intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguyên lí hoạt động của điện thoại di động

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

559
lượt xem
213
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng triệu người dân Mĩ và trên thế giới sử dụng điện thoại di động. Chúng quả là một đồ dùng thật tuyệt vời. Với một chiếc điện thoại di động bạn có thể nói chuyện với bất kì ai từ bất cứ đâu trên hành tinh này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lí hoạt động của điện thoại di động

 1. NGUYÊN LÝ HO T NG C A I N TH AI DI NG B n d ch ti ng Vi t b i ng Quang Duy – K2003 D a theo b n ti ng Anh t www.HowStuffWorks.com Hàng tri u ngư i dân Mĩ và trên toàn th gi i s d ng i n tho i di ng. Chúng qu là m t dùng th t tuy t v i-- v i m t chi c DTDD b n có th nói chuy n v i b t c ai t b t c âu trên hành tinh này. Ngày nay, TD cung c p nh ng ch c năng không th tin ư c và nh ng ch c năng m i v n ang ư c thêm vào v i t c c c nhanh. V i m t chi c TD b n có th : - Ghi nh các thông tin liên l c. - T o list các công vi c. - Ghi l ch c a các cu c h n và s p t ch c năng nh c nh . - Tính toán nh ng phép toán ơn gi n v i ch c năng máy tính i kèm. - G i và nh n Email. - L y thông tin ( tin t c, gi i trí, t ch ng khoán…) t Internet. - Chơi nh ng game ơn gi n. - K t n i v i các thi t b khác như PDAs, Máy nghe nh c MP3 và Máy thu GPS(Global Positioning System) Th nhưng b n ã bao gi th c m c xem TD ho t ng ra sao? Cái gì làm cho nó khác so v i i n tho i bình thư ng? Nh ng c m t ph c t p như PCS, GSM, CDMA và TDMA nghĩa là gì? Trong bài này chũng tôi s gi i thi u sơ qua nh ng công ngh ng sau chi c TD va giúp b n có th th y ư c s kì di u c a chúng. N u b n ang nghĩ n vi c mua m t chi c TD , hãy xem qua ph n How Buying a Cell Phone Works h c t t c nh ng th b n nên bi t trư c khi mua. Bây gi hãy b t u v i ph n cơ b n: V b n ch t TD là m t chi c Radio
 2. Khái ni m v các ô The Approach ch) (The Cell Approach) M t trong nh ng i u thú v nh t c a TD là chúng th c s Vài i u thú v v TD là m t chi c radio—m t chi c radio c c kì tinh vi. i n tho i ư c phát minh b i nhà bác h c Alexander Graham Bell vào • H u h t nh ng chi c năm 1876, và liên l c không dây ã i theo căn nguyên c a nó i n tho i KTS im i i n phát minh Radio c a Nikolai Tesla vào 1880s u có vài chương trình ( chính th c ư c công b năm 1894 b i m t ngư i Ý tên là gi i trí t trò chơi Guglielmo Marconi ). ó ch là i u t nhiên khi 2 phát minh súc s c n x p hình. vĩ i này ư c k t h p v i nhau sau này. • Kho ng 20% thanh niên Mĩ ( n nhi u hơn nam) Trong th i kì en t i trư c khi có TD , nh ng ngư i th c có TD . s có nhu c u dùng liên l c di ng ã t nh ng chi c máy • TD ph bi n hơn truy n tin ( radio Telephones) trên xe ô tô c a h . Trong h Châu Âu và Châu Á th ng máy truy n tin này, có m t c t ăng ten trung tâm cho hơn là Mĩ – kho ng m i thành ph , và kho ng ch ng 25 kênh có th dùng trên c t 90% dân các nư c ăng ten ó. Vi c dùng ăng ten trung tâm này yêu c u chi c châu Âu và châu Á có i n tho i trong ô tô c a b n c n m t máy phát m nh—có kh TD trong khi con s năng truy n tín hi u v i kho ng cách 40 n 50 d m ( kho ng ó Mĩ ch là 50%. 70 km). i u ó cũng có nghĩa là không có nhi u ngư i có kh năng s d ng lo i mày truy nh tin này—b i vì không kênh s d ng. M u ch t c a h th ng ô ó là chia nh thành ph ra thành các ô nh . i u ó cho phép m r ng vi c s d ng l i t n s ra toàn thành ph , do v y hàng tri u ngư i có th s d ng TD trong cùng m t lúc. Ph n ti p theo chúng ta ti p c n m t cách g n hơn n nh ng ô này. Cell Engineering) Kĩ thu t ô(Cell Engineering) Trong h th ng TD analog c trưng Mĩ, carrier nh n kho ng 800 t n s có th s d ng trong kh p thành ph . Carrier chia thành ph ra làm nhi u ô. M i ô thư ng có l n kho ng 10 d m vuông ( kho ng 26 km vuông ). Ô thư ng ư c xem như là các hình 6 c nh trong m t cái v 6 c nh l n(hexagonal grid ) (là m t carrier) như hình sau : hexagonal base B i vì TD và tr m cơ s (base station ) ch s d ng máy phát công su t th p, nên cùng m t t n s có th ư c s d ng l i cho các ô không g n k . 2 ô màu tím có th s d ng cùng m t t n s 2
 3. M i ô có m t tr m cơ s g m m t c t và m t tòa nhà nh ch a các d ng c radio ( s nói kĩ v tr m cơ s các ph n sau ) Các T n S M t ô ơn là m t h th ng analog s d ng 1/7 s kh năng s d ng c a kênh âm thanh channels). kép(duplex voice channels Nghĩa là, m i ô ( trong 7 ô c a v l c giác ) thì s d ng 1/7 s duplex kênh có th dùng do ó nó mang m t b t n s duy nh t và không có s xung t v i các ô khác. • M t carrier thư ng l y 832 t n s radio s d ng trong thành ph • duplex M i TD s d ng 2 t n s cho m i cu c g i—m t kênh kép(duplex channel )—nên có 395 kênh âm thanh(voice channels ) voice c trưng cho m i carrier. ( 42 t n s khác ư c dùng cho kênh i u khi n(control channels )—nói control n trang sau ) • Vì v y m i ô có kho ng 392:7=56 kênh âm thanh có th s d ng. Nói m t cách khác, trong b t c ô nào 56 ngư i có th nói chuy n trên TD trong cùng m t transmission), th i gian. V i phương th c chuy n giao kĩ thu t s (KTS)( digital transmission s lư ng c a các kênh có th dùng tăng lên. Ví d , s lư ng cu c g i th c hi n trong cùng m t th i gian c a h th ng KTS TDMA (TDMA-based digital system ) có th g p 3 so v i h th ng TDMA- TDMA analog, vì v y m i ô có 168 kênh có th dùng ( xem trang này có nhi u thông tin hơn v TDMA, CDMA, GSM và các công ngh cho TD KTS khác ). S chuy n giao (transmission) TD có m t máy phát công su t th p(low-power transmitters ) trong chúng. R t nhi u low- low lo i TD mang 2 tín hi u cư ng : 0.6 Watt và 3 Watt (trong khi h u h t các radio CB u truy n m c 4 Watt). Tr m cơ s cũng truy n m c công su t th p. S truy n công su t th p có 2 l i i m: • S truy n(transmissions ) gi a tr m cơ s và nh ng chi c T trong các ô c a nó transmissions ngăn không cho TD i quá xa so v i nh ng ô ó. Vì v y, trong hình v trên, c 2 ô reuse frequencies) màu h ng có th dùng l i chung 56 t n s (reuse the same 56 frequencies). Cùng m t s t n s có th ư c s d ng l i r ng trên toàn thành ph . • Công su t tiêu th (power consumption ) c a TD , cái có nghĩa là công su t yêu power consumption c u i v i pin s th p. Công su t th p nghĩa là pin nh , và ó chính là i u làm cho chi c i n tho i di ng c m tay tr thành hi n th c. 3
 4. Công ngh di ng yêu c u m t s lư ng r t l n c a các tr m cơ s trong m t thành ph b t k nó to hay nh . M t thành ph r ng towers). towers c trưng có th có hàng trăm c t phát(towers Nhưng vì có quá nhi u ngư i s d ng TD , cho nên giá thành mà m i ngư i dùng ph i tr v n r t r . M i carrier trong m i thành ph cũng ch y v n hành m t cơ Các code c a TD quan trung tâm g i là MTSO(Mobile Telephone Switching Office). Cơ quan này x lý m i k t n i i n tho i thành h th ng i n tho i m t t cơ s bình thư ng, và i u khi n m i • Electronic Serial tr m cơ s trong vùng.