intTypePromotion=3

Nguyên lý cắt : GIA CÔNG LỖ part 5

Chia sẻ: AJFGASKJHF SJHDB | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
110
lượt xem
17
download

Nguyên lý cắt : GIA CÔNG LỖ part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoét nhằm mục đích nâng cao độ chính xác của lỗ sau khi khoan. Khoét có thể đạt độ chính xác cấp 9 – 12 và độ bóng đạt Ra=1,6 đến 12,5m khoét có thể chỉ là nguyên công trung gian cho doa. Dao khoét thường có nhiều lưỡi cắt hơn mũi khoan tuy nhiên đối với các trường hợp gia công lỗ có đường kính lớn có thể sử dụng loại dao có 1 hoặc 2 lưỡi cắt được gắn vào trục hoặc đầu dao. Đặc biệt là khi gia công phá các lỗ lớn đúc sâu hoặc rèn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý cắt : GIA CÔNG LỖ part 5

  1. III. Khoeùt 1. Khaû naêng coâng ngheä cuûa khoeùt: Khoeùt nhaèm muïc ñích naâng cao ñoä chính xaùc cuûa loã sau khi khoan. Khoeùt coù theå ñaït ñoä chính xaùc caáp 9 – 12 vaø ñoä boùng ñaït Ra=1,6 ñeán 12,5m khoeùt coù theå chæ laø nguyeân coâng trung gian cho doa. Dao khoeùt thöôøng coù nhieàu löôõi caét hôn muõi khoan tuy nhieân ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp gia coâng loã coù ñöôøng kính lôùn coù theå söû duïng loaïi dao coù 1 hoaëc 2 löôõi caét ñöôïc gaén vaøo truïc hoaëc ñaàu dao. Ñaëc bieät laø khi gia coâng phaù caùc loã lôùn ñuùc saâu hoaëc reøn, daäp. 2- Keát caáu cuûa muõi khoeùt vaø quaù trình caét khi khoeùt: a- Caùc yeáu toá veà keát caáu cuûa muõi khoeùt: Phaàn laøm vieäc Phaàn caùn Ñuoâi deït Phaàn caét Coå dao
  2. Caáu taïo cuûa muõi khoeùt raát gioáng muõi khoan chæ khaùc laø chuùng coù nhieàu raêng hôn vaø khoâng coù löôõi caét ngang. Muõi khoeùt thöôøng coù 3 - 4 raêng. Neáu ñöôøng kính nhoû hôn 35 mm thì laøm 3 raêng, coøn döôøng kính lôùn 35 mm laøm 4 raêng. Muõi khoeùt cuõng goàm caùc phaàn: caùn dao, coå dao, phaàn laøm vieäc,...gioáng nhö muõi khoan. Goùc tröôùc  cuûa raêng muõi khoeùt laø goùc laøm bôûi maët phaúng tieáp tuyeán vôùi maët tröôùc ôû moät ñieåm nhaát ñònh vaø maët phaúng chöùa truïc muõi khoeùt ñi qua ñieåm ñang khaûo saùt. Goùc tröôùc  ñöôïc ño trong tieát dieän chính N-N, ôû tieát dieän AA vaø BB ta coù goùc tröôùc 1 ño trong tieát dieän ngang. Coøn ôû tieát dieän FF tieát dieän doïc ta coù goùc tröôùc 2 . Giöõa goùc tröôùc  vaø goùc tröôùc 1, 2 vaø  ta coù quan heä sau: tg  = tg 1 .cos  + tg 2. sin  Goùc nghieâng chính  cuûa löôõi caét laø goùc laøm bôûi hình chieáu cuûa löôõi caét treân maët phaúng qua truïc cuûa muõi khoeùt vaø phöông chaïy dao. Ñoái vôùi muõi khoeùt theùp gioù choïn  = 45 - 600 , coøn ñoái vôùi muõi khoeùt hôïp kim cöùng thì  = 60 - 750. Goùc sau cuûa