Nguồn gốc chung của sinh giới

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
221
lượt xem
63
download

Nguồn gốc chung của sinh giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình đột biến + giao phôi đã tạo nên nhiều biến dị tổ hợp. Trong những điều kiện sống khác nhau CLTN đã chon lọc theo nhiều hướng khác nhau nên đã tạo nên PLTT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn gốc chung của sinh giới

 1. Ng−êi thùc hiÖn: TrÇn V¨n M¹n THPT §«ng H−ng Hμ Tr−êng:
 2. KiÓm tra bμi cò Em h·y cho biÕt: 1.TiÕn ho¸ nhá lμ g×? TiÕn ho¸ nhá diÔn ra d−íi t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè nμo? 2.TiÕn ho¸ lín lμ g×?TiÕn ho¸ lín diÔn ra d−íi t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè nμo?
 3. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi • C¸c em h·y xem s¬ ®å vμ tr¶ lêi c©u hái. I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh Ph©n li tÝnh tr¹ng lμ g×? thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i 1.Ph©n li tÝnh tr¹ng.
 4. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh • C¸c em h·y xem s¬ ®å vμ tr¶ lêi c©u hái. thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i Ph©n li tÝnh tr¹ng lμ g×? 1.Ph©n li tÝnh tr¹ng.
 5. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi • C¸c em h·y xem s¬ ®å vμ tr¶ lêi c©u hái. I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh Ph©n li tÝnh tr¹ng lμ g×? thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i 1.Ph©n li tÝnh tr¹ng. Ph©n li tÝnh tr¹ng lμ: tõ mét d¹ng ban ®Çu h×nh thμnh nªn nhiÒu ®¬n vÞ ph©n lo¹i kh¸c nhau. D¹ng ban ®Çu
 6. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i Nguyªn nh©n cña ph©n li tÝnh tr¹ng lμ g×? 1. Ph©n li tÝnh tr¹ng. CLTN BD BD BD BD BD §B + GP D¹ng ban ®Çu Qu¸ tr×nh ®ét biÕn + giao phèi ®· t¹o nªn nhiÒu biÕn dÞ tæ hîp . Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sèng kh¸c nhau CLTN ®· chän läc theo nhiÒu h−íng kh¸c nhau nªn ®· t¹o ra PLTT. KÕt qu¶ cña ph©n li tÝnh tr¹ng lμ g×? T¹o nªn nhiÒu loμi míi kh¸c nhau.
 7. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi C¸c em h·y xem s¬ ®å ph©n li tÝnh tr¹ng vμ tr¶ lêi c©u hái: I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù - 20 loμi d−íi ®©y cã quan hÖ víi nhau nh− thÕ h×nh thμnh c¸c nhãm nμo vÒ nguån gèc? ph©n lo¹i Líp 1. Ph©n li tÝnh tr¹ng. Bé Bé I Bé II 2. Sù h×nh thμnh c¸c nhãm 1 2 3 4 Hä ph©n lo¹i. 1 2 3 4 5 6 7 8 Chi - C¸c loμi trªn cã cïng nguån Loμi gèc tõ mét d¹ng tæ tiªn ban ®Çu. HiÖn T¹i - Toμn bé c¸c loμi sinh vËt ®a d¹ng phong phó ngμy nay cã chung nguån gèc. A - Nh− vËy toμn bé sinh giíi ngμy nay cã nguån gèc nh− thÕ nμo?
 8. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi C¸c em h·y xem s¬ ®å ph©n li tÝnh tr¹ng vμ I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù Líp tr¶ lêi c©u hái. h×nh thμnh c¸c nhãm Bé II Bé Bé I ph©n lo¹i 1 2 3 4 Hä 1. Ph©n li tÝnh tr¹ng. 1 2 3 4 5 6 7 8 Chi 2. Sù h×nh thμnh c¸c nhãm Loμi ph©n lo¹i. HiÖn - C¸c loμi trªn cã cïng nguån T¹i gèc tõ mét d¹ng tæ tiªn ban ®Çu. - Toμn bé c¸c loμi sinh vËt ®a d¹ng phong phó ngμy nay cã chung nguån gèc. C¸c loμi cã chung nguån gèc hîp thμnh chi. C¸c chi cã chung nguån gèc hîp thμnh hä. A C¸c hä cã chung nguån gèc hîp thμnh bé. H·y nªu kh¸i niÖm vÒ chi, hä, bé, líp ? C¸c bé cã chung nguån gèc hîp thμnh líp.