( không bi t d ch th nào ^_^) Number (ESN) – m t Trong ph n sau, b n s hi u ư c cái gì s s y ra khi b n và s 32 bit duy nh t chi c TD c a b n di chuy n t ô này sang ô khác. ư c l p chương trình vào trong i n Các Code c a TD Cell Codes) (Cell Phone Codes) tho i trong quá trình T t c các lo i TD u có nh ng code riêng liên k t v i s n xu t. chúng. Nh ng code này ư c s d ng nh n d ng i n • Mobile Identification tho i, ngư i ch c a i n tho i và nhà cung c p d ch v Number (MIN) –m t s 10 bit duy nh t b t Gi s b n có m t chi c TD , b n b t nó lên và có ai ó ngu n t s máy c a mu n g i cho b n. Sau ây là nh ng gì s y ra i v i cu c b n. g i: • System Identification Code • Khi b n l n u tiên b t máy i n tho i, nó s nghe (SID) – m t s 5 bit theo m t SID control trong kênh i u khi n(control duy nh t ư c n channel) channel). N u TD không tìm th y b t kì kênh nh cho m i carrier i u khi n nào, thì nó s hi u là ngoài vùng ph b i FCC song(out of range ) và hi n th là “No service”. out • Khi nó nh n SID, i n tho i s so sánh nó v i SID ã Trong khi ESN ư c xem như ư c chương trình hóa trong máy. N u các SID là m t ph n c nh c a chi c thích h p v i nhau chi c i n tho i hi u r ng Ô nó i n tho i thì c các code MIN ang liên k t thu c m t ph n c a h th ng ch c a và SID ư c l p chương trình nó(home system). home vào trong i n tho i khi b n • Cùng v i SID, TD truy n m t yêu c u ăng ăng kí d ch v và th c hi n registration request) kí(registration request), và MTSO gi l i d u v t cu c g i. v trí c a chi c TD c a b n trong database—b ng cách này, khi MTSO mu n g i b n nó bi t ư c ph n t ô nào b n ang . • MTSO nh n m t cu c g i và nó c g ng tìm b n. Nó nhìn vào database xem b n ang ô nào. 4
 5. • MTSO l y m t c p t n s mà TD s s d ng trong ô ó th c hi n cu c g i. • MTSO liên k t v i i n tho i c a b n thông qua qua kênh i u khi n nh v y i n tho i c a b n bi t s s d ng t n s nào, sau ó TD c a b n và c t angten chuy n sang t n s ó cu c g i ư c th c hi n.Cách này g i là two-way radio • Khi b n ra n rìa c a ô b n ang , tr m cơ s c a TD c a b n s thông báo r ng l n c a sóng(signal strength ) ang gi m. Ngư c l i, tr m cơ s signal ô mà b n ang ti n t i thì l i th y r ng c t sóng c a b n ang tăng. Hai tr m cơ s này là ngang hàng nhau thông qua MTSO, và t i vài i m nh t nh, TD c a b n thu tín hi u t m t kênh i u khi n cho bi t có s thay i t n s . Vi c này chuy n i n tho i c a b n qua m t ô m i. Roaming N u SID kênh i u khi n không kh p v i SID ã ư c chương trình hóa trong TD c a b n, thì TD s bi t ó nghĩa là roaming. MTSO c a các ô mà b n ang roaming s liên h v i MTSO h thông ch c a b n, h th ng này s ki m tra database xác nh SID nào mà máy b n ang s d ng. H th ng ch c a b n xác minh v i MTSO hi n t i, sau ó nó s ghi l i d u v t khi i n tho i c a b n i qua ô c a nó. Và i u kì di u là t t c nh ng i u ó ch s y ra trong vài giây. TD CBs) và CB Radio(Cell Phones and CBs) M t cách t t hi u s tinh vi c a m t chi c TD là so sánh nó v i m t chi c CB radio ho c là m t i n ài xách tay. • Full-duplex vs. half-duplex – C CB radio và i n ài xách tay u là thi t b half-duplex . i u ó nghĩa là 2 ngư i giao thi p trên m t CB radio s d ng cùng m t t n s , nên trong m t th i i m thì ch m t ngư i có th nói.Trong khi ó m t chi c TD là m t thi t b full-duplex. i u ó nghĩa là b n s d ng m t t n s nói và m t t n s riêng bi t nghe. Và do ó c hai ngư i có th nói chuy n v i nhau trong cùng m t lúc. • Channels(các kênh) – M t chi c i n ài xách tay thư ng có m t kênh, và m t chi c CB radio thì có 40 kênh. Trong khi ó m t chi c TD thì có th giao thi p v i nhau thông qua 1,664 kênh ho c nhi u hơn n a. • Range(Vùng) – M t i n ài xách tay có th truy n i v i c ly kho ng 1 d m(1.6 km) và dùng m t máy phát công su t 0.25 watt. M t CB radio, vì có công su t l n hơn có th truy n v i c ly kho ng 5 d m(8 km) và s d ng m t máy phát 5 watt. Trong khi ó m t chi c TD khi ho t ng trong các ô, và nó có th chuy n gi a các vùng ó khi nó di chuy n. Các ô giúp cho TD có bán kính s d ng không th tin ư c. Nhi u 5
 6. ngư i s d ng TD có th ch y ô tô xa hàng 100 d m mà v n có th duy trì cu c g i không b t quãng nh vào Cellular approach half-duplex radio, c 2 máy phat s d ng cùng m t t n s . Trong cùng m t th i i m ch có m t là có th nói. full-duplex radio, 2 máy phát s d ng 2 t n s khác nhau nên c 2 có th cùng nói trong cùng m t th i i m. TD là m t full-duplex. ph n sau b n s tìm hi u kĩ hơn v bên trong c a m t chi c máy TD KTS. 6
 7. ên Inside Phone) Ph n bên trong c a m t chi c TD (Inside a Cell Phone) Là m t c u trúc r c r i trên nh ng kh i l p phương tính b ng inch, TD là m t trong nh ng thi t b ph c t p nh t mà con ngư i ti p xúc hàng ngày. TD KTS ngày nay có th th c hi n ư c hàng tri u phép tính trong vòng m t giây có th nén ho c gi i nén các lu ng âm thanh. Các ph n c a m t chi c TD N u b n tháo r i m t chi c TD , b n s th y nó ch ch a vài ph n c l p: • M t b ng m ch ph c t p ch a b não c a chi c máy • M t ăng ten. • M t màn hình tinh th l ng (LCD). • M t bàn phím ( không gi ng v i bàn phím trên cái i u khi n TV) • M t cái microphone • M t cái loa • M t c c pin ph n ti p theo, b n s tìm hi u sâu hơn v b ng m ch và các thành ph n c a nó. 7
 8. Trên m t b ng m ch B ng m ch là trái tim c a h th ng. Và ây là m t b ng m ch c trưng c a TD KTS c a Nokia. ng trư c c a b ng m ch ng sau c a b ng m ch Trong hình v trên, b n có th th y ư c vài con chip máy tính. Hãy nói qua v công vi c mà nh ng cái chip ó làm. Các chip analog-to-digital và digital-to-analog d ch các tín hi u âm thanh ra t analog thành digital và các tín hi u vào t digital thành analog. B n có th h c thêm v s chuy n A-to-D và D-to-A và t m quan tr ng c a nó t i công ngh âm thanh KTS t i How Compact Discs Work. - B s lý tín hi u digital là m t b s lý kĩ thu t cao ư c thi t k th c hi n các phép toán tín hi u t c cao. -B vi s lý (microprocessor) s lý m i công vi c dùng cho bàn phím và màn hình hi n th , ra l nh và i u khi n tín hi u v i tr m cơ s ng th i ph i h p nh ng ph n còn l i trên b ng m ch. 8
 9. B vi x lý Rom và Flash Memory c a các chip(The ROM and Flash memory chips ) cung c p b nh cho h i u hành c a TD và các c tính( ví d như ch d n i n tho i). T n s Radio và ph n năng lư ng (radio frequency (RF) and power section )có ch c năng i u hành công su t, s c pin và t t nhiên c giao d ch v i hàng trăm kênh FM. Cu i cùng, máy khu ch it n RF s Radio(RF amplifiers ) x lý tín hi u n và i t ăng ten. Màn hình và b ng ti p xúc bàn phím 9
 10. Màn hình ã phát tri n áng k v kích c cũng như các c tính c a TD ã tăng lên. H u h t i n tho i ngày nay ưa ra các ch d n, máy tính toán và ngay c game g n li n. Và r t nhi u lo i i n tho i sáp nh p m t s lo i như PDA và trình duy t Web. Sim card trên b ng m ch Sim Card khi ư c tháo r i Vài lo i TD lưu tr nhưng thông tin ích xác nào ó như code c a SID và MIN, trong b nh trong. Trong khi ó m t s khác s d ng card nh ngoài tương t như SmartMedia Card. 10
 11. Loa, Mic và Pin c a TD TD s d ng nh ng chi c loa và mic r t nh và th t khó tin khi bi t ư c chúng t o âm thanh t t th nào. Như hình trên, chi c loa nh ch c m t ng xu và chi c Mic không l n hơn chi c pin ng h c nh nó là bao. V chi c pin , nó ư c dùng trong ng h bên trong con chip c a TD (internal clock chip). T t c nh ng i u trên th t kì di u—cái ch trong vòng 30 năm trư c thôi có th chi m di n tích c a c m t t ng c a m t tòa nhà – còn ngày nay nó ư c t o ra trên m t “gói nh ” và n m g n trong lòng bàn tay c a b n. 11
 12. AMPS Vào năm 1983, chi c TD analog chu n ư c g i là AMPS ư c xác nh n b i FCC(Federal Communications Commission) và l n u tiên ư c s d ng t i Chicago. AMPS s d ng m t vùng t n s gi a 824MHz và 894 MHz. khuy n khích c nh tranh và gi giá thành, chính ph Mĩ yêu c u s có m t c a 2 carrier t i m i th trư ng và ư c bi t v i cái tên carrier A và carrier B. M t trong nh ng Carrier thư ng là Carrier trao i a phương(local-exchange carrier -LEC), m t cách nói lái là local- local công ty i n tho i a phương.( a fancy way of saying the local phone company.) Carrier A và B m i cái u n nh là 832 t n s : 790 cho âm thanh và 42 cho d li u. M t c p t n s ( m t cho truy n và m t cho nh n ) ư c s d ng t o nên m t kênh. Các t n s ư c s d ng trong kênh âm thanh analog thư ng có r ng là 30kHz – 30kHz ư c ch n là size chu n vì so sánh v i i n tho i có dây nó cho m t âm thanh ch t lư ng hơn. Photo courtesy Motorola, Inc. Old school: DynaTAC cell S truy n và nh n t n s c a m i kênh âm thanh ư c tách phone, 1983 bi t b i 45MHz gi chúng không xen l n lên nhau. M i Carrier có 395 kênh âm thanh, và 21 kênh d li u th c hi n các công vi c thư ng xuyên như ăng kí và g i. Service) M t version c a AMPS ó là NAMPS(Narrowband Advanced Mobile Phone Service Narrowband ư c tích h p m t s công ngh KTS cho phép h thông có th mang g p 3 l n s cu c g i so v i version g c. M c dù nó s d ng công ngh KTS, nó v n ư c xem là analog. AMPS và NAMPS ch ư c th c hi n trên d i 800 MHz và không ph c v r t nhi u nh ng c trưng mà TD KTS có như E-mail và trình duy t Web. Along Comes Digital TD KTS cũng s d ng công ngh radio như TD analog, nhưng cách khác nhau. H th ng analog không th s d ng hoàn toàn tín hi u gi a TD và m ng di ng – tín hi u analog không th b nén và thao tác d dàng như i v i m t tín hi u KTS th t s . ó là lý do t i sao r t nhi u công ty v dây d n ã chuy n sang làm v kĩ thu t s -- và do ó h có th tích 12
 13. h p nhi u kênh hơn trong d i t n ư c cho trư c. Nh ng hi u qu c a h th ng kĩ th t s th t áng kinh ng c. TD KTS (KTS) chuy n gi ng nói thành thông tin nh phân (1s và 0s) và sau ó nén chúng l i. Vi c nén cho phép 3 n 10 cu c g i KTS ch chi m m t không gian b ng m t cu c g i analog. R t nhi u h th ng di ng KTS d a vào FSK(frequency-shift keying) g i d li u v và t i qua AMPS. FSK s d ng 2 t n s , m t cho 1s và m t n a cho 0s, thay i m t cách nhanh chóng gi a 2 thông tin KTS gi a c t di ng và i n tho i. Module thông minh và các lư c mã ư c yêu c u chuy n i nh ng thông tin analog thành digital, nén chúng và chuy n i ngư c l i trong khi v n d ư c ch t lư ng c a âm thanh. T t c i u ó có nghĩa là TD KTS ph i có r t nhi u kh năng s lý. Cellular Access Technologies Có 3 công ngh chung ư c dùng trong m ng TD truy n phát thông tin ó là: • Frequency division multiple access (FDMA) • Time division multiple access (TDMA) • Code division multiple access (CDMA) M c dù nh ng công ngh này nghe có v r t cao siêu, nhưng b n có th d dàng hi u ư c cách chúng ho t ng b ng m t vi c ơn gi n là phân tích tên g i c a chúng. Phương pháp u tiên nói v i b n th nào là phương th c access. T th 2, s phân chia, cho b n bi t r ng nó chia cu c g i d a trên phương th c access ó. • FDMA t m i cu c g i nh ng t n s khác nhau • TDMA xác nh n m i cu c g i là m t ph n xác nh c a th i gian trên m t t n s nh rõ • CDMA t 1 code duy nh t cho m i cu c g i và tr i dài nó trên nh ng t n s có th s d ng. Ph n cu i c a m i tên là Multiple access. Nó ơn gi n ch có nghĩa là hơn m t ngư i dùng có th s d ng trong m i ô. 13
 14. Cellular Access Technologies: FDMA FDMA tách các hình nh/ph (spectrum ) thành nh ng kênh âm thanh riêng bi t b ng cách chia nó thành các d i băng t n chu n(uniform chunks of bandwidth). hi u rõ hơn v FDMA, hãy nghĩ n tr m Radio: m i tr m g i tín hi u c a nó nh ng t n s khác nhau trong các band s d ng. FDMA ư c s d ng ch y u cho s truy n t i tín hi u analog. M c dù rõ ràng có kh năng mang t i các thông tin KTS, nhưng FDMA không ư c coi như là m t phương pháp hi u qu cho s truy n tín hi u KTS. Trong FDMA, m i TD s d ng m t t n s khác nhau. Cellular Access Technologies: TDMA TDMA là phương pháp thâm nh p ư c s d ng b i Kh i liên minh công nghi p i n t và T ch c công nghi p vi n thông cho Interim Standard 54 (IS-54) và Interim Standard 136 (IS-136). S d ng TDMA, m t băng t n h p 30 kHz b r ng và 6.7milli giây b dài ư c chia t time-wise thành 3 time slots. Băng t n h p nghĩa là “nh ng kênh” tr ng thái truy n th ng. M i o n h i tho i l y c a radio 1/3 th i gian. i u ó là có th b i vì d li u âm thanh ã ư c chuy n thành thông tin KTS thì ư c nén sao cho nó ng n ít không gian truy n phát nh t, m t i u r t quan tr ng. Vì 14
 15. v y TDMA có g p 3 l n dung lư ng c a m t h th ng analog s d ng cùng 1 s kênh. Các h th ng TDMA i u hành trên gi i t n s ho c là 800-MHz (IS-54) ho c là 1900-MHz (IS-136). TDMA chia m t t n s thành các rãnh th i gian Cellular Access Technologies: TDMA/GSM TDMA cũng ư c s d ng như là công ngh ăng nh p cho GSM(h th ng nh v toàn c u ). Tuy nhiên GMS th c hi n TDMA m t cách khác và xung kh c v i IS-136. Hãy xem GSM và IS-136 như 2 h i u hành khác nhau mà l i cùng làm vi c trên m t b s lý, gi ng như c Windows và Linux cùng làm vi c trên m t Intel Pentium III. H th ng GSM s d ng encryption làm các cu c g i b o m t hơn. GSM i u hành trên m t d i t 900 MHz và 1800 Mhz châu Âu và châu Á, và d i 1900 MHz( ôi khi g i là 1.9-GHz) t i Mĩ. Nó ư c s d ng trong TD KTS và h th ng PCS cơ s . GSM cũng là y u t cơ b n cho IDEN(Integrated Digital Enhanced Network), m t h thông ph bi n ư c gi i thi u b i Motorola và s d ng b i Nextel. GSM là m t tiêu chu n qu c t t i châu Âu và Úc và m t ph n l n châu Á và Châu Phi. trong vùng bao ph , ngư i s d ng TD có th mua m t chi c TD và s d ng b tc âu mà tiêu chu n này ư c công nh n. liên k t v i nh ng nhà cung c p d ch v nào ó, ngư i dùng 15
 16. GSM ch c n chuy n(subscriber identification module ) SIM card. SIM card là m t cái ĩa nh có th tách r i, nó tháo ra rút vào trong TD GSM. Nó lưu tr m i d li u liên k t và ng nh t nh ng s mà b n c n access vào m t nhà cung c p dich v không dây nào ó. Không may thay, i n tho i 1900-MHz c a GSM n u s d ng t i Mĩ s không tương thích v i h th ng qu c t . N u b n sô’ng t i Mĩ và c n m t chi c TD khi b n nư c ngoài, cách d nh t là b n mua m t máy TD GSM 900MHz/1800MHz. B n có th ki m ư c nh ng máy ó t i Planet Omni, 1 hãng i n t online t i California. H ưa ra m t selection phong phú c a các loai i n tho i GSM Nokia, Motorola và Ericsson. Tuy nhiên h l i không bán SIM Card qu c t . B n có th mua m t Sim Card tr trư c dùng trong m t vùng r ng c a các nư c t i Telestial.com. Cool Facts • Chu n GSM cho TD KTS ư c thành l p châu Âu vào gi a nh ng năm 1980—trư c r t lâu so v i lúc TD KTS thông d ng trong văn hóa Mĩ. • Ngày nay có th xác nh ư c v trí c a m t ngư i ang s d ng TD trong vùng có chính xác t ng met b tc âu • i n tho i 3G trông gi ng m t chi c PDA, v i nh ng c trưng như thư ng th c Video, l ch khoa h c, và chơi multi-player game Cellular Access Technologies: CDMA CDMA là m t khía c nh hoàn toàn khác so v i TDMA. CDMA, sau khi s hóa d li u, chia nó trên toàn b băng t n có th s d ng. Nhi u cu c g i ư c ph l n nhau, v i duy nh t m t dãy spread spectrum), code. CDMA là m t d ng chia ph (spread spectrum cái ơn gi n nghĩa là d li u ư c g i trong nh ng ph n nh qua m t s t n s riêng bi t s d ng trong b t c th i gian nào trong nh ng vùng xác nh. 16
 17. V i CDMA, d li u c a m i TD có m t code duy nh t T t c ngư i dùng chuy n giao trên cùng m t băng t n gi ng như m t khúc ph (????). M i tín hi u c a ngư i dùng ư c tr i toàn b băng t n b i m t code tr i duy nh t. ngư i nh n, nh ng code duy nh t ó ư c dùng l y l i tín hi u. B i vì h th ng CDMA c n t m t con d u th i gian chính xác trên m i ph n c a tín hi u, n n nó dùng h th ng GPS gi i quy t v n ó. Gi a 8 và 10 cu c g i tách r i có th mang trên cùng m t kênh gi ng như trên cu c g i AMPS analog. Công ngh CDMA là cơ s cho Interim Standard 95B (IS-95) và i u hành trên c 2 d i t n s 800 MHz và 900 MHz. M t cách lý tư ng r ng TDMA và CDMA là rõ ràng i v i nhau. i v i th c hành, nh ng tín hi u CDMA công su t cao làm tăng ti ng n i v i ngư i nh n dùng TDMA, còn nh ng tín hi u TDMA công su t cao có th là nguyên nhân c a s quá t i và s ngh n m ch i v i ngư i nh n dùng CDMA. ph n ti p theo, b n s h c v s khác nhau gi a d ch v di ng và d ch v PCS. 17
 18. Di ng và PCS.( Cellular vs. PCS) D ch v liên l c cá nhân (Personal Communications Services -PCS) là m t d ch v i n tho i không dây r t gi ng v i d ch v di ng, nhưng v i m t s n i b t trong d ch v cá nhân và di chuy n r ng. C m t “PCS” thư ng ư c dùng khi nói v “ô KTS”, nhưng PCS th c s nghĩa là các d ch v khác như paging, ID c a ngư i g i và e-mail ư c t trong d ch v Trong khi ô ư c ch t o v i m c ích u tiên là dùng cho ô tô, còn PCS thì ư c thi t k trên m t t cho s ông hơn nh ng ngư i dùng di ng. PCS có m t ô nh hơn và vì v y yêu c u s lư ng ăng ten l n hơn có th ph sóng m t vùng a lý. i n tho i PCS s d ng t n s gi a 1.85 GHz và 1.99 GHz(1850 MHz n 1990 MHz). V m t công ngh , h th ng ô Mĩ i u hành d i t n s t 824 MHz n 894 MHz; PCS i u hành d i 1850 MHz n 1990 MHz. Và khi nó cơ b n d a trên TDMA, PCS có 200 kHz kênh không gian và 8 khe th i gian thay vì lo i 30 kHz kênh không gian và 3 khe th i gian ô KTS. Bây gi hãy xem xét s phân bi t gi a công ngh “d i t n kép” và “ki u th c kép”. Dual Band vs. Dual Mode N u b n là ngư i du l ch nhi u, có th b n c n m t lo i TD có c 2 ch c năng trên. Hãy xem chúng là như th nào: • Dual band( giai t n kép) M t chi c i n tho i có kh năng dual-band thì có th chuy n t n s . i u ó có nghĩa r ng nó có th ho t ng trên c 2 d i 