muõi khoeùt cuõng thay ñoåi tuøy theo töøng ñieåm cuûa löôõi caét chính. Choïn goùc sau cuõng phaûi döïa vaøo chieàu daøy lôùp caét. Thoâng thöôøng muõi khoeùt laøm vieäc vôùi löôïng chaïy dao 0,4 - 1,2mm/vg vaø chieàu daøy lôùp caét töông öùng a = 0,28 - 0,85 mm , do ñoù vôùi muõi theùp baèng theùp gioù goùc sau hôïp lyù  = 6 - 10 0 , coøn ñoái vôùi muõi khoeùt hôïp kim cöùng thì  = 10 - 150 . Goùc nghieâng  cuûa raõnh xoaén thoaùt phoi coù quan heä vôùi goùc tröôùc theo coâng thöùc: tg  = tg sin Do ñoù , neáu taêng  thì goùc tröoùc taêng , löïc chieàu truïc P0 vaø moâmen Mx giaûm xuoáng. Ngoaøi ra goùc nghieâng  coøn aûnh höôûng ñeán söï thoaùt phoi. Do ñoù khi duøng muõi khoeùt ñeå gia coâng theùp ta choïn  = 20 - 300 ÔÛ muõi khoeùt caïnh vieàn duøng ñeå ñònh höôùng muõi khoeùt vaøo trong loã vaø ñeå ñaït ñöôïc kích thöôùc cuoái cuøng cuûa loã . Thöïc nghieäm chöùng toû raèng hôïp lyù nhaát laø choïn chieàu roäng caïnh vieàn f = 12 - 1,3 mm. Neáu chieàu roäng maø giaûm thì löôõi caét cuûa muõi khoeùt seõ moøn nhanh ôû goùc vaø löôõi caét deã bò lay roäng, nhöng chieàu roäng caïnh vieàn choïn quaù lôùn seõ laøm cho ma saùt giöõa muõi
  3. khoeùt vaø beà maët gia coâng taêng, deã keït phoi, raêng dao moøn nhanh vaø ñoä boùng beà maët gia coâng giaûm xuoáng. Goùc naâng  cuõng nhö ôû dao tieän coù theå coù caùc trò soá aâm, baèng khoâng hay döông. Goùc  bieåu dieãn theo 1 ,2 vaø  theo coâng thöùc sau : tg  = tg1. cos - tg2. sin Goùc  naèm trong giôùi haïn töø - 5  150 . Ñeå thoaùt phoi veà phía ñaàu dao (khi khoeùt loå thoâng) thì choïn  < 0, coøn muoán thoaùt phoi veà phía caùn dao choïn  >0. Tuøy theo ñöôøng kính muõi khoeùt, vôùi muïc ñích tieát kieäm kim loaïi laøm duïng cuï, muõi khoeùt coù theå ñöôïc cheá taïo raêng lieàn hay raêng chaép, caùn lieàn hay caùn laép. Hình4-16 cho ta keát caáu muõi khoeùt caùn laép. b- Caùc yeáu toá khi khoeùt: Gioáng nhö khi khoan roäng, caùc yeáu toá khi khoeùt goàm: -Chieàu saâu caét D d t= mm 2 -Löôïng chaïy dao raêng s 0 s ph  sx = mm/vg z n. s Trong ñoù : z - soá raêng cuûa muõi khoeùt so- löôïng chaïy dao sau moät voøng quay cuûa chi tieát mm/vg sph- löôïng chaïy dao sau moät phuùt mm/ph n - soá voøng quay sau moät phuùt vg/ph. -Chieàu daøy caét s a= sxsin = sin mm z -Chieàu roäng caét t b= mm. sin  Dieän tích caét do moãi raêng caét ra:
