Nguồn nhân lực trong môi trường cạnh tranh toàn cầu

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
430
lượt xem
159
download

Nguồn nhân lực trong môi trường cạnh tranh toàn cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Nguồn nhân lực trong môi trường cạnh tranh toàn cầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn nhân lực trong môi trường cạnh tranh toàn cầu

 1. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Ngu n Nhân l c trong Môi tr ng C nh tranh Toàn c u Nguy n H u Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Qu n tr (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Page: www.cemd.ueh.edu.vn Nh ng Thách th c c a Qu n lý Nh ng thách th c c nh tranh: Toàn c u hóa Ti n b c a công ngh S thay i các k n ng Qu n lý s thay i S phát tri n c a v n con ng i áp ng các òi h i c a th tr ng Các y u t chi phí 1 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 2. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Nh ng Thách th c c a Qu n lý Nh ng quan tâm c a ng i lao ng: S thay i h th ng giá tr S tham gia c a ng i lao ng Mô hình Qu n lý Hi n i C TÍNH Mô hình truy n th ng Mô hình th k 21 Mô T ng n c T CH C M ng T áp ng C U TRÚC Ph thu c l n nhau An toàn MONG I C A NL Phát tri n cá nhân MONG Phát ng nh t L CL NG LAO NG a d ng v n hoá B i các cá nhân CÔNG VI C Bi i Ni a TH TR !NG Toàn c u Chi phí L I TH" Th i gian L#i nhu$n CHÚ TR%NG Khách hàng V&n NGU'N L C Thông tin, tri th c Hi ng qu n tr QU(N LÝ / GIÁM SÁT Nhi)u t* ch c QU Nh ng gì ch p nh$n #c CH T L NG Không nh #ng b c oán LÃNH+ ,O Ngu n c m h ng Source: W. F. Cascio. Managing Human Resources. McGraw-Hill, 1995. 2 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 3. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 HRM Hi n i M t t m nhìn m i Vai trò m i c a ch c n ng nhân l c Nh ng u tiên m i HRM trong TQM c i m c a HR Mô hình truy n th ng Mô hình TQM Truy n t Trên xu&ng Trên xu&ng, theo chi)u ngang, a chi)u Quá trình b-t bu c, nhóm ch t l #ng, Ki n ngh & s tham gia H th&ng góp ý kh o sát thái Ch t l #ng, thích ng, *i m0i, Hi u su t; n ng su t; quy trình chu.n; Thi t k công vi c ph m vi r ng, i t qu n, ph m vi h/p; mô t công vi c c th m r ng quy)n t ch Các k 1 n ng công vi c, a k 1 n ng, a ch c n ng; ào t o k1 thu$t, ch c n ng ch.n oán và gi i quy2t v n ) N ng su t; N ng su t và ch t l #ng; Th c hi n m c tiêu cá nhân các m c tiêu c a i B i c p trên tr c ti2p; Khách hàng, ng s , c p trên tr c ti2p; ánh giá Chú tr3ng tài chính Chú tr3ng ch t l #ng và d ch v Các ph n th ng tài chính; Ph n th ng C nh tranh t ng thu nh$p và l#i ích S nh$n d ng tài chính và phi tài chính Phòng ng5a các v n ); An toàn & s c kh e X4 lý các v n ) phát sinh các ch 6ng trình an toàn, s c kh7e; c& v n, giúp 8 NL Tuy n l a & bt Ch3n b i các nhà qu n lý Ch3n l a b i ng s Ít k 1 n ng, K1 n ng gi i quy2t v n ), Phát tri n s nghi p phát tri n trên c6 s cá nhân, phát tri n trên c6 s nhóm h9 tr#, tuy2n tính theo chi)u ngang 3 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 4. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Nguyên t-c c a G-n bó Quan h • ng s Các ho t ng •C p trên •(nh h ng Lãnh o •Khách hàng •Thách th c/l#i ích • tín nhi m •Danh ti2ng/kiêu hãnh •Tin c$y Ch t l ng cu c s ng ãi ng , n bù •Môi tr ng làm vi c •S nh$n d ng tài chính •K2t c c công vi c/cu c s&ng •Các l#i ích tài chính C hi V n hóa và m c ích S g n bó •Phát tri n •Ý ngh:a c a m c ích •Ti2n b •Các giá tr và •T 6ng tác hành vi t* ch c S g n bó là m c mà ng i lao ng mu&n và th c s hành ng nâng cao hi u qu ho t ng c a t* ch c. Các công ty t&t nh t luôn t o ra s g-n bó r t cao c a ng i lao ng. Source: Hewitt Associates Ng i lao ng quan tâm 2n i)u gì? ---- Các nhân t nh h ng t i s g n bó No. 1 No. 2 No.3 No. 4 China Lãnh o c p cao Các c h i Ho t ng công vi c Thu nh p Hong Kong Các c h i Ho t ng công vi c Lãnh o c p cao Thu nh p Indonesia Ho t ng công vi c Giá tr v i xã h i Các c h i Lãnh o c p cao South Korea Ho t ng công vi c Các c h i Lãnh o c p cao Thu nh p Malaysia Ho t ng công vi c Các c h i Lãnh o c p cao Giá tr v i xã h i The Philippines Giá tr v i xã h i Lãnh o c p cao Ho t ng công vi c Ho t ng công vi c Singapore Ho t ng công vi c Các c h i Lãnh o c p cao Giá tr v i xã h i Taiwan Môi tr ng v t ch t Các c h i Ho t ng công vi c Giá tr v i xã h i Thailand Ho t ng công vi c Thu nh p Các c h i Môi tr ng v t ch t U.S. Ho t ng công vi c Các c h i Lãnh o c p cao Các nhà qu n lý Source: Hewitt Associates 4 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 5. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Công vi c Nhân l c Công vi c c a ng i làm nhân l c ch y u không ph i là: • Gi cho công ty kh i ki n t ng, tranh ch p • C ng c các lu t l và duy trì s nh t quán. • Qu n tr các quá trình mang tính hành chính. • Nói v i con ng i r ng “Không”. Công vi c c a ng i làm nhân l c là nh m: Qu n tr chi n l c V n con ng i M t cân i trong các k n ng Gi m các t ng n c trong vi c ra quy t nh, m r ng quy n t ch cho c p d i S p x p, phân b các k n ng t t h n N ng ng h n t c và phát tri n tài n ng và lãnh o 5 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 6. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Qu n tr V n Con ng i Thi t k t ch c Ho ch nh nhân l c Tuy n m và tuy n l a Phát tri n l c l ng lao ng ng viên và duy trì Thách th c c a Qu n tr Chi n l c V n Con ng i Ho ch nh qu n tr v n con ng i chi n l c và s p x p t ch c S liên t c c a lãnh o và ho ch nh k c n t n và phát tri n các nhân viên có nh ng ki n th c, k n ng, n ng l c, và các ph!m ch t áp ng c nhu c u c a công ty T o ra v n hóa t ch c nh h ng k t qu 6 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 7. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Các Tiêu chu!n cho s Thành công Tri n khai, b trí chi n l c Ho ch nh và tri n khai nhân l c Lãnh o và Qu n lý Tri th c V n hóa th c hi n Tài n ng Trách nhi m Tài n ng: Tuy n m và B trí 7 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 8. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 V n hóa Th c hi n Mô hình 5-P CHI N LL C C A TT CH C CHI N CC A CH C MÔI TR "NG BÊN TRONG MÔI TR "NG BÊN TRONG MÔI TR "NG BÊN NGOÀI MÔI TR "NG BÊN NGOÀI CÁC NHU C!U C A CÁC NHU C!U C A CHI N LL C KINH DOANH CHI N C KINH DOANH CÁC HO#T $ NG CHI N L C HRM Tri t lý ngu n nhân l c Th hi n Các chính sách Thi t l p ngu n nhân l c Các ch ng trình Ph i h p ngu n nhân l c Th c ti n ngu n nhân l c Thúc y, ng viên Quá trình ngu n nhân l c Xác nh 8 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 9. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Nâng cao Hi u qu HRM Thay %i v ch t (5-15%) Qu n l ý ki2n th c *i m0i chi2n l #c Thay *i v n hóa Phát tri n qu n l ý Truy n th ng (15-30%) Tuy n m và tuy n l a ào t o Qu n l ý vi c th c hi n nhi m v ãi ng và )n bù Quan h nhân s Nghi p v (65-75%) Qu n l ý l#i ích, l 6ng b*ng Qu n l ý h s6, tài li u D ch v ng i lao ng Source: P. Wright, G. McMahan, S. Snell, and B. Gerhart. Strategic Human Resource Management: Building Human Capital and Organizational Capability, Technical Report. Cornell Univeristy, 1998. Nâng cao Hi u qu HRM Thay %i v ch t (5-15%) Qu n l ý ki2n th c *i m0i chi2n l #c Thay *i v n hóa Phát tri n qu n l ý Truy n th ng (15-30%) Tuy n m và tuy n l a ào t o Qu n l ý vi c th c hi n nhi m v ãi ng và )n bù Quan h nhân s Nghi p v (65-75%) Qu n l ý l#i ích, l 6ng b*ng Qu n l ý h s6, tài li u D ch v ng i lao ng Source: P. Wright, G. McMahan, S. Snell, and B. Gerhart. Strategic Human Resource Management: Building Human Capital and Organizational Capability, Technical Report. Cornell Univeristy, 1998. 9 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 10. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Kinh nghi m nh ng công ty t&t nh t Mô hình N ng l c Ngu n Nhân l c S tinh thông Kinh doanh S tín nhi m Cá nhân S S tinh thông tinh thông HR Thay %i 10 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 11. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Vai trò c a Cán b Nhân l c i tác kinh doanh Ch th thay i Ng i lãnh o Chuyên gia v" nhân l c Ngh:a v c a Qu n lý Tr c ti2p và c a Phòng HRM Ho t ng Ngh&a v c a Qu'n lý tr c ti p Ngh&a v c a phòng HRM B trí Duy trì Phát tri n i u ch(nh 11 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 12. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 2 Nh ng y2u t& hàng u nâng cao n ng su t c a ng i lao ng % lãnh o % lãnh o Nh ng y u t quan tr ng HRM chú Công ty i v i n ng su t tr ng vào y u chú tr ng vào t y ut 1. Truy"n t v i ng i lao ng 86 73 2. ào t o 72 68 3. Ki m soát các chi phí liên quan t i 68 67 l i ích NL 4. L ng giá vi c th c hi n nhi m 53 67 v 5. Tuy n m và tuy n ch#n NL 70 57 6. Tr l ng khuy n khích 51 56 1 Chi n 10 l c kinh 2 Ti p t c doanh Chi n l c Hoàn thi n h)c t*p và phát tri n t% c c hi g i C ác vi c ch c thi a 3 v-i g giá h giá Ho h c nc chi n n Chi n l c nl ch c hoc a 9 c th ác qu'n lý án t% th t o l +ng con ng +i Hoàn thi n c hi nh àn vi c th c vi c th c n vi n hi n 4 hi n L Chi n l c lãnh o Th c hi n Th c hi n nh,ng hành ng hoàn thi n vi c 8 5 th c hi n c a t% ch c H)c t*p và Qu'n lý phát tri n 6 7 hi u qu' Tham gia Công nh*n và khen và phân th ng quy n 12 Nguy n H u Lam, Ph.D.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản