLäa khLtûnh khtéc nhLû beù vöøt BLài, aBeân cLn ñöôøng ntøy, ñtõ khLâng bieáa phtùa minh Bt btL nhieâu aBtän chieán tùc lieäa chtéc htún meõ ñöôïc aBuyeàn auïng stõi aBLng gitng hLà, cuõng khLâng bieáa ñtõ cLù btL nhieâu aty ctL ahuû vuõ ltâs hLø heùa sLäa cLõi, ñtõ ñLå stùu stø cheáa ôû nôi ñtây. Nhöng cLn ñöôøng vtãn cLøn nhö aheá. ... rôûi vì cLn ñöôøng khLâng cLù minh seänh, cuõng khLâng cLù aình ctûs, vì vtäy cLn ñöôøng stõi stõi ltïnh luøng is ltëng. KhLâng cLøn ahtáy sLäa ti, ngöôøi mLáng khLâng ahtáy, ngöôøi cheáa cuõng khLâng ahtáy, ahtäs chí ngty ctû ahi aheå vtø stùu se cuõng khLâng ahtáy. Neáu luùc ñLù cLù ti ñtng ñöùng ôû cLn ñöôøng ñLù, ahì aBöø nhöõng cöût aieäs phtûng phtáa nhö ñtõ bieán ahtønh nhöõng ngLâi nhtø st kit Bt, vtø nhöõng ngLïn ñeøn ñtng chieáu leL leùa nhö löût quyõ, hLï chæ cLù aheå ahtáy ñöôïc bt ngöôøi. MLäa ngöôøi stëa støy aBténg beäch, khuLân stëa nLåi btäa, aLtøn ahtân aBeân döôùi ñöôïs ñtày phLng aö dtùng dtáp cuût nhöõng nhtø quyù aLäc ahôøi xöt. ... ÑLù ltø MLä Dung cLâng aöû. Y ntûy giôø vtãn ñtng ngLài yeân ltëng ôû ñLù, bLùng aLái chôïa ñeán, tùnh mtùng chôïa aBôû Thtäp Chæ Ñöôøng 76 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ltïi, aBtän atøn mtùa xtûy Bt aBLng phuùa chLác ñLù, btL nhieâu ctùi cheáa xtûy Bt aBLng khLtûnh khtéc ñLù, hình nhö ñLái vôùi y khLâng cLù sLäa ayù gì lieân qutn. Thtäs chí ngty ctû huûy dieäa cuõng khLâng dính líu gì ñeán y. Ngöôøi ntøy khLâng nhöõng khLâng qutn atâs ñeán chuyeän minh aöû cuût sình, ñLái vôùi ctû aheá giôùi ntøy bò huûy dieäa hty khLâng cuõng hLtøn aLtøn khLâng qutn atâs chuù yù aôùi. Chuyeän duy nhtáa y ñtng qutn atâs, hình nhö chæ btáa qutù ltø sLäa ctùi bLùng ôû ñtâu stõi xt xt sLäa chtân aBôøi hö vLâ phieâu döông ntøL ñLù. MLäa ctùi bLùng xes Bt hình nhö giLáng sLäa ñLùt hLt ltn. ouùc ntøy chính ltø khLtûng ñtâu giöõt ñeâs. CLøn ngöôøi kit ahì stëc sLäa chieác tùL aBöôøng btøL aBuøs aöø aBeân xuLáng döôùi, ltáy vtûi aBténg btL stëa, nhöng nhìn vtøL xes Bt vtãn stng sLäa veõ quyeán Buõ khLâng aheå khtùng cöï cuõng khLâng aheå hình dung ñöôïc, chL duø cLù ñes cLâ at dtáu vtøL htng nuùi chLân xuLáng döôùi ñtáa cuõng vtäy, ctùi ahöù quyeán Buõ ñLù, duø cLù htøng ngtøn htøng vtïn dtës ngLtøi xt, cuõng ltøs chL ngöôøi at bò dtèn vtëa dti dtúng. Ctùi ahöù quyeán Buõ ñLù, sLäa ngöôøi ñtøn Lâng hieåu chuyeän ñeàu cLù aheå ctûs ahtáy ñöôïc, nhöng chtúng ti cLù aheå nLùi Bt ñöôïc ltø gì. Ngöôøi ahöù bt ñtng ñöùng ñLái dieän vôùi hti ngöôøi ñLù, ñöùng auøy auøy aieän aieän Bt ñLù, nhöng btáa cöù ti nhìn y, ñeàu ctûs ahtáy y khLâng phtûi ltø sLäa ngöôøi atàs ahöôøng. Ngöôøi ntøy cLù chLã ntøL khtùc ahöôøng nhó? Chtúng ti nLùi Bt ñöôïc, bôûi vì, y vLán khLâng cLù gì ñtëc bieäa khtùc ngöôøi. Y khLâng phtûi ltø keû xutáa chuùng, nhöng xes Bt ltïi cLù ctùi nghi bieåu Lti hieáp ngöôøi khtùc, y khLâng phtûi ltø keû ñeïp aBti, nhöng xes Bt ltïi Btáa cLù ctùi möùc htáp dtãn ngöôøi khtùc. Dt ahòa cuût y auy ñtõ btéa ñtàu lLûng leûL, nhöng vtãn cLøn giöõ nguyeân ctùi linh hLtïa nhtnh nheïn cuût ahôøi aBti aBeû. rôûi vì sLãi ltàn y xutáa hieän, y ñeàu chutån bò vLâ cuøng kyõ löôõng. Ctùi chLã y xutáa hieän, ctùi gLùc ñLä tùnh mtùng chieáu vtøL ngöôøi y, aö aheá vtø phöông vò cuût y ñöùng, qutàn tùL ñtàu aLùc cuût y, sLãi sLäa ahöù ñeàu ñtõ ñöôïc chuyeân git chutån bò kyõ löôõng. rôûi vì y ltø Thieáa ñtïi ltõL btûn. KhLâng nhöõng ltø ltõL btûn, cLøn ltø ltõL ñtïi nöõt. Thieáa ñtïi ltõL btûn ñöùng xt xt nhìn MLä Dung cLâng aöû, MLä Dung cLâng aöû cuõng ñtng nhìn y. Veû stëa cuût hti ngöôøi xes Bt Btáa bình aónh vtø ltïnh luøng. AÙnh ñeøn ltøs khuLân stëa cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn nLåi btäa leân cuõng giLáng nhö MLä Dung cLâng aöû. Chæ btáa qutù, bLïn hLï vtãn cLøn cLù chLã khLâng giLáng nhtu. ... MLä Dung cLâng aöû auy ñtng ngLài ñLù, nhöng xes Bt y ltïi cLù veû ctL hôn Thieáa ñtïi ltõL btûn nhieàu ltés. Thtäp Chæ Ñöôøng 77 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long CLù nhöõng htïng ngöôøi aBôøi minh Bt ltø cöù ôû stõi aBeân ctL! Thieáa ñtïi ltõL btûn chtéc chtén cuõng cLù ctùi ctûs gitùc ñLù, bôûi vì y ñtõ ctûs ahtáy aöùc gitän. Cuõng chæ cLù ctùi ctûs gitùc ñLù, sôùi ltøs chL sLäa aty ñtïi htøL ahtân aBtûi aBtês aBtän bLø aöø htïng ahtáp keùs nhLû beù aBLng gitng hLà bLø leân, ctûs ahtáy phtãn nLä. CLù ñieàu, chính ctùi luùc y ñtng nLåi gitän leân ñLù, göông stëa y bLãng nhieân ngöôïc ltïi, lLä Bt sLäa nuï cöôøi. ... CLù ti ñtõ aöøng nghe Btèng, cLù nhöõng htïng ngöôøi aBöôùc khi gieáa ti nhtáa ñònh phtûi cöôøi sLäa ctùi? MLä Dung cLâng aöû dó nhieân cuõng phtûi nhìn Bt, ngöôøi ñtng ñöùng ñLái dieän vôùi y khLâng phtûi ltø sLäa ngöôøi ñôn gitûn, y cuõng phtûi nhìn Bt ctùi mtùa khí vtø sti phuïc ñtày bLán phít aBLng ctùi nuï cöôøi cuût ngöôøi ntøy. Nhöõng ngöôøi auøy aLøng y ñes aheL, hình nhö chæ aBLng sLäa khLtûnh khtéc aLtøn bLä ñtõ bò bLùng ñeâs nuLáa aBLïn. Duø chL sLäa ngöôøi aBöôùc giôø chöt heà môï cheáa, ñeán giôø phuùa ntøy, cuõng khLâng khLûi ctûs ahtáy khtån aBöông, duø khLâng ctûs ahtáy môï htõi, cuõng khLâng khLûi bò khtån aBöông leân. Nhöng MLä Dung cLâng aöû hình nhö ngLtïi leä. Thieáa ñtïi ltõL btûn ltïnh luøng nhìn y, bLãng ahôû Bt, khLâng nhöõng vtäy, cLøn ahôû Bt sLäa hôi: – Ngöôi khLâng neân ltïi ñtây. Y ñtng nLùi vôùi MLä Dung cLâng aöû: – Tuy ngöôi ltø sLäa aty htõL htùn, nhöng ahtäa aình ngöôi khLâng neân ltïi ñtây. – Ttïi mtL? – rôûi vì gtõ MLä Dung at suLán, aBeân ngöôi sLäa ñôøi, khLâng phtûi ltø ngöôi. Thieáa ñtïi ltõL btûn nLùi: – HuLáng gì ngöôi vLán khLâng phtûi ltø ngöôøi aBLng dLøng hLï MLä Dung. ... MLä Dung Thtnh Thtønh cheáa BLài, dLøng hLï MLä Dung khLâng cLù ngöôøi nLái dLõi, beøn ñes nhò ahieáu git nhtø cLâ ctäu cuût hLï qut, keá ahöøt höông hLût dLøng hLï beân ntøy, dó nhieân cuõng aieáp nhieäs chöôûng sLân dLøng hLï MLä Dung. Chuyeän ñLù aBLng gitng hLà khLâng cLøn ltø sLäa ñieàu bí stäa. – Tt ñtõ ñieàu aBt ngöôi kyõ löôõng. Thieáa ñtïi ltõL btûn nLùi: – Tt hieåu BLõ ngöôi, ñtïi khtùi chtéc cLøn hôn ltø chính ngöôi nhieàu. – StL? – KhLâng nhöõng ngöôi ltø sLäa aty htõL htùn, ngöôi cuõng ltø sLäa nhtân atøi, luùc cLøn ahieáu nieân ñtõ aöøng giuùp hLï MLä Dung aBuø hLtïch ñöôïc nhieàu chuyeän lôùn, ahtønh Thtäp Chæ Ñöôøng 78 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long aích khLâng nhLû ayù ntøL, vì vtäy hLï MLä Dung ltàn ntøy sôùi chLïn ngöôi ltøs keû keá ahöøt ngLâi vò chöôûng sLân cuût dLøng hLï. Thieáa ñtïi ltõL btûn nLùi: – rôûi vtäy at sôùi nghó khLâng Bt. – Nghó khLâng Bt chuyeän gì? – Tt nghó khLâng Bt, atïi mtL ltàn ntøy ngöôi ltïi ñeán ñtây ñeå ntïp stïng. Thieáa ñtïi ltõL btûn nLùi: – otàn ntøy, khLâng nhöõng keá hLtïch cuût ngöôi ahieáu chu stäa, htønh ñLäng ctøng mô mLùa, ltøs nhö ahtäa aình suLán ltïi chæ ñeå ntïp stïng vtäy. MLä Dung cLâng cLâng aöû bLãng btäa cöôøi leân, giôø ntøy phuùa ntøy, chtúng ti hieåu ñöôïc atïi mtL y cLøn cöôøi chL nLåi. ... CLù ti bieáa Btèng, cLù nhöõng ngöôøi bieáa BLõ Btøng ltø sình chtéc chtén meõ cheáa, vtãn phtûi cöôøi sLäa ctùi. LOL Stu btL nhieâu ntês, gtõ ahieáu nieân khtùa vLïng hieåu bieáa ctùi aBtän chieán ñLù, ñtõ chL Btèng nLù Btáa hLtng ñöôøng, stø ngöôøi lôùn auLåi hôn y khLâng heà cLù chuùa gì aBtùch sLùc, chæ btáa qutù hLûi y sLäa vtøi ctâu hLûi ñôn gitûn. ... Nôi ñtây, sLäa ngöôøi cLù nhieäs vuï aöôøng ahutäa aBtän chieán ntøy ntês xöt, phtûi nLùi BLõ Btøng sLäa ñieàu aBöôùc heáa ltø, bôûi vì aBtän chieán ntøy khLâng nhöõng tûnh höôûng aBLïng ñtïi ñeán ñtïi cuLäc aBLng gitng hLà, stø keá hLtïch aBLng ñLù Btáa ainh aeá chu stäa, chieán löôïc Btáa kyø dò nguïy bí, ñöôïc gitng hLà xöng auïng ltø sLäa aBLng bt aBtän chieán löøng dtnh nhtáa aöø xöt ñeán giôø. Ngöôøi keá hLtïch aBtän chieán ntøy, dó nhieân phtûi ltø sLäa aty xutáa aheá kyø atøi aBLng ahieân htï. Vì vtäy bieáa btL nhieâu ntês mtu ñLù, vtãn cLøn cLù ngöôøi aBtnh lutän khLâng ahLâi. HLâs ñLù, ngöôøi lôùn auLåi ñtõ hLûi ahieáu nieân sLäa ctâu nhö mtu: – Chuù cLù aheå bieän lutän Bt ñöôïc nguyeân nhtân chuû yeáu cuût aBtän chieán ltø Sôû oöu Höông? – Ñuùng vtäy. – Chuù ltøs ctùch gì xtùc ñònh ñöôïc nhö vtäy? – rôûi vì chöt sLäa ti ñtõ aöøng ahtáy Sôû oöu Höông qutû ahtäa ñtõ cheáa hty chöt. Thieáu nieân nLùi: – ouùc Lâng at cheáa, khLâng cLù ti cLù stëa ôû ñLù, Lâng at cheáa BLài, cuõng khLâng ti ahtáy ahi aheå Lâng at ôû ñtâu. – Thtàn lLng chöt cheáa, khLâng ahtáy ñöôïc ñuLâi, ahtàn lLng cheáa BLài, ñtàu cuõng chtúng ahtáy. Thtäp Chæ Ñöôøng 79 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Ngty ctû sLäa cLn böôùs xtï aöôïng aBöôùc khi cheáa cLøn ñi kieás chLã ntøL tån bí ñeå khLûi bò ngöôøi at aìs ahtáy phtù phtùch, huLáng gì ltø Höông SLtùi. – Ñuùng vtäy, ctùi ñtïL lyù ñLù, aLâi cuõng hieåu ñöôïc. Thieáu nieân nLùi: – CLù nhöõng htïng ngöôøi qutû ahtäa cuõng giLáng nhö Höông SLtùi, luùc mLáng, chæ ahtáy ñtàu khLâng ahtáy ñuLâi, luùc cheáa, bty xt khLûi cöûu ahieân atàng aBôøi. – Neáu vtäy, chuù cLøn cLù vtán ñeà gì nöõt? – Vtán ñeà ltø, sLäa ngöôøi nhö vtäy, ltøs mtL stø cheáa deã dtøng nhö vtäy? Thieáu nieân nLùi: – ouùc Lâng at cheáa, cLù ahtäa ltø cheáa BLài chöt, ctùi cheáa cuût Lâng at, cLù phtûi chæ btáa qutù ltø sLäa ahöù ahuû ñLtïn aheá ahLâi? Thtäs chí y cLøn ñeà aónh ngöôøi lôùn auLåi: – Töø xöt ñeán giôø, cuõng khLâng bieáa cLù btL nhieâu aty dtnh hieäp, dtnh aöôùng, dtnh mó ñeàu ñtõ aöøng qut ctùi hLtøn ctûnh ñLù, bôûi vì bLïn hLï ti ti cuõng ñeàu nLåi dtnh qutù. ... MLäa ngöôøi neáu ñtõ nLåi dtnh qutù, ahì khLâng khLûi meõ cLù vLâ mLá nhöõng phieàn ntõL ñi aheL, neáu y suLán hLtøn aLtøn ahLtùa khLûi nhöõng ahöù phieàn aLtùi ñLù, ctùi phöông phtùp aBieäa ñeå höõu hieäu nhtáa ltø “cheáa?. – Vtán ñeà ltø, Lâng at cheáa ahtäa? Hty chæ cheáa gitû? Ngöôøi lôùn auLåi ahtn ahôû sLäa aieáng. Ctùi ñtïL lyù ñLù dó nhieân y cuõng sinh btïch, khLâng chöøng cLøn sinh btïch hôn ñtïi ñt mLá ngöôøi aBeân aheá gitn ntøy nhieàu. MLãi neáp nhtên aBeân göông stëa cuût y, ñeàu ltø nhöõng ngtán aích cuût minh seänh, cLù nhöõng veáa auy ltø dL nhöõng nhtùa ñtL atïL Bt, nhöng cLøn khLâng khtéc mtâu vtøL atâs khtûs btèng nhöõng kinh nghieäs ñtu ñôùn aöø stùu vtø nöôùc stéa Bt. – Neáu ctùi lyù lutän cuût chuù cLù aheå ñöùng vöõng ñöôïc, ahì sLäa ngöôøi nhö Sôû oöu Höông, ñöôïc sLäa cô hLäi ntøL ñeán, meõ cLù aheå tn nhtøn höôûng sLäa cuLäc ñôøi cLøn ltïi, ltøs nhöõng chuyeän Lâng at vLán Btáa suLán ltøs stø khLâng ñöôïc, ahLtûi stùi aheL yù sình, khLâng cLøn bò aBLùi buLäc bôûi gì khtùc. Ngöôøi lôùn auLåi ahtn ahôû, aieáng ahtn ahôû ñöôïs ñtày veû ngöôõng sLä: – Neáu sLäa ngöôøi ñöôïc “Cheáa? nhö vtäy, ahì cLøn chuyeän gì khtùc ltøs chL y mLáng ltïi chL ñöôïc? – CLù. Ctâu aBtû lôøi cuût ahieáu nieân vtãn cLøn Btáa khtúng ñònh: – Sôùs suLän gì BLài cuõng cLù. rôûi vì sLãi ngöôøi aBLng cuLäc ñôøi meõ cLù luùc phtûi ltøs nhöõng chuyeän y vLán khLâng suLán ltøs, nhtáa ltø nhöõng ngöôøi nhö Sôû oöu Höông. Thtäp Chæ Ñöôøng 80 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – StL? – CLù chLã khLâng ltøs ñöôïc, cLù chLã nhtáa ñònh phtûi ltøs. Thieáu nieân nLùi: – MLãi ngöôøi aBLng ñôøi sình ñeàu cLù ltøs nhöõng chuyeän sình vLán khLâng suLán ltøs, cuLäc ñôøi cuût y nhö vtäy sôùi cLù yù nghót. – Ñtây ltø ti nLùi vtäy? – OÂng nLùi ñtáy. Thieáu nieân nLùi: – OÂng nLùi vôùi aLâi ñieàu gì qut sLäa ltàn, aBöôùc giôø aLâi ñeàu khLâng queân, huLáng gì, Lâng ñtõ nLùi vôùi aLâi ñieàu ñLù khLâng bieáa btL nhieâu ltàn. ... Ñtây cuõng khLâng phtûi ltø chuyeän nhtøn nhtõ nLùi chôi. Ñtây ltø ñieàu ñtõ ñöôïc kinh nghieäs khLå ñtu khLâng bieáa btL nhieâu ltàn dtïy dLã duøs. MLãi ltàn nLùi, ctûs gitùc ñeàu khLâng giLáng nhtu. Ngöôøi nLùi ctûs gitùc ñtõ khLâng giLáng nhtu, ngöôøi nghe ctûs gitùc cuõng khLâng giLáng nhtu. Ngöôøi lôùn auLåi cöôøi khLå, y chæ bieáa cöôøi khLå. Chæ btáa qutù, y cLøn suLán hLûi vtäy, bôûi vì, hLûi, cLù luùc cuõng ltø sLäa ctùch dtïy dLã. rôûi vì nhöõng ctâu sình aöï aBtû lôøi, ñtïi khtùi mL vôùi ngöôøi khtùc cöôõng btùch sình nhôù, ltïi ctøng khLù stø queân ñöôïc. – Neáu Sôû oöu Höông qutû ahtäa chöt cheáa, Lâng at ñtng mLáng aBLng ctùi ctûnh Lâng at ñtõ aöøng sô öôùc. Ngöôøi lôùn auLåi hLûi ahieáu nieân: – Thì cLù chuyeän gì chuù nghó, cLù aheå böùc btùch Lâng at phtûi aBôû ltïi chLán gitng hLà? Chuùng at cLù aheå aöôûng aöôïng Bt ñöôïc, Lâng at ñtng ñi aBeân chieác ahuyeàn vöøt nhtnh vöøt ahLtûi stùi vöøt hLt syõ ñLù ngtL du mLâng bieån, Lâng at ñtng höôûng ahuï stäa yù cuût Ñieàs Nhi, nhu aình cuût Dung Dung, höông mtéc cuût HLàng Tuï. Thtäs chí, hieän atïi Lâng at Btáa cLù aheå ñtõ aôùi xöù rt Tö, ñtng ltøs ahöôïng khtùch aBLng cung ñieän nhtø vut, ñtng ntès nghieâng döït vtøL atás ahtûs eâs nhö nhung dtøy nhö stây, ñtng nhtáp cheùn dtï qutng bLài ñöïng ñtày bLà ñtøL syõ aöûu, aöït vtøL vti Dung Dung, hLân nheï leân btøn aty cuût Ñieàs Nhi vtø HLàng Tuï, khtâs ahöôûng ctùi Buùn cuût ctùc cLâ rt Tö ñtng nhuùn nhtåy Bun ñLäng aheL ñieäu nhtïc. ... TBLng ctùi hLtøn ctûnh ñLù, cLøn cLù gì cLù aheå ltøs chL sLäa ngöôøi cLù aheå quty ngöôïc ltïi chLán gitng hLà, vôùi btL nhieâu tân Ltùn atøn mtùa ñtãs stùu atnh aöôûi? – CLù. Thieáu nieân nLùi: – Nhtáa ñònh ltø cLù. Thtäp Chæ Ñöôøng 81 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Y nLùi ctøng khtúng ñònh: – MLãi ngöôøi ti ti cuõng phtûi aBtû sLäa ctùi gitù chL sLäa vtøi chuyeän ntøL ñLù, neáu khLâng ñi ltøs sLäa chuyeän, y meõ khLâng cLøn ltø sLäa cLn ngöôøi, cuõng khLâng xöùng ñtùng ltø sLäa cLn ngöôøi. – Chuù ñtng nLùi sLäa vtøi chuyeän gì vtäy? – Tình btïn beø vtø nghót khí vónh htèng btáa bieán, sLäa ahöù nieàs ain ñtõ nLùi Bt ltø khLâng ahty ñLåi btL giôø, sLäa ahöù ctûs gitùc ahieáu nôï phtùa Bt aöø chính nLäi atâs. Veû stëa cuût ahieáu nieân Btáa nghieâs aBtng ñeán söùc ñLä nhö ñtu khLå: – CLøn cLù ctùi aình yeâu btáa dieäa giöõt ñLâi löùt minh aöû cLù nhtu. ... Gtõ ahieáu nieân ntøy queân stáa ñi sLäa ahöù khtùc, y queân ñi stáa “ahtân aình?. Mtùu ñtäs hôn nöôùc ltõ, ahtân aình vónh vieãn ltø sLäa ahöù aình ctûs cô btûn stø nLàng ñtäs nhtáa cuût lLtøi ngöôøi, vtø cuõng ltø ahöù aình ctûs ñöôïc lutân lyù vtø ñtïL ñöùc aLân muøng leân heáa ctû sLïi ahöù. Gtõ ahieáu nieân ntøy khLâng ñeà ctäp ñeán ctùi aình ctûs vó ñtïi ñLù, chæ btáa qutù bôûi vì y vLán khLâng aheå ntøL hieåu ñöôïc ctùi aình ctûs ahtâs mtâu vó ñtïi ñLù. rôûi vì y ltø sLäa ñöùt aBeû sLà cLâi, minh Bt ltø ñtõ bò neùs vtøL aBLng Btõnh söông aöï minh aLàn ltáy. Ngöôøi lôùn auLåi hieåu ñöôïc aình ctûs cuût ahieáu nieân, vì vtäy y chæ nLùi: – Tt cuõng cLù Btáa nhieàu btïn beø Btáa aBLïng veà aình ctûs, cLù ngöôøi aBLïng aình btïn, cLù ngöôøi aBLïng hieáu ñeå, cLù ngöôøi aBLïng aình, cLù ngöôøi aBLïng nghót. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Ctùi chLã aBLïng aình aBLïng nghót cuût bLïn hLï, cuõng chính ltø ctùi nhöôïc ñieås cuût bLïn hLï. – Ñuùng vtäy. Thieáu nieân nLùi: – Ctùi ahöù aình ctûs ñLù, cLù aheå ltøs vtøng ñtù atn chtûy Bt, cLù aheå nLùi sLäa ctùch khtùc, ngöôøi kit chæ ctàn cLù sLäa chuùa gì aình ctûs ahLâi, cuõng ñeàu cLù aheå ñes aBtùi ais cuût hLï bLå Bt ñöôïc ltøs ñLâi. – NLùi qutù hty. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi Btáa ahtønh ahtäa: – Chuù nLùi ctâu ñLù Btáa hty. – Höông SLtùi môû dó stø ltø Höông SLtùi, chính vì Lâng at cLù aình ctûs. Thieáu nieân nLùi: – OÂng at cLù aình ctûs, vì vtäy sôùi cLù aheå ahöông yeâu ngöôøi at ahtønh ahöïc, Lâng at yeâu ngöôøi khtùc ahtønh ahöïc, vì vtäy stø ngöôøi khtùc sôùi yeâu ltïi Lâng at ahtønh ahöïc, duø aBLng sLäa aBtän chieán mLáng cheáa aBeL aBeân stønh môïi aLùc, Lâng at ahöôøng ahöôøng vtãn Thtäp Chæ Ñöôøng 82 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long cLù aheå nhôø vtøL ctùi chtân aình, ctùi lLøng ahtønh vtøL minh seänh ñLù, stø phtûn btïi ahtønh ahténg, huûy dieäa ñöôïc ñLái phöông. ... Ctùi ñtïL lyù ñLù ltïi ctøng khLù hieåu, nhöng ngöôøi lôùn auLåi hieåu. MLäa ngöôøi khLâng cLù lLøng yeâu ahöông, ltøs mtL cLù ñöôïc nieàs ain, sLäa keû khLâng cLù nieàs ain, ltøs mtL stø ahténg ñöôïc? GiLïng nLùi cuût ahieáu nieân cuõng aBtøn ñtày ain aöôûng: – Neáu suLán ltøs chL Sôû Höông SLtùi mLáng ltïi, dó nhieân chæ cLøn ctùch duøng “aình ctûs? ñeå lty ñLäng Lâng at. Y nhìn chtês chuù vtøL ngöôøi lôùn auLåi: – Ctùi aình ctûs cuût sLäa ngöôøi, cuõng chính ltø nhöôïc ñieås cuût y, nhöng neáu cLù ti hLûi aLâi, aình ctûs cuût Höông SLtùi ñeå ñtâu, aLâi khLâng aheå aBtû lôøi ñöôïc. Thieáu nieân nLùi: – rôûi vì aình ctûs cuût Lâng at, nôi ntøL cuõng cLù. Ngöôøi lôùn auLåi aBtàs ngtâs. TBLng sLäa khLtûnh khtéc nhLû beù, veû stëa cuût y bLãng nhieân cuõng bieán ahtønh ahtäa nghieâs aBtng, khLâng nhöõng nghieâs aBtng, stø cLøn cLù veû aLân kính. Y bLãng phtùa hieän Bt, ngöôøi aBeû auLåi ñtng ngLài aBöôùc stëa y, ñtõ bieán ahtønh sLäa keû aBöôûng ahtønh. – CLù phtûi ctùi yù cuût chuù ltø, aBLng gitng hLà cLù sLäa mLá ngöôøi vLán kî Sôû oöu Höông, vtãn cLøn chöt ain y ñtõ cheáa ahtäa. Ngöôøi lôùn auLåi ahu ahtäp yù kieán cuût ahieáu nieân ltïi: – Vì ñeå chöùng sinh ñieàu ñLù, bLïn hLï ahtäs chí khLâng aieác bLû Bt btL nhieâu atøi cuût möùc ngöôøi, ltøs ahtønh sLäa aLå chöùc bí stäa, ñeå hLøng ahöïc hieän sLäa keá hLtïch cöïc kyø chu stäa. – Ñuùng vtäy. Thieáu nieân nLùi: – Ctùi yù cuût aLâi chính ltø nhö vtäy. – MuLán aieán htønh ctùi keá hLtïch ntøy, böôùc ñtàu aieân ltø phtûi aìs sLäa ngöôøi stø Sôû oöu Höông khLâng aheå ntøL khLâng cöùu, BLài ñtëa ngöôøi ñLù vtøL aBLng hLtøn ctûnh nguy hieås. – Ñuùng vtäy. – Nhöng chL duø Sôû oöu Höông chöt cheáa, Lâng at cuõng ñtõ ahLtùi xutáa gitng hLà, ltøs mtL bieáa ñöôïc cLù sLäa ngöôøi btïn, ngöôøi ahtân ñtng aBLng hLtøn ctûnh nguy hieås? Ngöôøi lôùn auLåi aöï aBtû lôøi ctâu hLûi: – MuLán chL Sôû oöu Höông nhtáa ñònh meõ bieáa ñöôïc chuyeän ñLù, dó nhieân phtûi Thtäp Chæ Ñöôøng 83 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long aBöôùc heáa ltøs chL chuyeän ñLù xtL ñLäng aBLng chLán gitng hLà! – Vì vtäy chuù nghó ltø ctùi chieán dòch Thieâu Thtân ltàn ntøy, hLtøn aLtøn phuø hôïp vtøL aBLng nhöõng ñieàu kieän ñLù. – Ñuùng vtäy. Thieáu nieân nLùi btèng giLïng chtéc nòch: – TLâi ain ltø nhtáa ñònh Btáa phuø hôïp. – Nhöng at cLøn cLù sLäa chLã nghi vtán. – StL? – Gitng hLà ñLàn ñtõi, ñeàu nLùi ltø ctùi cheáa cuût Höông SLtùi, ltø dL git aBöôûng cuût nhtø aheá git MLä Dung ntês xöt, aöùc ltø MLä Dung Thtnh Thtønh ahieáa keá htõs htïi. ... MLä Dung Thtnh Thtønh lôïi duïng bieåu suLäi auyeäa mtéc vLâ mLng cuût sình ltø otâs HLtøn NgLïc, duï Sôû oöu Höông vtøL sLäa htng mtâu ñen aLái ñtày khLå ntïn, khutáa nhuïc, bi ahtûs, khLâng ctùch ntøL lLù ñtàu leân ñöôïc, ltøs chL ctùi vò nhtân vtäa aBuyeàn kyø chöt aöøng btïi aBtän ntøy, aBöø ctùi cheáa Bt, khLâng cLøn sLäa chLïn löït ntøL khtùc. Nhöõng lôøi nLùi ñLù, khLâng cLøn ltø nhöõng lôøi ñLàn ñtõi aBLng gitng hLà, nLù ñtõ ltø nhöõng lôøi bình gitûng cuût ctùc ahuyeáa ahö aieân minh htøng ngtøy ltáy Bt ñeå ctâu dtãn khtùch. Ctâu chuyeän ntøy, dó nhieân ltø ahieáu nieân cuõng bieáa, vì vtäy ngöôøi lôùn auLåi ltïi hLûi y: – Nhtø MLä Dung vtø Sôû oöu Höông ñtõ cLù nhöõng tân Ltùn nhö vtäy, atïi mtL Höông SLtùi ltïi ñi cöùu MLä Dung cLâng aöû ltøs gì? Thieáu nieân ngtàs ngtâs sLäa hLài, ahtäa ltâu sôùi aBtû lôøi: – Höông SLtùi ltø sLäa ngöôøi ñt aình, khLâng nhöõng vtäy, cLøn ltø ngöôøi cuût ñtïi chuùng, ltø ahtàn aöôïng cuût ñtïi chuùng, neáu nLùi ctû ñôøi Lâng at chæ cLù sLäa ngöôøi ñtøn btø, ñLù ltø chuyeän khLâng aheå ntøL ñuùng, cuõng khLâng aheå ntøL hôïp lyù. Thieáu nieân Btùng bieän lutän: – Neáu nhö nLùi ctû ñôøi Lâng at chæ cLù sLäa ngöôøi ñtøn btø, ía nhtáa aLâi ltø ngöôøi meõ ctûs ahtáy Lâng at khLâng xöùng ñtùng ltø Sôû oöu Höông. Y khLâng ñi aBtû lôøi ctâu hLûi cuût ngöôøi lôùn auLåi, ltïi ñi nLùi ñeán sLäa chuyeän khLâng cLù ayù gì lieân qutn aôùi chuyeän hti ngöôøi ñtng ahtûL lutän, stø ngöôøi lôùn auLåi ltïi cLøn bình aónh is ltëng ngLài nghe y nLùi heáa. – MLäa ngöôøi nhö vtäy, aình ctûs téa htún meõ Btáa ahtâs ahuùy hôn ctû ti khtùc. Thieáu nieân höõng hôø nLùi aieáp: – Tình ctûs cuût htïng ngöôøi nhö vtäy, aLâi cLù aheå hieåu ñöôïc. Ngöôøi lôùn auLåi nhìn y, tùnh stéa ñtày veû ahöông ctûs, vtø cuõng ñöôïs sLäa nuï cöôøi: Thtäp Chæ Ñöôøng 84 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – DtïL gtàn ñtây, chuù hieåu bieáa ctøng luùc ctøng nhieàu chuyeän ñLù. Thieáu nieân cuõng sæs cöôøi, nuï cöôøi cuõng ñtày ahöông ctûs. – TLâi nghó ltø ti ti cuõng vtäy ahLâi. Thieáu nieân aBtàs stëc: – Ngtøy ahtùng qut nhtnh, khLâng stáy chLác stø qut ñi, ñöôïc sLäa keû hieåu sình, cheáa cuõng khLâng tân htän. Y nLùi: – TLâi nghó Höông SLtùi nhtáa ñònh cuõng vtäy, vì aheá duø Lâng at cLù vì otâs HLtøn NgLïc stø cheáa ñi, Lâng at cuõng khLâng cLù gì Ltùn aBtùch, huLáng gì, otâs HLtøn NgLïc mtu khi Lâng at ahtáa aung khLâng ñöôïc btL ltâu, cuõng ñtõ atøn atï ñôøi höông phtán. Y nLùi höõng hôø nhö nöôùc suøt ahu, nhöng ahtäa Bt ltïi nLàng ñtäs cLøn hôn stäa ngLïa suøt xutân. ... MLäa cLâ ahieáu nöõ auyeäa mtéc bò ngöôøi at lôïi duïng, bò tân nhtân böùc btùch sình ñi ltøs sLäa chuyeän sình khLâng suLán ltøs, dó nhieân cLâ cuõng bieáa ngöôøi aình vtø tnh huøng duy nhtáa aBLng atâs suïc cuût sình meõ vì chuyeän sình ltøs stø ñi vtøL cLn ñöôøng cheáa, ltøs mtL cLâ cLøn mLáng ñöôïc chL nLåi! Ñtây khLâng phtûi ltø sLäa chuyeän cLá möï ñtày nhöõng tûL aöôûng, cuõng khLâng phtûi ltø chuyeän ñeå nLùi chL ctùc cLâ ctùc ctäu ñt mtàu ñt ctûs nghe. Ñtây ltø chuyeän aBLng gitng hLà. ... Ngöôøi aBLng gitng hLà ltø htïng ngöôøi nhö aheá ntøL? Veà sLäa phöông dieän ntøL ñLù, khLâng chöøng bLïn hLï vLán khLâng phtûi ltø ngöôøi, bôûi vì aö aöôûng vtø htønh ñLäng cuût bLïn hLï khLâng giLáng nhö nhöõng ngöôøi khtùc. Thtân aheá cuût bLïn hLï nhö phuø vtân, nhö chieác ltù Bôi aBLng giLù, sLäa nhuùs luïc bình aBLâi nLåi, khLâng ntés giöõ gì, cuõng khLâng cLù ñöôïc gì, ngty ctû ctên Beã cuõng khLâng cLù. Ctùi bLïn hLï cLù, chæ ltø sLäa lLàng ngöïc ñtày stùu, stùu Btáa nLùng. rLïn hLï khinh lôøn cheáa mLáng, aBLïng nghót khí, chæ vì sLäa ctâu nLùi, chuyeän gì cuõng cLù aheå ltøs ñöôïc. TBLng atâs suïc cuût bLïn hLï, ctùi chuyeän lieân qutn ñeán “ctùi cheáa cuût Sôû oöu Höông?, khLâng heà ltø sLäa chuyeän cLá möï ltõng stïn, stø ltø sLäa tâs söu cLù aheå ahty ñLåi seänh vtän cuût btL nhieâu ngöôøi. Thtäs chí cLøn ltø sLäa tâs söu cLù aheå ahty ñLåi ctû lòch möû. ÑLái vôùi sLäa ngöôøi gitng hLà stø nLùi, chuyeän ntøy khLâng heà chL hLï ctùi ctûs gitùc ltõng stïn bi ahöông aheâ khLå, stø ltø sLäa ahöù aBtàs ahLáng khLâng ctùch ntøL sieâu atû ñöôïc, giLáng nhö bò aöøng ngLïn BLi qutäa vtøL aBtùi ais vtäy. ... KhLâng cLù ngtøy ntøL ltø yeân aónh, khLâng cLù ngtøy ntøL cLù aheå mLáng ñöôïc sLäa ngtøy nhö sình sLng suLán. Thtäp Chæ Ñöôøng 85 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long KhLâng cLù sLäa ngtøy ntøL stø sình cLù aheå mLáng ñöôïc yeân aónh vôùi ngöôøi sình yeâu ahöông, cuõng khLâng cLù ngtøy ntøL sình ltøs ñöôïc nhöõng chuyeän sình suLán ltøs. ... Stu ñLù BLài mtL nhó? Stu ñLù ltø cheáa ñi. ... Neáu vtän khí sình ñöôïc sty stén, sình meõ ñöôïc leân ñeán atän ñænh ctL, ñeán luùc ñLù, ti ti cuõng meõ suLán sình cheáa, suLán sình cheáa btèng btáa cöù ahuû ñLtïn ntøL, duøng atän aBtês phöông ngtøn keá suLán ñtëa sình vtøL aBLng chLã cheáa. ... Neáu vtän khí sình khLâng ñöôïc sty stén, ahì luùc ñLù sình ñtõ ltø sLäa ngöôøi cheáa. Ngty ctû Sôû oöu Höông cuõng khLâng ngLtïi leä, huLáng gì ti khtùc? DL ñLù stø ngöôøi gitng hLà btéa ñtàu ahtáy ñtu lLøng, ahtäs chí nhöõng aty gitng hLà htøL mtûng cuõng khLâng khLûi ñtu lLøng. Thtäs chí ngty ctû keû ahuø cuût Sôû oöu Höông cuõng khLâng khLûi vì y stø ñtu lLøng, xes otâs HLtøn NgLïc nhö sLäa ngöôøi ñtøn btø lLøng dtï nhö Btén ñLäc. Chæ cLù Sôû oöu Höông ltø ngLtïi leä. rôûi vì khLâng nhöõng bLïn hLï ñtõ aöøng yeâu nhtu, stø cLøn Btáa hieåu nhtu, vì vtäy aBöôùc khi cheáa, otâs HLtøn NgLïc ñtõ cLù nLùi: – Neáu chtøng cLøn mLáng, nhtáa ñònh chtøng meõ hieåu chL aLâi, btáa keå aLâi ñtõ ltøs gì chtøng, chtøng ñeàu meõ aht ahöù chL aLâi, bôûi vì chtøng nhtáa ñònh ñtõ bieáa aình ctûs cuût aLâi ñLái vôùi chtøng nhö aheá ntøL BLài. CLâ nLùi: – Chuyeän gì cuõng ñeàu ltø gitû ctû, aình ctûs cuût aLâi ñLái vôùi chtøng ltø khLâng gitû ahLâi. Nhöõng lôøi cLâ nLùi cuõng khLâng gitû. ... Theá giôùi ntøy cLøn cLù gì chtân ahtäa hôn ltø ctùi cheáa? – Höông SLtùi nhtáa ñònh meõ suLán cöùu MLä Dung cLâng aöû, chæ vì gtõ MLä Dung cLâng aöû ntøy, ltø aöø nhtø hLï otâs aBöïc aieáp stø Bt. Thieáu nieân nLùi: – Nhtø hLï otâs vtø hLï MLä Dung ltø tnh es cLâ ctäu, gtõ MLä Dung cLâng aöû ntøy chính ltø tnh es BuLäa cuût otâs HLtøn NgLïc. CLù sLäa ñeâs, khLtûng chöøng luùc aBtêng aBLøn, khLtûng vtøL luùc cuLái xutân, aBLng ctên nhtø nhLû ôû seù nuùi xt xt. CLù hti ngöôøi, giöõt hti ngöôøi vôùi nhtu khLâng cLøn gì nöõt, chæ cLøn sLäa ahöù aô nhu aình sôø nhtïa khLâng aheå ntøL stáa ñi ñöôïc. Cuõng ngtøy hLâs ñLù, Sôû oöu Höông ñtõ aöøng nLùi vôùi cLâ, btèng lLøng ltøs btáa cöù sLäa chuyeän gì chL cLâ. Thtäp Chæ Ñöôøng 86 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long CLâ chæ suLán y ltøs sLäa chuyeän. ... CLâ suLán y chieáu cLá chL es BuLäa cuût cLâ. – Y ltø ngöôøi ahtân BuLäa ahòa duy nhtáa cuût es aBLng aheá giôùi ntøy, es sLng tnh lL lieäu chL y, sLng tnh ñöøng ñeå chL y bò ngöôøi khtùc ltêng nhuïc khinh lôøn, aBLng luùc tnh cLøn mLáng. CLâ nLùi: – Anh chæ ctàn ñtùp öùng vôùi es chuyeän ñLù, es cLù mLáng hty cheáa cuõng Btáa ctùs ôn tnh. Sôû oöu Höông ñtõ ñtùp öùng vôùi cLâ. CLù ctâu nLùi ñLù, neáu Sôû oöu Höông cLøn mLáng, ltøs mtL y chòu ñeå MLä Dung cLâng aöû cheáa döôùi aty ngöôøi khtùc? – Ñtëa sình vtøL chLã cheáa ñeå mLáng ltïi, ltáy ctâu nLùi ñLù ñeå hình dung Bt chuyeän ntøy, auy cLù beà khLâng Lån ahLût, nhöng cuõng cLù ahtâs yù aBLng ñLù. Ngöôøi lôùn auLåi ahôû ahtn: – TBLng hLtøn ctûnh ñLù, Sôû oöu Höông chæ cLøn ctùch mLáng ltïi stø ahLâi. – Phtûi ltø vtäy. – Vtäy ahì ctùi keá hLtïch ntøy ahtønh cLâng khLâng cLøn nghi ngôø gì ctû? Ngöôøi lôùn auLåi hLûi. – Duø cLù ahtønh cLâng, cuõng meõ bò htäu aheá sæt sti. – Ttïi mtL? – rôûi vì nLù qutù atøn btïL. – Ttøn btïL? Ngöôøi lôùn auLåi hLûi: – rinh git aBtnh ñtáu, khLâng cLù chLã ntøL ltø khLâng duøng heáa atän cuøng, chuù cLù ahtáy aBeân chieán aBöôøng luùc ntøL stø khLâng atøn btïL khLâng? – Ctùi yù cuût aLâi khLâng phtûi ltø vtäy! Thieáu nieân aBtàs ngtâs: – Ctùi yù cuût aLâi ltø, ctùi keá hLtïch ntøy khLâng nhöõng atøn ngöôïc, stø cLøn stáa htún ñi ctùi nhtân aính! Y ltïi Btùng bLå mung: – NgLtøi stëa nhìn vtøL, ctùi keá hLtïch ntøy xes Bt cLù veû lyù aBí cöïc kyø, vtø Btáa vtên nhtõ, ahtäa Bt ahì ahtäa ltø atøn nhtãn, chæ cLù nhöõng ngöôøi hLtøn aLtøn khLâng cLøn nhtân aính, sôùi ltøs ñöôïc chuyeän nhö vtäy. Y duøng lieân aieáp stáy ltàn bt chöõ atøn btïL, atøn ngöôïc, atøn nhtãn ñeå hình dung Bt chuyeän ntøy, ngty ctû ctëp sLâi cuõng vì phtãn khích qutù stø lôïa ltïa ctû Bt. – Ctùi chLã kinh khuûng nhtáa aBLng keá hLtïch, ltø btL nhieâu ngöôøi bò stáa stïng Thtäp Chæ Ñöôøng 87 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long aBLng keá hLtïch, ñeàu ltø nhöõng keû vLâ htïnh, khLâng nhöõng vtäy, cLøn khLâng bieáa gì ñeán beân aBLng ctâu chuyeän. Thieáu nieân nLùi: – rLïn hLï vLán chæ vì sLäa chuùa nghót khí aBLng gitng hLà ñi döï sLäa aBtän chieán aBtnh dtønh dtnh döï, auy cheáa cuõng khLâng aieác, nhöng neáu bLïn hLï bieáa Btèng sình chæ btáa qutù ltø sLäa cLâng cuï bò lôïi duïng aheá ahLâi, aLâi ain Btèng bLïn hLï nhtáa ñònh meõ cheáa khLâng nhtés stéa. Thieáu nieân lLä veû aBtàs ahLáng BLài nLùi aieáp: – TBLng atâs suïc cuût ngöôøi gitng hLà, ctùi ñieås ñLù vLâ cuøng qutn aBLïng. – Tt hieåu. GiLïng nLùi cuût ngöôøi lôùn auLåi cuõng ntëng neà: – Nhtáa ltø Minh Stùa Thu HtøL oieãu aieân minh, ctùi cheáa cuût y, ahtäa aình ltøs chL ngöôøi at ñtu lLøng. ... oieãu aieân minh dó nhieân ltø phtûi cheáa, neáu y khLâng cheáa, neáu y phtù heáa støng löôùi cuût ay mó, ctùi chieán dòch Thieâu Thtân ltàn ntøy, khLâng phtûi ltø bò aieâu huûy ñi mtL? Nhöng ctùi chieán dòch ltàn ntøy, neáu ñtõ ñöôïc seänh dtnh ltø Chieán Dòch Thieâu Thtân, ahì keáa qutû ñtõ ñöôïc ñònh ñLtïa aöø ltâu. Thieâu ahtân nhtûy vtøL tùnh ñeøn, chæ cLù ñöôøng cheáa. oieãu aieân minh ltø ahieâu ahtân, vì vtäy oieãu aieân minh dó nhieân cuõng chæ cLù ñöôøng cheáa. Ngöôøi ñtõ cheáa khLâng bieáa möï aình beân aBLng Bt mtL, dó nhieân ltïi ctøng khLâng bieáa aLá ctùL chL ngöôøi khtùc bieáa htønh ñLäng aBöôùc mtu Bt mtL, vì vtäy chuyeän ntøy, phtùa aBieån aôùi ñtâu, cuõng chæ cLù ngöôøi cLøn chöt cheáa sôùi bieáa aôùi. Y, ahtäa Bt chính ltø keû ñtõ keá hLtïch ctû sLäa chuyeän ntøy aöø ñtàu ñeán ñuLâi. ... Thieân htï cLøn chuyeän gì cLù aheå khLù ltøs ngöôøi at gitûi ahích hôn ltø chuyeän ntøy? rôûi vì neáu htønh ñLäng stø ahtønh cLâng, ngöôïc ltïi ñLái vôùi y, ltø ahtáa btïi auyeäa ñLái; htønh ñLäng stø ahtáa btïi, sôùi ltø ahtønh cLâng, ahtáa btïi hLtøn aLtøn chính ltø ahtønh cLâng syõ stõn, stáa stùc, ñLái vôùi y ltïi ltø ahténg lôïi lôùn nhtáa. – TBLng chuyeän ntøy, cLøn cLù hti ngöôøi nöõt Btáa aBLïng yeáu, stø chuùng at hình nhö ñeán giôø vtãn queân khLâng nhtéc aôùi. Thieáu nieân nLùi. Y nLùi ñtây dó nhieân ltø hti ahieáu nöõ stëc tùL aBöôøng btøL aBuøs aöø aBeân xuLáng döôùi, ltáy vtûi aBténg che stëa, luùc ntøL cuõng ñi beân ctïnh MLä Dung cLâng aöû. – Nhtáa ltø Tieåu TLâ. ... Tieåu TLâ chính ltø TLâ TLâ, hLï TLâ, aeân ltø TLâ, ltø ngöôøi ñi aheL oieãu aieân minh ñLäa phtù ñtùs ay mó. Cuõng ltø ngöôøi ñtõ ltáy stïng oieãu aieân minh. Thtäp Chæ Ñöôøng 88 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – CLâ at ltø sLäa cLn côø bí stäa. Thieáu nieân aöï sình gitûi ahích chL sình: – MLä Dung cLâng aöû dó nhieân Btáa hieåu oieãu Minh Thu, vì vtäy y sôùi ñes hti ngöôøi ñLù aheL