  4. s, t s(D  d) mm2  fx = ab = z 2z Toång dieän tích do z raêng caét ra laø: s(D  d) mm2. F= fx.z = 2 Trong ñoù : d -ñöôøng kính loã tröôùc khi khoeùt mm D-ñöôøng kính loã sau khi khoeùt mm. c- Löïc vaø moâmen xoaén khi khoeùt: Cuõng nhö khoan, khi khoeùt coù löïc chieàu truïc P0 vaø moâmen xoaén Mx.Song vì löôõi khoeùt caét lôùp kim loaïi coù dieän tích caét nhoû neân löïc P0 vaø moâmen xoaén Mx nhoû hôn khi khoan nhieàu. Do ñoù vieäc tính löïc caét vaø moâmen xoaén ñeå tính coâng suaát hieäu duïng cuûa maùy khoan chæ coù yù nghóa khi caét ôû toác ñoä cao baèng muõi khoeùt gaén hôïp kim cöùng. Moâmen xoaén khi khoeùt ñöôïc tính theo caùc coâng thöùc sau: a-Vôùi muõi khoeùt gaén hôïp kim T15K6, gia coâng theùp caùc-bon, theùp hôïp kim croâm, croâm-ni-ken . 0.75 0.8 0.95 .b0.75 Mx = 370.D .t .s N/mm. b-Vôùi muõi khoeùt gaén hôïp kim cöùng BK8 duøng gia coâng gang xaùm vaø gang reøn: Mx = 84.D0.85t0.8.s0.7.HB0.6 N/mm Coâng suaát hieäu duïng : Mx . n Nc = kW 975.10 4 d-Tuoåi beàn vaø toác ñoä caét khi khoeùt Tuøy theo ñieàu kieän gia coâng, muõi khoeùt coù theå moøn theo maët sau, maët tröôùc vaø theo caïnh vieàn. Ñoä moøn theo caïnh vieàn tröôùc tieân phaùt trieån chaäm, sau khi ñaït ñeán trò soá tieâu chuaån (khoaûng 1-2mm) thì phaùt trieån raát nhanh. Ñoä moøn theo maët tröôùc thöôøng taïo ra raõnh loõm khoâng saâu (20-30 micron).
  5. Khi duøng muõi khoeùt theùp gioù gia coâng gang, ngöôøi ta thöôøng laáy ñoä moøn caïnh vieàn (moøn goùc) laøm tieâu chuaån. Tieâu chuaån moøn hv = 0,8-1,5mm. Khi gia coâng theùp, tieâu chuaån moøn theo maët sau laø hs = 1,2-1,5mm, theùp toâi hs = 0,7mm. Tuoåi beàn cuûa muõi khoeùt naèm trong giôùi haïn T = 15-80 phuùt. Ñöôøng kính muõi khoeùt caøng lôùn thì choïn tuoåi beàn caøng lôùn Toác ñoä caét khi khoeùt ñöôïc tính theo coâng thöùc . Cv. . Dzv . Kv V= xv yv m T .t .s Caùc heä soá vaø soá muõ tra trong soå tay cheá ñoä caét IV. Doa: 1. Khaû naêng coâng ngheä cuûa doa: Doa laø nguyeân coâng gia coâng tinh caùc loã ñaõ ñöôïc khoan hoaëc khoeùt. Ñoä chính xaùc coù theå ñaït töø caáp 7 ñeán 9, ñoä boùng coù theå ñaït ñöôïc Ra=1,6 ñeán 6,3m. Vôùi dao coù chaát löôïng toát, cheá ñoä caét hôïp lyù, doa coù theå ñaït caáp 6 vaø Ra= 0,63 m. Khi doa coù theå thöïc hieän baèng doa cöôõng böùc hoaëc doa tuyø ñoäng. Doa cöôõng böùc laø khi dao doa ñöôïc laép cöùng vaøo truïc maùy.Phöông phaùp naøy coù hieän töôïng lay roäng loã, nguyeân nhaân laø do taâm cuûa truïc dao vaø truïc chính cuûa maùy coù ñoä ñaûo , do dao maøi khoâng toát , do leïo dao xuaát hieän ôû moät soá löôõi caét , do vaät lieäu ôû thaønh loã gia coâng khoâng ñoàng ñeàu . Doa tuyø ñoäng laø dao ñöôïc noái laéc lö vôùi truïc maùy, neân loaïi tröø ñöôïc sai soá giöõa taâm truïc maùy vaø truïc dao. Ñeå khaéc phuïc hieän töôïng dao bò moøn do maøi nhieàu laàn coù theå söû duïng loaïi dao doa tuyø ñoäng coù khaû naêng töï ñeàu chænh kích thöôùc ñöôøng kính.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản