intTypePromotion=1

Ngôn ngữ trần thuật và ý thức phê bình nam quyền trong truyện ngắn

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
42
lượt xem
1
download

Ngôn ngữ trần thuật và ý thức phê bình nam quyền trong truyện ngắn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khảo sát và phân tích Ngôn ngữ trần thuật và ý thức phê bình nam quyền trong truyện ngắn "Vũ điệu địa ngục". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ trần thuật và ý thức phê bình nam quyền trong truyện ngắn

Si9(239)-2015<br /> <br /> NG6N NGC & Bin S6NG<br /> <br /> 91<br /> <br /> rJGON NGO" VOI VAN CHLTmol<br /> <br /> NGON N G f TRAN THU>^T<br /> VA Y THU'C PHE BINH NAM QUYEN<br /> TRONG TRUY^IN NGAN "VU DIJU DIA NG^C"*<br /> THE DISCOURSE AND AWARENESS OF MALE C^HAUVMISM' CRITICISM<br /> IN THE V0DI$UDIA<br /> <br /> NGUC<br /> <br /> H O A N G DI DINH (HUANG YITING)<br /> (PGS.TS; 8 f i hpc Ngof1 ngfi- ngofi thvong Quing SSng, Trung Quic)<br /> Abstract: Vo TU Hao, a "rebelled" writer, has been contributing a lot to Vietnamese<br /> modem literature by creating short stories m her own style. The Dance in the Hell (Vi diiu dia<br /> ngyc) is such a case to potot Infliispaper. The Dance in the Hell will be analyzedfiomflie<br /> aspects of the narrative discourse. It aims to demonstrate the writer's means and purposes of<br /> story creation through analyzing some plots wiiere narrator types change.<br /> Key words: Vo TU Hao; Vi diiu dia ngyc; Narratorial discouise; Male Chauvimsm<br /> (Mticism.<br /> 1. Vfi Thj Hio, mft trong nhftng cly biit cho ngudi dpc vi mft clu chuyfn mi "tfii" da<br /> nft nii fling trfn vfin din Vift Nam nhitng timg trii. Vi cQng chfnh cii sy quii din dd da<br /> nim 80, 90 etta thi kl XX, dii ddng gdp cho lim cho ngudi dpc tto tudng iing tmyfn mi<br /> nin vfin hpc Vift Nam Ufn dfi mpt si lupng "tfii" s8 ki li tmyfn cd thft<br /> ding ki nhftng trang tmyfn mang phong cich<br /> "Tfii" trong tmyfn li mft nam thanh mfn,<br /> rifng cda mlnh li "khfing ua sy If thufc", ki vi clu chuyfn vi quan hf gifta "tfii" vi<br /> "ning"<br /> trong "kU iy" - df bin nfim trudc,<br /> "khfing flifch lii mdn". Bdi flii, bi dupc<br /> ngudi ddi phong tfng mpt vuong mifn li nhi kU "tfii" mdi 19 tuoi:<br /> vin nft tiifch "tfo ra sy khic bift". Tmyfn<br /> 1. Ndngratrudng trudc tdi bin nim. 7oi<br /> n ^ Vi diiu dia ngyc li mft tiong nhitng tic nhd ngiy sfip mfin khda, ndng td ra hoang<br /> phim *tfo ra svi khic bift" ciia bi. Bii viit mang, nhu linh cim mft tai hpa dang sfip fp<br /> niy tiip cfn tmyfn ngfin Vi diiu dia ngyc ttt tdi. Mfit ndng nhin nhu vfi hin, nUiu kU ^<br /> khfa cfnh ngdn ngit ngudi trdn thudt, phin tdi mi ning khfing hi bdng tiiiy 161 Tdi<br /> tich nhftng tlnh hufing cy thi vi vifc thay dii<br /> kiiu ngudi trin thuft, nhfim thi Ufn phuong<br /> Vfy mi trong Idng "tfii" vin lufin cd<br /> lupc vi myc dfch ciia tic gii tmyfn ngfin niy. "ning":<br /> 2. Mfc dtt vfy, tdi khfing ngMt&a ai ngoii<br /> Tmyfn ngfin VS diiu dfa ngyc md min<br /> vdi mft clu bfc bfch gin nhu hoi hfn vi bj ndng. Vi khfing biit ty liic nio, tfii ett ddng<br /> im inh siu nfng cda ngudi trin fliuft ngfii dinh trong diu j/ nghi: cM cin binSic mft budc<br /> thtt nhit xung '|tfii": "Tdi dn Ignh todn thdn vi phfa ndng ndng sS d trpnfixingvdng tay<br /> Idii nghi din cdu vdng'. Ciu ving vin dpp tdt<br /> Ldi ki tren cua "tfii" cho thiy, hinh nhu<br /> biy sfic vi huyin hofc nay dfi bi!rfliinhmft<br /> ic mfing dii vdi "tfii", bdi vl nd lien quan dfa **tfii" vi *iiing" cd quan hf gl vila rit xa If Ifi<br /> si phfn cda hai ngudi din bi khin nfn. Sy vira rit gin giii. *Tfii" chii ^ nUiu dfa<br /> md diu "quii din" niy da giy in tupng mfnh "ning", cdn "ning" tU khfing miy chii y dfa<br /> <br /> 92<br /> <br /> NG6N NGC & Ddi S6NG<br /> <br /> Si9(239)-2015<br /> <br /> "tfii". Chlnh diiu dd di lim cho "tfii" nhd dai t&itynhi: "Phdi thi tdt nghiip rdi mdi chit!"<br /> vi ning. C^g chinh vi dang "ki" Ifi, ndi Thi Id tdi dd ty thd tdi xdng ra khdi cdi chit<br /> dung hon li "nhd" Ifi nhfing clu chuyfn etta cia ndng.<br /> '^i", nen kU trifa khai tmyfn, "toi" am Uiu<br /> Nhfhig tim If phttc tfp nhu "hdn", "dau<br /> vi nhftng tim tu tlnh cim, nhfing tam li kl If khi", "muin chft", "ty flii" (ttt, clu in<br /> ciia "toi", nim bfit dupc nhftng thay doi nhd ngUfng d fi^) tttng budc mft kfo Ifn tim<br /> nhoi cua tam li "tfii". Di di vio tmyfn, ngudi min etta mft d u chuyfn bi Uim chfnh nhu<br /> fi^ fliuft da mieu ti rit ti ml tim If etta "tfii" tin tmyfn etta nd. Vi ngudi dpc cflng biit<br /> mli kU nhlntiiaycUic ciu ving. Vi nhftng mft sy thft li "ning" da chit Nhung tfi sao<br /> clu vin mifu ti tim li dd ^ cUim hai bf "tfii" cd nhfing tim If iy, "ning" chit nhu flii<br /> phfn (trong tit ci 8 bp phfn, cUa theo diu nio vi vl cii gl, ngudi dpc vin chua thi thn<br /> sao*) etta tmyfn.<br /> fliiy clutoiIdi.<br /> Trong phin md diu tmyfn, ngudi trin<br /> Vdi sy md min nhu thi, "tfii" da fliinh<br /> thuft vin chua di vio vifc mifu ti cy thi vi cfing din dfit ngudi dpc budc vio clu chuyfn<br /> sytinh,vi "ning", nhimg sy im inh mfnh cda "tfii" vi ciing trii ngUfm nhitng dudng<br /> me cua "tfii" dii vdi cUic ciu ving da dupc ddi, nhitng tinh cinh mi *'tfii" dfi tfmg trii.<br /> ngudi trin thuft ki Ifi nhu sau:<br /> Ti^ theo, ngudi fi^ thuft ki Ifi, ti Ifi hofc<br /> 3. Tfii dn Ifnh toin fliln kU nght din ciu nhd Ifi nhitng ^ "tfii" da nUn fliiy, nghe<br /> ving. 6n Ifnh kU tudng thiy nhiingflaning thiy, phyc hii Ifi nhftng g) "tfii" dfi tttng lim<br /> ving khf lao qua min mua. Khi dd, nging dudi mft tim tifng cd chut hii hfn, ding flidi<br /> nhln thttdng dd thdy nhftng cUic ciu ving ciing cd chdt ciu may.<br /> biy miu cdng lung tifn trdi.<br /> Theo II fliuyit etta fi^ fliuft hpc, khi<br /> Trong clu tren, ttt "tudng' & phin inh rit ngudi trin thuft xuit Ufn ttong vfin bin vdi<br /> cy flii tim If cda "tfii" vi ciu ving: khfing tu cich li mpt ngudi dang ki vi nhftng sy<br /> phii nhto thiy thft sy mi cU tudng tupng tlnh ciia bin thin mlnh, tU Ittc dd, chfnh<br /> dfa thSi tU cung dl cd nhfing Ufa Ufn mfinh ngudi trin thuft dfi dupc nhln cich hda li<br /> lift vi smh li li "dn Ifnh", chua ki dfa kU di mft ci nhlnfixingtmyfn. Nhftng fi^ fliuft<br /> thft sy nUn thiy cUic ciu ving. Song, ciing etta mft ci nhln lufin mang dfm sic thii tu ttt<br /> flift thin kl, moi kU hi cd cii cim giic dn trong vifc trin thuft NUeu khi, mft ngudi<br /> Ifnh tU biufiMIfi xuit Ufn ngay cUfa ciu fifa thuft - nhln vftfliudnghay "myfn bi"<br /> ving flift!<br /> ring nhftng gl dfng dupc ki li sy thft fi'im<br /> Vdi nhftng clu mieu ti tifn, qua nhfing phin trim. Nhitng sy tinh dang dupc bin<br /> hoft dfng tim 11 mfnh mS nhu vfy, ngudi thuft cd diing vdi sy thft, cd phii li hu ciu<br /> dpc khfing thi khfing tto ring diy li mft clu hay khfing, chung ta cd thi nim bit qua ngi<br /> nghta etta nhttng ttt ngft dugic dttngtoongqui<br /> chuyfn thft vi nd da xiyratrong ddi "tfii".<br /> Tiep theo, vin nhfhig dofn vfin mifu ti trinh trin thuft etta ngudi trin fliuft<br /> tim If cda "tfii". Ngudi t ^ fliuft dfi mfnh tay<br /> Trong cic vf dy 1 - 3 d trfn vi 8 - 9dudi<br /> bfc bfch vi mi xd tim If etta mlnh:<br /> diy, ngudi dpc bit gj^ nhfingtitngfi bifa flij<br /> 4. KU iy, tdi, mdt ke hin, sS ldi vio nhi ^ nhfn thttc, nhfn djnh, ^ nght ciia ngudi nhu<br /> "nhd", "ngU", "mudng tupmg", "tiifu dft".<br /> nhu mft con chuft chui vi diragiudng.<br /> 5. (jid diy, tdi pU bing sy hpc. Tdi dau Nghta li, ngudi fi^ thuft "tfii" dang phffc<br /> Hid vi dd chdt Id m$t ke "cd hgc "- nhu ngudihSi Ifi nhftng gj "tfii" ditiinglim trong mft<br /> tim trfng vCra thudngflittcvtta ngfim n ^<br /> ta thudng ndi.<br /> 6. ... Dit sich, iy li tfii mudn chit flieo hon li hoi hfn. Hifa nUfn, ngudi dpc dl cim<br /> ning... Nhung vin li kf hfn, tfii hofin chit. nhfn dupc sy tin tfi cda ngudi bin fliuft<br /> <br /> Si9(239)-20IS<br /> <br /> NG6N NGC & Bdi S6NG<br /> <br /> 93<br /> <br /> ngfiitiittnhit xung "tfii". Bdi vi trong fliiyfn, chfnh mlnh bj xuc phfm" kU nghe thiy hing<br /> "tfii" khfing bd qua nhfing co hfi bfc bfch di phi xl xio vi nine. Qua nhitng y nght viin<br /> chttng td clu chuyfn niy li cd thvic, di giinh vdng cua '*tfii" doi vdi "ning", ngudi dpc<br /> liy sy dong cim etta ngudi dpc. Nhftng clu vf nhfn biit dupc "tfii" li mpt ching trai nhu thi<br /> dy ben da chfing td dilu iy. Vin di niy lifn nio (nhu cic vf dy 2, 6, 9,10). Mft mft, cho<br /> quan dfa vai trd ciia ngudi trin thuft KU dtt "tfii" mdi cU cd 19 tuii, cho dtt "tfii" nhut<br /> trlnh biy din khii nifm vi ldi ndi cua ngudi nhit, "tfii" kd hdn, chua cd titng bii gJ vi<br /> trdn thtidt (narratorial discouise), Jacboson da cufc ddi, nhung "tfii" vin yfu "ning". Mft<br /> khfing djnh ring, mftfixingnhftng vai trd ciia khic, "tfii" li mpt ngudi cd vj tri xi hfi cao<br /> nd li thuyit phyc, ttte nhfing ldi ndi etta hon "ning" ("tfii" dpp trai, "toi" con nhi<br /> ngudi tirin fliuft phii lim sao thuyit phyc giiu, *t6i" kd cd hpc... "ning" con nhi<br /> dupc ngudi tiip nhfn trin thuft tto tudng 6 nghfo...), "tfii" cho rfing "ning" li etta "tfii",<br /> mlnh. Di dft dupc myc dfch niy, ngudi tiin "tfii" yfu "ning" li fliii In huf dii vdi<br /> thuft s6 dfuig mpi hlnh thttc, hofc suy lufn vi *'ning". Vdi nhftng quan nifm nhu vfy, kU<br /> Ifigic, hofc kfu gpi bfing ttoh cim tUit tha, "tfii" ki Ifi chuyfn cda "tfii" vi cua "ning",<br /> hofc mifu ti mft cich hpp tlnh hpp If vi gipng tiin fliuft cua "tfii" da mang miu sfic<br /> hoin cinh, nhln vft vi tim If nhln vft, v.v.<br /> cda tu tudng nam quyfa phong kifa Cic clu<br /> TrongfiiiyfnVi diiu dfa ngyc, nhftag clu bfc bfch cua "tfii" nhu "yfu ning, dd dfi li<br /> vin, dofn vfin mifu ti vi tim If ciia "tfii" nght mft vifc lim gin nhutitfliifn"hay "Dtt nhttt<br /> vi "ning" vi chfnh mlnh (nhu cic vf dy 1-6 d nhit, tfii vin nght ning sinhraIi di cho tfii",<br /> bfn vi 8-9 dudi diy), trong clu chuyfn gifia "ning sg d tppn trong vdng tay tfii"... thi Ufn<br /> "tfii" vi "ning", trong tlnh cinh hii tudng vi i3 difu dd.<br /> "ning" da cMim bifn df rit Idn cda tiuyfn.<br /> Nhftng phin tich trfn cung cho tiiiy mft<br /> Xm dpcflipnhftng vi dy dudi diy:<br /> "sy thft" Uin nUfn, cii gpi li "chuyfn ttoh"<br /> 7. Ngiy ngiy tfii kiidng trdng thdy ding gifta "tfii" vi "ning" cU li chuyfn tlnh don<br /> ngUfng ngUfng mim mfi nhu li tdc flfn phuong do "tfii" tudng tupng ra mi thfii.<br /> tifn cUec xe dfp miu xim xto nfia.<br /> CUnh "tfii" eitog datinhngp vi tttng flii If<br /> 8. Nhu thi, nghla Id ning dang ngii nhi. difa dd qua ldi bfc bfch. Sau kU "tfii" da<br /> Ning ngU chd vifc sau kU ra tiudng. Tfii budc mft budc vi pUa "ning", td Idng vdi<br /> mudng tugng, sau vii thing ngU ngoi, da "ning" vi bjtitchii: "Tfii sitng sit nhto flieo<br /> ning s5 cing trfing muit vi mim cudi vu vo. ning, roi ng/irlfi:fihay! Toi dfi ngd vdi ning<br /> Nhfing suy tudng vi ning ciia '*tfii" mang ldi nio diu mi cd quyfa ghen Ida chtt!"<br /> dfm miu sic chtt quan cda mft ching trai 19<br /> Vi hlnh nhu bj chfa thuong mfnh sau con<br /> tuii vfta nhut nhit Ifi vita tio tpn:<br /> bj cy tuyft, "tfii" ft mifu ti vi nhftng hoft<br /> 9. Tfii... thiu dit rit nUfa vifa inh. Dtt dfng tim If "nhd, ngbl^ mudng tupng..." ciia<br /> nhut nhit, tdi vdn nght ndng sinh ra Id di cho rifng "tfii" nfta, mi chuyfa sang (bfit diu tit<br /> 161. Gia dtoh tfii khi gii, khfing ua tfii liy vp phin thtt biy) mieu ti nhftng cinh vft, nhitng<br /> Ufa Ufn etta ngudi chung quanh "tfii" - mifu<br /> nghio.<br /> 10. VI ning nghfo mi. £>pp tiai nhu tfii, ti nhftaig ^ "tfii" nhtoflmyhon li nhttng gl<br /> con nhi giiu. Yiu ndng dd dd Id mdt viic •tfii" nght ra. Ve sy chuyfa Ufa dd, "tfii" di<br /> vifn cd vi tnit bd hit mpi trich nUfm sang<br /> lim gdn nhu ti thlin<br /> Dudng nhu ngudi dpc da dupc thuyit bfn "ning": "Mfttiiin,rii ba tuin qua di. VI<br /> phyc ling "tfii" yfu "ning" dfa miii; bd mfc hdn gi4n, toi chua sang gfp ning".<br /> tit ci. NUiu lin, "tfii" da "dinh ghen" nhu<br /> Sau dd, "tfii", ngudi trtn thuft - nhln vft<br /> ngudi dang yfu vi "nm Ifn gifn dit, nhu chinh trong tmyfn dfi ty hoin thinh sy<br /> <br /> 94<br /> <br /> NG6N NGC & Ddi S6NG<br /> <br /> Si9(239)-2015<br /> <br /> chuyfa bifa vi vai ngudi trin thuft: ttt Ngitdi ttt dupc to ngUfng fixing nhftog dofn trich<br /> trdn thugt ding bin trong Irwin ddng vat fiin da tii Ufn mft cich chin thycflnhcinh<br /> nhdn vdt chlnh dfa Ngttdi trdn thudt ding liic "ning " ty bdy. Cimg vdi sy biin dii vi<br /> bin trong truyen dong vai ngudi quan sdt. vai, ttt nhln vft chinh etta tmyfn sang ngudi<br /> Hiy xem cic dOfn bich sau diy:<br /> quan sit ditng bfn li etta tmyfa, gipng ki cda<br /> 11. Hfim iy, mua roi, tfii bSng thdy bfn ngudi trin fliuft "tfii" Ittc niy cfing da fliay<br /> nhi ning xdn xao. Ngudi chfy ra chfy vio doi hfin. Ngudi trin thuft khfing cdn mieu ti<br /> hdt hdi.<br /> ti ml vi hoft dfng tim If cda "tfii" vdi gipng<br /> 12. Toi hdi hd nhio sang. Dung rii. Mp ki trim Ifing nhu miy phin trudc, ngudi dpc<br /> ning bj ngit. Bi nfim Ifng phfictafngiudng. khfing cdn dpc thiy gipng vita cd phfa kilu<br /> Miy bi may cfi kd dang xoa ngyc, ngudi rdi ngfo vi gia thi cung nhu uu thi etta "tfii",<br /> vtta cd phfa thuong tifa, iy niy vi cii chit<br /> rit hii gpi hon hi.<br /> 13. Nhung d trong nhi, phfa bi nude, cdn etta "ning" d ngudi trfa thuft, cU thiy gipng<br /> dfing ngudi hon. Tfii thdy mft fing bic st to ki ciia ngudi tran thuft ngoii sy ngfc nUfn<br /> bdo, mft tdi xanh ttt trong nhi budc ra, khoit vin cU ngfc nUfn mi thfii. Thinh thoing,<br /> gipng ki ciia ngudi trfa fliuft cdn rit myc<br /> tay vd tuyit vgng.<br /> 14. Tfii thdn trgng budc vio phdng tfim btohfliihvl da chd ^ din nhfingfliaydii rit<br /> kiiu ci - vft cdn Ifi duy nhit gpi nhd ring cU tiit tiong mft hoin cinh rii lofn mi mpi<br /> chtt nhan nd ngiy xua von li ddng qu^ phii. ngudi dang bj bit ngd vi kinh khung: "Vi<br /> d id dang dfng ngudi. Ngudi ta dang chdm qua ciinh cia gtd ddy al dd md rdng, tfii nhin<br /> chdm nhto cii ^ dd. Vi thft If, hoin toin im thdy ta()t cfa ving nggo nghi di biy miu<br /> Idng, dfa ci mft flfag flid mfnh cung khfing trfntidi".<br /> nghe thiy.<br /> Diim xuyit trong nhftog mifu i& vi hoin<br /> 15. KU dd, ngoii trdi mua tfnh. Mft trdi cinh, vi ngudi chimg quanh dd, ngudi trin<br /> rdt Ifi phun ra nhitng luing ving dd cUiu thuft cdn mieu ti Ifi tim trfng etta mlnh kU ^<br /> ngUfng. Vi qua cinh eita gid diy ai da md flittc ling cd chuyfn g) da xiyra:"Mft luing<br /> rfng, 161 nhin thdy mdt cdu vdng nggo nghi<br /> difn bing diu nhu dfp mfnh vio tri giic tfii,<br /> dd bdy mdu Irin trdi. Anh dd lyc etta cUic kUfa tfii cim thiy rpn ngudi". Dfa tfn gily<br /> ciu vong hat xuing bin tfim nhu mft dii vdi phut chfa dpng iy, 'tfii" vin khfing bd qua co<br /> oan nghiit kfo ddng miu ttt trong bin tfim hfi fiich mdc ning. So vdi nhftog hoft dfng<br /> v(i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2