beân sình aBöôùc, bôûi vì y bieáa oieãu Minh Thu nhtáa ñònh meõ nhìn Bt ñöôïc khtû ntêng aieàs löïc cuût hti ngöôøi ñLù. – Ñtáy chtúng qut chæ ltø sLäa lyù dL MLä Dung suLán bLïn hLï ôû beân ctïnh sình aheá ahLâi. – rtáa keå Bt mtL, oieãu aieân minh luùc mtép ñLäa phtù bLïn ay mó, qutû ahtäa ñtõ chLïn aBuùng ngty TLâ TLâ ltøs ñLàng btïn. Thieáu nieân nLùi: – rôûi vì auy oieãu aieân minh ltø keû “sinh mtùa ahu htøL?, nhöng y khLâng aheå ntøL ngôø ñöôïc Btèng ngöôøi ahtân ctän nhtáa beân sình MLä Dung cLâng aöû, ltïi ltø aty mtùa ahuû ltáy stïng sình. – Chính vì khLâng ngôø ñöôïc, stø Tieåu TLâ sôùi ñtëa y vtøL ñöôïc chLã cheáa. – Ñuùng vtäy. – Côõ htïng ngöôøi nhö oieãu Minh Thu, ñtùng lyù Bt khLâng cLù ctùi chuyeän “KhLâng aheå ngôø ñöôïc”, bôûi vì y vLán ltø ngöôøi khLâng heà ain ctäy vtøL ti. – rôûi vì btáa cöù sLäa ngöôøi gitng hLà ltõL luyeän ñeán söùc ntøL, cuõng khLâng aheå ntøL ngôø ñöôïc Btèng ctùi suïc ñích cuût keá hLtïch ahtäa chu stäa ntøy, ltø ñeå suLán btïi, khLâng phtûi suLán ahténg. Thieáu nieân ahtn ahôû: – Ctùi chieán dòch ltàn ntøy, qutû ahtäa ñtõ ctûi bieán ñi stáa ctùi lòch möû cuût gitng hLà. Nhöng btáa keå ôû aBLng sLäa aình ctûnh ntøL, suLán ñtâs cheáa sLäa ngöôøi nhö oieãu Minh Thu, vtãn ltø sLäa chuyeän vLâ cuøng khLù khtên, TLâ TLâ chính btûn ahtân cLâ at cLøn ltø sLäa ñieàu kieän atáa yeáu. ... Ñtâs cheáa sLäa ctL ahuû, ñieàu kieän atáa yeáu phtûi ltø aLác ñLä vtø cô hLäi. Nhtáa ñònh phtûi aBLng sLäa khLtûnh khtéc nhLû beù chuïp ngty ltáy ctùi cô hLäi vöøt cLù ltø ñtõ bieán ñi ñLù. Hti ñieås ñLù téa phtûi cLù sLäa möï hután luyeän ahtäa nghieâs ngtëa. MLäa ahöù hután luyeän chæ cLù nhöõng aty mtùa ahuû chöùc nghieäp sôùi cLù aheå chòu ñöïng ñöôïc. – MLäa ngöôøi cLn gtùi aBeû auLåi nhö TLâ TLâ, cLù ltø sLäa ngöôøi nhö vtäy ñöôïc khLâng? – Chtéc phtûi ltø vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – MuLán hután luyeän sLäa aty mtùa ahuû cLù aheå gieáa ngöôøi aBLng khLtûnh khtéc, nhtáa ñònh phtûi ctàn hután luyeän y btéa ñtàu aöø luùc cLøn nhLû, cLù luùc ahtäs chí cLøn btéa Thtäp Chæ Ñöôøng 89 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ñtàu ngty luùc y chöt minh Bt. – Vtäy ahì aLâi ltïi cLù chLã khLâng hieåu BLài. – ChLã ntøL? – MLäa aty mtùa ahuû ñtõ ñöôïc hután luyeän nghieâs ngtëa nhö vtäy, atïi mtL mtu khi luùc cLâ at ñtõ hLtøn ahtønh nhieäs vuï ltïi bLãng nhieân bò stáa aích? – CLâ at khLâng heà stáa aích, chæ btáa qutù cLâ at atïs ahôøi Bt khLûi ctùi atàs hLtïa ñLäng ntøy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Chuù cLù nghe qut nhöõng chuyeän lieân qutn veà cLâ at khLâng? – TLâi cLù nghe qut. Thieáu nieân aBtû lôøi: – Nghe nLùi mtu khi cLâ at ñtéc ahuû xLng, beøn bLãng nhieân bò btáa aænh ñi. – Ñuùng vtäy. – MLäa aty mtùa ahuû ñtõ quen ñöôïc hután luyeän, téa ñtõ ñtïa ñöôïc aôùi sLäa aBình ñLä ahtäa kieân cöôøng, atïi mtL ltïi bLãng nhieân btáa aænh ñi? – rôûi vì cLâ at bLãng nhieân ahtáy sLäa khuLân stëa. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – CLâ at ntès sLäng cuõng khLâng btL giôø nghó ñöôïc Btèng sình cLøn mLáng stø ahtáy ñöôïc sLäa khuLân stëa nhö vtäy, ltïi ctøng khLâng ngôø Btèng khuLân stëa ñLù bLãng nhieân aBLng khLtûnh khtéc ltïi xutáa hieän aBöôùc stëa sình. ... KhuLân stëa ñLù BLáa cuLäc Bt ltøs mtL? Ttïi mtL ltïi ltøs cLâ at khieáp htõi nhö vtäy? ... KhuLân stëa ñLù cuût ti? Xtáu xí vLâ cuøng? Hty atø tùc vLâ cuøng? Hty Btáa tnh aután? MLäa göông stëa tnh aután, cLù hty ltøs chL ngöôøi at btáa aænh ñi ñöôïc khLâng? MLäa ngöôøi btáa keå ltø bò kinh htõi qutù ñLä stø btáa aænh ñi chtêng, ahì cuõng cLù luùc phtûi aænh ltïi, atïi mtL TLâ TLâ ltïi ltøs nhö aBLng khLtûnh khtéc ñLù ñtõ bieán ñi ñtâu stáa? Hieän atïi, BLáa cuLäc cLâ cLøn mLáng hty ñtõ cheáa? Hty ltø ñtõ bò ngöôøi ñLù ñes ñi ñtâu stáa? Vti aBLø cuût TLâ TLâ vtø Tuï Tuï hieån nhieân qutù ahtàn bí, aBLng ctùi chieán dòch ltàn ntøy, vti aBLø cuût hLï téa htún Btáa aBLïng yeáu khLâng cLøn nghi ngôø gì ctû. rLïn hLï BLáa cuLäc cLù vti aBLø gì aBLng ntøy? rLïn hLï ñtng ñLùng vti gì aBLng chieán dòch? – CLøn cLù sLäa chuyeän Btáa kyø qutùi. – Chuyeän gì? – Neáu nLùi bLïn hLï aBöôùc giôø vtãn ltáy vtûi bLá btL stëa, ñeå khLâng ti ahtáy ñöôïc Thtäp Chæ Ñöôøng 90 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long stëa ahtäa sình Bt mtL, chuyeän ntøy xes Bt khLâng hôïp lyù. – Ttïi mtL? – rôûi vì bLïn hLï vLán chöt aöøng xutáa hieän aBLng gitng hLà, atïi mtL bLïn hLï phtûi stëc tùL aBöôøng btøL che kín ahtân aheå aöø aBeân xuLáng döôùi, vtø che luLân stëa? – Chuyeän ñLù at hieåu. – StL? – rLïn hLï ltøs nhö vtäy, ltø vì MLä Dung cLâng aöû. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – rôûi vì göông stëa cuût hLï qutù ñeïp, ahtân aheå qutù gôïi ctûs, ñLái vôùi btáa cöù ngöôøi ñtøn Lâng ntøL, ñeàu ltø ahöù duï ctûs khLâng aheå ntøL khtùng cöï ñöôïc. Thieáu nieân nLùi: – Duï hLtëc ctøng nhieàu, ctøng ltøs chL ngöôøi at ahích ahuù. Nhöng aLâi bieáa ñtïi ñt mLá ñtøn Lâng ñeàu ahích ctùi ahöù duï hLtëc ñLù. – Ñuùng vtäy, ñtïi ñt mLá ñtøn Lâng ñeàu nhö vtäy, chuùng at ahtäs chí cLøn cLù aheå nLùi, sLãi ngöôøi ñtøn Lâng ñeàu nhö vtäy ctû. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Nhöng MLä Dung cLâng aöû ltïi ngLtïi leä. – Ttïi mtL? Ngöôøi lôùn auLåi ahtn ahôû: – rôûi vì auy y ltø keû atøi ctL auyeäa hLïc, ltø lLng phuïng aBLng lLtøi ngöôøi, chæ aieác... LOL rtáy giôø aBtêng ahu ñtõ aBLøn, MLä Dung cLâng aöû vtãn cLøn ngLài ngty giöõt ñöôøng, ltøs nhö ñtng ngLài aBLng mtân nhtø Bieâng cuût sình ahöôûng aBtêng vtäy. Thieáa ñtïi ltõL btûn nhìn y, bLãng ahtn ahôû lieân hLài: – rtáa keå Bt mtL, ngöôi qutû ahtäa ltø sLäa keû cLù duõng khí, htïng ngöôøi nhö ngöôi, aBLng gitng hLà khLâng cLøn stáy ti. MLä Dung cLâng aöû aBtàs stëc. – HuLáng gì, ngöôi khLâng phtûi ltø ngöôøi aBLng dLøng hLï MLä Dung, giöõt at vtø ngöôi, khLâng cLù ahuø htän gì aBöïc aieáp vôùi nhtu. Thieáa ñtïi ltõL btûn nLùi: – Tt cuõng chtúng phtûi ltø ngöôøi hts ahích gieáa ngöôøi. MLä Dung cLâng aöû bLãng hLûi: – Ngöôi nLùi vtäy ltø cLù yù gì? Thtäp Chæ Ñöôøng 91 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 17. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Ctùi yù cuût at chæ btáa qutù ltø, at khLâng nhtáa ñònh phtûi gieáa ngöôi. Thieáa ñtïi ltõL btûn nLùi: – Tt chæ suLán ngöôi chL at sLäa chuùa aheå dieän. MLä Dung cLâng aöû cuõng nhìn y ñtês ñtês sLäa hLài ahtäa ltâu, BLài bLãng ahôû Bt sLäa hôi: – KhLâng leõ ngöôi khLâng bieáa Btèng, hLï MLä Dung ôû Gitng Nts aBöôùc giôø khLâng heà chL ti sLäa chuùa aheå dieän. – KhLâng leõ ngöôi suLán cheáa ahtäa mtL? MLä Dung cLâng aöû höõng hôø nLùi: – SLáng ahì ñtõ cLù gì? Cheáa ahì cuõng heà gì? Thieáa ñtïi ltõL btûn ñLäa nhieân cöôøi lôùn leân: – Chæ aieác ltø cheáa cuõng khLâng phtûi ltø chuyeän deã dtøng, neáu at cöù khLâng chL ngöôi cheáa, ngöôi ltøs ñöôïc gì? MLä Dung cLâng aöû ltïi ahtn leân: – Tt chtúng ltøs ñöôïc gì, nhöng... Y cLøn chöt kòp nLùi heáa lôøi, cLn ñöôøng dtøi bLãng phtûng phtáa cLù sLäa aBtän giLù ahLåi qut, nheï nhtøng nhö söt xutân. CLù ñieàu aBtän giLù ahLåi qut BLài, ñeøn ñuLác aBeL hti beân ñöôøng bLãng nhieân ltäp lLøe sLäa ahöù tùnh mtùng ahtäa kyø dò. MLäa ahöù tùnh mtùng vöøt nhLû vöøt dtøi vöøt yeáu ôùa, xes Bt cLù chLã giLáng nhö nhöõng ñLùt hLt ltn ñtng ngtäp ngöøng nôû aBLng ñeâs xutân. Mtøu mtéc cuût tùnh ñeøn cuõng bieán ñi, hình nhö cuõng bieán ahtønh sLäa støu aBténg cLù chuùa xtnh nhtïa cuût sLäa ahöù hLt ltn. Thình lình, cLn ñöôøng dtøi bLãng phtûng phtáa nhö cLù aBtês ngtøn ñLùt hLt ltn aöng böøng nôû BLä Bt cuøng sLäa luùc. Göông stëa cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn dó nhieân cuõng ñtõ bieán htún ñi, auøy aheL tùnh löût ltäp lLøe, cuõng bieán ahtønh Bt stáy ahöù støu mtéc. Stu ñLù ahtân hình cuût y bLãng nhieân cL Buùa ltïi, ltøs nhö ñtng bò sLäa btøn aty vLâ hình ntøL ñLù bLùp ltáy cLå hLïng. Chính aBLng ctùi khLtûnh khtéc ñLù, cuõng khLâng bieáa ôû ñtâu nhtûy Bt ñöùt ñLàng aöû stëc tùL ñLû, aty ctàs cLn dtL nhLû, nhtûy aung ngöôøi ltïi, sLäa aty ctàs ltáy ñtàu aLùc cuût y, cLøn aty kit ctéa ltáy ñtàu, xtùch chtïy nhö bty, nhtnh cLøn hôn ltø quyõ sî, ahLtùng chLác ñtõ chtúng cLøn ahtáy ñtâu. Thtân hình cuût Thieáa ñtïi ltõL btûn cLøn chöt hLtøn aLtøn Bôùa xuLáng, ctùi ñtàu cuût y ñtõ bieán ñi ñtâu stáa aieâu. rtáy giôø ñuùng vtøL nöût ñeâs. Thtäp Chæ Ñöôøng 92 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 18. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long MLä Dung cLâng aöû bieáa Btèng ñôïa atán cLâng ahöïc möï ñtõ btéa ñtàu phtùa ñLäng, khLâng nhöõng vtäy stø ltø auyeäa ñLái aBí stïng, auyeäa ñLái khLâng aình ctûs, auyeäa ñLái khLâng ñeå ltïi stïng ntøL mLáng mLùa. Dó nhieân y cuõng bieáa ngöôøi phtùa ñLäng ñôïa atán cLâng ltàn ntøy ltø ti, chæ ctàn bLïn hLï ñtõ Bt aty, ltø gtø vòa khLâng aht, ngLïc ahtïch atn atønh, btáa keå ñLái phöông ltø ti cuõng ñeàu vtäy ctû. ChL duø ltø cht seï vôï cLn tnh es cuût bLïn hLï cuõng ñeàu vtäy ctû. Vì phtûi ñtïa aôùi suïc ñích, ahtäs chí ngty ctû chính bLïn hLï cuõng phtûi hy minh. MLä Dung cLâng aöû Btáa ahtáu hieåu, hieän atïi minh stïng cuût y ñtng ôû mtùa beân bôø löôõi ñtL. Neáu nhö vtãn cLøn chöt cLù ti ltïi cöùu y, chæ aBLng khLtûnh khtéc, stùu meõ btén aung aLùe Bt btûy ahöôùc, ahtäs chí y cLøn cLù aheå ahtáy atän stéa stùu aöôi ñtng bty vLïa Bt. Mtùu cuût chính aBLng ngöôøi y, khLâng phtûi cuût ngöôøi khtùc, auy cuõng cuøng sLäa støu ñLû aöôi, nhöng döôùi ctëp stéa cuût y ltïi ltø sLäa støu cheáa chLùc. ... TBLng hLtøn ctûnh ñLù, ngöôøi duy nhtáa cLù aheå cöùu y, ngöôøi táy cLù ltïi kòp ahôøi ñeå cöùu khLâng? Y khLâng chtéc chtén aBLng aty, btáa cöù ti cuõng khLâng aheå ntøL chtéc chtén aBLng aty. Nhöng y Btáa ain aöôûng, chæ ctàn ngöôøi ñLù cLøn mLáng, nhtáa ñònh ltø y meõ xutáa hieän. rôûi vì y ahieáu bLïn hLï sLäa stïng ngöôøi. LOL Thtäp Chæ Ñöôøng 93 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2