800 MHz và 1900 MHz. Ví d , m t chi c i n tho i TDMA v i dual-band có th s d ng d ch v TDMA trên c 2 h th ng 800 MHz và 1900 MHz. • Dual Mode – Trong TD , “mode” ám ch n lo i công ngh truy n phát ư c dùng. Vì v y, m t chi c i n tho i AMPS và TDMA có th chuy n l n cho nhau n u c n. Nó quan tr ng ch là m t trong nh ng mode là AMPS – cái mà cung c p cho b n d ch v analog khi b n trong vùng không cung c p d ch v digital • Dual band/Dual mode – i u t t nh t c a 2 y u t này là cho phép b n chuy n gi a các gi i t n s và các mode truy n phát khi c n thi t. Thay i các d i t n và mode ư c th c hi n t ng b i nh ng chi c TD có nh ng c tính trên. Thông thư ng TD có m t c tính ư c nh s n trư c ví d 1900 MHz TDMA, và s có g ng liên k t t i t n s ó, v i công ngh ó u tiên. N u nó cung c p dual band, nó s chuy n t i 800 MHz n u không th connect t i 1900 MHz. Và n u chi c TD cung c p hơn 1 mode, nó s th các mode KTS u tiên, và sau ó chuy n qua analog. 18
 19. ôi khi b n có th tìm th y nh ng chi c i n tho i 3 mode(tri-mode ) . i u này có th là m t tri- tri s l a b p. i u này có th có nghĩa là chi c i n tho i cung c p 2 công ngh KTS như CDMA và TDMA, và 1 d ch v analog. Nhưng nó cũng có th có nghĩa là nó cung c p công ngh KTS 2 d i t n và cũng cung c p c d ch v analog. M t version ph bi n c a lo i i n tho i 3-mode này dùng cho nh ng ngư i i du l ch r t nhi u và có d ch v GSM t n 900 MHz t i châu Âu, châu Á và d i t n 1900 MHz Mĩ, có thêm d ch v analog. Trong ph n ti p theo, chúng ta s xem xét nh ng v n g p ph i TD . Các v n v i TD M t chi c TD , cũng gi ng như các thi t b i n bình thư ng khác cũng có nh ng v n c a nó • Nói chung, n u b n i n tho i b ư t ho c dùng tay ư t n nút thì s gây ra s h ng hóc không th s a ch a trong m t vài ph n c a TD . Xem xét m t cách phòng ng a. N u TD b ư t, hãy ch c ch n r ng nó hoàn toàn khô ráo trư c khi b n b t nó và như v y b n có th phòng ư c nh ng h ng h c các ph n bên trong i n tho i. • S nóng quá trong ô tô có th làm h ng pin ho c các ph n i n t c a TD . Ngư c l i s quá l nh có th là nguyên nhân d n n vi c m t hi n th màn hình trong m t th i gian. • TD analog ch u m t v n g i là “ cloning”. M t chi c i n tho i b “cloned” khi ai ó ánh c p s ID c a nó và th c hi n nh ng cu c g i l u(fraudulent calls ) trên fraudulent account c a ngư i ch c a chi c máy. ây là cách mà cloning ư c th c hi n: khi TD c a b n th c hi n m t cu c g i, nó truy n ESN và MIN t i m ng t i u c a cu c g i. C p MIN/ESN là tag duy nh t cho chi c TD c a b n— ó là cách làm sao các công ty i n tho i bi t ai là ngư i tr ti n cu c g i. Khi TD c a b n truy n MIN/ESN, i u b t chính có th s y ra là nghe tr m ( v i m t cái scanner) và l y c p c p MIN/ESN này. V i m t công c chính xác, khá là d dàng t o m t i n tho i khác mà ch a c p MIN/ESN c a b n, và nó cho phép nh ng cu c g i b t chính ư c th c hi n trên account c a b n Xem ph n ti p theo nói v các c t TD ! 19
 20. C t TD C t TD thư ng là nh ng c t thép ho c là c u trúc hàng rào và cao hàng trăm feet. Chi c c t TD này cùng v i I-85 n m g n Greenville,SC, là lo i tiêu bi u t i Mĩ. ây là lo i c t hi n i v i 3 nhà cung c p TD trên cùng m t c u trúc. N u b n nhìn vào ph n cơ b n c a chi c c t b n s th y m i nhà cung cáp có nh ng thi t b riêng, và b n cũng có th th y ngày này r t ít nh ng thi t b ph c t p( nh ng thi t b cũ thư ng có m t tòa nhà nh t i m i cơ s ) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2