 9. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n KÕt luËn: lo¹i + TiÕn ho¸ lín lμ qu¸ tr×nh h×nh thμnh c¸c 1. Ph©n li tÝnh tr¹ng. nhãm ph©n lo¹i trªn loμi nh− : Chi, hä , bé... 2. Sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i. + TiÕn ho¸ lín chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè: §ét biÕn, giao phèi, CLTN vμ c¸c c¬ chÕ c¸ch ly. + TiÕn ho¸ lín gi¶i thÝch nguån gèc chung cña sinh giíi.
 10. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i Nhãm 1 II/ §ång quy tÝnh tr¹ng C¸ mËp thuéc líp c¸ sôn. C¸ mËp thuéc líp g×? §Æc ®iÓm: §Æc ®iÓm cÊu t¹o chung? + §Î con. M«i tr−êng sèng? +Tim 2 ng¨n. +1 vßng tuÇn hoμn. + Th©n nhiÖt thay ®æi theo m«i tr−êng. Sèng ë biÓn.
 11. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i II/ §ång quy tÝnh tr¹ng Nhãm 2 - C¸ ng− long thuéc líp bß s¸t - §Æc ®iÓm: C¸ ng− long thuéc líp g×? + H« hÊp b»ng phæi. §Æc ®iÓm cÊu t¹o chung? + Tim 3 ng¨n 2 vßng tuÇn M«i tr−êng sèng? hoµn. + Th©n nhiÖt thay ®æi theo m«i tr−êng. - Sèng ë biÓn.
 12. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i II/ §ång quy tÝnh tr¹ng Nhãm 3 - C¸ heo thuéc líp thó - §Æc ®iÓm: + H« hÊp b»ng phæi. C¸ heo thuéc líp g×? + Tim 4 ng¨n 2 vßng tuÇn §Æc ®iÓm cÊu t¹o c¸ heo? hoµn. M«i tr−êng sèng? §Î con vµ nu«i con b»ng s÷a mÑ. + Th©n nhiÖt kh«ng thay ®æi theo m«i tr−êng. - Sèng ë biÓn.
 13. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i II/ §ång quy tÝnh tr¹ng §ång quy tÝnh tr¹ng lμ hiÖn t−îng mét sè loμi thuéc ®¬n vÞ ph©n lo¹i kh¸c Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh d¹ng cña c¸ mËp nhau. Nh−ng v× sèng chung cïng mét m«i tr−êng nªn cã kiÓu h×nh t−¬ng ®èi vμ c¸ heo? gièng nhau. H×nh d¹ng cña chóng t−¬ng ®èi gièng nhau. C¸ mËp vμ c¸ heo thuéc 2 líp kh¸c xa nhau nh−ng chóng cã h×nh d¹ng t−¬ng ®èi gièng nhau. HiÖn t−îng nμy ng−êi ta gäi lμ ®ång quy tÝnh tr¹ng. VËy ®ång quy tÝnh tr¹ng lμ g×? Nguyªn nh©n cña ®ång quy tÝnh tr¹ng lμ §−îc chän läc tù nhiªn tÝch luü c¸c ®ét biÕn vμ biÕn dÞ theo cïng mét g×? h−íng. KÕt qu¶ nh− thÕ nμo? KÕt qu¶ lμ t¹o ra nh÷ng kiÓu h×nh t−¬ng ®èi gièng nhau.
 14. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh H·y ph©n biÖt gi÷a ph©n li tÝnh tr¹ng vμ thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i ®ång quy tÝnh tr¹ng? II/ §ång quy tÝnh tr¹ng Ph©n li tÝnh tr¹ng lμ: Tõ mét d¹ng ban ®Çu h×nh thμnh nhiÒu ®¬n vÞ ph©n lo¹i kh¸c nhau. §ång quy tÝnh tr¹ng lμ: NhiÒu loμi kh¸c nhau nh−ng cïng sèng trong cïng mét m«i tr−êng nªn chóng cã kiÓu h×nh t−¬ng ®èi gièng nhau. TiÕn ho¸ diÔn ra theo con ®−êng nμo lμ chñ yÕu? TiÕn ho¸ diÔn ra chñ yÕu theo con ®−êng ph©n li tÝnh tr¹ng, t¹o thμnh nh÷ng nhãm chung mét nguån gèc.
 15. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i Nhãm 4 II/ §ång quy tÝnh tr¹ng III/ ChiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi. B¸o c¸o vÒ ®éng, thùc vËt ë kû Than ®¸. Kû Than ®¸: VÒ thùc vËt: QuyÕt khæng lå ph¸t triÓn. XuÊt Nhãm 5 hiÖn d−¬ng xØ cã h¹t. VÒ ®éng vËt: XuÊt hiÖn bß s¸t, s©u bä bay. B¸o c¸o vÒ ®éng, thùc vËt ë kû thø 4. Kû thø 4: - VÒ thùc vËt: æn ®Þnh hÖ thùc vËt. - VÒ ®éng vËt: xuÊt hiÖn loμi ng−êi, Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ chiÒu h−íng æn ®Þnh hÖ ®éng vËt. tiÕn ho¸?
 16. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i II/ §ång quy tÝnh tr¹ng III/ ChiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi. 1. Ngμy cμng ®a d¹ng, phong phó. T¹i sao sinh vËt l¹i tiÕn ho¸ theo h−íng ngμy cμng ®a d¹ng phong phó? V×: §ét biÕn vμ giao phèi th−êng xuyªn diÔn ra nªn ®· t¹o ra v« sè biÕn dÞ tæ hîp . Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sèng kh¸c nhau, CLTN ®· chän theo nh÷ng h−íng kh¸c nhau dÉn ®Õn sinh vËt ®· ®a d¹ng phong phó.
 17. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i II/ §ång quy tÝnh tr¹ng III/ ChiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña Nhãm 6 sinh giíi B¸o c¸o vÒ ®Æc ®iÓm chung cña bß s¸t?. 1. Ngμy cμng ®a d¹ng, phong phó. §Æc ®iÓm chung cña bß s¸t: §Î trøng, tim 3 ng¨n, th©n nhiÖt thay ®æi theo m«i tr−êng. Nhãm 7 B¸o c¸o vÒ ®Æc ®iÓm chung cña líp thó? §Æc ®iÓm chung cña líp thó: §Î con, nu«i con b»ng s÷a mÑ, tim 4 ng¨n 2 vßng tuÇn hoμn, th©n nhiÖt æn ®Þnh. Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ thø 2 cña sinh giíi?
 18. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh T¹i sao tæ chøc c¬ thÓ cña sinh vËt ngμy thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i cμng cã cÊu t¹o phøc t¹p (cμng cao)? II/ §ång quy tÝnh tr¹ng V×: §ét biÕn tù nhiªn th−êng xuyªn diÔn ra III/ ChiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña nªn tõ mét alen ban ®Çu cã thÓ t¹o thμnh sinh giíi nhiÒn alen míi. Nh÷ng biÕn ®æi nhá dÇn 1. Ngμy cμng ®a d¹ng, phong phó. dÇn tËp trung thμnh nh÷ng biÕn ®æi lín, t¹o 2. Tæ chøc c¬ thÓ ngμy cμng cao. ra cÊu tróc c¬ thÓ ngμy cμng hoμn thiÖn, ngμy cμng phøc t¹p . Nhê sù kÕt hîp cña 3 qu¸ tr×nh : §ét biÕn, giao phèi vμ chän läc tù nhiªn , trong ®iÒu kiÖn sèng ngμy cμng ®a d¹ng vμ phøc t¹p. do ®ã tæ chøc c¬ thÓ míi ®· thay thÕ cho c¸c tæ chøc c¬ thÓ cò kh«ng thÝch nghi ®−îc víi m«i tr−êng phøc t¹p. Do ®ã tæ chøc c¸c c¬ thÓ sinh vËt ngμy cμng phøc t¹p.
 19. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i S¬ ®å cÊu t¹o cña Vi rót. II/ §ång quy tÝnh tr¹ng III/ ChiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña Pr«tªin sinh giíi 1. Ngμy cμng ®a d¹ng, phong phó. 2. Tæ chøc c¬ thÓ ngμy cμng cao. Axit nuclªic Theo chiÒu h−íng tiÕn ho¸ thø 2 “tæ chøc c¬ thÓ ngμy cμng cao.” nh−ng Vi rót cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n mμ vÉn lμ mét trong nh÷ng d¹ng sèng ®ang tån t¹i ? V× chóng thÝch nghi ®−îc víi m«i tr−êng sèng.
 20. Bµi 24: nguån gèc chung vμ chiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi I/ Ph©n li tÝnh tr¹ng vμ sù h×nh thμnh c¸c nhãm ph©n lo¹i ¶nh vÒ c¸ heo.. II/ §ång quy tÝnh tr¹ng III/ ChiÒu h−íng tiÕn ho¸ cña sinh giíi 1. Ngμy cμng ®a d¹ng, phong phó. 2. Tæ chøc c¬ thÓ ngμy cμng cao. T¹o sao c¸ heo thuéc líp thó (h« hÊp b»ng phæi) nh−ng l¹i sèng ®−îc ë m«i tr−êng n−íc? V× chóng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm thÝch nghi ®−îc víi m«i tr−êng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản