intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngôn ngữ UML - Bài 1

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

682
lượt xem
330
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ uml - bài 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ UML - Bài 1

 1. Caùc kinh nghieäm quí cuûa Coâng ngheä phaàn meàm Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 1
 2. Muïc ñích: ? Khaùm phaù caùc trieäu chöùng vaø caùc nguyeân nhaân coát loõi cuûa caùc vaán ñeà trong phaùt trieån phaàn meàm ? Trình baøy Rationals 6 kinh nghieäm toát cho quaù trình phaùt trieån phaàn meàm ? Xem xeùt caùch duøng caùc kinh nghieäm naøy ñeå giaûI quyeát caùc vaán ñeà trong phaùt trieån phaàn meàm Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 2
 3. Phaân tích tình hình cuûa CNPM Kinh teá theá giôùI ngaøy Caùc öùng duïng mô roäng caøng phuï thuoäc hôn veà kích thöôùc, ñoä phöùc vaøo CNPM taïp, vaø phaân boá Thöông tröôøng ñoøi hoûi naâng Khoâng ñuû nhaân löïc coù cao naêng suaát & chaát löôïng trình ñoä vaø giaûm thôøi gian Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 3
 4. Phaùt trieån phaàn meàm laø coâng vieäc taäp theå Caùc thaùch thöùc Performance • Caùc nhoùm ñoâng hôn Engineer • Söï chuyeân moân hoùa Analyst • Phaân taùn Project Manager • Coâng ngheä thay ñoåi Developer quaù nhanh Tester Release Engineer Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 4
 5. Chuùng ta ñaõ laøm vieäc ra sao ? • Nhieàu thaønh coâng Performance Engineer Analyst • Quaù nhieàu thaát baïi Project Manager Tester Release Engineer Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 5
 6. Caùc trieäu chöùng cuûa caùc vaán ñeà trong PTPM ? Hieåu khoâng ñuùng nhöõng gì ngöôøi duøng caàn ? Khoâng theå thích öùng vôùi caùc thay ñoåi veà y/c ñ/v heä thoáng ? Caùc Module khoâng khôùp vôùi nhau ? Phaàn meàm khoù baûo trì vaø naâng caáp, môû roäng ? Phaùt hieän treã caùc loã hoång cuûa döï aùn ? Chaát löôïng phaàn meàm keùm ? Hieäu naêng cuûa phaàn meàm thaáp ? Caùc thaønh vieân trong nhoùm khoâng bieát ñöôïc ai ñaõ thay ñoåi caùi gì, khi naøo, ôû ñaâu, tai sao phaûi thay ñoåi ? Quaù trình build-and-release khoâng ñaùng tin caäy Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 6
 7. Chöõa trò trieäu chöùng khoâng giaûi quyeát vaán ñeà Root Causes Symptoms insufficient requirements end-user needs ambiguous communications changing brittle architectures requirements overwhelming modules dont fit complexity hard to maintain undetected inconsistencies late discovery poor testing poor quality subjective poor performance assessment colliding waterfall developers development build-and-release uncontrolled change Diagnose insufficient automation Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 7
 8. Caùc nguyeân nhaân chính cuûa caùc v/ñ trong PTPM ? Söï quaûn lyù y/c ngöôøi duøng khoâng ñaày ñuû ? Trao ñoåi thoâng tin mô hoà vaø khoâng ñaày ñuû ? Kieán truùc khoâng vöõng chaéc ? Ñoä phöùc taïp vöôït quaù taàm kieåm soaùt ? Coù nhöõng maâu thuaãn khoâng phaùt hieän ñöôïc giöõa y/c, thieát keá, vaø caøi ñaët ? Kieåm chöùng khoâng ñaày ñuû ? Söï löôïng giaù chuû quan veà tình traïng cuûa döï aùn ? Söï treã naûi trong vieäc giaûm ruûi ro do moâ hình thaùc nöôùc ? Söï lan truyeàn khoâng theå kieåm soaùt cuûa caùc thay ñoåi ? Thieáu caùc coâng cuï töï ñoäng hoùa Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 8
 9. Caùc kinh nghieäm giuùp giaûi quyeát caùc vaán ñeà Nguyeân nhaân coát loõi Caùc kinh nghieäm toát ? Caùc y/c khoâng ñaày ñuû ? Phaùt trieån theo voøng laëp ? Trao ñoåi thoâng tin mô hoà ? Quaûn trò caùc y/c ? Kieán truùc keùm beàn vöõng ? Söû duïng KT component ? Ñoä phöùc taïp quaù cao ? Moâ hình hoùa tröïc quan ? Caùc löôïng giaù chuû quan ? Kieåm ñònh chaát löôïng ? Caùc maãu thuaãn chöa thaáy ? Kieåm soaùt caùc thay ñoåi ? Kieåm chöùng ngheøo naøn ? Q/tr phaùt trieån thaùc nöôùc ? Söï thay ñoåi khoâng k/soaùt ? Thieáu söï töï ñoäng hoùa Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 9
 10. G/q caùc nguyeân nhaân giuùp giaûm caùc trieäu chöùng Symptoms Root Causes Best Practices end-user needs insufficient requirements develop iteratively changing ambiguous manage requirements requirements communications use component modules dont fit brittle architectures architectures hard to maintain overwhelming complexity model the software late discovery undetected visually inconsistencies verify quality poor quality poor performance poor testing control changes subjective assessment colliding developers build-and-release waterfall development uncontrolled change insufficient automation Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 10
 11. Caùc kinh nghieäm quí cuûa CNPM Phaùt trieån theo voøng laëp Söû duïng Quaûn trò Moâ hình hoùa Kieåm ñònh kieán truùc tröïc quan Caùc y/c chaát löôïng Component Kieåm soaùt caùc thay ñoåi trong heä thoáng Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 11
 12. Caùc kinh nghieäm taïo ra caùc nhoùm lv hieäu naêng cao Keát quaû Performance • Nhieàu döï aùn thaønh Engineer coâng hôn Analyst Project Manager Developer Develop Iteratively Tester Use Manage Component Model Verify Requirements Architectures Visually Quality Release Engineer Control Changes Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 12
 13. Kinh nghieäm 1: PTPM theo voøng laëp Develop Iteratively Use Manage Model Verify Component Visually Requirements Quality Architectures Control Changes Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 13
 14. Kinh nghieäm 1: PTPM theo voøng laëp ? Moät thieát keá ban ñaàu coù theå khoâng hoaøn chænh so vôùi caùc yeâu caàu chính ? Vieäc phaùt hieän treã caùc thieáu soùt trong baûn thieát keá seõ laøm taêng giaù thaønh, toán thôøi gian vaø thaäm chí laøm huûy boû döï aùn $$$ Thôøi gian vaø tieàn baïc chi ra ñeå caøi ñaët moät thieát keá sai laø khoâng theå buø ñaép Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 14
 15. Qui trình thaùc nöôùc truyeàn thoáng Requirements Analysis Design Code & Unit Testing Subsystem Testing System Testing T I M E Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 15
 16. Qui trình thaùc nöôùc coù nhieàu ruûi ro Requirements R Analysis I Design S K Code & Unit Testing Subsystem Testing System Testing T I M E Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 16
 17. ÖÙ/d QT thaùc nöôùc theo voøng laëp Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 R R R D D D C C C T T T T I M E ? Caùc voøng laëp ñaàu daønh cho caùc v/ñ nhieàu ruûi ro ? Moãi voøng laëp sinh ra moät phieân baûn vôùi moät söï boå sung cho heä thoáng ? Moãi VL bao goàm caû vieäc tích hôïp vaø kieåm chöùng Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 17
 18. Qui trình laëp ñaåy nhanh vieäc giaûm ruûi ro R I S K Iterative Waterfall Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration T I M E Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 18
 19. Caùc ñaëc tính cuûa qui trình laëp ? Caùc ruûi ro chính ñöôïc giaûi quyeát tröôùc khi coù caùc phaùt trieån lôùn ? Caùc voøng laëp ñaàu tieân cho pheùp nhaän feedback ? Vieäc kieåm chöùng vaø tích hôïp dieãn ra lieân tuïc ? Caùc coät moác cuïc boä seõ ñònh ra caùc tieâu ñieåm ngaén haïn ? Söï tieán trieån ñöôïc ño baèng baûn caøi ñaët ? Caùc caøi ñaët boä phaän coù theå trieån khai rieâng Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 19
 20. AÙp duïng caùc kinh nghieäm trong chu kyø soáng PM Phases Process Workflows Inception Elaboration Construction Transition Business Modeling Requirements Analysis & Design Implementation Test Deployment Supporting Workflows Configuration & Change Mgmt Project Management Environment Preliminary Iter. Iter. Iter. Iter. Iter. Iter. Iter. Iteration(s) #1 #2 #n #n+1 #n+2 #m #m+1 Iterations Các kinh nghi?m quí trong CNPM Duong Anh Ð?c 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2