intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngôn ngữ UML - Bài 3

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

455
lượt xem
240
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ uml - bài 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ UML - Bài 3

 1. Phaân Tích & Thieát Keá Höôùng Ñoái Töôïng Söû Duïng UML Giôùi Thieäu Veà Höôùng Ñoái Töôïng OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 1
 2. Muïc tieâu: Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng ?Tìm hieåu caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa höôùng ñoái töôïng (object orientation – OO) ?Tìm hieåu caùc khaùi nieäm cô baûn vaø caùc thuaät ngöõ cuûa höôùng ñoái töôïng keát hôïp vôùi heä thoáng kyù hieäu cuûa UML ?Ñaùnh giaù chính xaùc söùc maïnh cuûa OO ?Tìm hieåu moät soá cô cheá moâ hình hoaù cô baûn cuûa UML OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 2
 3. Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng: Caùc chuû ñeà ?Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa OO ?Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa OO ?Söùc maïnh cuûa OO ?Caùc cô cheá moâ hình hoaù cô baûn cuûa UML OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 3
 4. Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa OO Tröøu töôïng hoaù Höôùng Ñoái Töôïng Tính phaân caáp Encapsulation Tính ñoùng goùi Tính ñôn theå Abstraction Modularity Hierarchy OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 4
 5. Theá naøo laø tröøu töôïng hoaù ? Ngöôøi baùn haøng Saûn phaåm Khaùch haøng Quaûn lyù ñöôïc ñoä phöùc taïp OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 5
 6. Encapsulation laø gì? ?Che daáu caøi ñaët beân trong vôùi clients ?Clients phuï thuoäc vaøo interface Taêng tính meàm deûo OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 6
 7. Tính ñôn theå laø gì ? ?Phaân chia nhoû moät vaán ñeà phöùc taïp thaønh nhieàu phaàn nhoû, ñôn giaûn hôn quaûn lyù ñöôïc Nhaän Ñôn ñaët haøng Heä thoáng xöû lyù ñôn ñaët haøng Thöïc hieän ñôn ñaët haøng Tính tieàn Quaûn lyù ñöôïc ñoä phöùc taïp OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 7
 8. Söï phaân caáp (Hierarchy) laø gì ? ?Möùc ñoä tröøu töôïng hoaù Taøi saûn Taêng möùc ñoä Tröøu töôïng BankAccount Chöùng khoaùn Baát ñoäng saûn Taøi khoaûn Taøi khoaûn Coå phieáu Traùi phieáu Tieát kieäm Thanh toaùn Giaûm möùc ñoä Caùc phaàn töû treân cuøng moät möùc phaûi coù cuøng Tröøu töôïng möùc ñoä tröøu töôïng OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 8
 9. Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng: Caùc chuû ñeà ?Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa OO ?Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa OO ?Söùc maïnh cuûa OO ?Caùc cô cheá moâ hình hoaù cô baûn cuûa UML OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 9
 10. Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa Höôùng ñoái töôïng ?Object ?Class ?Attribute ?Operation ?Interface (Polymorphism) ?Component ?Package ?Subsystem ?Relationships OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 10
 11. Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa Höôùng ñoái töôïng ?Object ?Class ?Attribute ?Operation ?Interface (Polymorphism) ?Component ?Package ?Subsystem ?Relationships OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 11
 12. Object laø gì ? ?Moät caùch khoâng hình thöùc, moät ñoái töôïng bieåu dieãn moät thöïc theå, daïng vaät lyù, khaùi nieäm, hoaëc phaàn meàm ?Thöïc theå vaät lyù Truck ?Thöïc theå khaùi nieäm Chemical Process ?Thöïc theå phaàn meàm Linked List OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 12
 13. Moät ñònh nghóa hieäu quaû hôn ?Moät ñoái töôïng laø moät khaùi nieäm, söï tröøu töôïng, hoaëc moät vaät vôùi giôùi haïn roõ raøng vaø coù yù nghóa vôùi moät öùng duïng cuï theå ?Moät ñoái töôïng coù: ?Traïng thaùi ?Haønh vi ?Ñònh danh (Identity) OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 13
 14. Bieåu dieãn ñoái töôïng ?Moät ñoái töôïng ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät hình chöõ nhaät vôùi teân ñöôïc gaïch döôùi : Professor a + b = 10 ProfessorClark Chæ coù teân Class Professor Clark ProfessorClark : Professor Chæ coù teân ñoái töôïng Teân class vaø teân ñoái töôïng OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 14
 15. Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa Höôùng ñoái töôïng ?Object ?Class ?Attribute ?Operation ?Interface (Polymorphism) ?Component ?Package ?Subsystem ?Relationships OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 15
 16. Class laø gì? ?Class laø moâ taû cuûa moät nhoùm ñoái töôïng coù chung caùc thuoäc tính (attributes), haønh vi (operations), caùc moái quan heä vaø ngöõ nghóa ?Moät ñoái töôïng laø moät theå hieän cuûa class ?Moät class laø söï tröøu töôïng maø trong ñoù: ?Nhaán maïnh caùc tính chaát quan troïng ?Boû qua caùc tính chaát khaùc Nguyeân taéc OO : Tröøu töôïng hoaù OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 16
 17. Ví duï veà Class Class Course Properties Behavior Teân Theâm moät sinh vieân Ñòa ñieåm Huyû moät sinh vieân a + b = 10 Thôøi gian Laáy danh saùch giaùo sö Soá tín chæ Xaùc ñònh heát choã chöa Giôø baét ñaàu Giôø keát thuùc OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 17
 18. Bieåu dieãn Class ?Moät class bieåu dieãn baèng moät hình chöõ nhaät goàm ba phaàn a + b = 10 Professor Professor Clark OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 18
 19. Caùc phaàn trong moät Class ?Moät class bao goàm ba phaàn ?Phaàn ñaàu chöùa teân class ?Phaàn thöù hai cho thaáy caáu truùc cuûa lôùp (attributes) ?Phaàn thöù ba cho thaáy caùc haønh vi cuûa lôùp (operations) Teân class Professor name Attributes empID Operations create( ) save( ) delete( ) change( ) OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 19
 20. Caùc lôùp ñoái töôïng ?Baïn nhìn thaáy bao nhieâu class? OOAD Söû duïng UML – Giôùi thieäu veà Höôùng Ñoái Töôïng Döông Anh Ñöùc, 9/2000 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2